opettajan opas ... opettajan opas pikkuyritt£¤j£¤t-ohjelmassa...

Download OPETTAJAN OPAS ... OPETTAJAN OPAS Pikkuyritt£¤j£¤t-ohjelmassa 4.¢â‚¬â€‌6.-luokkalaiset perustavat oman pikkuyrityksens£¤

Post on 29-Sep-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • OPETTA JAN OPAS Pikkuyrittäjät-ohjelmassa 4.—6.-luokkalaiset perustavat oman pikkuyrityksensä ja myyvät suun- nittelemiaan tuotteita ja palveluita oikeille asiakkaille oikealla rahalla. Oppitunneilla tutustutaan omiin vahvuuksiin, luovaan ideointiin, yrittäjäasenteeseen, eri ammatteihin ja harjoitellaan ryh- mässä toimimista — tekemällä oppien.

 • NY YriTTäJYYSkASvATukSEN POlku Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa opetusta tukevia pedagogisia oppimisympäristöjä ja -kokonaisuuksia esiopetuksesta korkea-asteelle.

  Tutustu kaikkiin NY-ohjelmiin: nuoriyrittajyys.fi

  Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry Toimitus: NY-työryhmä Lisätietoja: nuoriyrittajyys.fi

  Hyödynnä Yrittäjyyskasvatuksen mittaristoa Itsearviointityökalu perus- ja toisen asteen opettajille ja rehtoreille. Mittariston avulla voi arvioida sekä kehittää omaa ja oppilaitoksen yrittäjyyskasvatusta. Mittaristo on maksuton ja vastaamiseen kannattaa varata aikaa noin 15 minuuttia. www.lut.fi/mittaristo

  Esiopetus Alakoulu Yläkoulu Toinen aste Korkea-aste

  OTA YhTEYTTä lähimPääN AluETOimiSTOOSi ! Nuori Yrittäjyys ry (NY) kattaa Helsingissä sijaitsevan kansallisen toimistonsa ja usean alueellisen toimistonsa myötä koko Suomen, etelästä pohjoiseen. Meillä on täällä opiskelijoiden ja opettajien tukena yli 20 innokasta ja sitoutunutta työntekijää, joilla on laaja kokemus yrittäjyydestä sekä hyvät yhteydet elinkeinoelämään.

  NY:n osaajat aluetoimistoissa ympäri maata järjestävät NY-ohjelmien opettajankoulutuksia, opasta- vat ohjelmien käyttöönotossa ja järjestävät tapahtumia NY-ohjelmiin liittyen. Esimerkkejä alueel- lisista tapahtumista ovat Uskalla yrittää -semifinaalit, joissa valitaan parhaat NY-yritykset Uskalla yrittää -finaaliin. Lähimmän aluetoimiston yhteystiedot löydät osoitteesta nuoriyrittajyys.fi/ota-yhteytta.

  //nuoriyrittajyys.fi/ota-yhteytta/

 • TErvETulOA! 5

  OPASTuS OhJElmAN käYTTÖÖN 6

  OhJElmAkOONTi 7

  NY OPS -POlku 8-9

  YriTTä JYYSkASvATuS OSANA OPETuSTA 10-1 1

  PikkuYriTTä JäT-mObiiliPEli 12-15

  OhJElmAN TEEmAT :

  1 . iDEOillE SiivET 16-19

  2 . NimET JA SuuNNiTElmAT 20-21

  3 . bräNDäYS 22-23

  4 . mYYNTiTYkiT liikkEEllE 24-25

  5 . PuhuTAAN rAhASTA 26-29

  6 . mArkkiNOiNTi 30-31

  7 . kOhTi lOPPuhuiPENNuSTA 32-33

  8 . lOPPuhuiPENNuS 34-35

  9 . TiliNPääTÖSJuhlA 36-37

  PikkuYriTTä JäN käSikirJA 38-41

  SANASTO 42

  SEurAAvAT NY-ASkElEET 43

  S i S ä l l Y S l u E T T E l O

 • Pikkuyrittäjä oppii juuri niitä taitoja, joita pide- tään maailmanlaajuisesti tärkeinä tulevaisuu- dessa: huolehtimaan itsestään, huomaamaan ympärillään mahdollisuuksia, asettamaan tavoit-

  teita, suunnittelemaan, arvioimaan työtään, keksimään ideoita ja testaamaan niitä, ratkaisemaan ongelmia, sääte- lemään omaa toimintaansa, tekemään sisukkaasti töitä yksin ja tiimeissä, kohtaamaan ihmisiä kunnioittavasti, ratkomaan luovasti ristiriitoja, vaikuttamaan ja viestimään monipuoli- sesti sekä johtamaan innostavasti.

  Martti Hellström KT, opetusneuvos, Auroran alakoulun entinen rehtori

 • 5

  TErvETulOA mukAAN PikkuYriTTä JäT-OhJElmAAN Ohjelma on 4.—6.-luokkalaisille suunnattu oppimisympäristö sisältäen yhdeksän teemaa. 18 oppitunnin aikana tutustutaan omien vahvuuksien ja mielenkiinnonkohteiden tunnistamiseen, yrittäjyysasenteen vahvistamiseen, talouden hallintaan ja työelämään.

  Ohjelman aikana ideoidaan oma pikkuyritys ja järjestetään loppuhuipennus, jossa myydään omia tuotteita tai palveluita oikeille asiakkaille oikealla rahalla. Oppilaat harjoittelevat ohjelman edetessä työelämätaitoja, kuten vastuun ottamista, luovuutta, ongelmanratkaisua, sitoutumista, joustavuutta ja ryhmätyötaitoja — tekemällä oppien.

  Ohjelman teemat ja sisältöalueet tukevat valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteita yrittäjyyskasvatuksen ja eheyttävän opetuksen näkökulmasta. Ohjelma antaa vinkkejä koulun ja työelämän väliseen yhteistyö- hön sekä laaja-alaisen osaamisen opettamiseen.

  NäiN TOTEuTAT PikkuYriTTä JäT-OhJElmAN Ohjelman toteuttamiseen on erilaisia tapoja. Ohjelman voi toteuttaa monialaisena työelämä ja yrittäjyys -ilmiönä yhdis- täen eri oppiaineita. Ohjelman teemat ovat 1—2 oppitunnin mit- taisia ja loppuhuipennukseen voi varata koko päivän. Ohjelma vastaa esimerkiksi yhteiskuntaopin, äidinkielen, kuvaamatai- don, liikunnan ja matematiikan oppiaineiden oppimistavoittei- siin. Ohjelmassa opitaan myös tieto- ja viestintätekniikan käyt- töä osana opetusta.

  Ohjelma sopii myös valinnaiseksi aineeksi alakouluun. Ohjelman voi toteuttaa syys- tai kevätlukukauden aikana. Loppuhuipennuksen voi järjestää koulun omien juhlien yhtey- dessä tai työelämän edustajan avustuksella koulun ulkopuolella. Viikon mittaisena leirinä tai iltapäiväkerhona Pikkuyrittäjät- ohjelma tarjoaa hauskan oppimismatkan yrittämisen maail- maan. lltapäiväkerhon vetäjäksi voi kutsua lähialueen yrittäjän, opiskelijoita tai ylempien luokkien oppilaita.

  Työelämätaidot ja yrittäjyys

  Ohjelmassa oppilaita ohjataan ideoimaan luovasti, työskente- lemään pitkäjänteisesti ja jär- jestelmällisesti ottaen vastuuta tekemisestään. Ohjelmassa opi- taan projektien toteuttamis- ta, ryhmässä toimimista sekä ollaan yhteistyössä koulun ul- kopuolisten toimijoiden kanssa. Yhteisissä työskentelytilanteissa oppilaat saavat mahdollisuuden oppia vastavuoroisuutta, neu- vottelutaitoja sekä ponnistelua yhteisen tavoitteen saavutta- miseksi. Oppilaita rohkaistaan tuomaan vapaa-ajalla oppimiaan taitoja osaksi koulun arkea.

  NYT Pikku YriTTäJäT

  mYÖS iNNO STAvANA

  mObiiliPE liNä!

  Lue lisää s ivuilta 12—

  15.

 • 6

  mATEriAAli Opettajan opas sekä Pikkuyrittäjän käsikirja tilataan Nuori Yrittäjyys ry:ltä (NY). Ohjelman teemoihin kuu- luvat lisämateriaalit löytyvät Pikkuyrittäjien verk- kosivuilta, josta voi tulostaa esimerkiksi:

  • NY OPS -koonnin, jossa on avattu tarkemmin eri oppiaineiden linkitykset ohjelmakokonaisuuteen

  • lisätehtäviä eri teemojen tueksi

  • ennakkomarkkinointiin ja tiedottamiseen tarvittavat materiaalit

  • vinkit digitaalisten työvälineiden käyttöön

  • infokirjeen vapaaehtoiselle työelämän edustajalle

  • ohjeet Kotisivukoneen käyttöön

  • loppuhuipennuksen kuittipohjat

  pikkuyrittajat.fi Esittely

  Seuraamalla sosiaalisen median kanavia ja aihe- tunnistetta #pikkuyrittäjät löydät monenlaisia ideoita opet- tamisen tueksi. Ota oppia muilta ja jaa omat ideasi. Opitaan yhdessä ja annetaan lasten ideoille siivet!

  OPASTuS OhJElmAN käYTTÖÖN

  TEEmAT SiSälTäväT : LISÄTIEDOT: Teemaan liittyviä tärkeitä sisältöjä, käsitteitä, sanoja ja niiden selityksiä.

  TVT-VINKIT: Ideoita tieto- ja viestintä- tekniikan hyödyntämiseen sekä digitaa- listen työvälineiden käyttöön opetuksen ja oppimisen tukena. Oppitunneilla voi käyttää omia mobiililaitteita.

  LISÄTEHTÄVÄT: Lisätehtäviä, joiden avulla teemaan voi tutustua syvemmin.

  TYöELÄMÄN EDuSTaja MuKaaN: Vinkkejä koulun ulkopuolisten toimijoi- den kutsumiseksi mukaan ohjelmaan.

 • 7

  OhJElmAkOONTi Ohjelman sisältää yhdeksän teemaa, jotka ovat toteutettavissa opetussuunnitelmaa tukien eri oppi- aineissa. Ohjelman voi toteuttaa joustavasti luku- vuoden aikana ja suunnitella loppuhuipennuksen syyslukukauden tai kevätlukukauden loppuun.

  Järjestä ohjelman loppuhuipennus lähi- alueen kauppakeskuksessa. Kauppa- keskuksessa pikkuyrittäjät pääsevät kokeilemaan taitojaan ihan oikeasti.

  1. Ideoille siivet Tavoitteet: Omien taitojen ja vahvuuksien tunnistaminen, eri ammattien ja yrittäjänä toimiseen tutustuminen, luovan ideoin- nin oivaltaminen sekä pikkuyritysryhmän muodostaminen. Oppiaineet: esim. YH, AI Verkkomateriaalit: Yrittäjyys on asen- netta!, Apua aivoriihestä

  2. Nimet ja suunnitelmat Tavoitteet: Pikkuyrityksen nimen ideointi ja toiminta- suunnitelman tekeminen. Oppiaineet: esim. YH, AI Verkkomateriaalit: Pikku- yrittäjän liiketoiminta- suunnitelma

  3. Brändäys Tavoitteet: Yrityksen graafi- sen ilmeen, värimaailman ja logon toteuttaminen. Oppiaineet: esim. KU, AI Verkkomateriaalit: Tunnista logo, Median matkassa

  4. Myyntitykit liikkeelle Tavoitteet: Ilmaisun ja esiin- tymisen harjoitteleminen, hissipuhe ja slogan. Oppiaineet: esim. KU, AI Verkkomateriaalit: Myyntiä!, Iskulause-rekisteri, Esiintyjän muistilista

  5. Puhutaan rahasta Tavoitteet: Hinnaston toteut- taminen, kuitit ja rahan kiertokulkuun tutustuminen. Oppiaineet: esim. MA, YH, KU

  Verkkomateriaalit: Raha kiertää, Hinnastoa hiomaan, Kuittipohjat. Tutustu myös zaldo.fi.

  6. Markkinointi Tavoitteet: Eri markkinointikanaviin tutus- tuminen ja oman pikkuyrityksen mainosten tekeminen. Oppiaineet: esim. YH, MA, KU, AI Verkkomateriaalit: Ohjeet Kotisivukoneen käyttöön, Ohjeet ohjelmointiin ja Pikku- yrittäjän blogiohjeet

  7. Kohti loppuhuipennusta Tavoitteet: Asiakaspalve- lutilanteen harjoittelemi- nen ja valmistautuminen loppuhuipennukseen.

  Oppiaineet: esim. AI, LI Verkkomateriaalit: Nimi- kyltit, Kuittipohjat, Muisti- lista loppuhuipennukseen

  Tässä välissä Pikkuyrittäjät valmistavat tuott

View more