opmaak binnenwerk

of 77 /77
Rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg Werkboek met adviezen voor de ontwikkeling en implementatie van rookbeleid

Author: dinhhuong

Post on 14-Feb-2017

235 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg

  Werkboek met adviezen voor de ontwikkeling en implementatie van rookbeleid

 • Rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg

  Werkboek met adviezen voor de ontwikkeling en implementatie van rookbeleid

 • 2 Werkboek rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg

 • Inhoudsopgave

  Inleiding 5

  Fase A Opdracht vastleggen 7Algemeen 8

  Over de opdracht ontwikkelen rookbeleid 8

  Organisatie 10

  Financin 11

  Fase B Voorstel maken voor rookbeleid 12Inventariseren huidige situatie 12

  Opstellen rookbeleid 13

  Beleidsdocument rookbeleid 15

  Aanbieden Beleidsplan 17

  Fase C Invoering rookbeleid 18Opdracht vastleggen 18

  Organisatie en financin 18

  Aandachtspunten 19

  Afsluiting project 20

  Bijlage 1: Plan van Aanpak Ontwikkelen Rookbeleid 21

  Bijlage 2: Checklist Tabakswet 25

  Bijlage 3: Krachtenveldanalyse 28

  Bijlage 4: Voorbeeld enqute en brief 29

  Bijlage 5: Werkwijze enqute 34

  Bijlage 6: Document Invoering Rookbeleid 36

  Bijlage 7: Informatie over meeroken 40

  Bijlage 8: Tips voor rookruimtes 42

  Bijlage 9: Ondersteuning bij het stoppen met roken 44

  Bijlage 10: Ondersteuning bij het stoppen met roken voor psychiatrische patinten 47

  Bijlage 11: Richtlijn behandeling tabaksverslaving CBO 48

  Bjlage 12: Geen rook zonder vuur: roken vanuit psychiatrisch perspectief (artikel) 52

  Bijlage 13: Roken in de psychiatrie: de stand van zaken 63

  Bijlage 14: Knelpunten rookbeleid: casus 69

  Bijlage 15: Materialen 71

  Bijlage 16: Informatie en advies 74

  Colofon 75

  3 Werkboek rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg

 • Voorwoord

  Dit werkboek is bestemd voor managers, leiding-

  gevenden of projectleiders in de geestelijke

  gezondheidszorg en de verslavingszorg die ver-

  antwoordelijk zijn voor het ontwikkelen of aan-

  passen van het rookbeleid in hun organisatie. De

  afgelopen jaren zijn steeds meer instellingen aan

  de slag gegaan om een rookbeleid te ontwikke-

  len; de invoering van de (gewijzigde) Tabakswet

  op 1 januari 2004 vormt dikwijls een belangrijke

  reden om het onderwerp weer eens op de agen-

  da te zetten.

  Discussies over rookbeleid in een instelling roe-

  pen niet zelden de reactie op: Dat lukt nooit.

  Er lijken zoveel onoplosbare situaties. Wellicht

  herkent u de volgende uitspraken:

  Iemand woont hier, is hier thuis. Die kan je

  toch het roken niet afnemen?

  In onze instelling is absoluut geen

  mogelijkheid om rookruimtes te maken.

  Bij ons rookt 80% van de clinten, dan

  kunnen we toch niet anders dan dat

  toestaan?

  Iedereen in de instelling is tegen een

  rookbeleid.

  Als familie hier niet meer mag roken,

  zal er niemand meer op bezoek komen.

  Niet roken in een ontmoetingsruimte is

  gewoon ondenkbaar, mensen komen daar

  voor de gezelligheid!

  Veelal blijken deze uitspraken gebaseerd op ver-

  onderstellingen of een onjuiste weergave van de

  feiten. Bijvoorbeeld: wordt een clint zijn sigaret

  echt ontnomen of verandert alleen de plek waar

  hij mag roken? En: weet u wel zeker dat 80% van

  de clinten rookt? Uit de praktijk blijkt dat het

  goed mogelijk is om ook in de GGZ en de ver-

  slavingszorg een rookbeleid te ontwikkelen dat

  niet alleen rekening houdt met niet-rokers n

  rokers, maar ook aan de Tabakswet voldoet.

  Met opzet is hier al een paar keer het woord

  ontwikkelen gebruikt. Daarmee wordt aangege-

  ven dat het maken van een rookbeleid niet iets is

  wat je 1-2-3 even regelt. "Ontwikkelen" wil zeg-

  gen dat er een proces doorlopen moet worden.

  In de praktijk gebeurt het nog regelmatig dat de

  persoon die de opdracht krijgt om een rookbe-

  leid te maken, direct begint bij de oplossing dan

  richten we daar een rookruimte in... Geen aan-

  dacht schenken aan het proces heeft vaak tot

  gevolg dat niemand zich aan de regels houdt, de

  mensen die het rookbeleid moeten handhaven

  niet meer weten waar te beginnen en dat de

  afspraken in korte tijd verwateren. Het invoeren

  van een rookbeleid betekent namelijk een cul-

  tuurverandering in de instelling, waarbij rokers

  en niet-rokers zich betrokken moeten voelen.

  Maar laat u niet afschrikken. Dit werkboek wil u

  in staat stellen om het rookbeleid stap voor stap

  en in de juiste volgorde te ontwikkelen. Met de

  methodiek die wij aanreiken, kunt u - en de

  directie - het hele proces met succes doorlopen.

  Het afgelopen jaar heeft een vijftal instellingen

  deelgenomen aan een pilot, een initiatief van

  GGZ Nederland en STIVORO. Deze instellingen

  zijn onder begeleiding aan de slag gegaan met

  het ontwikkelen van een rookbeleid. Hun ervarin-

  gen hebben geleid tot dit werkboek.

  Zo is dit werkboek een praktische uitwerking

  geworden van een methodiek die in het verleden

  haar bruikbaarheid heeft bewezen bij het ontwik-

  kelen van rookbeleid. Deze zogenaamde 7-stap-

  pen-methodiek is jaren geleden ontwikkeld door

  STIVORO en wordt, bijvoorbeeld in het bedrijfs-

  leven, nog veel toegepast. De 7 stappen zijn in

  dit werkboek verwerkt tot 3 fases die u na elkaar

  doorloopt. Bij elke fase in het werkboek vindt u

  voorbeelden, oefeningen of wordt u op een

  andere manier op weg geholpen.

  In 2000 kreeg STIVORO een legaat van Eric

  Christiaan Goldbach. Hij had cystic fibrosis (een

  taaislijmziekte) en toen hij werd opgenomen in

  een psychiatrische inrichting was er voor hem

  geen mogelijkheid om in een rookvrije omgeving

  te verblijven. Met zijn legaat heeft STIVORO het

  in 2002 uitgekomen Handboek rookbeleid in de

  GGZ gemaakt. De methodiek beschreven in dit

  werkboek is een vervolg op dat handboek.

  STIVORO wenst u veel succes bij het ontwikkelen

  van het rookbeleid!

  4 Werkboek rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg

 • Inleiding

  Decentraal rookbeleidDoor de ontwikkelingen binnen de GGZ en de

  verslavingszorg zijn de laatste jaren veel instel-

  lingen samengevoegd, waardoor grote organisa-

  ties zijn ontstaan. Dit brengt met zich mee dat

  een instelling uit verschillende locaties kan

  bestaan en dat verschillende locaties ook vaak

  uiteenlopende functies vervullen.

  Wanneer dit bij uw instelling zo is, kunt u ervoor

  kiezen om decentraal rookbeleid te ontwikkelen.

  In dat geval bepaalt een werkgroep een alge-

  meen rookbeleid (uitgangspunten en richtlijnen)

  waaraan het rookbeleid op alle locaties moet

  voldoen. De uitwerking van het rookbeleid op de

  verschillende locaties, aangepast aan de eigen-

  heid van die locaties, vindt decentraal plaats.

  WerkwijzeIn principe verschilt de werkwijze voor het

  opstellen van een decentraal rookbeleid niet van

  de gang van zaken die in dit werkboek wordt

  beschreven. Er zijn wel enkele punten, die bij het

  bestuderen van de volgende hoofdstukken aan-

  dacht verdienen.

  Het centrale rookbeleid gaat minder op details

  in (zoals het aantal rookruimtes dat ingericht

  moet gaan worden) en beschrijft meer de grote

  lijnen. De details worden namelijk in een later

  stadium op locatie vastgelegd.

  Het uitzetten van een enqute binnen een

  grote instelling met veel verschillende locaties

  zal om praktische redenen niet altijd de voor-

  keur genieten. In dat geval is het raadzaam om

  slechts in een beperkt aantal locaties zo'n

  enqute te houden en de gegevens te gebrui-

  ken voor alle locaties. Wanneer een werkgroep

  binnen een bepaalde locatie echter voorkeur

  heeft voor een eigen enqute (bijvoorbeeld bij

  grote weerstand of een complexe situatie), is

  dat uiteraard altijd aan te bevelen.

  Bij het werken met een decentraal rookbeleid

  bestaat het gevaar dat er uiteindelijk geen of

  niet overal rookbeleid wordt ontwikkeld. Het is

  dan ook goed om in het centrale rookbeleid te

  beschrijven hoe de uitwerking op de locatie

  wordt georganiseerd. Wie is er op de verschil-

  lende locaties verantwoordelijk? Wie contro-

  leert vanuit de centrale werkgroep? Hoe ver-

  loopt de communicatie? Hoe verloopt de

  implementatie van het rookbeleid?

  De centrale werkgroep initieert de ontwikkeling

  van het rookbeleid en fungeert als de aanjager

  voor het 'uitrollen' ervan naar de locaties. Het

  is belangrijk dat de centrale werkgroep vinger

  aan de pols houdt en de verantwoordelijken op

  de locaties stimuleert aan het rookbeleid te

  werken. De taak van de centrale werkgroep is

  pas klaar wanneer alle locaties een adequaat

  rookbeleid hebben.

  Per locatie wordt een verantwoordelijke project-

  leider aangewezen. Deze stelt bij voorkeur een

  locale werkgroep samen. Wat heeft de locale

  werkgroep nodig?

  -Het centrale rookbeleid waarin de uitgangs-

  punten zijn vastgelegd

  -De kaders waarbinnen zij het decentrale rook-

  beleid moeten vormgeven

  -Kennis over de Tabakswet

  -Een tijdpad

  -Een vraagbaak

  Vaak is het zo dat de centrale werkgroep in de

  loop der tijd deskundig is geworden. U weet

  waarschijnlijk meer af van rookbeleid en de

  Tabakswet dan uw collegas op de locaties. Het

  is zinvol om uw kennis te delen. Daarbij is het

  echter wel aan te bevelen om uw vraagbaak-

  functie goed te organiseren. Zo kunt u bijvoor-

  beeld een (telefonisch)spreekuur inbouwen of

  u kunt aangeven alle vragen bij voorkeur per

  e-mail te willen ontvangen.

  5 Werkboek rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg

 • Dit werkboek

  Ook voor het ontwikkelen van rookbeleid op de

  locatie vormt dit werkboek een goede leidraad.

  Waarschijnlijk zal veel van het werk uit fase A

  door de centrale werkgroep zijn uitgevoerd, en

  zijn met name fases B en C interessant voor de

  locale werkgroep.

  6 Werkboek rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg

  Tip

  Vraag een apart emailadres aan, bijvoorbeeld [email protected], zodat u zelf kunt

  bepalen wanneer u vragen beantwoordt. Misschien bestaat in uw instelling de mogelijkheid om

  intranet hierbij in te zetten; u kunt dan vragen een eigen pagina te krijgen.

 • Fase A

  Opdracht vastleggen

  Na fase A heeft u:

  een Plan van Aanpak;

  inzicht in hoeverre het huidige rookbeleid vol-

  doet aan de Tabakswet;

  inzicht in met welke spelers u rekening moet

  houden;

  draagvlak voor het aanpassen van het rookbe-

  leid bij sleutelfiguren als directie, OR,

  Clintenraad, etc.;

  een werkgroep Rookbeleid samengesteld (of

  bewust gekozen om het rookbeleid alleen te

  ontwikkelen; u kent de voor- en nadelen van

  het alleen werken);

  goedkeuring van de directie;

  een afspraak met de werkgroep voor de eerste

  bijeenkomst.

  Het goed omschrijven en vastleggen van de pro-

  jectopdracht is misschien wel de belangrijkste

  stap op weg naar een goed functionerend rook-

  beleid. Voordat u inhoudelijk aan de slag kunt

  met het rookbeleid, is het van belang dat de

  randvoorwaarden optimaal zijn. Daarmee bedoe-

  len we dat duidelijk moet zijn wat er van u wordt

  verwacht en dat degene die eindverantwoordelijk

  is voor het rookbeleid (in de meeste gevallen zal

  dat de directie zijn) op de hoogte is van uw

  werkwijze en deze werkwijze ook goedkeurt.

  Wanneer het in uw instelling gebruikelijk is pro-

  jectmatig te werken, kunt u ook bij het ontwikke-

  len van het rookbeleid uitgaan van deze werkwij-

  ze. De methodiek uit dit werkboek sluit daar

  goed op aan en is te gebruiken als naslagwerk.

  Er staan veel tips in die u verder op weg kunnen

  helpen.

  Plan van aanpakOm de randvoorwaarden duidelijk te krijgen is

  het aan te raden om een (beknopt) Plan van

  Aanpak Ontwikkelen Rookbeleid te maken en

  dit te laten ondertekenen door de directie. In

  Bijlage 1 vindt u een formulier Plan van Aanpak

  Ontwikkelen Rookbeleid dat u kunt gebruiken

  in uw situatie. Hieronder wordt toegelicht wat

  er in het plan thuishoort.

  Algemeen1. Aan wie wordt de opdracht gegeven?

  (Projectleider, u)

  2. Wie is uiteindelijk verantwoordelijk?

  (Opdrachtgever, veelal de directie)

  Over de opdracht OntwikkelenRookbeleid3. Waarom wordt het rookbeleid aangepast en

  wat zijn de uitgangspunten? (Aanleiding)

  4. In hoeverre voldoet het huidige rookbeleid

  aan de Tabakswet? (Analyse uitgangssituatie)

  5. Wat dient u te bereiken? (Uitgangspunten en

  doelstelling van het project)

  6. Welke concrete resultaten heeft u aan het

  eind? (Projectresultaat)

  7. Wat gaat de werkgroep net doen?

  (Projectafbakening)

  Organisatie8. Wie doet wat in de werkgroep? (Samenstelling

  en taakverdeling werkgroep)

  9. Op welke wijze gaat u te werk? (Methode, tijd-

  planning)

  10. Hoe vindt afstemming plaats met de directie

  en de instelling? (Tussen- en eindrapportage)

  Financin11. Hoeveel tijd en geld gaat de opdracht kosten?

  (Schatting benodigde uren, overige kosten)

  7 Werkboek rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg

 • Algemeen (1 - 2)Door te benoemen wie de opdrachtgever/

  eindverantwoordelijke is, zorgt u ervoor dat dui-

  delijk is wie probleemeigenaar is. Dat voor-

  komt dat u als persoon teveel vereenzelvigd

  wordt met het (naleven van het) rookbeleid.

  Op het formulier Plan van Aanpak Ontwikkelen

  Rookbeleid (Bijlage 1) kunt u deze gegevens

  noteren bij de kopjes 1 en 2.

  Over de opdracht ontwikkelenrookbeleid

  Aanleiding (3)Uw instelling valt sinds 1990 onder de

  Tabakswet en heeft hoogstwaarschijnlijk al een

  rookbeleid. De Tabakswet schrijft immers sinds-

  dien voor dat gangen, trappen en andere

  gemeenschappelijke en publiekstoegankelijke

  ruimtes rookvrij dienen te zijn. Waarom het

  rookbeleid nu aanpassen? Wil de directie aan de

  gewijzigde Tabakswet voldoen? Wil de directie

  volledig aan de Tabakswet voldoen en zo boetes

  voorkomen? Of zijn er klachten van clinten of

  medewerkers? Op het formulier Plan van Aanpak

  Ontwikkelen Rookbeleid (Bijlage 1) kunt u deze

  uitgangspunten noteren bij kopje 3 Aanleiding.

  Uitgangssituatie (4)Om de opdracht goed te kunnen omschrijven is

  het voor u van belang om een beeld te hebben

  van de huidige situatie. In hoeverre voldoet het

  huidige rookbeleid aan de Tabakswet? Op ver-

  schillende manieren kunt u aan deze informatie

  komen.

  Zoek het huidige rookbeleid op papier op. Is

  er een dossier Rookbeleid? Kunt u achterhalen

  hoe het huidige rookbeleid tot stand is geko-

  men? Wie was verantwoordelijk voor de ontwik-

  keling ervan? Wat vindt hij/zij ervan dat het

  rookbeleid wordt aangepast?

  Verzamel informatie over de Tabakswet.

  Aangezien wetgeving van tijd tot tijd verandert,

  kunt u voor de meest recente informatie kijken

  op verschillende websites:

  www.rokenendewet.nl

  www.rokenendewerkplek.nl

  U kunt ook bellen naar de gratis infolijn van

  Roken en de Wet: 0800 0600.

  Loop eens rond door de instelling. Is op alle

  plekken even duidelijk waar wel en niet gerookt

  mag worden? Houden mensen zich aan de

  regels? Wat valt u nog meer op?

  Oefening 1

  Vergelijking met de Tabakswet

  Vul de checklist uit Bijlage 2 in. U heeft dan in

  beeld in hoeverre het huidige rookbeleid voldoet

  aan de Tabakswet.

  Bespreking

  De kans is groot dat uw instelling een rookbeleid

  heeft dat deels aan de wet voldoet en dat in een

  aantal situaties uitgaat van onderlinge afspraken.

  Vermoedelijk wordt op een aantal plaatsen

  gerookt terwijl dat volgens de wet niet zou

  mogen.

  Belangrijk: Probeer u te beperken tot het beschrijven

  van de situatie. Inventariseer alleen. Het bedenken

  van oplossingen voor eventuele knelpunten is van

  later zorg.

  Op het formulier Plan van Aanpak Ontwikkelen

  Rookbeleid noteert u deze informatie bij kopje

  4 Uitgangssituatie.

  Uitgangspunten en doelstelling (5)Wat wil de directie?

  Voordat u verder werkt aan de opdracht om het

  rookbeleid te ontwikkelen, moet u weten welke

  opvattingen en uitgangspunten de directie han-

  teert. Door te formuleren waaraan het rookbeleid

  moet voldoen, kunt u richting geven aan het

  rookbeleid. Voorbeelden van dergelijke uitgangs-

  punten kunnen zijn:

  elke werknemer moet zijn werk kunnen doen

  zonder hinder van tabaksrook;

  geen medewerker, clint of bezoeker wordt

  ongewenst blootgesteld aan tabaksrook;

  medewerkers roken niet waar clinten bij zijn;

  8 Werkboek rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg

 • oplossingen mogen niet afhangen van onder-

  linge afspraken, omdat die kunnen wisselen;

  clinten moeten kunnen roken in de instelling;

  landelijke wet- en regelgeving wordt nageleefd.

  Wat dient u te bereiken?

  Met de directie kunt u afstemmen wat het pre-

  cieze doel van de opdracht is. Dit lijkt een schot

  voor open doel (u zult zeggen: het doel is het

  maken van een rookbeleid), maar toch is het

  belangrijk dit goed te overleggen. Hiermee wordt

  namelijk duidelijk wat er allemaal bij de opdracht

  hoort. Is het doel een beleidsvoorstel te ontwik-

  kelen? In dat geval bent u niet verantwoordelijk

  voor de invoering van het rookbeleid of voor de

  communicatie daarover. Is het doel echter om

  een rookbeleid in te voeren, dan hoort de prakti-

  sche uitwerking en de communicatie wel tot uw

  taak. Moet het plan een kader bieden voor de

  hele organisatie en vindt de uitwerking in de klei-

  nere units plaats? Of geldt het beleid alleen voor

  uw eigen locatie? Verder wordt tijdens het over-

  leg met de directie duidelijk wat u nodig heeft

  om de opdracht te vervullen. Is het doel dat er

  over een half jaar een rookbeleid van kracht is,

  dan heeft u bijvoorbeeld mandaat van de directie

  nodig om beslissingen te nemen.

  Praktijkvoorbeeld

  Bij een instelling in het oosten van het land is

  het doel om per 1 januari een rookbeleid te heb-

  ben dat volledig voldoet aan de Tabakswet. De

  werkgroep gaat voortvarend aan de slag, verza-

  melt op verschillende manieren informatie uit de

  instelling en informeert de directie op gezette tij-

  den door middel van verslagen en documenten.

  Op 1 januari gaat het rookbeleid in: er mag in de

  instelling nergens meer gerookt worden, behalve

  in de priv-ruimtes (slaapkamers) van de bewo-

  ners. Medewerkers worden geacht niet meer te

  roken in de instelling. Vijf dagen lang gaat dit

  heel voorspoedig, er zijn eigenlijk weinig proble-

  men. Tot de nieuwjaarsreceptie op 5 januari waar

  de directeur (zelf een roker) aankondigt dat er

  door bewoners in de huiskamers toch gewoon

  mag worden gerookt, tot er rookfaciliteiten zijn

  gerealiseerd.

  In deze instelling zijn drie zaken misgegaan:

  de directie heeft de schriftelijke informatie niet

  doorgenomen;

  de directie en de werkgroep hebben elkaar

  onvoldoende genformeerd over nieuwe

  ontwikkelingen

  de werkgroep heeft onvoldoende mandaat

  om de regels te stellen.

  Dit voorbeeld maakt duidelijk dat schriftelijke

  informatie onvoldoende is om de directie en

  werkgroep op n lijn te krijgen.

  Op het formulier Plan van Aanpak Ontwikkelen

  Rookbeleid (Bijlage 1) kunt u Uitgangspunten

  en doelstelling' opschrijven bij kopje 5.

  Projectresultaat (6)Op grond van de doelstelling die u heeft afge-

  sproken met de directie, geeft u aan wat u con-

  creet oplevert als u klaar bent. Bijvoorbeeld:

  Doelstelling Resultaat

  Ontwikkelen voorstel Document met

  tot een rookbeleid voorstellen waarover

  de directie beslist

  Invoering rookbeleid Rookreglement voor

  bewoners, personeel

  en bezoekers, signaal-

  materiaal en voldoen-

  de rookruimtes

  Noteer het projectresultaat op het formulier in

  Bijlage 1 onder kopje 6.

  Projectafbakening (7)Afbakening, grenzen stellen aan de opdracht,

  is heel belangrijk. Zo voorkomt u dat er telkens

  nieuwe aspecten aan de opdracht worden toege-

  voegd en dat deze uitgroeit tot een onbeheers-

  baar meerjarentraject. Wanneer het doel van uw

  opdracht is ontwikkelen van een beleidsvoorstel

  rookbeleid dan hoort de implementatie van het

  rookbeleid niet tot uw taak. Wanneer de imple-

  mentatie aan de orde is, zal er een nieuwe

  opdracht moeten komen. Die kan aan u gegeven

  9 Werkboek rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg

 • worden, maar het kan ook zijn dat iemand

  anders wordt verzocht zorg te dragen voor de

  implementatie van het rookbeleid. In dat geval

  zal er ook een nieuw Plan van Aanpak

  Implementatie Rookbeleid worden opgesteld.

