oppimisen ohjaaminen

of 64 /64
w w w . h a m k . f i / a o k k OPPIMISEN OHJAAMINEN, AMMATILLINEN ERITYISOPETUS JA EETTISYYS Ammatillinen opettajakoulutus 2013 HAMK

Upload: irmeli-lignell

Post on 09-Mar-2016

226 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

Oppimisen ohjaaminen

TRANSCRIPT

Page 1: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

OPPIMISEN OHJAAMINEN,AMMATILLINEN

ERITYISOPETUS JA EETTISYYS

Ammatillinen opettajakoulutus2013

HAMK

Page 2: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

1. Mitä tarkoitetaan oppimisvaikeuksilla?

Page 3: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

Oppimisvaikeuden määrittelyä

• Oppimiskyvyn häiriöissä normaali taitojen hankkiminen on häiriintynyt kehityksen varhaisvaiheista alkaen. Tämä ei johdu pelkästään oppimistilaisuuksien puutteesta eikä älyllisestä kehitysvammaisuudesta eikä syynä ole minkäänlainen hankinnallinen aivovamma tai sairaus. (ICD-10).

Page 4: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

ICD-10-tautiluokitus • käyttää oppimisvaikeuksista termiä

oppimiskyvyn häiriöt, jotka ovat osa psyykkisen kehityksen häiriöitä.

• yleisin kehityksellisistä oppimisvaikeuksista on lukivaikeus eli dysleksia.

• Lukivaikeuden esiintyvyydeksi arvioidaan noin 3-6 prosenttia väestöstä.

• Oppimisen erityisvaikeuksia esiintyy usein päällekkäin, ja myös yhdessä tarkkaavaisuushäiriöiden kanssa.

23.04.23

Hamk ammatillisen erityisopetuksen tiimi

4

Page 5: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

Lähestymistapoja oppimisvaikeuteen

• havaintotoiminnan ongelmat• kognitiiviset prosessit• neurologiset syyt• emotionaaliset syyt• pedagogiset syyt• sosiologiset ja yhteiskunnalliset syyt

23.04.23

Hamk ammatillisen erityisopetuksen tiimi

5

Page 6: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

Havaintotoimintojen ongelmat• Automatisoitunutta ja tiedostamatonta• Tasapaino, kömpelyys• Ruumiinasento, ryhti, kehon kuva• liikkeiden hallinta• lihasvoiman käyttö• Reaktionopeus• SID, sensorisen integraatio = aistitiedon käsittelyä keskushermostossa.

23.04.23

Hamk ammatillisen erityisopetuksen tiimi

6

Page 7: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

Kognitiiviset prosessit

• Kognitiivisilla prosesseilla käsitetään tiedon vastaanottoon, käsittelyyn ja varastointiin liittyviä prosesseja.

• Näitä ovat mm. oppiminen, havainnointi ja muisti. Kognitiiviset prosessit kietoutuvat tiukasti yhteen tunteiden ja motiivien kanssa.

23.04.23

Hamk ammatillisen erityisopetuksen tiimi

7

Page 8: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

Neurologiset syyt

• neurologinen poikkeama hermoston toiminnassa on pysyvä

• sitä ei voida korjata käyttäytymisen uudelleenopetuksella, mutta siitä aiheutuvia haittoja voidaan pyrkiä vähentämään oppimiskyvyn muiden osa-alueiden käytön tehostamisella.

• Häiriö aivojen ja hermostojen toiminnassa

23.04.23

Hamk ammatillisen erityisopetuksen tiimi

8

Page 9: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

Emotionaaliset syyt

• Turvallisuus• Välittäminen• Varhainen puuttuminen• Itsetunto• Minäkuva• Itsenäisyys• Ihmisen eri kehitysvaiheet

23.04.23

Hamk ammatillisen erityisopetuksen tiimi

9

Page 10: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

Pedagogiset syyt

• Väärä pedagogiikka• Väärä tulkinta osaamistasosta• Jokaisella on oikeus saada opetusta,

oppia ja opiskella omien kykyjensä ja edellytystensä mukaisesti.

23.04.23

Hamk ammatillisen erityisopetuksen tiimi

10

Page 11: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

Sosiologiset ja yhteiskunnalliset syyt

• Köyhyys• Syrjäytyminen• Opiskelumahdollisuuksien puute,

pitkäaikaistyöttömyys, pätkätöiden välillä toistuvat työttömyysjaksot, tuloerot, terveysongelmat, etninen tai muu syrjintä tai päihteiden käyttö.

