općina gola

of 5 /5
Prijedlog Ugovora Prilog br. 4 Opiina Gola, Mihovila Pavleka MiSkine 1, 48 331 Gola, OIB: 73082265751, koju zastupa opiinski nadelnik Stjepan Milinkovii, dr.med. (u daljnjem tekstu: Naruditelj) (u daljnjem tekstu: lzvriitelj) zakljudili su UGOVOR O IZRADI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJU I ZATVARANJE ODLAGALISTA NEOPASNOG OTPADA,,HINTOV" U OPCINI GOLA elanak 1. Ovaj Ugovor sklapa se na temelju provedenog postupka jednostavne nabave za uslugu izrade projektne dokumentacije za sanaciju i zatvaranje odlagaliSta neopasnog otpada ,,Hintov" u Op6ini Gola, Odluke o odabiru najpovoljnije ponude, KLASA:- , URBROJ: od-i ponude lzvriitelja broj_ koja je u navedenom postupku nabave odabrana kao najpovoljnija. elanak 2. Predmet ovog Ugovora je usluga izrade projektne dokumentacije za sanaciju i zatvaranje odlagaliSta neopasnog otpada ,,Hintov" u Opdini Gola, a koja obuhvaia: 'J,. lzradu Glavnog projekta i ishodenje potvrda glavnog projekta i gradevinske dozvole, 2. lzradu Pro5irene projektne aplikacije te strudnu pomoi u postupku ocjene i prijave projekta do potpisa ugovora o dodjeljivanju bespovratnih sredstava, 3. lzradu dokumentacije za nadmetanje za nabavu usluga izvodenja radova, 4. lzradu dokumentacije za nadmetanje za nabavu usluga strudnog nadzora, 5. lzradu dokumentacije za nadmetanje za nabavu usluga tehni6ke pomodi i promidZbe, a sve sukladno projektnom zadatku i ponudi lzvr5itelja iz dlanka 1. ovog Ugovora. ilanak 3. Cijena usluga iz dlanka 2. ovog Ugovora iznosi: Navedena cijena je fiksna i nepromjenjiva. elanak 4. lzvrSitelj se obvezuje Naruditelju pruZati usluge koje su predmet ovog Ugovora u slijedeiim rokovima: t. lzradu Glavnog projekta i ishotlenje potvrda glavnog projekta i gradevinske dozvole -60 kalendarskih dana nakon potpisa Ugovora, 2. lzradu Proiirene projektne aplikacije te strudnu pomoi u postupku ocjene i prijave projekta do potpisa ugovora o dodjeljivanju bespovratnih sredstava - 30 kalendarskih dana nakon aktivnosti l-,

Author: others

Post on 18-Nov-2021

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Prijedlog Ugovora Prilog br. 4
Opiina Gola, Mihovila Pavleka MiSkine 1, 48 331 Gola, OIB: 73082265751, koju zastupa
opiinski nadelnik Stjepan Milinkovii, dr.med. (u daljnjem tekstu: Naruditelj)
(u daljnjem tekstu: lzvriitelj) zakljudili su
UGOVOR
NEOPASNOG OTPADA,,HINTOV" U OPCINI GOLA
elanak 1.
Ovaj Ugovor sklapa se na temelju provedenog postupka jednostavne nabave za uslugu
izrade projektne dokumentacije za sanaciju i zatvaranje odlagaliSta neopasnog otpada ,,Hintov" u
Op6ini Gola, Odluke o odabiru najpovoljnije ponude, KLASA:- , URBROJ: od-i ponude lzvriitelja broj_ koja je u navedenom postupku nabave odabrana kao
najpovoljnija.
elanak 2.
Predmet ovog Ugovora je usluga izrade projektne dokumentacije za sanaciju i zatvaranje
odlagaliSta neopasnog otpada ,,Hintov" u Opdini Gola, a koja obuhvaia: 'J,. lzradu Glavnog projekta i ishodenje potvrda glavnog projekta i gradevinske dozvole, 2. lzradu Pro5irene projektne aplikacije te strudnu pomoi u postupku ocjene i prijave
projekta do potpisa ugovora o dodjeljivanju bespovratnih sredstava, 3. lzradu dokumentacije za nadmetanje za nabavu usluga izvodenja radova,
4. lzradu dokumentacije za nadmetanje za nabavu usluga strudnog nadzora, 5. lzradu dokumentacije za nadmetanje za nabavu usluga tehni6ke pomodi i promidZbe,
a sve sukladno projektnom zadatku i ponudi lzvr5itelja iz dlanka 1. ovog Ugovora.
ilanak 3.
Navedena cijena je fiksna i nepromjenjiva.
elanak 4.
lzvrSitelj se obvezuje Naruditelju pruZati usluge koje su predmet ovog Ugovora u slijedeiim rokovima:
t. lzradu Glavnog projekta i ishotlenje potvrda glavnog projekta i gradevinske dozvole -60 kalendarskih dana nakon potpisa Ugovora,
2. lzradu Proiirene projektne aplikacije te strudnu pomoi u postupku ocjene i prijave projekta do potpisa ugovora o dodjeljivanju bespovratnih sredstava - 30 kalendarskih dana nakon
aktivnosti l-,
lzradu dokumentacije za nadmetanje za nabavu usluga izvodenja radova - 30 kalendarskih dana nakon aktivnosti 2,
lzradu dokumentacije za nadmetanje za nabavu usluga strudnog nadzora - 30 kalendarskih dana nakon aktivnosti 3,
5. lzradu dokumentacije za nadmetanje za nabavu usluga tehnidke pomoii i promidZbe - 30 kalendarskih dana nakon aktivnosti 3.
elanak 5. Sva tehnidka dokumentacija iz predmeta nabave se mora izraditi u skladu s propisima Republike Hrvatske za to podrudje te se sastojati od tekstualnog i grafidkog dijela. Projektna dokumentacija mora biti izradena u skladu s odredbama vaie6eg Zakona o prostornom uredenju i gradnji, propisa donesenih na temelju tog zakona i drugih posebnih propisa. lzvrsitelj je duian usvojiti sve novonastale izmjene u zakonskoj regulativi koje nastanu tijekom izvr5avanja usluge izrade dokumentacije te ih implementirati i uskladiti izradenu dokumentaciju. lzvr5itelj je duZan u postupku ishodenja gradevinske dozvole priloZiti dovoljan broj primjeraka glavnog projekta za ishodenje gradevinske dozvole te ostale priloge koji su potrebni za njezino izdavanje.
Naruditelj ie po zaprimanju dokumentacije pregledati dokumentaciju te istu vratiti na doradu ukoliko utvrdi nedostatke. Prilikom odobrenja dokumentacije od strane Fonda za za5titu okoliSa i energetsku udinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) lzvr5itelj je duZan izraditi eventualne izmjbne i dopune dokumentacije sukladno zahtjevima. lzvrSitelj se obvezuje postupiti po svim opravdanim primjedbama Naruditelja i Fonda bez prava na dodatnu naknadu. Konadno odobrenje isporudene dokumentacije od strane Naruditelja lzvriitelj ie zaprimiti tek po odobrenju iste od strane Fonda. Tijekom izrade glavnog projekta lzvriitelj je obvezan pravovremeno izvjestavati ovlaitenu osobu Naruditelja o fazama razrade projekta, kako bise eventualne primjedbe pravovremeno otklonile. lzvrSitelj nema pravo na nikakvu posebnu/dodatnu naknadu za sva uskladenja izradene projektne dokumentacije koju bude vr5io naknadno te je duZan u suradnji s Naruditeljem napraviti sve izmjene projektne dokumentacije koje su neophodne za ishodenje dozvola i sugtasnosti nadleZnih tijela, odnosno neie imati pravo na nikakvu posebnu/dodatnu naknadu za sva uskladenja izradene dokumentacije koja bude vriio do dono5enja odluke o financiranju odnosno verifikacije DON-a teje duZan u suradnji s Naruditeljem napraviti sve izmjene projektne dokumentacije koje su neophodne za donoSenje odluke o financiranju i za verifikaciju DON-a od strane posrednidkog tijela.
dlanak G.
lzvriitelj ie ispostaviti Naruditelju radune po zavrSetku pojedine aktivnosti, a sukladno rokovima isporuke utvrdenim odredbama dlanka 4. ovog Ugovora. Naruditelj se obvezuje isplatiti lzvriitelju iznos temeljem ispostavljenih i ovjerenih raduna u roku 30 dana od dana zaprimanja i ovjere urednog raduna od strane ovla5tene osobe Naruditelja na iiro raiun lzvriitelja.
3.
4.
:Isplafa po odobrenju doliumentacije od
strane *otttnt*
1. Izrada Glavnog projekta sanacije odlagali5ta
neopasnog otpada ,,Hintov" i ishodenje
potwda glavnog projekta i gradevinske
dozvole
20o/o od cijene navedene
u postupku ocjene i prijave projekta do potpisa
ugovora o dodjeljivanju bespovratnih
stavke
nabavu usluga izvodenja radova 80% od cijene navedene
stavke 20oh od cijene navedene
stavke
nabavu usluga strudnog nadzora 80% od cijene navedene
stavke
nabavu usluga tehnidke pomoii i promidZbe 80% od cijene navedene
stavke 20Yo od cijene navedene
stavke
Naruditelj ima pravo prigovora na radun ako utvrdi nepravilnosti te pozvati lzvriitelja da uodene
nepravilnosti otkloni i objasni. U tom sludaju rok plaianja podinje teii od dana kada je Naruditelj
zaprimio pisano objainjenje s otklonjenim uodenim nedostacima.
elanak 7.
Ukoliko krivnjom lzvr5itelja dode do prekoradenja ugovorenog roka ispunjenja pojedine obveze iz
ilanka 4. Naruditelj ima pravo od lzvrSitelja naplatiti ugovorenu kaznu u visini 0,5% od ukupno
ugovorenog iznosa za pojedinu uslugu za svaki dan prekoradenja roka, s tim da sveukupno
ugovorena kazna ne moie biti veia od LOo/o (deset posto) od ugovorene vrijednosti pojedine
usluge.
Ukoliko ugovorna kazna dostigne maksimalni iznos ugovorene kazne Naruditelj ima pravo raskinuti
ugovor bez Stetnih posljedica te aktiviratijamstvo za uredno izvrienje Ugovora ili odrediti novi rok
izvr5enja usluge.
dlanak 8.
lzvr5iteljje duZan nakon potpisa ovog Ugovora Naruditelju predati jamstvo za uredno izvrienje
Ugovora u obliku bjanko zaduZnice naznadene na iznos odLOo/o (deset posto)od ukupno
ugovorene vrijednosti usluga bez PDV-a.
Neiskori5tenom jamstvo 6e Naruditelj vratiti lzvriitelju nakon uredno izvrSenog Ugovora.
ilanak 9.
Ukoliko se u toku izvrSenja Ugovora utvrdi da lzvriitelj koristi podizvriitelja za kojeg nije dobio
naknadnu suglasnost Naruditelja, Naruditelj ie jednostrano raskinuti Ugovor izatraiiti naknadu
Stete koju nje pretrpio zbog raskida Ugovora.
lzvriitelj se obvezuje imenovati glavnog i odgovornog projektanta za izradu glavnog projekta i
Naruditelju dostaviti pisani dokaz o tome.
elanak 10.
Zavrine verzije Glavnog projekta moraju biti predane Naruditelju u papirnatom obliku (6 komada) i
elektronidkom obliku (6 komada). ZavrSne verzije aplikacije i dokumentacije za nametanje moraju biti predane Narufitelju u
papirnatom obliku (3 komada) i elektronidkom obliku (3 komada).
Otisnuta i uvezana dokumentacija i digitalna verzija moraju biti identidne itrebaju omoguiiti da se
iz elektronidke verzije po potrebi mogu dobiti i dodatni primjeri dokumentacije za nadmetanje u svemu jednaki kao otisnuti primjerak Digitalna verzija dokumenata mora biti dostavljena u PDF formatu kao jedinstveni dokument. Osim
PDF formata digitalni oblik mora biti u otvorenom formatu 5to znadi da sve dokumente mora
dostaviti u formi ovisno o kojem se dokumentu radi npr: - Word dokument (otvoren bez postavljanja sigurnosnih zaStita) - Excel dokument (otvoren bez postavljanja sigurnosnih za5tita sa svim formulama koje dini
osnovni dbkument) - AutoCad dokument (otvoren sa svim podlogama koje su koriStene, karte, slike i dr.).
Korisnik i Fond temeljem ovog Ugovora zaprimanjem svakog dokumenta lzvriitelja postaju vlasnici
autorskog prava na dokument.
Za sludaj eventualnih odstupanja Tro5kovnika za izvodenje radova od Glavnog projekta, a koja bi
mogla prouzroditi neplanirane troSkove po Naruditelja tijekom izgradnje, bilo po osnovu nastanka
viSe ili naknadnih radova 5to su prema Zakonu o javnoj nabavi dodatni radovi i/ili novi radovi, za
koje je lzvriitelj kao iskusan istrudan projektant znaoi/ilije morao znati, te za sludaj svih drugih tro5kova i Steta prouzrodenih nedostacima dokumentacije koja je predmet ovog ugovora lzvriitelj odgovara Naruditelju neogranideno do visine nastale 5tete, a odgovorni projektant lzvriitelja do visine nastale 5tete, a najviSe do iznosa osigurane svote iz police osiguranja od profesionalne
odgovornostisukladno propisima Hrvatske komore arhitekata/gradevinskih inienjera.
ilanak 12.
Troikovnik za provodenje postupka javne nabave za izvodenje radova, a kojije izraden u svemu
sukladno Glavnom projektu, mora biti u potpunosti usklatlen sa Zakonom o javnoj nabavi te dostavljen u excel formatu. Prilikom provodenja postupka javne nabave za izvodenje radova lzvriitelj, kao projektant, se
obvezuje biti Naruditelju i sudionicima postupka javne nabave na raspolaganju kao kontakt osoba
za pitanja vezana za tro5kovnik.
ugovorne strane se obvezuju da 6e even.rr,:5:;:r1t"" 4,, mosu proizaii iz ovog Ugovora
sporazumno rijeiiti. U sludaju nemogu6nosti sporazumnog rje5avanja, za sve sporove iz ovog
Ugovora ugovorne strane ugovaraju nadleZnost stvarno nadleZnog suda u Koprivnici.
elanak 14.
Ovaj Ugovor naiinjen je u S(pet) istovjetnih primjeraka, od koji 3(tri) primjerka pripadaju
Naruditedlju, a 2 (dva) primjerka pripadaju lzvr5itelju usluge.
Elanak 15.
Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovog Ugovora.
ZA IZVOODITEUA: ZA NARUEFEUA: