organització economica de les societats

Download Organització economica de les societats

If you can't read please download the document

Post on 15-Apr-2017

461 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PowerPoint Presentation

LORGANITZACI ECONMICA DE LES SOCIETATS3r ESO

Anomenem economia a la cincia que estudia les lleis que regeixen la producci, comercialitzaci i consum dels bns escassos (econmics) que serveixen per a satisfer les necessitats humanes.Les persones tenim necessitats i desigs als quals les diverses activitats econmiques que donen resposta. Aquestes activitats completen un sistema en qu tots els elements estan relacionats.

Introducci

Actualment, al planeta hi conviuen el sistema econmic de subsistncia, el capitalista, les economies planificades i els models mixtos. Els recursos del planeta sn limitats. Lexplotaci econmica daquests recursos posa en risc el desenvolupament futur de les noves generacions. Per tant, totes les activitats productives han de fer un s racional dels recursos i minimitzar la creaci de residus. Les persones tamb hi podem contribuir amb un consum responsable.

Les activitats econmiquesLes persones tenim necessitats. Per exemple, alimentar-nos, vestir-nos, desplaar-nos o tenir cura de la higiene personal. Tamb les societats tenen necessitats collectives com ara la sanitat, la justcia, la comunicaci i leducaci.

Qu entenen per activitat econmica?Anomenem activitat econmica el conjunt dactivitats que porten a terme els ssers humans per cobrir les diverses necessitats de les persones i de les societats, sigui produint bens o prestant serveis.

Lactivitat econmica tres fases: la producci dels bns i els serveis, la seva comercialitzaci i, finalment, el seu consum.Producci, comercialitzaci i consum Producci En la fase de producci, les empreses han de decidir quins bns produeixen, en quina quantitat i quins mitjans han demprar. En la producci de bns es combinen els recursos naturals, la tcnica i el treball.Els bns poden ser de dos tipus, els bns de consum o finals i els bns de producci o intermedis:Els bns de consum satisfan directament les necessitats dels consumidors.Els bns de producci sn els materials, les mquines, les eines, etc., que sutilitzen per a la producci de bns de consum.

La producci de serveis, com ara la sanitat, el transport pblic o la informaci, comporta la creaci i lorganitzaci, en cada cas, dhospitals, xarxes de carreteres o cadenes de televisi.Comercialitzaci Desprs de la producci, es requereix la comercialitzaci, s a dir, les activitats que acosten els bns produts per les empreses als consumidors. Aquesta fase inclou els processos demmagatzematge, transport i venda.En les economies ms complexes, aquest procs de comercialitzaci pot ser a dos nivells: la venda a lengrs i la venda al detall.En el primer cas, els majoristes compren grans quantitats de productes que, posteriorment, venen a altres comerciants o altres empreses. En el segon cas, els detallistes compren petites quantitats als majoristes i les venen al pblic.

Consum La compra de bns i serveis permet a les persones satisfer les seves necessitats. s a dir, poden consumir productes o utilitzar bns o serveis. Els ssers humans consumim aliments, begudes, etc., o utilitzem el televisor, lordinador, etc., que hem comprat abans. BNS DURADORS I NO DURADORSEls bns duradors es poden fer servir durant un perode de temps relativament llarg. En canvi, els bns no duradors sn aquells que es consumeixen en una o poques utilitzacions.

Quin tipus de consumidors som?Les necessitats primries de les persones sn totes aquelles que resulten imprescindibles per poder sobreviure. En canvi, les necessitats secundries sn les que fan augmentar el nostre benestar.Les necessitats i els desigs de les persones poden ser illimitats, per els recursos per satisfer-los (matries primeres, treball, serveis...) sn limitats. Per aquesta ra, s necessari seleccionar qu cal produir o quin servei cal oferir i buscar la manera ms eficient de fer-ho.El concepte consumisme fa referncia al consum excessiu, a lafany per adquirir productes i serveis de manera massiva per part dels individus duna societat. Quan aquesta prctica abusiva es generalitza, parlem de la societat de consum, un collectiu que posa en risc el medi ambient i complica poder satisfer les necessitats de les generacions futures.Tenir clares les nostres prioritats i redactar una llista amb el que necessitarem, abans danar a comprar, s un bon principi per convertir-nos en consumidors responsables.

Els factors de producciPer produir bns i serveis necessitem uns recursos naturals i el treball de persones, a ms de capital, tecnologia i coneixement. Aquests elements sn els factors de producci.

Els recursos naturals La natura ofereix una gran varietat delements que aprofitem i transformem per satisfer les necessitats de les societats humanes, i per aix els anomenem recursos.Laigua, el sl, la fauna, els boscos i els minerals sn alguns dels exemples de recursos naturals.Aquests recursos naturals, sn limitats i presenten problemes desgotament. Per tant, hem devitar sobreexplotar-los.

