operaciona istrazivanja knjiga dopuna 2 mrezno planiranje

Download Operaciona Istrazivanja Knjiga Dopuna 2 Mrezno Planiranje

If you can't read please download the document

Post on 02-Jan-2016

631 views

Category:

Documents

13 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Sadraj MRENO PLANIRANJE 1. Uvod .....................................................................................................................3

  3. Tehnika mrenog planiranja..............................................................................6 3.1. Istorijat tehnike mrenog planiranja ..............................................................6 3.2. Uvod u tehniku mrenog planiranja ..............................................................8

  4. Analiza strukture ................................................................................................9 4.1. Osnovni pojmovi ...........................................................................................9 4.2. Lista aktivnosti ............................................................................................11 4.3. Pravila za crtanje mrenog dijagrama..........................................................13 4.4. Numerisanje mrenog dijagrama.................................................................19

  5. Analiza vremena................................................................................................32 5.1. Analiza vremena po CPM............................................................................32

  5.1.1. Odreivanje vremena trajanja aktivnosti..............................................33 5.1.2. Proraun osnovnih vremenskih podataka.............................................33

  Proraun vremena pomou mrenog dijagrama.........................................35 5.1.2.2. Proraun vremena pomou matrice...............................................37

  5.1.3. Odreivanje kritinog puta...................................................................39 5.1.4. Odreivanje vremenskih rezervi ..........................................................41

  5.2. Analiza vremena po PERT metodi ..............................................................58 5.2.1. Odreivanje oekivanog vremena aktivnosti i varijanse......................58 5.2.2. Odreivanje vremena nastupanja dogaaja ..........................................59 5.2.3. Vremenske rezerve i verovatnoe nastupanja dogaaja .......................60

  5.3. Poreenje CPM i PERT metoda ..................................................................84

  6. Analiza resursa..................................................................................................84 6.1. Uvod ............................................................................................................84 6.2. Planiranje resursa.........................................................................................86

  6.2.1. Planiranje i nabavka materijala ............................................................86 6.2.2. Planiranje i nabavka opreme ................................................................88 6.2.3. Planiranje i rasporeivanje radne snage ...............................................89

  7. Analiza trokova................................................................................................98 7.1. Normalno i usiljeno trajanje aktivnosti........................................................99 7.3. Metoda PERT/COST.................................................................................103

  8. PDM - Precedence Diagramming Method....................................................119 8.1. Proraun vremenskih parametara ..............................................................120 8.2. Pravila za konstruisanje PDM grafa ..........................................................121

 • Mreno planiranje

  2/132

  8.3. Tipovi veza kod PDM dijagrama...............................................................122 8.4. Transformacija dijagrama..........................................................................123 8.5. Analiza vremena kod PDM metode...........................................................124

  10. Primena raunara u upravljanju projektima ............................................129

 • mr Ivan Jovanovi, dipl. ing. Dopuna 4

  3/132

  MRENO PLANIRANJE 1. Uvod Savremeni poslovi se sve vie mogu posmatrati kao jedinstveni poduhvati koji se preduzimaju radi ostvarenja definisanog cilja ili izvravanja zadatka sa precizno utvrenim raspoloivim resursima i jasno oznaenim poetkom i krajem. Ranije su takvi poslovi bili karakteristini preteno za istraivake zadatke, izgradnju veih graevinskih objekata, razvoj jedinstvenih proizvoda i tome slino. Danas se ak i u organizacijama koje karakterie veleserijska proizvodnja sve vie javljaju upravo poslovi tog tipa, poslovi koji se rade samo jednom i koji se zovu projekti ili programi. Drugim reima, savremeno poslovanje je sve vie projektno orijentisano pa se ak i klasini industrijski sistemi sve ee organizuju na principima projekta. Projekat je posao koji ima jasno odreen cilj koji treba postii u datom vremenskom periodu uz korienje raspoloivih resursa. To je poduhvat koji treba isplanirati i izvesti, a ne samo plan ili predlog da se neto uradi. Nekada je termin projekat oznaavao pre svega plan ili dokumentaciju o poslu koji treba obaviti. Prema tome, plan treba detaljno razraditi i posle prihvatanja realizovati a itavi proces planiranja i izvoenja plana jedinstveno razmatrati. Meunarodna komisija za standarde proporuuje sledeu definiciju projekta: Projekat je jedinstveni proces koji se sastoji od skupa koordinisanih i kontrolisanih aktivnosti, sa odreenim datumima poetaka i zavretaka, koje se preduzimaju da bi se isporuio proizvod u skladu sa postavljenim zahtevima, pri emu postoje ogranienja na vreme, trokove i resurse. Pojam proizvoda u navedenoj definiciji projekta treba shvatiti ire tako da se odnosi ne samo na (opipljive) robe ve i na (neopipljive) usluge. Rezultat jednog projekta moe biti stvaranje jednog ili vie jedinica nekog proizvoda. U mnogim sluajevima projekat formira samo deo vee projektne strukture, tj. razmatrani projekat je potprojekat nekog veeg projekta. Iako se u ovoj definiciji eksplicitno ne spominju namere ili ciljevi projekta, jasno je da oni predstavljaju uzrok njegovom pokretanju. Ciljevi su ono to u toku izvoenja projekta treba postii da bi se ispunili dogovoreni zahtevi i potrebe uesnika na projektu. Radi kasnije ocene uspenosti projekta, ciljeve bi trebalo jasno iskazati na poetku. Oni treba da opiu ono to se eli ili mora postii i treba da budu izraeni u merljivim pojmovima. U tom kontekstu, ciljevi se mogu nazivati i zahtevima projekta. Ciljevi (ili zahtevi) mogu biti:

  a) obaviti projekat za minimalno vreme ili do odreenog roka,

 • Mreno planiranje

  4/132

  b) obaviti projekat sa minimalnim trokovima ili sa raspoloivim budetom,

  c) obaviti projekat sa minimalnim utrocima resursa (radna snaga, sirovine, materijali, mehanizacija, oprema, prostor ...),

  d) obaviti projekat sa zahtevanim kvalitetom (u skladu sa zadatim ciljevima i tehnikim i funkcionalnim specifikacijama).

  Savremeni pristupi rukovoenju projektom pored navedenih kriterijuma (vreme, trokovi, kvalitet) sve ee uzimaju u obzir i zadovoljstvo koje uesnici na projektu oseaju u toku i na kraju realizacije projekta. Ovo je pogotovo vano za projekte razvoja novih proizvoda kao to su softverski i informacioni sistemi kada se na poslu angauju ambiciozni ljudi eljni dokazivanja i samopotvrivanja. Upravljanje projektom je primenjivanje vetina, sredstava i tehnika da se planira, nadgleda i kontrolie projekat radi postizanja njegovih ciljeva. Ono zahteva uravnoteenje protivurenih (konkurentnih) zahteva u odnosu na vreme, cenu i kvalitet. Konkurentni zahtevi mogu da uzrokuju takozvane analize razmene izmeu namera koje se ele ostvariti projektom radi nalaenja dobrih kompromisnih reenja. Upravljanje projektom treba da obuhvati sve poslove od zamisli do finalne realizacije. Poznavanje metoda i tehnika za upravljanje projektima danas predstavlja jednu od neophodnih vetina savremenog menadera. Upravljanje projektom je proces kojim se sprovodi:

  a) planiranje projekta, b) praenje realizacije projekta, sa odreenim podeavanjima plana,

  analiziranje, procenjivanje i izvetavanje o rezultatima. Upravljanje projektom predstavlja nauno zasnovan i u praksi potvren koncept kojim se uz pomo odgovarajuih metoda organizacije, planiranja i kontrole vri racionalno usklaivanje svih potrebnih resursa i koordinacija obavljanja potrebnih aktivnosti da bi se odreeni projekat realizovao na najefikasniji nain. Osnovne karakteristike ovog koncepta su:

  a) definisanje i korienje odgovarajue organizacije za upravljanje realizacijom projekta (funkcionalna organizacija, projektna, matrina, kontigencijski pristup),

  b) korienje odgovarajueg softvera za upravljanje projektom i c) korienje tehnike mrenog planiranja i gantograma u planiranju,

  praenju i kontroli realizacije projekta. Radi ostvarenja projekta utvruje se organizacija na projektu koja je privremena i vai samo za vreme trajanja, odnosno ivota projekta. Na elo organizacije se postavlja rukovodilac projekta - osoba sa odgovornou za upravljanje projektom i postizanje postavljenih ciljeva. Zavisno od veliine projekta i okoline u kojoj se realizuje, za rukovodioca projekta koriste se i termini: direktor projekta, voa projekta, inenjer projekta, koordinator projekta i sl. Ovlaenja prenesena na

 • mr Ivan Jovanovi, dipl. ing. Dopuna 4

  5/132

  rukovodioca projekta treba da su srazmerna njegovoj odgovornosti. Zadaci rukovodioca projekta ukljuuju:

  - raspodelu resursa tako da se ostvare ciljevi projekta; - efektivno nadgledanje i kontrolu aktivnosti; - predvianje i izbegavanje problema; - brze reakcije na odstupanja od plana; - izmenu plana i vremenskog raspo