23.04.23

Hamk ammatillisen erityisopetuksen tiimi

11

Page 12: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

ERITYISOPETUKSEN KOHDERYHMÄT

Erityisopetuksen tilastointi perusteet (01-12)01=hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet02=kielelliset vaikeudet03=vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen häiriöt04=lievä kehityksen viivästyminen05=vaikea kehityksen viivästyminen06=psyykkiset pitkäaikaissairaudet07=fyysiset pitkäaikaissairaudet08=autismiin ja Aspergerin oireyhtymään liittyvät

oppimisvaikeudet09=liikkumisen ja motoristen toimintojen vaikeus10=kuulovamma11=näkövamma12=muu syy, joka edellyttää erityisopetustahttp://www.stat.fi/meta/kas/erityisop_per.html (tilastokeskus)

23.04.23

Hamk ammatillisen erityisopetuksen tiimi

12

Page 13: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

AUTISMIN KIRJO-varhaislapsuuden

autismi-autistiset piirteet

-arperger

LAHJAKKUUSTASO-Lahjakas-Normaali

-Heikkolahjainen-Kehitysvamm.

MIELENTERV.ONGELMAT

-pelot-rajatilat

-psykoosit

SOPEUTUMATTO-MUUS

-käytöshäiriöt -vetäytyminen

-rikollisuus

SAIRAUDET/SYNDROOMAT

-cp-epilepsia

-perinnölliset sair.-pitkäaikais sair.

TARKKAAVAI-SUUSHÄIRIÖT

-add, adhd, dump,..

ERITYISET OP.VAIKEUDET-luki-vaikeudet-matematiikan erityisvaikeus

OPPIMIS-VAIKEUDET

Page 14: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

2. Miten opiskelijan vahvuuksia ja tuentarpeita

voidaan tunnistaa?

Page 15: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

OPPIMISVAIKEUKSIEN KARTOITUSMENETELMÄT JA TESTIT

HAASTATTELU, KYSELY, SEURANTA- ryhmänohjaaja, opo, muut

MATEMA-TIIKAN TESTIT

VIERAANKIELEN

TASOKAR-TOITUKSET

AMMATIL-LINEN

KARTOITUS

OPPIMIS-TYYLI-

KARTOI-TUS

MUUT-itseohjau-

-tuvuusym.

LUKITESTIT

Uudet lukitestitNiilo MäkiInstituutissa

OPPIMISEN VAHVUUDETJA VAIKEUDET

TIEDON-SIIRTO,

Lausunnot

TARKEMMAT TUTKIMUKSET(neuropsykologi, puheterapeutti, neurologi, muut)

23.04.23Irmeli Lignell HAMK/AOKK

Page 16: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

Page 17: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

3. Mikä on HOJKS ja mitä asioita sen pitää sisältää?

Page 18: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

LAKI AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA

630/98, 20 § • Vammaisuuden, sairauden, kehityksessä

viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi erityisiä opetus- ja opiskelijapalveluita tarvitsevien opiskelijoiden opetus annetaan erityisopetuksena. Opiskelijalle tulee laatia henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma.

1823.04.23

Page 19: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

HOPS, HOJKS• HENKILÖKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA (HOPS) laaditaan

kaikille opiskelijoille• HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ

KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) laaditaan erityisopetusta saaville opiskelijoille, sisältää HOPS:n

1923.04.23

HOPS

HOJKS

Page 20: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

HOJKS• Edistää koulutuksellista tasa-arvoa ja tarjoaa

erilaisista oppimisedellytyksistä riippumatta yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ammatilliseen koulutukseen

• Mahdollistaa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan oppimisen, oppimaan ohjaamisen ja tukipalveluiden suunnitelmallinen toteuttamisen, seurannan ja arvioinnin

2023.04.23

Page 21: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

HOJKS• Auttaa löytämään joustavia ja vaihtoehtoisia

toimintatapoja asetettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi

• Auttaa tarkastelemaan systemaattisesti oppimiselle asetettuja tavoitteita, sisältöjä, opetusmenetelmiä, oppimisympäristöjä, tuki- ja erityispalveluita, oppimiseen käytettävää aikaa ja arviointia yksilöllisestä näkökulmasta

2123.04.23

Page 22: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

HOJKS on• Kirjallinen sopimus ja suunnitelma siitä,

miten opetus tullaan järjestämään opiskelijan yksilöllinen erityisen tuen tarve huomioon ottaen– Mitä oppilaitoksessa luvataan tarjota opiskelijalle?– Mihin opiskelija sitoutuu omassa oppimisessaan?