  In het Plan van Aanpak kunt u de afbakening

  opschrijven bij kopje 7.

  Organisatie

  Samenstelling en taakverdelingwerkgroep (8)Rookbeleid is een veelomvattend thema, waar

  iedereen (medewerkers, clinten, familie, vrijwil-

  ligers) een mening over heeft. Wij raden u aan

  om een paar collegas te vragen om samen met

  u te werken aan (het ontwikkelen van) rookbe-

  leid. Om helder in beeld te krijgen wie u het

  beste daarvoor kunt vragen, is onderstaande

  oefening (oefening 2) geschikt.

  Oefening 2

  Krachtenveldanalyse

  Neem een blad voor u en teken in het midden

  een cirkel. Schrijf in het midden Rookbeleid. Ga

  al brainstormend na wie allemaal te maken heb-

  ben met het rookbeleid. Trek telkens een lijn

  vanaf het midden en schrijf de persoon/groep

  erbij. Zie onderstaand voorbeeld, dat in Bijlage 3

  verder is uitgewerkt.

  Wanneer u bovenstaande oefening heeft uitge-

  voerd, ziet u dat veel mensen partij zijn in het

  rookbeleid, elk met een eigen belang. Het rook-

  beleid staat in een behoorlijk spanningsveld!

  Om enige orde in de hoeveelheid spelers te

  brengen, maakt u nu eerst categorien.

  Vervolgens geeft u het belang van elk aan.

  Bijvoorbeeld: categorie directie zeer belangrijk,

  categorie bezoek minder belangrijk. In overleg

  met de directie kunt u nu een aantal mensen uit-

  nodigen om in de werkgroep plaats te nemen.

  Het is aan te raden zowel rokers als niet-rokers

  uit te nodigen. De namen van de werkgroeple-

  den, plus hun functie of deskundigheden,

  noteert u in het Plan van Aanpak bij kopje 8.

  Is uw instelling niet gewend om projectmatig te

  werken, en voert u de opdracht liever alleen uit,

  dan kan dat natuurlijk ook. Zorgt u er dan wel

  voor dat u voldoende rugdekking heeft. Het is

  belangrijk dat u mandaat heeft of dat u nauw

  communiceert met de directie. Ook belangrijk in

  dat geval: zorg voor een duidelijk eindpunt,

  zodat u niet jaren geassocieerd blijft met het

  rookbeleid. Zet op schrift wanneer uw opdracht

  is afgerond en door de instelling wordt overge-

  nomen (bijvoorbeeld na het opstellen van het

  beleidsplan).

  10 Werkboek rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg

  oefening 2

 • Methode (9a), tijdplanning (9b) Hier kunt u allereerst uw werkwijze beschrijven.

  Wanneer u dit werkboek als leidraad neemt, kunt

  u op deze plaats noteren dat u gebruik maakt

  van de methodiek Rookbeleid in de GGZ en de

  verslavingszorg' die door STIVORO is ontwik-

  keld. Deze methodiek gaat uit van 3 fases

  (Vastleggen opdracht, Maken voorstel voor

  rookbeleid en Invoering rookbeleid) waarbij in

  elke fase een aantal stappen worden genomen.

  Maak ook een tijdplanning, waarbij u ervan uit

  kunt gaan dat het ontwikkelen van een rookbe-

  leid een maand of drie in beslag zal nemen.

  Tussenrapportage (10a),Eindrapportage (10b)U moet de directie op verschillende momenten

  informeren over de voortgang. Bespreek wan-

  neer dat dient te gebeuren: daarmee voorkomt

  u dat de directie stappen mist en de werkgroep

  niet meer kan volgen. Ook wanneer een directie-

  lid in de werkgroep zit en de lijnen kort zijn, is

  het goed om (bij kopje 10a en 10b) op te schrij-

  ven wanneer er officile informatiemomenten

  zijn. Bijvoorbeeld wanneer de resultaten van een

  enqute worden gepresenteerd.

  Financin (11)

  Maak een inschatting van het aantal uren (11a)

  dat werkgroepleden gaan besteden aan de ont-

  wikkeling van het rookbeleid. Daarnaast is het

  belangrijk om een inschatting te maken van de

  overige kosten (11b). Wanneer de werkgroep bij-

  voorbeeld besluit om de enqute extern te laten

  verwerken, kost dat geld.

  En nu aan het werkWanneer u het Plan van Aanpak hebt voorgelegd

  aan de opdrachtgever (de directie) en deze heeft

  het plan goedgekeurd, is het tijd om de leden

  van de werkgroep uit te nodigen voor de eerste

  bijeenkomst. Allereerst om de inhoud van het

  Plan van Aanpak goed met elkaar door te

  nemen. En vervolgens om te bespreken op welke

  manier de werkgroep inzicht kan krijgen in de

  wensen en behoeften van medewerkers en

  clinten aangaande roken in de instelling.

  11 Werkboek rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg

 • Fase B

  Voorstel makenvoor rookbeleid

  Na fase B heeft u:

  informatie verzameld over roken in de instel-

  ling of op diverse locaties;

  inzicht gekregen in de rooksituatie (zoals

  aantal rokers, mate van hinder van tabaks-

  rook);

  een voorstel tot rookbeleid op papier gezet;

  een advies aan de directie gegeven over:

  naleving, sancties, communicatie, evaluatie.

  Inventariseren huidige situatie

  Bij het ontwikkelen van een rookbeleid is het van

  belang goed inzicht te hebben in de wensen en

  behoeften van de medewerkers, clinten en

  bezoekers. Zoals we in de inleiding al aangaven,

  bestaat er dikwijls een vertekend beeld over het

  roken in de instelling. Uitspraken als bij ons

  rookt 95% van de clinten en niet-rokende

  clinten hebben geen last van de rook, want ze

  zitten altijd samen koffie te drinken blijken vaak

  niet te kloppen met de werkelijkheid. Zo wordt

  het aantal rokers geregeld te hoog ingeschat.

  Bovendien wordt het beeld over roken meestal

  bepaald door degene die het hardst roept en niet

  door de zwijgende meerderheid.

  Het verzamelen van feitelijke gegevens over

  roken in de eigen instelling of locatie is belang-

  rijk omdat u dan weet waar u het over heeft.

  Rookt nu 30 of 60% van de medewerkers? En

  om hoeveel rokende clinten gaat het daadwer-

  kelijk? Op welke afdelingen wordt het meest

  gerookt? Hebben niet-rokers en rokers last van

  tabaksrook? Waar hebben ze last van tabaks-

  rook? Hoeveel steun is er eigenlijk voor een

  rookbeleid? Wanneer u antwoord heeft gekregen

  op deze vragen, helpt u dat bij het nemen van

  beslissingen.

  Een effectieve manier om inzicht te krijgen in de

  situatie in uw instelling of locatie, is het afnemen

  van een schriftelijke enqute onder medewerkers

  en clinten. Afhankelijk van de aandacht die er

  tevoren aan de enqute is gegeven, blijkt de

  respons vaak goed te zijn. Het is immers een

  onderwerp dat iedereen aangaat.

  De resultaten van de enqute geven u inzicht in

  wat er binnen uw instelling nodig is om het

  rookbeleid op een goede manier invulling te

  geven. Doordat iedereen de kans krijgt zijn of

  haar mening te geven, voelt men zich serieus

  genomen. Uit ervaring weten we dat dit gevoel

  het draagvlak voor een rookbeleid vergroot. Door

  het afnemen van een enqute komt tevens het

  gesprek over roken op gang; in de praktijk blijkt

  er alleen al door deze aandacht een positief

  effect te ontstaan op het rookgedrag van mede-

  werkers en clinten. Een bijkomend voordeel van

  zo'n schriftelijke vragenlijst is dat de resultaten

  ervan ook gebruikt kunnen worden om na ver-

  loop van tijd de effecten van het rookbeleid vast

  te stellen.

  Een nadeel van een enqute kan zijn dat de ver-

  spreiding onder de clinten van de instelling

  moeilijk te realiseren is, of dat veel clinten zelf

  niet in staat zijn de enqute in te vullen. U kunt

  overwegen de vragenlijst alleen onder personeel

  en zorgmanagers te verspreiden. Of om de familie

  van de clint te vragen de enqute in te vullen.

  U kunt er ook voor kiezen om per afdeling n

  leidinggevende te vragen een inventarisatie te

  maken: van het aantal rokers en niet-rokers,

  hoe vaak niet-rokers in een ruimte zitten waar

  gerookt wordt en of niet-rokers daar hinder van

  ondervinden.

  12 Werkboek rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg

 • Hieronder vindt u de voordelen en nadelen van

  een enqute nog eens op een rij:

  Voordelen enqute

  Feitelijke gegevens

  Iedereen heeft de kans gehad zijn mening te

  geven

  Gegevens uit alle groepen belanghebbenden

  Men voelt zich serieus genomen

  Vergroting draagvlak

  Brengt het gesprek op gang

  Levert bruikbare informatie voor invoering op

  Kan dienst doen als informatie voor de

  evaluatie

  Nadelen enqute

  Moeilijk/niet in te vullen door bepaalde

  clinten

  Kennis niet in huis om enqute te verwerken

  Kosten (geld)

  Neemt tijd in beslag

  Een enqute kan de volgende informatie

  opleveren:

  a. Rookgedrag

  Hoeveel clinten roken?

  Hoeveel medewerkers roken?

  Hoeveel rookt men gemiddeld per dag?

  Willen rokers stoppen?

  b. Blootstelling

  Hoe vaak worden clinten blootgesteld aan

  tabaksrook?

  Hoe vaak worden medewerkers blootgesteld aan

  tabaksrook?

  Waar worden clinten blootgesteld aan tabaks-

  rook?

  Waar worden medewerkers blootgesteld aan

  tabaksrook?

  c. Hinder

  Hoe vaak hebben clinten hinder van tabaksrook

  van anderen?

  Hoe vaak hebben medewerkers hinder van

  tabaksrook van anderen?

  In welke gebouwen/ruimtes ervaart men hinder?

  d. Steun voor beleid

  Is er draagvlak voor een (aangescherpt) rookbe-

  leid?

  e. Eventueel: Toekomstige activiteiten

  Willen rokers geholpen worden bij het stoppen

  met roken?

  In Bijlage 4 vindt u een voorbeeld van een

  enqute en een voorbeeldbrief die u kunt gebrui-

  ken. In Bijlage 5 wordt beschreven hoe het uit-

  zetten van een enqute in zijn werk gaat en hoe

  u de gegevens kunt verwerken. Wanneer u het

  uitzetten van een enqute en de verwerking lie-

  ver wilt uitbesteden aan een extern bureau, dan

  leest u in Bijlage 5 hoe u met een dergelijk

  bureau in contact kunt komen.

  Opstellen rookbeleid

  Wanneer u de stappen in dit werkboek gevolgd

  heeft, heeft op dit moment:

  inzicht in het aantal rokers en niet-rokers in de

  instelling of locatie. U heeft een beeld van het

  aantal mensen dat hinder ondervindt van

  tabaksrook en van de plaatsen waar die hinder

  het grootst is. Ook heeft u een idee van het

  draagvlak voor een (aangepast) rookbeleid

  (fase B).

  kennis van de eisen van de Tabakswet aan de

  instelling. U weet in hoeverre het huidige rook-

  beleid aan de Tabakswet voldoet (fase A).

  kennis over de uitgangspunten die de directie

  voor een rookbeleid hanteert (fase A).

  Met deze drie ingredinten is het mogelijk om

  een rookbeleid te formuleren en er in praktische

  zin naar te kijken. Wat betekenen de regels op de

  afdeling en op de verschillende locaties? Moeten

  er faciliteiten komen en zo ja, waar?

  13 Werkboek rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg

 • De praktijk heeft uitgewezen dat het goed is om

  voor medewerkers en clinten een apart rook-

  beleid te maken. Beide groepen hebben immers

  hun eigen belangen bij zo'n beleid. Ook verschilt

  hun situatie sterk: medewerkers gaan na hun

  dienst weer naar huis, terwijl clinten vaak lang-

  durig in de instelling verblijven of er wonen.

  Verder is het belangrijk om een rookbeleid zo

  helder mogelijk te houden. Hoe meer uitzonde-

  ringen er worden gemaakt, des te groter is de

  kans dat het rookbeleid zal verwateren. Benoem

  duidelijk in welke ruimtes een algeheel rookver-

  bod geldt. Ruimtes die door derden worden

  gehuurd (zoals een kapsalon of fitness) vallen

  eveneens onder de Tabakswet.

  Stel met de werkgroep verder regels op voor

  feesten, evenementen en uitstapjes.

  Praktijkvoorbeeld

  Bij een instelling in het westen geldt sinds

  1 januari 2004 een algeheel rookverbod.

  Medewerkers en bezoekers roken alleen in

  speciale rookruimtes. In het voorjaar van 2004

  vinden de jaarfeesten plaats. Elk jaar wordt er

  een feesttent op het terrein gezet en is er drie

  dagen feest.

  In het rookbeleid van de instelling staat niets

  over dergelijke evenementen. Tijdens de feeste-

  lijkheden wordt er dan ook in de feesttent uit-

  bundig gerookt, zowel door medewerkers,

  clinten en bezoekers. Uiteraard niet tot ieders

  tevredenheid! Later wordt de discussie gevoerd

  of een feesttent op het terrein wel of niet tot de

  instelling behoort.

  Door in het rookbeleid een duidelijke aantekening

  te maken over het roken in dergelijke situaties voor-

  komt u dat er achteraf discussie ontstaat.

  VerankeringOm te voorkomen dat het rookbeleid na verloop

  van tijd verwatert, is het belangrijk om ervoor te

  zorgen dat het wordt verankerd in de organisa-

  tie. Het rookbeleid moet op de agenda blijven.

  Er zijn verschillende manieren om dat te doen.

  Zo kan het rookbeleid worden opgenomen in het

  huisreglement, in het Arbo-jaarplan of op het

  intranet bij andere beleidsafspraken; het kan een

  hoofdstuk zijn in het sociaal jaarverslag. Ook

  moet het rookbeleid worden opgenomen in de

  algemene informatie voor nieuwe medewerkers,

  clinten en hun familieleden. Verder zou het

  rookbeleid een vast onderwerp moeten zijn bij

  intakegesprekken met clinten en hun familie.

  Uiteraard is het essentieel dat nieuwe medewer-

  kers, clinten en tijdelijke medewerkers goed op

  de hoogte zijn van de regels rondom roken. De

  werkgroep brengt hierover een advies uit aan de

  directie.

  Het rookbeleid noteert u in een beleidsdocu-

  ment. Wanneer u interesse heeft in een beleids-

  document van een GGZ-instelling, kijkt u dan op

  GGZ Kennisnet (www.ggzkennisnet.nl). Daar

  treft u recente voorbeelden aan. U kunt ook eens

  informeren bij collega-instellingen. Hieronder

  wordt beschreven hoe u een beleidsdocument

  Rookbeleid kunt opbouwen.

  14 Werkboek rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg

 • Beleidsdocument Rookbeleid

  Er zijn vele manieren om het rookbeleid te

  beschrijven. Misschien beschikt uw instelling wel

  over een standaard voor beleidsplannen als het

  rookbeleid. Om u een idee te geven wat er in

  een beleidsplan zou kunnen horen, geven we

  hieronder aan de hand van een inhoudsopgave

  tips en ideen.

  Inhoudsopgave

  - inleiding

  - wetgeving

  - resultaten enquete

  - algemeen over rookbeleid

  - rookbeleid ten aanzien van

  medewerkers en vrjwilligers

  - rookbeleid ten aan zien van

  clinten, familie en bezoekers

  - voorwaarden en handhaving

  - voorziene knelpunten

  - communicatie

  Onder de kopjes Wetgeving en Resultaten

  enqute kunt u de informatie samenvatten die

  u in fase A en B heeft verzameld.

  Algemeen over rookbeleidWat kan er in zijn algemeenheid worden gezegd

  over het rookbeleid? Welke regel geldt voor

  iedereen?

  Rookbeleid ten aanzien van mede-werkers en vrijwilligersIn de Tabakswet staat dat iedereen in Nederland

  recht heeft op een rookvrije werkplek. Dat bete-

  kent dat alle medewerkers hun werk zouden

  moeten kunnen doen zonder daarbij ongewild

  blootgesteld te worden aan tabaksrook van ande-

  ren (rekening houdend met de uitzonderingen

  op de rookvrije werkplek).

  Het rookbeleid is een onderdeel van het

  Arbobeleid van de instelling. In het kader van het

  Arbobeleid of het terugdringen van het ziektever-

  zuim kan de instelling overwegen om rokende

  medewerkers die willen stoppen met roken, hier-

  bij te ondersteunen. U kunt hierbij denken aan

  het aanbieden van informatie of een training. In

  bijlagen 9 en 10 vindt u meer informatie over

  stoppen met roken.

  Rookbeleid ten aanzien van clinten, familie en bezoekersEen van de ruimtes die door de wet uitgezon-

  derd wordt van het recht op een rookvrije werk-

  plek, is de priv-ruimte van de clint. In de GGZ

  en verslavingszorg levert deze uitzondering extra

  discussies op: bij veel clinten is het uit veilig-

  heidsoverwegingen niet toelaatbaar dat ze op de

  eigen (slaap)kamer roken. Sommige clinten

  kunnen in zo'n geval vragen om begeleiding bij

  het roken op de priv-kamer. Er kan ook een

  rookruimte voor hen worden ingericht waar ze

  onder begeleiding mogen roken. Het is aan de

  werkgroep om hierover een standpunt te bepalen.

  Bij het inrichten van rookruimtes dient ook

  rekening gehouden te worden met de specifieke

  situatie van clinten. Een verwarde bewoner kan

  nalaten de deur van de rookruimte te sluiten;

  een deurdranger kan voorkomen dat er hinder

  van tabaksrook in de andere ruimtes is.

  Knelpunten die naar voren komen bij het opstel-

  len van een rookbeleid voor clinten, leiden vaak

  naar de vraag waar ligt de scheiding tussen

  priv of openbaar? Zo mag er volgens de wet

  gerookt worden op priv-kamers maar niet in

  huiskamers waar meerdere clinten gebruik van

  maken. Daarbij zijn er praktische knelpunten,

  zoals de hulp die nodig is om bepaalde clinten

  naar de rookruimte te begeleiden. En wat te

  doen wanneer een clint in een separeerruimte

  verblijft? Is dat een priv-ruimte of niet?

  Wanneer er clinten zijn die, wellicht naar aanlei-

  ding van het rookbeleid, het plan opvatten om

  met roken te stoppen, is het goed om hen hierbij

  te ondersteunen. Ook hierover vindt u in de bij-

  lagen 9 en 10 meer informatie over.

  Voorwaarden en HandhavingOm het rookbeleid te kunnen uitvoeren zal er

  meestal aan enkele voorwaarden voldaan moeten

  worden. Zo zal bij elke ingang van de instelling

  15 Werkboek rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg

 • een bordje dienen te komen met de mededeling

  dat er binnen de instelling alleen gerookt wordt

  in speciale rookruimtes. Dergelijke ruimtes zul-

  len moeten worden aangewezen en ingericht (zie

  ook Bijlage 8: Tips voor rookruimtes). Bij STIVO-

  RO kunt u stickers bestellen waarmee u het

  rookbeleid van de instelling inzichtelijk kunt

  maken. Voor actuele informatie over controle,

  boetes en handhaving kijkt u op

  www.rokenendewet.nl of in de brochure Roken

  en de werkplek die u bij STIVORO kunt bestel-

  len (Bijlage 15). In deze paragraaf in de beleids-

  notitie Rookbeleid kunt u dergelijke randvoor-

  waarden beschrijven.

  De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA, voorheen

  de Keuringsdienst van Waren) is belast met de

  controle op het rookbeleid. De VWA is bevoegd

  om bestuurlijke boetes uit te delen aan instellin-

  gen die niet voldoen aan de Tabakswet.* Er zijn

  instellingen die overwegen om in het huisregle-

  ment vast te leggen dat deze boetes worden

  doorberekend aan degene die de regels over-

  treedt: de roker die ergens rookt waar het niet is

  toegestaan. In de praktijk blijken hier nogal wat

  juridische haken en ogen aan te zitten. Beter is

  het om overtredingen van het rookbeleid op

  dezelfde manier te benaderen als alle andere

  regels die de instelling kent.

  Als werkgroep kunt u een advies geven over de

  verantwoordelijkheid voor handhaving. Bent u

  van mening dat die bij de direct leidinggevende

  ligt of bijvoorbeeld bij de directie? Let er op dat

  die verantwoordelijkheid niet bij u of de werk-

  groep komt te liggen.

  De personen belast met de handhaving moeten

  hierover genformeerd worden en er moet voor

  worden gezorgd dat ze ook weten hoe ze deze

  taak uit moeten voeren.

  Voorziene knelpuntenHier beschrijft u welke knelpunten de werkgroep

  verwacht bij het invoeren van het voorgestelde

  rookbeleid. U kunt dan samen met de directie

  bekijken welke oplossingen er mogelijk zijn.

  Soms is het verstandig om het rookbeleid eerst

  in te voeren en na een paar maanden nog eens

  te bekijken welke knelpunten er nog bestaan.

  Wellicht zijn er knelpunten die zich in de praktijk

  hebben opgelost.

  Het is ook denkbaar dat er ondanks alle inspan-

  ningen bepaalde knelpunten blijven bestaan.

  Deze kunt u melden aan GGZ Nederland.

  Vragen over het oplossen van knelpunten kunt u

  ook stellen aan het adviescentrum van STIVORO

  (0800 0600, gratis telefoonnummer).

  Praktijkvoorbeeld

  Bij een inloopcentrum in de Randstad heeft men

  de beschikking over twee huiskamers, een grote

  en een kleine. Aangezien dit twee recreatieruimtes

  zijn op dezelfde etage, is het bij wet toegestaan

  om de kleinste ervan voor het roken aan te wijzen.

  Bij sommige activiteiten komen echter zoveel

  clinten (van wie naar schatting de meerderheid

  rookt) dat de kleine ruimte totaal ongeschikt is.

  Alle rokers zitten bij elkaar in een te kleine ruimte,

  terwijl de niet-rokende clinten in de grote huis-

  kamer verblijven. Het gebeurt zelfs regelmatig

  dat de niet-rokende clinten zich al gauw bij de

  rokers voegen. De grote huiskamer wordt dan

  helemaal niet meer gebruikt

  Een oplossing zou kunnen zijn om de activiteit in

  de grote huiskamer te organiseren en tijdens de

  avond een paar rookpauzes in te lassen. Alleen

  tijdens deze rookpauzes wordt de kleine huiskamer

  gebruikt. Als organisatie moet je dan wel duidelijk

  zijn hoe laat de rookpauzes staan gepland.

  16 Werkboek rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg

  * Deze boetes bedragen 300 bij een eerste overtreding tot 2.400 bij herhaling. De minister van VWS heeft besloten dat

  de VWA in 2004 geen boetes uitschrijft aan woon-zorginstellingen die niet voldoen aan de Tabakswet. Voorwaarde is wel dat

  de betreffende instelling serieus bezig is om het rookbeleid vorm te geven en dat er sprake is van een instelling waar clinten

  langdurig verblijven. Dit betekent dat in bijvoorbeeld locaties waar dagopvang plaatsvindt wl voldaan moet worden aan de

  Tabakswet en de VWA wl een bestuurlijke boete kan uitschrijven. Zie voor informatie www.rokenendewet.nl.

 • CommunicatieCommuniceren over het rookbeleid is van essen-

  tieel belang. Communicatie kan op verschillende

  manieren en op verschillende momenten plaats-

  vinden. In het beleidsdocument Rookbeleid

  kunt u volstaan met aan te geven dat het rookbe-

  leid gecommuniceerd moet worden naar mede-

  werkers, clinten en bezoekers. U kunt wel al een

  tijdsspanne vermelden. Een uitgebreid commu-

  nicatieplan hoort thuis in het Invoeringsplan,

  dat in het volgende hoofdstuk wordt beschreven.

  Praktijkvoorbeeld

  Bij een GGZ-instelling in het oosten van het land

  is de werkgroep aan de slag gegaan met een

  zeer enthousiaste projectleider. Hij communi-

  ceert veel en vaak per mail en via het intranet

  over het aankomende rookbeleid. In de loop van

  de tijd merkt hij dat collegas met asbakken

  beginnen te schuiven als hij binnenkomt. Hij

  wordt door deze collegas geassocieerd met het

  niet meer mogen roken. Hij vindt dat duidelijk

  een minder prettige kant aan zijn klus als pro-

  jectleider Rookbeleid. Niet veel later krijgt hij

  ook een leuke reactie: een collega heeft hem

  aangemeld voor de STIVORO-actie dat verdient

  een boeket. Deze actie die liep in het najaar van

  2003, nodigde iedereen uit een collega die zich

  inspant voor een goed rookbeleid te bedanken

  met een bos bloemen.

  Deze casus geeft aan dat communicatie ook

  belangrijk is voordat het rookbeleid van kracht

  wordt. Door daar in een vroeg stadium mee te

  beginnen wennen collegas al aan het idee van

  een rookbeleid, wat uiteindelijk tot minder weer-

  stand zal leiden. Let wel op dat de werkgroep

  rookbeleid de afzender is en niet de projectleider.

  Anders loopt u de kans teveel vereenzelvigd te

  worden met het rookbeleid.

  Aanbieden Beleidsplan

  De werkgroep heeft hard gewerkt aan het

  beleidsplan Ontwikkelen Rookbeleid, dat nu

  gereed is. Een belangrijke en omvangrijke klus

  is geklaard. Dit is een goed moment om het

  beleidsplan feestelijk aan te bieden aan de direc-

  tie, die nu aan zet is om het rookbeleid formeel

  goed te keuren en het voor te leggen aan de OR

  en de clintenraad. In de wet is geregeld dat de

  OR instemmingsrecht en de CR adviesrecht

  heeft. Waarschijnlijk waren deze al betrokken

  bij de ontwikkeling van het rookbeleid.

  17 Werkboek rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg

 • Fase C

  Invoering rookbeleid

  Na fase C heeft u:

  een door de directie goedgekeurd document

  'Invoering Rookbeleid';

  een communicatieplan;

  een rookbeleid dat is ingevoerd in de

  instelling;

  het rookbeleid dat is verankerd in de instelling;

  een planning van de evaluatie van het rook-

  beleid.

  Wanneer u fase A en B hebt doorlopen, dan

  heeft uw instelling op dit moment een papieren

  rookbeleid dat, als het goed is, door de directie

  is goedgekeurd. De volgende stap is de invoering

  van het rookbeleid. Het kan zijn dat de directie

  de opdracht om het rookbeleid in te voeren aan

  de persoon geeft die het heeft ontwikkeld, maar

  het is ook mogelijk dat iemand anders de aange-

  wezen persoon is. Verder is het niet noodzakelijk

  dat dezelfde werkgroep zich over de invoering

  buigt. Misschien zijn andere functionarissen

  nodig om de invoering van het rookbeleid te

  bewerkstelligen.

  Opdracht vastleggenInvullen onder 1 t/m 7 in Bijlage 6: Document

  'Invoering Rookbeleid'

  De invoering van het rookbeleid kan gezien wor-

  den als een nieuwe opdracht. Dit betekent dat

  het ook nu van wezenlijk belang is om eerst met

  de directie om de tafel te gaan zitten en de

  opdracht te verduidelijken, af te bakenen en de

  randvoorwaarden te bespreken. Wordt de invoe-

  ring rookbeleid decentraal georganiseerd, dan is

  het goed om bij deze bijeenkomst ook iemand

  van de centrale werkgroep rookbeleid uit te nodi-

  gen. Het is aan te bevelen om ook ditmaal een

  document Invoering Rookbeleid te maken,

  zodat de opdracht duidelijk is. U kunt hiervoor

  het al eerder besproken format (zie fase A)

  gebruiken. In Bijlage 6 vindt u een formulier dat

  u kunt invullen. Ook nu is het van belang om dit

  document door uw opdrachtgever te laten goed-

  keuren voordat u aan de slag gaat.

  Organisatie en financinPunt 8 t/m 10 in Bijlage 6

  Ook in deze fase van de ontwikkeling van het

  rookbeleid is het belangrijk om de klus niet

  alleen te klaren, maar een paar collegas erbij te

  betrekken. Wie er in de werkgroep Invoering

  Rookbeleid plaatsneemt, hangt af van de situatie

  in uw instelling (hoe ziet het rookbeleid er uit,

  grootte van de instelling). In het algemeen zijn

  de volgende functionarissen of afdelingen van

  belang:

  Facilitaire dienst

  Arbo-cordinator

  P&O-functionaris

  Communicatiemedewerker

  Locatiemanager

  Zorgmedewerker

  Voordat het rookbeleid daadwerkelijk van kracht

  wordt, moeten er tal van zaken worden geregeld:

  een definitieve datum prikken, inventariseren

  hoeveel rookruimtes er moeten komen en waar

  die zouden moeten komen, rookruimtes inrichten,

  stukjes schrijven in het instellingsblad, draagvlak

  creren bij clinten etc. Soms zal de werkgroep

  dit zelf organiseren, soms is het uw taak ervoor

  te zorgen dat anderen in de instelling zaken uit-

  voeren. De werkgroep draagt echter de eindver-

  antwoordelijkheid dat iedereen zijn of haar taken

  naar afspraak uitvoert.

  U beschrijft de methode die u gaat gebruiken en

  maakt een tijdplanning (9a en b). Verder legt u

  de terugkoppelmomenten vast (10) en maakt

  een inschatting van de kosten (11).

  Als u deze opzet op papier heeft gezet, bespreekt u

  dit met de directie en ondertekent u beiden het

  document.

  18 Werkboek rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg

 • Aandachtspunten

  Termijn bepalenWat is de datum dat het rookbeleid moet zijn

  ingevoerd? Geldt voor de gehele instelling

  dezelfde datum of kiest u ervoor om een of twee

  locaties voor te laten gaan?

  CommunicatieMet goede communicatie staat of valt het rook-

  beleid. Iedereen dient op de hoogte zijn van de

  regels, de achtergronden en van de gevolgen van

  het rookbeleid. Het is aan te bevelen gebruik te

  maken van de normale communicatiekanalen in

  de instelling, zoals een nieuwsbrief, intranet,

  posters of een persoonlijke brief.

  Onder communicatie valt ook het aanbrengen

  van signaalmateriaal (zie voorbeelden in Bijlage

  15), zodat iedereen weet waar er wel en niet

  gerookt mag worden. Iedereen moet straks de

  rookruimtes kunnen vinden, het ophangen van

  bewegwijzering is dan ook onmisbaar.

  Draagvlak creren bij zelfstandigwonende clintenBij het vaststellen en invoeren van het rookbeleid

  is ook op elke afzonderlijke locatie draagvlak

  nodig. Het is van belang dat woonbegeleiders in

  gesprek met clinten gaan, het rookbeleid en de

  Tabakswet uitleggen en dat ze afspraken maken

  met de clinten. In huizen waar clinten zo zelf-

  standig mogelijk wonen, is bijvoorbeeld heel wat

  weerstand te verwachten van de rokende bewo-

  ners. Zij zien de woning als hun huis en niet als

  het verlengde van de instelling. Toch valt een

  (door meerdere clinten gedeelde) woning ook

  onder de Tabakswet. Om draagvlak te krijgen

  voor het rookbeleid is het belangrijk om in

  gesprek te gaan met de bewoners van een huis.

  Leg hun uit waar de regels vandaan komen en

  vraag wat men ervan vindt. Vervolgens zijn er

  verschillende manieren te bedenken om aan het

  rookbeleid te wennen.

  Praktijkvoorbeeld

  Bij een woongroep in het midden van het land

  was er veel hectiek rondom het nieuwe rookbe-

  leid. Volgens de wet mocht er alleen nog gerookt

  worden op de slaapkamer van de clint en niet

  meer in de huiskamer. Van de vier bewoners

  roken er twee en de anderen klaagden eigenlijk

  nooit over de rook. Met de woonbegeleider is

  afgesproken om het eerst eens twee weken te

  proberen en er daarna nog eens over te praten.

  Na die twee weken bleek dat de niet-rokers het

  eigenlijk heel plezierig vonden niet meer in de

  rook te zitten. De twee rokers waren het nog

  steeds niet eens met de regels, maar konden wel

  wat meer begrip opbrengen voor de niet-rokende

  huisgenoten. Het huis was er wel wat frisser

  door geworden.

  Randvoorwaarden scheppenVoordat het rookbeleid ingaat moeten alle rook-

  ruimtes ook klaar zijn voor gebruik. Dit vergt de

  nodige voorbereiding: waar moeten rookruimtes

  komen, wie gaat die inrichten (meubilair, afsluit-

  bare asbakken, ventilatie, luchtzuivering)?

  Wanneer roken toegestaan is op de priv-kamer

  van de clint, moet waarschijnlijk de rookmelder

  worden aangepast.

  Uitvoering handhavingsbeleidIn het beleidsdocument Rookbeleid staat

  beschreven bij wie de verantwoordelijkheid voor

  de handhaving van het rookbeleid ligt. Het is

  belangrijk om na te gaan wat diegene nodig

  heeft om het rookbeleid te handhaven. Wanneer

  gekozen is om de verantwoordelijkheid voor

  handhaving bij een lijnfunctionaris te leggen,

  dan moeten deze leidinggevenden worden voor-

  bereid op die taak. Wat hebben zij hiervoor

  nodig? Denkt u aan:

  precieze regels (waar mag er wel en waar niet

  gerookt worden);

  achtergronden (waarom dit beleid, waar komt

  het vandaan);

  training: Hoe om te gaan met weerstand?

  welke sancties kunnen worden opgelegd?

  19 Werkboek rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg

 • Eerste dag nieuwe RookbeleidOp de dag dat het nieuwe rookbeleid ingaat, is

  het goed om op een positieve manier aandacht

  te besteden aan het roken. Aardige ideen zijn:

  bloemen of lekkernijen in de rookruimtes neer-

  zetten;

  interview houden met een roker in de rook-

  ruimte en dat vervolgens publiceren in het

  instellingsblad;

  uitdelen van iets gezonds (appel, zoethout)

  met het nieuwe rookbeleid op papier;

  de ruimtes die voor het eerst rookvrij zijn,

  versieren met een bloemetje op tafel.

  EvaluatieEen half jaar na invoering van het rookbeleid is

  een goed moment om het rookbeleid te evalue-

  ren. Zijn de gestelde doelen gehaald? Houdt

  men zich aan het rookbeleid? Wat zijn de knel-

  punten die na een half jaar nog niet zijn opge-

  lost? Een dergelijke evaluatie kunt u uitvoeren

  door de enqute nogmaals af te nemen, aange-

  vuld met enkele vragen naar de tevredenheid

  met het rookbeleid en mogelijke knelpunten.

  Denk hierbij ook aan het verankeren van het

  rookbeleid in huisregels en jaarverslagen.

  Afsluiting project

  Nadat het rookbeleid is ingevoerd, is het tijd om

  het project af te sluiten. De opdracht is voltooid,

  de werkgroep heeft een flinke klus geklaard. Het

  is belangrijk dat u het project ook officieel

  afsluit, zodat duidelijk is dat vanaf nu de directie

  verantwoordelijk is voor het rookbeleid. Afsluiten

  kunt u doen door bijvoorbeeld een laatste verga-

  dering te beleggen waarin u met elkaar

  bespreekt hoe het project gegaan is. Het is ook

  een idee om iets leuks te gaan doen met de

  werkgroep (lunch, borrel). Een artikel in het

  instellingsblad zorgt ervoor dat alle medewerkers

  en clinten ervan op de hoogte zijn dat het rook-

  beleid is ontwikkeld en de werkgroep is opgeheven.

  20 Werkboek rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg

 • Bijlage 1

  Plan van Aanpak Ontwikkelen RookbeleidAlgemeenDatum

  1. Auteur

  2. Eindverantwoordelijke

  Over de opdracht Ontwikkelen Rookbeleid3. Aanleiding

  Waarom wordt het huidige rookbeleid aangepast?

  4. Uitgangssituatie

  In hoeverre voldoet het huidige rookbeleid aan de Tabakswet?

  5. Uitgangspunten en doelstelling

  Wat zijn de uitgangspunten van de directie?

  Wat dient u te bereiken?

  21 Werkboek rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg

 • 6. Projectresultaat

  Welke concrete resultaten heeft u aan het eind?

  7. Projectafbakening

  Wat gaat u niet doen?

  Wanneer is uw opdracht klaar?

  Richt zich op alle locaties of niet?

  Organisatie

  8. Samenstelling en taakverdeling werkgroep

  Wie gaan er met u meewerken?

  Welke taak hebben de werkgroepleden?

  22 Werkboek rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg

 • 9a. Methode

  Welke methodiek volgt u?

  9b. Tijdplanning

  Kunt u een grove tijdplanning maken van de stappen die genomen worden?

  10a. Tussenrapportage

  Wanneer en op welke manier informeert u de directie over de voortgang?

  10b. Eindrapportage

  Wanneer en op welke manier levert u het eindproduct af?

  23 Werkboek rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg

 • Financin

  11a. Schatting benodigde uren

  Kunt u inschatten hoeveel tijd u en de werkgroepleden gaan besteden?

  11b. Overige kosten

  Kunt u inschatten hoeveel budget er gereserveerd moet worden voor overige kosten (enqute bijvoorbeeld)?

  Akkoord,

  Datum

  Uw handtekening Handtekening eindverantwoordelijke

  Deze bijlage kunt u vinden op www.rokenendewerkplek.nl onder invoeren rookbeleid voor geestelijke

  gezondheidszorg en verslavingszorg.

  24 Werkboek rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg

 • De Tabakswet voor zorginstellingen in vogelvlucht

  In de gebouwen en instellingen van de overheid mag niet worden gerookt op plekken die bedoeld

  zijn voor gemeenschappelijk gebruik of die voor het publiek toegankelijk zijn. Het gaat om bijvoor-

  beeld wachtruimten, hallen, gangen, leslokalen, vergaderzalen en kantines. Sinds 1999 mogen niet

  meer delen van wachtruimtes, kantines, recreatieve ruimtes of soortgelijke ruimtes voor roken

  bestemd worden (de zogenaamde 1/3e2/3e regeling), en volstaan uitsluitend nog aparte afsluitbare

  ruimten als rookruimtes.

  Een uitzondering kan worden gemaakt voor gebouwen met twee of meer wachtruimtes, kantines of

  recreatieruimtes. In dat geval mag in de kleinste ruimte worden gerookt. Dit geldt alleen als hierdoor

  geen hinder of overlast wordt veroorzaakt en als niet-rokers in deze ruimtes niet hoeven te komen

  voor activiteiten e.d. Het is overigens niet verplicht om een rookruimte te creren.

  Op 1 januari 2004 is het recht op een rookvrije werkplek in werking getreden. Werkgevers zijn nu ver-

  plicht om ervoor te zorgen dat werknemers kunnen werken zonder hinder of overlast te ondervinden

  van tabaksrook. Het maakt daarbij geen verschil of de werknemer bij de overheid of in het bedrijfs-

  leven werkt.

  De Tabakswet voorziet in de mogelijkheid om door middel van nadere regelgeving uitzonderingen te

  maken op de rookvrije werkplek. Het Besluit Uitzonderingen Rookvrije Werkplek zondert een aantal

  ruimten van de rookvrije werkplek uit. Voor de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg zijn dat:

  als priv aan te merken ruimten;

  speciale afgesloten rookruimten;

  de open lucht.

  Het Besluit Uitzonderingen Rookvrije Werkplek zondert ook de publieksruimtes van horecagelegen-

  heden die aangesloten zijn bij het Bedrijfschap Horeca en Catering uit. In horeca-achtige ruimtes

  in instellingen, zoals een caf of een restaurant, geldt echter een rookverbod, omdat de instellingen

  onder het Beperkingenbesluit vallen en daar deze uitzondering niet voor geldt.

  Voor actuele informatie over de Tabakswet:

  Internet: www.rokenendewet.nl

  Gratis Infolijn STIVORO: 0800 - 0600

  InvulwijzerOp de volgende pagina vindt u een schema. In de eerste kolom staat kort beschreven wat de

  Tabakswet zegt. In de tweede kolom kunt u aangeven of u hier al voldoet aan de Tabakswet. In de

  derde kolom kunt u een toelichting schrijven wat er aan de hand is of wat er zou moeten gebeuren.

  Onder het schema vindt u een controle-vraag. Wanneer er naast deze 4 ruimtes nog ergens anders

  wordt gerookt in de instelling, voldoet het rookbeleid in uw instelling (nog) niet aan de Tabakswet.

  Het is overigens niet nodig dat u alle mogelijkheden kunt aankruisen.

  25 Werkboek rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg

  Bijlage 2

  Checklist Tabakswet

 • Tabakswet

  Sinds 1990 geldt de Tabakswet

  in Nederland, waarin geregeld

  is dat in plekken voor gemeen-

  schappelijk gebruik of voor het

  publiek toegankelijk van open-

  bare instellingen zoals zorgin-

  stellingen een rookverbod

  geldt.

  Voor deze ruimtes geldt:

  wanneer er in hetzelfde

  gebouw twee ruimtes met

  dezelfde functie zijn, dan mag

  er in de kleinste daarvan wor-

  den gerookt. Zijn er meerdere,

  dan mag tot de helft uitgezon-

  derd worden van het rookver-

  bod. De niet-roker moet echter

  wel van alle voorzieningen

  gebruik kunnen maken.

  Verkoopverbod

  Verkoop van tabakswaar is

  toegestaan aan personen van

  16 jaar en ouder.

  Rookruimtes

  Een rookruimte moet een afge-

  sloten ruimte zijn en mag geen

  hinder of overlast veroorzaken.

  (zie ook bijlage Tips voor rook-

  ruimtes)

  Rookvrij zijn

  ja nee

  Gangen

  Hallen

  Liften

  Trappen

  Ruimtes met

  loketten

  Wachtruimtes

  Vergaderzalen

  Leslokalen

  Toiletten

  Kantines

  Recreatie en

  soortgelijke

  ruimtes

  Publieks-

  toegankelijke

  ruimtes

  ja nee

  Wachtruimtes

  Kantines

  Recreatie en

  soortgelijke

  ruimtes, zoals

  Caf

  Huiskamers

  Ontspannings-

  ruimtes

  Verkoop via

  ja nee

  Handverkoop

  Automaten

  Rookruimtes voldoen aan

  ja nee

  Afgesloten

  ruimte

  Luchtzuivering

  Deurdranger

  Geen rook-

  overlast vanuit

  rookruimte

  Bewegbewijzering

  Toelichting

  Toelichting

  Toelichting

  26 Werkboek rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg

 • Naleving

  Worden de huidige afspraken

  nageleefd?

  Rookbeleid wordt nageleefd

  door de meerderheid van de

  ja nee

  Directie

  Medewerkers

  Vrijwilligers

  Clinten

  Bezoek

  en familie

  Nog aandacht behoeft

  27 Werkboek rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg

  Om te controleren dat het rookbeleid aan de Tabakswet voldoet, kunt u de volgende controle-

  vraag stellen:

  Klopt het dat in uw instelling ALLEEN nog wordt gerookt in n of meer van de volgende ruimtes:

  ja nee

  afgesloten rookruimtes, waar buiten geen tabaksrook is waar te nemen

  priv-kamer van de bewoner

  buiten, maar niet bij de ingang, in het fietsenhok of parkeergarage

  in recreatieruimtes *, mits er in hetzelfde gebouw meerdere aanwezig zijn

  * Wachtruimte, kantine, restaurant, ontmoetingsruimte, ontspanningsruimte, huiskamer

 • Bijlage 3

  Krachtenveldanalyse

  28 Werkboek rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg

 • Bijlage 4

  Voorbeeld enqute en briefVragenlijst Roken in de instelling

  Aanwijzingen voor het invullen van de vragenlijstDeze vragenlijst bestaat uit 17 vragen. Bij de meeste vragen is slechts n antwoord mogelijk. U kunt

  dan het hokje aankruisen van het antwoord dat het meest op u van toepassing is. Soms vragen wij u

  zelf een antwoord te formuleren, u kunt dat dan doen op de aangebrachte stippellijn. Bij n vraag

  staat bij een bepaald antwoord een pijl en een aanwijzing ( door naar vraag...). Volgt u dan deze

  aanwijzing.

  Als iets uit de vragenlijst niet duidelijk is, dan kunt u zich wenden tot [naam]. Als u de vragenlijst

  heeft ingevuld, wilt u hem dan inleveren bij [naam, locatie]. De vragenlijst moet vr [datum]

  ingeleverd zijn.

  Alvast bedankt voor uw medewerking!

  Trivent 2003

  29 Werkboek rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg

 • Persoonlijke gegevens

  1. In welk huis woont u of bent u werkzaam?

  2. Bent u een vrouw of een man?

  Vrouw

  Man

  3. Wat is uw leeftijd?

  Jonger dan 26 jaar

  26 40 jaar

  41 54 jaar

  55 64 jaar

  65 74 jaar

  75 84 jaar

  85 en ouder

  4. Bent u een clint of een medewerker/vrijwilliger?

  Bewoner

  Medewerker / vrijwilliger

  5. Indien u een medewerker bent, tot welke groep behoort u?

  Zorg

  Horeca & service

  Kantoor (administratie)

  (para)medisch

  Rookgedrag

  6. Rookt u?

  ja, door naar vr. 7

  nee, door naar vr. 10

  7. Wat rookt u en hoeveel rookt u gemiddeld per dag?

  ----- sigaretten/shagjes

  ----- sigaren/pijp

  Let op, deze vraag is alleen voor medewerkers!

  8. Hoeveel rookt u daarvan gemiddeld per dag op het werk?

  ----- sigaretten/shagjes

  ----- sigaren/pijp

  30 Werkboek rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg

 • 9. Bent u van plan om binnen een half jaar te stoppen met roken?

  zeker wel

  waarschijnlijk wel

  weet niet

  waarschijnlijk niet

  zeker niet

  Vragen over roken in de instelling

  10. Hoe vaak wordt er binnen de instelling gemiddeld op een dag in uw bijzijn gerookt?

  altijd

  vaak

  regelmatig

  soms

  nooit

  11. Heeft u binnen de instelling wel eens hinder van tabaksrook?

  altijd

  vaak

  regelmatig

  soms

  nooit

  12. Kunt u aangeven hoe vaak u in een ruimte hinder heeft van tabaksrook?

  Wanneer u in een bepaalde ruimte nooit komt, kruist u dan nvt (niet van toepassing) aan.

  altijd regelmatig vaak soms nooit nvt

  Mijn priv-ruimte

  Priv-ruimtes van anderen

  Huiskamers

  Gangen

  Toiletten

  Recreatieruimte

  Teampost

  Restaurant

  Caf

  Anders

  Mogelijkheden voor een rookbeleid

  Hieronder volgen drie stellingen. Wilt u telkens aangeven in hoeverre u het eens dan wel oneens bent

  met de stelling.

  13. Het moet geheel aan medewerkers en clinten zelf worden overgelaten waar er in de instelling

  gerookt mag worden. geheel mee eens

  mee eens

  neutraal

  mee oneens

  geheel mee oneens

  31 Werkboek rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg

 • 14. In de instelling zou nergens gerookt moeten worden, behalve in speciale rookruimtes.

  geheel mee eens

  mee eens

  neutraal

  mee oneens

  geheel mee oneens

  15. Het zou zo moeten zijn dat er helemaal nergens in de instelling gerookt mag worden

  (dus ook niet in rookruimtes).

  geheel mee eens

  mee eens

  neutraal

  mee oneens

  geheel mee oneens

  16. Vindt u het belangrijk als de instelling een eenduidig rookbeleid invoert?

  heel belangrijk

  belangrijk

  neutraal

  onbelangrijk

  heel onbelangrijk

  17. Wanneer de instelling rokers zou helpen bij het stoppen met roken, zou u dan interesse

  hebben in hulp?

  nvt, ik rook niet

  ja, zeker wel

  ja, waarschijnlijk wel

  nee, waarschijnlijk niet

  nee, zeker niet

  Ruimte voor opmerkingen:

  Bedankt voor het invullen!

  32 Werkboek rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg

 • Voorbeeldbrief

  Beste,

  Roken of niet-roken staat de laatste tijd steeds meer in de belangstelling. De overheid houdt zich er

  voortdurend mee bezig; per 1 januari 2004 is de gewijzigde Tabakswet in werking getreden. Dit bete-

  kent dat de regels aangaande roken strenger zijn geworden. Zo mag buiten de tabakswinkels geen

  reclame meer gemaakt worden voor tabak en hebben medewerkers recht op een rookvrije werkplek.

  In Nederland zijn dan ook steeds meer bedrijven en instellingen bezig met het vormgeven van een

  rookbeleid.

  Ook [naam instelling] is bezig om het huidige rookbeleid zodanig aan te passen dat het aan de wet

  voldoet. Voor het opstellen van het rookbeleid en de invoering ervan is het belangrijk te weten wat u,

  als medewerker, en u, als clint, nu eigenlijk van het roken binnen [instelling] vindt.

  Vandaar dat u hierbij deze vragenlijst vindt. Wij vragen u vriendelijk om deze vragenlijst in te vullen

  en voor [datum] in te leveren bij [persoon].

  Alleen als zoveel mogelijk medewerkers en clinten de vragenlijst invullen, kunnen we een goed beeld

  krijgen van wat er leeft binnen [instelling]. Wij vinden dit het heel belangrijk bij de uitwerking van de

  rookregels en het toepassen van de wet.

  [De ingevulde vragenlijsten worden direct doorgestuurd naar een extern adviesbureau die ze zal

  invoeren en analyseren]. Uiteraard zijn de vragenlijsten anoniem en worden uw gegevens vertrouwe-

  lijk behandeld.

  Wanneer u nog vragen heeft, neemt u dan gerust contact op met [persoon].

  Alvast hartelijk dank,

  Met vriendelijke groet,

  Werkgroep Rookbeleid

  33 Werkboek rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg

 • Bijlage 5

  Werkwijze enqute

  In bijlage 4 vindt u een enqute en een begeleidende brief die u kunt gebruiken in uw instelling. Deze

  begeleidende brief kunt u aanpassen aan uw situatie. U kunt de enqute en brief ook downloaden via

  de website www.rokenendewerkplek.nl. In deze bijlage wordt beschreven hoe u een enqute kunt

  organiseren.

  Aan wie versturen?Het is aan te bevelen om de enqute te versturen naar alle medewerkers, vrijwilligers, clinten en

  eventueel familie. Wanneer de instelling te groot is, kunt u er ook voor kiezen om de vragenlijst te

  verspreiden onder een deel van de medewerkers, vrijwilligers en clinten. U kunt dan een steekproef

  nemen uit de gehele instelling. In onderstaande tabel kunt u aflezen hoe groot deze steekproef onge-

  veer moet zijn:

  Overzicht steekproefomvang

  Grootte instelling Minimaal benodigde respons Omvang steekproef

  (uitgaande van 50% respons)

  100 80 allen

  150 110 allen

  300 168 allen

  500 220 440

  1000 280 560

  1500 300 600

  2000 320 640

  2500 330 660

  Het is niet nodig dat medewerkers, vrijwilligers en clinten hun naam invullen.

  Het is aan te raden om medewerkers, vrijwilligers en clinten drie weken de tijd te geven voor het

  invullen van de enqute. Tussendoor kunt u, wanneer de respons wat tegen valt, een herinnering

  versturen of op het prikbord hangen.

  Hoe inleveren?Het is belangrijk dat in de begeleidende brief staat, vr welke datum en waar de vragenlijst ingeleverd

  moet worden. U kunt de medewerkers en clinten vragen om de ingevulde vragenlijst in een gesloten

  envelop (die u had ingesloten bij de enqute) in te leveren op een centraal punt. Zo kunt u bijvoor-

  beeld een doos neerzetten bij de receptie. U kunt ook verzoeken de vragenlijst op te sturen.

  Hoe verwerk ik een enqute?Op de website www.rokenendewerkplek.nl kunt u een Excelsheet downloaden waarin u de enqute

  kunt invoeren. Hieronder staat uitgelegd hoe u dat kan doen. Wellicht bent u zelf of een collega handig

  met het programma Excel. U kunt dan alle terugontvangen enqutes intikken en vervolgens de resul-

  taten in kruistabellen berekenen.

  34 Werkboek rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg

 • Invoeren enqutesWanneer u de Excel-sheet Enqute-resultaten Rookbeleid heeft gedownload, ziet u een invoerscherm.

  U kunt nu de ingevulde enqutes gaan intypen. Boven aan het scherm ziet u een oranje balk met het

  nummer van de vraag. Wanneer u met de muis over het vakje gaat, verschijnt er een gele post-it met

  daarop de mogelijke antwoorden en een bijbehorend cijfer. Tikt u het cijfer van het antwoord dat is

  aangekruist.

  UitbestedingWanneer u opziet tegen de verwerking van de enqutes of er geen tijd voor heeft, is het mogelijk om

  dit werk uit te besteden aan een extern bureau. Informeert u dan bij STIVORO waar u dan terechtkunt

  (0800 0600, gratis).

  35 Werkboek rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg

 • Bijlage 6

  Document Invoering Rookbeleid

  AlgemeenDatum

  1. Auteur

  2. Eindverantwoordelijke

  Over de opdracht Invoeren Rookbeleid3. Aanleiding

  (Verwijzen naar plan van aanpak ontwikkelen rookbeleid en het nieuwe rookbeleid.)

  4. Uitgangssituatie

  (Welke regels gelden er nu?)

  5. Uitgangspunten en doelstelling

  (Wat dient u te bereiken?)

  36 Werkboek rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg

 • 6. Projectresultaat

  (Welke concrete resultaten heeft u aan het eind?)

  7. Afbakening

  (Wat gaat u niet doen? Wanneer is uw opdracht klaar? Richt u zich op alle locaties of niet?)

  Organisatie

  8. Werkgroep

  (Wie gaan er met u meewerken? Welke taak hebben de werkgroepleden?)

  37 Werkboek rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg

 • 9.a Methode

  (Welke methodiek volgt u?)

  9.b Tijdplanning

  (Kunt u een grove tijdplanning maken van de stappen die genomen worden)

  10.a Tussenrapportage

  (Wanneer en op welke manier informeert u de directie over de voortgang)

  10.b Eindrapportage

  (Wanneer en op welke manier levert u het eindproduct af?)

  38 Werkboek rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg

 • Financin

  11.a Uren

  (kunt u inschatten hoeveel tijd u en de werkgroepleden gaan besteden)

  11.b Overige kosten

  (Kunt u inschatten hoeveel budget er gereserveerd moet worden voor overige kosten voor bijvoor-

  beeld rookruimtes of cursussen stoppen met roken?)

  Akkoord,

  Datum

  Uw handtekening Handtekening eindverantwoordelijke

  Ook te vinden op www.rokenendewerkplek.nl invoeren rookbeleid.

  39 Werkboek rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg

 • 40 Werkboek rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg

  Bijlage 7

  Informatie over meerokenZon 30 % van de Nederlanders rookt. De meerderheid van de niet-rokers (zon 85%) heeft regelmatig

  hinder van andermans rook. In 2002 werd 65% van de niet-rokers regelmatig blootgesteld aan tabaksrook

  tijdens het werk. En veel niet-rokers vragen niet zo gemakkelijk aan rokers om in hun aanwezigheid niet te

  roken.

  RokenDat roken een gevaar voor de gezondheid is, staat onomstotelijk vast. Rond 1950 wees wetenschap-

  pelijk onderzoek al uit dat veel mensen voortijdig sterven doordat ze roken. De tabaksindustrie, die

  lang de negatieve cijfers over roken ontkende, heeft dat in 1997 toegegeven. Per dag sterven in

  Nederland meer dan 60 mensen doordat ze roken. Dat betekent 23.000 vroegtijdige sterfgevallen

  per jaar. Roken kan tot longkanker, hartziekten, vaatziekten, beroerten, astma of COPD leiden. Meer

  informatie op www.kwfkankerbestrijding.nl

  Tabaksrook Tabaksrook bevat ongeveer 4.000 chemische stoffen. Daarvan zijn er ruim 40 kankerverwekkend.

  Niet alleen de roker, maar ook omstanders ademen deze rook in. Hoewel de eigenschappen van

  omgevingstabaksrook anders zijn dan die van direct ingeademde tabaksrook, blijven er risico's. Een

  niet-roker die zes uur bij een roker doorbrengt, krijgt bij normale ventilatie ongeveer evenveel tabaks-

  rook binnen als wanneer hij zelf 1 sigaret zou roken. Mensen die roken, moeten zich daarom realiseren

  dat ze niet alleen hun eigen gezondheid in gevaar brengen, maar ook die van anderen.

  MeerokenIn 2003 heeft de Gezondheidsraad, het onafhankelijke adviesorgaan over volksgezondheid van de

  regering, een nieuw rapport uitgebracht over de gevaren van meeroken. Daarin staat dat de kans op

  longkanker bij meeroken toeneemt met ongeveer 20%. Dat betekent dat in Nederland ongeveer 200

  mensen per jaar sterven aan longkanker door het inademen van andermans rook.

  De risicos op hartaandoeningen nemen toe met 20% tot 30%, wat enkele duizenden vroegtijdige

  sterfgevallen tot gevolg heeft. De luchtwegklachten bij volwassenen nemen eveneens toe als men

  regelmatig in een rokerige omgeving zit. Ook kinderen lopen grote risicos bij meeroken. Bij hen

  neemt de kans op ernstige infecties en luchtwegaandoeningen toe met 20% a 30% en het risico op

  wiegendood zelf met 100%. (Voor het volledige rapport zie www.gr.nl of www.rokenendewerkplek.nl)

  Tabaksrook is zo schadelijk dat de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) stelt dat voor het meeroken geen

  veilige ondergrens kan worden gesteld. Roken en meeroken staan wereldwijd bovenaan als

  veroorzakers van ziekten en sterfgevallen die zeer goed te vermijden zijn.

  RisicogroepenEen extra groot risico lopen de n tot anderhalf miljoen mensen die aan ademhalingsziekten lijden:

  astma, chronische bronchitis of longemfyseem. Voor hen betekent het roken van anderen een beper-

  king van hun bewegingsvrijheid: de rook die ze thuis, op het werk, in de bioscoop of het caf inademen,

  kunnen ze immers absoluut niet verdragen. Een andere groep met een verhoogd risico vormen de

  mensen met aandoeningen van het hart- en vaatstelsel. Koolmonoxide en nicotine zijn de stoffen uit

 • 41 Werkboek rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg

  tabaksrook die hierop van invloed zijn. Ook voor zwangere vrouwen en de ongeboren baby is een

  rokerige omgeving slecht.

  HinderLos van de schadelijke effecten van meeroken ervaren veel niet-rokers hinder van tabaksrook. Het

  stinkt, het veroorzaakt prikkende ogen, het irriteert de keel en andere luchtwegen en kan bij langere

  blootstelling hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid veroorzaken.

  WetgevingDe Tabakswet is er op gericht om niet-rokers te beschermen tegen meeroken. De basis voor de wet

  is gebaseerd op de bescherming van de lichamelijke integriteit zoals vastgelegd in artikel 11 van de

  grondwet.

 • 42 Werkboek rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg

  Bijlage 8

  Tips voor rookruimtes

  De Tabakswet stelt het creren van rookruimtes niet verplicht. De instelling zelf bepaalt hoe zij het

  rookbeleid wil invullen. Het is echter goed om in het rookbeleid rekening te houden met zowel niet-

  rokers als rokers. Daarom raden we u aan om rookruimtes in te richten die de bewoners, bezoekers

  en medewerkers kunnen gebruiken. In de Tabakswet zijn de rookruimtes uitgezonderd van het recht

  op een rookvrije werkplek. Het is niet de bedoeling dat er in de rookruimtes gewerkt wordt. De uit-

  zondering is gemaakt voor de mensen die vanwege hun werk in de rookruimte moeten zijn, zoals

  schoonmakers, onderhoudspersoneel en de begeleider die toezicht moet houden op een bepaalde

  groep rokende bewoners.

  De Tabakswet stelt formeel geen eisen aan rookruimtes, maar er kunnen wel een aantal zaken uit

  worden afgeleid.

  De rookruimte dient een speciaal daarvoor aangewezen en afgesloten ruimte te zijn. STIVORO

  adviseert u deurdrangers aan te brengen zodat de deur naar de rookruimtes niet open blijft staan.

  Geen rookoverlast. Enige overlast zal waarschijnlijk niet te vermijden zijn, maar in de toelichting

  van de wet staat wel dat dit tot een minimum beperkt moet blijven. STIVORO adviseert u daarom

  goede ventilatie te installeren via een apart systeem zodat de rook zich niet via de ventilatie door

  het gebouw verspreidt.

  Een raam open zetten heeft eerder tot effect dat de rook het gebouw in gaat in plaats van naar

  buiten. De combinatie van ventilatie met luchtzuivering is een goede oplossing voor rookruimtes.

  Het streven is om de omgeving van de rookruimte zo rookvrij mogelijk te houden.

  STIVORO adviseert verder:

  Gladde vloerbedekking, het liefst zeil zodat het goed schoon kan worden gemaakt. De geur van

  tabaksrook blijft dan minder hangen.

  Afsluitbare asbakken die regelmatig worden geleegd en schoongemaakt. Doe dit schoonmaken niet

  met de stofzuiger, u verspreidt dan alsnog geur en schadelijke stoffen door het gebouw heen.

  Enkele statafels. Wilt u zitgelegenheid bieden in de rookruimte? Kies dan voor stoelen of banken

  die gemakkelijk af te nemen zijn met water. Hang geen gordijnen op, maar gebruik gladde raam-

  bedekking die gemakkelijk kan worden schoongemaakt.

  Het is handig om de rookruimtes goed bereikbaar te maken en aan te geven waar ze zijn. Op

  www.rokenendewerkplek.nl vindt u materiaal dat u kan helpen bij het aangeven waar de rookruimtes

  zijn.

  Buiten roken. U kunt er ook voor kiezen dat er buiten wordt gerookt. Het kan helpen om daar een

  speciale plek voor in te richten waar de rokers droog en windvrij kunnen staan. Zorg ook daar voor

  asbakken. Bedrijven en instellingen verbieden vaak roken binnen helemaal, maar plaatsen dan de

  asbakken in de hal. Dit is geen goede oplossing. Uw entree zal dan niet voldoen aan de eisen van

  de Tabakswet, aangezien deze dan niet rookvrij is.

 • 43 Werkboek rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg

  Regelmatig schoonmaken. Het is belangrijk om de rookruimte regelmatig schoon te maken. De

  kankerverwekkende, schadelijke en geurstoffen in tabaksrook slaan neer op de tafels, stoelen, vloer

  en andere oppervlakten in de rookruimte. Schilder de rookruimtes vaker dan andere ruimtes in het

  gebouw. De muren zullen sneller verkleuren door de nicotine dan andere ruimtes. Uw rokende

  bewoners of patinten zullen er dan prettiger kunnen roken.

  Zorg ervoor dat er geen redenen zijn om na het roken in de rookruimte te blijven. Leg geen tijd-

  schriften neer, plaats er geen koffieautomaat e.d.

  Eventueel kunnen er voor personeel en bewoners aparte rookruimtes worden ingericht.

 • 44 Werkboek rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg

  Bijlage 9

  Ondersteuning bij het stoppen met rokenHet invoeren van rookbeleid kan medewerkers en clinten stimuleren om te stoppen met roken of dit

  te overwegen. U kunt ze hierbij op verschillende manieren bijstaan: door ondersteuning aan te bieden

  wanneer rokers willen stoppen en door rokers te motiveren om te stoppen met roken. Roken is een

  verslaving, de roker moet zelf beslissen dat hij of zij wil stoppen. Door de rokers wordt begrip voor

  de verslaving als positief ervaren. Respect voor zowel rokers als niet-rokers is de basis voor een goed

  afgestemd rookbeleid.

  De hier beschreven methodieken zijn geschikt voor werknemers en bewoners van gezondheidszorg-

  instellingen. Het is echter raadzaam om vooraf in te schatten wat een bewoner aan kan en nodig

  heeft en welke begeleiding de organisatie kan bieden. Het Adviescentrum van STIVORO (0900-9390,

  0,10/min) heeft ervaren stoppen-met-roken adviseurs, die u kunnen helpen bij het maken van de

  goede keuze.

  Activiteiten die motiveren te stoppen met rokenBij de invoering van het rookbeleid kunt u activiteiten meenemen die medewerkers en bewoners

  motiveren om te stoppen met roken. Het aantal plekken waar gerookt mag worden wordt beperkt en

  dit kan medewerkers en bewoners motiveren om te willen stoppen met roken. Door het wegnemen

  van de hinder van rook voor de niet-rokers wordt de roker bewust gemaakt van het eigen rookgedrag.

  MateriaalU kunt folders en posters inzetten om het thema niet roken onder de aandacht van werknemers en

  bewoners te brengen. STIVORO heeft hiervoor een aantal materialen ontwikkeld die u via www.stop-

  effectief.nl of 0900-9390 ( 0,10/min) kunt bestellen.

  ExpotheekSTIVORO heeft een Expotheek ontwikkeld over roken, stoppen met roken en meeroken. U kunt deze

  Expotheek huren voor 450,- per week. U kunt hierover contact opnemen met:

  Stichting Expotheek

  Marianne van de Weerd

  071 527 65 04

  [email protected]

  InformatieVia uw eigen media, bewonerskrant, intranet, prikborden e.d. kunt u rokers informeren over de

  mogelijkheden om met roken te stoppen. U kunt dit doen via artikelen of door aan te geven bij wie of

  waar ze informatie kunnen vinden. Het is goed om regelmatig aandacht te besteden aan roken en de

  mogelijkheden om te stoppen met roken. Maak een plan wanneer u welke boodschap, via welk medium

  op welk tijdstip wilt overbrengen. Belangrijk is dat alle uitingen positief en enthousiasmerend van

  toon zijn.

  Wilt u bijvoorbeeld een informatieavond organiseren over roken en stoppen met roken maar u heeft

  niet de goede deskundigheid in huis, dan kunt u contact opnemen met de GGD. Medewerkers van

 • 45 Werkboek rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg

  de GGD kunnen informatie over roken en stoppen met roken geven en vertellen wat zij bieden aan

  ondersteuning.

  Activiteiten die rokers ondersteunen bij het stoppen met rokenU kunt rokers ondersteunen bij het stoppen met roken door informatie in huis te hebben over de ver-

  schillende vormen van ondersteuning bij het stoppen. De brochure STOP, Informatie voor stoppers

  van STIVORO gaat in op de verschillende methodes om te stoppen met roken en op de effectiviteit

  van de verschillende manieren om te stoppen. De roker kan zelf kiezen welke methode het beste bij

  hem of haar past. U kunt de brochure bestellen via www.stopeffectief.nl of 0900-9310 ( 0,10/min).

  Op dezelfde website kunt u ook het Startpakket bestellen voor 7,50/stuk (incl. verzendkosten). Het

  pakket wordt naar u toegestuurd. In dit pakket wordt aandacht besteed aan stoppen met roken, wat u

  tegen kunt komen en de verschillende hulpmiddelen bij het stoppen. Er wordt ook uitgebreid aan-

  dacht besteed aan nicotinevervangers.

  Groepstraining Pakje Kans samen stoppen met rokenDe GGD, Thuiszorg en Instellingen voor Verslavingszorg geven cursussen voor stoppen met roken.

  U kunt uw medewerkers en bewoners wijzen op de Pakje Kans trainingen bij u in de buurt. Als u belt

  naar 0900-0930 ( 0,10/min) dan wordt u in contact gebracht met de instelling bij u in de buurt of

  kijk op www.stopeffectief.nl/pakjekans.

  U kunt ook een stoppen met roken cursus in de instelling organiseren. U kunt hiervoor het beste

  contact opnemen met STIVORO 0900-9390 ( 0,10/min), waar u adressen van bedrijven kunt krijgen

  die in company stoppen-met-roken cursussen organiseren.

  Vaak werkt het goed als collegas en/of bewoners samen stoppen. Ze hebben steun aan elkaar en

  stimuleren elkaar om niet opnieuw te beginnen met roken. Ze kunnen er samen voor kiezen om op

  dezelfde dag te stoppen. De instelling kan ze steunen door bijvoorbeeld een stoppen-met-roken dag

  te organiseren.

  Advies op Maat (schriftelijk)Niet alle rokers vinden het prettig om samen met collegas of medebewoners te stoppen.Voor rokers

  die op eigen gelegenheid willen stoppen, maar toch persoonlijke begeleiding wensen, is Advies op

  Maat een geschikt hulpmiddel. De roker vult een vragenlijst in op www.stopeffectief.nl/adviesopmaat.

  U kunt de vragenlijst ook bestellen via 0900-9390 ( 0,10/min). Op basis van de antwoorden stelt

  STIVORO een persoonlijk advies op dat de roker binnen 10 dagen op zijn huisadres ontvangt. Net als

  bij de andere hulpmiddelen geldt ook hier: hoe gemotiveerder de roker is om te stoppen, hoe hoger

  de kans van slagen.

  Telefonische coachMedewerkers en clinten kunnen zich ook telefonisch aanmelden voor begeleiding bij het stoppen

  met roken op 0900-9390 ( 0,10/min). De basis voor de telefonische coach is het advies op maat.

  Nadat de roker zijn/haar persoonlijk stopadvies heeft ontvangen, kan hij/zij de coach inschakelen.

  Het hele begeleidingstraject verloopt via de telefoon. Het eerste gesprek is een intakegesprek. Tijdens

  dit gesprek wordt een dag geprikt waarop gestopt wordt met ro