El treballEl treball s tota activitat humana, fsica o intellectual, til per produir bns o subministrar serveis, necessaris per a les persones i les societats. Malgrat el desenvolupament tecnolgic actual, no hi ha cap societat que pugui portar a terme una activitat econmica sense la presencia duna persona com a mnim.El capitalPer produir bns o serveis s indispensable disposar dun capital. Es poden distingir dos tipus de capital: el fsic i el financer.El capital fsic est constitut per elements materials. Adquirir els terrenys on s'installar lempresa, edificar i condicionar les installacions i comprar la maquinria i la matria primera requereixen una inversi econmica considerable.El capital financer es refereix als diners que es necessiten per fundar una empresa i mantenir la seva activitat. Si els propietaris no disposen de prou diners, han de demanar prstecs o subvencions a altres institucions.

La tecnologia i el coneixementLa producci de bns i serveis tamb necessita la tecnologia. Els coneixements tcnics i les habilitats fan possible el disseny, la construcci i ls dartefactes que permeten transformar el medi i produir bns i serveis.Hi ha tecnologies molt diverses i diferents entre si. Habitualment distingim tres grans tipus de producci en funci de la tecnologia emprada: la producci manual, la producci mecanitzada i la producci tecnificada.Una economia moderna i competitiva exigeix un sistema educatiu de qualitat per formar persones i uns centres de recerca capaos de crear noves idees

TECNOLOGIA I ECONOMIALa tecnologia s un factor cada cop ms important en els processos de producci, i actualment s determinant en el creixement econmic. Els avenos tcnics han perms incrementar la productivitat de les empreses, millorar la qualitat dels productes, estalviar despeses en la m dobra i aconseguir ms eficcia, s a dir, dedicar el menor temps possible a lobtenci del producte desitjat.Les grans companyies disposen de laboratoris de recerca tecnolgica, que es dediquen a buscar aplicacions prctiques als avenos cientfics en camps diversos.

Els agents econmicsLactivitat econmica la fan els anomenats agents econmics. Sn les persones, les empreses i lEstat, que amb les seves decisions intervenen de manera decisiva en el funcionament de leconomia. Aquests agents sn els que produeixen, intercanvien i consumeixen els diversos bns i serveis.Les persones fan el paper de consumidors. Les persones dediquem una part considerable dels nostres recursos econmics a comprar bns i serveis per satisfer les nostres necessitats.Les empreses sn les unitats econmiques bsiques de producci i distribuci. Mitjanant el treball i el capital, fabriquen i distribueixen bns i serveis.El sector pblic duu a terme activitats econmiques amb els impostos que paguen els ciutadans i les empreses.LEstat estableix el marc jurdic que regula lactivitat econmica privada.

ELS SECTORS DE PRODUCCILes activitats econmiques que es es porten a terme sobre un territori sn molt variades. Per estudiar-les, normalment sorganitzen en quatre grans sectors.

El sector primariComprn les activitats destinades a obtenir aliments i matries primeres del medi natural: lagricultura, la ramaderia, la ramaderia, la pesca i lexplotaci forestal.Les activitats primries han evolucionat molt amb el temps i, actualment, presenten una gran diversitat entre pasos.

El sector secundariAquest sector inclou el conjunt dactivitats econmiques que transformen les matries primeres que provenen de la natura en productes elaborats.Les ms rellevants sn la indstria, la construcci, la mineria i lexplotaci de les fonts denergia (aigua, petroli, gas...).Les activitats secundaries han anat evolucionant a mesura que shi ha anant aplicant tcniques noves, i sha pogut disposar denergia suficient, de comunicacions fcils i dun mercat per vendre els productes.

El sector terciariEngloba una gran diversitat dactivitats que, a diferncia dels sectors primari i secundari, no produeixen un b material, sin que ofereixen un servei a la poblaci o a altres empreses.Algunes de les activitats ms nombroses sn el comer, el transport, la sanitat, leducaci i el turisme.El mxim creixement daquest sector ha estat possible grcies a laparici i lexpansi de la societat de la informaci, que comporta canvis tan importants com ara el desenvolupament cientfic i tcnic, la globalitzaci de leconomia i el creixement dels intercanvis, fins el punt que es parla de la revoluci del terciari.Tamb hi ha un terciari banal, sector dedicat a les activitats econmiques que requereixen poca preparaci i que acostumen a estar mal remunerades, com ara el servei domstic, les feines de neteja i la venda ambulant.

El sector quaternariActualment es diferencia un nou sector econmic, el quaternari. En aquest sector de leconomia sinclouen aquelles activitats relacionades amb la gesti i la distribuci de la informaci, aix com les activitats de recerca i innovaci econmica, social i cultural.s un se