2223.04.23

Page 23: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

HOJKS on

• Henkilökohtainen (kokonais-) suunnitelma ammatillisen koulutuksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja oppimisprosessin etenemisestä– Edellyttää erityisen tuen tarpeen arviointia ja

ennakointia; missä asioissa erityisen tuen tarvetta, tarvittavat ohjaus ja tukimuodot, tuen tarpeen laajuus ja riittävyys sekä ajoitus

2323.04.23

Page 24: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

Hojks prosessi

2423.04.23

Page 25: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

2523.04.23

Lähtötasonarviointi

Tavoitteet Opetus-menetelmät

Arviointi

- Haastattelut- Testit- Havainnot- Lausunnot- HOJKS- Siirtymäkokous- ten tiedot

- Opetussuunnitel- man perusteista- Lähtötason kartoituksista- Yksilöllisistä tarpeista

- Tavoitteet laadi- taan sekä lyhy- elle että pitkälle aikavälille

- Opiskelijan vah- vuuksille perus- tuvia- Huomioidaan opiskelijan tapa oppia

- Itsearviointi- Arviointi- keskustelu- Työnäytteet- Portfolio- Kokeet

-Palautteiden antaminen ja arviointi tulee olla jatkuvaa

Page 26: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

PALVELU- JA TUKITOIMET

Oppilaitoksen sisäiset tukitoimet opetuksen esteettömyys: asenteet, materiaalit, oppimisympäristö; tilat

välineet ja laitteet, vuorovaikutus ja kommunikaatio opetus- ja ohjausmenetelmät opiskelijahuolto

Verkostojen tarjoamat tukitoimet: sosiaali- ja terveystoimen palvelut esim. terapiat ja muu kuntoutus Kela esim. opintojen rahoitus ja henkilökohtaiset apuvälineet eri järjestöt esim. harrastustoiminta seurakunnan palvelut

2623.04.23

Page 27: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

HOJKS:N MERKITYSPorinaryhmät

Mikä on hojks:in merkitysopiskelijalleopettajalle

opiskelujahuollolleoppilaitokselle

2723.04.23

Page 28: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

HOJKS:N MERKITYS• Opiskelijalle

– Koulutuksellinen tasa-arvo– Yksilöllistää, aktivoi, sitouttaa, motivoi ja auttaa tiedostamaan

omaa oppimista, osallistuminen HOJKSn laatimiseen– Konkretisoi, jäsentää, selkeyttää, pilkkoo, mahdollistaa

palautteen

• Huoltajille– Väline yhteistyöhön opettajien ja opiskelijahuollon kanssa– Osallistuminen suunnitelman laadintaan– Yhteiset tavoitteet, rooli opiskelijan tukemisessa

2823.04.23

Page 29: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

• Opettajille– Työväline arjessa, oppilaan tuntemukseen, opetuksen

suunnitteluun, yksilöllistämiseen, mukauttamiseen, seurantaan, arviointiin ja yhteistyöhön

– Pedagoginen työväline oman työn suunnitteluun

• Opiskelijahuollolle– Oppimista ja kuntoutumista tukevien palveluiden järjestäminen ja

integroiminen– Moniammatillisen työskentelyn toteuttaminen, tuki opettajille– Verkostoyhteistyön mahdollistaminen

2923.04.23

Page 30: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

• Oppilaitokselle/koulutuksen järjestäjälle– Viranomaisasiakirja, päätös -> muutoksenhakuoikeus– Lisäkorvaus erityisopetuksen aiheuttamista kuluista

• oppilaitoksen tulee varata erityisopetukseen riittävät voimavarat

– Toimintakulttuurin ja osaamisen kehittäminen

• koko oppilaitosyhteisön tulee edistää erityistukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimista

3023.04.23

Page 31: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

HOJKS LOMAKKEESSA TAVALLISESTI:

• Ennakkotiedot• Opiskelijan perustiedot• Tärkeät yhteyshenkilöt• Opiskelijan koulutus- ja työhistoria• Palautteet koulutuskokeiluista,

projekteista, työpajoista, valmentavasta koulutuksesta tms.

• Lähtötasotestit ja niiden analyysit• Erityisopetuksen peruste• Perusteet erityisopetuksen ja

tukitoimien järjestämiseksi

• Pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteet

• Opiskelijalle tarjottavat erityiset opetus- ja tukipalvelut

• Opetusta tukevat opiskelijahuollolliset palvelut

• Muut opiskelijan tukipalvelut• HOJKS seuranta ja arviointi

(aikataulut, vastuut, seuranta)• Jatkosuunnitelma

vaihtoehtoineen• Allekirjoitukset ja päiväykset

3123.04.23

Page 32: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

HOJKS LOMAKKEESSA TAVALLISESTI:Erityiset opetusjärjestelyt, -menetelmät,

-toimintatavat, -olosuhteet ja materiaalitmm.• Lähtötasokartoitusten antamien

tietojen hyödyntäminen• Opetuksen eriyttäminen• Samanaikaisopetus• Koulunkäyntiavustaja tai ohjaaja• Pienryhmäopetus• Työvaltainen oppiminen/pajaopetus• Oppimistaitoja harjaannuttavat

ohjelmat• Integroitu opetus

• Suulliset /täydentävät tentit• Erillisen materiaalin käyttö

(selkomateriaali)• Apuvälineet ja muu tuki• Kuntouttava opetus• Vaihtelevat ja monipuoliset

opetusmenetelmät• Monikanavainen opetus• Tilajärjestelyt/eriytetty tila• Top-järjestelyt• Päivittäisen työajan lyhentäminen,

lukujärjestyksen keventäminen, koulutusajan muutokset

• Tietotekniikan hyödyntäminen

3223.04.23

Page 33: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

4. Millaisia erityisopetuksen yhteistyöverkostoja on

ammatillisen opettajan työn tukena?

Page 34: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

Ammatillinenopettaja

Page 35: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

5. Miten huomioit opetuksessasi opiskelijoiden lukemisen ja kirjoittamisen

vaikeudet?

Page 36: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

Hahmotusvaikeudet• avaruudellinen

hahmottaminen

• nähdyn hahmottaminen

• oikea-vasen erottelu• ilmansuunnat ja etäisyydet• suunnistaminen/liikkuminen• esineiden sijainnin ja koon arviointi• kellon tai aikakäsitteet hahmottaminen

• kuvioiden ja yksityiskohtien erottelu taustasta

• samankaltaisten kirjainten, numeroiden ja kuvioiden erottelu

• karttojen ja laitteiden toimintamekanismit

• kaavojen, rakennuspiirustusten tai geometrian hahmottaminen

• kokonaisuuksien hahmottaminen

Page 37: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

..hahmotusvaikeudet• kuullun

hahmottaminen

• sosiaalisten tilanteiden hahmottaminen

• muiden aistien avulla hahmottaminen

• samankaltaisten äänteiden, tavujen, sanojen ja äänensävyjen erottelu

• sanelusta kirjoittaminen vaikeaa• äänen tulosuunnan

hahmottaminen

• keskustelu ja käyttäytyminen sosiaalisten sääntöjen mukaan

• muiden huomioiminen• sanattoman viestinnän

havaitseminen

• kosketusaistin hahmottaminen (ali- ja ylireagointi)

• kylmän, kuuman, kivun tai kosketuksen tunnistaminen ja reagointi

Page 38: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

Lukemisen ja kirjoittamisen tukeminen

• Kiinnitä opiskelijan huomio, puhu riittävältä etäisyydeltä, kasvot opiskelijoihin päin.

• Selitä opiskelijoille oppimistilanteiden rakenne ja toimintatavat vaihe vaiheelta etukäteen.

• Puhu selkeästi ja lyhyillä lauseilla riittävän hitaasti• Anna johdonmukaisia, järjestelmällisiä ohjeita ja anna

yksi ohje kerrallaan.• Korosta olennaisia asioita painottamalla ja toistamalla

avainsanoja.

Page 39: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

• Ymmärtämisen varmistamiseksi esitä lyhyitä kysymyksiä ja anna ohjaavia kommentteja. Liian pitkät ja epämääräiset kysymykset tai kommentit saattavat nuoren helposti hämilleen.

• Rohkaise ja anna hyvää palautetta pienestäkin.• Luo opetustilanteisiin tuttu, turvallinen, kiireetön ja

rauhallinen tunnelma. • Käytä monipuolisia opetusmenetelmiä, konkretisoi

asioita piirtämällä, näyttämällä kuvia, oikeita esineitä, kerro esimerkkejä.

Page 40: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

• Jaa kirjallinen materiaali etukäteen ja auta opiskelijaa tutustumaan siihen ennen opetustilanteita.

• Hyödynnä selkokielisiä materiaaleja ja selkokielen periaatteita opetusmateriaaleja laatiessasi.

• Vähennä kirjallisen ilmaisun määrää ja anna opiskelijalle mahdollisuus osoittaa osaamisensa suullisesti, näyttämällä tai muulla tavoin.

• Anna opiskelijalle aikaa vastauksen antamiseen ja rohkaise nuorta ilmaisemaan itseään.

• Hyödynnä teknisiä apuvälineitä, tulkkeja ja avustajia.

Page 41: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

• Leveät marginaalit, tekstin asettelu• Otsikointi ja väliotsikointo helpottavat

asiakokonaisuuksen jäsentelyä ja hahmottamista

• Suuret fontit ja rivivälit• Kappelejako• Värien käyttö voi auttaa hahmottamista• Ei suttuisia lehtiartikkelikopioiden

pienennoksia

23.04.23HAMK/AOKK Irmeli Lignell

41

Millaisia tekstejä opiskelijoille

Page 42: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

6. Mitä piirteitä liittyy tarkkaavaisuuden ja

keskittymisen häiriöihin?

Page 43: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

• ADHD• Temperamentti• Persoonallisuus• Luovuus• Rajaton lapsuus

23.04.23

43

Mitä on ?

Page 44: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

• motoriikan ongelmat• hahmottamisen

vaikeudet• oppimiskyvyn vaikeudet• lukemisen ja

kirjoittamisen erityisvaikeudet

• matematiikan erityisoppimisvaikeudet

• muistin vaikeudet

• toiminnan ohjauksen vaikeudet

• ei-kielelliset oppimisvaikeudet

• puheen ja kielen kehityksenerityisvaikeudet

• sosiaalisen vuorovaikutuksen häiriöt ja emootioiden säätely

• sekundääriset psyykkiset häiriöt

23.04.23Hamk ammatillisen erityisopetuksen tiimi

44

AD/HD:n liittyvät toimintahäiriöt

Page 45: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

• toiminnanohjauksen tukeminen • liiat virikkeet pois• työrauha, pelisäännöt, • vireystilan tunnistaminen• selkeä struktuuri: ohjeet, tavoitteet• ohjeet ja tehtävät näkyviin, tavoitteet selkeäksi• toiminnallisuus• stressilelut, sallittu kävelyhetki…• erityisopetuksen tuki• vahvuuksien löytäminen ja kannustaminen

Miten huomioida ADHD opinnoissa?

Page 46: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

7. Miten tuet opiskelijaa jolla on mielenterveyden

ongelmia?

Page 47: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

Psyykkisistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opintojen tukeminen:

• turvallinen , kannustava ja luottamuksellinen opiskeluilmapiiri, joka luodaan yhdessä opettajien ja opiskelijoiden kanssa

• selkeät toimintatavat ja rajat • riittävä vaatimustaso• vaihtelevat opetussisällöt ja –menetelmät• opiskelijan voimavaroihin ja vahvuuksiin perustuvat

tavoitteet• moniammatillisen verkoston hyödyntäminen• muista, että koulutus on osa nuoren elämää ja siten

tärkeä osa kuntoutumisprosessia

Page 48: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

8. Mitä tiedät Aspergerin oireyhtymästä?

Page 49: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

Asperger-oireyhtymä

– neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö, joka ilmenee yleensä henkilön sosiaalisessa vuorovaikutuksessa

– keskeistä sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin vaikeudet

• kapeat kiinnostuksen kohteet• pakottava tarve rutiineihin tai tiettyihin harrastuksiin• puheen ja kielen kehityksen ongelmat• non-verbaalisen kommunikoinnin ongelmat• motorinen kömpölyys (hieno/karkeamotoriikka)• toiminnan ohjauksen ja keskittymisen vaikeudet• ajan ja aikataulujen noudattamisen vaikeudet• osalla erityislahjakkuutta jollakin kapealla osa-

alueella

Page 50: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

9. Mitä tarkoitetaan oppilaitoksen

esteettömyydellä/ saavutettavuudella?

Page 51: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

23.04.23

51

Irmeli Lignell

EsteettömyysSaavutettavuus

Page 52: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

Oppimisen Oppimisen kaikkiallisuuskaikkiallisuus

23.04.23

52

Irmeli Lignell

Page 53: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

Esteettömyyden ulottuvuudet koulutuksessa

Page 54: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

• Pedagogisen saavutettavuuden perustekijöitä ovat oppimisympäristö, jossa opiskelija tuntee olonsa turvalliseksi ja jossa hän voi vapaasti ilmaista itseään ja omia ajatuksiaan.

