ordenança de modificació i supressió de fitxers

Download Ordenança de modificació i supressió de fitxers

Post on 23-Jul-2016

216 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1

  ORDENANA MUNICIPAL DE CREACIO, MODIFICACIO I SUPRESSIO DE DETERMINATS FITXERS DE DADES DE CARACTER PERSONAL DE

  LAJUNTAMENT DE CUBELLES Prembul Aquesta Corporaci, per a l exercici de les seves competncies i funcions, requereix el tractament de dades de carcter personal, quin rgim jurdic es troba regulat en la Llei Orgnica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecci de dades de carcter personal (LOPD dara en endavant) i en el Reglament que la desenvolupa, aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre. Per aquest motiu aquesta corporaci ja ha anat aprovant diferents disposicions que creen i modifiquen fitxers que contenen dades de carcter personal. Aix, per mitj del Decret de lAlcaldia de 13 de gener de 2005, es va crear el fitxer denominat Sistema dInformaci per a la Gesti dOcupaci XALOC, publicat en el BOPB de data 22 de gener de 2005. Aquest fitxer es va registrar al Registro de la Agencia Espaola de Proteccin de Datos. Igualment, per mitj del Decret de lAlcaldia es va crear el fitxer denominat XISSAP (Xarxa dInformaci dels Serveis Socials dAtenci Primria), publicat en el BOPB de data 13 de juliol de 2005, i registrat al Registre de lAutoritat Catalana de Protecci de Dades. Al seu torn, el Ple en sessi ordinria de 21 de gener de 2008 va aprovar la creaci dels fitxers segents, publicats en el BOPB de 24 de mar de 2008 i tamb registrats al Registre de lAutoritat Catalana de Protecci de Dades:

  - Padr dHabitants - Correu electrnic - Registre dEntrada i Sortida - Comptabilitat - Tributs - Nmines - Serveis Tcnics - Registre dAnimals - Borsa de Treball - Control de presncia - Cultura i esports - Serveis Socials - Joventut i espai jove- OMIE - Rdio - Policia Local - Declaraci dinteressos dels membres electes

 • 2

  Igualment per Decret de lAlcaldia de data 18 de novembre de 2011, publicat en el BOPB de data 30 de desembre de 2011, es van crear els fitxers denominats Video vigilncia, Registre de Parelles de Fet i Ensenyament, registrats al Registre de lAutoritat Catalana de Protecci de Dades Finalment, en sessi ordinria de Ple de data 18 de mar de 2014, publicat en el BOPB de data 2 de juny de 2014, es van aprovar la modificaci dels fitxers ja creats denominats Correu electrnic, Rdio, Declaraci dinteressos dels membres electes, Nmines, Policia Local i Joventut i espai jove. Actualment, lAjuntament de Cubelles t la necessitat, per a lacompliment de les seves competncies, de crear quatre nous fitxers que contenent dades de carcter personal, que seran denominats Consum, Biblioteca, Queixes, reclamacions i suggeriments i Expedients. A ms, tamb sha detectat que el fitxer Sistema dInformaci per a la Gesti dOcupaci XALOC es troba actualment integrat, formant-ne part, del fitxer tamb ja creat i inscrit denominat Borsa de Treball, per quin motiu cal procedir a la seva supressi. Per ltim, sha considerat la necessitat de modificar alguns altres fitxers ja creats; en aquest sentit, i amb lobjectiu de posar a labast dels ciutadans la informaci necessria per a lexercici efectiu dels seus drets, lart. 20 de la LOPD preveu que la modificaci dels fitxers de les administracions pbliques que continguin dades de carcter personal, sols es podr dur a terme per virtut de laprovaci de disposici general publicada en el diari oficial corresponent. Per tant, un cop publicada la disposici general de creaci, modificaci o supressi del fitxer i realitzat el trmit d informaci pblica, lart. 39 de la mateixa LOPD estableix la obligatorietat de la seva inscripci en el Registre General de Protecci de Dades, de lAutoritat Catalana de protecci de dades, al ser la competent com determina lart. 3 de la Llei 30/2010, que regula la esmentada Autoritat. Aquesta ordenana t com objectiu ser un recopilatori dels fitxers que contenen dades de carcter personal de lAjuntament de Cubelles aix com regular, quan sescaigui, la seva creaci, supressi i modificaci dels mateixos. Article 1 Creaci de fitxers Primer.- Es creen els fitxers de dades de carcter personal que es recullen a lAnnex 1 daquesta Ordenana i que sn els segents:

  1. Consum 2. Biblioteca 3. Queixes, reclamacions i suggeriments 4. Expedients

  Segon.- LAjuntament de Cubelles, amb laprovaci daquesta Ordenana, disposar dels segents fitxers de dades de carcter personal, inscrits degudament en el Registre de lAutoritat Catalana de Protecci de Dades, quines caracterstiques poden ser consultades en el web http://www.apd.cat/ca/registre_form_public.php:

 • 3

  1. Padr dHabitants 2. Correu electrnic-contactes 3. Registre dEntrada i Sortida 4. Comptabilitat 5. Tributs 6. Recursos Humans 7. Serveis Tcnics 8. Registre dAnimals 9. Borsa de Treball 10. Control de presncia 11. Activitats, cursos i jornades 12. Serveis Socials 13. Joventut i espai jove- OMIE 14. Rdio 15. Policia Local 16. Declaraci dinteressos dels membres electes 17. Video Vigilncia 18. Registre de Parelles de Fet 19. Ensenyament 20. Consum 21. Biblioteca 22. Queixes, reclamacions i suggeriments 23. Expedients

  Article 2 Modificaci de fitxers Es modifiquen els fitxers de dades de carcter personal que es recullen a lAnnex 2 daquesta Ordenana i que sn els segents:

  1. Fitxer: Nmines; Apartats modificats: denominaci, finalitat i usos, estructura i cessions.

  2. Fitxer: Policia Local; Apartats modificats: finalitat i usos, estructura i nivell de seguretat.

  3. Fitxer: Joventut i espai jove- OMIE

  Apartats modificats: finalitat i usos, estructura i nivell de seguretat.

  4. Fitxer: Declaraci dinteressos de membres electes Apartats modificats: estructura i sistema de tractament.

  5. Fitxer: Cultura i esports Apartats modificats: denominaci, finalitat i usos, estructura i nivell de seguretat.

 • 4

  Article 3 Supressi de fitxers Se suprimeixen els fitxers de dades de carcter personal segents:

  1. Fitxer: XISSAP; Dest de les dades: fitxer ja registrat denominat Serveis Socials

  2. Fitxer: XALOC- AJUNTAMENT DE CUBELLES Dest de les dades: fitxer ja registrat denominat Borsa de Treball.

  Article 4 Regulaci dels fitxers Dacord amb larticle 20 de la LOPD i larticle 54 del RLOPD, es regulen els fitxers descrits a larticle 1 daquesta ordenana i se nestableix la denominaci, aix com la descripci de la seva finalitat i usos previstos; les persones o collectius sobre els quals sobtenen les dades; el procediment de recollida de les dades i la seva procedncia; lestructura bsica del fitxer mitjanant la descripci detallada dels tipus de dades i la seva procedncia; lestructura bsica del fitxer mitjanant la descripci detallada dels tipus de dades personals que sinclouen i el sistema de tractament que sutilitzar; les comunicacions de dades, indicant-ne els destinataris i, si sescau, les transferncies de dades a pasos tercers, amb indicaci daquests pasos; lrgan responsable del fitxer; els serveis o unitats davant les quals es poden exercir els corresponents drets i, finalment, els nivells de seguretat que resultin aplicables. Article 5 Mesures de gesti i organitzaci Els rgans responsables de cada fitxer han dadoptar les mesures tcniques, de gesti i organitzatives necessries per tal de garantir la confidencialitat, seguretat i integritat de les dades, aix com totes aquelles mesures necessries destinades a fer efectius els drets de les persones afectades reconeguts en la LOPD i les normes que la despleguen. DISPOSICIONS DEROGATRIES Primera.- Queda derogada la disposici aprovada per Decret de lAlcaldia de 13 de gener de 2005 per la que es va crear el fitxer denominat Sistema dInformaci per a la Gesti dOcupaci XALOC, publicada en el BOPB de data 22 de gener de 2005. Segona.- Queda derogada la disposici aprovada per Decret de lAlcaldia que va crear el fitxer denominat XISSAP (Xarxa dInformaci dels Serveis Socials dAtenci Primria), publicada en el BOPB de data 13 de juliol de 2005. Tercera.- Queda derogada parcialment la disposici aprovada per Ple de data 18 de mar de 2014, publicada en el BOPB de data 2 de juny de 2014, per la que es van aprovar la modificaci dels fitxers ja creats denominats Correu electrnic, Rdio, Declaraci dinteressos dels membres electes, Nmines, Policia Local i Joventut i espai jove.

 • 5

  Es deroga parcialment la part relativa a laprovaci de les modificacions dels fitxers de Nmines, Policia Local i Joventut i espai jove. DISPOSICIO FINAL Aquesta Ordenana entrar en vigor lendem de la seva publicaci al Butllet oficial de la provncia de Barcelona.

 • 6

  ANNEX 1 FITXER QUE ES CREEN

  1. Denominaci: CONSUM a) Finalitat: Gesti i control del expedients i reclamacions que es realitzen a l oficina de Consum de que es disposa. Usos: gestionar expedients de consum, informar sobre la matria de consum, recolzament i assessorament en matria de consum, intent de resoluci amistoses de conflictes i/o discrepncies respecte a consumidors i consumidores i usuaris o usuries finals .

  b) Persones o collectius afectats: Persones que solliciten els serveis al respecte o entitats empreses a qui es formula la queixa, reclamaci.

  c) Procediment de recollida de dades: Mitjanant instncies i formularis, de forma presencial i telemtica d) Procedncia de les dades: Del propi interessat o interessada o del seu representant legal, o persona diferent a linteressat o interessada.

  e) Estructura del fitxer:

  - Dades identificatives: nom i cognoms, DNI o NIF, passaport o NIE,

  telfon, adrea postal o electrnica, nmero S.S. o mutualitat.

  - Dades de caracterstiques personals: Estat civil, edat, llengua materna,

  sexe, nacionalitat.

  - Dades de circumstncies socials:, aficions i estils de vida

  - Dades economicofinanceres i dassegurances: dades bancries, targetes

  de crdits.

  - Dades de transaccions: b