onuncu kalkınma planı (2014 - 2018) - sbb€¦ · bu kapsamda; -kömürden gaz, petrol ve...

of 27 /27
Onuncu Kalkınma Planı (2014 - 2018) Koordinatör Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı YERLİ KAYNAKLARA DAYALI ENERJİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

Author: others

Post on 25-Jul-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Onuncu Kalkınma Planı(2014 - 2018)

  KoordinatörEnerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı

  YERLİ KAYNAKLARA DAYALIENERJİ ÜRETİM PROGRAMI

  E Y L E M P L A N I

 • YERLİ KAYNAKLARA DAYALI ENERJİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

  Öncelikli Dönüşüm Programları, 16/02/2015 tarihli ve 2015/3 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile istihsal olunmuş ve aynen iktibas edilmek suretiyle basılmıştır.

 • YERLİ KAYNAKLARA DAYALI ENERJİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

  i

  İÇİNDEKİLER

  Kısaltmalar.....................................................................................................................................ii

  Giriş...............................................................................................................................................iii

  1. Programın Amacı ve Kapsamı.....................................................................................................1

  2. Programın Hedefi.........................................................................................................................1

  3. Performans Göstergeleri.............................................................................................................2

  4. Koordinatör ve Sorumlu Kurum/Kuruluşlar................................................................................2

  5. Eylem Planı.................................................................................................................................3

 • ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) YERLİ KAYNAKLARA DAYALI ENERJİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

  ii

  KISALTMALAR

  EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş.

  BEPA Biyokütle Enerji Potansiyel Atlası

  BOTAŞ Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi

  DSİ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

  EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

  ETKB Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

  GEPA Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası

  HES Hidroelektrik Santral

  KİK Kamu İhale Kanunu

  KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

  MİT Milli İstihbarat Teşkilatı

  MTA Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

  OSB Organize Sanayi Bölgesi

  OSBÜK OSB Üst Kuruluşu

  PHES Pompaj depolamalı HES

  PMUM Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi

  REPA Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlası

  TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş.

  TKİ Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu

  TORETOSAF Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatı

  TPAO Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

  TTK Türkiye Taşkömürü Kurumu

  TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

  TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu

 • YERLİ KAYNAKLARA DAYALI ENERJİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

  iii

  GİRİŞ

  Cumhuriyetimizin 100. yıl ufkunu ortaya koyan 2023 vizyonuyla ve katılımcı bir yaklaşımla (7.200’ü yerelden, 10.000’i aşkın kişi ve kurum görüşü, 66 adet ÖİK) hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) bu yüksek hedeflere ulaşmada çok önemli bir yol haritası sunmaktadır.

  Türkiye ekonomisinin gelişmiş ülkelere yakınsama sürecinin hızlandırılması ve kalıcı bir şekilde yüksek gelirli ülkeler arasında yer alabilmesi için kalkınma çabalarının ekonomik ve sosyal alanda kapsamlı reform çalışmalarıyla desteklenmesi planlanmıştır. Bu çerçevede, Onuncu Kalkınma Planında daha önceki planlardan farklı olarak “Öncelikli Dönüşüm Programları” adıyla aşağıda listesi sunulan 25 adet özel uygulama programı oluşturulmuştur. Kalkınma Planında önceliklendirmenin de yapılabilmesine katkıda bulunan söz konusu programlar, Planın uygulanabilirliğini ve kalkınma çabalarının etkinliğini artırmak amacıyla yeni bir yaklaşım çerçevesinde hazırlanmıştır.

  Hem 2023 vizyonu hem de Onuncu Kalkınma Planı hedeflerine ulaşabilmek açısından önem taşıyan temel sorun alanlarına yönelik olarak tasarlanan bu programlar; genellikle birden fazla bakanlığın sorumluluk alanına giren ve kurumlar arası etkin koordinasyon gerektiren kritik reform alanlarına yönelik olarak tasarlanmıştır. Sektörel ve sektörler arası bir yaklaşımla hazırlanan ve beş yıl içinde sonuçlandırılması öngörülen bu programların Plan hedeflerine ulaşılması yolunda ciddi katkısı olacaktır.

  Tasarım sürecinde, Öncelikli Dönüşüm Programlarıyla Plan hedefleri ve politikaları arasında bağlantı kurulmuş, bu politikaların etkin bir şekilde hayata geçirilebilmesi için programların temel unsurları ortaya konulmuştur. Bu kapsamda, Öncelikli Dönüşüm Programları için ayrıntılı eylem planları hazırlanmış bulunmaktadır. Programlar, toplamda 116 bileşen ve 1248 eylem içeren bu eylem planları yoluyla hayata geçirilecektir. Bu süreçte, toplam 35 bakanlık ve kurum/kuruluş, program koordinatörü ve/veya bileşen sorumlusu olarak görev almaktadır.

  Ekonomi Koordinasyon Kurulunda ilgili Bakanların katılımıyla gruplar halinde görüşülen bu özel programlar, 16 Şubat 2015 tarihli ve 2015/3 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla resmiyet kazanmış ve uygulama safhası başlamıştır.

  Eylem planlarındaki eylemler, eylemden sorumlu kuruluşlar tarafından eylemle ilgili kuruluşlarla koordinasyon halinde uygulamaya geçirilecektir. Eylem Planlarının izleme ve değerlendirmesi Onuncu Kalkınma Planı dönemi sonuna kadar Eylem İzleme Sistemine üçer aylık bilgi girişleri ve yılda 2 kere hazırlanacak Öncelikli Dönüşüm Programı İzleme Raporlarıyla yapılacaktır.

  Yüksek Planlama Kurulu, uygulama sonuçlarını da dikkate alarak eylem planlarının gerektiğinde revizyonunda yetkili olacaktır.

 • ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) YERLİ KAYNAKLARA DAYALI ENERJİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

  iv

  ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI LİSTESİ:

  1- Üretimde Verimliliğin Artırılması Programı

  2- İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Programı

  3- Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın Önlenmesi Programı

  4- İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Programı

  5- Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi Programı

  6- Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Artırılması Programı

  7- İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Programı

  8- İşgücü Piyasasının Etkinleştirilmesi Programı

  9- Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı

  10- İstatistiki Bilgi Altyapısını Geliştirme Programı

  11- Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı

  12- Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim Programı

  13- Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim Programı

  14- Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı

  15- Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı

  16- Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı

  17- Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı

  18- Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı

  19- Temel ve Mesleki Becerileri Geliştirme Programı

  20- Nitelikli İnsan Gücü İçin Çekim Merkezi Programı

  21- Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Programı

  22- Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı

  23- Yerelde Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Programı

  24- Rekabetçiliği ve Sosyal Uyumu Geliştiren Kentsel Dönüşüm Programı

  25- Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği Altyapısının Geliştirilmesi Programı

 • YERLİ KAYNAKLARA DAYALI ENERJİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

  1

  1. Programın Amacı ve Kapsamı2012 ve 2013 yıllarında dış ticaret açığının sırasıyla yüzde 62 ve yüzde 49’u net enerji ithalatından kaynaklanmıştır. Hızla büyümekte olan enerji talebinin karşılanabilmesi için petrol, doğal gaz ve taşkömürü ithalatı sürekli artmaktadır. Bu durum enerjide yüksek oranlı dışa bağımlılığın sürmesine yol açmakta, cari işlemler dengesi ve enerji arz güvenliği üzerinde baskı oluşturmaktadır.

  Türkiye ekonomisinin yüksek ve istikrarlı büyüyebilmesi için mümkün olan bütün yerli kaynakların enerji üretimi amacıyla değerlendirilmesi öncelikli bir husustur. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının hem birincil enerji arzı hem de elektrik üretimi amacıyla değerlendirilmesi sürdürülebilir kalkınmanın temini açısından önem taşımaktadır. Bu programla yerli kaynakların enerji üretimindeki payının artırılması suretiyle enerjide dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanmaktadır.

  2. Programın Hedefi• 2012 yılı sonunda birincil enerji üretiminde yüzde 27 olan yerli kaynak payının, 2018 sonunda

  yüzde 35’e yükseltilmesi (*)

  • 2013 yılında 32 milyar kWh olarak gerçekleşen yerli kömür kaynaklı elektrik enerjisi üretiminin 2018 yılında 57 milyar kWh’e çıkarılması

  • Plan döneminde 10.000 MW’lık ilave hidrolik kapasitenin devreye alınması

  (*) Yerli kaynak payına yurt içi ve yurt dışı petrol ve doğal gaz çıkarımları dâhildir.

 • ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) YERLİ KAYNAKLARA DAYALI ENERJİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

  2

  3. Performans Göstergeleri

  Gösterge Adı 2013 2014 2015 2016 2017 2018

  Yerli kömürden elektrik üretim miktarı (TWh) 32 43 54 57 57 57

  Petrol ve doğal gaz üretim miktarı (varil/gün) 72.000 91.200 99.800 111.700 112.100 121.600

  Hidrolik enerjiden elektrik üretim miktarı (TWh) 59 66 74 80 86 91

  Yenilenebilir kaynaklardan sağlanan elektrik üretim miktarı (Rüzgar, güneş, jeotermal ve biyokütle) (TWh)

  10 13 16 20 24 29

  Doğal gaz depolama ve geri üretim miktarı

  -Toplam depolama kapasitesi

  -Toplam geri üretim kapasitesi

  2,7 milyarSm3

  20 milyon

  Sm3/gün

  2,7 milyarSm3

  20 milyon

  Sm3/gün

  2,8 milyarSm3

  25 milyon

  Sm3/gün

  2,8 milyarSm3

  25 milyon

  Sm3/gün

  3,3 milyarSm3

  45 milyon

  Sm3/gün

  4,8 milyarSm3

  95 milyon

  Sm3/gün

  Hidrokarbon aramacılığında kullanılan makine teçhizattaki yerlilik oranı (%)

  6 6 6 7 10 18

  4. Koordinatör ve Sorumlu Kurum/KuruluşlarProgram Koordinatörü:Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

  1. Bileşen: Yerli Kömürlerin Elektrik Üretimi Amaçlı Değerlendirilmesi / Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

  2. Bileşen: Yurt içi ve Yurt dışı Petrol ve Doğal gaz Aramalarının Artırılması / Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

  3. Bileşen: Su Kaynaklarının Elektrik Üretimi Amacıyla Değerlendirilmesi / Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

  4. Bileşen: Su Dışındaki Yenilenebilir Kaynakların Değerlendirilmesi / Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

 • YERLİ KAYNAKLARA DAYALI ENERJİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

  3

  5. E

  ylem

  Pla

  Bile

  şen

  1: Y

  erli

  Köm

  ürle

  rin E

  lekt

  rik Ü

  retim

  i Am

  açlı

  Değe

  rlend

  irilm

  esi

  Polit

  ika

  1.1:

  Afş

  in-E

  lbis

  tan

  gibi

  büy

  ük li

  nyit

  havz

  alar

  ı ile

  dah

  a dü

  şük

  kapa

  site

  li di

  ğer r

  ezer

  vler

  in d

  eğer

  lend

  irilm

  esi i

  çin

  özel

  bir

  finan

  sman

  yön

  tem

  i ge

  liştir

  ilmes

  i ve

  uygu

  lanm

  ası

  Eyle

  mNo

  Eyle

  m

  Eyle

  mde

  nSo

  rum

  lu K

  urul

  Eyle

  mle

  İlgi

  li Ku

  rulu

  şlar

  Ba

  şlan

  gıç-

  Bitiş

  Tar

  ihi

  Açık

  lam

  a

  1Ka

  mu

  özel

  or

  takl

  ığın

  a da

  yalı

  bir

  finan

  sman

  mod

  eli

  ile li

  nyit

  saha

  ların

  da

  term

  ik s

  antra

  llerin

  ku

  rulm

  asın

  a yö

  nelik

  ça

  lışm

  alar

  yap

  ılaca

  ktır.

  Ener

  ji ve

  Tab

  ii Ka

  ynak

  lar B

  akan

  lığı

  Kalk

  ınm

  a Ba

  kanl

  ığı,

  Mal

  iye

  Baka

  nlığ

  ı,Ha

  zine

  Müs

  teşa

  rlığı

  ,EÜ

  AŞ,

  TKİ,

  Türk

  iye

  Yatır

  ım

  Dest

  ek v

  e Ta

  nıtım

  Aja

  nsı

  Ocak

  201

  5 - A

  ralık

  201

  5Af

  şin

  Elbi

  stan

  , Kon

  ya K

  arap

  ınar

  ve

  Trak

  ya

  Erge

  ne g

  ibi b

  üyük

  liny

  it ha

  vzal

  arı t

  erm

  ik

  sant

  ral k

  urul

  mak

  üze

  re ta

  lep

  gara

  ntis

  i-has

  ılat

  payl

  aşım

  ı şek

  linde

  vey

  a be

  lirli

  bir s

  üre

  alım

  ga

  rant

  isin

  in s

  ağla

  ndığ

  ı Yap

  İşle

  t vey

  a Ya

  p-İş

  let-D

  evre

  t mod

  eliy

  le E

  ÜAŞ

  tara

  fında

  n ih

  aley

  e çı

  karıl

  acak

  tır.

  Ayrıc

  a, d

  aha

  düşü

  k ka

  pasi

  teli

  linyi

  t hav

  zala

  rının

  dova

  ns b

  edel

  i tal

  ep e

  dilm

  eksi

  zin ih

  tiyaç

  ları

  olan

  ele

  ktriğ

  i üre

  tmek

  üze

  re O

  SB’le

  re

  devr

  edilm

  esi m

  odel

  i ara

  ştırı

  laca

  ktır.

 • ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) YERLİ KAYNAKLARA DAYALI ENERJİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

  4

  2En

  erji

  ve T

  abii

  Kayn

  akla

  r Bak

  anlığ

  ı bü

  nyes

  inde

  yat

  ırım

  ların

  izi

  n sü

  reçl

  erin

  in

  taki

  p ve

  den

  etim

  den

  soru

  mlu

  , yat

  ırım

  reci

  nde

  izni g

  erek

  en

  kuru

  m v

  e ku

  rulu

  şlar

  ın

  üye

  verm

  ek s

  uret

  iyle

  et

  kin

  oldu

  ğu, k

  urum

  lar

  aras

  ı koo

  rdin

  asyo

  nu

  sağl

  ayac

  ak b

  ir bi

  rim

  oluş

  turu

  laca

  ktır

  Ener

  ji ve

  Tab

  ii Ka

  ynak

  lar B

  akan

  lığı

  Çevr

  e ve

  Şeh

  ircili

  k Ba

  kanl

  ığı,

  Kültü

  r ve

  Turiz

  m

  Baka

  nlığ

  ı, Or

  man

  ve

  Su İş

  leri

  Baka

  nlığ

  ı, Ul

  aştır

  ma,

  Deni

  zcili

  k ve

  Hab

  erle

  şme

  Baka

  nlığ

  ı,EÜ

  AŞ,

  TKİ,

  TEİA

  Ş E

  PDK,

  Orm

  an G

  n.

  Müd

  .,Tü

  rkiy

  e Ya

  tırım

  De

  stek

  ve

  Tanı

  tım

  Ajan

  Ocak

  201

  5 - A

  ralık

  201

  5

  Özel

  sek

  töre

  açı

  laca

  k lin

  yit s

  ahal

  arı i

  le

  rödo

  vans

  usu

  lüyl

  e ye

  ni ih

  ale

  edile

  cek

  saha

  lara

  yap

  ılaca

  k ür

  etim

  yap

  ıları

  dâhi

  l diğ

  er

  bütü

  n el

  ektri

  k ür

  etim

  san

  tralle

  rinin

  yat

  ırım

  reci

  nin

  daha

  hızl

  ı yür

  ümes

  ini s

  ağla

  yaca

  k bi

  r ko

  ordi

  nasy

  on b

  irim

  i olu

  ştur

  ulac

  aktır

  .

  Polit

  ika

  1.2:

  Kam

  u el

  inde

  olu

  p rö

  dova

  ns u

  sulü

  yle

  yeni

  ihal

  e ed

  ilece

  k sa

  hala

  rın ö

  zel s

  ektö

  re d

  evrin

  in s

  ağla

  nmas

  ı

  Eyle

  mNo

  Eyle

  m

  Eyle

  mde

  nSo

  rum

  lu K

  urul

  Eyle

  mle

  İlgi

  li Ku

  rulu

  şlar

  Ba

  şlan

  gıç-

  Bitiş

  Tar

  ihi

  Açık

  lam

  a

  3Rö

  dova

  ns u

  sulü

  yle

  yeni

  ihal

  e ed

  ilece

  k sa

  hala

  ra il

  işki

  n ol

  arak

  te

  min

  at m

  ikta

  rları

  ve

  işle

  tme

  süre

  si d

  aha

  uygu

  lana

  bilir

  sev

  iyel

  ere

  getir

  ilece

  ktir.

  Ener

  ji ve

  Tab

  ii Ka

  ynak

  lar B

  akan

  lığı

  TTK,

  TKİ,

  EÜAŞ

  Ocak

  201

  5 - A

  ralık

  201

  8 İh

  alel

  ere

  söz

  konu

  su y

  atırı

  mla

  rı ya

  pabi

  lece

  k ya

  tırım

  cıla

  rın k

  atılm

  asın

  ı sağ

  lam

  ak ü

  zere

  te

  min

  at m

  ikta

  rların

  ın a

  rtırıl

  mas

  ı ve

  süre

  lerin

  zenl

  enm

  esi s

  ağla

  naca

  ktır.

 • YERLİ KAYNAKLARA DAYALI ENERJİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

  5

  Polit

  ika

  1.3:

  Köm

  ür a

  ram

  alar

  ına

  hız v

  erile

  rek

  reze

  rvle

  rin a

  rtırıl

  mas

  ı

  Eyle

  mNo

  Ey

  lem

  Ey

  lem

  den

  Soru

  mlu

  Kur

  uluş

  Ey

  lem

  le İl

  gili

  Kuru

  luşl

  ar

  Başl

  angı

  ç-Bi

  tiş T

  arih

  i Aç

  ıkla

  ma

  4M

  TA, a

  ram

  a so

  ndaj

  ının

  yan

  ı sıra

  letm

  e re

  zerv

  lerin

  in

  de te

  spiti

  ne

  ilişk

  in ç

  alış

  mal

  ara

  katıl

  acak

  ve

  köm

  ür

  havz

  alar

  ına

  yöne

  lik

  işle

  tmec

  iye

  hita

  p ed

  ecek

  şek

  ilde

  gere

  kli

  ölçe

  kler

  de h

  arita

  ları

  hazır

  laya

  cakt

  ır.

  MTA

  En

  erji

  ve T

  abii

  Kayn

  akla

  r Bak

  anlığ

  ı Oc

  ak 2

  015

  - Ara

  lık 2

  018

  Mev

  cut y

  apıd

  a M

  TA ta

  rafın

  dan

  sade

  ce

  jeol

  ojik

  köm

  ür re

  zerv

  i bel

  irlem

  eye

  yöne

  lik

  aram

  a ça

  lışm

  alar

  ıyla

  köm

  ürle

  rimizi

  n en

  erji

  üret

  im a

  maç

  lı ol

  arak

  hızl

  ı bir

  şeki

  lde

  üret

  ime

  geçi

  rilm

  esi m

  ümkü

  n gö

  rülm

  emek

  tedi

  r. Bu

  ne

  denl

  e, M

  TA’n

  ın tü

  m k

  ömür

  hav

  zala

  rında

  je

  ofizik

  , jeo

  mek

  anik

  ve

  hidr

  ojeo

  lojik

  etü

  tlere

  ili

  şkin

  çal

  ışm

  alar

  a da

  kat

  ılmas

  ı sağ

  lana

  cakt

  ır.

  5M

  TA’n

  ın s

  aha

  üzer

  inde

  m

  obil

  (labo

  ratu

  var v

  b.)

  çalış

  abilm

  esin

  e yö

  nelik

  ol

  anak

  lar a

  rtırıl

  acak

  tır.

  MTA

  En

  erji

  ve T

  abii

  Kayn

  akla

  r Bak

  anlığ

  ı Oc

  ak 2

  015

  - Ara

  lık 2

  015

  Köm

  ür a

  naliz

  leri

  ve re

  zerv

  in ta

  nım

  lanm

  ası

  süre

  cind

  e ya

  şana

  n ka

  yıpl

  ar ö

  nlen

  ecek

  ve

  mob

  il ol

  anak

  lar a

  rtırıl

  arak

  ana

  lizle

  rin d

  aha

  hızlı

  bir

  şeki

  lde

  yapı

  lmas

  ı sağ

  lana

  cakt

  ır.

 • ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) YERLİ KAYNAKLARA DAYALI ENERJİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

  6

  6Kö

  mür

  ve

  ener

  ji ka

  ynağ

  ı ola

  rak

  kulla

  nıla

  bile

  cek

  diğe

  r mad

  enle

  rin

  aram

  alar

  ına

  hız

  veril

  ecek

  ve

  ulus

  lara

  rası

  köm

  ür

  aram

  a fa

  aliy

  etle

  ri iç

  in b

  ir m

  odel

  ol

  uştu

  rula

  cakt

  ır.

  Ener

  ji ve

  Tab

  ii Ka

  ynak

  lar B

  akan

  lığı

  Kalk

  ınm

  a Ba

  kanl

  ığı,

  Hazin

  e M

  üste

  şarlı

  ğı,

  TKİ

  ,M

  TA,

  EÜAŞ

  ,Et

  i Mad

  en,

  TTK

  Ocak

  201

  5 - A

  ralık

  201

  5 Tü

  rkiy

  e uz

  un v

  adel

  i arz

  güv

  enliğ

  i içi

  n ye

  rli

  köm

  ürün

  yan

  ı sıra

  itha

  l taş

  köm

  ürün

  e de

  ih

  tiyaç

  duy

  mak

  tadı

  r. Fi

  yat a

  vant

  ajla

  rı ve

  rekl

  ilik

  gibi

  kav

  ram

  lar n

  eden

  iyle

  uyg

  un

  ülke

  lerd

  e yu

  rt dı

  şı k

  ömür

  ruhs

  atı a

  lma,

  ara

  ma,

  mür

  ve

  ener

  ji ka

  ynağ

  ı ola

  rak

  kulla

  nıla

  bile

  cek

  diğe

  r mad

  enle

  rin a

  ranm

  ası,

  üret

  imi v

  e ith

  alat

  ı gi

  bi fa

  aliy

  etle

  ri or

  gani

  ze e

  dece

  k bi

  r şirk

  et

  kuru

  laca

  ktır.

 • YERLİ KAYNAKLARA DAYALI ENERJİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

  7

  Polit

  ika

  1.4:

  Yer

  li kö

  mür

  ün te

  miz

  köm

  ür te

  knol

  ojile

  ri ile

  üre

  tilm

  esi,

  gazl

  aştır

  ılmas

  ı, sı

  vıla

  ştırı

  lmas

  ı gib

  i ala

  nlar

  da A

  r-Ge

  çal

  ışm

  alar

  ına

  ağırl

  ık

  veril

  mes

  i

  Eyle

  mNo

  Eyle

  m

  Eyle

  mde

  nSo

  rum

  lu K

  urul

  Eyle

  mle

  İlgi

  li Ku

  rulu

  şlar

  Ba

  şlan

  gıç-

  Bitiş

  Tar

  ihi

  Açık

  lam

  a

  7Kö

  mür

  ün iy

  ileşt

  irilm

  esi

  ve fa

  rklı

  alan

  lard

  a ku

  llanı

  mı i

  çin

  ürün

  çeş

  itlili

  ğini

  n ar

  tırılm

  asın

  a ili

  şkin

  te

  miz

  köm

  ür

  tekn

  oloj

  ileri,

  ga

  zlaşt

  ırma,

  vıla

  ştırm

  a ve

  be

  nzer

  i ala

  nlar

  da

  Türk

  iye’

  de y

  apıla

  cak

  ArGe

  çal

  ışm

  alar

  ı TKİ

  ta

  rafın

  dan

  koor

  dine

  ed

  ilece

  k, iz

  lene

  cek

  ve

  dene

  tlene

  cekt

  ir.

  TKİ

  Ekon

  omi B

  akan

  lığı,

  Ener

  ji ve

  Tab

  ii Ka

  ynak

  lar B

  akan

  lığı

  EÜA

  Ş,M

  TA,

  TÜBİ

  TAK,

  TTK

  ,KO

  SGEB

  , Ün

  iver

  site

  ler

  Ocak

  201

  5 - A

  ralık

  201

  5 TÜ

  BİTA

  K M

  AM E

  nerji

  Ens

  titüs

  ü, Ü

  nive

  rsite

  ler,

  Tekn

  opar

  klar

  tara

  fında

  n yü

  rütü

  len

  her

  sevi

  yede

  ki k

  ömür

  ün k

  alite

  sini

  yük

  selte

  cek

  ve

  köm

  ürde

  n da

  ha y

  ükse

  k ve

  rim e

  lde

  edec

  ek

  AR-G

  E ça

  lışm

  alar

  ı yür

  ütül

  ecek

  , pilo

  t tes

  isle

  r ku

  rula

  cak

  ve n

  ihai

  uyg

  ulam

  alar

  yap

  ılaca

  ktır.

  Bu

  kap

  sam

  da;

  -Köm

  ürde

  n ga

  z, p

  etro

  l ve

  hidr

  ojen

  üre

  timin

  in

  sağl

  anm

  asın

  a yö

  nelik

  yer

  li te

  knol

  ojile

  rin

  geliş

  imin

  in d

  este

  klen

  mes

  i, -K

  ömür

  ya

  da b

  itüm

  lü ş

  ist s

  ahal

  arın

  da k

  ömür

  ga

  zlaşt

  ırma

  tekn

  oloj

  ilerin

  in u

  ygul

  anab

  ilirli

  ğini

  n ar

  aştır

  ılmas

  ı, -T

  emiz

  köm

  ür te

  knol

  ojile

  ri ile

  yak

  ma

  tekn

  oloj

  ilerin

  in g

  eliş

  tirilm

  esi y

  önün

  deki

  ar

  aştır

  ma

  ve u

  ygul

  amal

  arın

  des

  tekl

  enm

  esi,

  -Üre

  tilen

  yük

  sek

  kükü

  rt iç

  erik

  li kö

  mür

  lerin

  te

  shin

  ve

  sana

  yi s

  ektö

  rlerin

  de k

  ulla

  nıla

  bilm

  eler

  i am

  acıy

  la y

  akm

  a te

  knol

  ojile

  rinin

  gel

  iştir

  ilmes

  i, -K

  ömür

  ün k

  urut

  ulm

  ası v

  e br

  iket

  lenm

  esiy

  le

  ilgili

  yür

  ütül

  ecek

  AR-

  GE ç

  alış

  mal

  arın

  ın

  sürd

  ürül

  mes

  i, -K

  ömür

  den

  hüm

  ik a

  sit v

  e tü

  revl

  erin

  in e

  lde

  edilm

  esin

  e ili

  şkin

  çal

  ışm

  alar

  ın s

  ürdü

  rülm

  esi,

  -Asf

  altit

  ve

  bitü

  mlü

  şis

  tlerin

  de

  ğerle

  ndiri

  lmes

  ine

  yöne

  lik a

  raşt

  ırmal

  arın

  rütü

  lmes

  i, -K

  ömür

  kal

  itesi

  nin

  iyile

  ştiri

  lmes

  ine

  yöne

  lik

  araş

  tırm

  alar

  ın s

  ürdü

  rülm

  esi,

  -AR-

  GE la

  bora

  tuva

  rların

  ın ta

  mam

  lana

  rak

  geliş

  tirilm

  esi

  sağ

  lana

  cakt

  ır.

 • ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) YERLİ KAYNAKLARA DAYALI ENERJİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

  8

  Polit

  ika

  1.5:

  Yer

  li kö

  mür

  lere

  day

  alı e

  lekt

  rik ü

  retim

  tesi

  si y

  atırı

  mla

  rına

  yöne

  lik te

  şvik

  uyg

  ulam

  asın

  ın iz

  lene

  rek

  ihtiy

  açla

  ra g

  öre

  günc

  elle

  nmes

  i

  Eyle

  mNo

  Eyle

  m

  Eyle

  mde

  nSo

  rum

  lu K

  urul

  Eyle

  mle

  İlgi

  li Ku

  rulu

  şlar

  Ba

  şlan

  gıç-

  Bitiş

  Tar

  ihi

  Açık

  lam

  a

  8De

  vlet

  Yar

  dım

  ları

  Kara

  rnam

  esin

  de

  yer a

  lan

  yerli

  köm

  ür

  üret

  imi v

  e te

  rmik

  sa

  ntra

  l kur

  ulm

  asın

  a yö

  nelik

  teşv

  ikle

  r, ET

  KB il

  e ko

  ordi

  nasy

  on

  için

  de v

  e bi

  rer y

  ıllık

  nem

  lerd

  e izl

  ener

  ek

  değe

  rlend

  irile

  cek

  ve g

  erek

  tiğin

  de

  günc

  elle

  nece

  ktir.

  Ekon

  omi B

  akan

  lığı

  Ener

  ji ve

  Tab

  ii Ka

  ynak

  lar

  Baka

  nlığ

  ı,M

  aliy

  e Ba

  kanl

  ığı,

  Hazin

  e M

  üste

  şarlı

  ğı

  Ocak

  201

  5 - A

  ralık

  201

  8 Ye

  rli k

  ömür

  ve

  term

  ik e

  nerji

  yat

  ırım

  ların

  ın h

  ızla

  geliş

  ebilm

  esi i

  çin

  teşv

  ik s

  iste

  min

  in, g

  eliş

  mel

  er

  izlen

  erek

  en

  geç

  bire

  r yıll

  ık d

  önem

  lerd

  e gü

  ncel

  lenm

  esi v

  e et

  kinl

  iğin

  in a

  rtırıl

  mas

  ı sa

  ğlan

  acak

  tır.

  Polit

  ika

  1.6:

  Kam

  u el

  inde

  bul

  unan

  liny

  it ya

  kıtlı

  term

  ik s

  antra

  llerin

  reha

  bilit

  e ed

  ilmes

  i

  Eyle

  mNo

  Ey

  lem

  Ey

  lem

  den

  Soru

  mlu

  Kur

  uluş

  Ey

  lem

  le İl

  gili

  Kuru

  luşl

  ar

  Başl

  angı

  ç-Bi

  tiş T

  arih

  i Aç

  ıkla

  ma

  9EÜ

  AŞ’ın

  reha

  bilit

  asyo

  n ih

  alel

  erin

  in K

  amu

  İhal

  e Ka

  nunu

  kap

  sam

  ında

  ak

  sam

  aksı

  zın

  yürü

  tülm

  esin

  e yö

  nelik

  m

  evzu

  at d

  eğiş

  ikliğ

  i ça

  lışm

  ası y

  apıla

  cakt

  ır.

  Ener

  ji ve

  Tab

  ii Ka

  ynak

  lar B

  akan

  lığı

  Ekon

  omi B

  akan

  lığı,

  Ener

  ji ve

  Tab

  ii Ka

  ynak

  lar B

  akan

  lığı,

  Mal

  iye

  Baka

  nlığ

  ı, EÜ

  AŞ,

  Hazin

  e M

  üste

  şarlı

  ğı,

  Kam

  u İh

  ale

  Kuru

  mu

  Ocak

  201

  5 - A

  ralık

  201

  5 Re

  habi

  litas

  yon

  ihal

  eler

  i kar

  maş

  ık v

  e fa

  rklı

  disi

  plin

  lerin

  bir

  arad

  a ça

  lışm

  asın

  ı ger

  ektir

  en

  ihal

  e sü

  reçl

  erin

  i içe

  rmek

  tedi

  r. An

  cak,

  473

  4 sa

  yılı

  Kam

  u İh

  ale

  Kanu

  nu b

  u tü

  r esn

  eklik

  lere

  m

  üsaa

  de e

  tmed

  iğin

  den,

  yap

  ılan

  ihal

  eler

  ya

  Kam

  u İh

  ale

  Kuru

  mun

  ca y

  a da

  mah

  kem

  eler

  ce

  ipta

  l edi

  lmek

  tedi

  r. Bu

  hus

  usla

  ra ç

  özüm

  get

  irici

  bi

  r düz

  enle

  me

  yapı

  lmas

  ı am

  açla

  nmak

  tadı

  r.

 • YERLİ KAYNAKLARA DAYALI ENERJİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

  9

  Bile

  şen

  2: Y

  urt i

  çi v

  e Yu

  rt dı

  şı P

  etro

  l ve

  Doğa

  l Gaz

  Ara

  mal

  arın

  ın v

  e Ür

  etim

  in A

  rtırıl

  mas

  ı

  Polit

  ika

  2.1:

  Pet

  rol v

  e do

  ğal g

  az ü

  retim

  inin

  artı

  rılm

  ası

  Eyle

  mNo

  Ey

  lem

  Ey

  lem

  den

  Soru

  mlu

  Kur

  uluş

  Ey

  lem

  le İl

  gili

  Kuru

  luşl

  ar

  Başl

  angı

  ç-Bi

  tiş T

  arih

  i Aç

  ıkla

  ma

  10Tü

  rkiy

  e’de

  ara

  ma

  faal

  iyet

  leri

  ile p

  etro

  l ve

  doğ

  al g

  az ü

  retim

  i ar

  tırıla

  cakt

  ır.

  TPAO

  En

  erji

  ve T

  abii

  Kayn

  akla

  r Bak

  anlığ

  ı, Ka

  lkın

  ma

  Baka

  nlığ

  ı,Ha

  zine

  Müs

  teşa

  rlığı

  Ocak

  201

  5 - A

  ralık

  201

  8 Pr

  ospe

  kt a

  şam

  asın

  da (k

  eşfe

  dilm

  emiş

  ) ol

  an K

  arad

  eniz

  ve A

  kden

  iz de

  niz

  alan

  ları

  ile

  Güne

  ydoğ

  u An

  adol

  u, T

  raky

  a, D

  oğu

  Anad

  olu

  ve

  İç A

  nado

  lu’d

  a hi

  drok

  arbo

  n ar

  ama

  çalış

  mal

  arı

  kaps

  amın

  da s

  onda

  j yap

  ılmas

  ı ve

  keşi

  f olm

  ası

  duru

  mun

  da re

  zerv

  artı

  şı v

  e bu

  na b

  ağlı

  olar

  ak

  üret

  im a

  rtışı

  sağ

  lana

  cakt

  ır.

  11Yu

  rt iç

  inde

  üre

  timi

  artır

  ma

  çalış

  mal

  arı

  ile b

  az ü

  retim

  m

  ikta

  rının

  düş

  üşü

  enge

  llene

  cekt

  ir.

  TPAO

  En

  erji

  ve T

  abii

  Kayn

  akla

  r Bak

  anlığ

  ı, M

  TA

  Ocak

  201

  5 - A

  ralık

  201

  8 M

  evcu

  t yur

  t içi

  pet

  rol ü

  retim

  sah

  alar

  ımızd

  a ik

  inci

  l yön

  tem

  ler k

  ulla

  nıla

  rak

  (kar

  bond

  ioks

  it,

  jel,

  buha

  r enj

  eksi

  yonu

  uyg

  ulam

  alar

  ı) ür

  etim

  şüşü

  nü e

  ngel

  lem

  e ve

  üre

  timi a

  rtırm

  a ça

  lışm

  alar

  ı yap

  ılaca

  ktır.

  Polit

  ika

  2.2:

  Yur

  t dış

  ında

  hid

  roka

  rbon

  ara

  ma

  ve ü

  retim

  faal

  iyet

  leri

  kaps

  amın

  da o

  rtakl

  ıkla

  rın a

  rtırıl

  mas

  ı

  Eyle

  mNo

  Ey

  lem

  Ey

  lem

  den

  Soru

  mlu

  Kur

  uluş

  Ey

  lem

  le İl

  gili

  Kuru

  luşl

  ar

  Başl

  angı

  ç-Bi

  tiş T

  arih

  i Aç

  ıkla

  ma

  12Yu

  rt dı

  şınd

  a m

  evcu

  t pr

  ojel

  erde

  üre

  tim

  mik

  tarın

  ın d

  üşüş

  ü en

  gelle

  nece

  ktir.

  TPAO

  En

  erji

  ve T

  abii

  Kayn

  akla

  r Bak

  anlığ

  ı, Ka

  lkın

  ma

  Baka

  nlığ

  ı,

  Hazin

  e M

  üste

  şarlı

  ğı

  Ocak

  201

  5 - A

  ralık

  201

  8 Az

  erba

  ycan

  ’da

  Azer

  i-Çıra

  lı-Gü

  neşl

  i (AC

  G) v

  e Şa

  hden

  iz ge

  liştir

  meü

  retim

  pro

  jele

  rinin

  sah

  ayı

  geni

  şlet

  me

  yolu

  ile

  ilave

  reze

  rv v

  e ür

  etim

  eld

  e et

  me

  yatır

  ımla

  rı bu

  lunm

  akta

  olu

  p bu

  yol

  la

  üret

  im a

  rtışı

  sağ

  lana

  cakt

  ır. Ir

  ak’ta

  Bad

  ra,

  Mis

  san,

  Man

  sury

  a, S

  iba

  geliş

  tirm

  e-ür

  etim

  pr

  ojel

  erin

  de d

  e yı

  llara

  sar

  i ola

  rak

  plan

  lanm

  ış

  yatır

  ımla

  rla ü

  retim

  artı

  şı s

  ağla

  naca

  ktır.

 • ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) YERLİ KAYNAKLARA DAYALI ENERJİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

  10

  13Yu

  rt dı

  şınd

  a iş

  ge

  liştir

  me

  faal

  iyet

  leri

  ile ü

  retim

  artı

  şı

  sağl

  anac

  aktır

  .

  TPAO

  En

  erji

  ve T

  abii

  Kayn

  akla

  r Bak

  anlığ

  ı, Ka

  lkın

  ma

  Baka

  nlığ

  ı,

  Hazin

  e M

  üste

  şarlı

  ğı

  Ocak

  201

  5 - A

  ralık

  201

  8 Yu

  rt dı

  şınd

  a m

  evcu

  t orta

  klık

  ların

  yan

  ında

  yen

  i ür

  etim

  -gel

  iştir

  me

  proj

  eler

  inde

  pay

  eld

  e et

  mek

  yo

  lu il

  e ve

  yen

  i ara

  ma

  proj

  eler

  inde

  yer

  ala

  rak

  yatır

  ım y

  apm

  ak s

  uret

  iyle

  reze

  rv v

  e ür

  etim

  artı

  şı

  sağl

  anac

  aktır

  .

  Pol

  itika

  2.3

  : Gel

  enek

  sel o

  lmay

  an y

  önte

  mle

  rle T

  ürki

  ye’n

  in p

  etro

  l ve

  doğa

  l gaz

  üre

  tim p

  otan

  siye

  linin

  orta

  ya ç

  ıkar

  ılmas

  ı

  Eyle

  mNo

  Ey

  lem

  Ey

  lem

  den

  Soru

  mlu

  Kur

  uluş

  Ey

  lem

  le İl

  gili

  Kuru

  luşl

  ar

  Başl

  angı

  ç-Bi

  tiş T

  arih

  i Aç

  ıkla

  ma

  14Ol

  uştu

  rula

  cak

  işbi

  rlikl

  eri i

  le G

  az

  Hidr

  at ü

  retim

  po

  tans

  iyel

  i be

  lirle

  nece

  ktir.

  TPAO

  BİTA

  K,

  Üniv

  ersi

  tele

  r Oc

  ak 2

  015

  - Ara

  lık 2

  017

  Batı

  Kara

  deni

  z’de

  Gaz

  Hidr

  at p

  otan

  siye

  li kö

  ken,

  olu

  şum

  mek

  anizm

  ası v

  e 3D

  üre

  tim

  mod

  elle

  mes

  i yap

  ılaca

  ktır.

  15Bi

  tüm

  lü ş

  eylle

  rden

  ür

  etim

  pot

  ansi

  yeli

  orta

  ya ç

  ıkar

  ılaca

  ktır.

  TPAO

  M

  TA, T

  Ocak

  201

  5 - A

  ralık

  201

  6 Bo

  lu –

  Göy

  nük,

  Bol

  u –

  Men

  gen

  ve A

  nkar

  a–Na

  llıha

  n bi

  tüm

  lü ş

  eyl r

  uhsa

  t sah

  alar

  ında

  zeyd

  e re

  tortl

  ama

  yönt

  emi k

  ulla

  nıla

  rak

  sent

  etik

  pet

  rol,

  sent

  etik

  gaz

  eld

  e ed

  ilmes

  i ve

  /vey

  a bi

  tüm

  lü ş

  eyl y

  akıtl

  ı ter

  mik

  san

  tral

  kuru

  lara

  k el

  ektri

  k en

  erjis

  i üre

  timi i

  mka

  nlar

  ının

  or

  tak

  yatır

  ıma

  yöne

  lik o

  lara

  k et

  üdü

  ve

  araş

  tırm

  ası y

  apıla

  cakt

  ır.

  16Şe

  yl g

  az ü

  retim

  po

  tans

  iyel

  i orta

  ya

  çıka

  rılac

  aktır

  .

  TPAO

  Ocak

  201

  5 - A

  ralık

  201

  8 Tr

  akya

  ve

  Güne

  ydoğ

  u bö

  lgel

  erin

  de g

  elen

  ekse

  l ol

  may

  an y

  önte

  mle

  rle ü

  retim

  e dö

  nük

  kuyu

  lar

  açıla

  cakt

  ır.

 • YERLİ KAYNAKLARA DAYALI ENERJİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

  11

  Polit

  ika

  2.4:

  Doğ

  al g

  az d

  epol

  ama

  faal

  iyet

  lerin

  in a

  rtırıl

  mas

  ı

  Eyle

  mNo

  Ey

  lem

  Ey

  lem

  den

  Soru

  mlu

  Kur

  uluş

  Ey

  lem

  le İl

  gili

  Kuru

  luşl

  ar

  Başl

  angı

  ç-Bi

  tiş T

  arih

  i Aç

  ıkla

  ma

  17De

  ğirm

  enkö

  y Te

  vsii

  ve Ç

  evre

  Doğ

  al G

  az

  Saha

  ları

  Depo

  lam

  a Pr

  ojes

  i (Fa

  z-II)

  dev

  reye

  gi

  rece

  ktir.

  TPAO

  En

  erji

  ve T

  abii

  Kayn

  akla

  r Bak

  anlığ

  ı, Ka

  lkın

  ma

  Baka

  nlığ

  ı, Ha

  zine

  Müs

  teşa

  rlığı

  Ocak

  201

  5 - A

  ralık

  201

  5 20

  09 y

  ılınd

  a ça

  lışm

  alar

  ı baş

  latıl

  an

  Deği

  rmen

  köy

  Tevs

  ii ve

  Çev

  re D

  oğal

  Gaz

  Sa

  hala

  rı De

  pola

  ma

  Proj

  esi (

  Faz-

  II) il

  e Si

  livri

  Doğa

  l Gaz

  Dep

  olam

  a te

  sisl

  erin

  in k

  ulla

  nıla

  bilir

  de

  pola

  ma

  kapa

  site

  si 2

  ,841

  mily

  ar S

  m3 ’e

  , to

  plam

  ger

  i üre

  tim k

  apas

  itesi

  ise

  25 m

  ilyon

  Sm

  3 /gün

  ’e ç

  ıkar

  ılaca

  ktır.

  18Ku

  zey

  Mar

  mar

  a Te

  vsii

  Proj

  esi (

  Faz-

  III)

  devr

  eye

  gire

  cekt

  ir.

  TPAO

  En

  erji

  ve T

  abii

  Kayn

  akla

  r Bak

  anlığ

  ı,Ka

  lkın

  ma

  Baka

  nlığ

  ı, Ha

  zine

  Müs

  teşa

  rlığı

  Ocak

  201

  5 - A

  ralık

  201

  8 Ku

  zey

  Mar

  mar

  a Te

  vsii

  Proj

  esi (

  Faz-

  III) i

  le S

  ilivr

  i Do

  ğal G

  az D

  epol

  ama

  tesi

  sler

  inin

  kul

  lanı

  labi

  lir

  depo

  lam

  a ka

  pasi

  tesi

  4,2

  87 m

  ilyar

  Sm

  3 ’e,

  topl

  am g

  eri ü

  retim

  kap

  asite

  si 7

  5 m

  ilyon

  Sm

  3 /gü

  n’e

  çıka

  rılac

  aktır

  .

  19Tu

  z Gö

  lü D

  oğal

  Gaz

  Ye

  raltı

  Dep

  olam

  a Pr

  ojes

  i dev

  reye

  gi

  rece

  ktir.

  BOTA

  Ş En

  erji

  ve T

  abii

  Kayn

  akla

  r Bak

  anlığ

  ı,Ka

  lkın

  ma

  Baka

  nlığ

  ı, Ha

  zine

  Müs

  teşa

  rlığı

  Ocak

  201

  5 - A

  ralık

  201

  8 20

  05 y

  ılınd

  a ça

  lışm

  alar

  ı baş

  latıl

  an T

  uz

  Gölü

  Yer

  altı

  Doğa

  l Gaz

  Dep

  olam

  a Pr

  ojes

  i ka

  psam

  ında

  201

  6 yı

  lı iti

  barıy

  la il

  k 6

  kave

  rna

  oluş

  turu

  laca

  k ve

  yak

  laşı

  k 50

  0 m

  ilyon

  Sm

  3 iş

  letm

  e ga

  zı de

  pola

  naca

  k, 2

  019

  yılı

  itiba

  rıyla

  da

  diğ

  er 6

  kav

  erna

  olu

  ştur

  ular

  ak to

  plam

  da

  yakl

  aşık

  1 m

  ilyar

  Sm

  3 işl

  etm

  e ga

  zı de

  pola

  ma

  kapa

  site

  si v

  e gü

  nlük

  40

  mily

  on S

  m3 g

  eri ü

  retim

  ka

  pasi

  tesi

  ne u

  laşı

  laca

  ktır.

 • ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) YERLİ KAYNAKLARA DAYALI ENERJİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

  12

  Polit

  ika

  2.5:

  Nite

  likli

  insa

  n ka

  ynağ

  ı iht

  iyac

  ının

  kar

  şıla

  nmas

  ı

  Eyle

  mNo

  Eyle

  m

  Eyle

  mde

  nSo

  rum

  lu K

  urul

  Eyle

  mle

  İlgi

  li Ku

  rulu

  şlar

  Ba

  şlan

  gıç-

  Bitiş

  Tar

  ihi

  Açık

  lam

  a

  20Se

  rtifik

  alı e

  ğitim

  pr

  ogra

  mla

  rı ge

  liştir

  ilece

  k ve

  uy

  gula

  naca

  ktır.

  TPAO

  Ka

  lkın

  ma

  Baka

  nlığ

  ı, M

  illi E

  ğitim

  Ba

  kanl

  ığı,

  Hazin

  e M

  üste

  şarlı

  ğı,

  BOTA

  Ş,M

  TA,

  YÖK,

  Yurt

  içi v

  e Yu

  rt dı

  şı A

  kred

  itasy

  on

  Kuru

  luşl

  arı,

  Üniv

  ersi

  tele

  r,Se

  ktör

  Ku

  rulu

  şlar

  ı

  Ocak

  201

  5 - A

  ralık

  201

  6 Ey

  lem

  kap

  sam

  ında

  ; 1-

  Yetk

  inlik

  har

  itala

  rı ol

  uştu

  rulm

  ası,

  2-

  Eğiti

  m ih

  tiyac

  ının

  /açı

  ğını

  n sa

  ptan

  mas

  ı, 3-

  Eğiti

  m a

  çığı

  nın

  gide

  rilm

  esi i

  çin

  gere

  kli p

  lan

  ve p

  rogr

  amla

  rın y

  apılm

  ası v

  e se

  ktör

  ihtiy

  açla

  rı da

  dik

  kate

  alın

  arak

  uyg

  ulam

  aya

  konu

  lmas

  ı, 3.

  1- F

  iziki

  kay

  nak

  ihtiy

  acın

  ın s

  apta

  nmas

  ı (bi

  na/

  ders

  lik/te

  sis)

  , 3.

  2-Eğ

  itim

  ci k

  adro

  nun

  sapt

  anm

  ası,

  yetiş

  tirilm

  esi,

  3.

  3-Öğ

  retim

  pro

  gram

  ların

  ın h

  azırl

  anm

  ası,

  geliş

  tirilm

  esi (

  ulus

  al v

  e ul

  usla

  rara

  sı s

  ertifi

  ka

  ihtiy

  açla

  rının

  göz

  den

  geçi

  rilm

  esi),

  3.

  4-Öğ

  retim

  tekn

  oloj

  ileri

  ihtiy

  acın

  ın

  sapt

  anm

  ası,

  3.

  5-Eğ

  itim

  pla

  nlar

  ının

  haz

  ırlan

  mas

  ı, uy

  gula

  nmas

  ı, de

  ğerle

  ndiri

  lmes

  i, 4-

  Hâlih

  azırd

  a ar

  a el

  eman

  ların

  a ve

  rilen

  itim

  lerin

  sek

  tör i

  htiy

  açla

  rı do

  ğrul

  tusu

  nda

  geliş

  tirilm

  esi,

  faal

  iyet

  leri

  yürü

  tüle

  cekt

  ir.

  21Yu

  rt dı

  şına

  lisa

  ns

  eğiti

  mi i

  çin

  TPAO

  ad

  ına

  burs

  lu ö

  ğren

  ci

  gönd

  erile

  cekt

  ir.

  TPAO

  M

  illi E

  ğitim

  Bak

  anlığ

  ı Oc

  ak 2

  015

  - Ara

  lık 2

  018

  Tekn

  ik a

  lanl

  arda

  bur

  slu

  öğre

  nci g

  önde

  rmek

  in g

  erek

  li on

  ay, ö

  ğren

  ci s

  eçim

  i, di

  l eği

  timi

  veril

  mes

  i ve

  yurt

  dışı

  na g

  önde

  rme

  işle

  mle

  ri yü

  rütü

  lece

  ktir.

  201

  5 yı

  lında

  30,

  201

  6 yı

  lında

  40

  , 201

  7 yı

  lında

  50

  ve 2

  018

  yılın

  da 6

  0 öğ

  renc

  i yu

  rt dı

  şına

  lisa

  ns e

  ğitim

  ine

  gönd

  erile

  cekt

  ir.

 • YERLİ KAYNAKLARA DAYALI ENERJİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

  13

  Polit

  ika

  2.6:

  Pet

  rol a

  ram

  a ve

  üre

  tim s

  ektö

  ründ

  e ku

  llanı

  lan

  yerli

  ürü

  n or

  anın

  ın a

  rtırıl

  mas

  ı *

  Eyle

  mNo

  Ey

  lem

  Ey

  lem

  den

  Soru

  mlu

  Kur

  uluş

  Ey

  lem

  le İl

  gili

  Kuru

  luşl

  ar

  Başl

  angı

  ç-Bi

  tiş T

  arih

  i Aç

  ıkla

  ma

  22TP

  AO m

  al a

  lım

  mev

  zuat

  ında

  değ

  işik

  lik

  çalış

  mal

  arı y

  apıla

  cakt

  ır.

  TPAO

  En

  erji

  ve T

  abii

  Kayn

  akla

  r Bak

  anlığ

  ı,Ha

  zine

  Müs

  teşa

  rlığı

  Ocak

  201

  5 - A

  ralık

  201

  5 Öz

  el im

  alat

  sür

  eçle

  ri uz

  man

  lık g

  erek

  tiren

  ye

  rlile

  ştirm

  e ça

  lışm

  alar

  ının

  (pro

  totip

  -den

  eme

  imal

  atı)

  huku

  ki a

  ltyap

  ısın

  ı olu

  ştur

  mak

  ve

  mal

  al

  ım m

  evzu

  atın

  ı (TP

  AO M

  al A

  lım Y

  önet

  mel

  iği)

  Ar-G

  e ça

  lışm

  alar

  ına

  uyum

  lu h

  ale

  getir

  mek

  am

  acıy

  la, m

  evzu

  at ü

  zerin

  de g

  erek

  li de

  ğişi

  klik

  ler

  yapı

  laca

  ktır.

  23M

  akin

  a te

  çhiza

  tta

  yerli

  leşt

  irme

  çalış

  mal

  arı y

  apıla

  cakt

  ır.

  TPAO

  OS

  BÜK

  Ocak

  201

  5 - A

  ralık

  201

  8 Tü

  rkiy

  e’de

  imal

  atı b

  ulun

  may

  an v

  e yu

  rt dı

  şınd

  an te

  min

  edi

  len

  mak

  ina

  ve m

  alze

  mel

  erin

  ye

  rlile

  ştirm

  e ka

  psam

  ında

  pro

  jele

  ndiri

  lere

  k yu

  rt iç

  inde

  imal

  i am

  açla

  nmak

  tadı

  r. Bu

  ka

  psam

  da im

  alat

  ı yap

  ılaca

  k ür

  ünle

  rin te

  spiti

  , pr

  otot

  ip-d

  enem

  e im

  alat

  ı ve

  yerli

  leşt

  irilm

  esi

  gerç

  ekle

  ştiri

  lece

  ktir.

  24Or

  tak

  Ar-G

  e ça

  lışm

  alar

  ı ya

  pıla

  cakt

  ır.

  TPAO

  BİTA

  K,

  Üniv

  ersi

  tele

  r Oc

  ak 2

  015

  - Ara

  lık 2

  018

  Yurt

  içi fi

  rmal

  ar il

  e or

  tak

  proj

  eler

  gel

  iştir

  erek

  Ar

  -Ge

  dest

  ekle

  rinde

  n (ö

  rneğ

  in T

  ÜBİT

  AK

  1007

  -Kam

  u Ku

  rum

  ları

  Araş

  tırm

  a ve

  Gel

  iştir

  me

  Proj

  eler

  ini D

  este

  klem

  e Pr

  ogra

  mı v

  b.)

  fayd

  alan

  ılaca

  ktır.

  Bu

  kaps

  amda

  ; 1.

  Yap

  ılabi

  lece

  k or

  tak

  Ar-G

  e pr

  ojel

  erin

  in te

  spiti

  , 2.

  Orta

  k Ar

  -Ge

  proj

  eler

  i ger

  çekl

  eştir

  ebile

  cek

  firm

  alar

  ın te

  spiti

  , 3.

  Ar-

  Ge p

  roje

  lerin

  in il

  gili

  kuru

  ma

  sunu

  lmas

  ı, 4.

  Ar-

  Ge p

  roje

  lerin

  in g

  erçe

  kleş

  tirilm

  esi

  plan

  lanm

  akta

  dır.

  * Tü

  rkiy

  e’de

  imal

  atı b

  ulun

  may

  an v

  e yu

  rt dı

  şınd

  an te

  min

  edi

  len

  mal

  zem

  eler

  in y

  erlil

  eştir

  me

  kaps

  amın

  da p

  roje

  lend

  irile

  rek

  yurt

  için

  de im

  al e

  ttiril

  mes

  ini

  kaps

  amak

  tadı

  r. Ye

  rli fi

  rmal

  arın

  imal

  at p

  ortfö

  yünd

  e bu

  luna

  n ve

  sta

  ndar

  t ola

  rak

  hâlih

  azırd

  a ül

  kem

  izde

  üret

  ilebi

  len

  mal

  zem

  eler

  bu

  kaps

  amda

  değ

  ildir.

  rneğ

  in li

  ne p

  ipe,

  pom

  pa, v

  ana,

  jene

  ratö

  r, m

  otor

  , ele

  ktrik

  mal

  zem

  esi,

  kim

  yasa

  llar v

  b.)

 • ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) YERLİ KAYNAKLARA DAYALI ENERJİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

  14

  Bile

  şen

  3: S

  u Ka

  ynak

  ların

  ın E

  lekt

  rik Ü

  retim

  i Am

  acıy

  la D

  eğer

  lend

  irilm

  esi

  Polit

  ika

  3.1:

  Ele

  ktrik

  üre

  timi a

  mac

  ıyla

  hen

  üz d

  eğer

  lend

  irilm

  emiş

  su

  pota

  nsiy

  elin

  in y

  apıla

  bilir

  lik k

  riter

  leri

  sağl

  anm

  ası d

  urum

  unda

  hız

  la y

  atırı

  ma

  dönü

  ştür

  ülm

  esi

  Eyle

  mNo

  Eyle

  m

  Eyle

  mde

  nSo

  rum

  lu K

  urul

  Eyle

  mle

  İlgi

  li Ku

  rulu

  şlar

  Ba

  şlan

  gıç-

  Bitiş

  Tar

  ihi

  Açık

  lam

  a

  25Su

  Kul

  lanı

  m

  Hakk

  ı Anl

  aşm

  ası

  kaps

  amın

  daki

  ka

  tkı p

  ayla

  rının

  ncel

  lenm

  esi

  met

  odol

  ojis

  i de

  ğişt

  irile

  cekt

  ir.

  DSİ

  Ener

  ji ve

  Tab

  ii Ka

  ynak

  lar B

  akan

  lığı,

  Orm

  an v

  e Su

  İş

  leri

  Baka

  nlığ

  ı

  Ocak

  201

  5 - A

  ralık

  201

  5 Ye

  ni S

  u Ku

  llanı

  m H

  akkı

  Anl

  aşm

  ası Y

  önet

  mel

  iği

  DSİ t

  araf

  ında

  n, s

  ektö

  rün

  tale

  pler

  i ve

  daha

  ha

  kkan

  iyet

  li ol

  ma

  krite

  ri di

  kkat

  e al

  ınar

  ak

  yürü

  rlüğe

  kon

  ulac

  aktır

  . Mev

  cut d

  urum

  da

  katk

  ı pay

  ı öde

  mel

  erin

  in g

  ünce

  llenm

  esin

  de

  TORE

  TOSA

  F (T

  ürki

  ye O

  rtala

  ma

  Elek

  trik

  Topt

  an

  Satış

  Fiy

  atı)

  kulla

  nılm

  akta

  olu

  p, T

  ORET

  OSAF

  pi

  yasa

  daki

  ele

  ktrik

  fiya

  tların

  ın ü

  zerin

  de a

  rtış

  göst

  erm

  iştir

  . PM

  UM b

  ugün

  den

  ileriy

  e do

  ğru

  bir h

  esap

  sis

  tem

  i içe

  rirke

  n TO

  RETO

  SAF

  geçm

  döne

  mle

  ri de

  hes

  aba

  katm

  akta

  dır.

  Bu n

  eden

  le

  DSİ’n

  in y

  eni y

  apıla

  nmas

  ında

  TOR

  ETOS

  AF

  yerin

  e PM

  UM d

  eğer

  inin

  kul

  lanı

  lmas

  ı ön

  görü

  lmek

  tedi

  r.

  26Ha

  vza

  plan

  lam

  a/op

  timiza

  syon

  ça

  lışm

  alar

  ı bir

  an ö

  nce

  haya

  ta g

  eçiri

  lece

  ktir.

  DSİ

  Ener

  ji ve

  Tab

  ii Ka

  ynak

  lar B

  akan

  lığı,

  Orm

  an v

  e Su

  İş

  leri

  Baka

  nlığ

  ı, EÜ

  Ocak

  201

  5 - A

  ralık

  201

  5 Ka

  mu

  uhde

  sind

  eki H

  ES’le

  rin ö

  zelle

  ştiri

  lmes

  i ön

  cesi

  nde

  havz

  a m

  aste

  r pla

  nlar

  ının

  ta

  mam

  lanm

  ası g

  erek

  mek

  tedi

  r. Ay

  rıca

  havz

  a pl

  anla

  ma

  çalış

  mas

  ı yat

  ırım

  lara

  açı

  laca

  k ye

  ni

  proj

  eler

  için

  de

  büyü

  k ön

  em a

  rz e

  tmek

  tedi

  r.

 • YERLİ KAYNAKLARA DAYALI ENERJİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

  15

  27HE

  S’le

  rin in

  şa v

  e iş

  letm

  e aş

  amas

  ında

  zenl

  i bir

  şeki

  lde

  dene

  tlenm

  esi v

  e ya

  ptırı

  m u

  ygul

  anm

  ası

  sağl

  anac

  aktır

  .

  DSİ

  Ener

  ji ve

  Tab

  ii Ka

  ynak

  lar B

  akan

  lığı,

  Orm

  an v

  e Su

  İş

  leri

  Baka

  nlığ

  ı, EP

  DK,

  EÜAŞ

  Ocak

  201

  5 - A

  ralık

  201

  5 Ca

  n ve

  mal

  güv

  enliğ

  i ile

  çev

  re-d

  oğa

  koru

  nmas

  ı aç

  ısın

  dan

  inşa

  at v

  e iş

  letm

  e aş

  amal

  arın

  da

  HES’

  lerin

  den

  etle

  nmes

  i am

  acıy

  la g

  erek

  li m

  evzu

  at a

  ltyap

  ısı o

  luşt

  urul

  acak

  tır.

  28HE

  S pr

  ojel

  eri t

  edric

  i ol

  arak

  büy

  ükte

  n kü

  çüğe

  doğ

  ru ö

  zel

  sekt

  ör b

  aşvu

  rusu

  na

  açıla

  cakt

  ır.

  DSİ

  Ener

  ji ve

  Tab

  ii Ka

  ynak

  lar B

  akan

  lığı,

  Orm

  an v

  e Su

  İş

  leri

  Baka

  nlığ

  ı

  Ocak

  201

  5 - A

  ralık

  201

  8 Du

  yuru

  su y

  apıla

  rak

  özel

  sek

  tör b

  aşvu

  rusu

  na

  açıla

  cak

  yeni

  HES

  pro

  jele

  rinde

  ; büy

  ük p

  roje

  lere

  ön

  celik

  ver

  ilece

  k ge

  ri ka

  lan

  pota

  nsiy

  el iç

  in

  havz

  a m

  aste

  r pla

  n ça

  lışm

  alar

  ının

  son

  ucun

  a gö

  re ç

  evre

  sel v

  e so

  syal

  fakt

  örle

  r de

  dikk

  ate

  alın

  arak

  yap

  ılabi

  lir o

  lan

  proj

  eler

  in b

  aşvu

  ruya

  ılmas

  ı sağ

  lana

  cakt

  ır.

  29Po

  mpa

  j dep

  olam

  alı

  HES’

  lere

  (PHE

  S)

  yöne

  lik y

  ol h

  arita

  sı v

  e pl

  anla

  ma

  yapı

  laca

  ktır.

  Ener

  ji ve

  Tab

  ii Ka

  ynak

  lar B

  akan

  lığı

  DSİ,

  EPDK

  Oc

  ak 2

  015

  - Ara

  lık 2

  015

  DSİ t

  araf

  ında

  n pl

  anla

  ma

  çalış

  mal

  arı b

  aşla

  tılan

  kçek

  aya

  PHES

  pro

  jesi

  dik

  kate

  alın

  arak

  ; ül

  kem

  izde

  PHES

  kur

  ulab

  ilmes

  i ve

  işle

  tilm

  esin

  e yö

  nelik

  yön

  etm

  elik

  çık

  arıla

  rak

  bu k

  onud

  aki y

  ol

  harit

  ası b

  elirl

  enec

  ektir

  .

 • ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) YERLİ KAYNAKLARA DAYALI ENERJİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

  16

  Polit

  ika

  3.2:

  Kam

  u el

  inde

  bul

  unan

  HES

  ’lerin

  reha

  bilit

  e ed

  ilmes

  i

  Eyle

  mNo

  Eyle

  m

  Eyle

  mde

  nSo

  rum

  lu K

  urul

  Eyle

  mle

  İlgi

  li Ku

  rulu

  şlar

  Ba

  şlan

  gıç-

  Bitiş

  Tar

  ihi

  Açık

  lam

  a

  30EÜ

  AŞ’ın

  ku

  rulu

  ş am

  acın

  ı ge

  rçek

  leşt

  irmey

  e dö

  nük

  ticar

  i ve

  sına

  i fa

  aliy

  etle

  rine

  ilişk

  in

  ihal

  eler

  in 4

  734

  sayı

  lı Ka

  mu

  İhal

  e Ka

  nunu

  kap

  sam

  ında

  ak

  sam

  adan

  rütü

  lmes

  ine

  yöne

  lik

  mev

  zuat

  çal

  ışm

  ası

  yapı

  laca

  ktır.

  Ener

  ji ve

  Tab

  ii Ka

  ynak

  lar B

  akan

  lığı

  Ekon

  omi B

  akan

  lığı,

  Mal

  iye

  Baka

  nlığ

  ı, Ha

  zine

  Müs

  teşa

  rlığı

  , Ka

  mu

  İhal

  e Ku

  rum

  u

  Ocak

  201

  5 - A

  ralık

  201

  5 EÜ

  AŞ u

  hdes

  inde

  ki H

  ES’le

  rin re

  habi

  litas

  yon

  ihal

  eler

  ine

  özel

  likle

  yab

  ancı

  firm

  alar

  ihal

  e m

  evzu

  atın

  daki

  kıs

  ıtlar

  seb

  ebiy

  le k

  atılı

  m

  sağl

  amam

  akta

  dır.

  Reha

  bilit

  asyo

  n gi

  bi k

  arm

  aşık

  bi

  r yap

  ım s

  ürec

  ini g

  erek

  tiren

  ihal

  eler

  in 4

  734

  sayı

  lı Kİ

  K ka

  psam

  ında

  yap

  ılmas

  ı ber

  aber

  inde

  pe

  k ço

  k zo

  rluk

  getir

  mek

  tedi

  r. Bu

  seb

  eple

  Bili

  m

  Tekn

  oloj

  i Yük

  sek

  Kuru

  lu’n

  da k

  arar

  a ba

  ğlan

  dığı

  şe

  kild

  e ET

  KB’n

  in il

  gili

  kuru

  luşl

  arın

  ın a

  na

  faal

  iyet

  ve

  konu

  ları

  ile ü

  retim

  kon

  ular

  ına

  ilişk

  in

  ihal

  eler

  inde

  KİK

  ’ten

  istis

  na tu

  tulm

  asın

  a yö

  nelik

  ça

  lışm

  a ya

  pıla

  cakt

  ır.

  Bile

  şen

  4: S

  u Dı

  şınd

  aki Y

  enile

  nebi

  lir K

  ayna

  klar

  ın D

  eğer

  lend

  irilm

  esi

  Polit

  ika

  4.1:

  Rüz

  gar,

  gün

  eş, b

  iyok

  ütle

  ve

  jeot

  erm

  al k

  ayna

  klar

  ın e

  lekt

  rik ü

  retim

  inde

  kul

  lanı

  lmas

  ına

  yöne

  lik p

  otan

  siye

  lin ta

  m o

  lara

  k te

  spit

  edilm

  esi,

  bu k

  apsa

  mda

  jeot

  erm

  al a

  ram

  alar

  ın h

  ızla

  ndırı

  lmas

  ı

  Eyle

  mNo

  Ey

  lem

  Ey

  lem

  den

  Soru

  mlu

  Kur

  uluş

  Ey

  lem

  le İl

  gili

  Kuru

  luşl

  ar

  Başl

  angı

  ç-Bi

  tiş T

  arih

  i Aç

  ıkla

  ma

  31Tü

  rkiy

  e ge

  nelin

  de

  yapı

  lan

  jeot

  erm

  al

  sond

  aj ç

  alış

  mal

  arın

  a ai

  t env

  ante

  r ta

  mam

  lana

  rak

  her y

  ıl M

  art a

  yı s

  onun

  a ka

  dar

  ETKB

  ’ye

  iletil

  ecek

  tir.

  MTA

  En

  erji

  ve T

  abii

  Kayn

  akla

  r Bak

  anlığ

  ı Oc

  ak 2

  015

  - Ara

  lık 2

  018

  MTA

  tara

  fında

  n ül

  ke g

  enel

  inde

  yap

  ılan

  sond

  aj

  bilg

  ilerin

  e ai

  t env

  ante

  r olu

  ştur

  ulac

  aktır

  .

 • YERLİ KAYNAKLARA DAYALI ENERJİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

  17

  32Rü

  zgar

  ve

  güne

  şten

  el

  ektri

  k ür

  etim

  ine

  ilişk

  in o

  lara

  k iş

  letm

  ede

  olan

  tesi

  sler

  den

  elde

  edi

  len

  veril

  er

  kaps

  amın

  da, R

  üzga

  r En

  erjis

  i Pot

  ansi

  yel

  Atla

  sı (R

  EPA)

  ve

  Güne

  ş En

  erjis

  i Pot

  ansi

  yel

  Atla

  sı (G

  EPA)

  ncel

  lene

  cekt

  ir.

  Ener

  ji ve

  Tab

  ii Ka

  ynak

  lar B

  akan

  lığı

  TEİA

  Ş Oc

  ak 2

  015

  - Ara

  lık 2

  016

  REPA

  ve

  GEPA

  gün

  celle

  nmes

  i çal

  ışm

  alar

  ının

  rütü

  lmes

  ine

  yöne

  lik o

  lara

  k ge

  rekl

  i de

  ğerle

  ndirm

  eler

  yap

  ılaca

  k ve

  ver

  iler

  günc

  elle

  nece

  ktir.

  33Bi

  yokü

  tle E

  nerji

  Po

  tans

  iyel

  Atla

  (BEP

  A) e

  nvan

  teri

  yıllı

  k ol

  arak

  ncel

  lene

  cekt

  ir.

  Ener

  ji ve

  Tab

  ii Ka

  ynak

  lar B

  akan

  lığı

  Çevr

  e ve

  Şeh

  ircili

  k Ba

  kanl

  ığı,

  Gıda

  Tar

  ım v

  e Ha

  yvan

  cılık

  Ba

  kanl

  ığı,

  Orm

  an G

  enel

  M

  üdür

  lüğü

  , TÜ

  İK

  Ocak

  201

  7 - A

  ralık

  201

  8 Bi

  yokü

  tle E

  nerji

  Pot

  ansi

  yel A

  tlası

  (BEP

  A)

  enva

  nter

  inin

  gün

  celle

  nmes

  ine

  ilişk

  in o

  lara

  k;

  - Bi

  tkis

  el ü

  rünl

  er v

  e at

  ıkla

  rın b

  ilgile

  ri -

  Kent

  sel v

  e ev

  sel a

  tık b

  ilgile

  ri -

  Süt v

  e be

  si iş

  letm

  eler

  inin

  yer

  leri,

  hay

  van

  sayı

  ları,

  atık

  mik

  tarla

  rı ve

  ene

  rji d

  eğer

  leri

  bilg

  ileri

  - Or

  man

  ürü

  nler

  i ve

  atık

  ların

  ın b

  ilgile

  ri

  - Be

  ledi

  ye a

  tıkla

  rına

  ilişk

  in o

  lara

  k ke

  ntse

  l atık

  bi

  lgile

  ri ve

  kat

  ı atık

  birl

  ikle

  rinin

  çöp

  mik

  tarı

  bilg

  ileri

  topl

  anac

  aktır

  .

  Bu v

  erile

  r ilg

  ili k

  urul

  uşla

  r tar

  afın

  dan

  her y

  ıl M

  art a

  yı s

  onun

  a ka

  dar E

  TKB’

  ye il

  etile

  cekt

  ir.

 • ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) YERLİ KAYNAKLARA DAYALI ENERJİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

  18

  Polit

  ika

  4.2:

  Su

  kayn

  akla

  rı dı

  şınd

  aki y

  enile

  nebi

  lir k

  ayna

  klar

  dan

  elek

  trik

  üret

  imin

  in a

  rtırıl

  mas

  ı içi

  n ya

  tırım

  ger

  çekl

  eşm

  eler

  ine

  yöne

  lik iz

  lem

  e ve

  de

  ğerle

  ndirm

  e ya

  pılm

  ası a

  maç

  lı si

  stem

  in k

  urul

  mas

  ı

  Eyle

  mNo

  Ey

  lem

  Ey

  lem

  den

  Soru

  mlu

  Kur

  uluş

  Ey

  lem

  le İl

  gili

  Kuru

  luşl

  ar

  Başl

  angı

  ç-Bi

  tiş T

  arih

  i Aç

  ıkla

  ma

  34Ye

  nile

  nebi

  lir

  ener

  ji pr

  ojel

  erin

  in

  hızla

  ndırı

  lmas

  ı içi

  n izi

  n sü

  reçl

  erin

  in

  tanı

  mla

  nmas

  ı ve

  taki

  p ed

  ilmes

  i sağ

  lana

  cakt

  ır.

  Ener

  ji ve

  Tab

  ii Ka

  ynak

  lar B

  akan

  lığı

  Çevr

  e ve

  Şeh

  ircili

  k Ba

  kanl

  ığı,

  Kültü

  r ve

  Turiz

  m B

  akan

  lığı,

  Orm

  an v

  e Su

  İş

  leri

  Baka

  nlığ

  ı,

  Ulaş

  tırm

  a, D

  enizc

  ilik

  ve H

  aber

  leşm

  e Ba

  kanl

  ığı,

  EPDK

  ,Ge

  nel K

  urm

  ay

  Başk

  anlığ

  ı,M

  İT

  Ocak

  201

  5 - A

  ralık

  201

  5 Su

  dış

  ında

  ki y

  enile

  nebi

  lir k

  ayna

  klar

  dan

  elek

  trik

  üret

  im li

  sans

  ına

  sahi

  p pr

  ojel

  erin

  , her

  biri

  için

  ka

  mu

  kuru

  mun

  a ya

  pıla

  n m

  ürac

  aatla

  rın, i

  zin

  tale

  pler

  inin

  ve

  bu ta

  lepl

  ere

  veril

  en c

  evap

  ların

  izl

  enm

  esi,

  bu s

  ürec

  in d

  eğer

  lend

  irilm

  esi

  ve g

  erek

  tiğin

  de s

  ürec

  e m

  üdah

  ale

  edilm

  esi

  amac

  ıyla

  bir

  sist

  em y

  azılı

  mı h

  izmet

  sat

  ın a

  lma

  yolu

  ile

  hazır

  latıl

  arak

  dev

  reye

  alın

  acak

  tır.

  35Li

  sans

  ve

  ön li

  sans

  sa

  hibi

  tüze

  l kiş

  ilikl

  erin

  pr

  ojel

  erin

  deki

  iler

  lem

  e du

  rum

  ları

  yıld

  a en

  az

  2 ke

  re s

  iste

  m y

  azılı

  mın

  a ak

  tarıl

  acak

  tır.

  Ener

  ji ve

  Tab

  ii Ka

  ynak

  lar B

  akan

  lığı

  EPDK

  Oc

  ak 2

  015

  - Ara

  lık 2

  018

  Elek

  trik

  üret

  im li

  sans

  ı sah

  ibi t

  üzel

  kiş

  ilikl

  er

  tara

  fında

  n EP

  DK’y

  a he

  r bir

  proj

  e iç

  in 6

  ayl

  ık

  döne

  mle

  r hal

  inde

  bild

  irile

  n ile

  rlem

  e ra

  porla

  rının

  si

  stem

  e en

  tegr

  asyo

  nu s

  ağla

  naca

  k; il

  erle

  me

  duru

  mla

  rının

  izle

  nmes

  i içi

  n ay

  nı v

  eri t

  aban

  ı or

  tak

  olar

  ak k

  ulla

  nıla

  cakt

  ır.

 • YERLİ KAYNAKLARA DAYALI ENERJİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

  19

  36Ba

  ğlan

  tı an

  laşm

  ası

  kaps

  amın

  da e

  nerji

  na

  kil h

  attı

  için

  ya

  pıla

  n iş

  lem

  ler

  ile b

  ilgile

  ndirm

  eler

  si

  stem

  yaz

  ılım

  ına

  akta

  rılac

  aktır

  .

  Ener

  ji ve

  Tab

  ii Ka

  ynak

  lar B

  akan

  lığı

  TEİA

  Ş Oc

  ak 2

  015

  - Ara

  lık 2

  018

  TEİA

  Ş ta

  rafın

  dan

  bağl

  antı

  anla

  şmal

  arı i

  le

  sist

  em k

  ulla

  nım

  anl

  aşm

  alar

  ı pro

  je b

  azın

  da

  ilerle

  me

  duru

  mla

  rı ta

  kip

  edile

  rek

  sist

  eme

  giril

  ecek

  tir.

  37Su

  dış

  ında

  ki

  yeni

  lene

  bilir

  ka

  ynak

  lard

  an e

  lekt

  rik

  üret

  im li

  sans

  ına

  sahi

  p pr

  ojel

  erin

  ncel

  dur

  umu

  sist

  em y

  azılı

  mın

  a ak

  tarıl

  acak

  tır.

  Ener

  ji ve

  Tab

  ii Ka

  ynak

  lar B

  akan

  lığı

  Lisa

  ns S

  ahib

  i Tüz

  el

  Kişi

  ler

  Ocak

  201

  5 - A

  ralık

  201

  8 En

  erji

  İşle

  ri Ge

  nel M

  üdür

  lüğü

  tara

  fında

  n ön

  pr

  oje

  onay

  ı ve

  proj

  e ka

  bul i

  şlem

  leri

  sist

  em

  taba

  nınd

  an fa

  ydal

  anıla

  rak

  gerç

  ekle

  ştiri

  lece

  ktir.

  Polit

  ika

  4.3:

  Biy

  oküt

  le, j

  eote

  rmal

  ve

  güne

  ş ka

  ynak

  ların

  ın b

  irinc

  il en

  erji

  amac

  ıyla

  değ

  erle

  ndiri

  lmes

  i içi

  n m

  evcu

  t pot

  ansi

  yelin

  har

  eket

  e ge

  çiril

  mes

  i

  Eyle

  mNo

  Ey

  lem

  Ey

  lem

  den

  Soru

  mlu

  Kur

  uluş

  Ey

  lem

  le İl

  gili

  Kuru

  luşl

  ar

  Başl

  angı

  ç-Bi

  tiş T

  arih

  i Aç

  ıkla

  ma

  38Or

  man

  köy

  lerin

  de

  güne

  ş en

  erjis

  i uy

  gula

  mal

  arı d

  aha

  kısa

  sür

  ede

  ve

  daha

  yoğ

  un o

  lara

  k ge

  rçek

  leşt

  irile

  cekt

  ir.

  Orm

  an G

  en. M

  üd.

  Ener

  ji ve

  Tab

  ii Ka

  ynak

  lar B

  akan

  lığı

  Ocak

  201

  5 - A

  ralık

  201

  8 Or

  man

  Gen

  el M

  üdür

  lüğü

  tara

  fında

  n od

  un g

  ibi

  ürün

  lerin

  üze

  rinde

  ki b

  askı

  yı a

  zaltı

  cı fa

  aliy

  et

  olar

  ak y

  ürüt

  ülen

  gün

  eş e

  nerji

  si k

  ulla

  nım

  ının

  de

  stek

  lenm

  esin

  e yö

  nelik

  çal

  ışm

  alar

  a de

  vam

  ed

  ilece

  ktir.

 • ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) YERLİ KAYNAKLARA DAYALI ENERJİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

  20

  39Ye

  nile

  nebi

  lir

  ener

  ji ka

  ynak

  ların

  ı ku

  llana

  bile

  cek

  orga

  nize

  se

  ra b

  ölge

  lerin

  in

  belir

  lenm

  esi v

  e ila

  n ed

  ilmes

  ine

  yöne

  lik ç

  alış

  mal

  ar

  tam

  amla

  naca

  ktır.

  Gıda

  Tar

  ım v

  e Ha

  yvan

  cılık

  Ba

  kanl

  ığı

  Ener

  ji ve

  Tab

  ii Ka

  ynak

  lar B

  akan

  lığı

  Ocak

  201

  5 - A

  ralık

  201

  6 Ye

  nile

  nebi

  lir E

  nerji

  Pot

  ansi

  yel A

  tlasl

  arın

  dan

  fayd

  alan

  ılara

  k ye

  nile

  nebi

  lir e

  nerji

  nin

  tarım

  sal

  üret

  imde

  kul

  lanı

  lmas

  ı hızl

  andı

  rılac

  aktır

  .

  40Şe

  hir ı

  sıtm

  asın

  a uy

  gun

  jeot

  erm

  al

  kayn

  ak p

  otan

  siye

  line

  sahi

  p ill

  erde

  ki

  jeot

  erm

  al s

  ahal

  ar

  değe

  rlend

  irile

  cekt

  ir.

  Ener

  ji ve

  Tab

  ii Ka

  ynak

  lar B

  akan

  lığı

  İçiş

  leri

  Baka

  nlığ

  ı, M

  TA

  Ocak

  201

  5 - A

  ralık

  201

  8 Je

  oter

  mal

  son

  daj b

  ilgile

  ri to

  plan

  arak

  şeh

  ir ve

  böl

  ge ıs

  ıtmas

  ı yap

  ılabi

  lece

  k al

  anla

  r be

  lirle

  nece

  ktir.

  41Je

  oter

  mal

  kay

  nağı

  n ha

  ngi a

  maç

  la

  kulla

  nıla

  cağı

  MTA

  ta

  rafın

  dan

  belir

  lene

  cek,

  je

  oter

  mal

  kay

  nağa

  sa

  hip

  bele

  diye

  lerin

  ıs

  ıtmad

  a ön

  celik

  li ol

  arak

  jeot

  erm

  al

  ener

  ji ku

  llanm

  ası

  yayg

  ınla

  ştırı

  laca

  ktır.

  MTA

  En

  erji

  ve T

  abii

  Kayn

  akla

  r Bak

  anlığ

  ı, Tü

  rkiy

  e Be

  ledi

  yele

  r Birl

  iği

  Ocak

  201

  5 - A

  ralık

  201

  8 Je

  oter

  mal

  ısıtm

  a ya

  pıla

  bile

  cek

  yerle

  şim

  ye

  rlerin

  de b

  eled

  iyel

  erin

  bu

  husu

  stak

  i yat

  ırım

  ça

  lışm

  alar

  ı des

  tekl

  enec

  ektir

  .

  42Uy

  gun

  olan

  lgel

  erde

  ki y

  eni

  bina

  lard

  a gü

  neşl

  e su

  ıs

  ıtma

  sist

  emle

  rinin

  ku

  llanı

  mın

  a yö

  nelik

  m

  evzu

  atta

  değ

  işik

  lik

  yapı

  laca

  ktır.

  Çevr

  e ve

  Şe

  hirc

  ilik

  Baka

  nlığ

  ı

  Ener

  ji ve

  Tab

  ii Ka

  ynak

  lar B

  akan

  lığı

  Ocak

  201

  5 - A

  ralık

  201

  5 Ye

  ni y

  apıla

  cak

  bina

  lard

  a gü

  neş

  ener

  jisin

  e da

  yalı

  ısıtm

  a si

  stem

  lerin

  in ö

  ncel

  ikli

  olar

  ak

  teşv

  ik e

  dilm

  esin

  e yö

  nelik

  ilgi

  li m

  evzu

  atta

  ge

  rekl

  i düz

  enle

  mel

  er y

  apıla

  cakt

  ır.

 • YERLİ KAYNAKLARA DAYALI ENERJİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

  21

  Polit

  ika

  4.4:

  Biy

  oyak

  ıtlar

  ın b

  enzi

  n ve

  mot

  orin

  le h

  arm

  anla

  nmas

  ı uyg

  ulam

  alar

  ının

  gıd

  a gü

  venl

  iği,

  çevr

  esel

  etk

  iler v

  e te

  sis

  kapa

  site

  lerin

  in

  geliş

  tirilm

  esi a

  çısı

  ndan

  izle

  nmes

  i

  Eyle

  mNo

  Ey

  lem

  Ey

  lem

  den

  Soru

  mlu

  Kur

  uluş

  Ey

  lem

  le İl

  gili

  Kuru

  luşl

  ar

  Başl

  angı

  ç-Bi

  tiş T

  arih

  i Aç

  ıkla

  ma

  43Ya

  ğlı t

  ohum

  ür

  etim

  env

  ante

  ri ha

  zırla

  naca

  ktır.

  Gıda

  , Tar

  ım v

  e Ha

  yvan

  cılık

  Ba

  kanl

  ığı

  Ener

  ji ve

  Tab

  ii Ka

  ynak

  lar B

  akan

  lığı,

  EPDK

  Ocak

  201

  5 - A

  ralık

  201

  8 Ya

  ğlı t

  ohum

  üre

  tim e

  nvan

  teri

  her y

  ıl Ni

  san

  ayın

  da h

  azırl

  anıp

  ilgi

  li ku

  rulu

  şlar

  a ile

  tilec

  ektir

  . Bu

  kap

  sam

  da n

  adas

  ala

  nlar

  ında

  n el

  de

  edile

  bile

  cek

  yağı

  n en

  erji

  üret

  imin

  e ka

  tkıs

  ı da

  tesp

  it ed

  ilece

  ktir.

  44Ku

  llanı

  lan

  biyo

  yakı

  t m

  ikta

  rının

  çev

  reye

  et

  kisi

  (em

  isyo

  n az

  altım

  m

  ikta

  rı) b

  elirl

  enec

  ek

  ve k

  amuo

  yu il

  e pa

  ylaş

  ılaca

  ktır.

  Çevr

  e ve

  Şe

  hirc

  ilik

  Baka

  nlığ

  ı

  Ener

  ji ve

  Tab

  ii Ka

  ynak

  lar B

  akan

  lığı,

  Gıda

  Tar

  ım v

  e Ha

  yvan

  cılık

  Ba

  kanl

  ığı,

  EPDK

  Ocak

  201

  5 - A

  ralık

  201

  8 He

  r yıl

  Nisa

  n ay

  ında

  bir

  önce

  ki y

  ıla a

  it bi

  yoya

  kıt

  kulla

  nım

  mik

  tarı

  İlgili

  Kur

  uluş

  lar t

  araf

  ında

  n Çe

  vre

  ve Ş

  ehirc

  ilik

  Baka

  nlığ

  ına

  gönd

  erile

  cekt

  ir.

  Belir

  lene

  n em

  isyo

  n az

  altım

  mik

  tarı

  her y

  ıl Ha

  ziran

  ayı

  nda

  Çevr

  e ve

  Şe

  hirc

  ilik

  Baka

  nlığ

  ı tar

  afın

  dan

  kam

  uoyu

  ile

  payl

  aşıla

  cakt

  ır