op ^pfp-1 dharma.pdf · op_^pfp-1 s>•_kprl–e op_k”-1 op_^pfp-1 s>•_kprl–e op_k”-1 gyan...

of 161/161
Dhk¡Nlf¨ kp^_p V≤$ıV$ ‚°qf[ ‚L$pi_ Dhk¡Nlf¨ kp^_p V≤$ıV$ ‚°qf[ ‚L$pi_ Dhk¡Nlf¨ kp^_p V≤$ıV$ ‚°qf[ ‚L$pi_ Dhk¡Nlf¨ kp^_p V≤$ıV$ ‚°qf[ ‚L$pi_ Dhk¡Nlf¨ kp^_p V≤$ıV$ ‚°qf[ ‚L$pi_ op_^pfp-1 op_^pfp-1 op_^pfp-1 op_^pfp-1 op_^pfp-1 : k¨`p]$_ : : k¨`p]$_ : : k¨`p]$_ : : k¨`p]$_ : : k¨`p]$_ : NyZh¨[ bfhprmep : ‚L$piL$ : : ‚L$piL$ : : ‚L$piL$ : : ‚L$piL$ : : ‚L$piL$ : kp fpÙ$ L ° $kfu ‚pZNy f y S> _ qagp ° kp ° qaL$g A° fiX$ guV$ffu fukQÆ k° fiV$f SPR S> _ L$fiepipmp V $ıV$, L$pdpg° _ OpV$L$p ° `f (h° ), dy ¨ bB-86.

Post on 16-Jul-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • S>•_kprl–e op_k”-1op_^pfp-1 S>•_kprl–e op_k”-1op_^pfp-1

  Dhk¡Nlf¨ kp^_p V≤$ıV$ ‚°qf[ ‚L$pi_Dhk¡Nlf¨ kp^_p V≤$ıV$ ‚°qf[ ‚L$pi_Dhk¡Nlf¨ kp^_p V≤$ıV$ ‚°qf[ ‚L$pi_Dhk¡Nlf¨ kp^_p V≤$ıV$ ‚°qf[ ‚L$pi_Dhk¡Nlf¨ kp^_p V≤$ıV$ ‚°qf[ ‚L$pi_

  op_^pfp-1op_^pfp-1op_^pfp-1op_^pfp-1op_^pfp-1

  : k¨`p]$_ :: k¨`p]$_ :: k¨`p]$_ :: k¨`p]$_ :: k¨`p]$_ :NyZh¨[ bfhprmep

  : ‚L$piL$ :: ‚L$piL$ :: ‚L$piL$ :: ‚L$piL$ :: ‚L$piL$ :kp•fpÙ≤$ L°$kfu ‚pZNyfy S>•_ qagp°kp°qaL$g A°fiX$ guV$ffu fukQÆ k°fiV$fSPR S>•_ L$fiepipmp V≤$ıV$, L$pdpg°_ OpV$L$p°̀ f (h°), dyb̈B-86.

 • S>•_kprl–e op_k”-1op_^pfp-1 S>•_kprl–e op_k”-1op_^pfp-1

  Gyan DharaEdited byGunvant BarvaliaJan-2005

  kp•S>fie :kp•S>fie :kp•S>fie :kp•S>fie :kp•S>fie :Dhk¡Nlf¨ kp^_p V≤$ıV$ArMg cpf[ue p. ı\p. S>•_ L$p°fiaffik, dÿbB

  ‚L$piL$ :‚L$piL$ :‚L$piL$ :‚L$piL$ :‚L$piL$ :NyZḧ[ bfhprmepNyZḧ[ bfhprmepNyZḧ[ bfhprmepNyZḧ[ bfhprmepNyZḧ[ bfhprmepdp_]$ k¨ep°S>L$dp_]$ k¨ep°S>L$dp_]$ k¨ep°S>L$dp_]$ k¨ep°S>L$dp_]$ k¨ep°S>L$S>•_ qagp°kp°qaL$g A°fiX$ guV$ffu fukQÆ k°fiV$f316/1, rkqŸrh_peL$, tlNhpgp g°_,OpV$L$p°`f (B), dy¨bB-75.ap°_-2512 5658.

  d|Îed|Îed|Îed|Îed|Îe Í$p.100/-

  dy÷L$ :dy÷L$ :dy÷L$ :dy÷L$ :dy÷L$ :

  op_^pfp-1op_^pfp-1op_^pfp-1op_^pfp-1op_^pfp-1

  ipk_ ‚cphL$ `|ƒe Óu _d∞dyr_∆ W$p.f. –\p

  A›ep–dep°rN_u `|.grg[pbpB ıhpdu (`|.bp`∆)

  X$pµ. |̀.[fyg[p∆ Ap.W$p._u `ph_r_Ópdp̈ Dhk¡Nlf̈ kp^_p V≤$ıV$

  ‚°qf[ ArMgcpf[ue °. ı\p. S>•_ L$p°fiaffik dy¨bB –\p

  kp•fpÙ≤$L°$kfu ‚pZNyfy S>•_ qagp°kp°qaL$g A°fiX$ guV$ffu fukQÆ k°fiV$f

  ‹pfp Apep°rS>[, L$Î`[fy kp^_p L°$fi÷ duep¨Npd L$fS>Z dyL$pd°

  ≈fieyApfu 2004dp̈ ep°≈e°g op_k”dp̈ rh‹p_p°A° fS|> L$f°gp

  r_b̈^p°_p° k̈N∞l....

  II III

 • S>•_kprl–e op_k”-1op_^pfp-1 S>•_kprl–e op_k”-1op_^pfp-1

  AprihÆQ_ipk_‚cphL$ `|.Óu _d∞dyr_∆ d.k.

  IV V

 • S>•_kprl–e op_k”-1op_^pfp-1 S>•_kprl–e op_k”-1op_^pfp-1VI VII

  ‚ı[ph_p`|.X$pµ. [fyg[pbpB dlpk[u∆

 • S>•_kprl–e op_k”-1op_^pfp-1 S>•_kprl–e op_k”-1op_^pfp-1

  r_h°]$_r_h°]$_r_h°]$_r_h°]$_r_h°]$_

  L$Î`[fy A›ep–d L°$fi÷ dvepNpd L$fS>Z d|L$pd° ≈fiey.2004_pep°≈e°g S>•_kprl–e op_k”dp̈ rh‹p_p°A° fSy> L$f°gp AÊepkg°Mp°, r_b̈^p°N∞̈\ı\ L$fu_° op_^pfp-1 Í$ °̀ ‚NV$ L$f[p Ap_¨]$_u gpNZu A_ychy Ry>¨.

  kde_p Acph° op_k”dp̈ L°$V$gp̈L$ r_b̈^p° fSy> L$fu iºpep _ l[p̈ A_°L°$V$gp¨L$ AÊepkyAp°A° `p°[p_p gMpZp° dp°L$Îep¨ `Z [°Ap° L$pfZp° hip[op_k”dp̈ D`sı\[ flu iºep̈ _ l[p̈ [° gMpZp° ̀ Z Alv N∞̈\ı\ L$epÆ R>°.

  op_k”dp̈ fSy> \e°gp L°$ Aph°gp g°Mp°_y ̈̂ p°fZ A°L$ kfMy ̈D√Q _ ̀ Zlp°B iL°$ R>[p̈ Apdp̈ ‚NV$ \[p̈ g°Mp° hp̈Qu rS>opkyAp° AÊepkyAp°_° ̀ p°[p_p op__urnr[S>_p rhı[pf ÄN°, fSy>Ap[ ÄN° A°L$ _hu q]$ip S>Í$f kp̈̀ X$u iL°$.

  ‚L$pi__p° l°[y AÊepkyAp°dp¨ D–kpl_u gpNZu_° h^pfhp_p° R>°.Aphp op_k”\u rhQpf rhr_de_u [L$ h °̂ R>° A_° AÊepkyAp° A_° rh‹p_p°h√Q° Ap–due ̀ qfQe h^hp\u A°L$ bu≈_° ̀ |fL$dprl[u_p° AhL$pi fl° R>°A_° dpNÆ]$iÆ_ dm° R>°.

  Ap ‚L$pi_ L$peÆdp̈ ipk_ ‚cphL$ ̀ |ƒe _d∞dyr_∆ d.kp. ̀ |. rh]y$juX$pµ.[fyg[p∆_p ApriÆhp]$ A_° dpNÆ]$iÆ_ d˛ep R>°. k̈`p]$_ L$peÆdp̈ X$pµ.frkL$cpBdl°[p [\p dpfp ̂ dÆ̀ –_u X$pµ.d ŷb°_ bfhprmep_p° klep°N d˛ep° R>°.

  op_k”_p kdN∞ Apep°S>__p ‚°fL$ ]$p[p A.c.°.ı\p.S>•_ L$p°fiaffik–\p Dhk¡Nlf̈ kp^_p V≤$ıV$_p V≤$Ù$uAp° [\p k̈QpgL$p°_p° Apcpf dp_ÿ Ry>̈.

  Alv N∞¨\ı\ \e°gp rhrh^ AÊepk g°Mp°, rS>opkyAp°_u op_r``pkp k̈[p°ji° A_° AÊepkyAp° A_° rh‹p_p° dpV°$ S>°[° rhjep°_p k̈]$cÆN∞\̈_uk|rQdp¨ kpd°g \B Ap]$f ̀ pd° [°hu cph_p kp\° rhfdÿ Ry>¨.

  N∞\̈dp̈ rS>_pop rhÍ$›^ L$p̈B gMpœ̈ lp°e L°$ ‚Í$$̀ Zp \B lp°e [p° r”rh °̂rd√R>pdu ]y$Ω$X¨$dπ.

  _h°Ábf-2004 NyZḧ[ bfhprmep NyZḧ[ bfhprmep NyZḧ[ bfhprmep NyZḧ[ bfhprmep NyZḧ[ bfhprmep601, sıd[ A°̀ pVÆ$d°fiV$,D`pÓe g°_, OpV$L$p°̀ f ( |̀.),dÿbB-77.E-mail : [email protected]

  _p¢̂ - Dhk¡Nlf¨ kp^_p V≤$ıV$_u ‚°fZp\u ApNpdu S>•_kprl–eop_k”-2 fpS>L$p°V$ dyL$pd° 8-9-10 ≈fiey.2005_p ep°≈i°.

  VIII

  op_^pfp-1op_^pfp-1op_^pfp-1op_^pfp-1op_^pfp-1A_yæ$dA_yæ$dA_yæ$dA_yæ$dA_yæ$d

  æ$d rhje ©̀ $ æ$.

  1 op_k”_p° Al°hpg 1

  2 `f̈`fp_p° ◊rÙ$̀ |[ rhr_ep°N : ‘S>̈byıhpdu fpk’ X$pµ.bmḧ[ ≈_u 53 Óud]π$ fpS>Q̈÷∆_y ̈S>•_ [“hop_dp̈ ep°N]$p_ ‚huZcpB ipl 14

  4 ApQpeÆ Ly$fi]$Ly$fi]$ X$pµ. i°MfQ̈÷ S>•_ 29

  5 kdekpfdp̈ dp°n Ar^L$pf ‚p.AfyZ ≈°ju 38

  6 Óud]π$_u L$rh[p - A°L$ k¨rn‡[ ]$iÆ_ X$pµ.S>e¨[ dl°[p 42

  7 Óud]π$ fpS>Q¨÷ ‚°fL$ Np\p ‚L$pi ipl 48

  8 AÙ$L$‚L$fZdπ_u L°$V$guL$ rhi°j[pAp° S>hplf ipl 54

  9 ›ep__p k¨]$c£ S>•_ kp^_p ̀ Ÿr[ fsÌdcpB Th°fu 64

  10 S>•_ ̀ f̈`fpdp̈ ›ep_kp^_p X$pµ.L$p°qL$gp ipl 77

  11 d¨” A_° d¨”dp¨ •_]$iÆ_ A_° ‘ep°N’ bu_p Np̈^u 9413 S>•_^dÆ_p° ‚Qpf-‚kpf, Ap ŷr_L$ dp›edp° X$pµ.rb`u_ ]$p°iu 102

  14 S>•_pQpf A_° [“hop__p ‚Qpf X$pµ. D–`gp dp°]$u 107

  15 dlp–dp Np̈^u∆, ApQpeÆ rh_p°bp∆-

  k¨[bpg∆_p¨ d¨[Ïep° ..... X$pµ.frkL$ dl°[p 110

  16 khÆ̂ dÆ D`pk_p A_° k¨[bpg∆ dg|L$Q¨]$ ipl 119

  17 khÆ̂ dÆ kdfihe : ̀ |.rh_p°bp∆_p rhQpfp° X$pµ.r_f̈S>_p hp°fp 127

  18 khÆ̂ dÆ kdcph\u kd^dÆ D`pk_p X$pµ. |̀rZÆdp dl°[p 134

  19 Np¨̂ u rhQpfdp¨ k¨[bpg ‚ep°N X$pµ.ip°c_p ipl 139

  20 lı[‚[ k¨ip°̂ _-k῭ p]$__u ‚h©r— X$pµ.rS>[°fi÷ ipl 145

  21 lı[rgrM[ L©$r[_p k̈ip°̂ __u ‚qæ$ep X$pµ.L$psfi[cpB ipl151

  22 cpf[ bp¸‚]°$idp¨ S>•_ lı[‚[p° X$pµ.L$_ycpB i°W$ 159

  23 dlpd°Ohpl_ Qæ$h[w fp≈ Mpfh°g X$pµ.f°œL$p ̀ p°fhpg 173

  24 kp°mdp̈ k•L$p_p S>•_ L$rh-kdeky]̈$f Qud_gpg L$gp̂ f180

  IX

 • S>•_kprl–e op_k”-1op_^pfp-1 S>•_kprl–e op_k”-1op_^pfp-1

  æ$d rhje ©̀ $ æ$.

  25 `”L$pf–hdp¨ S>•_◊rÙ$ L$y$dpf`pm ]°$kpB 185

  26 Q[yrhÆ̂ k¨Op°_u h[Ædp_ ̀ qfsı\r[ A_°

  [°dp¨ k¨[p°, ]$p_hufp°, rh‹p_p°, g°ML$p°

  A_° ̀ ”L$pfp°_u c|rdL$p Ly$.[fgpb°_ ]$p°iu 194

  27 Q[yrhÆ̂ k̈Op°_u h[Ædp_ ̀ qfsı\r[.... ‚p°._hu_ Ly$bqX$ep 201

  28 Q[yrhÆ̂ k¨O_u h[Ædp_ ̀ qfsı\r[.... R>pepb°_ ipl 207

  29 Q[yrhÆ̂ k¨O_u h[Ædp_ ̀ qfsı\r[.... X$pµ.L$gpb°_ ipl 213

  30 Q[yrhÆ̂ k¨O_u h[Ædp_ ̀ qfsı\r[.... X$pµ.l̈kpb°_ ipl 224

  31 ỳ]π$Ng-`fph[Æ X$pµ.fdZgpg ipl 231

  32 h•eph©–e A° ›ep__p KX$pZ_u ̀ pfpiuiu R>° NyZḧ[ bfhprmep 247

  33 rkŸk°_ r]$hpL$f L°$[L$ub°_ ipl 253

  34 S>•_pQpf A_° [“hop__p ‚Qpf ‚kpf ‚p._rg_u ipl 262

  35 A_y‚°np : iycdp̈\u iyŸ [fa ep”p d ŷb°_ bfhprmep 268

  36 [pX$`”ue lı[rgrM[ S>•_N∞̈\p°.... hjpÆ ipl 273

  37 S>•_pQpf A_° [“hop__p ‚Qpf.... X$pµ.fdZuL$ ̀ pf°M 278

  38 Q[yrhÆ̂ k¨Op°_u h[Ædp_ ̀ qfsı\r[.... ^_gˇdu b]$pZu 280

  39 S>•_^dÆ A_° A°ºey‚°if X$pµ.]°$h°fi÷ hp°fp 287

  40 khp£]$e A_° ̀ |.rh_p°bp∆ ‚huZpb°_ Np¨̂ u 296

  41 S>` A_° ›ep__p k¨]$c£ rcfi_ rcfi_

  S>•_ kp^_p ̀ Ÿr[ d̈Sy>gpb°_ hkp 299

  42 S>` A_° ›ep__p k¨]$c£.... fsÌdb°_ k¨Ohu 302

  43 csº[ dysº[_u ]y$r[ hjpÆb°_ ̀ u. ]$p°iu 306

  X

 • S>•_kprl–e op_k”-1op_^pfp-1 S>•_kprl–e op_k”-1op_^pfp-1

  op_k”_p° Al°hpgop_k”_p° Al°hpgop_k”_p° Al°hpgop_k”_p° Al°hpgop_k”_p° Al°hpgH±~ÉlÉ° +y«ÉÉl©ÉH à {r©ÉÉ Å W ä {É»ÉÉʾl«É [ÉÉ{É»ÉmÉ » Å É ~É}É

  ¶ÉÉ»É{ɡɧÉÉ´ÉH ~É Ú.¸ÉÒ {ÉªÉ©É Ö Ê{ÉY ©É. »ÉÉ. lÉoÉÉ +y«ÉÉl©É«ÉÉ à ÊNÉ{ÉÒ

  ~É Ú.±ÉʱÉlÉÉ¥ÉÉ> ©É. »É. (~É Ú. ¥ÉÉ~ÉY), ~É Ú. eÉ è. lÉù Ö±ÉlÉÉY +ÉÊq cÉiÉÉ{ÉÒ

  ~ÉÉ´É{ÉÊ{ɸÉÉ©ÉÉ Å, ©É Ö Å ¥É>{ÉÒ mÉiÉ »É Å»oÉÉ+É à (1) +ÊLÉ±É §ÉÉùlÉÒ«É ¹É à.»oÉÉ.Wä{É

  HÉ à {£ù{»É, (2) ~É Ú. ¡ÉÉiÉNÉ Öù Ö ùÒ»ÉSÉ Ç »É à {÷ù, (3) A´É»ÉNNɾù Å »ÉÉyÉ{ÉÉ

  ÷ Ä»÷{ÉÉ »É Å « É ÖGlÉ A~ÉJ©É à, ©ÉÒ«ÉÉ ÅNÉÉ©É-HùWiÉ ©É ÖHÉ©É à lÉÉ.10 +{É à 11

  X{«É Ö+ÉùÒ, 2004 {ÉÉ Êq´É»É à W ä{É»ÉÉʾl«É [ÉÉ{É»ÉmÉ »Éù»É ùÒlÉ à ~É ÚiÉ Ç

  o É«É Ö Å . +É [ÉÉ{É»ÉmÉ{ÉÉ »É Å « ÉÉ àWH ¸ÉÒ NÉ ÖiÉ´É Å l É ¥Éù´ÉÉʳ«ÉÉ{ÉÉ à ~É Ö°ºÉÉoÉ Ç

  AnÉ©É ùÒlÉ à »É£³ oÉ«ÉÉ à.

  lÉÉ. 10/1/2004 {ÉÉ ùÉ àW ~É Ú. ±ÉʱÉlÉÉ¥ÉÉ> ©É. »É. (~É Ú. ¥ÉÉ~ÉY)

  ©ÉÉ ÅNÉʱÉHoÉÒ +É [ÉÉ{É»ÉmÉ{ÉÉ à ¶É Ö§ÉÉù Å§É oÉ«ÉÉ à. ~É Ú. {ÉªÉ©É Ö Ê{É ©É. »Éɾ à¥É à

  +ÉÊ¶É Ç ´ ÉSÉ{É +É~ÉÒ, [ÉÉ{É»ÉmÉ{ÉÒ »É£³lÉÉ ©ÉÉ÷ à{ÉÒ ¶É ֧ɧÉÉ´É{ÉÉ ´«ÉGlÉ

  HùÒ. ~ÉyÉÉù à±ÉÉ Ê´ÉwÉ{ÉÉ à lÉoÉÉ +É©É Å ÊmÉlÉÉ à {É Ö Å W ä{É HÉ à {£ù{»É{ÉÉ ¡É©É ÖLÉ ¸ÉÒ

  ©ÉNÉ{ɱÉÉ±É ¾Êù±ÉÉ±É qÉ à¶ÉÒ+à ¸É Ö l É»ÉÉyÉ{ÉÉ©ÉÉ Å ~ÉyÉÉù à±É »É´É Ç Ê ´ÉwÉ{ÉÉ à {É Ö Å

  A©É³HÉ§É àù »´ÉÉNÉlÉ H«É Ö È ¾lÉ Ö Å . W ä{É »ÉÉʾl«É [ÉÉ{É»ÉmÉ{ÉÒ ~É Ú ´ É Ç§É Ú Ê©ÉHÉ

  +ÅlÉNÉ Ç l É ~ÉÊùSÉ«ÉÉl©ÉH Ê´ÉNÉlÉÉ à, »É Å « ÉÉ àWH ¸ÉÒ NÉ ÖiÉ´É Å l É ¥Éù´ÉÉʳ«ÉÉ+à

  +É~ÉÒ +{É à Ê´ÉwÉ{ÉÉ à {ÉÉ »É¾HÉù lÉoÉÉ A~ÉλoÉÊlÉ ¥Éq±É +É{É Åq ´«ÉGlÉ

  H « É É â .

