opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

of 67 /67
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut Harto Pönkä, 16.9.2015

Upload: harto-poenkae

Post on 21-Feb-2017

6.861 views

Category:

Education


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

Opetuksen suunnittelu:

pedagogiset ja teknologiset

ratkaisut

Harto Pönkä, 16.9.2015

Page 2: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

Näkökulmana opetuksen kehittäminen

Page 3: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

Opetuksen suunnittelu design-tutkimuksen näkökulmasta

Ongelmien/ kehityskohteen

analysointi

Ratkaisun rakentaminen

Ratkaisujen testaaminen

ja tarkentaminen

Reflektointi ja raportointi

Ongelmien, ratkaisujen, menetelmien ja design-periaatteiden tarkentaminen

Tutkijat ja tutkimukseen

osallistujat

Design-periaatteet ja innovaatiot

Design-syklit Tarkentuneet design-periaatteet

Reeves, 2006

Page 4: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

Design-prosessi

Paikallinen teoria

Reflektointi Reflektointi

Teoriaa kehitetään design-syklien avulla

Reflektointi

Gravemeijer & Cobb, 2006

Design- sykli

Design- sykli

Design- sykli

Design- sykli

Page 5: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

Lähde: Laadukkaasti verkossa, https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/23899/hallinnon_julkaisuja_71_2010.pdf?sequence=1

Page 6: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

Suunnittelun osatekijät

Page 7: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

Tavoitteet ja sisältötieto

• Aihe, laajuus

• Osaamistavoitteet (OPS)

• Ydinainesanalyysi

– 1) Ydinaines, 2) täydentävä tietous, 3) erityistietämys

– A) Tieteellinen osaaminen, B) ammatillinen osaaminen

• Laajempi näkökulma:

– aihekokonaisuudet ja käsitteet

– suhde koulutuksen kokonaisuuteen

Määrittelee paitsi oppimistavoitteet, myös sen, mitä opettajan tulee osata

Page 8: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

Pedagoginen sisältötieto

• Tietoa siitä, miten aihetta voidaan opettaa

• Tietoa siitä, mitkä pedagogiset menetelmät soveltuvat aiheen opettamiseen

• Esimerkiksi:

– Miten oppijoiden aiemmat tiedot vaikuttavat aiheen oppimiseen?

– Mitkä asiat on opittava ensiksi, entä sen jälkeen?

– Mitkä asiat oppija pystyy opiskelemaan itsenäisesti?

– Missä asioissa oppijat yleensä tarvitsevat apua?

– Missä asioissa oppijoiden on tehokkainta toimia ryhmissä?

Page 9: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

Teknologis-pedagoginen tieto

• Tietoa teknologian mahdollisuuksista tukea opetusta ja oppimista

• Tietoa siitä, mitkä teknologiset ratkaisut soveltuvat eri pedagogisiin menetelmiin

• Tietoa siitä, miten opetus, oppiminen ja ryhmäprosessit muuttuvat, kun käytetään eri teknologisia ratkaisuja

Page 11: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

Teknologis-pedagoginen sisältötieto

• Tietoa siitä, mitkä pedagogiset menetelmät ja teknologiset ratkaisut sopivat juuri tämän aiheen opettamiseen ja oppimiseen

• Mahdollistaa teknologian tehokkaan käytön opetuksen ja oppimisen tukena

• Edellyttää opettajalta jatkuvaa osaamisen ylläpitoa kaikista osatekijöistä:

– Sisältötieto

– Pedagoginen tieto

– Teknologinen tieto

Page 12: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

Kuva: https://twitter.com/PauliinaMakela/status/642634392012234752

Pekan blogissa lisää yksilöllisestä opetuksesta: http://maot.fi/

Page 13: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

Oppijalähtöisyys ja yksilöllinen opetus

• Kyse ei ole siitä, miten opettaja haluaa opettaa

• Kyse on siitä, miten oppija haluaa oppia – Miten oppijan toiveet otetaan huomioon – Miten opittavasta asiasta tulee tärkeä, ”oma” – Miten oppija hallitsee oppimisprosessiaan – Miten pidetään motivaatio yllä – Miten oppiminen tulee ”lähelle” ja omalle vastuulle Silloin oppija ei nuku tai huku luentosalin massaan

• Jos sinulla on 200 oppijaa luennolla, et voi vain luennoida. Sinun on suunniteltava opetus eri tavalla.

Page 14: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

Opettajan ei-eit

• ”Siirrän kurssin verkkoon sellaisenaan” – Verkkoon siirtyminen edellyttää aina uudistamista

• ”Käytän Moodlea, koska se on laitoksemme valinta” – Mihin nyt unohtui sisältö-, tavoite- ja oppijalähtöisyys?

• ”Käytän jatkossa sovellusta X kaikilla kursseillani” – Vaihtelevia työtapoja tarvitaan myös verkossa!

• ”En kehitä enää kurssia Y, koska olen jo saanut sen sujumaan melko hyvin” – Onko tosiaan aihetta, joka ei enää kehity? – Entä ammatillinen kehittyminen opettajana?

Page 15: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

Pedagogisen mallin valinta

Page 16: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

Pedagoginen malli

• Pedagogisella mallilla viitataan oppimisteoriaan pohjautuvaan käytännön malliin

• Pedagoginen malli kertoo, miten opetus toteutetaan tai oppimisprosessin vaiheiden tulisi edetä

Page 18: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

Projektioppiminen

• Mallina työelämän projektien toimintatavat ja tarpeet

• Suunnittelu, valmistelu, toteutus, tulosten esittäminen, arviointi

• Ryhmä päättää omat tavoitteensa ja työskentelytapansa

– Projektiin osallistuvien roolit/tehtävät

– Projektinhallinta: tehtävät, välietapit, riippuvuudet

– Käytettävät ohjelmistot: yhteistyö, dokumentointi, projektinhallinta, aikataulut, resurssit, kustannukset

• Keskeistä yhteistoiminnallinen tai yhteisöllinen työskentely projektin aikana:

– Ongelmien täsmentäminen

– Tiedon kokoaminen ja analysointi

– Keskustelut, kysyminen, kriittisyys

– Tulosten tulkinta ja johtopäätökset

• Lopuksi tulosten esittely esim. posteri, www-sivu, esitys

Lisätietoa esim. http://fi.wikipedia.org/wiki/Projektioppiminen

Page 19: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

Tutkivan oppimisen malli

Hakkarainen, Lonka, & Lipponen, 1999; Wikipediassa: http://fi.wikipedia.org/wiki/Tutkiva_oppiminen

Page 21: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

Ongelmalähtöinen oppiminen (PBL)

1. Tapaukseen ja virikkeeseen tutustuminen ja tapaukseen liittyvien käsitteiden selventäminen

2. Ongelman tai kuvattavan ilmiön määrittely

3. Aivoriihi, vapaa assosiaatio

4. Ongelman analysointi: ilmiötä kuvaavan selitysmallin rakentaminen, väitteiden perustelu

5. Oppimistavoitteiden muodostaminen

6. Itsenäisen työskentelyn vaihe (esim. viikko)

7. Purku: opitun tiedon analysointi ja arviointi

Page 22: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

Opiskelijoiden roolit PBL-työskentelyssä

• Puheenjohtaja: valmistautuu, jäsentää keskustelua, esittää kysymyksiä, pitää huolta työskentelyn etenemisestä aikataulun mukaisesti, johtaa puhetta ja vetää keskusteluja yhteen

• Sihteeri: kirjaa ylös oppimistavoitteet ja avainsanat, rakentaa selitysmallia taululle, kirjoittaa ylös käytyä keskustelua purkutilanteessa

• Ryhmän jäsenet: osallistuvat aktiivisesti keskusteluun kysyen ja kommentoiden, jakavat omaa tietoaan muille, valmistautuvat purkutilanteeseen muistiinpanoin, arvioivat työskentelyä

• Tuutori: neuvoo tarvittaessa, kysyy ja arvioi toimintaa

Page 23: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

Lähde: Silander 2012, https://sites.google.com/site/mobiilillaluonnollisesti/reflektiivinen-toiminnallinen-ongelmanratkaisu (CC-BY-SA)

Reflektiivinen malli

Reflektiivinen toiminnallinen ongelmanratkaisu on autenttisessa ympäristössä ja tilanteessa tapahtuvan mobiilioppimisen pedagoginen malli, joka pohjautuu ongelmakeskeiseen oppimiseen. Lopussa oppija reflektoi eli peilaa omaa toimintaansa ongelman ratkaisemiseksi toiminnan ja tilanteen annotoinnin ja kuvauksen pohjalta.

Page 25: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

Palapelimalli – sovella vapaasti!

1. Kotiryhmissä 3. Kotiryhmissä 2. Eksperttiryhmissä

Page 27: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

Laitteet ja sovellukset

Page 28: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

Teknologian ”perusedut” oppimiselle

• Teknologian avulla voidaan tehdä paljon sellaista, mikä muuten ei onnistuisi (kognitiiviset työkalut, virtuaalimaailmat, mallintaminen jne.)

• Mahdollistaa työskentelyn ajasta ja paikasta riippumatta (silti aika ja paikka tarvitaan edelleen )

• Ryhmän yhteinen virtuaalinen tila: mahdollisuus keskustella ja tehdä yhteisiä tuotoksia

• Tekstimuotoinen keskustelu ja asioiden selittäminen tukee käsitteellistä ymmärtämistä (so. oppimista)

• Tasavertainen mahdollisuus osallistumiseen (?)

• Kaikki toiminta verkossa jää talteen/dokumentoituu ja siihen voidaan palata myöhemmin

Page 31: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

Nykyaikainen verkkoympäristö

• Responsiivinen: toimii useimmilla tämän hetken laitteilla ja selaimilla

• Mobiili

– Toimii tableteilla ja kännyköillä

– Ei liitetiedostoja

– Ei pitkiä videoita

– Ei selainriippuvuuksia

– Ei vaadi selainlisäosia kuten Flashia tai Silverlightia

• Arjesta tutut some-palvelut

– WhatsApp, Facebook, Google Drive, YouTube…

Page 32: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

• Minkälaisen työskentelyn palvelu mahdollistaa?

• Ryhmien muodostaminen ja ryhmätoiminnot

• Yksittäisten käyttäjien välinen viestintä

• Upotustoiminnot ja RSS-syötteet

• Seurattavuus: olennainen sisältö vs. informaatiotulva

• Palvelun käyttöönotto – nopeaa vai hankalaa?

Palvelun ominaisuudet vs. pedagoginen käyttötarkoitus

Pedagoginen käytettävyys

Page 33: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

Opetusympäristön peruspalikoita

• Oppimisalustat (Moodle, Optima, yms.)

• Blogit (Wordpress, Blogger)

• Wikit (MediaWiki, Wikispaces, Purot.net)

• Käsitekarttatyökalut (Mindmeister, Bubbl.us, Popplet)

• Esitystyökalut (SlideShare , Prezi)

• Videopalvelut (YouTube, Vimeo)

• Jaetut tiedostot (Google Drive, Office 365/OneDrive, Dropbox)

• Jaetut muistiinpanot (Evernote, Diigo, Etherpad)

• Mikroblogit (Twitter, Yammer, Tumblr)

• Yhteisöpalvelut ja -sivustot (Facebook, Ning)

• Viestintä- ja verkkokokousohjelmat (Adobe Connect, Skype, Lync)

• Pikaviestisovellukset (WhatsApp, Facebook Messenger)

Page 34: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

Jarin esitys: http://www.slideshare.net/larux/mobiilioppiminen-15204317

Jeremy Roschelle: http://www.ctl.sri.com/publications/downloads/UnlockingWILDs.pdf

Page 35: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

Käytettävien ohjelmien koordinointi

• Mitä välineitä missäkin vaiheessa opintoja?

• Mitä laitteita on käytössä?

• Mitä verkkopalveluita tuetaan, mitä ei?

• Missä määrin opiskelijat voivat tehdä valintoja?

• Tärkeimmistä välineistä ja ohjelmista kannattaa tehdä suunnitelma koko koulutuksen ajalle

Page 36: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut
Page 37: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

Verkkoympäristön rakentaminen

Page 38: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

OPPIMISEN TUKEMINEN:

• ymmärtävä oppiminen

• yhteisöllinen oppiminen ja tiedonrakentelu

• oppimisprosessi

Jos unohdat oppimisen tukemisen, unohda koko juttu!

Page 39: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

Perinteinen verkko-oppimisympäristö: kaikki toiminnot samassa järjestelmässä

Tähtimalli: toimintoja yhdistellään useista verkkopalveluista

Pakettiratkaisu vai yhdistelmä?

Page 40: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

Pari sanaa Moodlesta

Page 41: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

Esim. kurssin

yhteinen blogi, wiki

tai Facebook-

ryhmä

Vastuu opettajalla

1. Kaikki lähtee yhdestä palikasta

Kurssiblogi + opiskelijoiden

blogit + tarvittaessa jokin

uusi palvelu

2. Annetaan palikoita myös oppijoille

4. Otetaan yhteisöresurssit käyttöön

Tähtimallin mukainen

sosiaalisen median

oppimisympäristö

3. Laitetaan monta palikkaa yhteen!

Sosiaalisen median

yhteisöt osaksi

oppimisympäristöä

ja oppimisen

resurssiksi

Vastuu opiskelijoilla

Katso kuva: http://xkcd.com/802/

Page 42: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

• Oppimisympäristö rakennetaan useista verkkopalveluista

• Seurantasivulle liitetään käytettävien palveluiden linkit, RSS-syötteet ja/tai upotukset

• Seurantasivun kautta on helppo seurata verkkotyöskentelyä

Lisää aiheesta: Sosiaalisen median opetuskäyttö,

Tähtimalli

Page 43: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

Esimerkki tähtimallista

Seuranta-/kotisivu, tehtävät ja osallistujat

Moodle tai wiki

Yhteisöllinen työskentely Ryhmien wiki-työtilat

Tiedon prosessointi ja visualisointi

MindMeister tai muu käsitekarttaohjelma

Vertaistuki ja keskusteleminen

Facebook-ryhmä tai muu keskustelukanava

Luentomateriaalien jakaminen SlideShare

Kurssin aikataulut Google Calendar

Oppimisen reflektointi Opiskelijoiden blogit

Seurantasivun kautta on helppo seurata opetusta ja työskentelyä.

Page 44: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

”Tiedon luominen on parasta oppimista.”

- keskustelua

Page 45: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

Suunnittele helposti seurattava polku

Page 46: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

Oppimispolku oppimisprosessi

• Oppiminen on prosessi, joka voidaan kuvata

oppimispolkuna

• Opettajan tehtävänä on suunnitella, mitä vaiheita ja etappeja polulla on

Arviointi

Aloitus

Palaute

ja

lopetus

Tehtävä

Tehtävä

Miten tuet oppimisprosessia alusta loppuun?

Page 47: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

Yksilölliset oppimispolut

Page 48: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

• Mitä vaiheita oppimiseen kuuluu? Käytätkö valmista oppimismallia?

• Miten toteutat oppimisen vaiheet: millä tehtävillä ja työskentelytavoilla?

• Mitä välineitä/verkkopalveluja käytetään eri vaiheissa?

• Missä roolissa opiskelijat ja opettaja(t) toimivat eri vaiheissa? Kenellä on vastuu etenemisestä?

• Miten teet oppimisprosessin näkyväksi oppijoille?

Suunnittelun apukysymyksiä

Page 49: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

• Välineiden tulee sopia opetuksen tavoitteisiin

• Toiminnan ja sisältöjen vaihtelevuus

• Opetuksen vaiheistaminen, deadlinet

• Lähi- ja verkko-opetuksen jaksottaminen (monimuoto-op.)

• Suunnitelman ja oppimisympäristön vastaavuus

• Arviointi: lopputulos vai prosessi, yksilö vai ryhmä, opettaja vai vertais-?

• Palautteen kerääminen ja antaminen

Suunnittelun periaatteita

Page 50: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

Esimerkkejä verkkokurssin työtavoista

• Opiskelumateriaalien lukeminen, kuunteleminen ja katseleminen

• Kirjoittaminen yksin tai yhteisöllisesti

• Harjoitusten ja tehtävien tekeminen netissä

• Tuotosten palauttaminen tiedostoina

• Muiden tuotosten kommentointi

• Keskustelua erilaisissa ryhmissä

• Muiden työskentelyn seuraaminen ja arviointi

• Visualisointi: käsitekartat, kaaviot, piirrokset jne.

• Aikatauluista sopiminen ja niiden seuraaminen

Page 51: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

Uusia menetelmiä sosiaalisesta mediasta

• Jakaminen + keskustelu • Kuratointi • Crowdsourcing/verkostohaastattelu • Live-raportointi • Viestiseinä/palautekanava • … ja keskustelu jatkuu netissä –käytäntö

Page 52: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

Esimerkkejä

Page 53: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

Omassa blogissaan

oppija voi arvioida omaa ja ryhmänsä työskentelyä sekä

pohtia oppimisen kannalta keskeisiä aiheita.

Blogi = ammatillinen portfolio

ja oppimispäiväkirja

Page 54: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut
Page 55: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

Kurssiblogi Kurssin dokumentointi ja yhteinen työtila

Tehtävät vaiheistettuina ja ohjaus reaaliajassa Yhteinen tila, yhteisöllisyyden tukeminen

Tiedon ja kokemusten jakaminen

https://polamkin23asiaa.wordpress.com/

Page 56: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

SISÄLLÖT KESKUSTELU

https://www.purot.net/

Wiki = kotisivu ja

yhteisöllistä

työskentelyä

Page 57: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

Käsitekarttoja vaiheistettuna

Lähde: Lukkarinen, H. & Kääriäinen, M., 2012, teoksessa Sosiaalisen median opetuskäyttö,

http://herkules.oulu.fi/isbn9789514298233/isbn9789514298233.pdf

Page 58: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

Lähde: Kuure, L. & Onkamo, V., 2012, teoksessa Sosiaalisen median opetuskäyttö,

http://herkules.oulu.fi/isbn9789514298233/isbn9789514298233.pdf

Osallistuva tutkimusprojekti somessa

Page 60: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

Paras todennäköisyys hyviin oppimistuloksiin oli niillä opiskelijoilla, jotka olivat aktiivisia ryhmänsä wikin

tekemisessä.

Ne opiskelijat, jotka olivat aktiivisia blogireflektoijia, olivat myös aktiivisia wikiartikkeleiden muokkaajia ja

kirjoittajia. Tätä voidaan pitää esimerkkinä oppimisesta, joka on yhtä aikaa reflektoivaa ja yhteisöllistä.

Jari Laru, 2012, teoksessa Sosiaalisen median opetuskäyttö (toim. Pönkä, Impiö & Vallivaara) http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-

951-42-9823-3 Tarkemmin Larun väitöskirjassa: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-9940-7

Page 61: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

Yhteenvetoa opetuksen suunnittelusta

Page 62: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

1. Pedagogisen mallin valinta ja

työskentelyvaiheiden suunnittelu

2. Oppimisympäristön

valinta, suunnittelu ja

rakentaminen

3. Opetus, työskentelyn

tukeminen ja arviointi

4. Työskentelyn

päättäminen ja arviointi

Tavoitteet, resurssit,

opettajien ja oppijoiden

valmiudet

Opetus suunnittelusta toteutukseen

Page 64: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

Suunnittelun tarkastuslista

• Yleiset oppimistavoitteet ovat nähtävillä verkossa.

• Kurssin suunnitelma on siten avoin, että kurssilla pystytään luomaan yhteiset tavoitteet opiskelijoiden kanssa.

• Opiskelijoiden etukäteistietoja on kartoitettu selvittämällä, minkälaisia taustatietoja kurssille tulijoilla on.

• Kurssi on suunniteltu vuorovaikutusta tukevaksi.

• Kurssi on suunniteltu opiskelijan aktiivisuutta ja omatoimisuutta tukevaksi.

• Kurssin suunnittelussa on huomioitu käytössä olevat resurssit.

• Oppimisympäristön käyttöä opetuksessa on suunniteltu etukäteen.

• Oppimisympäristö on valittu huomioiden oppimistavoitteet.

• Oppimisympäristö on rakennettu siten, että opiskelijat hahmottavat, mistä dokumentit löytyvät ja minne heidän tuotoksensa on tarkoitus laittaa.

• Verkkomateriaalit ovat teknisesti toimivia.

• Verkko-oppimateriaalin määrä on sopiva suhteessa kurssin laajuuteen.

• Verkko-oppimateriaali on helposti saatavissa.

• Työnjako opettajien kesken on selkeä.

• Kurssin aikataulu ja määräajat ovat opiskelijoiden nähtävissä verkossa.

Lähde: Laadukkaasti verkossa, https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/23899/hallinnon_julkaisuja_71_2010.pdf?sequence=1

Page 65: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

• Metasuunnittelu: miten suunnittelen juuri tämän kurssin? • Alan ”työstämään” aihetta hyvissä ajoin • Kerään tuoretta materiaalia

– Ajankohtaiset some-keskustelut ja uutiset – Kollegoiden materiaalit aiheesta (vertaisnäkökulma) – Tutkimukset, artikkelit (kova tieto)

• Teen opetusmateriaalia (kuvat, esitykset, videot, blogi) • Pyrin asettumaan kohderyhmän ”pään sisään”

– Keitä he ovat, mitä osaavat, mitä ovat viimeksi opiskelleet, millaisia ammatillisia haasteita heillä on (esim. nyt opetuskokeilut), mistä asioista he ovat kiinnostuneita

• Mietin tavoitteet – millä tavalla nämä asiat oppii parhaiten? – Tästä seuraa: pedagoginen malli ja skriptaus

Menetelmät Materiaalit Tehtävät Verkkoympäristö Arviointi

Miten itse suunnittelen opetusta?

Page 66: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut
Page 67: Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut

Harto Pönkä http://twitter.com/hponka/ http://slideshare.com/hponka http://harto.wordpress.com/ http://www.innowise.fi/

Kiitos!