oncelikli dönüşüm programları

417

Click here to load reader

Upload: truongnhi

Post on 14-Feb-2017

253 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • NCELKL DNM

  PROGRAMLARI

  Ankara 2015

 • ncelikli Dnm Programlar, 16/02/2015 tarihli ve 2015/3 sayl Yksek Planlama Kurulu Karar ile istihsal olunmu ve aynen iktibas edilmek suretiyle baslmtr.

 • THALATA OLAN BAIMLILIIN AZALTILMASI PROGRAMI

  i

  NDEKLER SayfaNo

  KISALTMALAR........................................................................................................................................................................ii

  GR......................................................................................................................................................................................xi

  1.RETMDE VERMLLN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI..................................................................................1

  2.THALATA OLAN BAIMLILIIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI.......................................................................19

  3.YURT TASARRUFLARIN ARTIRILMASI VE SRAFIN NLENMES PROGRAMI EYLEM PLANI.......................................39

  4.STANBUL ULUSLARARASI FNANS MERKEZ PROGRAMI EYLEM PLANI........................................................................61

  5.KAMU HARCAMALARININ RASYONELLETRLMES PROGRAMI EYLEM PLANI.............................................................93

  6.KAMU GELRLERNN KALTESNN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI...............................................................117

  7. VE YATIRIM ORTAMININ GELTRLMES PROGRAMI EYLEM PLANI.......................................................................127

  8.GC PYASASININ ETKNLETRLMES PROGRAMI EYLEM PLANI.........................................................................143

  9.KAYIT DII EKONOMNN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI...............................................................................157

  10.STATSTK BLG ALTYAPISINI GELTRME PROGRAMI EYLEM PLANI....................................................................175

  11.NCELKL TEKNOLOJ ALANLARINDA TCARLETRME PROGRAMI EYLEM PLANI..................................................185

  12.KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJ GELTRME VE YERL RETM PROGRAMI EYLEM PLANI..........................197

  13.YERL KAYNAKLARA DAYALI ENERJ RETM PROGRAMI EYLEM PLANI...................................................................207

  14.ENERJ VERMLLNN GELTRLMES PROGRAMI EYLEM PLANI.........................................................................223

  15.TARIMDA SU KULLANIMININ ETKNLETRLMES PROGRAMI EYLEM PLANI............................................................235

  16.SALIK ENDSTRLERNDE YAPISAL DNM PROGRAMI EYLEM PLANI..............................................................249

  17.SALIK TURZMNN GELTRLMES PROGRAMI EYLEM PLANI...............................................................................263

  18.TAIMACILIKTAN LOJSTE DNM PROGRAMI EYLEM PLANI............................................................................275

  19.TEMEL VE MESLEK BECERLER GELTRME PROGRAMI EYLEM PLANI...................................................................295

  20.NTELKL NSAN GC N EKM MERKEZ PROGRAMI EYLEM PLANI...................................................................307

  21.SALIKLI YAAM VE HAREKETLLK PROGRAMI EYLEM PLANI..................................................................................321

  22.ALENN VE DNAMK NFUS YAPISININ KORUNMASI PROGRAMI EYLEM PLANI......................................................341

  23.YERELDE KURUMSAL KAPASTENN GLENDRLMES PROGRAMI EYLEM PLANI..................................................355

  24.REKABETL VE SOSYAL UYUMU GELTREN KENTSEL DNM PROGRAMI EYLEM PLANI...........................367

  25.KALKINMA N ULUSLARARASI BRL ALTYAPISININ GELTRLMES PROGRAMI EYLEM PLANI...................381

 • ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018)

  ii

  KISALTMALAR

  A.. Anonim irketi

  AADG Anneden Anneye Destek Gruplar

  AB Avrupa Birlii

  AB Bakanl Avrupa Birlii Bakanl

  AEK Avrupa Ekonomik Komisyonu

  AEP Aile Eitim Program

  AFAD Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakanl

  AFADEM Afet ve Acil Durum Eitim Merkezi

  AKK Arazi Kullanm Kabiliyet Snflamas

  AKS Adres Kayt Sistemi

  ARBS Aratrmac Bilgi Sistemi

  Ar-Ge Aratrma Gelitirme

  ASDEP Aile Sosyal Destek Program

  ASPB Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl

  ATAUM Avrupa Topluluklar Aratrma ve Uygulama Merkezi

  ATC/DDD Anatomik-Terapdik ve Kimyasal /Tanmlanm Gnlk Doz

  ATHGM Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Mdrl

  ATM Otomatik Para ekme Makinesi

  ATT Acil Tp Teknisyeni

  AUS Akll Ulam Sistemleri

  AY Avrupa Yeterlilikler erevesi

  AYEDA Anadolu Yakas Elektrik Datm Anonim irketi

  AYGM Altyap Yatrmlar Genel Mdrl

  BDDK Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumu

  BEDA Boazii Elektrik Datm Anonim irketi

  BEPA Biyoktle Enerji Potansiyel Atlas

  BES Bireysel Emeklilik Sistemi

  BKAY Btnleik Ky Alan Ynetim Planlar

  BK Blge Kalknma dareleri

  BKM Bankalararas Kart Merkezi

  BM Birlemi Milletler

  BOTA Boru Hatlar le Petrol Tama Anonim irketi

  BREF En yi Teknikler Kaynak Belgeleri

  BSK Bitml Scak Karm

 • THALATA OLAN BAIMLILIIN AZALTILMASI PROGRAMI

  iii

  BSMV Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

  BSTB Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl

  BB Bykehir Belediye Bakanlklar

  BTG Byk Toprak Gruplar

  BTK Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumu

  BTYK Bilim Teknoloji Yksek Kurulu

  BUMKO Bte ve Mali Kontrol Genel Mdrl

  BY Blnm Yol

  BYEGM Basn Yayn Enformasyon Genel Mdrl

  CAIA Chartered Alternative Investment Analyst

  CBS Corafi Bilgi Sistemleri

  CFA Chartered Financial Analyst

  CNG Sktrlm Doalgaz

  CPA Chartered Professional Accountant

  DP evre Dzeni Planlar

  DS ocuk Dostu ehir

  ED evresel Etki Deerlendirmesi

  EMATEM ocuk ve Ergen Madde Bamll Tedavi Merkezi

  KS ifti Bilgilendirme Sistemi

  OGEP ocuk ve Genler Sosyal Koruma Ve Destek Program

  P ereve Program

  SGB alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl

  B evre ve ehircilik Bakanl

  DAP BKB Dou Anadolu Projesi Blge Kalknma daresi Bakanl

  DD Trkiye elik reticileri Dernei

  DEK D Ekonomik likiler Kurulu

  DSK Devrimci i Sendikalar Konfederasyonu

  DYK Din leri Yksek Kurulu

  DMO Devlet Malzeme Ofisi

  DOKAP BKB Dou Karadeniz Projesi Blge Kalknma daresi Bakanl

  DPB Devlet Personel Bakanl

  DS Devlet Su leri Genel Mdrl

  DTD Demiryolu Tamacl Dernei

  EAG En az Gelimi lkeler

  EFTA Avrupa Serbest Ticaret Birlii

  ET Ekonomik birlii Tekilat

 • ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018)

  iv

  EKAP Elektronik Kamu Almlar Protokol

  EKK Ekonomi Koordinasyon Kurulu

  EN European Norm

  ENAR Enerji Sektr Aratrma-Gelitirme Projeleri Destekleme Program

  EPD Environmental Product Declaration

  EPDK Enerji Piyasas Dzenleme Kurulu

  EPS Enerji Performans Szlemesi

  ESBS Esnaf Bilgi Sistemi

  ETKB Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl

  EA Elektrik retim Anonim irketi

  EXIMBANK Trkiye hracat Kredi Bankas

  EYB Enerji Ynetimi Birimleri

  FRM Financial Risk Manager

  ftp Dosya transfer protokol

  G20 20 Grubu

  GAP BKB Gneydou Anadolu Projesi Blge Kalknma daresi Bakanl

  GEOPORTAL Trkiye Ulusal Corafi Veri Portal

  GEPA Gne Enerjisi Potansiyel Atlas

  GFSM Devlet Mali statistikleri El Kitab

  GB Gelir daresi Bakanl

  GTES Girdi Tedarik Stratejisi

  GSS Genel Salk Sigortas

  GSYH Gayri Safi Yurtii Hasla

  GTHB Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl

  GTP Gmrk Tarife statistik Pozisyonu

  GYODER Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatrm Ortakl Dernei

  Ha Hektar

  HAK- Hak i Sendikalar Konfederasyonu

  HES Hidroelektrik Santral

  HEYS Hizmet Envanteri Ynetim Sistemi

  HGK Harita Genel Komutanl

  HKS Hal Kayt Sistemi

  HSYK Hkimler Ve Savclar Yksek Kurulu

  HSYS Hizmet Standartlar Ynetim Sistemi

  H Hacettepe niversitesi

  IACS Entegre Ynetim ve Kontrol Sistemi

 • THALATA OLAN BAIMLILIIN AZALTILMASI PROGRAMI

  v

  IEA Uluslararas Enerji Ajans

  IDB slamic Development Bank

  IMF Uluslararas Para Fonu

  IRU Uluslararas Karayolu Ulatrmas Birlii

  ISO International Organization for Standardization

  BB stanbul Bykehir Belediyesi

  FM stanbul Uluslararas Finans Merkezi

  BF ktisadi ve dari Bilimler Fakltesi

  LBANK ller Bankas Anonim irketi

  MKB Borsa stanbul (stanbul Menkul Kymetler Borsas)

  MMB stanbul Maden ve Metaller hracat Birlikleri Genel Sekreterlii

  l zel dareleri

  KUR Trkiye Kurumu

  ZODER Is Su Ses ve Yangn Yaltmclar Dernei

  KAP Kamuyu Aydnlatma Platformu

  KAP Kalknma Yardmlar Kapasite Program

  KB Kalknma Bakanl

  KDK Kamu Diplomasi Koordinatrl

  KDS Karar Destek Sistemi

  KDV Katma Deer Vergisi

  KE Karadeniz Ekonomik birlii rgt

  KGM Karayollar Genel Mdrl

  KHGM Ky Hizmetleri Genel Mdrl

  KHK Kanun Hkmnde Kararname

  KK Kamu hale Kurumu

  KT Kamu ktisad Teebbs

  KKDF Kaynak Kullanmn Destekleme Fonu

  Km Kilometre

  KOB Kk ve Orta Byklkteki letme

  KONUTDER Konut Gelitiricileri ve Yatrmclar Dernei

  KOP BKB Konya Ovas Projesi Blge Kalknma daresi Bakanl

  KOSGEB Kk ve Orta lekli letmeleri Gelitirme ve Destekleme daresi Bakanl

  K Kamu zel birlii

  KYDES Kylerin Altyapsnn Desteklenmesi Projesi

  kpi Kilit Performans Gstergeleri

  KSS Kk Sanayi Sitesi

 • ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018)

  vi

  KTK Ky Tzel Kiilii

  KDEP Kltrel Deiim Program

  KYK Kredi Yurtlar Kurumu

  LCA Life Cycle Assessment

  LODER Lojistik Dernei

  LPIS Arazi Parseli Tanmlama Sistemi

  MAM Marmara Aratrma Merkezi

  MBS Ulusal Mesleki Bilgi Sistemi

  MEB Milli Eitim Bakanl

  MEDULA Emekli Sand, Bakur, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Yeilkart Genel Salk Sigortas ats altnda toplamay hedefleyen almann biliim aya

  MEGSS Meknsal Gayrimenkul Sistemi

  MEOP Milli Emlak Otomasyon Projesi

  MERNS Merkezi Nfus daresi Sistemi

  MERSS Merkezi Sicil Kayt Sistemi

  MET Mevcut En yi Teknikler

  MGM Meteoroloji Genel Mdrl

  MGM Mahalli dareler Genel Mdrl

  MT Milli stihbarat Tekilat

  MKYS Malzeme Kaynak Ynetim Sistemi

  MTA Maden Tetkik ve Arama Genel Mdrl

  MTE Mesleki ve Teknik Eitim

  MGEB Mkellef Geri Bildirim Sistemi

  MSAD Mstakil Sanayici ve adamlar Dernei

  MW Megavat

  MYB Merkezi Ynetim Btesi

  MYK Mesleki Yeterlilik Kurumu

  NATO Kuzey Atlantik ttifak rgt

  NCTSYeni Bilgisayarl Transit Sistemi

  NHB Nitrata Hassas Blgeler

  OECD Ekonomik birlii ve Kalknma Tekilat

  OHSAD zel Hastaneler ve Salk Kurulular Dernei

  OSB Organize Sanayi Blgesi

  OSBK Organize Sanayi Blgesi st Kuruluu

  OSD Otomotiv Sanayii Dernei

  OSB Orman ve Su leri Bakanl

  OVP Orta Vadeli Program

 • THALATA OLAN BAIMLILIIN AZALTILMASI PROGRAMI

  vii

  SYM lme, Seme ve Yerletirme Merkezi

  TV zel Tketim Vergisi

  PHES Pompaj depolamal HES

  PMUM Piyasa Mali Uzlatrma Merkezi

  POLNET Polis Bilgi Sistem

  PRM Professional Risk Manager

  RATEM Radyo Televizyon Yaynclar Meslek Birlii

  REPA Rzgar Enerjisi Potansiyel Atlas

  RP Resmi statistik Program

  RTK Radyo ve Televizyon st Kurulu

  SATURKK Salk Turizmi Koordinasyon Kurulu

  SB Sulama Birlikleri

  SBGM Sigorta Bilgi ve Gzetim Merkezi

  SGK Sosyal Gvenlik Kurumu

  SK Sulama Kooperatifleri

  SKT Su Kullanc Tekilatlar

  SMM Standart Maliyet Modeli

  SODES Sosyal Destek Program

  SPK Sermaye Piyasas Kurulu

  SPL Sermaye Piyasas Lisanslama Sicil ve Eitim Kuruluu

  SS Sanayi Siteleri

  SSM Savunma Sanayii Mstearl

  STA Serbest Ticaret Anlamas

  STK Sivil Toplum Kuruluu

  SUBRDER Sulama Birlikleri Dernei

  SUKAP Su Kanalizasyon ve Altyap Projesi

  SUT Salk Uygulama Teblii

  SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication

  SYDV Sosyal Yardmlama ve Dayanma Vakf

  NM iddet nleme ve zleme Merkezleri

  TAEK Trkiye Atom Enerjisi Kurumu

  TAIEX Teknik Destek ve Bilgi Deiim Mekanizmas

  Takasbank stanbul Takas ve Saklama Bankas

  TAKBS Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi

  TAPDK Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumu

  TBMM Trkiye Byk Millet Meclisi

 • ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018)

  viii

  TCDD Trkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar

  TCMB Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas

  TMB Trkiye imento Mstahsilleri Birlii

  TD Trkiye elik reticileri Dernei

  TDK Trk Dil Kurumu

  TDYK Tarmsal Destekleme Ynlendirme Kurulu

  TEDA Trkiye Elektrik Datm Anonim irketi

  TEFASP Trkiye Elektronik Fon Datm Platformu

  TEA Trkiye Elektrik letim Anonim irketi

  TEKMER Teknoloji Gelitirme Merkezi

  TEMSAN Trkiye Elektromekanik Sanayi Genel Mdrl

  TESK Trkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu

  TFV Toplam Faktr Verimlilii

  TGB Teknoloji Gelitirme Blgesi

  THSK Trkiye Halk Sal Kurumu

  TITUBB Trkiye la ve Tbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankas

  TGEM Tarm letmeleri Genel Mdrl

  TKA Trk birlii ve Koordinasyon Ajans Bakanl

  TM Trkiye hracatlar Meclisi

  TSK Trkiye veren Sendikalar Konfederasyonu

  TTCK Trkiye la ve Tbbi Cihaz Kurumu

  TKB Trkiye Kalknma Bankas

  TKDK Tarm ve Krsal Kalknmay Destekleme Kurumu

  TKHK Trkiye Kamu Hastaneleri Birlii

  TK Trkiye Kmr letmeleri Kurumu

  TKK Tarm Kredi Kooperatifleri

  TL Trk Liras

  TLMP Trkiye Lojistik Master Plan

  TMSF Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu

  TND Trkiye Nakliyeciler Dernei

  TOBB Trkiye Odalar ve Borsalar Birlii

  TODAE Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstits

  TOK Toplu Konut daresi Bakanl

  TORETOSAF Trkiye Ortalama Elektrik Toptan Sat Fiyat

  TMER Trke retim Merkezi

  TSHD Trkiye zel Sektr Havaclk letmeleri Dernei

 • THALATA OLAN BAIMLILIIN AZALTILMASI PROGRAMI

  ix

  TPAO Trkiye Petrolleri Anonim Ortakl

  TPE Trk Patent Enstits

  TR KARD Trkiye Kargo, Kurye ve Lojistik letmecileri Dernei

  TRT Trkiye Radyo Televizyon Kurumu

  TS Turkish Standard

  TSB Trkiye Sigorta Reasrans ve Emeklilik irketleri Birlii

  TSE Trk Standardlar Enstits

  TSK Trk Silahl Kuvvetleri

  TSKB Trkiye Snai Kalknma Bankas

  TSO Ticaret ve Sanayi Odas

  TTGV Trkiye Teknoloji Gelitirme Vakf

  TTK Trkiye Takmr Kurumu

  TTO Teknoloji Transfer Ofisi

  TUCBS Trkiye Ulusal Corafi Bilgi Sistemi

  TURSAB Trkiye Seyahat Acentalar Birlii

  TURSEFF Trkiye Srdrlebilir Enerji Finansman Program

  TBTAK Trkiye Bilimsel ve Teknolojik Aratrma Kurumu

  TK Trkiye statistik Kurumu

  TKAS Tarmsal retim Kayt Sistemi

  TPADEM Tketici-Pazar-Aratrma-Danma-Test ve Eitim Merkezi

  TRKAK Trk Akreditasyon Kurumu

  TRK- Trkiye i Sendikalar Konfederasyonu

  Trklim Trkiye Liman letmecileri Dernei

  TRKSAT Trksat Uydu Haberleme Kablo TV ve letme Anonim irketi

  TRMOB Trkiye Serbest Muhasebeci Mali Mavirler ve Yeminli Mali Mavirler Odalar Birlii

 • THALATA OLAN BAIMLILIIN AZALTILMASI PROGRAMI

  xi

  GR

  Cumhuriyetimizin 100. yl ufkunu ortaya koyan 2023 vizyonuyla ve katlmc bir yaklamla (7.200 yerelden, 10.000i akn

  kii ve kurum gr, 66 adet K) hazrlanan Onuncu Kalknma Plan (2014-2018) bu yksek hedeflere ulamada ok nemli

  bir yol haritas sunmaktadr.

  Trkiye ekonomisinin gelimi lkelere yaknsama srecinin hzlandrlmas ve kalc bir ekilde yksek gelirli lkeler

  arasnda yer alabilmesi iin kalknma abalarnn ekonomik ve sosyal alanda kapsaml reform almalaryla desteklenmesi

  planlanmtr. Bu erevede, Onuncu Kalknma Plannda daha nceki planlardan farkl olarak ncelikli Dnm Programlar

  adyla aada listesi sunulan 25 adet zel uygulama program oluturulmutur. Kalknma Plannda nceliklendirmenin de

  yaplabilmesine katkda bulunan sz konusu programlar, Plann uygulanabilirliini ve kalknma abalarnn etkinliini artrmak

  amacyla yeni bir yaklam erevesinde hazrlanmtr.

  Hem 2023 vizyonu hem de Onuncu Kalknma Plan hedeflerine ulaabilmek asndan nem tayan temel sorun alanlarna

  ynelik olarak tasarlanan bu programlar; genellikle birden fazla bakanln sorumluluk alanna giren ve kurumlar aras etkin

  koordinasyon gerektiren kritik reform alanlarna ynelik olarak tasarlanmtr. Sektrel ve sektrler aras bir yaklamla

  hazrlanan ve be yl iinde sonulandrlmas ngrlen bu programlarn Plan hedeflerine ulalmas yolunda ciddi katks

  olacaktr.

  Tasarm srecinde, ncelikli Dnm Programlaryla Plan hedefleri ve politikalar arasnda balant kurulmu, bu politikalarn

  etkin bir ekilde hayata geirilebilmesi iin programlarn temel unsurlar ortaya konulmutur. Bu kapsamda, ncelikli Dnm

  Programlar iin ayrntl eylem planlar hazrlanm bulunmaktadr. Programlar, toplamda 116 bileen ve 1248 eylem ieren

  bu eylem planlar yoluyla hayata geirilecektir. Bu srete, toplam 35 bakanlk ve kurum/kurulu, program koordinatr ve/

  veya bileen sorumlusu olarak grev almaktadr.

  Ekonomi Koordinasyon Kurulunda ilgili Bakanlarn katlmyla gruplar halinde grlen bu zel programlar, 16 ubat 2015

  tarihli ve 2015/3 sayl Yksek Planlama Kurulu Kararyla resmiyet kazanm ve uygulama safhas balamtr.

  Eylem planlarndaki eylemler, eylemden sorumlu kurulular tarafndan eylemle ilgili kurulularla koordinasyon halinde

  uygulamaya geirilecektir. Eylem Planlarnn izleme ve deerlendirmesi Onuncu Kalknma Plan dnemi sonuna kadar Eylem

  zleme Sistemine er aylk bilgi girileri ve ylda 2 kere hazrlanacak ncelikli Dnm Program zleme Raporlaryla

  yaplacaktr.

  Yksek Planlama Kurulu, uygulama sonularn da dikkate alarak eylem planlarnn gerektiinde revizyonunda yetkili olacaktr.

 • RETMDE VERMLLN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI

  1

  1.RETMDEVERMLLNARTIRILMASIPROGRAMIEYLEMPLANI

  1.ProgramnAmacveKapsam

  Verimlilik art; ekonomide retim kapasitesinin artrlmas, rekabet gcnn gelitirilmesi ve bymenin hzlandrlmas asndan kritik nem tamaktadr. 1981-2013 dneminde yzde 4,3 olarak gerekleen ortalama bymenin yalnzca 0,3 puan toplam faktr verimlilii (TFV) artndan kaynaklanmtr. Bu nedenle, Onuncu Kalknma Plan dneminde verimlilik odakl bir yaklamla rekabet gc artrlarak cari ak sorunu yaanmadan yksek ve istikrarl bymeye ulalmas hedeflenmektedir. Bu kapsamda, retimde Verimliliin Artrlmas Programyla, verimlilik algsnn gelitirilmesi, retim srelerinin iyiletirilmesi, katma deerin artrlmas ve bylelikle sz konusu hedefe katk salanmas amalanmaktadr.

  Onuncu Plan dneminde altyap yatrmlar, dorudan yabanc yatrm, Ar-Ge ve eitim gibi alanlarda uygulanacak politikalar verimlilik artlarn destekleyici olacaktr. Bununla beraber, hedeflere ulamak asndan mikro lekte ilave politikalara da ihtiya duyulmaktadr.

  Trkiye ekonomisinde verimlilik artnn dk olmasnn eitli nedenleri bulunmaktadr. Bu nedenlerden biri, kk firmalarn byme motivasyonlarnn snrl kalmas ve dolaysyla lek ekonomilerinden yeterince yararlanamamalardr. Ayrca, iletmeler aras etkileimin zayfl nedeniyle deer zincirleri gerekli lde glenememitir. Nitekim lkemizde, byk lekli iletmelerin (250+ istihdam) igc verimlilii dzeyi, kk lekli iletmelerin (1-19 istihdam) verimlilik dzeyinin 5,1 katna kadar ulamaktadr. Verimlilik artlarnn dk olmasnn dier nemli sebepleri ise teknoloji gelitirme, transfer ve kullanm kapasitesinin yetersiz kalmas ve igc niteliinin ortalamada dk olmasdr. Bu balamda, verimlilik algsn gelitirme almalar yannda, kurumsallamann artrlmas, retim srelerinin gelitirilmesi ve lek sorunlarnn azaltlmasna ynelik faaliyetlerin yrtlmesi yerinde olacaktr. Ekonomideki verimlilik sorununun odanda olmalar ve tm iletmelerin yzde 90ndan fazlasn tekil etmeleri nedeniyle, bu program KOBlere odakl tasarlanmtr.

  Bu program retim alanlarnda verimliliin artrlmasna ynelik tasarlanm olup, ayr bir program olarak ele alnan enerji verimlilii konusu kapsam dnda tutulmutur. Ayrca program zel sektr retimine odakl olarak tasarlanm, kamu kesiminde etkinlik konusu ayr bir programda ele alnmtr. Programn sonular ithalata bamlln azaltlmas ve yurtii tasarruflarn artrlmas programlarna katkda bulunacak; eitim, mesleki beceri, teknoloji, Ar-Ge, i ve yatrm ortam ve kayt dlk konular iin oluturulan dier programlar ise bu programa nemli girdi salayacaktr. retimde verimliliin artrlabilmesi iin igcnn niteliini artrmaya ynelik reformlarn nemli katk salayaca dnlmektedir. Bu reform alanna ynelik almalar, Temel ve Mesleki Becerileri Gelitirme Program ve gc Piyasasnn Etkinletirilmesi ncelikli dnm programlarnda ele alnmaktadr. Son olarak, zellikle sektrel boyutta rekabet aksaklklarnn azaltlmas verimlilii olumlu ynde etkileyecek bir konu olmakla beraber bu programn kapsam dnda tutulmutur

  2.ProgramnHedefi

  Sanayi sektrnde TFVnin bymeye katksnn yzde 20nin zerine karlmas

 • ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018)

  2

  3.PerformansGstergeleri

  GstergeAd MevcutDurum1 2014 2015 2016 2017 2018

  KOBlere Ynelik Kurumsallama ve Verimlilik Algs Anket Says - - 1 - - 1

  malat Sanayiinde Kk lekli letmelerin(2) Toplam indeki Pay, % 92,0

  (3) 91,6 91,2 90,8 90,4 90,0

  malat Sanayiinde Firma leine Gre gc Verimlilii Fark, Oran(4) 5,1

  (3) 4,6 4,4 4,3 4,1 4,0

  Sanayi Sektrnde Ksmi gc Verimlilii Art, % -0,6 -0,4

  (5) 3,0 3,9 3,7 4,1

  Sanayi Sektrnde TFV Art, % -1,7 -0,2(5) 1,4 1,7 1,8 1,9

  (1) Aksi belirtilmedike 2013 yl gerekleme rakamlardr.(2) 1-19 alan says araln kapsamaktadr.(3) 2012 yl rakamdr.(4) malat sanayiinde 250+ istihdam sahibi iletmelerin igc verimliliinin 1-19 istihdam sahibi iletmelerin igc verimliliine orandr.(5) OVP(2015-2017) ile uyumlu gerekleme tahminidir.

  4.KoordinatrveSorumluKurum/Kurulular

  Program Koordinatr: Kalknma Bakanl

  1. Bileen: Verimlilik Algsnn ve Verimlilii Artrmaya Ynelik Uygulama Kapasitesinin Glendirilmesi / Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl

  2. Bileen: letmelerde Kurumsallamann Gelitirilmesi / KOSGEB

  3. Bileen: retim Srelerinin Gelitirilmesi / Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl

  4. Bileen: letmelerde lek Ekonomilerinin Desteklenmesi / Ekonomi Bakanl

 • RETMDE VERMLLN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI

  3

  5.Eylem

  Plan

  Bileen1:VerimlilikAlgsnnveVerim

  liliiArtrmayaYnelikUygulam

  aKapasitesininGlendirilmesi

  Politika1.1:Teknikanalizlerveetkinlikleryoluylaverimlilikalanndaizlenebilirliinsalanm

  as

  Eylem

  NoEylem

  EylemdenSorumlu

  Kurulu

  Eylemlelgili

  Kurulular

  Balang-B

  itiTarihi

  Aklama

  1Ve

  rimlil

  ik S

  trate

  jisi

  ve E

  ylem

  Pla

  n

  uygu

  lana

  cakt

  r.

  Bilim

  , San

  ayi v

  e Te

  knol

  oji

  Baka

  nl

  Ka

  lkn

  ma

  Baka

  nl

  Oc

  ak 2

  015

  - Ara

  lk 2

  018

  Verim

  lilik

  kon

  usun

  un d

  aha

  ayrn

  tl v

  e o

  k bo

  yutlu

  ele

  al

  nd

  V

  erim

  lilik

  Stra

  tejis

  i ve

  Eyle

  m P

  lan

  , YPK

  ona

  yn

  n ar

  dnd

  an u

  ygul

  amay

  a ge

  iril

  ecek

  tir.

  2T

  rkiy

  e B

  lges

  el v

  e Se

  ktr

  el V

  erim

  lilik

  Gel

  iim

  Ha

  ritas

  olu

  tur

  ulac

  aktr

  .

  Bilim

  , San

  ayi v

  e Te

  knol

  oji

  Baka

  nl

  Ka

  lkn

  ma

  Ajan

  slar

  , KO

  SGEB

  , Ti

  care

  t ve

  Sana

  yi O

  dala

  r,

  Yere

  l Yn

  etim

  ler,

  Mal

  iye

  Baka

  nl

  , Ka

  lkn

  ma

  Baka

  nl

  Ocak

  201

  5 - A

  ralk

  201

  6Ve

  rimlil

  ik a

  lan

  ndak

  i sor

  unla

  rn s

  anay

  i sek

  trle

  ri, b

  lge

  ler

  ve i

  letm

  e l

  ei

  ze

  linde

  fark

  lla

  ma

  ve y

  oun

  lam

  a d

  zeyl

  erin

  i bel

  irley

  en, s

  aha

  ara

  trm

  a ve

  gz

  lem

  lerin

  e da

  yal

  ara

  trm

  a ve

  ana

  liz

  al

  mas

  yr

  tl

  ecek

  tir.

  3Ve

  rimlil

  ik B

  ilei

  k En

  deks

  i de

  erle

  ri ol

  utu

  rula

  cak

  ve

  yay

  mla

  naca

  ktr.

  Bilim

  , San

  ayi v

  e Te

  knol

  oji

  Baka

  nl

  T

  K,

  niv

  ersi

  tele

  r,Re

  kabe

  t Kur

  umu

  Eyl

  l 201

  6 - A

  ralk

  201

  8T

  rkiy

  e B

  lges

  el v

  e Se

  ktr

  el V

  erim

  lilik

  Gel

  iim

  Ha

  ritas

  nn

  sa

  lad

  v

  erile

  r tem

  el a

  lnar

  ak b

  lge

  ler v

  e m

  mk

  n ol

  duu

  ko

  ulda

  sek

  trle

  r dz

  eyin

  de V

  erim

  lilik

  Bi

  lei

  k En

  deks

  i de

  erle

  ri be

  lirle

  nece

  ktir.

  4Ve

  rimlil

  ik a

  lan

  ndak

  i bi

  limse

  l gel

  im

  eler

  , Ve

  rimlil

  ik A

  rat

  rma

  Gnd

  emle

  ri do

  rul

  tusu

  nda

  yay

  nlar

  ve

  etki

  nlik

  ler

  yolu

  yla

  izlen

  ecek

  tir.

  Bilim

  , San

  ayi v

  e Te

  knol

  oji

  Baka

  nl

  Ka

  lkn

  ma

  Baka

  nl

  , TC

  MB,

  Ka

  lkn

  ma

  Bank

  as,

  niv

  ersi

  tele

  r, Ar

  atr

  ma

  Kuru

  lul

  ar,

  Mill

  i Ei

  tim B

  akan

  l,

  YK,

  T

  BTA

  K M

  AM,

  evr

  e ve

  Tem

  izr

  etim

  Ens

  tits

  ,

  TK

  Ocak

  201

  5 - A

  ralk

  201

  8Ve

  rimlil

  ik a

  lan

  ndak

  i kon

  jonk

  tre

  l ve

  bilim

  sel

  geli

  mel

  erin

  izle

  nmes

  i am

  acy

  la V

  erim

  lilik

  Ara

  trm

  a G

  ndem

  lerin

  in il

  ki 2

  015

  yl

  sonu

  na k

  adar

  olu

  tur

  ulac

  ak,

  sonr

  asn

  da p

  eriy

  odik

  ola

  rak

  gnc

  elle

  nece

  k; b

  u do

  rul

  tuda

  , mak

  ale

  ve a

  naliz

  ler y

  aym

  lana

  rak

  ilgili

  lerle

  pa

  yla

  laca

  ktr.

  Be

  inci

  ve

  Altn

  c V

  erim

  lilik

  Kon

  grel

  eri

  yan

  nda,

  bel

  irli p

  eriy

  otla

  rla k

  onfe

  rans

  vb.

  etk

  inlik

  ler

  yap

  laca

  ktr.

  zle

  nebi

  lirli

  i art

  rmak

  ze

  re, V

  erim

  lilik

  Ar

  atr

  ma

  Porta

  l 20

  16 y

  l s

  onun

  a ka

  dar o

  lut

  urul

  acak

  tr.

 • ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018)

  4

  5Ve

  rimlil

  ik a

  lan

  ndak

  i lis

  ans

  st

  al

  mal

  ar

  iin

  des

  tek

  ve

  dl

  lend

  irme

  prog

  ram

  lar

  olu

  turu

  laca

  ktr.

  Bilim

  , San

  ayi v

  e Te

  knol

  oji

  Baka

  nl

  T

  BTA

  K,M

  illi E

  itim

  Bak

  anl

  , Y

  K,

  niv

  ersi

  tele

  r, Ar

  atr

  ma

  Kuru

  lul

  ar,

  KOSG

  EB

  Eyl

  l 201

  5 - A

  ralk

  201

  6z

  ellik

  le li

  sans

  st

  pro

  gram

  lard

  a ve

  rimlil

  ik a

  lan

  nda

  yap

  laca

  k a

  lm

  alar

  ve

  uygu

  lam

  a te

  mel

  li ya

  kla

  mla

  r te

  vik

  etm

  ek

  zere

  ; ver

  imlil

  ik a

  rat

  rma

  gnd

  emle

  ri ile

  de

  uyu

  mlu

  ek

  ilde

  alan

  lar b

  elirl

  enec

  ektir

  . Bu

  alan

  lar i

  in

  dest

  ek v

  e d

  lle

  ndirm

  e m

  ekan

  izmas

  olu

  tur

  ulac

  aktr

  . Pr

  ogra

  mla

  rn 2

  016

  sonu

  na k

  adar

  uyg

  ulam

  aya

  konu

  lmas

  n

  gr

  lmek

  tedi

  r.

  6Ve

  rimlil

  ikle

  ilgi

  li al

  anla

  rda

  ulus

  lara

  ras

  kur

  ulu

  larla

  i

  birli

  kler

  i olu

  tur

  ulac

  ak,

  Asya

  Ver

  imlil

  ik T

  eki

  latn

  a ta

  m

  yelik

  al

  m

  alar

  y

  rt

  lece

  ktir.

  Bilim

  , San

  ayi v

  e Te

  knol

  oji

  Baka

  nl

  n

  iver

  site

  ler,

  Ara

  trm

  a Ku

  rulu

  lar

  , Ka

  lkn

  ma

  Baka

  nl

  Ocak

  201

  5 - A

  ralk

  201

  8Ul

  usla

  rara

  s d

  eney

  imle

  rden

  yar

  arla

  nma

  amac

  yla

  yen

  i i

  birli

  kler

  i ve

  uzm

  an d

  ei

  im p

  rogr

  amla

  r ge

  litir

  ilece

  ktir.

  Bu

  er

  eve

  de, A

  sya

  Verim

  lilik

  Te

  kila

  tna

  tam

  y

  elik

  al

  m

  alar

  nn

  201

  6 y

  lnn

  Ara

  lk a

  y it

  ibar

  yla

  ta

  mam

  lana

  ca

  ng

  rl

  mek

  tedi

  r. B

  ylec

  e,

  lkel

  er

  aras

  kar

  la

  trm

  a ve

  ana

  liz

  al

  mal

  arn

  a ak

  tif k

  atl

  m

  sal

  anac

  aktr

  .

  7B

  lges

  el i

  gc

  ver

  imlil

  ii

  ista

  tistik

  leri

  yay

  mla

  naca

  k,

  sekt

  rel

  ve

  blg

  esel

  i

  gc

  ver

  imlil

  ii

  ista

  tistik

  lerin

  e da

  yal

  anal

  izler

  yap

  laca

  ktr.

  Bilim

  , San

  ayi v

  e Te

  knol

  oji

  Baka

  nl

  T

  KOc

  ak 2

  015

  - Ara

  lk 2

  018

  er

  ayl

  k v

  e y

  llk

  periy

  otla

  rla

  al

  an k

  ii v

  e a

  lla

  n sa

  at b

  an

  a i

  gc

  ver

  imlil

  ii i

  stat

  istik

  lerin

  in b

  lge

  ler

  ve s

  ekt

  rler b

  azn

  da a

  yrn

  tlan

  drl

  mas

  nn

  201

  5 y

  lnn

  Ar

  alk

  ay

  itib

  ary

  la ta

  mam

  lana

  ca

  ng

  rl

  mek

  tedi

  r. Bu

  ista

  tistik

  lere

  day

  anan

  ana

  liz v

  e pe

  riyod

  ik ra

  porla

  r ha

  zrla

  naca

  ktr.

  8Se

  ktr

  el d

  zey

  de

  serm

  aye

  stok

  u de

  erle

  ri be

  lirle

  nece

  ktir.

  TK

  Bilim

  , San

  ayi v

  e Te

  knol

  oji

  Baka

  nl

  , Ka

  lkn

  ma

  Baka

  nl

  Ocak

  201

  5 - A

  ralk

  201

  7Se

  rmay

  e ve

  rimlil

  ii h

  esap

  lam

  alar

  na

  veri

  olu

  tura

  cak

  eki

  lde,

  mm

  kns

  e se

  ktr

  el d

  zey

  de s

  erm

  aye

  stok

  u de

  erle

  ri sa

  ym

  lar y

  a da

  tahm

  inle

  r ara

  cl

  yla

  be

  lirle

  nece

  ktir.

  9Se

  ktr

  ler v

  e im

  alat

  sa

  nayi

  alt

  sekt

  rle

  ri de

  tay

  nda

  serm

  aye

  verim

  lili

  i ve

  topl

  am fa

  ktr

  ve

  rimlil

  ii i

  stat

  istik

  leri

  yay

  mla

  naca

  ktr.

  Bilim

  , San

  ayi v

  e Te

  knol

  oji

  Baka

  nl

  Ka

  lkn

  ma

  Baka

  nl

  , T

  K,

  TCM

  B,

  niv

  ersi

  tele

  r

  Ocak

  201

  7 - A

  ralk

  201

  8Se

  rmay

  e st

  oku

  say

  m v

  e ta

  hmin

  leri

  dor

  ultu

  sund

  a se

  rmay

  e ve

  rimli

  i hes

  apla

  mal

  ar y

  apla

  cak

  ve b

  u is

  tatis

  tikle

  r yay

  mla

  naca

  ktr.

  Hes

  apla

  nan

  ve y

  aym

  lana

  n g

  ster

  ge v

  e is

  tatis

  tikle

  r ile

  bun

  lard

  aki d

  ei

  imle

  r z

  erin

  den

  periy

  odik

  ana

  lizle

  r yap

  laca

  k, s

  onu

  lar

  ilgili

  lerle

  pay

  la

  laca

  ktr.

 • RETMDE VERMLLN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI

  5

  10Te

  miz

  ret

  im/e

  ko-

  verim

  lilik

  ista

  tistik

  leri

  yay

  mla

  naca

  k; T

  rki

  ye

  Srd

  rl

  ebili

  rlik

  Ende

  ksi

  dee

  rleri

  belir

  lene

  rek

  yay

  mla

  naca

  ktr.

  Bilim

  , San

  ayi v

  e Te

  knol

  oji

  Baka

  nl

  T

  K,

  evr

  e ve

  eh

  ircili

  k Ba

  kanl

  ,

  niv

  ersi

  tele

  r, T

  BTA

  K - M

  AM

  evre

  ve

  Tem

  iz r

  etim

  Ens

  tits

  Ocak

  201

  6 - A

  ralk

  201

  8Te

  miz

  ret

  im/e

  ko-v

  erim

  lilik

  gs

  terg

  eler

  i ile

  re

  timin

  do

  al k

  ayna

  k t

  ketim

  i ve

  evr

  esel

  boz

  unm

  a gi

  bi n

  egat

  if d

  sal

  lkla

  r ver

  imlil

  ik g

  ste

  rge

  ve is

  tatis

  tikle

  rine

  dhi

  l ed

  ilece

  k ve

  san

  ayiy

  e ili

  kin

  ev

  rese

  l-eko

  nom

  ik is

  tatis

  tik

  bol

  uu

  dold

  urul

  acak

  tr. S

  rd

  rle

  bilir

  lik e

  ndek

  si il

  e de

  , e

  vres

  el s

  rd

  rle

  bilir

  lik a

  lan

  ndak

  i ile

  rlem

  e, u

  lusl

  arar

  as

  kar

  lat

  rmal

  ara

  da z

  emin

  olu

  tur

  acak

  ek

  ilde

  izlen

  ecek

  tir.

  11K

  k

  ve o

  rta

  lek

  li i

  letm

  eler

  e y

  nelik

  ku

  rum

  salla

  ma

  ve

  verim

  lilik

  alg

  sn

  l

  mek

  z

  ere

  anke

  t al

  m

  as

  yap

  laca

  ktr.

  Kalk

  nm

  a Ba

  kanl

  Bilim

  , San

  ayi v

  e Te

  knol

  oji

  Baka

  nl

  , KO

  SGEB

  , T

  K,

  TOBB

  Ocak

  201

  5 - A

  ralk

  201

  5KO

  Ble

  rin k

  urum

  salla

  ma

  ve v

  erim

  lilik

  alg

  sn

  l

  mek

  z

  ere,

  gen

  i k

  apsa

  ml

  bir a

  nket

  al

  m

  as 2

  015

  yl

  itiba

  ryla

  yap

  laca

  ktr.

  Pla

  n d

  nem

  inin

  son

  yl

  nda

  benz

  er

  bir a

  nket

  in e

  ylem

  pla

  n s

  onu

  larn

  n d

  eer

  lend

  irilm

  esi

  amac

  yla

  tekr

  arla

  nmas

  d

  nl

  mek

  tedi

  r. Ay

  rca,

  bu

  ank

  etin

  dah

  a so

  nrak

  i yll

  arda

  dz

  enli

  olar

  ak

  uygu

  lana

  bilir

  lii d

  eer

  lend

  irile

  cekt

  ir.

  Politika1.2:letmeleriniyirneklerlebuluturulmasyoluyladeneyimaktarmnnsa

  lanmasveiletmelerarasetkileimdzeyininy

  kseltilmesi

  Eylem

  NoEylem

  EylemdenSorumlu

  Kurulu

  EylemlelgiliKurulular

  Balang-B

  itiTarihi

  Aklama

  12Sa

  nayi

  site

  lerin

  in

  ile

  tmel

  er i

  in o

  rtak

  kulla

  nm

  at

  lyel

  eri

  kurm

  alar

  des

  tekl

  enec

  ektir

  .

  Bilim

  , San

  ayi v

  e Te

  knol

  oji

  Baka

  nl

  KO

  SGEB

  , Ka

  lkn

  ma

  Ajan

  slar

  , Sa

  nayi

  Site

  si Y

  net

  imle

  ri

  Ocak

  201

  5 - A

  ralk

  201

  8Sa

  nayi

  site

  lerin

  de y

  er a

  lan

  ile

  tmel

  erin

  ibi

  rlii

  ve

  rn

  s

  re

  geli

  tirm

  e ka

  pasi

  tele

  rini g

  le

  ndire

  cek

  eki

  lde,

  or

  tak

  kulla

  nm

  at

  lyel

  eri k

  urul

  acak

  tr. S

  anay

  i site

  leri

  tara

  fnda

  n ku

  rula

  cak

  atl

  yele

  rin m

  akin

  e - t

  ehi

  zat v

  e al

  tyap

  iht

  iya

  lar

  dest

  ekle

  nece

  ktir.

  13Sa

  nayi

  Etk

  ilei

  m A

  olu

  turu

  laca

  ktr.

  TOBB

  Bilim

  , San

  ayi v

  e Te

  knol

  oji

  Baka

  nl

  ,Re

  kabe

  t Kur

  umu,

  Ti

  care

  t ve

  Sana

  yi O

  dala

  r,

  Yere

  l Yn

  etim

  ler,

  niv

  ersi

  tele

  r, Ar

  atr

  ma

  Kuru

  lul

  ar,

  Kalk

  nm

  a Aj

  ansl

  ar

  Ocak

  201

  5 - A

  ralk

  201

  6

  letm

  elerin

  reka

  bet

  nces

  i ibi

  rlii

  , Ar-G

  e,te

  darik

  , atk

  yne

  timi v

  e paz

  arlam

  a faa

  liyet

  lerin

  de o

  rtak

  davr

  anm

  alar

  na

  olan

  ak s

  ala

  yaca

  k e

  kild

  e bi

  lgi v

  e ve

  ri pa

  yla

  mn

  a gi

  debi

  lece

  i S

  anay

  i Etk

  ilei

  m A

  olu

  turu

  laca

  ktr.

  Kat

  lm

  n g

  nl

  l o

  lmas

  ng

  rl

  en

  aa

  yne

  lik o

  lara

  k, s

  iste

  m ta

  sarm

  aa

  mas

  nda

  pilo

  t uy

  gula

  mal

  ara

  bav

  urul

  acak

  tr.

  14Fi

  rmal

  ar a

  ras

  tecr

  be

  payl

  am

  topl

  antl

  ar

  dze

  nlen

  ecek

  tir.

  KOSG

  EBKa

  lkn

  ma

  Ajan

  slar

  , Bi

  lim, S

  anay

  i ve

  Tekn

  oloj

  i Ba

  kanl

  ,

  TOBB

  , T

  BTA

  K,

  TM

  , h

  raca

  t B

  irlik

  leri

  Ocak

  201

  5 - A

  ralk

  201

  8Ve

  rimlil

  ik, k

  urum

  salla

  ma,

  paz

  arla

  ma

  ve A

  r-Ge

  gi

  bi k

  onul

  arda

  , ulu

  slar

  aras

  l

  ekte

  reka

  bet g

  cn

  e sa

  hip

  veya

  son

  dn

  emde

  bel

  irli b

  ir a

  ama

  kat e

  tmi

  fir

  mal

  ar il

  e KO

  Ble

  ri bi

  r ara

  ya g

  etire

  cek

  eki

  lde

  bilg

  i pa

  yla

  m to

  plan

  ts,

  konf

  eran

  s, s

  emin

  er v

  b. e

  tkin

  likle

  r d

  zenl

  enec

  ektir

  .

 • ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018)

  6

  15r

  nek

  firm

  alar

  ve

  ilgili

  ak

  adem

  isye

  nler

  in

  katl

  my

  la, i

  yi

  uygu

  lam

  alar

  n v

  e g

  ncel

  a

  lm

  alar

  n p

  ayla

  m

  nn

  sa

  lan

  mas

  na

  yne

  lik

  topl

  ant,

  al

  ta

  y vb

  . org

  aniza

  syon

  lar

  dze

  nlen

  ecek

  tir.

  Bilim

  , San

  ayi v

  e Te

  knol

  oji

  Baka

  nl

  T

  BTA

  K,

  KOSG

  EB,

  niv

  ersi

  tele

  r, Ar

  atr

  ma

  Kuru

  lul

  ar,

  Orga

  nize

  San

  ayi B

  lge

  leri,

  Te

  knol

  oji G

  eli

  tirm

  e B

  lgel

  eri

  Ocak

  201

  5 - A

  ralk

  201

  8n

  iver

  site

  -san

  ayi i

  birl

  iin

  e de

  kat

  k s

  ala

  yaca

  k e

  kild

  e,

  akad

  emis

  yenl

  er il

  e fir

  ma

  tem

  silc

  ilerin

  in b

  ir ar

  aya

  gelm

  esi

  ve iy

  i uyg

  ulam

  alar

  ile

  gnc

  el

  al

  mal

  arn

  pay

  la

  lmas

  he

  defle

  nmek

  tedi

  r. Bu

  yn

  de p

  latfo

  rmla

  r olu

  tur

  ulm

  asn

  a y

  nelik

  org

  aniza

  syon

  larn

  a

  rlkl

  a ka

  mu

  tara

  fnda

  n ge

  rek

  let

  irilm

  esi

  ngr

  lm

  ekte

  dir.

  16En

  dst

  riyel

  orta

  k ya

  am

  (s

  imbi

  yoz)

  uyg

  ulam

  alar

  te

  vik

  edi

  lece

  k ve

  ya

  ygn

  lat

  rla

  cakt

  r.

  Bilim

  , San

  ayi v

  e Te

  knol

  oji

  Baka

  nl

  Ka

  lkn

  ma

  Baka

  nl

  , Ha

  zine

  Ms

  tea

  rl

  , KO

  SGEB

  , T

  rkiy

  e Te

  knol

  oji

  Geli

  tirm

  e Va

  kf,

  TB

  TAK

  MAM

  , e

  vre

  ve T

  emiz

  ret

  im E

  nstit

  s,

  n

  iver

  site

  ler,

  Kalk

  nm

  a Aj

  ansl

  ar,

  Ara

  trm

  a Ku

  rulu

  lar

  Ocak

  201

  5 - A

  ralk

  201

  8En

  dst

  riyel

  orta

  k ya

  am

  (sim

  biyo

  z) im

  knl

  arn

  n

  belir

  lenm

  esi;

  pilo

  t pro

  jele

  r olu

  tur

  ulm

  as;

  eiti

  m v

  e bi

  linl

  endi

  rme

  faal

  iyet

  leriy

  le k

  onuy

  a ili

  kin

  kur

  umsa

  l ka

  pasi

  teni

  n g

  len

  diril

  mes

  i ve

  payd

  ala

  r ara

  s

  ileti

  im o

  lana

  klar

  nn

  gel

  itir

  ilmes

  iyle

  end

  stri

  yel

  orta

  k ya

  am

  (sim

  biyo

  z) u

  ygul

  amal

  ar

  eitl

  endi

  rilip

  ya

  ygn

  lat

  rla

  cakt

  r.

  Politika1.3:Firm

  alardafarkndalnveverim

  lilikartrmatekniklerikonusundakikapasiteninetkindanm

  anlkhizmetleriyoluylaykseltilmesi

  Eylem

  NoEylem

  EylemdenSorumlu

  Kurulu

  EylemlelgiliKurulular

  Balang-B

  itiTarihi

  Aklama

  17KO

  Ble

  rin v

  erim

  lilik

  d

  zeyl

  erin

  in

  kar

  lat

  rlm

  asn

  a ve

  bun

  a im

  kn

  sal

  ayac

  ak

  ekild

  e pl

  anl

  sana

  yi b

  lge

  lerin

  in

  kapa

  site

  lerin

  in

  geli

  tirilm

  esin

  e y

  nelik

  bir

  veri

  taba

  n

  olu

  turu

  laca

  ktr.

  Bilim

  , San

  ayi v

  e Te

  knol

  oji

  Baka

  nl

  KO

  SGEB

  , Ka

  lkn

  ma

  Ajan

  slar

  , lg

  ili S

  TK'la

  r, Se

  ktr

  Birl

  ikle

  ri,

  Sana

  yi O

  dala

  r

  Ocak

  201

  5 - A

  ralk

  201

  6Sa

  nayi

  de v

  e i

  letm

  eler

  de v

  erim

  lilik

  art

  s

  ala

  yaca

  k po

  litik

  alar

  n g

  eli

  tirilm

  esi v

  e pr

  ogra

  mla

  nmas

  , pr

  ojen

  in

  uygu

  land

  O

  SB v

  e TS

  O'la

  rda

  proj

  e

  ktla

  rnn

  s

  rekl

  ilii

  ni s

  ala

  mak

  am

  acy

  la k

  urum

  sal b

  ir ka

  pasi

  teni

  n ol

  utu

  rulm

  as v

  e KO

  B'le

  rin v

  erim

  lilik

  dz

  eyle

  rini

  sekt

  r v

  e l

  ek

  dze

  yind

  e k

  yasl

  amal

  arn

  a ya

  raya

  cak

  bili

  im te

  mel

  li bi

  r sis

  tem

  in v

  eri t

  aban

  nn

  kur

  ulm

  as

  sal

  anac

  aktr

  .

  18Pl

  anl

  sana

  yi b

  lge

  lerin

  in

  kuru

  msa

  l kap

  asite

  lerin

  i ve

  ver

  imlil

  ik d

  zey

  lerin

  i g

  len

  dire

  cek

  bir e

  itim

  pr

  ogra

  m u

  ygul

  anac

  aktr

  .

  Bilim

  , San

  ayi v

  e Te

  knol

  oji

  Baka

  nl

  OS

  BK,

  n

  iver

  site

  ler,

  Sana

  yi B

  lge

  leri,

  Or

  gani

  ze S

  anay

  i Bl

  gele

  ri De

  rne

  i, Ek

  onom

  i Bak

  anl

  , Ti

  care

  t ve

  Sana

  yi O

  dala

  r,

  Tekn

  oloj

  i Gel

  itir

  me

  Blg

  eler

  i

  Ocak

  201

  5 - A

  ralk

  201

  7Pl

  anl

  sana

  yi b

  lge

  lerin

  in h

  izmet

  kap

  asite

  lerin

  in

  verim

  lilik

  oda

  kl b

  ir e

  kild

  e ar

  trlm

  as a

  mac

  yla

  kur

  umsa

  l ka

  pasi

  tele

  rinin

  g

  lend

  irilm

  esin

  e y

  nelik

  bir

  eiti

  m

  prog

  ram

  201

  6 y

  l so

  nuna

  kad

  ar o

  lut

  urul

  acak

  ve

  dne

  m

  sonu

  na k

  adar

  uyg

  ulan

  acak

  tr.

 • RETMDE VERMLLN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI

  7

  19Ve

  rimlil

  ik s

  orun

  larn

  n

  ile

  tme

  bny

  esin

  de

  z

  lebi

  lmes

  ine

  yne

  lik

  rehb

  er d

  okm

  anla

  r ol

  utu

  rula

  cakt

  r.

  Bilim

  , San

  ayi v

  e Te

  knol

  oji

  Baka

  nl

  KO

  SGEB

  , n

  iver

  site

  ler,

  lgili

  STK

  'lar

  Ocak

  201

  6 - A

  ralk

  201

  7T

  rkiy

  e B

  lges

  el v

  e Se

  ktr

  el V

  erim

  lilik

  Gel

  iim

  Ha

  ritas

  nn

  da

  kt

  lar

  dor

  ultu

  sund

  a, g

  enel

  nite

  likte

  ve

  sekt

  rle

  r dz

  eyin

  de v

  erim

  lilik

  kla

  vuzla

  r ol

  utu

  rula

  cak

  ve

  belir

  li pe

  riyot

  larla

  gn

  celle

  nece

  ktir.

  20Ve

  rimlil

  ikle

  ilgi

  li al

  anla

  rdak

  i ei

  tim v

  e da

  nm

  anlk

  hizm

  etle

  ri si

  stem

  atik

  bir

  yap

  ya

  kavu

  tur

  ulac

  aktr

  .

  Bilim

  , San

  ayi v

  e Te

  knol

  oji

  Baka

  nl

  M

  esle

  ki Y

  eter

  lilik

  Kur

  umu,

  n

  iver

  site

  ler,

  Yne

  tim D

  an

  man

  l

  Kuru

  lul

  ar,

  Trk

  Akr

  edita

  syon

  Ku

  rum

  u,

  KOSG

  EB,

  Ekon

  omi B

  akan

  l

  Ocak

  201

  5 - A

  ralk

  201

  7Ve

  rimlil

  ikle

  ilgi

  li al

  anla

  rdak

  i ei

  tim v

  e da

  nm

  anlk

  hi

  zmet

  lerin

  e y

  nelik

  ier

  ik v

  e uy

  gula

  ma

  bazn

  da

  stan

  dartl

  ar 2

  016

  yl

  sonu

  na k

  adar

  olu

  tur

  ulac

  ak,

  verim

  lilik

  ala

  nnd

  a e

  itim

  ve

  dan

  man

  lk h

  izmet

  i ver

  en

  kii

  ve

  kuru

  lul

  arn

  akr

  edite

  edi

  lmes

  ine

  yne

  lik b

  ir m

  ekan

  izma

  kuru

  laca

  ktr.

  21

  letm

  eler

  in v

  erim

  lili

  ini

  belg

  elen

  dirm

  eye

  yne

  lik

  bir s

  iste

  m o

  lut

  urul

  acak

  tr.

  Bilim

  , San

  ayi v

  e Te

  knol

  oji

  Baka

  nl

  KO

  SGEB

  , M

  esle

  ki Y

  eter

  lilik

  Kur

  umu,

  n

  iver

  site

  ler,

  Yne

  tim D

  an

  man

  l

  Kuru

  lul

  ar,

  Trk

  Akr

  edita

  syon

  Ku

  rum

  u

  Ocak

  201

  5 - A

  ralk

  201

  7

  letm

  e d

  zeyi

  nde

  verim

  lilik

  yn

  etim

  ine

  ilik

  in

  stan

  dartl

  ar b

  elirl

  ener

  ek i

  letm

  eler

  i bel

  gele

  ndirm

  eye

  yne

  lik b

  ir ya

  p te

  sis

  edile

  cekt

  ir.

  22

  letm

  eler

  de v

  erim

  lili

  i ar

  trm

  aya

  yne

  lik

  yr

  tle

  n pr

  oje,

  iyi

  uygu

  lam

  a, s

  re

  iy

  ilet

  irme

  ve b

  unun

  gi

  bi

  al

  mal

  ar

  dl

  lend

  irile

  cekt

  ir.

  Bilim

  , San

  ayi v

  e Te

  knol

  oji

  Baka

  nl

  n

  iver

  site

  ler

  Ocak

  201

  5 - A

  ralk

  201

  8Ve

  rimlil

  ik a

  rtrm

  aya

  yne

  lik i

  letm

  e d

  zeyi

  nde

  iyile

  tirm

  e fa

  aliy

  etle

  rini t

  evi

  k ed

  ecek

  ek

  ilde

  verim

  lilik

  pro

  je

  dl

  leri

  her y

  l ve

  rilec

  ektir

  .

  23Ve

  rimlil

  ik a

  lan

  nda

  sist

  emat

  ik g

  eli

  mel

  er

  kayd

  eden

  KOB

  'ler

  in

  devl

  et d

  este

  kler

  inde

  n n

  celik

  li ve

  ava

  ntaj

  l ol

  arak

  yar

  arla

  nmas

  sa

  lan

  acak

  tr.

  Bilim

  , San

  ayi v

  e Te

  knol

  oji

  Baka

  nl

  KO

  SGEB

  , Ek

  onom

  i Bak

  anl

  , Ha

  zine

  Ms

  tea

  rl

  , T

  BTA

  K,

  BDDK

  , T

  rkiy

  e Ba

  nkal

  ar B

  irli

  i,

  i v

  e

  vere

  n Se

  ndik

  alar

  Ocak

  201

  6 - A

  ralk

  201

  6Be

  lgel

  endi

  rilm

  i K

  OB'l

  erin

  , kam

  u de

  stek

  ve

  tev

  ikle

  ri ile

  di

  er fi

  nans

  man

  ola

  nakl

  arn

  dan

  nce

  likli

  ve a

  vant

  ajl

  olar

  ak y

  arar

  lanm

  asn

  a y

  nelik

  mev

  zuat

  dz

  enle

  mel

  eri

  yap

  laca

  ktr.

 • ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018)

  8

  24Be

  lirle

  nen

  nce

  likli

  alan

  lard

  a ve

  rimlil

  ik

  vurg

  ulu

  ar

  lar

  olu

  turu

  laca

  k ve

  pro

  jele

  r de

  stek

  lene

  cekt

  ir.

  TB

  TAK

  Bilim

  , San

  ayi v

  e Te

  knol

  oji

  Baka

  nl

  , Y

  K,

  Belir

  lene

  n Se

  ktr

  lere

  Y

  nelik

  lgi

  li Ku

  rulu

  lar

  , lg

  ili S

  TK'la

  r

  Ocak

  201

  5 - A

  ralk

  201

  8T

  BTA

  K 15

  11 v

  e 10

  03 p

  rogr

  amla

  ryla

  bel

  irlen

  en

  nce

  likli

  ara

  trm

  a al

  anla

  rnda

  ver

  imlil

  ik o

  dakl

  pr

  ojel

  er g

  eli

  tirilm

  esin

  e y

  nelik

  ilgi

  li ta

  rafla

  rn u

  ygun

  ka

  ynak

  larn

  n h

  arek

  ete

  gei

  rilm

  esi s

  ala

  naca

  ktr.

  201

  5 y

  lnda

  n ba

  lay

  arak

  ilgi

  li a

  rla

  rda

  verim

  lilik

  vur

  gusu

  n

  plan

  a

  karl

  acak

  tr.

  25Ve

  rimlil

  ik A

  kade

  mis

  i ku

  rula

  cakt

  r.Bi

  lim, S

  anay

  i ve

  Tekn

  oloj

  i Ba

  kanl

  KOSG

  EB,

  Kalk

  nm

  a Aj

  ansl

  ar,

  niv

  ersi

  tele

  r, Ti

  care

  t ve

  Sana

  yi O

  dala

  r

  Ocak

  201

  5 - A

  ralk

  201

  6Sa

  nayi

  ile

  tmel

  erin

  in e

  itim

  ve

  dan

  man

  lk ih

  tiya

  larn

  n

  sist

  emat

  ik b

  ir bi

  im

  de iz

  lenm

  esin

  e ve

  gid

  erilm

  esin

  e;

  verim

  lilik

  ala

  nnd

  aki b

  ilim

  sel v

  e te

  knik

  kap

  asite

  nin

  uygu

  lam

  al e

  itim

  ler v

  e m

  odel

  fabr

  ika

  gibi

  uyg

  ulam

  alar

  la

  gl

  endi

  rilm

  esin

  e; b

  ilim

  sel y

  ayn

  ve

  etki

  nlik

  lerin

  ni

  teli

  inin

  yk

  selti

  lmes

  ine

  ve b

  u ka

  psam

  da

  niv

  ersi

  te -

  sana

  yi -

  kam

  u ar

  as o

  rtak

  i y

  apab

  ilme

  kabi

  liyet

  inin

  art

  rlm

  asn

  a im

  kn

  sal

  ayac

  ak

  ekild

  e Ve

  rimlil

  ik A

  kade

  mis

  i kur

  ulac

  aktr

  .

  Bileen2:letmelerdeKurum

  sallam

  annGelitirilm

  esi

  Politika2.1:Kurum

  sallkalgsnngelitirilm

  esi,danmanlkveeitimhizmetlerininyaygnlatrlm

  as

  Eylem

  NoEylem

  EylemdenSorumlu

  Kurulu

  EylemlelgiliKurulular

  Balang-B

  itiTarihi

  Aklama

  26

  letm

  eler

  de

  kuru

  msa

  llam

  a bi

  linci

  nin

  artr

  lmas

  na

  ve b

  ilgi p

  ayla

  m

  na

  yne

  lik

  al

  mal

  ar

  ger

  ekle

  tiri

  lece

  ktir.

  KOSG

  EBTO

  BB,

  TESK

  ,Bi

  lim, S

  anay

  i ve

  Tekn

  oloj

  i Ba

  kanl

  ,

  Ekon

  omi B

  akan

  l,

  Gm

  rk

  ve T

  icar

  et

  Baka

  nl

  , T

  K,

  KU

  R

  Ocak

  201

  6 - A

  ralk

  201

  8Ba

  ar

  hik

  yele

  rinin

  pay

  la

  lmas

  (g

  rse

  l y

  azl

  ), to

  plan

  t, s

  emin

  er,

  al

  tay

  ekl

  inde

  bilg

  ilend

  irme

  ve

  bilin

  len

  dirm

  e a

  lm

  alar

  yap

  laca

  ktr.

  27

  letm

  eler

  e y

  nelik

  da

  nm

  anlk

  hizm

  etle

  rinin

  ni

  teli

  inin

  art

  rlm

  as i

  in

  ulus

  al m

  esle

  k st

  anda

  rtlar

  ha

  zrla

  nara

  k, u

  lusa

  l ye

  terli

  likle

  r kap

  sam

  nda

  s

  nav

  ve b

  elge

  lend

  irme

  alty

  aps

  olu

  tur

  ulac

  aktr

  .

  Mes

  leki

  Yet

  erlil

  ik K

  urum

  uKO

  SGEB

  , Y

  netim

  Dan

  m

  anl

  De

  rne

  i, TO

  BB,

  TESK

  , T

  rk A

  kred

  itasy

  on

  Kuru

  mu,

  lg

  ili M

  esle

  k Ku

  rulu

  lar

  Ocak

  201

  5 - A

  ralk

  201

  5M

  esle

  ki Y

  eter

  lilik

  Kur

  umu

  tara

  fnda

  n ye

  tkile

  ndiri

  lece

  k ku

  rum

  /kur

  ulu

  larn

  ile

  tmel

  ere

  yne

  lik d

  an

  man

  lk

  hizm

  etle

  rine

  ilik

  in h

  azrl

  ayac

  a m

  esle

  k st

  anda

  rtlar

  on

  ayla

  nara

  k, u

  lusa

  l mes

  lek

  stan

  dard

  ola

  rak

  yay

  nlan

  acak

  tr.

  Yetk

  ilend

  irile

  cek

  kuru

  m/k

  urul

  ula

  rca

  ilgili

  mes

  lek

  stan

  dartl

  ar b

  az a

  lnar

  ak y

  eter

  lilik

  ler h

  azrl

  anac

  ak v

  e M

  esle

  ki Y

  eter

  lilik

  Kur

  umu

  tara

  fnda

  n on

  ayla

  naca

  k ye

  terli

  likle

  r yay

  nla

  naca

  ktr.

  Yete

  rlilik

  ler k

  apsa

  mn

  da s

  nav

  ve

  belg

  elen

  dirm

  eye

  ilik

  in

  al

  mal

  ar y

  rt

  lec

  ektir

  .

 • RETMDE VERMLLN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI

  9

  28Bi

  lgile

  ndirm

  e ve

  bi

  linl

  endi

  rme

  hizm

  etle

  rinin

  dah

  a fa

  zla

  KOB

  ye

  ula

  trlm

  as

  amac

  yla

  , ei

  tim

  prog

  ram

  larn

  n e

  lekt

  roni

  k or

  tam

  da s

  unum

  una

  ilik

  in

  al

  mal

  ar y

  rt

  lec

  ektir

  .

  KOSG

  EBTO

  BB,

  TESK

  , Bi

  lim, S

  anay

  i ve

  Tekn

  oloj

  i Ba

  kanl

  ,

  Ekon

  omi B

  akan

  l,

  Gm

  rk

  ve T

  icar

  et

  Baka

  nl

  , Y

  K

  Ocak

  201

  5 - A

  ralk

  201

  810

  .000

  kul

  lan

  cl

  e-e

  itim

  alty

  aps

  (Po

  rtal)

  kuru

  laca

  k ve

  ge

  litir

  ilece

  ktir.

  15 fa

  rkl

  e-e

  itim

  pro

  gram

  ile

  ba

  laya

  n po

  rtald

  e pr

  ogra

  m v

  e i

  erik

  say

  s t

  akip

  ede

  n y

  llard

  a ar

  ttrl

  acak

  tr.

  Eiti

  mle

  rden

  fayd

  alan

  an K

  OB s

  ays

  , bi

  r nc

  eki y

  la g

  re

  artr

  laca

  ktr.

  Politika2.2:Tevikmekanizmasnngzdengeirilmesiveyaygnlatrlmas

  Eylem

  NoEylem

  EylemdenSorumlu

  Kurulu

  EylemlelgiliKurulular

  Balang-BitiTarihi

  Aklama

  29KO

  Ble

  re s

  ala

  nan

  dest

  ekle

  rde

  kuru

  msa

  llam

  a bo

  yutu

  di

  kkat

  e al

  nar

  ak y

  enid

  en

  dze

  nlem

  eler

  yap

  laca

  k ol

  up, K

  OBl

  erin

  y

  netim

  bec

  erile

  rinin

  ve

  kuru

  msa

  l yet

  kinl

  ikle

  rinin

  ge

  litir

  ilmes

  i kon

  ular

  nda

  ha

  zrla

  nan

  proj

  eler

  e de

  stek

  ler s

  ala

  naca

  ktr.

  KOSG

  EBBi

  lim, S

  anay

  i ve

  Tekn

  oloj

  i Ba

  kanl

  ,

  Ekon

  omi B

  akan

  l,

  TOBB

  , TE

  SK,

  Gm

  rk

  ve T

  icar

  et

  Baka

  nl

  ,Ka

  lkn

  ma

  Ajan

  slar

  Ocak

  201

  5 - A

  ralk

  201

  6Uy

  gula

  nmak

  ta o

  lan

  dest

  ekle

  r pro

  gram

  larn

  ku

  rum

  salla

  ma

  boyu

  tu d

  ikka

  te a

  lnar

  ak

  dee

  rlend

  irile

  cekt

  ir.Ku

  rum

  salla

  ma

  tem

  al p

  roje

  ve

  prog

  ram

  larn

  ol

  utu

  rulm

  asn

  a da

  ir al

  tyap

  al

  m

  alar

  ba

  latl

  acak

  tr.

  2015

  yl

  nda

  asga

  ri 25

  0 i

  letm

  eye

  kuru

  msa

  llam

  a ilg

  ili

  proj

  e de

  ste

  i sa

  lana

  cak,

  son

  raki

  yll

  arda

  des

  tek

  alan

  KO

  B s

  ays

  artt

  rla

  cakt

  r.

  30M

  esle

  k Ku

  rulu

  lar

  nca

  i

  letm

  eler

  in

  kuru

  msa

  llam

  alar

  na

  yne

  lik im

  kanl

  arn

  n

  artt

  rlm

  as s

  ala

  naca

  k ve

  gel

  itir

  ilece

  k pr

  ojel

  er

  dest

  ekle

  nece

  ktir.

  KOSG

  EBTO

  BB,

  TESK

  , Ka

  lkn

  ma

  Ajan

  slar

  Ocak

  201

  5 - A

  ralk

  201

  8M

  esle

  k Ku

  rulu

  lar

  nn

  ye

  si i

  letm

  eler

  in

  kuru

  msa

  llam

  alar

  na

  yne

  lik g

  eli

  tirec

  ekle

  ri pr

  oje

  ve

  prog

  ram

  larn

  tesi

  sine

  dai

  r alty

  ap

  al

  mal

  ar v

  e ih

  tiya

  an

  alizl

  eri y

  apla

  cakt

  r.Ge

  rekl

  i dur

  umla

  rda

  uygu

  lanm

  akta

  ola

  n de

  stek

  pr

  ogra

  mla

  rnda

  revi

  zyon

  al

  m

  alar

  yap

  laca

  ktr.

  Pr

  ogra

  mn

  etk

  inli

  i ii

  n ta

  ntm

  ve

  bilg

  ilend

  irme

  al

  mal

  ar y

  apla

  cak,

  pro

  jele

  r des

  tekl

  enec

  ektir

  .

 • ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018)

  10

  31

  letm

  eler

  in o

  rtak

  proj

  e y

  rtm

  e ve

  ibi

  rlii

  ya

  pabi

  lme

  kapa

  site

  lerin

  i ge

  litir

  mey

  e y

  nelik

  yen

  i m

  odel

  ler h

  azrl

  anac

  aktr

  .

  KOSG

  EBBi

  lim, S

  anay

  i ve

  Tekn

  oloj

  i Ba

  kanl

  ,

  TESK

  , TO

  BB,

  Gm

  rk

  ve T

  icar

  et

  Baka

  nl

  , Ka

  lkn

  ma

  Baka

  nl

  , Ka

  lkn

  ma

  Ajan

  slar

  , T

  rkiy

  e

  Kur

  umu

  Ocak

  201

  5 - A

  ralk

  201

  8

  letm

  eler

  in i

  birli

  i-g

  b

  irli

  i ve

  km

  elen

  me

  anla

  y

  yla

  bir a

  raya

  gel

  ip

  orta

  k so

  runl

  ara

  orta

  k

  zm

  ler

  re

  tmek

  i

  in h

  azrl

  adk

  lar

  proj

  eler

  des

  tekl

  enec

  ektir

  .

  32

  letm

  eler

  in b

  am

  sz

  dene

  tim h

  izmet

  lerin

  den

  yara

  rlanm

  as y

  nn

  de

  dest

  ekle

  r ver

  ilece

  ktir.

  KOSG

  EBTO

  BB,

  TESK

  , SP

  K

  Ocak

  201

  5 - A

  ralk

  201

  8

  letm

  eler

  in k

  urum

  salla

  mas

  n s

  ala

  mak

  ze

  re

  ba

  ms

  z de

  netim

  hizm

  etle

  rinde

  n ya

  rarla

  nmas

  na

  yne

  lik

  dest

  ek p

  rogr

  amla

  r ol

  utu

  rula

  cakt

  r. G

  eli

  en

  letm

  eler

  Pi

  yasa

  s K

  OB D

  este

  k Pr

  ogra

  m

  ile g

  eli

  me

  ve b

  ym

  e po

  tans

  iyel

  ine

  sahi

  p KO

  Ble

  rin;

  BST

  Gel

  ien

  le

  tmel

  er

  Piya

  sas

  nda

  ile

  m g

  rm

  esin

  e ve

  ser

  may

  e pi

  yasa

  larn

  dan

  fon

  tem

  in e

  dile

  bilm

  esin

  e im

  kan

  sal

  anm

  aya

  yne

  lik

  dest

  ekle

  r sa

  lana

  cakt

  r.

  KOB

  lerin

  bili

  n v

  e fa

  rkn

  dalk

  dz

  eyin

  in a

  rtrl

  mas

  na

  dn

  k bi

  lgile

  ndirm

  e, b

  ilin

  lend

  irme

  prog

  ram

  lar

  dze

  nlen

  ecek

  tir.

  Bileen3:retim

  SrelerininGelitirilm

  esi

  Politika3.1:Firm

  alarnretim

  srelerindeteknolojikullanmdzeylerininizlenm

  esiveartrlm

  as

  Eylem

  NoEylem

  EylemdenSorumlu

  Kurulu

  EylemlelgiliKurulular

  Balang-B

  itiTarihi

  Aklama

  33TO

  BB S

  anay

  i Ver

  i Ta

  ban

  nn

  sal

  ad

  m

  akin

  e pa

  rk v

  e r

  etim

  ka

  pasi

  tesi

  ver

  ilerin

  in

  polit

  ika

  olu

  turm

  a,

  kara

  r alm

  a ve

  uyg

  ulam

  a s

  rel

  erin

  e sa

  lk

  l bi

  lgile

  r sun

  mas

  yn

  nde

  ye

  terli

  liin

  in a

  naliz

  ed

  ilmes

  i ve

  geli

  tirilm

  esi

  gere

  ken

  alan

  larn

  be

  lirle

  nmes

  i ii

  n bi

  r pro

  je

  yr

  tle

  cekt

  ir.

  TOBB

  Bilim

  , San

  ayi v

  e Te

  knol

  oji

  Baka

  nl

  , KO

  SGEB

  , Ka

  lkn

  ma

  Baka

  nl

  , Ka

  lkn

  ma

  Ajan

  slar

  , T

  BTA

  K

  Ocak

  201

  5 - A

  ralk

  201

  8TO

  BB S

  anay

  i ver

  i tab

  ann

  n k

  apsa

  m v

  e g

  ncel

  ar

  tlara

  uy

  umlu

  luu

  , ver

  i tab

  ann

  n s

  undu

  u v

  erile

  rin a

  naliz

  lerin

  ge

  rek

  let

  irilm

  esin

  e ve

  lk

  e l

  ei

  ndek

  i kar

  ar v

  e uy

  gula

  mal

  ara

  yans

  tlm

  asn

  a ol

  an y

  eter

  lili

  i bu

  proj

  e ka

  psam

  nda

  201

  5 y

  l so

  nuna

  kad

  ar d

  eer

  lend

  irile

  cekt

  ir.

  Sonr

  asn

  da, e

  lde

  edile

  n so

  nul

  ar

  n

  da v

  eri t

  aban

  nn

  an

  alizl

  erde

  ve

  kara

  r alm

  a s

  rel

  erin

  de k

  ulla

  nlm

  as i

  in

  revi

  zyon

  al

  m

  alar

  yr

  tl

  ecek

  tir.

 • RETMDE VERMLLN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI

  11

  34Sa

  nayi

  bl

  gele

  rinin

  te

  knol

  ojik

  don

  anm

  ve

  tekn

  oloj

  i ge

  litir

  me

  kapa

  site

  si

  gl

  endi

  rilec

  ektir

  .

  Bilim

  , San

  ayi v

  e Te

  knol

  oji

  Baka

  nl

  Sa

  nayi

  Bl

  gele

  ri,

  OSB

  K,

  Tica

  ret v

  e Sa

  nayi

  Oda

  lar

  Ocak

  201

  5 - A

  ralk

  201

  6Or

  gani

  ze S

  anay

  i Bl

  gele

  ri, S

  anay

  i Site

  leri

  ve E

  nds

  tri

  Blg

  eler

  inin

  tekn

  oloj

  ik d

  onan

  m,

  tekn

  oloj

  i gel

  itir

  me

  kapa

  site

  leri

  ve te

  knol

  oji k

  ulla

  nm

  dz

  eyle

  ri an

  aliz

  edile

  cek,

  i s

  re

  lerin

  in v

  erim

  lili

  in a

  rtrl

  mas

  ve

  blg

  e b

  nyes

  inde

  faal

  iyet

  gs

  tere

  n i

  letm

  eler

  in te

  knol

  oji

  yete

  nei

  nin

  yks

  eltil

  mes

  i ger

  ekle

  ri do

  rul

  tusu

  nda

  kapa

  site

  gel

  itir

  me

  al

  mal

  ar y

  apla

  cakt

  r.

  35Te

  knol

  oji o

  dakl

  Ulu

  sal

  Dest

  ek P

  rogr

  amla

  r ka

  psam

  nda

  sr

  e

  yeni

  lii s

  ala

  yaca

  k pr

  ojel

  erin

  ba

  vuru

  sa

  ys

  nn

  artm

  asn

  a y

  nelik

  tan

  tm v

  e y

  nlen

  dirm

  e uy

  gula

  mal

  ar

  yayg

  nla

  tr

  laca

  ktr.

  TB

  TAK

  Bilim

  , San

  ayi v

  e Te

  knol

  oji

  Baka

  nl

  , KO

  SGEB

  , Ka

  lkn

  ma

  Baka

  nl

  , Ka

  lkn

  ma

  Ajan

  slar

  Ocak

  201

  5 - A

  ralk

  201

  5M

  evcu

  t pro

  gram

  larn

  kap

  sam

  larn

  n g

  eni

  letil

  mes

  i, a

  rla

  rda

  re

  tim s

  re

  lerin

  de y

  enili

  k vu

  rgus

  unun

  ar

  trlm

  as v

  e te

  knol

  ojid

  en y

  arar

  lanm

  a v

  urgu

  sunu

  n ar

  trlm

  as v

  e ge

  rekl

  i gr

  ld

  nd

  e ye

  ni p

  rogr

  amla

  r ol

  utu

  rulm

  as y

  oluy

  la, fi

  rmal

  arda

  re

  tim v

  e lo

  jistik

  s

  rel

  erin

  de te

  knol

  ojin

  in s

  ala

  d

  ola

  nakl

  arda

  n da

  ha

  etki

  n bi

  r bi

  imde

  yar

  arla

  nlm

  as s

  ala

  naca

  ktr.

  36

  letm

  eler

  in s

  anal

  lat

  rma,

  bu

  lut b

  ilii

  m h

  izmet

  leri,

  a

  k k

  ayna

  k ko

  dlu

  yazl

  m

  bat

  a ol

  mak

  ze

  re

  bilg

  i tek

  nolo

  jiler

  inde

  n ya

  rarla

  nma

  dze

  yler

  i ar

  trla

  cakt

  r.

  Bilim

  , San

  ayi v

  e Te

  knol

  oji

  Baka

  nl

  Ul

  atr

  ma,

  Den

  izcili

  k ve

  Ha

  berle

  me

  Baka

  nl

  , Bi

  lim, S

  anay

  i ve

  Tekn

  oloj

  i Ba

  kanl

  ,

  TOBB

  Ocak

  201

  5 - A

  ralk

  201

  8Ve

  ri g

  venl

  iin

  e y

  nelik

  huk

  uki v

  e id

  ari d

  zen

  lem

  eler

  le,

  ile

  tmel

  erin

  san

  alla

  trm

  a, b

  ulut

  bili

  im

  hizm

  etle

  ri,

  ak

  kay

  nak

  kodl

  u ya

  zlm

  ve

  die

  r bilg

  i de

  iim

  ol

  anak

  larn

  dan

  yara

  rlanm

  a d

  zeyl

  eri a

  rtrl

  acak

  tr. B

  u y

  nde

  2015

  yl

  ndan

  ba

  laya

  rak

  bilin

  len

  dirm

  e ve

  ya

  ygn

  lat

  rma

  al

  mal

  ar y

  apla

  cakt

  r.

  37m

  alat

  san

  ayiin

  de

  end

  striy

  el o

  tom

  asyo

  n uy

  gula

  mal

  ar

  yayg

  nla

  tr

  laca

  ktr.

  Bilim

  , San

  ayi v

  e Te

  knol

  oji

  Baka

  nl

  KO

  SGEB

  , Ti

  care

  t ve

  Sana

  yi O

  dala

  r,

  TB

  TAK

  Ocak

  201

  5 - A

  ralk

  201

  8

  letm

  eler

  in v

  erim

  lilik

  ve

  reka

  bet e

  debi

  lirlik

  dz

  eyle

  rini

  yks

  eltm

  eye,

  de

  er z

  inci

  rlerin

  i g

  lend

  irmey

  e ve

  sib

  er-

  fizik

  sel s

  iste

  mle

  rin y

  ayg

  nlk

  dz

  eyle

  rini a

  rtrm

  aya

  yne

  lik

  olar

  ak g

  elen

  ekse

  l re

  tim k

  oul

  larn

  dan

  otom

  asyo

  na

  daya

  l r

  etim

  sr

  ele

  rine

  gei

  de

  stek

  lene

  cek;

  bu

  er

  eved

  e 20

  16 y

  l s

  onun

  a ka

  dar a

  naliz

  ler y

  apla

  rak

  kapa

  site

  gel

  itir

  mey

  e y

  nelik

  sek

  tre

  l, b

  lges

  el v

  eya

  rn

  baz

  nda

  pro

  gram

  lar T

  emm

  uz 2

  017

  ye k

  adar

  ol

  utu

  rula

  rak

  uygu

  lam

  aya

  konu

  laca

  ktr.

 • ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018)

  12

  Politika3.2:retim

  dekullanlanenerjidgirdilerindahaverim

  likullanmnnsalanm

  as

  Eylem

  NoEylem

  EylemdenSorumlu

  Kurulu

  EylemlelgiliKurulular

  Balang-B

  itiTarihi

  Aklama

  38m

  alat

  san

  ayiin

  de k

  ayna

  k ve

  rimlil

  ii p

  otan

  siye

  li be

  lirle

  nece

  ktir.

  Bilim

  , San

  ayi v

  e Te

  knol

  oji

  Baka

  nl

  T

  BTA

  K M

  AM,

  Kalk

  nm

  a Aj

  ansl

  ar,

  Mal

  iye

  Baka

  nl

  , Ka

  lkn

  ma

  Baka

  nl

  Ocak

  201

  5 - A

  ralk

  201

  6m

  alat

  san

  ayiin

  de h

  amm

  adde

  , ene

  rji v

  e su

  yun

  etki

  n ve

  s

  rdr

  leb

  ilir k

  ulla

  nm

  yla

  eld

  e ed

  ilebi

  lece

  k ek

  onom

  ik v

  e e

  vres

  el fa

  ydal

  ara

  ilik

  in p

  otan

  siye

  li se

  ktr

  ler,

  blg

  eler

  d

  zeyi

  nde

  belir

  lene

  cekt

  ir.

  39S

  rdr

  leb

  ilir

  retim

  ko

  nusu

  nda

  kara

  r alc

  ve

  uygu

  lay

  c k

  urum

  larn

  ka

  pasi

  tesi

  g

  lend

  irile

  cek

  ve il

  gili

  mev

  zuat

  d

  zenl

  emel

  eri y

  apla

  cakt

  r.

  Bilim

  , San

  ayi v

  e Te

  knol

  oji

  Baka

  nl

  e

  vre

  ve

  ehirc

  ilik

  Baka

  nl

  , Ka

  lkn

  ma

  Baka

  nl

  , M

  aliy

  e Ba

  kanl

  ,

  Ener

  ji ve

  Tab

  ii Ka

  ynak

  lar

  Baka

  nl

  , T

  BTA

  K M

  AM,

  lgili

  STK

  'lar,

  Sekt

  r B

  irlik

  leri

  Ocak

  201

  5 - A

  ralk

  201

  7Ku

  rum

  larn

  sr

  dr

  lebi

  lir

  retim

  kon

  usun

  da

  kapa

  site

  sini

  n ge

  litir

  ilmes

  i ve

  koor

  dina

  syon

  un

  gl

  endi

  rilm

  esi a

  mac

  yla

  al

  m

  alar

  yr

  tl

  ecek

  ve

  ilgili

  m

  evzu

  at d

  zen

  lem

  eler

  i yap

  laca

  ktr.

  San

  ayi s

  ekt

  rnd

  e s

  rdr

  leb

  ilir

  retim

  uyg

  ulam

  alar

  na

  sist

  emat

  ik

  olar

  ak g

  eilm

  esin

  e y

  nelik

  ikin

  cil m

  evzu

  at

  al

  mal

  ar

  tam

  amla

  naca

  ktr.

  40Sa

  nayi

  de k

  ayna

  k ve

  rimlil

  iin

  in a

  rttr

  lmas

  na

  yne

  lik A

  r-Ge

  a

  lm

  alar

  ve

  tekn

  oloj

  i tra

  nsfe

  ri uy

  gula

  mal

  ar

  yayg

  nla

  tr

  laca

  ktr.

  TB

  TAK

  Bilim

  , San

  ayi v

  e Te

  knol

  oji

  Baka

  nl

  , e

  vre

  ve

  ehirc

  ilik

  Baka

  nl

  , G

  da, T

  arm

  ve

  Hayv

  anc

  lk

  Baka

  nl

  , KO

  SGEB

  , T

  rkiy

  e Te

  knol

  oji

  Geli

  tirm

  e Va

  kf

  Ocak

  201

  5 - A

  ralk

  201

  8z

  ellik

  le im

  alat

  san

  ayiin

  de y

  erli

  tekn

  oloj

  ilerin

  ge

  litir

  ilmes

  i, Ar

  -Ge

  al

  mal

  arn

  n a

  rtrl

  mas

  ve

  zel

  likle

  ge

  ri d

  n

  m te

  knol

  ojile

  rine

  ilik

  in te

  knol

  oji t

  rans

  feri

  uygu

  lam

  alar

  yay

  gnl

  atr

  laca

  ktr.

  41Ka

  ynak

  -ver

  imli

  ret

  im

  tekn

  ik v

  e te

  knol

  ojile

  rinin

  ya

  ygn

  lat

  rlm

  asn

  a y

  nelik

  fina

  nsal

  de

  stek

  mek

  anizm

  alar

  ol

  utu

  rula

  cakt

  r.

  Bilim

  , San

  ayi v

  e Te

  knol

  oji

  Baka

  nl

  T

  BTA

  K,

  Hazin

  e M

  ste

  arl

  ,

  Ekon

  omi B

  akan

  l,

  KOSG

  EB,

  Kalk

  nm

  a Aj

  ansl

  ar,

  evr

  e ve

  eh

  ircili

  k Ba

  kanl

  Ocak

  201

  5 - A

  ralk

  201

  6

  letm

  eler

  dz

  eyin

  de k

  ayna

  k-ve

  rimli

  ret

  im

  uygu

  lam

  alar

  nn

  gel

  itir

  ilmes

  i ve

  yayg

  nla

  tr

  lmas

  na

  zg

  fina

  nsal

  des

  tek

  mek

  anizm

  alar

  nn

  huk

  uki v

  e te

  knik

  al

  tyap

  s o

  lut

  urul

  acak

  tr.

 • RETMDE VERMLLN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI

  13

  42m

  alat

  san

  ayiin

  de

  kayn

  ak-v

  erim

  li r

  etim

  te

  knol

  ojile

  rinin

  ya

  ygn

  lat

  rlm

  as

  iin

  sek

  trle

  r baz

  nda

  re

  hber

  dok

  man

  lar

  hazr

  lana

  cakt

  r.

  Bilim

  , San

  ayi v

  e Te

  knol

  oji

  Baka

  nl

  e

  vre

  ve

  ehirc

  ilik

  Baka

  nl

  , T

  BTA

  K M

  AM,

  Kalk

  nm

  a Aj

  ansl

  ar,

  i

  ve

  ve

  ren

  Send

  ikal

  ar,

  Sekt

  r B

  irlik

  leri

  Ocak

  201

  5 - A

  ralk

  201

  7Sa

  nayi

  sek

  tr

  nde

  kayn

  ak-v

  erim

  li r

  etim

  uyg

  ulam

  alar

  na

  sist

  emat

  ik o

  lara

  k ge

  ilm

  esin

  e y

  nelik

  rehb

  er d

  okm

  anla

  r 20

  16 y

  l o

  rtas

  na k

  adar

  haz

  rlan

  acak

  tr. S

  anay

  i alt

  sekt

  rle

  rinde

  tasa

  rruf

  pot

  ansi

  yelle

  rinin

  bel

  irlen

  mes

  i ii

  n re

  hber

  dok

  man

  lar

  eitl

  endi

  rilec

  ektir

  .

  Bileen4:letmelerdelekEkonomilerininDesteklenmesi

  Politika4.1:PazaraEriimm

  knlarnnArtrlmas

  Eylem

  NoEylem

  EylemdenSorumlu

  Kurulu

  EylemlelgiliKurulular

  Balang-B

  itiTarihi

  Aklama

  43Fi

  rmal

  arm

  zn

  yurtd

  n

  da

  etki

  n ta

  ntm

  nn

  sa

  lan

  mas

  na

  yne

  lik

  sekt

  rel

  baz

  da p

  azar

  lam

  a fa

  aliy

  etle

  ri (h

  eyet

  , fua

  r, or

  gani

  zasy

  on v

  b.) e

  tkin

  bir

  eki

  lde

  srd

  rl

  ecek

  tir.

  Ekon

  omi B

  akan

  l

  TM

  ,TO

  BB,

  KOSG

  EB

  Ocak

  201

  5 - A

  ralk

  201

  8h

  raca

  tn v

  e fir

  mal

  arn

  paz

  ara

  eri

  im im

  knl

  arn

  n

  artr

  lmas

  am

  acy

  la o

  tom

  otiv

  yan

  san

  ayi,

  hazr

  giy

  im

  ve k

  onfe

  ksiy

  on, m

  akin

  e el

  ektri

  k-el

  ektro

  nik,

  dem

  ir-e

  lik

  ve k

  imya

  sek

  trle

  ri ba

  ta

  olm

  ak

  zere

  tm

  sek

  trle

  rde

  paza

  ra g

  iri

  al

  mal

  ar b

  ala

  mn

  da b

  elirl

  enec

  ek h

  edef

  pa

  zarla

  ra y

  nel

  ik g

  enel

  , sek

  tre

  l tic

  aret

  hey

  etle

  ri,

  alm

  hey

  etle

  ri, fu

  arla

  r ve

  proj

  eler

  des

  tekl

  enec

  ektir

  . Bu

  kap

  sam

  da, 2

  013

  yln

  da d

  este

  klen

  en 3

  .451

  mill

  i ve

  bire

  ysel

  kat

  lm

  l yu

  rtd

  fua

  r org

  aniza

  syon

  unun

  20

  18d

  e 4.

  000

  e, 2

  013

  yln

  da s

  ras

  ile

  16, 7

  8 ve

  92

  adet

  dz

  enle

  nen

  Gene

  l Tic

  aret

  Hey

  eti,

  zel

  ve

  Gene

  l Ni

  telik

  li Al

  m H

  eyet

  i ve

  Sekt

  rel

  Tic

  aret

  Hey

  eti s

  ayla

  rnn

  20

  18d

  e 30

  , 150

  ve

  130

  a ul

  am

  as,

  2013

  yl

  nda

  158

  olar

  ak g

  ere

  kle

  en T

  URQU

  ALIT

  Y v

  e M

  arka

  Des

  tek

  Prog

  ram

  larn

  dan

  fayd

  alan

  an fi

  rma

  say

  sn

  n 20

  18d

  e 20

  0e

  ula

  mas

  hed

  eflen

  mek

  tedi

  r.

  44Se

  rbes

  t tic

  aret

  anl

  am

  as

  ve te

  rcih

  li tic

  aret

  an

  lam

  as y

  apla

  n l

  ke

  say

  s a

  rtrl

  acak

  tr.

  Ekon

  omi B

  akan

  l

  Di

  ler

  i Bak

  anl

  , Av

  rupa

  Birl

  ii B

  akan

  l

  Ocak

  201

  5 - A

  ralk

  201

  820

  23 h

  raca

  t Stra

  tejis

  i er

  eve

  sind

  e ye

  r ala

  n he

  def

  paza

  rlar b

  ata

  olm

  ak

  zere

  ser

  best

  tica