oppimisen fiesta

of 37 /37
Yrittäjämäisen oppilaitoksen rakentaminen Sanna Lehtonen [email protected] @ SannaLehtonen 2.11.2016

Upload: yes-verkosto

Post on 13-Apr-2017

90 views

Category:

Education


0 download

TRANSCRIPT

Yrittäjämäisen oppilaitoksen rakentaminen

Sanna Lehtonen [email protected]@SannaLehtonen

2.11.2016

Yrittäjyyskasvatuksen työkirja

Mikä YES?YES on asiantuntijaverkosto, joka

tukee ja valmentaa opettajiayrittäjyyskasvatuksessa ja toimii

alueellisen yrittäjyyskasvatustyönrakentajana ja yhteistyön

kehittäjänä.

YES-verkosto:

YES-alueita:

YES-aluetoimijoita:

YES-verkostontoimintaakoordinoi:

14

n. 20Valtakunnallinen YES ryHelsingissä

YES ry:n taustaorganisaatiot:SY, TAT, NY, EK, PL, MTK, OAJ

Alueellisina taustaorganisaatioina mm. Yrittäjäjärjestöjä, kehittämisyhtiöitä, elinkeinoyhtiöitä, koulutuskuntayhtymiä, kuntia ja oppilaitoksia

Toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen

Yrittäjyyskasvatuksen työkirja

jokainen suomalainen nuori saa yrittäjyyskasvatusta kouluasteesta ja

paikkakunnasta riippumatta ja että jokaisella opettajalla on valmiudet toteuttaa

yrittäjyyskasvatusta omassa työssään.

YES:n tavoitteena on antaa eväitä tehdä yrittäjyyskasvatuksesta arkea jokaisessa oppilaitoksessa, jotta

Yrittäjyyskasvatuksen työkirja

Miten vaikutamme?• YES-valmennukset

• yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen

• koulu-yritysyhteistyö

• NY-aluepalvelut

Yrittäjyyskasvatuksen työkirja

Yrittäjämäinentoimintakulttuuri

jokaiseenoppilaitokseen!

Mikä yrittäjyys?

Yrittäjyyskasvatuksen työkirja

• kykyä muuttaa ideat toiminnaksi,

• luovuutta, yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta ja riskinottoa ja

• kykyä suunnitella toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi.

… asennetta ja tekoja!

Yrittäjyys on:

Mikä yrittäjyyskasvatus?

Yrittäjyyskasvatuksen työkirja

Yrittäjyyskasvatus • vahvistaa itsetuntoa

• lisää uskallusta ja motivoi uusiin asioihin

• edistää työelämätietoutta ja -taitoja

• parantaa taloustaitoja

• lisää arjen taitoja

• innostaa katsomaan tulevaisuuteen

• kannustaa yrittäjyyteen

…on asennetta elämään!

Yrittäjyyskasvatuksen työkirja

Omaehtoinenyrittäjyys

Yrittäjyyskasvatuskehittää yksilön

omatoimisuutta jaaktiivista

vastuunottamista.

Sisäinenyrittäjyys

Ulkoinenyrittäjyys

Yrittäjyyskasvatusvahvistaa ryhmän

yhteisöllistä ajatteluaja yhdessä tekemisen

taitoja.

Yrittäjyyskasvatusvahvistaa yrityksen

liiketoimintaosaamistaja johtamistaitoja.

Lähde: Paula Kyrö 1998

”Yrittäjyyskasvatuksessa on kysymys niin yrittäjyydestä kuin kasvatuksestakin.

Yrittäjyyskasvatuksen käsite

Yrittäjyyskasvatuksen työkirja

Tulevaisuuden tiedot ja taidot Pohjois-Pohjanmaan strategia ja toimintaohjelma 2016-2020

1) Myönteinen ja yritteliäs asenne

2) Yhdessä tekeminen, kokeileminen, kokeminen ja oppiminen

3) Mahdollisuuksien havaitseminen ja rohkea toimijuus4) Työelämä- ja tiimityötaidot ja itsensä johtaminen

5) Yhteistyö, verkostojen rakentaminen ja hyödyntäminen kansallisesti ja kansainvälisesti

6) Uuden liiketoiminnan aikaansaaminen ja kestävä yrittäjyys

Yrittäjyyskasvatuksen työkirja

Tulevaisuuden avainosaaminenWorld Econimic Forum: The Future of Jobs Report 2016

1) Ongelmanratkaisu

2) Kriittinen ajattelu

3) Luovuus

4) Ihmisten johtaminen

5) Yhteistyön koordinointi

6) Tunneäly

7) Päätöksenteko ja arviointi

8) Palveluasenne

9) Neuvottelutaidot

10) Kognitiivinen joustavuus

Yrittäjyyskasvatuksen työkirja

Yrittäjämäiset taidotSOSIAALISET TAIDOTViestintätaidotEsiintymistaidotKommunikointi-taidotKuuntelutaidotNeuvottelutaidotYhteistyötaidotTiimityötaidotArviointitaidotVerkostoituminen

ONGELMANRATKAISU TAIDOTOngelmaratkaisuKyky toimiaSinnikkyysLuovuusIdeointitaidotPäätöksentekokykyRiskinottokykyMahdollisuuksien näkökyky

LIIKETOIMINNAL-LISET TAIDOTLiiketoimintaosaami-nenYritysosaaminenMarkkinointiosaami-nen

”Kasvu yrittäjyyteen ja työelämässä pärjäämiseen.”

Yrittäjyyskasvatuksen työkirja

Perusopetuksen OPSOppilas on aktiivinen, vastuullinen ja osallinen oppimiseen sekä omaksuu

oppimaan oppimisen taidot ja osaa asettaa tavoitteita.

Keskeisessä roolissa oppilaan oma itsetuntemus, hyvä itsetunto,

motivoituneisuus, kriittisen ajatteluntaito ja ongelmanratkaisutaidot.

Yrittäjyyskasvatuksen työkirja

Nojaa näihin

Laaja-alaiset taidot

Perusopetuksen opetussuunnitelma

Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta. Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja tilanteen edellyttämällä tavalla. Se tukee ihmisenä kasvamista sekä edistävät demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyden ja kestävän elämäntavan edellyttämää osaamista. Erityisen tärkeää on rohkaista oppilaita tunnistamaan oma erityislaatunsa, omat vahvuutensa ja kehittymismahdollisuutensa sekä arvostamaan itseään.

Yrittäjyyskasvatuksen työkirja

Nojaa näihin

Laaja-alaiset taidot L6

Perusopetuksen opetussuunnitelma

Oppilaiden tulee saada yleisiä valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan. Oppilaiden on tärkeää saada kokemuksia, jotka auttavat oivaltamaan työn ja yritteliäisyyden merkityksen, yrittäjyyden mahdollisuudet sekä oman vastuun yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä.Oppilaiden tulee voida kartuttaa työelämätuntemustaan ja oppia yrittäjämäistä toimintatapaa.

Yrittäjyyskasvatuksen työkirja

Lukion OPS"Lukiokoulutuksen tehtävä on

kehittää valmiuksia työelämäänja työhön.”

Aihekokonaisuus Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä

Opinto-ohjausTeemaopinnot/ temaattiset kokonaisuudet

Laaja-alaisuusMonimuotoisuus

Vuorovaikutuksellisuus

Yrittäjyyskasvatuksen työkirja

Nojaa näihin

Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä• vahvistaa opiskelijoiden tahtoa ja taitoa toimia aktiivisina

kansalaisina sekä lisätä heidän työn, työelämän ja yrittäjyyden tuntemustaan.

• oppimiskokemuksia, jotka kannustavat aloitteellisuuteen, yrittäjämäiseen toimintaan, yhteistyöhön, vastuullisuuteen sekä rakentavaan ja tietoperustaiseenkriittisyyteen.

• osallistumis-, vaikuttamis- ja työkokemukset sekä niiden reflektointi

Yrittäjyyskasvatuksen työkirja

Nojaa näihin

Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä• opiskeluympäristöjä kehitetään yhteistyössä opiskelijoiden sekä

muiden toimijoiden, kuten erilaisten järjestöjen ja yritysten kanssa

• Elinkeino- ja työelämän sekä yrittäjyyden tuntemusta opiskelijat rakentavat perehtymällä näihin elämänalueisiin käytännössä ja erilaisten tietolähteiden avulla.

• Harjoitusyritystoiminta sekä yritysten ja muiden oppilaitosten kanssa tehtävät yhteiset projektit osa aihekokonaisuuden toteutusta

Yrittäjyyskasvatuksen työkirja

Ammatillinen koulutusYrittäjyys osaksi ammattitaitoa• yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavalla

osaaminen. • yrittäjyys ja yritystoiminta ovat entistä

näkyvämmin mukana.• tavoitteena on kehittää työelämää

yrittäjämäisen toiminnan kautta.• OPS tähtää siihen, että ammatillinen

koulutus vastaa työelämän osaamistarpeisiin, edistää työllisyyttä ja yrittäjyyttä sekä tukee elinikäistä oppimista.

Rakennetaan yhdessä

Yrittäjyyskasvatuksen työkirja

Tee testi

Mikä on sinun roolisi?yesverkosto.fi/testaaitsesi

Yrittäjyyskasvatuksen työkirja

Yrittäjämäinen oppilaitos

Jotta yrittäjyyskasvatus toteutuu ja opetus uudistuu, täytyy uskaltaa muuttaa tapoja tehdä asioita.

Yrittäjyyskasvatuksen työkirja

Oppijan neljä perustarvettaMartela & Jarenko 2016

Vapaaehtoisuuden tarveMahdollisuus tehdä itseään kiinnostavia asioita itse valitulla tavalla.

Kyvykkyyden tarveOpiskelu tarjoaa sopivasti haasteita ja mahdollisuuden käyttää parasta osaamista. Oppija pääsee jatkuvasti oppimaan ja kehittymään ja kokee saavansa asioita aikaan.

Yrittäjyyskasvatuksen työkirja

Oppijan neljä perustarvettaYhteenkuuluvuuden tarveKokemus siitä, että oppija on osa yhteisöä, jossa hänestä välitetään ja jossa häntä arvostetaan.

Hyväntekemisen tarveOppijalla on mahdollisuus kokea saavansa aikaan hyvää tekemisensä kautta, tekemisellä on myönteinen vaikutus opiskelukavereihin, oppilaitokseen ja ympäröivään yhteiskuntaan.

Yrittäjyyskasvatuksen työkirja

Uusi opettaja• Ei ole vain tiedon ja taidon jakaja

• Rakentaa hyvän oppimisyhteisön ja ilmapiirin

• Kiinnostuu opiskelijasta, motivoi, innosta ja valmentaa

• Ohjaa ongelmanratkaisua ja kriittistä ajattelua

• Ohjaa tiedon tietämisestä tiedon soveltamiseen

• Rohkaisee luoviin ratkaisuihin

• Henkilökohtaistaa ja opinnollistaa (muuttaa tavoitteet käytännöksi)

• Kannustaa elinikäiseen oppimiseen

• Hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä ja –menetelmiä

• Tekee työelämäyhteistyötä ja mahdollistaa sen myös opiskelijoille

Yrittäjyyskasvatuksen työkirja

Yrittäjämäinen oppilaitos

Jotta yrittäjyyskasvatus toteutuu ja opetus uudistuu, täytyy uskaltaa ajatella toisin

ja muuttaa toimintatapoja.

Ota käyttöön nämä

Yrittäjyyskasvatuksen työkirja

Ota käyttöön nämä

• YES-valmennukset ja muut tapahtumat

• YES Ope-yrittäjätreffit, YES Café

• NY-ohjelmat, Opinkirjon materiaalit, TAT:n Yrityskylä ja muut palvelut

Yrittäjyyskasvatuksen työkirja

Tutustu meihinwww: yesverkosto.fi, yeskummit.fi,

Facebook: facebook.com/yesverkosto,

Twitter: twitter.com/YESverkosto

Instagram: instagram.com/yesverkosto

Slideshare: slideshare.net/YES-verkostoVimeo: vimeo.com/yesverkosto

YouTube: youtube.com/yesverkosto

Issuu: issuu.com/yesverkosto

Blogi: loikkablogi.fi

KIITOS!Materiaali löytyy:

Slideshare: slideshare.net/YES-verkosto