  ~É Ú ´ ÉÉ Ç SÉÉ«ÉÉ â lÉoÉÉ W ä{ÉHÊ´É+É à{É Ö Å W ä{É lÉn´É[ÉÉ{É©ÉÉ Å «ÉÉ àNÉqÉ{É +à

  Ê´É¶É à {ÉÒ ¥É àcH©ÉÉ Å +y«ÉKÉ, ¾ à©ÉSÉ ÅrÉSÉÉ«É Ç «É Ö Ê{É´ÉÊ»É Ç÷Ò §ÉɺÉÉ »ÉÉʾl«É §É´É{É{ÉÉ

  +y«ÉKÉ eÉ è.¥É³´É Å l É WÉ{ÉÒ+à W ä{ÉNÉ ÖW Çù HÊ´É+É à +{É à ~É Ú ´ ÉÉ Ç SÉÉ«ÉÉ â { ÉÉ NÉ ÖWùÉlÉÒ

  »ÉÉʾl«É©ÉÉ Å Ê ´Éʶɺ÷ «ÉÉ àNÉqÉ{É{ÉÒ ©ÉÉʾlÉÒ +É~ÉÒ, +É »ÉW ÇHÉ à {ÉÒ AnÉ©É

  H Þ ÊlÉ+É à{É à +§«ÉÉ»ÉJ©É©ÉÉ Å »oÉÉ{É ©É³ à lÉ à ©ÉÉ÷ à +É~ÉiÉ à »Éʾ«ÉÉùÉ à ¡É«ÉÉ»É

  Hù´ÉÉ à Xà>+à, lÉ à ©É WiÉÉ´«É Ö Å ¾lÉ Ö Å . A~ÉùÉ Å l É +É ¥É àcH©ÉÉ Å

  (1) ~É Ú. eÉ è. lÉù Ö±ÉlÉÉ¥ÉÉ> »´ÉÉ©ÉÒ, (2) ¸ÉÒ ¡É´ÉÒiɧÉÉ> ¶Éɾ, (3) eÉ è.

  ¶ÉàLÉùSÉÅr Wä{É, (4) ¡ÉÉ.+°iɧÉÉ> Xà¶ÉÒ, (5) eÉè. W«ÉÅlÉ ©É¾àlÉÉ, (6)

  H àlÉHÒ¥É à {É ¶Éɾ, (7) ¸ÉÒ ¡ÉHɶɧÉÉ> ¶Éɾ, (8) W´Éɾù ¶Éɾ à Ê´ÉÊ´ÉyÉ

  ʴɺɫÉÉ à ~Éù Ê{É¥É Å yÉ ´ÉÉ ÅSÉ{É H«É Ö È . +É ¡ÉoÉ©É ¥É àcH©ÉÉ Å ~É Ú. eÉ è. lÉù Ö±ÉlÉÉY ©É.

  »É. Y +à ¸ÉÒ©Éq à ùÉWSÉ År, HÊ´É ¥É{ÉÉù»ÉÒqÉ»É +{É à +´ÉyÉ Ú l É +É{É ÅqPÉ{ÉY

  ~Éù, »É ÅKÉ à~É©ÉÉ Å ~ÉiÉ +l«É ÅlÉ §ÉÉ´É´ÉÉ¾Ò ¶É ä±ÉÒ©ÉÉ Å ´ÉGlÉ´«É +É~ÉÒ »É¾Ö{É à ¡É§ÉÉÊ´ÉlÉ

  H«ÉÉ Ç. ¡ÉoÉ©É »ÉmÉ{ÉÒ ¥ÉÒY ¥É àcH, ‘ ¡É à KÉÉy«ÉÉ{É ’, ‘ ©É ÅNɱɫÉÉmÉÉ’ , ‘Y´Éq«ÉÉ’+{É à ‘W{©É§É Ú Ê©É’ , W ä{ÉWNÉlÉ HÉ à±É©É{ÉÉ »É Å ~ÉÉqH ¸ÉÒ ùζ©É§ÉÉ> ]´É àùÒ{ÉÉ+y«ÉKÉ»oÉÉ{É à W~É +{É à y«ÉÉ{É{ÉÉ »É Åq§É â ʧÉ}É Ê§É}É W ä{É »ÉÉyÉ{ÉÉ ~ÉuÊlÉ

  +à Ê´ÉºÉ«É ~Éù (1) eÉ è. HÉ àÊH±ÉÉ¥É à{É ¶Éɾ, (2) eÉ è. ù àLÉÉ¥É à{É ´ÉÉ àùÉ, (3)HÖ.

  ¥ÉÒ{ÉÉ¥É à {É NÉÉ Å y ÉÒ, (4) ¸ÉÒ ÊWlÉ à {r HÉ©ÉqÉù à W ÖqÉ W ÖqÉ Ê´ÉºÉ«ÉÉ à ~Éù Ê{É¥É Å y É

  ùW Ú H«ÉÉ Ç. »É©ÉÉ~É{É©ÉÉ Å ùζ©É§ÉÉ>+à W ä{É W~É +{É à [ÉÉ{É»ÉÉyÉ{ÉÉ ~ÉuÊlÉ{ÉÉ

  +ÉSÉùiÉ wÉùÉ H> ùÒlÉ à +»ÉÉy«É ùÉ àNÉoÉÒ ~ÉÉ à lÉ à ©É ÖGlÉ oÉ«ÉÉ lÉ à{ÉÉ »´ÉÉ{É Ö§É´É{ÉÒ

  ´ÉÉlÉ WiÉÉ´ÉÒ ¾lÉÒ.

  ¥É~ÉÉ àù{ÉÉ ¥ÉÒX »ÉmÉ{ÉÒ ¡ÉoÉ©É ¥É àcH W ä{ÉÉSÉÉù +{É à lÉn´É[ÉÉ{É{ÉÉ

  ¡ÉSÉÉù-¡É»ÉÉù ©ÉÉ÷ à »É©É Ú¾ ©ÉÉy«É©ÉÉ à {ÉÉ à Ê ´É´É àH~É ÚiÉ Ç A~É«ÉÉ àNÉ +à Ê´ÉºÉ«É ~Éù

  ©É Ö Å ¥É> «É Ö Ê{É´ÉÊ»É Ç÷Ò W ä{ÉÉ à±ÉÉ àY{ÉÉ HÉ à+É àÊe Ç{É à÷ù eÉ è. Ê¥ÉÊ~É{É qÉ à¶ÉÒ+à «É Ö ´ÉÉ{ÉÉ à

  ©ÉÉ÷ à [ÉÉ{É»ÉmÉ «ÉÉ àW´ÉÉ{ÉÒ §É±ÉÉ©ÉiÉ HùÒ ¾lÉÒ. +É Ê´ÉºÉ«É ~Éù (1) eÉ è.

  Al~ɱÉÉ¥É à {É ©ÉÉ àqÒ, (2) ¸ÉÒ {ÉʱÉ{ÉÒ¥É à {É ¶Éɾ, (3) eÉ è. ù©ÉiɱÉÉ±É ~ÉÉù àLÉ à

  Ê{É¥É Å y ÉÉ à { É Ö Å ´ ÉÉ Å SÉ{É H«É Ö È .

  ¥É~ÉÉ àù{ÉÉ ¥ÉÒX »ÉmÉ{ÉÒ ¥ÉÒY ¥É àcH ©É¾Él©ÉÉ NÉÉ Å y ÉÒY, »É Å lÉ

  Ê´É{ÉÉ à ¥ÉÉY +{É à ©É Ö Ê{ɸÉÒ »É Å l É¥ÉɱÉY{ÉÉ Y´É{É +{É à H Þ Ê lÉ{ÉÉ »É Åq§É à Ç »É´É Ç y É©É Ç

  »É©É§ÉÉ´ÉoÉÒ »É´É Ç y É©É Ç A~ÉÉ»É{ÉÉ Ê´ÉºÉ«É ~Éù ±ÉÉ àH»ÉÉʾl«É{ÉÉ ©Éù©ÉÒ +ÉNÉ©É{ÉÉ

  +§«ÉÉ»É Ö ¡ÉÉ. eÉ è. ùÊ»ÉH±ÉÉ±É ©É¾ à lÉÉ+à »É´É Ç y É©É Ç Ê ´ÉSÉÉù +{É Ö¥É Å y É{ÉÉ »É Åq§É â

  ©É Ö Ê{ɸÉÒ »É Å lÉ¥ÉɱÉY{ÉÉ Ê´ÉSÉÉùÉ à{ÉÒ UiÉÉ´É÷ HùÒ ¾lÉÒ. A~ÉùÉ Å lÉ +É Ê´ÉºÉ«É©ÉÉ Å

  (1) ¡ÉÉ. ©É±É ÚHSÉ Åq ¶Éɾ, (2) eÉ è. Ê{Éù ÅW{ÉÉ ´ÉÉ àùÉ, (3) eÉ è. ~É Ú {É©É¥É à {É

  ©É¾ à lÉÉ, (4) ¸ÉÒ »É©ÉÒù ¶Éɾ à Ê{É¥É Å yÉ ´ÉÉ Å SÉ{É H«É Ö È .

  1 2

 • S>•_kprl–e op_k”-1op_^pfp-1 S>•_kprl–e op_k”-1op_^pfp-1

  lÉÉ. 10/1 {ÉÒ »ÉÉ ÅW à, ~É¶É ÖùKÉÉ{ÉÉ ©É Å Êqù »É©ÉÒ ~Éù à¶É-+¶ÉÉ àH

  NÉÉ à ¶ÉɳÉ{ÉÒ ©É Ö±ÉÉHÉlÉ +{É à ùÉmÉ à »É Ö ©É à° {É´ÉHÉù lÉÒoÉ Ç ©ÉÉ Å §ÉÉ´É{ÉÉ{ÉÉ à ±ÉɧÉ

  ± É Ò y É É à .

  ¥ÉÒXà Êq´É»É: lÉÉ. 11/1/2004: [ÉÉ{É»ÉmÉ{ÉÉ ¥ÉÒX Êq´É»É{ÉÉ à

  ©É ÅNɱɡÉÉù Å§É ¶ÉÉ»É{ɡɧÉÉ´ÉH ~É Ú. {ÉªÉ©É Ö Ê{É ©É. »ÉÉ. {ÉÉ A´É»ÉNNɾù Å

  »lÉÉ à mÉ{ÉÉ X~ÉoÉÒ oÉ«ÉÉ à . ~É Ú . ¸ÉÒ+à ¡Él«É àH NÉÉoÉÉ{É Ö Å +{É à »lÉÉ à mÉ{É Ö Å ©É¾n´É

  ´ÉiÉ Ç ´ «É Ö Å . »ÉÉ ä {É à +~ÉÉù +É{É Åq +{É à +{ÉÉ àLÉÒ ¶ÉÉ Å Ê lÉ{ÉÉ à +{É Ö§É´É HùÉ´«ÉÉ à .

  ¸ÉÒ NÉ ÖiÉ´É Å l É ¥Éù´ÉÉʳ«ÉÉ+à +É«ÉÉ àWH +{É à ¡É à ÊùlÉ mÉiÉ à « É

  »É Å»oÉÉ+É à{ÉÉ à ~ÉÊùSÉ«É +É~«ÉÉ à.

  ¥ÉÒX Êq´É»É{ÉÉ ¡ÉoÉ©É »ÉmÉ{ÉÒ ¡ÉoÉ©É ¥É àcH{ÉÉ +y«ÉKÉ»oÉÉ{É à +à±É.

  eÒ. >{»÷Ò÷«É Ú÷ +É à£ >{eÉ à±ÉÉ àY{ÉÉ eÉ«Éù àG÷ù +{É à W ä{ÉyÉ©É Ç {ÉÉ +§«ÉÉ»É Ö

  eÉ è. ÊWlÉ à {r ¥ÉÒ. ¶Éɾ à q à¶ÉÊ´Éq à¶É{ÉÉ OÉ Å oÉÉNÉÉùÉ à ©ÉÉ Å »ÉSÉ´ÉÉ«É à ±ÉÒ +É~ÉiÉÒ

  ¾»lÉ¡ÉlÉÉ à {ÉÉ »É ŶÉÉ à yÉ{É, »É Å ~ÉÉq{É +{É à ¡ÉHɶÉ{É{ÉÒ LÉ Ú¥É W +NÉl«É{ÉÒ ©ÉÉʾlÉÒ

  +É~ÉÒ ¾lÉÒ. ¡ÉÉSÉÒ{É lÉÉe~ÉmÉÒ«É, ¾»lÉʱÉÊLÉlÉ lÉoÉÉ ©Éy«ÉHɱÉÒ{É W ä{É

  »ÉÉʾl«É »É ŶÉÉ àyÉ{É{ÉÒ ¡É´É ÞÊnÉ +à Ê´ÉºÉ«É ~Éù{ÉÒ +É ¥É àcH©ÉÉ Å (1) eÉ è. HÉ ÅÊlɧÉÉ>

  ¶Éɾ, (2) eÉ è. H{É Ö§ÉÉ> ¶É àc, (3) eÉ è. ù àiÉ ÖHÉ¥É à{É ~ÉÉ àù´ÉɱÉ, (4) ´ÉºÉÉ Ç¥É à{É

  ¶Éɾ, (5) ¸ÉÒ SÉÒ©É{ɧÉÉ> ¶Éɾ ‘H±ÉÉyÉù à’ Ê´ÉÊ´ÉyÉ Ê´ÉºÉ«ÉÉ à ~Éù Ê{É¥É Å y ÉÉ àùW Ú HùÒ ¥ÉyÉÉ{É à +É »É Å ¶ÉÉ à y É{É ¡É´É Þ ÊnÉ©ÉÉ Å ù»É ±É à ´ ÉÉ +{É ÖùÉ à y É H«ÉÉ â.

  ¥ÉÒY ¥É àcH SÉlÉ Ö Ê ´É Ç y É»É Å P ÉÉ à {ÉÒ ´ÉlÉ Ç ©ÉÉ{É ~ÉÊùλoÉÊlÉ +{É à lÉ à ©ÉÉ Å »É Å l ÉÉ à,

  qÉ{É´ÉÒùÉ à, Ê´ÉwÉ{ÉÉ à +{É à ~ÉmÉHÉùÉ à {ÉÒ §É Ú Ê©ÉHÉ Ê´ÉºÉ«É A~Éù +É Å lÉùùɺ÷ Ä Ò«É

  L«ÉÉÊlÉ ¡ÉÉ~lÉ eÉ è.H Ö©ÉÉù~Éɳ q à»ÉÉ>+à SÉlÉ Ö Ê ´É Ç y É »É Å P ÉÉ à {ÉÒ ´ÉlÉ Ç ©ÉÉ{É ~ÉÊùλoÉÊlÉ

  ~Éù ´«ÉÉ~ÉH ËSÉlÉ{É ùWÚ HùÒ W ä{É+àHlÉÉ +{É à »É ÅNÉc{É A~Éù §ÉÉù ©É ÚG«ÉÉ à

  ¾lÉÉ à .+É ¥É àcH©ÉÉ Å (1)H Ö.lÉù±ÉÉ¥É à {É qÉ à ¶ÉÒ (2)¡ÉÉ à . {É´ÉÒ{ÉSÉ År +àSÉ.

  H Ö¥ÉÊe«ÉÉ (3) UÉ«ÉÉ¥É à {É ¶Éɾ (4) eÉ è. H±ÉÉ¥É à {É ¶Éɾ (5) eÉ è. ¾ Å»ÉÉ¥É à {É

  ¶Éɾ à Ê{É¥É Å y É ´ÉÉ Å SÉ{É H«É Ö È ¾lÉ Ö Å .

  [ÉÉ{É»ÉmÉ{ÉÒ »É©ÉÉ~É{É ¥É àcH{ÉÉ +y«ÉKÉ»oÉÉ{É à oÉÒ ©É Ö Å ¥É> «É Ö Ê{É´ÉÊ»É Ç÷Ò

  NÉ ÖWùÉlÉÒ Ê´É§ÉÉNÉ{ÉÉ ~É Ú ´ É Ç +y«ÉKÉ +{É à W ä{É OÉ Å oÉÉ à {ÉÉ ±É àLÉH, Ê´ÉwÉ{É eÉ è.

  ù©ÉiɱÉÉ±É SÉÒ. ¶Éɾ à Ê´ÉÊ´ÉyÉ ¥É àcH©ÉÉ Å ´É ÅSÉÉ«É à±É Ê{É¥É Å yÉÉ à{ÉÉ H à÷±ÉÉH +ŶÉÉ à{ÉÉ à

  A±±É àLÉ HùÒ +{É à lÉ à©ÉÉ Å Ê´Éʶɺ÷ ~É ÚÊlÉ Ç HùÒ ¾lÉÒ +{É à lÉ à©ÉiÉ à ~É Öq ÃNÉ±É ~ÉùÉ´ÉlÉ Ç

  Ê ´ ÉºÉ«É ~Éù{ÉÉ Ê{É¥É Å y É{É Ö Å ´ ÉÉ Å SÉ{É H«É Ö È ¾lÉ Ö Å

  HÉ à {£ù{»É{ÉÉ ©É ÅmÉÒ ¸ÉÒ µÉW±ÉÉ±É NÉ Å É yÉÒ, ¸ÉÒ »É Ö ©É à° {É´ÉHÉù lÉÒoÉ Ç {ÉÉ

  ÷ Ä»÷Ò ¸ÉÒ ~ÉùÉNɧÉÉ> ¶Éɾ, H±~ÉlÉ° ÷ Ä»÷{ÉÉ ÷ Ä»÷Ò ¸ÉÒ Ê´É{É Ö§ÉÉ> »É Å P ÉÉiÉÒ

  ´ÉeÉ àqùÉ, +ÉiÉ Åq +{É à HùWiÉ »É Å P ÉÉ à {ÉÉ ¡É©É ÖLÉÉ à {ÉÒ A~ÉλoÉÊlÉ ¡É àùH ¥É{ÉÒ

  ù¾Ò. A~ÉùÉ ÅlÉ, »É{É £É©ÉÉ Ç{ÉÉ Êeù àG÷ù ¸ÉÒ ¶É ä±É à¶É§ÉÉ> q à»ÉÉ>, 700 {É àmÉ«É[ÉwÉùÉ +É Å ÅLÉ{ÉÉ mÉiÉ ±ÉÉLÉ +É à ~Éù à¶É{ÉÉ à Hù{ÉÉù +{É à ÊNÉ{ÉÒ»É ¥É ÖH +É à£

  ´É±e Ç ù àHÉ àe Ç©ÉÉ Å Wà{ÉÒ {ÉÉ á yÉ Hù´ÉÉ©ÉÉ Å +É´ÉÒ Uà, lÉ à ´ÉÉ 88 ´ÉºÉ Ç{ÉÒ ´É«É{ÉÉ «É Ö ´ÉÉ{É

  W ä{É eÉ èG÷ù ¸ÉÒ ù©ÉiɱÉÉ±É qÉ à¶ÉÒ (ù©É ÖHÉHÉ) {É Ö Å »É{©ÉÉ{É ¸ÉÒ ¡É´ÉÒiɧÉÉ>

  ~ÉÉù àLÉ{ÉÉ ´Éùq ¾»lÉ à Hù´ÉÉ©ÉÉ Å +É´«É Ö Å . ¥ÉyÉÉ Å »Éù»´ÉlÉÒ~É Ö mÉÉ à {É Ö Å SÉÉ ÅqÒ{ÉÒ

  ©É ÖrÉoÉÒ ¸ÉÒ «ÉÉ àNÉ à ¶É§ÉÉ> ¥ÉÉ´ÉÒ¶ÉÒ{ÉÉ ¾»lÉ à »É{©ÉÉ{É Hù´ÉÉ©ÉÉ Å +É´«É Ö Å . eÉ è

  lÉù Ö±ÉlÉÉ¥ÉÉ> ©É¾É»ÉlÉÒY{ÉÉ +ɶÉÔ´ÉSÉ{ÉÉ à +{É à ¸ÉÒ NÉ ÖiÉ´É Å l É ¥Éù´ÉÉʳ«ÉÉ{ÉÉ

  +ɧÉÉùq¶É Ç {É »ÉÉoÉ à [ÉÉ{É»ÉmÉ{ÉÒ ©ÉyÉ Öù »É©ÉÉÎ~lÉ oÉ>.

  ¸ÉÒ ¡É´ÉÒiɧÉÉ> ~ÉÉù àLÉ, ¸ÉÒ ¡ÉqÒ~ɧÉÉ> ¶Éɾ, ¸ÉÒ Ê©É±É{É +W©É àùÉ,

  ¸ÉÒ WNÉqҶɧÉÉ> qÉ à¶ÉÒ, ¸ÉÒ «ÉÉ àNÉ à ¶É§ÉÉ> ¥ÉÉ´ÉÒ¶ÉÒ +{É à ¥ÉÒ{ÉÉ ¥É à {É{ÉÉ

  ~ÉÊù¸É©É à +É«ÉÉ àW{É{É à »É£³ ¥É{ÉÉ´«É Ö Å .

  [ÉÉ{É»ÉmÉ©ÉÉ Å +É~É à±É Ê´ÉºÉ«É Ê»É´ÉÉ«É{ÉÉ, Ê´ÉÊ´ÉyÉ Ê´ÉºÉ«ÉÉ à ~Éù +É´É à±ÉÉ

  +Éc Ê{É¥É Å yÉÉ à {É Ö Å »É©É«É{ÉÉ +§ÉÉ´É à ´ÉÉ Å SÉ{É oÉ> ¶ÉG«É Ö Å {É ¾lÉ Ö Å . lÉ à ©É UlÉÉ Å W ä{É

  »ÉÉʾl«É [ÉÉ{É»ÉmÉOÉ Å oÉ©ÉÉ Å lÉ à ©É{É à »É©ÉÉ´ÉÒ ¡ÉHɶÉ{É Hù´ÉÉ©ÉÉ Å +É´É¶É à. lÉ à ©É

  [ÉÉ{É»ÉmÉ{ÉÉ »É Å « ÉÉ àWH +{É à HÉ à {£ù{»É{ÉÉ ©É ÅmÉÒ NÉ ÖiÉ´É Å l É ¥Éù´ÉÉʳ«ÉÉ+à

  WiÉÉ´«É Ö Å ¾lÉ Ö Å .

  »ÉmÉ »É©ÉÉÎ~lÉ ~ÉUÒ +iÉ»lÉ Ö lÉÒoÉ Ç {ÉÒ Ê´ÉwÉ{ÉÉ à+ à «ÉÉmÉÉ HùÒ, ~Éù©É

  +É{É Åq ©ÉÉiÉÒ, [ÉÉ{É»ÉmÉ{ÉÉ Å ©ÉyÉ Öù »©ÉùiÉÉ à - AnÉ©É +É«ÉÉ àW{É ¥Éq±É »É Å»oÉÉ

  lÉoÉÉ »É Å «ÉÉ àWH{É à yÉ{«É´ÉÉq ~ÉÉc´ÉÒ ~É Ú.{ÉªÉ©É Ö Ê{ÉY{ÉÉ ©ÉÉ ÅNÉʱÉHoÉÒ, [ÉÉ{É»ÉmÉ{ÉÒ

  ~É ÚiÉÉ Ç¾ Ö Ê lÉ oÉ>.

  3 4

 • S>•_kprl–e op_k”-1op_^pfp-1 S>•_kprl–e op_k”-1op_^pfp-1

  ~Éù Å ~ÉùÉ{ÉÉ à xʺ÷~É Ú l É Ê´ÉÊ{É«ÉÉ àNÉ : ‘WÅ¥É Ö » ´ÉÉ©ÉÒ ùɻɒ

  eÉ è. ¥É³´É Å l É X{ÉÒ

  (NÉ ÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ »ÉÉʾl«É§É´É{É »ÉÉ äùɺ÷ Ä «É Ö Ê {É. ùÉWHÉ à÷{ÉÉ ~É Ú ´ É Ç +y«ÉKÉ, AnÉù

  NÉ ÖWùÉlÉ «É Ö Ê{É. {ÉÉ ~É Ú ´É Ç A~ÉH Ö±É~ÉÊlÉ, W ä{Éq¶É Ç {É{ÉÉ Ê´ÉwÉ{É, q à¶É-Ê´Éq à¶É©ÉÉ Å W ä{ÉyÉ©É Ç

  +{É à §ÉÉùlÉÒ«É q¶É Ç{É A~Éù »É àÊ©É{ÉÉù©ÉÉ Å +{É àH ´ÉÉù §ÉÉNÉ Ê»ÉyÉ à±ÉÉ à Uà, ¾É±É

 • S>•_kprl–e op_k”-1op_^pfp-1 S>•_kprl–e op_k”-1op_^pfp-1

  3) »É©ÉOÉHoÉÉ{É à «É¶ÉÉ à Ê ´ÉW«ÉY+à ~ÉÉ Å SÉ +ÊyÉHÉù©ÉÉ Å Ê ´É§ÉÉÊWlÉ HùÒ U à.

  +à©ÉÉ Å HoÉÉ+É à ¡É»lÉ Ö l É Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷ à «É¶ÉÉ à Ê ´ÉW«ÉY HoÉ{ÉH à{rÉ à ¥Éq±ÉlÉÉ ù¾ à

  U à. +É ¥ÉyÉÒ HoÉÉ+É à{É à Ê ´ÉÊ´É yÉ hɳ, q à¶ÉÒ q Ö¾É +{É à SÉÉ à ~ ÉÉ< ¥É Å y É©ÉÉ Å

  hÉ³Ò U à. +É ùÒlÉ à HoÉÉ{É Ö Å Ê{É©ÉÉiÉ Ç +{É à + à{ÉÒ +ʧɴ«ÉÎGlÉ{É Ö Å »´É°~É,

  H à{r©ÉÉ Å ù¾ à±É lÉH Ç ~É ÚiÉ Ç q±ÉÒ±ÉÉ à lÉoÉÉ »É Å P ÉºÉ Ç {É Ö Å lÉn´É ùÉ»ÉH Þ ÊlÉ{É à ù»É¡Éq

  ¥É{ÉÉ´É à U à.

  +É©É, HoÉÉ{É Ö Å »´ÉlÉ Å mÉ ùÒlÉ à Ê{É©ÉÉ ÇiÉ, xº÷É Å lÉHoÉÉ+É à{ÉÉ à Ê ´ÉÊ{É«ÉÉ àNÉ

  +{É à HoÉ{ÉH³É{ÉÒ DeÒ »É Ú] +à©É ¥É à-mÉiÉ ¥ÉÉ¥ÉlÉ à W Å¥É Ö » ´ÉÉ©ÉÒ ùÉ»É ©É{É à

  ©Éy«ÉHɱÉÒ{É ùÉ»ÉH ÞÊlÉ+É à{ÉÉ

 • S>•_kprl–e op_k”-1op_^pfp-1 S>•_kprl–e op_k”-1op_^pfp-1

  ´É³Ò ~ÉÉUÒ +´ÉÉ{lÉùHoÉÉ. W à©ÉÉ Å LÉÉ àeÒ{É~É Öù {ÉNÉù{ÉÉ »ÉÉ à ©ÉSÉ År ùÉX

  +{É à yÉÉù àiÉÒ ùÉiÉÒ, +à{ÉÉ ¡É»É}ÉSÉ År, ´É±H±ÉÊSÉÊù - +à SÉÊùmÉÉ à {ÉÒ HoÉÉ

  SÉÉ±É à. +É©É ¸É à ÊiÉH ùÉX{ÉÉ ¡ÉüÉ{ÉÉ AnÉù °~É à W Å¥É ÖH Ö ©ÉÉù{ÉÉ ~É Ú ´ É Ç§É´É{ÉÉ

  SÉÊùmÉ{É à »~É¶É Ç l ÉÒ SÉÉù HoÉÉ+É à ©É¾É´ÉÒù §ÉNÉ´ÉÉ{É ~ÉÉ à l É à H¾ à U à. FºÉ§ÉqnÉ

  +{É à ÊW{ÉqÉ»É{ÉÒ HoÉÉ U à. +à©ÉÉ Å +´ÉÉ Å l ÉùHoÉÉ °~É à §É´ÉqnÉ-§É´Éq à ´ É{ÉÒ HoÉÉ

  +{É à +à©ÉÉ Å oÉÒ »ÉÉNÉùqnÉ-ʶɴÉH Ö©ÉÉù{ÉÒ lÉoÉÉ ¥ÉÒY +àH ¡É»É}ÉSÉ År +{É à

  ùÉWÊºÉ Ç {ÉÒ HoÉÉ £ Ý÷Ò {ÉÒH³à U à. +à ùÒlÉ à ¡ÉoÉ©É +ÊyÉHÉù©ÉÉ Å SÉÉù HoÉÉ+É à

  + àH ©É ÖL«É HoÉÉ©ÉÉ Å o ÉÒ +´ÉÉ Å l ÉùHoÉÉ °~É à ¡ÉNÉ÷Ò{É à Ê ´ÉH»ÉlÉÒ Xà´ÉÉ ©É³ à U à.

  ¥ÉÒX +ÊyÉHÉù©ÉÉ Å W Å¥É ÖH Ö ©ÉÉù{ÉÉ W{©É AUàù +{É à ±ÉN{É »É Ö y ÉÒ{ÉÉ

  HoÉÉ{ÉH ~ÉUÒ ¡ÉoÉ©É ùÉmÉÒ+à ¶É«É{ÉHKÉÉ©ÉÉ Å ¡É§É´É {ÉÉ©É{ÉÉ à SÉÉ àù ¡É´É à ¶É à U à

  +{É à +©É ÖH Ê´ÉvÉ ¶ÉÒLÉ´ÉÒ{É à + à{ÉÉ ¥Éq±ÉÉ©ÉÉ Å ¥ÉÒY Ê´ÉvÉ ¶ÉÒLÉ´ÉÉ{ÉÒ »~É Þ¾É

  ´«ÉGlÉ Hù à U à. ~ÉiÉ +à{É à L«ÉÉ±É +É´É à U à H à W Å¥É ÖH Ö ©ÉÉù lÉÉ à qÒKÉÉ ±É à ´ ÉÉ{ÉÒ

  >SUÉ yÉùÉ´É à U à +à÷±É à + à{É à +÷HÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷ à »É Å »ÉÉù{ÉÉ »É ÖLÉ{É à §ÉÉ àNÉ´É´ÉÉ{É Ö Å

  H¾ à U à, W à{ÉÉ ¡Él«É Ö nÉù °~É à W Å¥É ÖH Ö ©ÉÉù +àH ~ÉUÒ +àH +à©É mÉiÉ SÉÉ à÷qÉù

  HoÉÉ+É à H¾ à U à - ©ÉyÉ Ö Ë¥Éq Ö {ÉÒ, H Ö¥É àùqnÉ{ÉÒ +{É à ©É¾ à¹ÉùqnÉ{ÉÒ. +à©É

  mÉiÉ xº÷É Å lÉHoÉÉ+É à wÉùÉ W Å¥É ÖH Ö ©ÉÉù{ÉÉ ©É ÖLÉ à mÉiÉ HoÉÉ+É à Ê{É°~ÉÉ< Uà.

  mÉÒX +ÊyÉHÉù©ÉÉ Å W Å¥É ÖH Ö ©ÉÉù{ÉÒ +Éc ~Él{ÉÒ+É à©ÉÉ Å o ÉÒ mÉiÉ ~Él{ÉÒ+É à

  qÒKÉÉ {É ±É à ´ÉÉ ©ÉÉ÷ à »É©ÉX´É à Uà +{É à +à ©ÉÉ÷ à ~ÉÉ à ºÉÉH°~É xº÷É ÅlÉHoÉÉ+É à H¾É à

  U à. +É mÉiÉ à « É{É à W Å¥É ÖH Ö ©ÉÉù +àH ~ÉUÒ +àH ¡Él«É Ö nÉù °~É à ´É äùÉN«É§ÉÉ´É{É à

  xhÉ´ÉlÉÒ HoÉÉ+É à H¾à U à. +É©É H Ö±É U xº÷É Å lÉHoÉÉ+É à +É mÉÒX +ÊyÉHÉù©ÉÉ Å

  W Å¥É ÖH Ö ©ÉÉù{ÉÒ mÉiÉ ~Él{ÉÒ+É à{É à ©É ÖLÉ à lÉoÉÉ W Å¥É ÖH Ö ©ÉÉù{É à ©É ÖLÉ à Ê{É°~ÉÉ< Uà.

  SÉÉ à oÉÉ +ÊyÉHÉù©ÉÉ Å ¥ÉÉHÒ{ÉÒ ¥ÉÒY SÉÉù ~Él{ÉÒ+É à W Å¥É ÖH Ö©ÉÉù{É à qÒKÉÉ {É

  ±É à ´ÉÉ »É©ÉX´É´ÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ °~É à xº÷É Å lÉHoÉÉ+É à H¾à U à, Wà{ÉÒ »ÉÉ©É à ¡Él«É ÖnÉù

  °~É à W Å¥É ÖH Ö ©ÉÉù ~ÉiÉ SÉÉù à « É{É à + àH ~ÉUÒ +àH HoÉÉ+É à H¾ à U à. +É©É +¾Ó

  +Éc HoÉÉ+É à Ê{É°~ÉÉ«É à ±É U à.

  ~ÉÉ Å SÉ©ÉÉ +ÅÊlÉ©É +ÊyÉHÉù©ÉÉ Å +Éc©ÉÒ ~Él{ÉÒ W«É¸ÉÒ W Å¥É ÖH Ö ©ÉÉù{É à qÒKÉÉ

  {É ±É à ´ÉÉ{É Ö Å »É©ÉX´ÉlÉÉ Å {ÉÉNɸÉÒ{ÉÒ HoÉÉ H¾à Uà, Wà{ÉÉ ¡Él«É ÖnÉù °~É à W Å¥É ÖH Ö©ÉÉù

  ±ÉʱÉlÉÉ ÅNÉH Ö©ÉÉù{ÉÒ HoÉÉ H¾ à U à.

  »É©ÉOÉ ùɻɩÉÉ Å ´É äùÉN«É{ÉÉ à ©Éʾ©ÉÉ ùWÚ HùlÉÒ +ÊNÉ«ÉÉù xº÷É Å lÉHoÉÉ+É à

  W Å¥É ÖH Ö ©ÉÉù{ÉÉ ©É ÖLÉ à ùW Ú oÉ< Uà. mÉiÉ ¡É§ÉÉ´É SÉÉ àù{ÉÒ »É©ÉKÉ +{É à +Éc à «É

  ~Él{ÉÒ+É à »É©ÉKÉ +àH+àH ©É³Ò{É à H Ö±É +Éc. A~ÉùÉ Å l É SÉÉù ©É¾É´ÉÒù

  §ÉNÉ´ÉÉ{É{É à ©É ÖLÉ à +{É à +Éc à «É ~Él{ÉÒ+É à wÉùÉ +àH+àH ©É³Ò{É à +Éc. +à©É

  ¥ÉyÉÒ ©É³Ò{É à H Ö±É mÉ à ´ ÉÒ¶É xº÷É Å l ÉHoÉÉ+É à +¾Ó U à. +É ¥ÉyÉÒ HoÉÉ+É à

  §ÉɴɶɥɱÉlÉÉ +{É à »É Å P ÉºÉ Ç oÉÒ ~É ÚiÉ Ç ¾É à< »´ÉlÉ ÅmÉ HoÉÉ lÉùÒH à ~ÉiÉ ù»É¡Éq Uà.

  ~Éù ÅlÉ Ö +à{É Ö Å »´ÉlÉ ÅmÉ HoÉÉ lÉùÒH à{É Ö Å ©É Ú±«É §ÉÉ´ÉHÊSÉnÉ©ÉÉ Å +ÅHÉlÉ Ö Å {ÉoÉÒ. HÉùiÉH à

  H à {r»oÉÉ{É à W Å¥É ÖH Ö ©ÉÉù U à. ¥ÉÒY HoÉÉ ©ÉÉ÷ à H Ö lÉ Ú¾±É ù¾ à U à +{É à + à©É

  W Å¥É ÖH Ö ©ÉÉù ùÉ»É +àH HoÉÉH Þ ÊlÉ lÉùÒH à Ê´ÉH»É à U à. +É©É «É¶ÉÉ à Ê ´ÉW«ÉY

  ~Éù Å~ÉùÉ{É à +{É Ö ºÉ ÅNÉ à ~ÉÉ à lÉÉ{ÉÒ ùÒlÉ à ùÉ»ÉH ÞÊlÉ ©ÉÉ÷ à +É´É Ö Å HoÉÉ{ÉH ~É»É Åq HùÒ{É à

  + Å lÉ à + à©ÉÉ Å o ÉÒ HoÉÉ{É Ö Å Ê{É©ÉÉ ÇiÉ HùÒ ¶ÉG«ÉÉ +à ©Éy«ÉHɱÉÒ{É NÉ ÖWùÉlÉÒ

  ùɻɻÉÉʾl«É{ÉÒ ~Éù Å ~ÉùÉ©ÉÉ Å Ê ´ÉºÉ«É»ÉÉ©ÉOÉÒ{ÉÒ xʺ÷+à ©É¾n´É{É Ö Å AqɾùiÉ

  U à .

  (2) ‘WÅ¥É Ö» ´ÉÉ©ÉÒ ùɻɒ {É Ö Å HoÉÉ{ÉH +É©É xº÷É Å lÉHoÉÉ+É à oÉÒ »É§ÉùUà. ~Éù Å ~ÉùÉ©ÉÉ Å oÉÒ ¡ÉÉ~lÉ +É ¥ÉyÉÒ HoÉÉ+É à{É à + à©ÉiÉ à ~ÉÉ à l ÉÉ{ÉÒ ùÒlÉ à ~Év©ÉÉ Å

  cÉ³Ò U à. +à ùÒlÉ à «É¶ÉÉ à Ê ´ÉW«ÉY wÉùÉ ~É Ö {É:+ʧɴ«ÉÎGlÉ ~ÉÉ©É à ±ÉÒ +É

  HoÉÉ+É à +à©É{ÉÒ xʺ÷~É Ú l É Ê´ÉÊ{É«ÉÉ àNɶÉÎGlÉ{ÉÒ ~ÉÊùSÉÉ«ÉH U à.

  xº÷É Å lÉHoÉÉ+É à{ÉÉ Å SÉÊùmÉ{ÉÉ Å ´ÉiÉ Ç {ÉÉ à ©ÉÉ Å H à ¡É»É ÅNÉÉ±É àLÉ{É©ÉÉ Å +{É àH »oÉÉ{É à

  ~ÉÉ à l ÉÉ{ÉÒ »ÉNÉ Ç ¶ÉÎGlÉ{ÉÉ à ~ÉÊùSÉ«É lÉ à ©ÉiÉ à HùÉ´«ÉÉ à U à. ±ÉʱÉlÉÉ ÅNÉH Ö©ÉÉù{É Ö Å

  +É±É àLÉ{É, W Å¥É ÖH Ö ©ÉÉù{ÉÉ qÒKÉÉ¡É»É ÅNÉ{É Ö Å +É±É àLÉ{É lÉoÉÉ +à ©ÉÉ÷ à »É Å P É{É Ö Å °~ÉH

  ¡É«ÉÉ àV«É Ö Å U à +à ¥ÉyÉÉ Å {É à +É{ÉÉ AqɾùiÉ °~É à Ê{Éq â¶ÉÒ ¶ÉHÉ«É.

  9 10

 • S>•_kprl–e op_k”-1op_^pfp-1 S>•_kprl–e op_k”-1op_^pfp-1

  +É ¥ÉyÉÒ xº÷É Å lÉHoÉÉ+É à{ÉÉ à Ê´ÉÊ{É«ÉÉ àNÉ ~Év´ÉÉlÉÉ Ç©ÉÉ Å §ÉÉ´ÉH{ÉÉ Å Al»É ÖHlÉÉ

  lÉoÉÉ H Ö lÉ Ú¾±É{É à ´É yÉÉù´ÉÉ H à ~ÉÉ à º É ´ÉÉ{ÉÉ ~ÉÊù¥É³ °~É à W ©ÉÉmÉ {ÉoÉÒ, HoÉÉ+É à

  SÉÉ à÷qÉù, ù»É¡Éq ¾É à ´ ÉÉ UlÉÉ Å ¾HÒHlÉ à + à{ÉÒ »ÉÉ©É à ¥ÉÒY ¶ÉÒ HoÉÉ ¾¶É à + à

  ©É Öt à - Ê´ÉSÉÉù §ÉÉ´ÉH{ÉÉ ÊSÉnÉ©ÉÉ Å »ÉlÉlÉ Aq çɴÉlÉÉ à ù¾ à U à. +à÷±É à +É ¥ÉyÉÒ

  HoÉÉ+É à ©É Ú³ HoÉÉ{É à Ê ´ÉH»ÉÉ´É{ÉÉù ~ÉÊù¥É³°~É - ¡É»É ÅNÉ°~É HoÉÉ+É à lÉùÒH à

  +¾Ó Ê´ÉÊ{É«ÉÉ àNÉ ~ÉÉ©ÉÒ U à. +É´ÉÉ à §ÉÉ´É X³´ÉÒ ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉ Å «É¶ÉÉ à Ê ´ÉW«ÉY{ÉÒ

  ©É Ú³ HoÉÉ{ÉÉ«ÉH H à{r©ÉÉ Å ù¾ à lÉ à ´ ÉÉ ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ{É Å Ö Ê{É©ÉÉ ÇiÉ HùÒ ¶ÉH´ÉÉ{ÉÒ

  xʺ÷ - »É Ú] HÉùiÉ§É Ú lÉ U à.

  WÅ¥É ÖH Ö©ÉÉù{ÉÒ qÒKÉÉ ±É à´ÉÉ{ÉÒ >SUÉoÉÒ lÉ à +à{ÉÒ ~ÉÊù~É ÚiÉ ÇlÉÉ »É ÖyÉÒ{ÉÒ PÉ÷{ÉÉ

  +¾Ó H à{r©ÉÉ Å U à. +É ©ÉÉ÷ à +´ÉÉ Å l ÉùHoÉÉ+É à{ÉÒ ¾ÉoÉ´ÉNÉÒ ~Éù Å ~ÉùÉ{É à ~ÉÉ à l ÉÉ{ÉÒ

  ùÒlÉ à ¡É«ÉÉ àY +à©ÉÉ Å o ÉÒ «É¶ÉÉ à Ê ´ÉW«ÉY{ÉÒ »ÉW ÇHxʺ÷{ÉÉ à ~ÉÊùSÉ«É ©É³Ò ù¾ à U à.

  +´ÉÉ Å l ÉùHoÉÉ+É à ©ÉÉmÉ HoÉÉù»É ©ÉÉ÷ à {É¾Ó ~ÉiÉ +ʧɴ«ÉÎGlÉ{ÉÉ +àH §ÉÉNÉ

  °~É à +oÉ Ç ~É ÚiÉ Ç ¥É{ÉÒ ù¾ à +{É à »ÉÉoÉÉ à»ÉÉoÉ ©É Ú³ HoÉÉ{É à Ê ´ÉH»ÉÉ´É{ÉÉù ~ÉÊù¥É³

  ¥É{ÉÒ ù¾ à +à ùÒlÉ à +¾Ó LÉ~É©ÉÉ Å ±É à ´ ÉÉ> ¾É à> +à{É Ö Å Ê ´É¶É à º É ©É¾n´É U à.

  (3) «É¶ÉÉ à Ê ´ÉW«ÉY+à xº÷É Å lÉHoÉÉ+É à{É à +ÉyÉÉù à HoÉÉ{É Ö Å Ê{É©ÉÉ ÇiÉ H«É Ö Å Ç

  + à LÉù Ö Å , ~Éù Å lÉ Ö + à HoÉÉ{ÉÒ +ʧɴ«ÉÎGlÉ{É Ö Å »´É°~É ~ÉiÉ +§«ÉÉ»É{ÉÉ à Ê ´ÉºÉ«É

  ¥É{ÉÒ ù¾ à +à HKÉÉ{É Ö Å U à. +à©ÉÉ Å o ÉÒ «É¶ÉÉ à Ê ´ÉW«ÉY{ÉÒ HoÉ{ÉH³É{ÉÒ »É Ú]{É Ö Å

  q¶É Ç {É oÉÉ«É U à.