• Pedagogisesti saavutettavassa oppimisympäristössä vuorovaikutus toimii tasavertaisesti eri osapuolten välillä.  

Pedagoginen saavutettavuus

Page 55: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

• Nykyisin nähdään, että hyvinvointi edistää merkittävästi tutkinnon suorittamista ja työllistymistä. Psyykkinen saavutettavuus voidaan nähdä mielen hyvinvointina, joka tarjoaa eväitä ja voimavaroja oppimiseen ja kehittymiseen. Mielen hyvinvointia edistäviä tekijöitä ammatillisessa koulutuksessa ovat esimerkiksi:

• tunne siitä, että on hyväksytty itsenään• vuorovaikutustaitojen harjoittelu• kunnioittava kohtaaminen kuten tervehtiminen ja kuulumisten

kysyminen• myönteinen ja turvallinen ilmapiiri• ristiriitojen käsittelyn ja erilaisten persoonien kanssa toimeen

tulemisen harjoittelu• varhainen puuttuminen• mielenterveyden ongelmista kärsivien opiskelijoiden tukeminen

Psyykkinen saavutettavuus

Page 56: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

• 2004 yhdenvertaisuuslaki

• Lain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Page 57: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

• Samat esteettömyyteen liittyvät asiat ovat tärkeitä myös kuuluvalle henkilökunnalle.

• Esteettömyys ja saavutettavuus syntyvät koko yhteisön toiminnassa monen asian summana:

• Siihen vaikuttavat fyysinen ympäristö, viestintä, opetukseen ja jo opiskeluvalintaan liittyvät järjestelyt ja palvelut ja ehkä eniten asenteet.

Page 58: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

• Millaisia merkityksiä organisoidulla opiskeluhyvinvointityöllä voi olla?

• Mitkä tahot vastaavat hyvinvointityöstä omassa organisaatiossasi ? Kuinka se on järjestetty ?

• Mihin suuntaan hyvinvointityötä olisi hyvä kehittää?

Esteettömyys ja opiskelijahyvinvointi

Page 59: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

10. Mitä on ammatillinen erityisopetus

Page 60: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

• Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998)• Vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän

häiriön tai muun syyn vuoksi erityisiä opetus- tai oppilashuoltopalveluja tarvitsevien opiskelijoiden opetus annetaan erityisopetuksena. Opiskelijalle tulee laatia henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. (L 630/1998 § 20 )

• Asetus ammatillisesta koulutuksesta (811/1998)• Erityisopetuksessa opetus on mukautettava siten, että opiskelija

mahdollisimman suuressa määrin saavuttaa saman pätevyyden kuin muussa ammatillisessa koulutuksessa. (A 811/1998 § 8 )

• Erityisopetuksena ei pidetä tukiopetusta, joka annetaan opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai oppilaalle, jolla on lieviä oppimis- tai sopeutumishäiriöitä. (A 811/1998 § 8 )

• Opetussuunnitelman perusteet• Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) ja asetus (812/1998)• Ammattikorkeakoululaki (351/2003) ja asetus (352/2003)• Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (806/1998)

Ammatillista erityisopetusta koskeva lainsäädäntö

Page 61: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

12. Mitkä ovat omat eettiset periaatteesi ja miten periaatteet näkyvät työssäsi opettajana?

• Ihmisarvo• Todellisuus• Oikeudenmukaisuus• Vastuu ja vapaus

Page 62: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

Kerro kolme asiaa, jotka sait oman opettajuutesi tueksi

artikkelista?

Page 63: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

Tentin arviointi

• Jokaisesta kysymyksestä annetaan pisteitä 0-3. (Max 12*3= 36 pistettä)

• Pistemäärä ________________/36

Page 64: Oppimisen ohjaaminen

w w w . h a m k . f i / a o k k

Pistemääräsi oikeuttaa:

0-6 Etsi artikkeli, lue ja tutki ja tee tentti uudestaan! 7-16 Olet jo vähän jyvällä aiheesta, kannattaa käydä päivän materiaali läpi uudelleen! 17-26 Sinulla on hyvää perustietoutta erityisopetuksesta! 27-35 Sinulla on erittäin hyvää perustietoutta ja – taitoutta erityisopetuksesta! 36 Haet ehdottomasti tulevaisuudessa ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen!