općina gola

of 5 /5
Prijedlog Ugovora Prilog br. 4 Opiina Gola, Mihovila Pavleka MiSkine 1, 48 331 Gola, OIB: 73082265751, koju zastupa opiinski nadelnik Stjepan Milinkovii, dr.med. (u daljnjem tekstu: Naruditelj) (u daljnjem tekstu: lzvriitelj) zakljudili su UGOVOR O IZRADI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJU I ZATVARANJE ODLAGALISTA NEOPASNOG OTPADA,,HINTOV" U OPCINI GOLA elanak 1. Ovaj Ugovor sklapa se na temelju provedenog postupka jednostavne nabave za uslugu izrade projektne dokumentacije za sanaciju i zatvaranje odlagaliSta neopasnog otpada ,,Hintov" u Op6ini Gola, Odluke o odabiru najpovoljnije ponude, KLASA:- , URBROJ: od-i ponude lzvriitelja broj_ koja je u navedenom postupku nabave odabrana kao najpovoljnija. elanak 2. Predmet ovog Ugovora je usluga izrade projektne dokumentacije za sanaciju i zatvaranje odlagaliSta neopasnog otpada ,,Hintov" u Opdini Gola, a koja obuhvaia: 'J,. lzradu Glavnog projekta i ishodenje potvrda glavnog projekta i gradevinske dozvole, 2. lzradu Pro5irene projektne aplikacije te strudnu pomoi u postupku ocjene i prijave projekta do potpisa ugovora o dodjeljivanju bespovratnih sredstava, 3. lzradu dokumentacije za nadmetanje za nabavu usluga izvodenja radova, 4. lzradu dokumentacije za nadmetanje za nabavu usluga strudnog nadzora, 5. lzradu dokumentacije za nadmetanje za nabavu usluga tehni6ke pomodi i promidZbe, a sve sukladno projektnom zadatku i ponudi lzvr5itelja iz dlanka 1. ovog Ugovora. ilanak 3. Cijena usluga iz dlanka 2. ovog Ugovora iznosi: Navedena cijena je fiksna i nepromjenjiva. elanak 4. lzvrSitelj se obvezuje Naruditelju pruZati usluge koje su predmet ovog Ugovora u slijedeiim rokovima: t. lzradu Glavnog projekta i ishotlenje potvrda glavnog projekta i gradevinske dozvole -60 kalendarskih dana nakon potpisa Ugovora, 2. lzradu Proiirene projektne aplikacije te strudnu pomoi u postupku ocjene i prijave projekta do potpisa ugovora o dodjeljivanju bespovratnih sredstava - 30 kalendarskih dana nakon aktivnosti l-,

Upload: others

Post on 18-Nov-2021

12 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Općina Gola

Prijedlog Ugovora Prilog br. 4

Opiina Gola, Mihovila Pavleka MiSkine 1, 48 331 Gola, OIB: 73082265751, koju zastupa

opiinski nadelnik Stjepan Milinkovii, dr.med. (u daljnjem tekstu: Naruditelj)

(u daljnjem tekstu: lzvriitelj) zakljudili su

UGOVOR

O IZRADI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJU I ZATVARANJE ODLAGALISTA

NEOPASNOG OTPADA,,HINTOV" U OPCINI GOLA

elanak 1.

Ovaj Ugovor sklapa se na temelju provedenog postupka jednostavne nabave za uslugu

izrade projektne dokumentacije za sanaciju i zatvaranje odlagaliSta neopasnog otpada ,,Hintov" u

Op6ini Gola, Odluke o odabiru najpovoljnije ponude, KLASA:- , URBROJ: od-iponude lzvriitelja broj_ koja je u navedenom postupku nabave odabrana kao

najpovoljnija.

elanak 2.

Predmet ovog Ugovora je usluga izrade projektne dokumentacije za sanaciju i zatvaranje

odlagaliSta neopasnog otpada ,,Hintov" u Opdini Gola, a koja obuhvaia:'J,. lzradu Glavnog projekta i ishodenje potvrda glavnog projekta i gradevinske dozvole,2. lzradu Pro5irene projektne aplikacije te strudnu pomoi u postupku ocjene i prijave

projekta do potpisa ugovora o dodjeljivanju bespovratnih sredstava,3. lzradu dokumentacije za nadmetanje za nabavu usluga izvodenja radova,

4. lzradu dokumentacije za nadmetanje za nabavu usluga strudnog nadzora,5. lzradu dokumentacije za nadmetanje za nabavu usluga tehni6ke pomodi i promidZbe,

a sve sukladno projektnom zadatku i ponudi lzvr5itelja iz dlanka 1. ovog Ugovora.

ilanak 3.

Cijena usluga iz dlanka 2. ovog Ugovora iznosi:

Navedena cijena je fiksna i nepromjenjiva.

elanak 4.

lzvrSitelj se obvezuje Naruditelju pruZati usluge koje su predmet ovog Ugovora u slijedeiimrokovima:

t. lzradu Glavnog projekta i ishotlenje potvrda glavnog projekta i gradevinske dozvole -60kalendarskih dana nakon potpisa Ugovora,

2. lzradu Proiirene projektne aplikacije te strudnu pomoi u postupku ocjene i prijave projektado potpisa ugovora o dodjeljivanju bespovratnih sredstava - 30 kalendarskih dana nakon

aktivnosti l-,

Page 2: Općina Gola

lzradu dokumentacije za nadmetanje za nabavu usluga izvodenja radova - 30 kalendarskihdana nakon aktivnosti 2,

lzradu dokumentacije za nadmetanje za nabavu usluga strudnog nadzora - 30 kalendarskihdana nakon aktivnosti 3,

5. lzradu dokumentacije za nadmetanje za nabavu usluga tehnidke pomoii i promidZbe - 30kalendarskih dana nakon aktivnosti 3.

elanak 5.Sva tehnidka dokumentacija iz predmeta nabave se mora izraditi u skladu s propisima RepublikeHrvatske za to podrudje te se sastojati od tekstualnog i grafidkog dijela.Projektna dokumentacija mora biti izradena u skladu s odredbama vaie6eg Zakona o prostornomuredenju i gradnji, propisa donesenih na temelju tog zakona i drugih posebnih propisa.lzvrsitelj je duian usvojiti sve novonastale izmjene u zakonskoj regulativi koje nastanu tijekomizvr5avanja usluge izrade dokumentacije te ih implementirati i uskladiti izradenu dokumentaciju.lzvr5itelj je duZan u postupku ishodenja gradevinske dozvole priloZiti dovoljan broj primjerakaglavnog projekta za ishodenje gradevinske dozvole te ostale priloge koji su potrebni za njezinoizdavanje.

Naruditelj ie po zaprimanju dokumentacije pregledati dokumentaciju te istu vratiti na doraduukoliko utvrdi nedostatke.Prilikom odobrenja dokumentacije od strane Fonda za za5titu okoliSa i energetsku udinkovitost (udaljnjem tekstu: Fond) lzvr5itelj je duZan izraditi eventualne izmjbne i dopune dokumentacijesukladno zahtjevima.lzvrSitelj se obvezuje postupiti po svim opravdanim primjedbama Naruditelja i Fonda bez prava nadodatnu naknadu.Konadno odobrenje isporudene dokumentacije od strane Naruditelja lzvriitelj ie zaprimiti tek poodobrenju iste od strane Fonda.Tijekom izrade glavnog projekta lzvriitelj je obvezan pravovremeno izvjestavati ovlaitenu osobuNaruditelja o fazama razrade projekta, kako bise eventualne primjedbe pravovremeno otklonile.lzvrSitelj nema pravo na nikakvu posebnu/dodatnu naknadu za sva uskladenja izradene projektnedokumentacije koju bude vr5io naknadno te je duZan u suradnji s Naruditeljem napraviti sveizmjene projektne dokumentacije koje su neophodne za ishodenje dozvola i sugtasnosti nadleZnihtijela, odnosno neie imati pravo na nikakvu posebnu/dodatnu naknadu za sva uskladenja izradenedokumentacije koja bude vriio do dono5enja odluke o financiranju odnosno verifikacije DON-a teje duZan u suradnji s Naruditeljem napraviti sve izmjene projektne dokumentacije koje suneophodne za donoSenje odluke o financiranju i za verifikaciju DON-a od strane posrednidkogtijela.

dlanak G.

lzvriitelj ie ispostaviti Naruditelju radune po zavrSetku pojedine aktivnosti, a sukladno rokovimaisporuke utvrdenim odredbama dlanka 4. ovog Ugovora.Naruditelj se obvezuje isplatiti lzvriitelju iznos temeljem ispostavljenih i ovjerenih raduna u roku30 dana od dana zaprimanja i ovjere urednog raduna od strane ovla5tene osobe Naruditelja na iiroraiun lzvriitelja.

3.

4.

Page 3: Općina Gola

lsplata 6e se vriiti slijedeiom dinamikom:

:Isplafa po odobrenjudoliumentacije od

strane *otttnt*

lsptata nakon uspje5nog

okonianja postupaka:iizd-avanja Gradevinskedozvole /odobrenjaNadleZnog tijela- 't .r,

1. Izrada Glavnog projekta sanacije odlagali5ta

neopasnog otpada ,,Hintov" i ishodenje

potwda glavnog projekta i gradevinske

dozvole

80% od cijene navedenestavke

20o/o od cijene navedene

stavke

2.Izrada projektne aplikacije te strudna pomo6

u postupku ocjene i prijave projekta do potpisa

ugovora o dodjeljivanju bespovratnih

sredstava

80% od cijene navedene

stavke

20%o od cijene navedene

stavke

3. Izrada Dokumentacije za nadmetanje za

nabavu usluga izvodenja radova80% od cijene navedene

stavke20oh od cijene navedene

stavke

4. lzrada Dokumentacije za nadmetanie za

nabavu usluga strudnog nadzora80% od cijene navedene

stavke

20% od cijene navedene

stavke

5. Izrada Dokumentacije za nadmetanje za

nabavu usluga tehnidke pomoii i promidZbe80% od cijene navedene

stavke20Yo od cijene navedene

stavke

Naruditelj ima pravo prigovora na radun ako utvrdi nepravilnosti te pozvati lzvriitelja da uodene

nepravilnosti otkloni i objasni. U tom sludaju rok plaianja podinje teii od dana kada je Naruditelj

zaprimio pisano objainjenje s otklonjenim uodenim nedostacima.

elanak 7.

Ukoliko krivnjom lzvr5itelja dode do prekoradenja ugovorenog roka ispunjenja pojedine obveze iz

ilanka 4. Naruditelj ima pravo od lzvrSitelja naplatiti ugovorenu kaznu u visini 0,5% od ukupno

ugovorenog iznosa za pojedinu uslugu za svaki dan prekoradenja roka, s tim da sveukupno

ugovorena kazna ne moie biti veia od LOo/o (deset posto) od ugovorene vrijednosti pojedine

usluge.

Ukoliko ugovorna kazna dostigne maksimalni iznos ugovorene kazne Naruditelj ima pravo raskinuti

ugovor bez Stetnih posljedica te aktiviratijamstvo za uredno izvrienje Ugovora ili odrediti novi rok

izvr5enja usluge.

Page 4: Općina Gola

dlanak 8.

lzvr5iteljje duZan nakon potpisa ovog Ugovora Naruditelju predati jamstvo za uredno izvrienje

Ugovora u obliku bjanko zaduZnice naznadene na iznos odLOo/o (deset posto)od ukupno

ugovorene vrijednosti usluga bez PDV-a.

Neiskori5tenom jamstvo 6e Naruditelj vratiti lzvriitelju nakon uredno izvrSenog Ugovora.

ilanak 9.

Ukoliko se u toku izvrSenja Ugovora utvrdi da lzvriitelj koristi podizvriitelja za kojeg nije dobio

naknadnu suglasnost Naruditelja, Naruditelj ie jednostrano raskinuti Ugovor izatraiiti naknadu

Stete koju nje pretrpio zbog raskida Ugovora.

lzvriitelj se obvezuje imenovati glavnog i odgovornog projektanta za izradu glavnog projekta i

Naruditelju dostaviti pisani dokaz o tome.

elanak 10.

Zavrine verzije Glavnog projekta moraju biti predane Naruditelju u papirnatom obliku (6 komada) i

elektronidkom obliku (6 komada).ZavrSne verzije aplikacije i dokumentacije za nametanje moraju biti predane Narufitelju u

papirnatom obliku (3 komada) i elektronidkom obliku (3 komada).

Otisnuta i uvezana dokumentacija i digitalna verzija moraju biti identidne itrebaju omoguiiti da se

iz elektronidke verzije po potrebi mogu dobiti i dodatni primjeri dokumentacije za nadmetanje usvemu jednaki kao otisnuti primjerakDigitalna verzija dokumenata mora biti dostavljena u PDF formatu kao jedinstveni dokument. Osim

PDF formata digitalni oblik mora biti u otvorenom formatu 5to znadi da sve dokumente mora

dostaviti u formi ovisno o kojem se dokumentu radi npr:- Word dokument (otvoren bez postavljanja sigurnosnih zaStita)- Excel dokument (otvoren bez postavljanja sigurnosnih za5tita sa svim formulama koje dini

osnovni dbkument)- AutoCad dokument (otvoren sa svim podlogama koje su koriStene, karte, slike i dr.).

Korisnik i Fond temeljem ovog Ugovora zaprimanjem svakog dokumenta lzvriitelja postaju vlasnici

autorskog prava na dokument.

ilanak 11.

Za sludaj eventualnih odstupanja Tro5kovnika za izvodenje radova od Glavnog projekta, a koja bi

mogla prouzroditi neplanirane troSkove po Naruditelja tijekom izgradnje, bilo po osnovu nastanka

viSe ili naknadnih radova 5to su prema Zakonu o javnoj nabavi dodatni radovi i/ili novi radovi, za

koje je lzvriitelj kao iskusan istrudan projektant znaoi/ilije morao znati, te za sludaj svih drugihtro5kova i Steta prouzrodenih nedostacima dokumentacije koja je predmet ovog ugovora lzvriiteljodgovara Naruditelju neogranideno do visine nastale 5tete, a odgovorni projektant lzvriitelja dovisine nastale 5tete, a najviSe do iznosa osigurane svote iz police osiguranja od profesionalne

odgovornostisukladno propisima Hrvatske komore arhitekata/gradevinskih inienjera.

ilanak 12.

Troikovnik za provodenje postupka javne nabave za izvodenje radova, a kojije izraden u svemu

sukladno Glavnom projektu, mora biti u potpunosti usklatlen sa Zakonom o javnoj nabavi tedostavljen u excel formatu.Prilikom provodenja postupka javne nabave za izvodenje radova lzvriitelj, kao projektant, se

obvezuje biti Naruditelju i sudionicima postupka javne nabave na raspolaganju kao kontakt osoba

za pitanja vezana za tro5kovnik.

Page 5: Općina Gola

ugovorne strane se obvezuju da 6e even.rr,:5:;:r1t"" 4,, mosu proizaii iz ovog Ugovora

sporazumno rijeiiti. U sludaju nemogu6nosti sporazumnog rje5avanja, za sve sporove iz ovog

Ugovora ugovorne strane ugovaraju nadleZnost stvarno nadleZnog suda u Koprivnici.

elanak 14.

Ovaj Ugovor naiinjen je u S(pet) istovjetnih primjeraka, od koji 3(tri) primjerka pripadaju

Naruditedlju, a 2 (dva) primjerka pripadaju lzvr5itelju usluge.

Elanak 15.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovog Ugovora.

ZA IZVOODITEUA: ZA NARUEFEUA: