one piece character

of 12 /12

Author: ipond-iza

Post on 30-Mar-2016

218 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

One Piece Character

TRANSCRIPT

Page 1: One Piece Character
Page 2: One Piece Character

มงก ด ลฟ

กปตนกลมโจรสลดหมวกฟาง ใฝฝนอยากเปนเจาแหงโจรสลด พลงความมงมนสง เมอตงใจแลวตองท าใหได และพงพาได รกเพอนพองทสด ซงไมวาจะเปนยงไง กจะตองชวยเพอนไวใหได (ไดกนผลโกมโกม (พารามเซย) หรอผลยางยดเขาไป ท าใหรางกายยนหยนไดเหมอนยางถงแมความสามารถไมโดดเดนแตสามารถน าทกษะมารวมกบพลงใจทมงมนและ ความสามารถ ท าใหดงพลงในการตอสไดสงมาก ) คาหวลาสดหลงจากเหตการณทเกาะเอนเอสลอบบคอ 300 ลานเบรไดรบฉายาวา “หมวกฟางลฟ” เมอ 2 ปตอมาหลงจากทเขาไปกอเรองทศนยบญชาการใหญกองทพเรอท าใหเขาม คาหวสงถง 400 ลานเบร

Page 3: One Piece Character

โรโรโนอา โซโล

นกดาบผ ใชวชา 3 ดาบ เปนสมาชกคนแรกของกลมโจรสลดหมวกฟาง เคยเปนนกลาโจรสลดมากอนทจะรวมกบลฟ เปนคกดกบชนจ มความใฝฝนอยากเปนนกดาบอนดบหนงของโลกเปนคนจรงจง เขมแขง และแขงแกรงมากภายในกลม แตกเปนคนทชอบนอนหลบ,หลงทางและดมเหลาทสด คาหวลาสด 120 ลานเบร ไดรบฉายาวา “นกลาโจรสลด โซโล”

Page 4: One Piece Character

• นาม

• สาวตนหนประจ า เรอทมพรสวรรคในการอานแผนท กอนจะมาอยกบลฟ นามท างานใหกบโจรสลดกลมเงอกโดยถกหลอกใหหาเงนและเขยนแผนท เพอทปกปองประชาชนและหมบานของตนไวจากการปกครองแบบเผดจการและขมขได ลฟชวยเหลอและชกชวนมาเขากลม อซบเปนผประดษฐอาวธใหโดยตอนแรกจะสรางไวเพอแสดงในงานเลยงแตภายหลงไดไดอลมาจากเกาะแหงทองฟา อซปจงพฒนาอาวธน ใหกาวหนาและน ามาใชโดยเวลาตอสนามจะสามารถสราง และควบคมสภาพอากาศทางธรรมชาต และดงพลงทางธรรมชาตออกมาใชไดอยางคลองแคลว มความใฝฝนคอเขยนแผนทรอบโลก มคาหว 16 ลานเบร ไดรบฉายาวา “แมวขโมย นาม”

Page 5: One Piece Character

• อซป

• นกแมนปนประจ าเรอ ฝมอยงปนสงพอๆกบฝมอการโกหก มนสยขขลาด แตเมอใดทเพอนโดนดถกหรอตองการความชวยเหลอ เขากยนดเอาชวตเขาเสยง พอของอซบชอ “ยาซบ”เปนลกเรอของกลมโจรสลดแชงคส “ผมแดง” ทเมองวอเตอรเซเวนอซปไดทะเลาะกบลฟเรองการซอเรอใหมแตอซปไม เหนดวยจงขอแยกออกจากกลม แตตอนหลงไดกลบมาชวยลฟ จงใสหนากากปลอมตว(ในนามของโซเงคง) 30 ลานเบร ไดรบฉายาวา “เจาแหงการซมยง?โซเงคง

Page 6: One Piece Character

• ซนจ

• พอครวประจ าเรอ ใชขาทงสองในการตอส ไมนยมใชมอตอส เพราะถอวา ใชมอในการปรงอาหารเทานน เกลยดพวกทเอาอาหารมาเลนและพวกทดถกอาหาร โดยใชทาในการตอสจากเพลงเตะ แทบทงสน โดยชอทาจะดดแปลงมาจากชออาหาร มความใฝฝนในการตามหาออลบลนสยชอบหลสาวๆหนาตาด โดยเฉพาะนาม และโรบน (มคตจะไมเตะผหญงแมตองถกฆาตาย) คาหว 77 ลานเบร ไดรบฉายาวา “ขาด า ซนจ” (รปบนใบคาหวนนเปนเพยงรปสเกตเนองจากทางทหารเรอไมสามารถเกบภาพ ของซนจไดเพราะชางภาพของทหารเรอทแอบถายรปนนตอนถายลมเปดฝา ของกลองถายรป ท าใหไมสามารถถายภาพได)

Page 7: One Piece Character

• โทน โทน

• ชอปเปอรหมอประจ าเรอ ใฝฝนทจะเปนหมอทสามารถรกษาไดทกโรค ในอดตนนเปนกวางแรนเดยรจมกน าเงน แตไดกนผลฮโตะฮโตะ(ผลมนษย) เขาไปท าใหสามารถแปลงกายเปนมนษย (แตไมคอยเหมอน) ทงยงพดภาษามนษยได จงโดนตงขอรงเกยจจากเผาพนธของตนทงทเดมกโดนรงเกยจทมจมก น าเงนอยแลวเมอจะมาอยกบมนษยกโดนไลยงเพราะคดวาเปนปศาจ ตอมาไดอยรวมกบมนษย คอหมอก ามะลอ ฮลรค (ผทรวมชะตากรรมโดนสงคมรงเกยจเชนกน) ฮลรคผซงจงรกภกดตออาณาจกรดรมยงกวาสงใด กอนตวตายไดฝากฝงชอปเปอร ไวกบเพอนสนท ดอกเตอร คเรฮะ ชอปเปอรจงไดรบการถายทอดวชาการแพทย

Page 8: One Piece Character

• นโค โรบน

• สาวนกโบราณคด ผ มชวตเหลอรอดคนเดยวจากเกาะแหงนกประวตศาสตรและนกวชาการ “โอฮารา” มความสามารถอานภาษาโบราณได พยายามตามหาโพเนกลฟทแทจรง ตามรอยมารดา นโค โอลเวยในวยเดกโรบนกนผลฮานะฮานะ(พารามเซย)เขาไป ท าใหสามารถแตกหนออวยวะในรางกายไดทกททโรบนสามารถมองเหนได ถกตงคาหวตงแตอาย 8 ขวบ คาหว 79 ลานเบร คาหวลาสด 80 ลานเบร ไดรบฉายาวา “ลกปศาจ นโคโรบน”

Page 9: One Piece Character

• แฟรงก แฟรงก หรออกชอหนงคอ คาตฟแลม เปนนกแยกชนสวนเรอ ผชอบดมโคลาเปนชวตจตใจ อกทงยงเปนหวหนาพวกแกงโฉดในเมองวอเตอรเซเวน ในใจลกๆแลวแฟรงกท าเพอปกปองเมองทตนรกเทานน แฟรงกมอดตอนเจบปวดทเกดกบผ มพระคณของเขา และเนองจากเหตการณในอดต

• เพอความอยรอดเขาจงตองดดแปลงตวเองไปเปนไซบอรก(ซงจะไดรบพลงงาน มาจากโคลา)เขามแบบแปลนอาวธโบราณ “พลตน”ทรฐบาลโลกตองการและไดเผาท าลายไปในเหตการณทเกาะเอนเอส ลอบบกอนทจะมาเขากลมหมวกฟาง ปจจบนเปนชางซอมเรอประจ ากลม คาหว 44ลานเบร ไดรบฉายาวา “ไซบอรก แฟรงก”

Page 10: One Piece Character

• บรค

• สมาชกคนลาสดของกลม กนผลโยมโยม(คนชพ)เปนนกดาบและนกดนตร บรคเคยสญญากบลาบนทแหลมแฝดไววา จะวนรอบโลกแลวกลบมาหาลาบนอกครงหนง แตแลววนหนงกลมของเขากตองพนาศยอยยบ กอนทจะตายจากกนนน เขาและพวกพองเลนดนตรรวมกนแลวบนทกเสยงไวในโทนไดอล เพอเอาไปใหลาบนไดฟงในวนทเจอกบลาบนอกครง เมอเวลาผานไป50ป เขามาพบกบกลมของลฟและขอรวมเดนทางไปดวย ลกษณะทสงเกตเหนไดชด คอ มรปรางเปนโครงกระดก และมผมทรงอาโฟร ตอนยงมชวตอย มคาหว 33 ลานเบร ไดรบฉายาวา “ฮมมง บรค”

Page 11: One Piece Character

• เนเฟลตาล บบ

• ววจงเนเฟลตาล บบ เปนเจาหญงแหงอาณาจกรอลาบาสตา ตอนอาย 14 เธอกบอการมและกาลออกเดนทางจากอาณาจกร โดยแฝงตวเปนฟอนเทยร เอเยนตขององคกรบารอคเวรค เพอสบหาตวจรงของหวหนาองคกรลบทท าใหอาณาจกรเกดความแหงแลงจนกระทงไดรตวจรงของหวหนาองคกรคอ “ครอคโคไดล” โดยววใชโคดเนมวา “มสเวนสเดย” สวนอการมใชโคดเนมวา “มสเตอรเอท” ซงทงสองไดท าหนาทเปนนกลาคาหวรวมกบมสเตอรไนน มสมนเดย และเหลามลเลยนอก 100 คนเกาะวสกพค ในชวงแรกไดปรากฏตวเปนศตรของลฟ จนกระทงมสเตอรไฟวและมสวาเลนไทนไดตามมาฆาตามค าสงของบอส ววจงรวมมอกบลฟในการหยดยงแผนการของครอคโคไดล

Page 12: One Piece Character

• กาลเปนนกเปดน าทะเลทราย เปนสตวเลยงของวว ซอสตย แตไมคอยยอมท าตามค าสงของเจาของเทาใดนก