  »É©ÉOÉ HoÉÉ ~ÉÉ Å SÉ +ÊyÉHÉù©ÉÉ Å ´É¾ àSÉÉ«É à ±ÉÒ U à. +É ¡Él«É àH +ÊyÉHÉù

  hɱɩÉÉ Å ´É¾ áSÉÉ«É à ±ÉÉ U à. ¡ÉoÉ©É +ÊyÉHÉù©ÉÉ Å ~ÉÉ Å SÉ hÉ±É U à. ¥ÉÒX©ÉÉ Å +Éc,

  mÉÒX©ÉÉ Å {É´É, SÉÉ à oÉÉ +{É à ~ÉÉ Å SÉ©ÉÉ +ÊyÉHÉù©ÉÉ Å »ÉÉlÉ»ÉÉlÉ +à©É H Ö±É UmÉÒ»É

  hɱɩÉÉ Å HoÉÉ ùW Ú oÉ«É à ±ÉÒ U à. ´ÉSSÉ à ´ ÉSSÉ à q Ö¾É +{É à SÉÉ à ~ ÉÉ>+É à U à. ¥É¾ Ö y ÉÉ

  yÉ©ÉÉ â ~ Éq à ¶É H à »ÉW ÇH{É à +Ê§É¡É à l É +{«É ©É ÖtÉ+É à +É SÉÉ à~ÉÉ> Hà q Ö¾É¥É Å yÉ©ÉÉ Å

  +ʧɴ«ÉGlÉ oÉ«É à±É Uà. HoÉÉ¡É»É ÅNÉ ~É ÚiÉ Ç oÉÉ«É l«ÉÉ Å hÉ±É ~É ÚiÉ Ç oÉÉ«É Uà. Hà÷±ÉÒH

  ±ÉÉ Å¥ÉÒ HoÉÉ+É à ¥É à mÉiÉ Hà SÉÉù hÉ±É »É ÖyÉÒ ~ÉiÉ Ê´É»lÉùà±É Uà.

  ~Év©ÉÉ Å - hɱɩÉÉ Å ©ÉÉmÉ HoÉÉ{ÉH W ùWÚ oÉ«É Ö Å U à +à´É Ö Å {ÉoÉÒ. ´ÉSSÉ à ´ÉSSÉ à

  HoÉÉ Å l ÉNÉ Ç l É ~ÉÉmÉ{ÉÉ »É ÖLÉ, q Ö:LÉ, Ê´Éù¾ +ÉÊq §ÉÉ´ÉÉ à {É à A~É»ÉÉ´ÉlÉÉ Å ´ÉiÉ Ç {ÉÉ à

  ~ ÉiÉ »ÉW ÇH à ¡É«ÉÉ àW à±É U à. ~ÉÉmÉ{ÉÉ Å Ê ´ÉÊ´É yÉ ¡ÉHÉù{ÉÉ Å ´ÉlÉ ÇiÉ ÚH-´«É´É¾Éù{ÉÉ Å

  ´ ÉiÉ Ç {ÉÉ à ~ÉiÉ »ÉW ÇH à H«ÉÉ Ç U à. ¡É§É´ÉSÉÉ àù, H Ö¥É àùqnÉ, Ê´Év Ö{©ÉɱÉÒ, {ÉÉÊNɱÉÉ,

  q Ö ÊNÉ Ç±ÉÉ, >l«ÉÉÊq SÉÊùmÉÉ à {É à +É{ÉÉ Å AqɾùiÉ lÉùÒH à q¶ÉÉ Ç ´ ÉÒ ¶ÉHÉ«É. +É

  ´ÉiÉ Ç {ÉÉ à SÉÊùmÉÉ à {ÉÉ Å ÊSÉnÉ{ÉÉ §ÉÉ´É{É à lÉÉt¶É Hù à U à. +à HÉùiÉ à HoÉÉH Þ ÊlÉ

  §ÉÉ´É~É ÚiÉ Ç +{É à ¿q«É»~ɶÉÔ ¥É{ÉÒ U à. +É©É ~Év©ÉÉ Å ~ÉÉ à l ÉÒHÒ ùÒlÉ à +oÉ Ç ~É ÚiÉ Ç

  ´ ÉiÉ Ç {ÉÉ à «É¶ÉÉ à Ê ´ ÉW«É à ¡É«ÉÉ àV«ÉÉ Å U à.

  ¥ÉÉ àyÉ - A~Éqà¶É ©ÉÉ÷à ¥É¾ÖyÉÉ qÖ¾É¥É ÅyÉ LÉ~É©ÉÉ Å ±ÉÒyÉ à±É Uà. yÉ©É Ç{ÉÉ à ©Éʾ©ÉÉ,

  W à +ÉNɱÉÒ hɳ©ÉÉ Å HoÉÉ©ÉÉ Å Ê{ÉʾlÉ ¾É à «É U à, +à +¾Ó lÉÉù»´Éù à ¡ÉNÉ÷ oÉÉ«É

  U à .

  hɱÉ{É à q à¶ÉÒ©ÉÉ Å hɳà±É Uà. G«ÉÉ Å«É q à¶ÉÒ{É Ö Å ~É Ö{ÉùÉ´ÉlÉ Ç{É {ÉoÉÒ. lÉ à »É©É«É{ÉÒ

  ¡ÉSÉʱÉlÉ q à¶ÉÒ+É à{ÉÒ ~É»É ÅqNÉÒ «É¶ÉÉ à Ê ´ÉW«É à Hù à±ÉÒ WiÉÉ«É U à. q à¶ÉÒ ´É ä Ê ´É y «É

  +É©É »É Ú]~É Ú ´ É ÇH{É Ö Å U à. +É H Þ ÊlÉ{ÉÒ NÉ à « É lÉÉ{É Ö Å + à »É Ú SÉH U à.

  mÉÒX +ÊyÉHÉù{ÉÒ ~ÉÉ ÅSÉ©ÉÒ hɱɩÉÉ Å{ÉÒ ‘ ¶ÉÉ Å ÊlÉ »ÉqÉ ©É{É©ÉÉ Å>’ ´É»É> +à

  q à¶ÉÒ©ÉÉ Å ~És»É à {ÉÉ+à H¾ à±ÉÒ {É Ö ~É Úù~É Å ÊelÉÉ +{É à ʶɫÉɳ{ÉÒ HoÉÉ{ÉÉ à ¡ÉÉù ŧÉ{ÉÉ à

  §ÉÉNÉ »É©É Ö ÊSÉlÉ ùÒlÉ à Ê{É°~ÉÉ«É à ±É U à. +à W ùÒlÉ à SÉÉ à oÉÉ +ÊyÉHÉù{ÉÒ mÉÒY

  hɱÉ{ÉÒ ¥É Ö ÊuÊ»ÉÊu{ÉÒ HoÉÉ ©ÉÉ÷ à ~É»É Åq Hù à±ÉÒ q à¶ÉÒ ‘ ¥É àe±É> §ÉÉù PÉiÉÉ à

  U>’ +à W ´ÉÉlÉÉ Ç H à ©É HùÉ à UÉ à ? ~ÉiÉ +oÉ Ç ~ É ÚiÉ Ç WiÉÉ«É U à. +Éq à¶ÉÒ´É ä Ê ´É y«É©ÉÉ Å oÉÒ «É¶ÉÉ à Ê ´ÉWY{ÉÒ lÉlHɱÉÒ{É ¡ÉSÉʱÉlÉ NÉÒlÉÉ à lÉù£{ÉÒ ¡ÉÒÊlÉ-

  ù ÖÊSÉ{ÉÉ à ~ÉiÉ ~ÉÊùSÉ«É ©É³Ò ù¾ à U à.

  +É©É «É¶ÉÉ à Ê ´ÉW«ÉY{ÉÒ HoÉ{ÉH³É{ÉÒ »É Ú]{ÉÉ à ~ÉiÉ ‘WÅ¥É Ö»´ÉÉ©ÉÒ ùɻɒ©ÉÉ Å oÉÒ L«ÉÉ±É +É´É à U à.

  11 12

 • S>•_kprl–e op_k”-1op_^pfp-1 S>•_kprl–e op_k”-1op_^pfp-1

  +É ùÒlÉ à ‘WÅ¥É Ö»´ÉÉ©ÉÒ ùɻɒ HoÉÉ{É Ö Å Ê{É©ÉÉ ÇiÉ +à ©ÉÉ÷ à xº÷É Å lÉHoÉÉ+É à{ÉÉ à»É Ú]-~É Ú ´ É ÇH{ÉÉ à Ê ´ÉÊ{É«ÉÉ àNÉ +{É à +oÉ Ç ~É ÚiÉ Ç + à ´ÉÒ HoÉ{ÉH³É +à©É mÉiÉ ¥ÉÉ¥ÉlÉ à

  ©Éy«ÉHɱÉÒ{É NÉ ÖWùÉlÉÒ ùÉ»É~Éù Å ~ÉùÉ©ÉÉ Å ©É¾n´É{ÉÒ H Þ ÊlÉ ±ÉÉNÉÒ U à. ~Éù Å ~ÉùÉoÉÒ

  ~ÉÊùÊSÉlÉ +à ´ÉÉ »ÉW ÇH +à{ÉÉ à xʺ÷~É Ú l É ùÒlÉ à Ê ´ÉÊ{É«ÉÉ àNÉ Hù à l«ÉÉù à + à©ÉÉ Å o ÉÒ

  +àH ~ÉÉ à l ÉÒHÒ ùSÉ{ÉÉ{É Ö Å »ÉW Ç{É H> ùÒlÉ à ¶ÉG«É ¥É{É à U à + à xʺ÷Ë¥Éq Ö oÉÒ ~ÉiÉ

  +É ùÉ»ÉH ÞÊlÉ{É Ö Å ©É Ú ±«É U à. +É©É «É¶ÉÉ à Ê ´ÉW«ÉY+à ‘ ÊmɺÉʺc¶É±ÉÉHÉ~É Öù Ö ºÉSÉÊùmÉ’©ÉÉ Å {ÉÒ HoÉÉ{É à ~ÉÉ à l ÉÒHÒ ¡ÉÊlɧÉÉ{ÉÉ à ~ÉÉ»É +É~ÉÒ{É à ‘WÅ¥É Ö»´ÉÉ©ÉÒ ùɻɒ H Þ Ê lÉ{É Ö ÅÊ {É©ÉÉ ÇiÉ H«É Ö Ç Å U à.

  »ÉÅq§ÉÇ»ÉÉ©ÉOÉÒ

  1) W Å¥É Ö» ´ÉÉ©ÉÒ ùÉ»É , »É Å ~ÉÉ. ù©ÉiɱÉÉ±É SÉÒ ¶Éɾ

  2) ©Éy«ÉHɱÉÒ{É NÉ ÖWùÉlÉÒ HoÉÉ»ÉÉʾl«É, ¾»É Ö «ÉÉÊ[ÉH

  3) +ÉùɩɶÉÉ à§ÉÉ ùɻɩÉɳÉ, »É Å ~ÉÉ. W«É Å lÉ HÉ àcÉùÒ

  ¶ÉÉ»mÉ »É Ö§ÉÉʺÉlÉ HÉ´«Éù»É, ´ÉÒiÉÉ {ÉÉq Ê´É{ÉÉ àq,

  SÉlÉ Öù ©É±É à Xà SÉlÉ Öù{É à, lÉÉ à C~ÉWà ¡É©ÉÉ àq.

  A~ÉÉy«ÉÉ«É «É¶ÉÉ à Ê ´ÉW«É

  (¸ÉÒ~ÉÉ±É ùÉ»É)

  ¸ÉÒ©Éq à ùÉWSÉ ÅrY{É Ö Å W ä {É lÉn´É[ÉÉ{É©ÉÉ Å «ÉÉ à NÉqÉ{É

  ±É à. ¡É´ÉÒiɧÉÉ< »ÉÒ. ¶Éɾ

  (+©ÉqÉ´ÉÉq λoÉlÉ W ä{É yÉ©É Ç { ÉÉ Ê´ÉwÉ{É +§«ÉÉ»É Ö, +{É àH ~É«É Ö Ç º ÉiÉ ´«ÉÉLÉÉ{É©ÉɳɩÉÉ Å

  q à¶ÉÊ´Éq à¶É©ÉÉ Å Ê´ÉwnÉÉ~É ÚiÉ Ç ¡É´ÉSÉ{ÉÉ à +É~É à U à +{É à W ä{É yÉ©É Ç {ÉÉ Ê´ÉÊ´ÉyÉ Ê´ÉºÉ«ÉÉ à A~Éù

  ±ÉàLÉÉ à ±ÉLÉà Uà.)

  ‘~Éù©É ~É ÖùÖºÉ ¡É§ÉÖ »ÉqÃNÉ ÖùÖ ~Éù©É [ÉÉ{É »É ÖLÉqÉ»É, Wà{É à +É~«É Ö Å §ÉÉ{É {ÉÒW lÉ à{É à »ÉqÉ ¡ÉiÉÉ©É’

  ¸ÉÒ©Éq ÃY+à ~ÉÉ à l ÉÉ{ÉÉ W¥ÉùÉ [ÉÉ{É{ÉÉ KÉ«ÉÉ à ~ɶɩÉoÉÒ W à »ÉÉʾl«É »ÉW Ç{É

  H«É Ö È Uà lÉ à©ÉÉ Å ÊW{ÉÉNÉ©ÉÉ à©ÉÉ Å ´ÉÒlÉùÉNÉ HÊoÉlÉ Ê»ÉuÉÅlÉ{ÉÉ Ê´ÉÊ´ÉyÉ Ê´ÉºÉ«ÉÉ à A~Éù{É Ö Å

  l É à © É{É Ö Å ËSÉlÉ{É LÉ Ú¥É ©ÉÉ{É{ÉÒ«É U à. r´«ÉÉ{É Ö « ÉÉ àNÉ{ÉÉ Ê´ÉºÉ«ÉÉ à A~Éù{ÉÉ lÉ à ©É{ÉÉ

  Ê´É´É à SÉ{É à ±ÉÉ àH§ÉÉ àN«É §ÉɺÉÉ©ÉÉ Å NÉv - ~Év ¶É ä±ÉÒ©ÉÉ Å Ê ´É¶Éɳ W ä{É-W ä{ÉlÉù

  »É©É ÖqÉ«É{É à W ä{ÉlÉn´É[ÉÉ{É{ÉÉ à »´ÉÉq SÉLÉÉe¬É à U à.

  r´«ÉÉ{É Ö « ÉÉ àNÉ Ê´É¶É à ¸ÉÒ©Éq à {ÉÒ ùSÉ{ÉÉ+É à

  r´«ÉÉ{É Ö « ÉÉ àNÉ +{É à ©ÉÉ à KÉ©ÉÉNÉ Ç {ÉÉ ÊW[ÉÉ»É Ö+É à ©ÉÉ÷ à ¸ÉÒ©Éq à Ê{É´É Þ ÊnÉ ~ÉUÒ

  (»É Å 1953 ~ÉUÒ) H à÷±ÉÉH ©É¾É¡É¥É Å yÉÉ à {ÉÒ ùSÉ{ÉÉ Hù´ÉÉ{ÉÉ à ¡ÉÉù Å§É H«ÉÉ â ¾lÉÉ à

  ~ÉiÉ lÉ à ¡É¥É Å y ÉÉ à +~É ÝiÉ Ç ùÂÉ ¾lÉÉ. +±É¥ÉnÉ »É Å KÉ à ~ É©ÉÉ Å - »É ÚmÉÉl©ÉH ¶É ä±ÉÒ©ÉÉ Å

  ±ÉLÉÉ«É à ±ÉÉ à +É ¡ÉÉù ŧÉ{ÉÉ à §ÉÉNÉ ~ÉiÉ +{É àH ùÒlÉ à ©ÉÉNÉ Çq¶É ÇH ¥É{ÉÒ ù¾ à lÉ à ´ ÉÉ à

  U à .

  +É ©É¾É¡É¥ÉÅyÉÉà©ÉÉÅ ©ÉÖL«Él´Éà :

  1) +É{É ÅqPÉ{É SÉÉ à ´ ÉÒ¶ÉÒ - +ÅlÉNÉ Ç l É FºÉ§ÉÊW{É »lÉ´É{É Ê´É´É à SÉ{É (+Å.753)

  2) q Ö:LÉ Ê{É´É Þ ÊnÉ A~ÉÉ«É°~É ´ÉÒlÉùÉNÉ ©ÉÉNÉ Ç (+Å. 755)

  3) ©ÉÉ à KÉ Ê»ÉuÉ Å lÉ (+Å. 757)

  13 14

 • S>•_kprl–e op_k”-1op_^pfp-1 S>•_kprl–e op_k”-1op_^pfp-1

  4) ~É Å SÉÉÊ»lÉHÉ«É (+Å. 766) +{É à

  5) ´«ÉÉL«ÉÉ{É»ÉÉù - 1 - 2 (+Å. 918, 919)

  +É A~ÉùÉ Å lÉ ¸ÉÒ©Éq à {ÉÒ r´«ÉÉ{É Ö « ÉÉ àNÉ{ÉÒ »É Ú K©É©ÉÒ©ÉÉ Å»ÉÉ W ä{É

  ©ÉÉNÉ Ç Ê ´É ´É àH, r´«É¡ÉHɶÉ, q Ö:LÉ ©ÉÒ©ÉÉ Å»ÉÉ, Y´É-H©É Ç-Ê´ÉSÉÉù, r´«É§ÉÉ´É

  +ɸɴÉÉÊq lÉn´ÉÊ´ÉSÉÉù, ©ÉÉ à K É©ÉÉNÉ Ç ´ÉNÉ àù à ©ÉÉ Å ~ÉiÉ Xà´ÉÉ ©É³ à U à +{É à ¾ÉoÉ

  {ÉÉ á y É 1-51-52-53-83, 2-4, 3-6 +à +ÉÊq +ÅHÉ à ©ÉÉ Å r´«ÉÉ{É Ö « ÉÉ àNÉ +{É à

  ©ÉÉ à KÉ©ÉÉNÉ Ç {ÉÒ Nɾ{É Ê´ÉSÉÉùiÉÉ U à.

  r´«ÉÉ{É Ö « ÉÉ àNÉ ~Éùl´É à ¸ÉÒ {É à Ê©ÉSÉ{r Ê»ÉuÉÊ{lÉH{É à ´ ÉH Þ lÉ ‘r´«É»É ÅOɾ’+{É à H Ö ÅqÉH Ö ÅqÉSÉÉ«É Ç ùÊSÉlÉ ‘ ~É Å SÉÉÊ»lÉHÉ«É’ +ÉÊq OÉ Å oÉÉ à {ÉÉ à DeÉ à ¡É§ÉÉ´ÉlÉ à ©É{ÉÉ ~Éù ¾lÉÉ à. lÉ à ©ÉÉ Å ´ÉÊiÉ Ç lÉ r´«É{ÉÉ »´É°~É{É à +{É Ö±ÉKÉÒ{É à lÉ à ©É{É à ©É ÖL«Él´É à

  ~ ÉÉ à l ÉÉ{ÉÉ Å ©É Å l É ´ «ÉÉ à ¡ÉNÉ÷ H«ÉÉ Ç U à.

  ¸ÉÒ©Éq ÃY{ÉÉ ~ÉÉ à l ÉÉ{ÉÉ +y«ÉÉl©É Ê´ÉºÉ à {ÉÉ Ê´ÉSÉÉùÉ à {É Ö Å +É±É àLÉ{É ¸ÉÒ©Éq Ã

  ùÉWSÉ År{ÉÉ ~ÉÉù©ÉÉÊoÉ ÇH ±ÉLÉÉiÉÉ à {ÉÉ à (~ÉmÉ{ÉÉ à) »É ÅOɾ OÉ Å oÉ©ÉÉ Å Xà ´ÉÉ ©É³ à U à.

  Wä{Éq¶É Ç{É{ÉÉ ~ÉÉ«ÉÉ°~É ©É ÖL«É Ê´ÉºÉ«É ‘»É©«ÉNÉ Ã q¶É Ç{É’ Ê´ÉºÉ à ¸ÉÒ©ÉqÃY+à LÉ Ú¥ÉBeÉiÉ~É Ú ´ É ÇH{É Ö Å ËSÉlÉ{É ¡ÉNÉ÷ H«É Ö È U à.

  +{É Å l ÉHɳoÉÒ W à [ÉÉ{É ´É¾ à lÉ Ö oÉlÉ Ö Å ¾lÉ Ö Å lÉ à [ÉÉ{É{É à + àH »É©É«É©ÉÉmÉ©ÉÉ Å

  ©Él«ÉÉ Å l Éù HùÒ W àiÉ à §É´ÉÊ{É´É Þ ÊnÉ °~É H«É Ö È lÉ à H±«ÉÉiÉ©É Ú Ê lÉ Ç »É©«ÉNÉq¶É Ç {É{É à

  {É©É»HÉù. (¸ÉÒ©Éq à ùÉWSÉ År ´ÉºÉ Ç - 31 ~ÉÉc- 839)

  ¶ÉÉ»mÉHÉùÉ à+ à W à ´ÉÉlÉ ±ÉLÉÒ U à, lÉ à {ÉÉ à y ´ÉÊ{É ùWÚ HùlÉÉ ¸ÉÒ©Éq ÃY +É

  ~É Å ÎGlÉ©ÉÉ Å WiÉÉ´É à U à H à §É´ÉÊ{É´É Þ ÊnÉ +oÉ´ÉÉ »É Å»ÉÉù{ÉÒ ùLÉe~ÉaÒ{ÉÉ à+ Å lÉ

  ±ÉÉ´É{ÉÉù +{É à ©ÉÉ à K É »É Ö y ÉÒ ~É¾É áSÉÉe{ÉÉù ʴɹɩÉÉ Å HÉ à

 • S>•_kprl–e op_k”-1op_^pfp-1 S>•_kprl–e op_k”-1op_^pfp-1

  ©ÉÉNÉ Ç {É à »´ÉÒHÉù´É Ö Å lÉ à U à. ©ÉXW{ÉÉ à «É à {É, NÉlÉ: »É ~É{oÉÉ: W à ©ÉÉNÉ â +ÉNɳ

  [ÉÉ{ÉÒ+É à+ à +Él©ÉH±«ÉÉiÉ H«É Ö Å Ç l É à +Él©ÉÉ+É à{ÉÉ ©ÉÉNÉ â +ÉNɳ ´ÉyÉ´ÉÉ,

  +Él©ÉXNÉ ÞÊlÉ H à³´É´ÉÉ ©ÉÉ÷ à »ÉlÉ Ã ~É Öù Ö ºÉÉ à+ à AnÉ©É ´ÉÉiÉÒ wÉùÉ A~Éq à¶É +É~«ÉÉ à

  U à .

  +àW »Él¸É Ö l É U à. +àW ¡ÉH Þ º÷ [ÉÉ{É +oÉ´ÉÉ Ê´É[ÉÉ{É U à, +àW y«ÉÉ{É

  U à +{É à + àW AnÉ©É lÉ~É U à W à W à{É à ~ÉÉ©ÉÒ{É à +É Y´É Ê{ÉW ¶É Öu »É¾Xl©É

  »´É°~É©ÉÉ Å ±É«É ~ÉÉ©É à, »´É°~ÉÊ{ɺc oÉÉ«É +É ·±ÉÉ àH{ÉÒ »ÉÉqÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉ Å »É©ÉWiÉ

  +É~É´ÉÒ ¾É à «É lÉÉ à H¾Ò ¶ÉHÉ«É H à :

  “ [ÉÉ{É»«É £±É Å Ê´ÉùÊlÉ” , “ »ÉÉ Ê´ÉvÉ «ÉÉ Ê´É©É ÖHlÉ«É à”+ÉW ¥ÉÉ à y É~ÉÉc ¸ÉÒ©Éq ÃY +à©É{ÉÉ +{É à »ÉSÉÉ à÷ ¶É¥q©ÉÉ Å +¾Ó »É©ÉX´É à U à.

  +Él©É»´É°~É{ÉÒ +{É Ö§É Ú ÊlÉ HùÉ´É à, Ê{ÉX{É Åq{ÉÉ »´É°~É©ÉÉ Å ù»É ~É©ÉÉe à, ~ÉÉ à lÉÉ{ÉÉ

  +Él©É»´É°~É©ÉÉ Å Î»oÉù ¥É{ÉÉ´É à lÉ àW ¸É Ö l É »É©«ÉNÉ Ã U à, lÉ àW [ÉÉ{É [É à « É, ¾ à «É,

  A~ÉÉq à «É ~ÉqÉoÉÉ â {ÉÉ à Ê ´É´É àH WNÉÉeÒ +Él©ÉʾlÉ »É©«ÉNÉ Ã l É~É +{É à ¶É Ö§É y«ÉÉ{É{ÉÉ

  ©ÉÉNÉ â +Él©ÉÉ{É à qÉ àùÒ X«É U à.

  +Él©ÉÉ{ÉÉ 6 »oÉÉ{É Ê´ÉºÉ à{ÉÉ à +{É à lÉ à{ÉÒ ©ÉÉ{«ÉlÉÉ{ÉÉ à »´ÉÒHÉù »É©«ÉNÉq¶É Ç{É

  »ÉÉoÉ à »É ÅH³É«É à ±ÉÉ à U à lÉ à ´ÉÉlÉ ¸ÉÒ©Éq ÃY+à 25 ©ÉÉ ´ÉºÉ Ç {ÉÉ 305 ©ÉÉ Å ~ÉmÉ©ÉÉ Å

  H¾Ò Uà lÉoÉÉ ~ÉmÉ 324 ©ÉÉ Å A±±É àLÉ U à H à :

  +Él©É§ÉÉ´É «ÉoÉÉoÉ Ç Wà{É à »É©ÉX«É Uà, Ê{É¹É±É ù¾à Uà, lÉ à{É à »É©ÉÉÊyÉ ¡ÉÉ~lÉ

  ¾É à « É U à. »É©«ÉHq¶É Ç {É{É Ö Å ©É ÖL«É ±ÉKÉiÉ ´ÉÒlÉùÉNÉlÉÉ XiÉÒ+à UÒ+à +{É à lÉ à { ÉÉ à

  +{É Ö§É´É U à. ‘+Él©ÉÉ U à’ , +à©É W à ¡É©ÉÉiÉoÉÒ WiÉÉ«É +Él©ÉÉ Ê{Él«É U à +à©ÉW à ¡É©ÉÉiÉoÉÒ WiÉÉ«É +Él©ÉÉ §ÉÉ àGlÉÉ U à +à©É W à ¡É©ÉÉiÉoÉÒWiÉÉ«É U à ©ÉÉ à KÉ

  U à +à©É W à ¡É©ÉÉiÉoÉÒ WiÉÉ«É, +{É à lÉ à {ÉÉ à A~ÉÉ«É U à, +à©É W à ¡É©ÉÉiÉoÉÒ

  WiÉÉ«É, lÉ à ´ÉÉù Å ´ÉÉù Ê´ÉSÉÉù´ÉÉ«ÉÉ àN«É U à. +y«ÉÉl©É»ÉÉù©ÉÉ Å +oÉ´ÉÉ ¥ÉÒX

  NÉ©É à lÉ à OÉ Å oÉ©ÉÉ Å +à ´ÉÉlÉ ¾É à «É lÉÉ à Ê´ÉSÉÉù´ÉÉ©ÉÉ Å ¥ÉÉyÉ {ÉoÉÒ. H±~É{ÉÉ{ÉÉ à l«ÉÉNÉ

  HùÒ Ê´ÉSÉÉùiÉÉ «ÉÉ àN«É U à. ¸ÉÒ©Éq ÃY »Éù³lÉÉoÉÒ »É©ÉY ¶ÉHÉ«É +à

  »É©«ÉNÉxʺ÷ A~Éù ¡ÉHÉ¶É ~ÉÉoÉùlÉÉ Å ±ÉLÉ à Uà H à »É©«ÉNÉxʺ÷ +à÷±É à §É±ÉÒ xʺ÷

  +~ÉKÉ~ÉÉlÉ à »ÉÉùÉ»ÉÉù à Ê´ÉSÉÉù´É Ö Å lÉ à {É Ö Å {ÉÉ©É Ê´É´É àHxʺ÷ +{É à Ê´É´É àHxʺ÷ +à÷±É à

  »É©«ÉNÉxʺ÷ +à©É{É Ö Å ¥ÉÉ à y É ´É Ö Å lÉt{É LÉù Ö Å W Uà. Ê´É´É àHxʺ÷ Ê´É{ÉÉ LÉù Ö Å G«ÉÉ Å oÉÒ

  »É Ú] à ? +{É à LÉù Ö Å Ê´É{ÉÉ ~É Úù Ö Å OɾiÉ ~ÉiÉ G«ÉÉ ÅoÉÒ oÉÉ«É ? ©ÉÉ÷ à »ÉPÉ³É ¡ÉHÉù à

  »É©«ÉNÉxʺ÷{ÉÉ à A~É«ÉÉ àNÉ Hù´ÉÉ à Xà

 • S>•_kprl–e op_k”-1op_^pfp-1 S>•_kprl–e op_k”-1op_^pfp-1

  ʶÉKÉÉ~ÉÉc-9 »ÉlÉ Ã yÉ©É Ç l Én´É

  +yÉÉ àNÉÊlÉ©ÉÉ Å ~ÉelÉÉ +Él©ÉÉ{É à yÉùÒ ùÉLÉ{ÉÉù W à ´É»lÉ Ö lÉ à {É Ö Å {ÉÉ©É yÉ©É Ç

  H¾ à ´ÉÉ«É U à. +à yÉ©É Ç lÉn´É{ÉÉ »É´É Ç [É §ÉNÉ´ÉÉ{É à ʧÉ}É Ê§É}É §É àq HÂÉ U à.

  lÉ à©ÉÉ Å{ÉÉ ©É ÖL«Él´É à §É àq Uà :

  1) ´«É´É¾ÉùyÉ©É Ç, 2) Ê{ÉýÉ«ÉyÉ©É Ç

  ´ «É ´É¾ÉùyÉ©É Ç ©ÉÉ Å ©É ÖL«É q«ÉÉ U à, ¥ÉÉHÒ{ÉÉ Å SÉÉù ©É¾ÉµÉlÉÉ à q«ÉÉ{ÉÒ »É ÖùKÉÉ

  ©ÉÉ÷ à U à, q«ÉÉ{ÉÉ 8 §É àq ´«É´É¾Éù yÉ©É Ç ©ÉÉ Å U à.

  1) r´«Éq«ÉÉ, 2) §ÉÉ´Éq«ÉÉ, 3) »´Éq«ÉÉ, 4) ~Éùq«ÉÉ, 5) »´É°~Éq«ÉÉ, 6)

  +{É Ö¥É Å y Éq«ÉÉ, 7) ´«É´É¾Éùq«ÉÉ, 8) Ê{ÉýÉ«Éq«ÉÉ.

  +à +Éc ¡ÉHÉù{ÉÒ q«ÉÉ ´Ée à HùÒ{É à ´ «É ´É¾ÉùyÉ©É Ç §ÉNÉ´ÉÉ{É à HÂÉ à U à. +à©ÉÉ Å

  »É´É Ç Y´É{É Ö Å »É ÖLÉ, »É Å lÉÉ à ºÉ, +§É«ÉqÉ{É »ÉPɳ Ö Å Ê ´ÉSÉÉù~É Ú ´ É ÇH XàlÉÉ Å +É´ÉÒ X«É

  U à .

  ¥ÉÒXà Ê{ÉýÉ«ÉyÉ©É Ç ~ÉÉ à l ÉÉ{ÉÉ »´É°~É{ÉÒ ¨É©ÉiÉÉ ÷ɳ´ÉÒ, +Él©ÉÉ{É à

  +Él©É§ÉÉ´É à +É à³LÉ´ÉÉ à. +É »É Å»ÉÉù©ÉÉ Å lÉ à ©ÉÉùÉ à {ÉoÉÒ, ¾ Ö Å + àoÉÒ Ê§É}É ~Éù©É

  +»É ÅNÉ, Ê»Éu»Éq¶É ¶É Öu +Él©ÉÉ U Ö Å + à{ÉÒ +Él©É»´É§ÉÉ´É ´ÉlÉ Ç {ÉÉ lÉ à Ê{ÉýÉ«É

  yÉ©É Ç U à.

  ʶÉKÉÉ~ÉÉc-11 »Éq ÃNÉ Öù Ö l Én´É

  »É Å»ÉÉù°~ÉÒ »É©É Ör{É à Hɺc »´É°~ÉÒ NÉ Öù Ö W lÉù à U à, +{É à lÉÉùÒ ¶ÉH à U à,

  ÊW{É à¹Éù §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÒ §ÉÉLÉ à±ÉÒ +É[ÉÉ~ÉiÉ à +ɾÉù W³ ±É à lÉÉ ¾É à «É, ¥ÉÉ´ÉÒ¶É

  ¡ÉHÉù{ÉÉ ~ÉÊùºÉ¾ »É¾{É HùlÉÉ ¾É à «É, [ÉÉlÉ, qÉ Å lÉ, Ê{ÉùÉù ŧÉÒ +{É à ÊWlÉ à Î{r«É

  ¾É à «É, »É äuÉ Å Ê lÉH [ÉÉ{É©ÉÉ Å Ê{É©ÉN{É ¾É à «É. yÉ©É Ç ©ÉÉ÷ à ©ÉÉmÉ ¶ÉùÒ{ÉÉ à Ê{É´ÉÉ Ç¾

  HùlÉÉ ¾É à « É, ÷ Ú ÅH©ÉÉ Å lÉ à+É à {É à Hɺc »´É°~É »Éq ÃNÉ Öù Ö XiÉ´ÉÉ.

  ¶ÉÉ»mÉHÉùÉ à{ÉÉ à ©ÉlÉ »É©ÉX´ÉlÉÉ Å ¸ÉÒ©Éq ÃY H¾à Uà H à Wà +É´ÉÉ Å AnÉ©É mÉiÉ

  ùl{ÉÉ à {É à q à ´É-NÉ Öù Ö-yÉ©É Ç {É à W »´ÉÒHÉù à U à, lÉ à ©É{ÉÉ A~Éù ¸ÉuÉ ùÉLÉ à U à, lÉ à ©É{ÉÒ

  +É[ÉÉ©ÉÉ Å ù¾ à U à, +à Y´ÉÉ à Ê{É«É©ÉÉ »É©«ÉNÉ Ãq¶É Ç {É ~ÉÉ©É à±ÉÉ U à.

  ´«É´É¾Éùxʺ÷+à +É ùÒlÉ à ¸ÉuÉNÉ ÖiÉ»É Å ~É}É +{É à »É©«ÉHl´É ~ÉÉ©É{ÉÉùÉ{É à

  ¸ÉÒ©Éq ÃY ±ÉLÉ à Uà Hà lÉ à{É à »É Å»ÉÉù Hà´ÉÉ à ±ÉÉNÉ à ?

  “»É Å»ÉÉù »É ÖLÉ{ÉÉ +àH©ÉÉ Å ~ÉiÉ Xà q Ö:LÉ{É Ö Å ´É àq{É {É oÉÉ«ÉlÉÉ à ´É à yÉ»É Å ´É à yÉ ~Éq »É©ÉÊHlÉ ~É ÚiÉ Ç ~ÉÉ©«ÉÉ {É H¾à´ÉÉ«É”.ʶÉKÉÉ~ÉÉc-52 ©ÉÉ Å »É Å»ÉÉù{É Ö Å »´É°~É »É©ÉX´É à U à.

  [ÉÉ{ÉÒ+Éà+à ´É äùÉN«É ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à ¥ÉÉ à y«ÉÉ à ? »É Å»ÉÉù Hà´ÉÉ à Uà ? [ÉÉ{ÉÒ+Éà+à

  + à{É à +{É Å l É LÉ àq©É«É, +{É Å l É q Ö:LÉ©É«É, +´«É´ÉλoÉlÉ Sɳ - Ê´ÉSɳ +{É à

  +Ê{Él«É HÂÉ à U à.

  “+{É ÅlɧɴÉ{É Ö Å ~É«É Ç÷{É, +{É Å lÉHɳ{É Ö Å +[ÉÉ{É, +{É Å lÉY´É{É{ÉÉ à ´«ÉÉPÉÉlÉ,+{É Å lÉ©ÉùiÉ, +{É Å lɶÉÉ àH +à ´Ée à HùÒ{É à »É Å»ÉÉùSÉJ©ÉÉ Å +Él©ÉÉ §É©«ÉÉ Hù à

  U à.”

  [ÉÉ{ÉÒ+Éà »É Å»ÉÉù{É à KÉiɧÉù ~ÉiÉ »É ÖLÉ°~É H¾àlÉÉ {ÉoÉÒ, lÉ±É Wà÷±ÉÒ WN«ÉÉ

  ~ÉiÉ »É Å»ÉÉù{ÉÒ ] àù Ê´É{ÉÉ ù¾Ò {ÉoÉÒ.

  +{É Å lÉ~ÉÉ~É, +{É Å lɶÉÉ àH, +{É Å lÉq Ö:LÉ Xà

 • S>•_kprl–e op_k”-1op_^pfp-1 S>•_kprl–e op_k”-1op_^pfp-1

  ~ÉmÉ-40©ÉÉÅ ùÉNÉ wàºÉ +{Éà ©ÉÉ à¾ +à mÉiÉ qÉàºÉÉ à Ê´É¶É à »É©ÉX´ÉlÉÉ Å ¸ÉÒ©ÉqÃY

  ±ÉLÉà Uà Hà :

  +{ÉÉÊqHɳ{ÉÉ ©É¾É¶ÉmÉ Ö°~É ùÉNÉ, wàºÉ +{É à ©ÉÉ à¾{ÉÉ ¥É ÅyÉ{É©ÉÉ Å lÉ à ~ÉÉ àlÉÉ{ÉÉ

  »É Å¥É Å y ÉÒ Ê´ÉSÉÉù HùÒ ¶ÉG«ÉÉ {ÉoÉÒ, ©É{É Ö º «Él´É, +É«É Çq à ¶É, AnÉ©ÉH Ö³, ¶ÉÉùÒÊùH

  »É Å ~ÉÊnÉ +à +~É à ÊKÉlÉ »ÉÉyÉ{É U à +{É à +ÅlÉù ÅNÉ »ÉÉyÉ{É ©ÉÉmÉ ©É ÖGlÉ oÉ´ÉÉ{ÉÒ

  »ÉÉSÉÒ ÊW[ÉÉ»ÉÉ +à U à +{É à »É©ÉÊHlÉ +É´«ÉÉ Ê´É{ÉÉ ù¾ à {Éʾ.

  ÊW{É¡ÉÊlÉ©ÉÉ +{É à ÊW{É~É ÚX Ê´ÉºÉ à {ÉÉ à ¾HÉùÉl©ÉH +ʧÉNÉ©É WiÉÉ´ÉlÉÉ Å

  ¸ÉÒ©Éq ÃY ±ÉLÉ à U à H à : ©ÉÉùÒ ÊW[ÉÉ»ÉÉ ´ÉÒlÉùÉNÉq à ´É{ÉÒ +É[ÉÉ{ÉÉ +ÉùÉyÉ{É

  §ÉiÉÒ U à. +à©É »Él«ÉlÉÉ{É à LÉÉlÉù H¾Ò q¶ÉÉ Ç ´ «É Ö Å U à H à ¡ÉoÉ©É ~ÉKÉ »Él«É U à,

  +à÷±É à ÊW{É¡ÉÊlÉ©ÉÉ +{É à lÉ à {É Ö Å ~É ÚW{É ¶ÉÉ»mÉÉ àGlÉ, ¡É©ÉÉiÉÉ àGlÉ, +{É Ö§É´ÉÉ àGlÉ

  +{É à +{É Ö§É´É©ÉÉ Å ±É à ´ÉÉ «ÉÉ àN«É Uà, ©É{É à lÉ à ~ÉqÉoÉÉ â{ÉÉ à Wà °~É à ¥ÉÉ à yÉ oÉ«ÉÉ à +oÉ´ÉÉ

  lÉ à Ê´ÉºÉ«É »É Å¥É ÅyÉÒ ©É{É à Wà +±~É ¶É ÅHÉ ¾lÉÒ lÉ à {ÉÒH³Ò NÉ

 • S>•_kprl–e op_k”-1op_^pfp-1 S>•_kprl–e op_k”-1op_^pfp-1

  SÉÉù lÉ à{ÉÉ Å +É±É Å¥É{É Uà, SÉÉù lÉ à{ÉÒ ùÖÊSÉ Uà, SÉÉù lÉ à{ÉÉ ~ÉÉ«ÉÉ Uà, +à©É

  +{É àH §É àq à ´É¾ áSÉÉ«É à ±É Ö Å y É©É Ç y « ÉÉ{É U à. ¡Él«É àH q¶É Ç {É©ÉÉ Å +Él©ÉÉ{ÉÉ àW ¥ÉÉ à y É U à

  +{É à ©ÉÉ àKÉ ©ÉÉ÷ à »É´É Ç{ÉÉ à ¡É«Él{É Uà lÉÉ à ~ÉiÉ +É÷±É Ö Å lÉÉ à +É~É ~ÉiÉ ©ÉÉ{«É HùÒ

  ¶ÉH¶ÉÉ à H à W à ©ÉÉNÉ Ç oÉÒ +Él©ÉÉ-+Él©ÉÉl´É, »É©«ÉH[ÉÉ{É-«ÉoÉÉoÉ Çxʺ÷ ~ÉÉ©É à lÉ à

  ©ÉÉNÉ Ç »Él~É Öù Ö ºÉ{ÉÒ +É[ÉÉ{É Ö»ÉÉù »É©©É Å l É Hù´ÉÉ à Xà

 • S>•_kprl–e op_k”-1op_^pfp-1 S>•_kprl–e op_k”-1op_^pfp-1

  +[ÉÉ{É, HÉ©É, ¾É»«É, ùÊlÉ, +ùÊlÉ ´ÉNÉ àù à ©É³Ò{É à +hÉù q Ú ºÉiÉ©ÉÉ Å {É Ö Å

  + àH q ÚºÉiÉ ¾É à «É lÉÉ à ~ÉiÉ lÉ à +~É ÚV«É Uà, +à©É »É©ÉoÉ Ç ~É Å ÊelÉ à ~ÉiÉ HÂÖ Å U à H à

  “ ~Éù©É à¹Éù U Ö Å + à©É Ê©Éo«ÉÉ ùÒlÉ à ©É{ÉÉ´É{ÉÉùÉ ~É Öù Ö ºÉÉ à ~ÉÉ à l É à ~ÉÉ à l ÉÉ{É à cNÉ à U à,HÉùiÉ, ~ÉeLÉÉ©ÉÉ Å »mÉÒ ¾É à ´ÉÉoÉÒ lÉ à+É à ʴɺÉoÉÒ eù à U à, ¶É»mÉ yÉÉùiÉ Hù à±ÉÉ

  ¾É à ´ÉÉoÉÒ w àºÉÒ cù à U à. W~É©ÉÉ³É yÉÉùiÉ H«ÉÉ Ç oÉÒ lÉ à+É à{É Ö Å ÊSÉnÉ ´«ÉOÉ Uà, +à©É

  cù à U à +É©É U à lÉÉ à ~ÉUÒ ¥ÉÒX{É à lÉ à+É à H à ©É lÉÉùÒ ¶ÉH à ? ´É³Ò H à÷±ÉÉH

  +´ÉlÉÉù ±É à ´ ÉÉ °~É à ~Éù©É à¹Éù H¾ à ´ÉùÉ´É à U à lÉÉ à l «ÉÉ Å +©É ÖH H©É Ç {É Ö Å ¡É«ÉÉ àW{É

  lÉ à ~ÉùoÉÒ Ê»Éu oÉÉ«É U à” .

  +[ÉÉ{É, Ë{ÉqÉ, Ê©Éo«ÉÉl´É, ùÉNÉ, w àºÉ, +Ê´ÉùÊlÉ, §É«É, ¶ÉÉ àH,

  W ÖNÉ Ö ~»ÉÉ, qÉ{ÉÉ Å l ÉùÉ«É, ±ÉɧÉÉ Å lÉùÉ«É, ´ÉÒ«ÉÉ È l ÉùÉ«É +{É à A~ɧÉÉ àNÉÉ Å l ÉùÉ«É

  HÉ©É, ¾É»«É, ùÊlÉ +{É à +ùÊlÉ +à +hÉù q Ú ºÉiÉÉ à {É Ö Å ´ ÉiÉ Ç {É ¶ÉÉ»mÉ©ÉÉ Å +É´É à

  U à .

  l«ÉÉùà ~É ÚV«É HÉàiÉ +{Éà §ÉÎGlÉ HÉà{ÉÒ Hù´ÉÒ Hà Wà ´Éeà +Él©ÉÉ »´É¶ÉÎGlÉ{ÉÉ à

  ¡ÉHÉ¶É Hù à. ¶É Öu »ÉÎSSÉqÉ{É Åq »´É°~É - ‘+{É Å lÉÊ»Éu{ÉÒ’ §ÉÎGlÉoÉÒ lÉ à ©ÉW»É´É Çq Ú ºÉiÉ ùʾlÉ H©É Ç - ©É±É¾Ò{É, ©É ÖGlÉ, {ÉÒùÉNÉÒ, »ÉH³§É«ÉùʾlÉ, »É´É Ç [É,

  »É´É Çq¶ÉÔ ÊW{É à¹Éù §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÒ §ÉÎGlÉoÉÒ +Él©É¶ÉÎGlÉ ¡ÉHÉ¶É ~ÉÉ©É à U à.

  lÉ à +{É Å lÉ[ÉÉ{ÉÒ §ÉNÉ´ÉÉ{É lÉÉ à {ÉÒùÉNÉÒ +{É à Ê{ÉÊ´É ÇHÉù Uà +{É à »lÉ Ö Ê lÉ,

  Ë{ÉqÉ{É Ö Å +É~ÉiÉ{É à H Å< £³ +É~É´ÉÉ{É Ö Å ¡É«ÉÉ àW{É {ÉoÉÒ, +É~ÉiÉÉ à +Él©ÉÉ W à

  H©É Çq³oÉÒ PÉ àùÉ«É à ±ÉÉ à U à lÉ à © ÉW +[ÉÉ{ÉÒ +{É à ©ÉÉ à¾É Å y É oÉ«É à ±ÉÉ à U à lÉ à ÷ɳ´ÉÉ

  +{É Ö ~É©É ~É Öù Ö ºÉÉoÉ Ç {ÉÒ +ɴɶ«ÉHlÉÉ U à, »É´É Ç H©É Çq³ KÉ«É HùÒ +{É Å lÉY´É{É,

  +{É Å lÉ ´ÉÒ«É Ç, +{É Å lÉ[ÉÉ{É +{É à +{É Å l Éq¶É Ç {ÉoÉÒ »´É°~É©É«É oÉ«ÉÉ +à ´ÉÉ

  ÊW{É à¹Éù{É Ö Å »´É°~É +Él©ÉÉ{ÉÒ Ê{ÉýÉ«É{É«É à ÊùÊu ¾É à ´ ÉÉoÉÒ +à ~É Öù Ö ºÉÉoÉ Ç l ÉÉ +É~É à

  U à, Ê´ÉHÉùoÉÒ Ê´ÉùGlÉ Hùà Uà, ¶ÉÉ Å ÊlÉ +{É à Ê{ÉWÇùÉ +É~É à Uà, lɱɴÉÉù ¾ÉoÉ©ÉÉ Å

  ±É à ´ ÉÉoÉÒ W à©É ¶ÉÉ ä « É Ç +{É à §ÉÉ ÅNÉoÉÒ {ɶÉÉ à Al~É}É oÉÉ«É U à, lÉ à ©É +à NÉ ÖiÉ

  ËSÉlÉ´É{ÉoÉÒ +Él©ÉÉ »´É»´É°~ÉÉ{É Åq{ÉÒ ¸É àiÉÒ+à SÉhlÉÉ à X«É U à, q~É ÇiÉ ¾ÉoÉ©ÉÉ Å

  ±É à l ÉÉ Å W à©É ©É ÖLÉÉH Þ ÊlÉ{É Ö Å §ÉÉ{É oÉÉ«É U à lÉ à ©É Ê»Éu H à ÊW{É à¹Éù »´É°~É{ÉÉ Å

  ËSÉlÉ´É{É°~É q~É ÇiÉoÉÒ +Él©É»´É°~É{É Ö Å §ÉÉ{É oÉÉ«É U à.

  SÉÉù ¡ÉHÉù{ÉÉ Ê{ÉKÉ à~ÉÉ à{ÉÉ à A±±É àLÉ HùlÉÉ Å ¸ÉÒ©ÉqÃY {ÉÉ©É »oÉÉ~É{ÉÉ{É Ö Å ©É¾n´É

  ʶÉKÉÉ ~ÉÉc-14 ©ÉÉ Å WiÉÉ´É à Uà H à :

  Ê»Éu»´É°~É ~ÉÉ©Éà±ÉÉ lÉ à ÊW{Éà¹ÉùÉà lÉÉ à »ÉPÉ³É ~ÉÚV«É Uà l«ÉÉùà {ÉÉ©ÉoÉÒ §ÉÎGlÉ

  Hù´ÉÉ{ÉÒ H Å< W°ù Uà ?

  ¾É, +´É¶«É Uà, +{É ÅlÉ Ê»Éu »´É°~É{É à y«ÉÉlÉÉ Å W à ¶É Öu »´É°~É{ÉÉ Ê´ÉSÉÉù

  oÉÉ«É lÉ à lÉÉ à HÉ«É Ç ~Éù ÅlÉ Ö +à Wà Wà ´Ée à lÉ à »´É°~É{É à ~ÉÉ©«ÉÉ lÉ à HÉùiÉ H«É Ö Å ? +à

  Ê´ÉSÉÉùlÉÉ AOÉ lÉ~É, ©É¾É{É ´É äùÉN«É, +{É Å lÉq«ÉÉ, ©É¾É{Éy«ÉÉ{É, +à »ÉPɳÉ{É Ö Å

  »©ÉùiÉ oÉ¶É à, lÉ à+É à {ÉÉ +¾ÇlÉ Ã lÉÒoÉ ÈHù~Éq©ÉÉ Å W à {ÉÉ©ÉoÉÒ lÉ à+É à ʴɾÉù HùlÉÉ Å

  ¾lÉÉ Å lÉ à {ÉÉ©ÉoÉÒ lÉ à+É à{ÉÉ ~ÉÊ´ÉmÉ +ÉSÉÉù +{É à ~ÉÊ´ÉmÉ SÉÊùmÉ, +ÅlÉ:HùiÉ©ÉÉ Å

  Aq«É ~ÉÉ©É¶É à, W à Aq«É ~ÉÊùiÉÉ©É à ©É¾É±ÉɧÉqÉ«ÉH Uà, Wà©É ©É¾É´ÉÒù{É Ö Å ~ÉÊ´ÉmÉ

  {ÉÉ©É »©ÉùiÉ Hù´ÉÉoÉÒ lÉ à+É à HÉ àiÉ, G«ÉÉù à H à ´ÉÉ ¡ÉHÉù à Ê»ÉÊu ~ÉÉ©«ÉÉ, +à

  SÉÊùmÉÉ à {ÉÒ »©É Þ Ê lÉ oÉ¶É à +{É à + àoÉÒ +É~ÉiÉ à ´É äùÉN«É, Ê´É´É àH,

 • S>•_kprl–e op_k”-1op_^pfp-1 S>•_kprl–e op_k”-1op_^pfp-1

  Hà »É ÖLÉ {ÉoÉÒ. ©É¾É+ÅyÉHÉù ´«ÉÉ~lÉ U à. +ÅNÉU àq{É »É¾{É Hù´É Ö Å ~Ée à U à.

  +ÎN{É©ÉÉ Å ¥É³´É Ö Å ~Ée à U à +{É à Uù~ɱÉÉ{ÉÒ yÉÉù Wà´É Ö Å W³ ~ÉÒ´É Ö Å ~Ée à U à. +{É Å lÉ

  q Ö:LÉoÉÒ HùÒ{É à V«ÉÉ Å ¡ÉÉiÉÒ§É Ú lÉ à »É ÅHeɶÉ, +¶ÉÉlÉÉ, +{É à ´É±É´É±ÉÉ÷ »É¾{É

  Hù´ÉÉ Å ~Ée à U à W à q Ö:LÉ{É à H à ´ ɳ[ÉÉ{ÉÒ+É à ~ÉiÉ H¾Ò ¶ÉHlÉÉ {ÉoÉÒ +¾É à¾É à lÉ à

  q Ö:LÉ +{É Å l ÉÒ ´ÉÉù +É +Él©ÉÉ+à §ÉÉ àNÉ´«ÉÉ U à.

  2) ÊlÉ«É È SÉ NÉÊlÉ - U±É, W Úc, ¡É~É Å SÉ,

 • S>•_kprl–e op_k”-1op_^pfp-1 S>•_kprl–e op_k”-1op_^pfp-1

  +ÉSÉÉ«É Ç H Ö {qH Ö {q

  -eÉ è. ¶É àLÉùSÉ År W ä{É

  (+©ÉqÉ´ÉÉqoÉÒ ¡ÉÊ»Éu oÉlÉÉ Å ‘ lÉÒoÉ ÈHù´ÉÉiÉÒ’ »ÉÉ©ÉÊ«ÉH{ÉÉ Ê´ÉwÉ{É lÉ ÅmÉÒ, q à¶ÉÊ´Éq à¶É©ÉÉ Å

  +´ÉÉù{É´ÉÉù Wä{ÉyÉ©É Ç ~Éù ¡É´ÉSÉ{ÉÉ à +É~É à Uà. Wä{ÉyÉ©É Ç{ÉÒ +{ÉàH »É Å»oÉÉ »ÉÉoÉ à »É ÅH³É«É à±ÉÉ

  U à, +ɶÉÉ~É ÖùÉ W ä{É ©É à ÊeH±É ÷ Ä»÷{ÉÉ ÷ Ä»÷Ò U à.)

  ÊqNÉ©¥Éù +É©{ÉÉ«É©ÉÉ Å +ÉSÉÉ«É Ç H Ö {qH Ö{q{É Ö Å ©É¾n´É~É ÚiÉ Ç »oÉÉ{É

  U à.ÊqNÉ Å¥Éù ~Éù Å ~ÉùÉ©ÉÉ Å lÉÉ à §ÉNÉ´ÉÉ{É ©É¾É´ÉÒù +{É à NÉÉ ä l É©É NÉiÉyÉù ~ÉUÒ

  H Ö{qH Ö{qÉSÉÉ«É Ç { É à W ´É Åq{ÉÉ Hù´ÉÉ©ÉÉ Å +É´É à U à. ´É Åq{ÉÉ{ÉÉ à +É ·±ÉÉ àH {ÉÒSÉ à

  ©ÉW¥É U à:

  cebieueb YeieJeeve Jeerjes cebieueb ieewlecees ieCeer ~cebieueb kegÀvokegÀvoeÐees pewveOeceexçmleg cebieueced ~~+É{ÉÉ à +oÉ Ç U à H à §ÉNÉ´ÉÉ{É ©É¾É´ÉÒù, NÉÉ ä l É©É ¡É§É Ö +{É à yÉ©É Ç {ÉÒ

  »ÉÉoÉ à H Ö {qH Ö{qÉSÉÉ«É Ç ~ÉiÉ ©É ÅNɳ »´É°~É U à. Xà »É Å ~É ÚiÉ Ç W ä{É »ÉÉʾl«É A~Éù

  rʺ÷ HùÒ+à lÉÉ à r´«ÉÉ{É Ö «ÉÉ àNÉ +oÉÉlÉ Ç Ã q¶É Ç {É{ÉÉ +É÷±ÉÉ ©ÉÉ à÷É NÉX{ÉÉ Ê´ÉwÉ{É

  +{«ÉmÉ q àLÉÉlÉÉ {ÉoÉÒ.

  V«ÉÉ Å »É Ö y ÉÒ lÉ à ©É{ÉÒ +äÊlɾÉÊ»ÉHlÉÉ{ÉÉ à ¡ÉüÉ U à lÉ à {ÉÉ Ê´ÉºÉ à ~É ÚiÉ Ç

  XiÉHÉùÒ ¡É~lÉ oÉlÉÒ {ÉoÉÒ. +É~ÉiÉ à XiÉÒ+à UÒ+à H à ¡ÉÉSÉÒ{É »ÉÉʾl«É H à

  OÉ Å o ÉÉ à © ÉÉ Å +ÉSÉÉ«É Ç H à HÊ´É+É à ~ÉÉ à l ÉÉ{ÉÉ {ÉÉ©É{ÉÉ à A±±É àLÉ LÉ Ú¥É W +É àUÉ à H à

  {Éʾ´ÉlÉ HùlÉÉ ¾lÉÉ. +É´É Ö Å W ¸ÉÒ H Ö{qH Ö{qÉSÉÉ«É Ç »ÉÉoÉ à ~ÉiÉ oÉ«É Ö Å ¾¶É à. +É

  HÉùiÉ à W +É~ÉiÉ à Ê{ÉÊýÉlÉ °~É à lÉ à ©É{ÉÉ Ê´ÉºÉ à Ê ´É¶É à ºÉ {ÉIù ©ÉÉʾlÉÒ ¡ÉÉ~lÉ

  HùÒ ¶ÉHlÉÉ {ÉoÉÒ. Xà H à ‘¥ÉÉù»É+iÉ Ö´É àGLÉÉ’ OÉ ÅoÉ©ÉÉ Å +à©É{ÉÉ {ÉÉ©É{ÉÉ à A±±É àLÉ¡ÉoÉ©É ´ÉLÉlÉ W Xà´ÉÉ ©É³à U à.

  Fefo efCe®í³e-JeJenejb peb YeefCe³eb kegÀvokegÀvocegefCeCeens ~pees YeeJeF meg×ceCees mees HeeJeF HejceefCeJJeeCeb ~~

  §ÉÉ´ÉÉoÉ Ç + à H à H Ö {qH Ö{qÉSÉÉ«É â Ê{ÉýÉ«É +{É à ´ «É ´É¾Éù »É Å ¥É Å y É à W à HoÉ{É H«É Ö È

  U à lÉ à {É à ¶É Öu Àq«ÉoÉÒ »´ÉÒHÉù{ÉÉù ~Éù©ÉÊ{É´ÉÉ ÇiÉ{É à ¡É~lÉ Hù à U à. +É

  ~ÉÊù¡É à K «É©ÉÉ Å H Ö {qH Ö{qÉSÉÉ«É Ç {ÉÉ ÷ÒHÉHÉù W«É»É à {É +{É à ¸É Ö l É»ÉÉNÉù»É ÚùÒ+à

  ~ÉiÉ ‘¥ÉÉù»É+iÉ Ö ´É àGLÉÉ’OÉ Å oÉ{É à H Ö {qH Ö{q{ÉÒ H Þ Ê lÉ »´ÉÒHÉù HùÒU à.‘¥ÉÉ à y É~Éɾ Öe©ÉÉ Å’ Å +ÉSÉÉ«É Ç H Ö {qH Ö{qÉSÉÉ«É â ~ÉÉ à l ÉÉ{ÉÉ NÉ Öù Ö {É Ö Å {ÉÉ©É §Ér¥Éɾ Öq¶ÉÉ Ç ´ «É Å Ö U à. lÉ à ©É{É à +à{É àH NÉÉoÉÉ+É à{ÉÉ +ÉyÉÉù à +à »~ɺ÷ oÉÉ«É U à H à +ÉSÉÉ«É Ç

  H Ö {qH Ö{q{ÉÉ NÉ Öù Ö ¸É Ö l ÉH à ´ ɱÉÒ §Ér¥Éɾ Ö »´ÉÉ©ÉÒ ¾lÉÉ. ‘ lÉÒoÉ ÈHù ©É¾É´ÉÒù +É äùA{ÉHÒ +ÉSÉÉ«É Ç ~Éù Å ~ÉùÉ’ OÉ Å oÉ©ÉÉ Å A±±É àLÉ U à H à >{r{É{qÒ+à ~ÉÉ à l ÉÉ{ÉÉ¸É Ö lÉÉ´É»ÉÉù©ÉÉ Å ‘HºÉÉ«É~Éɾ Öe’ +{É à ‘ºÉ÷ ÃLÉ ÅeÉNÉ©É’ {ÉÉ©É{ÉÉ Ê»ÉuÉ Å lÉ OÉoÉÉ à {ÉÒùSÉ{ÉÉ Ê´ÉºÉ à A±±É àLÉ H«ÉÉ Ç ~ÉýÉÉlÉ Ã ±ÉL«É Å Ö U à H à +É ¥É}É à Ê»ÉuÉ Å lÉOÉ Å o ÉÉ à

  ‘HÉ à {eH Ö{q~É Öù’ ©ÉÉ Å ~És{ÉÊ{q ©É Ö Ê{ɩɾÉùÉW{É à ¡ÉÉ~lÉ oÉ«ÉÉ +à{É à lÉ à+É à+ à‘ºÉ÷ ÃLÉ ÅeÉNÉ©É’ {ÉÉ ¡ÉoÉ©É mÉiÉ LÉ ÅeÉ à A~Éù »ÉÉ>c ¾Xù ·±ÉÉ àH ¡É©ÉÉiÉ‘~ÉÊùH©É Ç’{ÉÉ©ÉH OÉ Å oÉ{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ HùÒ. +ÉSÉÉ«É Ç q à ´ É»É à {É à ~ÉiÉ +ÉSÉÉ«É Ç~És{ÉÊ{q{ÉÒ ¡É¶É Å»ÉÉ ‘q¶É Ç{É»ÉÉù’ OÉ Å oÉ©ÉÉ Å HùÒ U à.

  peF HeGceCebe foCeenes meercebOejmeeefceefoJJeCeeCesCe ~Ce efJeyeesnF lees meceCee keÀnb megceiieb He³eeCebefle ~~V«ÉÉù à +É~ÉiÉ à H Ö {qH Ö{qÉSÉÉ«É Ç { ÉÉ OÉ Å o É{ÉÒ SÉSÉÉ Ç HùÒ+à UÒ+à l«ÉÉù à

  +É~ÉiÉÒ »É©ÉKÉ lÉ à ©É{ÉÉ ©É ÖL«É ¥É à §Éɺ«ÉHÉùÉ à H à ÷ÒHÉHÉùÉ à +©É Þ lÉSÉ År»É ÚùÒ

  +{É à W«É»É à {ÉÉSÉÉ«É Ç {ÉÉ {ÉÉ©É lÉùÒ +É´É à U à. Xà H à +©É Þ l ÉSÉ År»É ÚùÒ+à lÉ à ©É{ÉÉ

  ©É Ú±ÉOÉ Å oÉHlÉÉ Ç{ÉÉ »É Åq§É Ç Ê´ÉºÉ à HÉ à> Ê{Éq â¶É H«ÉÉ â {ÉoÉÒ. ~ÉiÉ W«É»É à{ÉY ±ÉLÉ à U à

  H à ‘~És{ÉÊ{q W«É´É Å l É ¾É à, W à+É à+ à ©É¾É{É lÉn´ÉÉ à {ÉÉ HoÉ{É Hù{ÉÉù»É©É«É¡ÉÉ´É Þ nÉ °~ÉÒ ~É´É Ç l É{ÉÒ ´É Þ Êu... AuÉù HùÒ{É à §É´«É Y´ÉÉ à {É à +~É ÇiÉ HùÒ

  U à.’(»É©É«É»ÉÉù »«ÉÉwÉqÉÊyÉHÉù) ~ÉÉ à l É à W«É»É à {ÉY+à ~É Å SÉÉÊ»lÉHÉ«É{ÉÒ÷ÒHÉ©ÉÉ Å H Ö {qH Ö{qÉSÉÉ«É Ç {É Ö Å +~Éù {ÉÉ©É ~És{ÉÊ{q q¶ÉÉ Ç ´ «É Ö Å U à. +à©É{ÉÉ ©ÉlÉ à lÉÉ à

  H Ö {qH Ö{qÉSÉÉ«É Ç H Ö ©ÉÉù{É Å Êq Ê»ÉuÉ Å lÉq à ´ É{ÉÉ Ê¶Éº«É ¥ÉlÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉ Å +É´«ÉÉ U à.

  +ÉSÉÉ«É Ç H Ö {qH Ö{q Ê´ÉºÉ à + à ´ÉÒ ËH´Éq Å l ÉÒ (±ÉÉ àH´ÉÉ«ÉHÉ) U à H à lÉ à+É à+ à

  Ê ´Éq à¾KÉ àmÉ©ÉÉ Å W> »ÉÒ©É Å y Éù »´ÉÉ©ÉÒ{ÉÉ q¶É Ç {É H«ÉÉ Ç ¾lÉÉ. +{É à lÉ à ©É{ÉÒ

  Êq´«É´ÉÉiÉÒ »ÉÉ Å§É³Ò{É à +Éy«ÉÉl©É lÉn´É OɾiÉ HùÒ{É à ~ÉÉUÉ £«ÉÉ Ç ¾lÉÉ,

  +{É à +Éy«ÉÉl©É{ÉÉ ÊW[ÉÉ»É Ö ©ÉÉ÷ à ~É Å SÉÉÊ»lÉHÉ«É OÉ Å oÉ{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ HùÒ ¾lÉÒ.

  29 30

 • S>•_kprl–e op_k”-1op_^pfp-1 S>•_kprl–e op_k”-1op_^pfp-1

  +ÉSÉÉ«É Ç H Ö{qHÖ{q Ê´ÉºÉ à ÊqNÉ©¥Éù »É Å¡ÉqÉ«É©ÉÉ Å ¥É à HoÉÉ+Éà{ÉÉ à Ê´É¶É àºÉ °~É à A±±É àLÉ

  Hù´ÉÉ©ÉÉ Å +É´«ÉÉ à Uà. +àH HoÉÉ©ÉÉ Å lÉ à©É{ÉÉ ~É Ú´É ÇW{©É{ÉÒ +à HoÉÉ Uà Hà Wà §É´É©ÉÉ Å

  l É à §ÉÒ±É ¾lÉÉ +{É à ¶ÉÉ»mÉÉ à {ÉÒ ùKÉÉ Hù´ÉÉ{É à HÉùiÉ à lÉ à ©É{É à ~É Öi«ÉÉ àq«ÉoÉÒ +É

  [ÉÉ{É ¡ÉÉ~lÉ oÉ«É Ö Å ¾lÉ Ö Å. ¥ÉÒY HoÉÉ{ÉÉ à A±±É àLÉ ~É Å {ÉÉoÉ ÖùÉ©É ¡É à©ÉÒ+à HùlÉÉ ±ÉL«É Ö Å

  U à H à ©ÉÉ±É´É q à¶É{ÉÉ yÉÉùÉ~É Öù {ÉNÉù©ÉÉ Å H Ö©É ÖqSÉ År {ÉÉ©É{ÉÉ à ùÉX ùÉV«É HùlÉÉ à

  ¾lÉÉ à. lÉ à ©É{ÉÒ ùÉiÉÒ{É Ö Å {ÉÉ©É H Ö©É ÖqSÉ Å ÊrHÉ ¾lÉ Å Ö . +É ùÉX{ÉÉ ùÉV«É©ÉÉ Å

  H Ö{q¸É àºcÒ ~ÉÉ à lÉÉ{ÉÒ ~Él{ÉÒ H Ö Åq±ÉlÉÉ »ÉÉoÉ à Ê{É´ÉÉ»É HùlÉÉ ¾lÉÉ. lÉ à©É{É à H Ö{qH Ö{q

  {ÉÉ©É{ÉÉ à ~É ÖmÉ Al~É}É oÉ«ÉÉ à. +É ¥ÉɳH {ÉÉ{É~ÉiÉoÉÒ W NÉ Å§ÉÒù, ËSÉlÉ{ɶÉÒ±É

  +{É à ¡ÉNÉÊlɶÉÒ±É ¾lÉÉ à.V«ÉÉù à lÉ à +ÊNÉ«ÉÉù ´ÉºÉ Ç {ÉÉ à oÉ«ÉÉ à lÉ à »É©É«É à {ÉNÉù{ÉÉ

  AvÉ{É©ÉÉ Å + àH ©É Ö Ê{ÉùÉW ~ÉyÉÉ«ÉÉ Ç. lÉ à ©É{ÉÉ A~Éq à¶É »ÉÉ Å§É³´ÉÉ ©ÉÉ÷ à {ÉNÉùW{ÉÉ à

  + àHmÉ oÉ«ÉÉ.H Ö{qH Ö{q ~ÉiÉ lÉ à ©ÉÉ Å »É Å Ê©ÉʱÉlÉ oÉ«ÉÉ. ©É Ö Ê{ÉùÉW{ÉÉ à A~Éq à¶É

  »ÉÉ Å§É³Ò{É à lÉ à+É à Ê´ÉùGlÉ oÉ> NÉ«ÉÉ +{É à ÊqNÉ©¥Éù qÒKÉÉ yÉÉùiÉ HùÒ ©É Ö Ê{É

  ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉ. lÉ á mÉÒ»É ´ÉºÉ Ç {ÉÒ +É«É Ö ©ÉÉ Å lÉ à ©É{É à +ÉSÉÉ«É Ç ~ Éq ¡ÉÉ~lÉ oÉ«É Ö Å . lÉ à ©É{ÉÉ

  NÉ Öù Ö {É Ö Å {ÉÉ©É ÊW{ÉSÉ År ´ÉiÉ Ç ´ É ´ÉÉ©ÉÉ Å +É´«É Å Ö U à.

  +à´ÉÒ W ùÒlÉ à ¥ÉÒY HoÉÉ +É ¡É©ÉÉiÉ à Uà Hà V«ÉÉùà lÉ à+Éà +ÉNÉ©ÉOÉ ÅoÉ{ÉÉ à

  » ´ÉÉy«ÉÉ«É HùÒ ùÂÉ ¾lÉÉ l«ÉÉù à lÉ à ©É{ÉÉ ©É{É©ÉÉ Å ÊH> ¶É ÅHÉ Al~É}É oÉ> +{É à

  y «ÉÉ{É»oÉ oÉlÉÉ W lÉ à+É à Ê´Éq ྠKÉ àmÉ©ÉÉ Å »ÉÒ©É Å y Éù »´ÉÉ©ÉÒ{ÉÉ »É©ÉÉ à ´ ɶÉùiÉ©ÉÉ Å

  ~É¾É á ÅSÉÒ NÉ«ÉÉ. l«ÉÉ Å +àH +c´ÉÉÊe«ÉÉ »É Ö yÉÒ ù¾Ò ~ÉÉ à lÉÉ{ÉÒ ¶É ÅHÉ+Éà{É Ö Å »É©ÉÉyÉÉ{É

  ¡ÉÉ~lÉ H«ÉÖ Å Ç. H¾à´ÉÉ«É Uà Hà V«ÉÉùà lÉà+Éà{Éà +ÉHɶɩÉÉNÉÇoÉÒ ±É> W´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ùÂÉ

  ¾lÉÉ l«ÉÉùà lÉà©É{ÉÒ ©É«ÉÚùÊ~ÉSUÒ ~ÉeÒ W´ÉÉoÉÒ lÉà+Éà+à oÉÉàeÉH »É©É«É»ÉÖyÉÒ NÉÞuÊ~ÉSUÒoÉÒ

  HÉ©É SɱÉÉ´«ÉÖ Å +{Éà lÉàoÉÒ W +à©É{ÉÖ Å +àH {ÉÉ©É NÉÞuÊ~ÉSU ~ÉiÉ ©É³à Uà.

  +àH +à´ÉÒ ~ÉiÉ HoÉÉ ¡ÉÉ~lÉ oÉÉ«É U à H à +àH ´ÉLÉlÉ ÊNÉù{ÉÉù «ÉÉmÉÉ

  »É©É«É à lÉ à ©É{ÉÉ à HÉ à> ¹É à lÉÉ Å ¥Éù »ÉÉyÉ Ö »ÉÉoÉ à W ä{ÉyÉ©É Ç {ÉÒ ¡ÉÉSÉÒ{É ~Éù Å ~ÉùÉ Ê´ÉºÉ à

  ´ ÉÉq-Ê´É´ÉÉq oÉ«É à ±ÉÉ à . H¾ à U à H à úÉÉÁÒq à ´ ÉÒ{ÉÉ ©É ÖLÉoÉÒ +à ´É Ö Å H¾ à ´ ÉÉ©ÉÉ Å +É´«É Å Ö

  H à ÊqNÉ©¥Éù Ê{ÉOÉ Ç {oÉ ©ÉÉNÉ Ç W ¡ÉÉSÉÒ{É U à à . +É ùÒlÉ à lÉ à ©É{ÉÒ ¶ÉÎGlÉ +{É à

  ÊqNÉ©¥Éù ~Éù Å ~ÉùÉ{ÉÒ ¡ÉÉSÉÒ{ÉlÉÉ{ÉÉ à A±±É àLÉ H Ö{qH Ö{q»´ÉÉ©ÉÒ »ÉÉoÉ à XàeÉ«É à±ÉÉ à

  U à. Xà H à +É ¥ÉyÉÒ PÉ÷{ÉÉ+É à{ÉÉ à A±±É àLÉ ÊqNÉ©¥Éù ¶ÉÉ»mÉÉ à ©ÉÉ Å W U à. W à{ÉÉ

  +{«É HÉ à> ¡É©ÉÉiÉ A~ɱɥyÉ {ÉoÉÒ. ±ÉÉ àHÉ à +É HoÉÉ+É à H Ö {qH Ö{qÉSÉÉ«É Ç »ÉÉoÉ à

  X àeÒ{É à lÉ à ©É{ÉÒ ¡ÉÉ©ÉÉÊiÉHlÉÉ Ê»Éu Hù à U à.

  H Ö{qH Ö{qÉSÉÉ«É Ç qÊKÉiÉ §ÉÉùlÉ{ÉÉ Ê{É´ÉÉ»ÉÒ ¾lÉÉ +{É à W à A±±É àLÉÉ à

  ¡ÉÉ~lÉ oÉ«ÉÉ U à lÉ à ¡É©ÉÉiÉ à lÉ à ©É{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ{É Ö Å {ÉÉ©É H©É Ç {e Ö +{É à ©ÉÉlÉÉ{É Ö Å {ÉÉ©É

  ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ¾lÉ Ö Å . lÉ à ©É{ÉÉ W{©É»oÉÉ{É Ö Å {ÉÉ©É HÉ ä {eH Ö{q~É Öù ©ÉÉ{É´ÉÉ©ÉÉ Å +É´É à U à.

  +à ´ÉÒ ©ÉÉ{«ÉlÉÉ ~ÉiÉ U à H à +à©É{ÉÉ ©ÉÉlÉÉ-Ê~ÉlÉÉ{É à + à©É{ÉÒ ¡ÉÉÎ~lÉ, FʺÉ{É à

  qÉ{É +É~É´ÉÉ{ÉÉ ¡É§ÉÉ´ÉoÉÒ oÉ> ¾lÉÒ +{É à »É©É«É WlÉÉ NÉÉ©É{ÉÉ {ÉÉ©É ~ÉùoÉÒ

  W lÉ à ©É{É Ö Å {ÉÉ©É H Ö{qH Ö{q ¡ÉÊ»Éu oÉ«É Ö Å . {ÉÉ{É~ÉiÉoÉÒ W lÉ à+É à ¥É Ö Êu©ÉÉ Å H ֶɳ

  +{É à ´É äùÉN«É §ÉÉ´ÉÉ à oÉÒ §Éù à±ÉÉ ¾lÉÉ +{É à +É HÉùiÉ à W lÉ à+É à+à «É Ö ´ÉÉ´É»oÉÉ©ÉÉ Å

  W qÒKÉÉ OɾiÉ HùÒ +{É à ~ÉÉ à l ÉÉ{ÉÉ ASSÉ SÉÊùmÉ +{É à Ê ´É¶Éɳ +y«É«É{É{É à

  HÉùiÉ à +ÉSÉÉ«É Ç ~Éq à ¡ÉÊlÉʺclÉ oÉ«ÉÉ. +É~ÉiÉ à A~Éù Xi«É Ö Å lÉ à ©É lÉ à ©É{ÉÉ mÉiÉ-

  SÉÉù {ÉÉ©ÉÉ à {ÉÉ à A±±É àLÉ ¡É~lÉ oÉÉ«É U à.wÉq¶É +{É Ö ¡É à K ÉÉ{ÉÒ NÉÉoÉÉoÉÒ +à©É{É Ö Å

  { ÉÉ©É H Ö{qH Ö{q ©É³ à U à lÉÉ à W«É»É à {ÉÉSÉÉ«É Ç {ÉÒ ÷ÒHÉ©ÉÉ Å lÉ à ©É{É Ö Å {ÉÉ©É ~És{ÉÊ{q

  ©ÉÉ{É´ÉÉ©ÉÉ Å +É´«É Ö Å U à +{É à G«ÉÉ Å « É NÉ ÞuÊ~ÉSUyÉÉùÒ ~ÉiÉ ©É³ à U à.

  ¸É´ÉiÉ¥É à±ÉNÉÉ à±ÉÉ©ÉÉ Å Ê¶É±ÉÉ±É àLÉ {É Å 40, 42, 43, 47, 50 ©ÉÉ Å +É HoÉ{ÉÉ à{ÉÒ

  ~É Ö {ÉùÉ´É Þ ÊnÉ Xà´ÉÉ ©É³ à U à. (W ä{ÉʶɱÉÉ±É àLÉ »É ÅOɾ, »ÉÉ äW{«É : lÉÒ.©É¾É´ÉÒù

  +É äù A{ÉHÒ +ÉSÉÉ«É Ç ~Éù Å ~ÉùÉ) lÉ à A à ~ÉùÉ Å l É ´ÉJOÉÒ´É +{É à + ä±ÉÉSÉÉ«É Ç {ÉÉ©É

  ~ÉiÉ ¡ÉÉ~lÉ oÉ«ÉÉ Uà. Ê´ÉW«É{ÉNÉù{ÉÉ +àH +Ê§É±É àLÉ©ÉÉ Å lÉ à ©É{ÉÉ Å ~ÉÉ ÅSÉ {ÉÉ©ÉÉ à{ÉÉ à

  A±±É àLÉ Ê{É©{É ¡ÉHÉù à U à.

  Dee®ee³e&: kegÀvokegÀvoeK³ees Je¬eÀûeerJees cenecegefve: ~Suee®ee³eex ie=×efHe®í Fefle leVeece Heb®eOee ~~eÉ è. ¾É{É Ç±É à à +É ~ÉÉ ÅSÉ {ÉÉ©É{ÉÉ à A±±É àLÉ H«ÉÉ â Uà. Xà Hà ʶɱÉÉ±É àLÉÉ à©ÉÉ Å

  ´ ÉJOÉÒ´É, +ä±ÉÉSÉÉ«É Ç H à NÉ ÞuÊ~ÉSU {ÉÉ©É{ÉÉ à A±±É àLÉ ©É³lÉÉ à {ÉoÉÒ +{É à ¸É´ÉiÉ

  ¥É à±ÉNÉÉ à±ÉÉ{ÉÉ +ÊyÉ±É àLÉ {É Å. 54©ÉÉ Å ´ÉJOÉÒ´É {ÉÉ©É ¡ÉÉ~lÉ oÉÉ«É Uà. lÉ à{ÉÉoÉÒ lÉ à

  H Ö {qH Ö{q{ÉÉ {ÉÉ©É{É Ö Å ~É«ÉÉ Ç « É ´ÉÉSÉÒ Ê»Éu oÉlÉ Ö Å {ÉoÉÒ. +{«ÉoÉÉ Ê¶É±ÉÉ±É àLÉ {É Å

  346, 349©ÉÉ Å ´ÉJOÉÒ´É {ÉÉ©É +ÅÊHlÉ U à. ~ÉiÉ lÉ à {ÉÉoÉÒ ~ÉiÉ H Ö{qH Ö{q{ÉÉ

  {ÉÉ©É »ÉÉoÉ à HÉ à> ©É à³ ¥É à»ÉlÉÉ à {ÉoÉÒ. ©ÉÉmÉ H Ö{qH Ö{q»´ÉÉ©ÉÒ{É Ö Å +~Éù{ÉÉ©É

  ~És{ÉÊ{q W°ù ¡É©ÉÉÊiÉlÉ oÉÉ«É U à.

  31 32

 • S>•_kprl–e op_k”-1op_^pfp-1 S>•_kprl–e op_k”-1op_^pfp-1

  Wà ¡É©ÉÉiÉ à lÉ à ©É{ÉÉ {ÉÉ©É +{É à W{©É»oÉÉ{É{ÉÒ ´ÉÉ»lÉÊ´ÉH ~ÉÊùSÉ«É

  »Él«É°~É à A~ɱɥyÉ {ÉoÉÒ lÉ à ¡É©ÉÉiÉ à W lÉ à©É{ÉÉ NÉ Ö° Ê´ÉºÉ à ~ÉiÉ ±ÉÉ àHÉ à+à Ê´ÉÊ´ÉyÉ

  {ÉÉ©ÉÉ à ¡É»lÉ Ö l É H«ÉÉ Ç U à. +ÉSÉÉ«É Ç W«É»É à {É{ÉÉ ©ÉlÉÉ{É Ö »ÉÉù lÉ à+É à H Ö ©ÉÉù{É ÅqÒ

  Ê»ÉuÉ Å lÉq à ´ É{ÉÉ Ê¶Éº«É ¾lÉÉ. V«ÉÉù à {É ÅqÒ »É Å P É{ÉÒ ~ÉaɴɱÉÒ ©É ÖW¥É H Ö{qH Ö{q{ÉÉ

  NÉ Öù Ö ÊW{ÉSÉ År ¾lÉÉ. H Ö{qH Ö{qÉSÉÉ«É â ~ÉÉ à l É à ~ÉÉ à l ÉÉ{ÉÉ NÉ Öù Ö lÉùÒH à §Ér¥Éɾ Ö

  »´ÉÉ©ÉÒ{ÉÉ {ÉÉ©É{ÉÉ à A±±É àLÉ Hù à±ÉÉ à U à. Xà H à Ê ´ÉwÉ{ÉÉ à+ à +{É àH »ÉÉK«ÉÉ à {ÉÉ

  +ÉyÉÉù à + à©É ~ÉiÉ ©ÉÉ{«É Ö Å U à H à H Ö ©ÉÉù{É ÅqÒ{É Ö Å NÉ Öù Ö Ê¶Éº«Él ´É H Ö {qH Ö{q »ÉÉoÉ à

  P ÉÊ÷lÉ oÉlÉ Ö Å {ÉoÉÒ. ‘ lÉÒoÉ ÈHù ©É¾É´ÉÒù +É äù A{ÉHÒ +ÉSÉÉ«É Ç ~Éù Å ~ÉùÉ’ ©ÉÉ Å+É ¡É©ÉÉiÉ à {ÉÉ à A±±É àLÉ U à H à {É ÅqÒ »É Å P É{ÉÒ ~Éa´É±ÉÒ©ÉÉ Å ©ÉÉPÉ{É ÅqÒ, ÊW{ÉSÉ År

  +{É à H Ö ©É ÖqSÉ År{ÉÉ {ÉÉ©ÉÉ à {ÉÉ à J©É¶É: A±±É àLÉ U à. +É{ÉÉoÉÒ £Ê±ÉlÉ oÉÉ«É U à H à

  ©ÉÉPÉ{É ÅqÒ ~ÉUÒ ÊW{ÉSÉ År +{É à ÊW{ÉSÉ År «ÉUÒ H Ö{qH Ö{q{É à AnÉùÉÊyÉHÉù ¡ÉÉ~lÉ

  oÉ«ÉÉ à ¾¶É à. ©ÉÉ÷ à +©ÉÉ° +{É Ö ©ÉÉ{É U à H à H Ö {qH Ö{q{ÉÉ NÉ Ö°{É Ö Å {ÉÉ©É ÊW{ÉSÉ År

  ¾É à ´É Ö Å Xà>+à. +É W OÉ Å oÉ©ÉÉ Å H Ö{qH Ö{qÉSÉÉ«É Ç wÉùÉ ~ÉÉ à lÉ à W ¥Ér¥Éɾ Ö{ÉÉ Ê¶Éº«É

  ¾É à ´ ÉÉ{ÉÉ à »É Åq§É Ç ¥ÉÉ à y É~Éɾ Öe OÉ Å oÉ{ÉÒ ¥É à NÉÉoÉÉ+É à©ÉÉ Å ¡É»lÉ Ö l É U à.

  meÎefJe³eejes ntDees YeemeemegÊemeg peb efpeCes keÀefn³eb ~mees len keÀefn³eb Cee³eb meermesCe ³e YeÎyeengmme ~~yeejmeDebieefJe³eeCeb ®eGomeHegJJeieefJeGueefJelLejCeb ~meg³eCeeefCeYeÎyeent iece³eiegª Ye³eJeDees pe³eT ~~+ÉSÉÉ«É Ç W ÖNɱÉÊH¶ÉÉ àù ©É ÖLlÉÉùY+à ¥É Å {É à NÉÉoÉÉ+É à©ÉÉ Å ¡ÉoÉ©É NÉÉoÉÉ{ÉÉ à »É Å¥É Å y É

  §Ér¥Éɾ Ö ¥ÉÒX »ÉÉoÉ à + à{É à ÊwlÉÒ«É NÉÉoÉÉ{ÉÉ à »É Å¥É Å y É ¸É Ö l ÉH à ´É±ÉÒ §Ér¥Éɾ Ö

  »ÉÉoÉ à ¡É»lÉ Ö lÉ H«ÉÉ â U à. lÉ à ©É{É à lÉ à+É à‘NÉ©ÉH NÉ Ö°’©ÉÉ{É à U à. +¾Ò Å NÉ©ÉH NÉ Ö°{ÉÉ à §ÉÉ´ÉÉoÉ Ç U à-[ÉÉ{É, ¡É àùiÉÉ +{É à +É{ÉÉ à ¡É«ÉÉ àNÉ

  ~Éù Å ~ÉùÉNÉlÉ ¸É Ö l ÉH à ´ ɱÉÒ ©ÉÉ÷ à W oÉ«ÉÉ à U à. ¥É à §Ér¥Éɾ Ö+É à {ÉÒ H±~É{ÉÉ »É ŧɴÉ

  {ÉoÉÒ. ~É Å . H ä±ÉɶÉSÉ År ¶ÉÉ»mÉÒ ~ÉiÉ +É lÉo«É{ÉÒ ~É Ö Ê º÷ Hù à U à. +É SÉSÉÉ Ç o ÉÒ

  +É÷±É Å Ö »~ɺ÷ oÉÉ«É U à H à H Ö {qH Ö{qÉSÉÉ«É Ç ©É Ú ±É»É Å P É{ÉÉ +ÉSÉÉ«É Ç ¾lÉÉ, qÊKÉiÉ

  §ÉÉùlÉ{ÉÉ Ê{É´ÉÉ»ÉÒ ¾lÉÉ +{É à ¸É Ö l ÉH à ´É±ÉÒ §Ér¥Éɾ Ö{ÉÒ ~Éù Å ~ÉùÉ lÉ à ©É{É à ¡ÉÉ~lÉ

  oÉ> ¾lÉÒ +{É à ©ÉÉ÷à W lÉ à©É{ÉÉ lÉ à lÉ à©É{ÉÉ ‘NÉ©ÉH NÉ Ö°’H¾à´ÉÉ«ÉÉ +{É à ~ÉaɴɱÉÒlÉ à ©É{ÉÉ NÉ Ö°{É Ö Å {ÉÉ©É ÊW{ÉSÉ År +{É à qÉqÉNÉ Öù Ö {É Ö Å {ÉÉ©É ©ÉÉPÉ{É ÅqÒ ¾lÉ Ö Å .

  +©ÉÉ à+ à A~Éù lÉ à ©É{ÉÒ Y´É{É{ÉÒ PÉ÷{ÉÉ+É à Ê ´ÉºÉ à W à A±±É àLÉ Hù à±ÉÉ à

  U à lÉ à A±±É àLÉ +ÉSÉÉ«É Ç W«É»É à{É à ‘~É ÅSÉÉÊ»lÉHÉ«É ÷ÒHÉ’ ©ÉÉ Å ~ÉiÉ Hùà±ÉÉ à Uà +{É à+ÉSÉÉ«É Ç ¶É Ö§ÉSÉ År{ÉÒ NÉ´ÉÉ Ç ´ ɱÉÒ©ÉÉ Å ~ÉiÉ ¡ÉÉ~lÉ oÉÉ«É U à H à +ÉSÉÉ«É Ç ~És{É ÅqÒ+à

  AWÇ«É{lÉÊNÉÊù A~Éù ~ÉɺÉÉiÉ{ÉÒ »Éù»´ÉlÉÒ{ÉÒ ©É Ú Ê lÉ Ç {É à ~ÉiÉ ´ÉÉSÉÉ±É ¥É{ÉÉ´ÉÒ

  qÒyÉÒ ¾lÉÒ. lÉ à {ÉÉoÉÒ »ÉÉù»´ÉlÉ NÉSU{ÉÉ à W{©É oÉ«ÉÉ à. +É´ÉÒ W ©ÉÉ{«ÉlÉÉ HÊ´É

  ´É Þ ÅqÉ ´É{É à £iÉ »´ÉÒHÉùÒ U à. ~É Å . {ÉÉoÉ ÚùÉ©É ¡É à ©ÉÒ+à ~ÉiÉ »´ÉÒHÉù H«É Ö È U à H à

  ÊNÉù{ÉÉù ~É´É Ç l É ~Éù ÊqNÉ©¥Éù +{É à ¹É à l ÉÉ©¥ÉùÉ à ´ÉSSÉ à HÉ à> Ê´É´ÉÉq +´É¶«É

  oÉ«ÉÉ à ¾¶É à. (W ä{É »ÉÉʾl«É +É äù >ÊlɾɻÉ)

  +ÉSÉÉ«É Ç H Ö{qHÖ{q{ÉÉ à »É©É«É ¡É à©ÉÒY{ÉÉ ©ÉlÉ à Ê´ÉJ©É{ÉÒ mÉÒY ¶ÉlÉÉ¥qÒ{É Ö Å

  + Å ÊlÉ©É SÉùiÉ U à. lÉ à ©É{ÉÉ à lÉH Ç U à H à ´ÉÒù Ê{É´ÉÉ ÇiÉ »É´É Å l É{ÉÉ 683 ´ÉºÉ Ç

  ~ÉýÉÉlÉ H Ö{qH Ö{q oÉ«ÉÉ. yÉù»É à {É, ASSÉÉùiÉÉSÉÉ«É Ç ´ÉNÉ àù à {ÉÉ »É©É«É{É à 50-

  50 ´ÉºÉ Ç ©ÉÉ{ÉÒ ±É>+à lÉÉ à H Ö {qH Ö{q{ÉÉ à »É©É«É Ê´ÉJ©É{ÉÒ mÉÒY ¶ÉlÉÉ¥qÒ{ÉÉ

  +ÅÊlÉ©É SÉùiÉ Ê»Éu oÉÉ«É U à. §ÉNÉ´ÉÉ{É ‘©É¾É´ÉÒù +Òù A{ÉHÒ +ÉSÉÉ«É Ç~Éù Å ~ÉùÉ’ ©ÉÉ Å eÉ è . {É à Ê©ÉSÉ Åq W ä{É à A±±É àLÉ ¡É»lÉ Ö l É H«ÉÉ â U à H à eÉ è . ~ÉÉcH{É àùɺ÷ ÄH Ú÷ {Éù à¶É NÉÉ à Ë ´ÉqùÉW lÉ Þ l ÉÒ«É{ÉÉ W ¥É à lÉɪÉ~ÉmÉÉ à ¡ÉÉ~lÉ oÉ«ÉÉ Å U à.

  lÉ à ©ÉÉ Å oÉÒ +àH ¶ÉH à »É´É Å lÉ 719{ÉÉ à U à +{É à ¥ÉÒXà ¶ÉH à »É´É Å lÉ 724{ÉÉ à U à. +É

  lÉɪÉ~ÉmÉÉ à ©ÉÉ Å HÉ å {eHÉ à {qÉ{´É«É{ÉÉ lÉÉ äiÉÉ Ç SÉÉ«É Ç {ÉÉ Ê¶Éº«É ~É Ö º ~É{É Å Êq +{É à lÉ à ©É{ÉÉ

  ʶɺ«É{ÉÉ {ÉÉ©É{ÉÉ à Ê{Éq â¶É U à. +à©É{ÉÉ ©ÉlÉ à ¡É§ÉÉSÉ År ¶ÉH à »É´É Å l É 719©ÉÉ Å

  +{É à lÉ à ©É{ÉÉ qÉqÉ NÉ Ö° lÉÉ äiÉÉ ÇSÉÉ«É Ç ¶ÉH à »É´É Å lÉ 600©ÉÉ Å oÉ«ÉÉ ¾¶É à. H Ö{qH Ö{q{É à

  l É à © É{ÉÉoÉÒ 150 ´ÉºÉ Ç ~É Ú ´ É Ç ©ÉÉ{ÉÒ ¶ÉHÉ«É. +É xʺ÷+à H Ö{qH Ö{q{ÉÉ à »É©É«É ¶ÉH Ã

  »É´É Å l É 450{ÉÒ +É»É~ÉÉ»É ¾É à «É ¶ÉH à. +à ¡É©ÉÉiÉ à {ÉÉ à A±±É àLÉ ~ÉiÉ ©É³ à U à H à

  H Ö {qH Ö{qÉSÉÉ«É â ~É Å SÉÉÊ»lÉHÉ«É{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ Ê¶É´ÉH Ö©ÉÉù ©É¾ÉùÉW{ÉÉ »É Å¥ÉÉ à y É{É

  ©ÉÉ÷ à HùÒ ¾lÉÒ. +É Ê¶É´ÉH Ö©ÉÉù ©É¾ÉùÉW{ÉÉ à »É©É«É ¶ÉH à »É´É Å l É 450{ÉÒ

  +É»É~ÉÉ»É ©ÉÉ{É´ÉÉ©ÉÉ Å +É´É à U à . +É ¡É©ÉÉiÉ à ~ÉiÉ lÉ à ©É{ÉÉ à HÉ±É >.»É. 528

  ©ÉÉ{ÉÒ ¶ÉHÉ«É U à. ¡ÉÉ à . +à. SÉJ´ÉlÉÔ+à eÉ è. ¾É{É Ç±É à wÉùÉ ¡ÉHÉʶÉlÉ

  »Éù»´ÉlÉÒNÉSU{ÉÒ ÊqNÉ Å¥Éù ~ÉaɴɱÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉù à H Ö{qH Ö{q{ÉÉ +ÉSÉÉ«É Ç ~ Éq à

  ¡ÉÊlÉʺclÉ oÉ´ÉÉ{ÉÉà HÉ±É >»ÉÉ ~ÉÚ´É â 8 ©ÉÉ{Éà Uà +{Éà lÉ à©É{ÉÉà W{©É >»ÉÉ ~ÉÚ´É Ç 52

  33 34

 • S>•_kprl–e op_k”-1op_^pfp-1 S>•_kprl–e op_k”-1op_^pfp-1

  HÂÉ à U à. +ÉSÉÉ«É Ç W ÖNɱÉÊH¶ÉÉ àù©É ÖLlÉÉù à »´ÉÒHÉ«É Ç Ö ÅU à H à H Ö {qH Ö É{qÉSÉÉ«É Ç

  ´ ÉÒùÊ{É´ÉÉ ÇiÉ »É´É Å l É 683 ~ɾ à±ÉÉ oÉ«ÉÉ {ÉoÉÒ ~ÉiÉ ~ÉUÒ oÉ«ÉÉ U à. lÉ+É à+ à

  »É Å ~É ÚiÉ Ç ~ÉaɴɱÉÒ{ÉÉ ´ÉºÉÉ â {ÉÒ NÉiÉlÉùÒ HùÒ{É à +É NÉiÉ{ÉÉ ¡É»lÉ Ö l É HùÒ

  Uä.lÉ à ©É{ÉÉ ©ÉlÉÉ{É Ö»ÉÉù H Ö{qH Ö{q ´ÉÒù Ê{É´ÉÉ ÇiÉ »É Å ´ ÉlÉ 617{ÉÒ +É»É~ÉÉ»É

  oÉ«ÉÉ ¾¶É à. eÉ è. +à.+à{É. A~ÉÉy«ÉÉ«É à ±ÉL«É Ö Å U à H à +©ÉÉ à+ à Ê{É©{É lÉo«ÉÉ à {ÉÉ

  +ÉyÉÉù à +{É àH lÉHÉ â Ê ´ÉºÉ à Ê ´ÉSÉÉù HùÒ{É à +{É à + à©É{ÉÉ OÉ Å oÉÉ à {ÉÉ ùSÉ{ÉÉ{ÉÉ

  ~ÉÊù¡É à K «É©ÉÉ Å ¡É»lÉ Ö l É H«É Ö Ç Å U à H à H Ö {qH Ö{q{ÉÉ à »É©É«É ´ÉÒù Ê{É´ÉÉ ÇiÉ »É´É Å l É 683

  ~É Ú ´É â ~ÉiÉ ©ÉÉ{ÉÒ ¶ÉHÉ«É Uà. lÉ à+É à+à ~ÉÉ à lÉÉ{ÉÉ lÉHÉ â{ÉÒ »ÉÉoÉ à +{«É Ê´ÉwÉ{ÉÉ à {ÉÉ

  lÉHÉ â ~Éù +{É àH lÉHÉ â ¡É»lÉ Ö l É H«ÉÉ Ç U à. lÉ à ©É{ÉÉ ©ÉlÉ à H Öù±É HÉ´«É ´ÉNÉ àù à {ÉÉ

  ~ÉÊù¡É à K «É©ÉÉ Å lÉ à ©É{É à ¡ÉoÉ©É ¶ÉlÉÉ¥qÒ©ÉÉ Å »´ÉÒHÉù HùÒ ¶ÉHÉ«É U à. eÉ è.

  V«ÉÉ à Ê lÉ¡É»ÉÉqY ~ÉiÉ +É Hɳ{ÉÉ à »´ÉÒHÉù Hù à U à. +É ¥ÉyÉÒ SÉSÉÉ Ç+É à {É à

  y «ÉÉ{É©ÉÉ Å ùÉLÉÒ{É à + à÷±É Ö Å H¾Ò ¶ÉHÉ«É H à +ÉSÉÉ«É Ç H Ö {qH Ö{q{ÉÉ à »É©É«É ¡ÉoÉ©ÉoÉÒ

  lÉ Þ l ÉÒ«É ¶ÉlÉÉ¥qÒ ´ÉSSÉ à ¾É à> ¶ÉH à U à . +É~ÉiÉ à +ÉSÉÉ«É Ç H Ö {qH Ö{q{ÉÉ »É©É«É

  H à lÉ à ©É{ÉÒ +{«É ʴɺɫÉNÉlÉ Ê´ÉÊ´ÉyÉ ©ÉÉ{«ÉlÉÉ+É à A~Éù Ê´ÉSÉÉù {É ~ÉiÉ

  HùÒ+à ~ÉiÉ Xà lÉ à ©É{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ+É à A~Éù Ê´ÉSÉÉù HùÒ+à lÉÉ à lÉ à+É à+ à W ä{É

  »ÉÉʾl«É{É à W à H Þ ÊlÉ+É à ¡ÉqÉ{É HùÒ U à lÉ à W ä{É Ê»ÉuÉ Å lÉÉ à {É à ¡É»lÉ Ö l É Hù{ÉÉù

  ©É¾É{ÉH Þ Ê lÉ+É à U à. +É OÉ Å o ÉÉ à { É Ö Å ~Éc{É H«ÉÉ Ç ~ÉUÒ +à ´É Ö Å ±ÉÉNÉ à U à H à lÉ à © É{ÉÉ à

  ©É Ú³ At à¶«É r´«ÉÉ{É Ö « ÉÉ àNÉ ùÂÉ à U à. lÉ à A~ÉùÉ Å l É ¡É»É ÅNÉÉ{É Ö »ÉÉù +{«É ʴɺɫÉÉ à

  ~ÉiÉ »É©ÉÉʾlÉ oÉ«ÉÉ U à. +¾Ó +É~ÉiÉ à lÉ à ©É{ÉÒ H Þ ÊlÉ+É à{ÉÉ Å {ÉÉ©É ©ÉÉmÉ ùWÚ

  HùÒ¶É Ö Å . qù àH ùSÉ{ÉÉ A~Éù ±ÉLÉ´É Ö Å »É Å§É´É {ÉoÉÒ. +ÉSÉÉ«É Ç H Ö {qH Ö{q wÉùÉ

  SÉÉ à « ÉÉ Ç »ÉÒ ~Éɾ Ö Öe{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ{ÉÉ A±±É àLÉ ¡ÉÉ~lÉ oÉÉ«É U à. ~ÉiÉ +ÉWà ©ÉÉmÉ

  +Éc ~Éɾ Öe OÉ Å oÉ W A~ɱɥyÉ U à. H Öù±É HÉ´«É{ÉÉ HlÉÉ Ç lÉ à ©É{É à W ©ÉÉ{É´ÉÉ©ÉÉ Å

  +É´É à U à. ~ÉiÉ lÉ à ©É{ÉÒ HɱÉW«ÉÒ ùSÉ{ÉÉ+É à©ÉÉ Å »É©É«É»ÉÉù, ¡É´ÉSÉ{É»ÉÉù,

  ~É ÅSÉÉÊ»lÉHÉ«É. Ê{É«É©É»ÉÉù, ¥ÉÉù»É+iÉ Ö ´É àGLÉÉ, SÉÉÊùmÉ~Éɾ Öe, ù«ÉiÉ»ÉÉù

  ´ÉNÉ àù à U à.+º÷~Éɾ Öe©ÉÉ Å q ŶÉ~Éɾ Öe, SÉÉÊùmÉ~Éɾ Öe, »É Ö nÉ~Éɾ Öe, ¥ÉÉ à¾~Éɾ Öe,

  §ÉÉ´É~Éɾ Öe, ©ÉÉ àGLÉ~Éɾ Öe, ˱ÉNÉ~Éɾ Öe ¡É©É ÖLÉ U à. +É ~Éɾ Öe OÉ Å oÉÉ à ©ÉÉ Å

  »É©«ÉNq¶É Ç {É, »É©«ÉN[ÉÉ{É +{É à »É©«ÉH ÃSÉÉÊùmÉ{É Ö Å Ê ´É¶Éq à ´ÉiÉ Ç {É U ä. »É Ö nÉ

  ~Éɾ Öe©ÉÉ Å +ÉNÉ©É{ÉÒ ©É¾nÉÉ ¡É»lÉÉÊ~ÉlÉ Hù à U à lÉÉ à ¥ÉÉ à y É~Éɾ Öe©ÉÉ Å SÉ ä l «ÉNÉ Þ¾,

  ÊW{É¡ÉÊlÉ©ÉÉ, q¶É Ç {É, q à ´ É, lÉÒoÉ Ç, ¡ÉµÉV«ÉÉ ´ÉNÉ àù à {ÉÉ Å ´ÉiÉ Ç {É U à. §ÉÉ´É~Éɾ Öe

  ÊSÉnÉ{ÉÒ ¶É Ö Êu{ÉÒ ©É¾nÉÉ{É Ö Å ´ÉiÉ Ç {É Hù à U à lÉÉ à ©ÉÉ à KÉ~Éɾ Öe©ÉÉ Å ©ÉÉ à KÉ{ÉÉ »´É°~É{É Ö Å

  ´ ÉiÉ Ç {É Hù´ÉÉ©ÉÉ Å +É´«É Ö Å U à.+Él©ÉÉ{ÉÉ ¥ÉʾùÉl©ÉÉ, +ÅlÉùÉl©ÉÉ +{É à ~Éù©ÉÉl©ÉÉ

  +É mÉiÉ §É àqÉ à {É à »É©ÉX´É´ÉÉ©ÉÉ Å +É´«ÉÉ U à. ˱ÉNÉ~Éɾ Öe©ÉÉ Å ©É Ö Ê{ÉyÉ©É Ç {ÉÒ

  Ê{É°~ÉiÉÉ Hù´ÉÉ©ÉÉ Å +É´ÉÒ U à.

  ¡É´ÉSÉ{É»ÉÉù, »É©É«É»ÉÉù©ÉÉ Å ©É Ú³lÉn´ÉÉ à {É Ö Å ´ÉiÉ Ç {É U à. ¡É´ÉSÉ{É»ÉÉù©ÉÉ Å

  ©É ÖL«É mÉiÉ +ÊyÉHÉù Uà-[ÉÉ{É, [É à « É +{É à SÉÉÊùmÉ. [ÉÉ{ÉÉÊyÉHÉù©ÉÉ Å +Él©ÉÉ

  +{É à [ÉÉ{É{ÉÉ +àHl´É ¶É Ö§É-+¶É Ö§É ¶É ÖuÉ à ~É«ÉÉ àNÉ ©ÉÉ à K É, KÉ«É{É Ö Å ´ ÉiÉ Ç {É U à lÉÉ à

  [É à « ÉÉÊyÉHÉù©ÉÉ Å r´«É, NÉ ÖiÉ, ~É«ÉÉ Ç « É, H©É Ç£±É ´ÉNÉ àù à {É Ö Å ´ ÉiÉ Ç {É U à +{É à

  SÉÉÊùmÉÉÊyÉHÉù©ÉÉ Å ¸É©ÉiÉyÉ©É Ç {ÉÒ SÉSÉÉ Ç U à. »É©É«É»ÉÉù »É´ÉÉ â lH Þ º÷ ùSÉ{ÉÉ U à.

  W à©ÉÉ Å ´ «É ´É¾Éù +{É à Ê{ÉýÉ«É{É Ö Å ´ ÉiÉ Ç {É HùlÉÉ Ê{ÉýÉ«É{ÉÒ ©É¾nÉÉ{ÉÉ à »´ÉÒHÉù

  Hù´ÉÉ©ÉÉ Å +É´«ÉÉ à U à. lÉ à ©ÉÉ Å Y´ÉÉY´É +ÊyÉHÉù , HlÉÉ Ç-H©É Ç +ÊyÉHÉù, ~É Öi«É-

  ~ÉÉ~É +ÊyÉHÉù ´ÉNÉ àù à ©ÉÉ Å »É©É»lÉ lÉn´ÉÉ à {É Ö Å Ê{É°~ÉiÉ Hù´ÉÉ©ÉÉ Å +É´«É Ö Å U à. +É©É

  lÉÉ à »É Å ~É ÚiÉ Ç OÉ Å oÉ©ÉÉ Å »É~lÉ lÉn´ÉÉ à{É Ö Å W Ê´É´É àSÉ{É Uà +{É à Ê{ɺHºÉ Ç °~É à +Él©ÉÉ{ÉÉ à

  ¶É Öu»´É°~É à [ÉÉ{É ¡ÉÉ~lÉ HùÒ{É à ©ÉÉ à KÉ©ÉÉ Å Î»oÉlÉ oÉ´ÉÉ{É Ö Å U à.

  ~É ÅSÉÉÊ»lÉHÉ«É©ÉÉ Å Y´É, ~É Öq ÃNɱÉ, yÉ©É Ç, +yÉ©É Ç +{É à +ÉHÉ¶É +É ~ÉÉ ÅSÉ

  +Ê»lÉHÉ«ÉÉ à { É Ö Å LÉ Ú ¥É W ʴɶÉq à +{É à ´É ä [ÉÉÊ{ÉH ´ÉiÉ Ç {É Hù´ÉÉ©ÉÉ Å +É´«É Ö Å U à.

  »ÉÉoÉÉ à »ÉÉoÉ {É´ÉlÉn´ÉÉ à {É Ö Å ´ ÉiÉ Ç {É HùÒ{É à + ÅÊlÉ©É ±ÉK«É lÉÉ à ©ÉÉ à K É{É à W ©É¾nÉÉ

  +É~É´ÉÉ©ÉÉ Å +É´ÉÒ Uà. Ê{É«É©É»ÉÉù©ÉÉ Å ÊmÉùl{É{É à W ©ÉÉ àKÉ{ÉÉ ©ÉÉNÉ Ç lÉùÒH à ¡É»lÉ Ö lÉ

  Hù´ÉÉ©ÉÉ Å +É´«É Ö Å U à. ¥ÉÉù»É+iÉ Ö ´ É àGLÉÉ +ÅlÉNÉ Ç l É ¥ÉÉù §ÉÉ´É{ÉÉ+É à{É Ö Å ´ ÉiÉ Ç {É

  U à. W à©É{É Ö Å ËSÉlÉ´É{É HùlÉÉ-HùlÉÉ ´É äùÉN«É lÉù£ +OÉ»Éù oÉlÉÉ »ÉÉyÉH

  ©É Ö ÎGlÉ{ÉÉ ~ÉoÉ à +OÉ à»Éù oÉ> ¶ÉH à U à. ù«ÉiÉ»ÉÉù©ÉÉ Å ©É Ö Ê{É +{É à Oɾ»oÉÉ à {ÉÉ

  ùl{ÉmÉ«É ~ÉɱÉ{É Ê´ÉºÉ à