omgevingsrecht einde levenscyclus[1]

Click here to load reader

Post on 10-Jul-2015

207 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Omgevingsrecht aan het einde van de levenscyclus

  Prof. mr. Friso de ZeeuwDirecteur Nieuwe Markten Bouwfonds OntwikkelingPraktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft

  Symposium DCMR 27 april 2010

 • 1

 • 2

 • 3Sinds jaren zeventig: enorme toename sectorale regelgeving

  Positief: milieuverbetering

  Maar nu:

  complexiteit en figuurzagen

  suboptimale oplossingen

  hoge plan- transactiekosten

  lange doorlooptijden (verdrievoudiging sinds 1970)

  burgers en bedrijven in het doolhof

 • 4Tegenwerpingen

  "is lobby van de asfalt- en betonjongens"

  "het lukt wel als je alle sectoren er tijdig bij betrekt en je deskundigheid in huis in hebt

  "hou erover op; het is een natuurverschijnsel"

 • 5Is er sprake van mogelijke overschrijding Milieukwaliteitsnorm, met betrekking tot bodem, geluid of

  lucht?

  Heeft de overschrijding betrekking op de luchtvaartwet, de wet luchtvaart, de wet geluidshinder normen voor

  luchtvaartterreinen?

  Is er sprake van geluidsbelasting hoger dan 33dB in de woning met gesloten ramen?

  Voornemen om gebruik te maken van Interimwet stad -en milieubenadering uitspreken

  B&W doet melding dat er een voornemen is om het besluit te nemen via de

  elektronische weg.

  B&W zendt een afschift van de melding aan

  inspecteur

  B&W plaatst een publicatie van het voornemen om het besluit te nemen via

  een overheidswege uitgegeven blad.

  B&W doet melding aan Gedeputeerde Staten dat er een voornemen is om het

  besluit te nemen.

  Integraal proces opstarten om te onderzoeken of bron gerelateerde maatregelen voldoende zijn om de

  overschrijding weg te nemen?

  Zijn bron gerelateerde maatregelen voldoende?

  Integraal proces opstarten om te kijken of het optimaal benutten van bestaande wetgeving voldoende is om

  overschrijding weg te nemen?

  Voorbereiding voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan

  Is een orgaan van de gemeente bevoegd gezag of als adviseur aangesteld?

  Nemen van het besluit om stap 3 van de Interimwet stad -en milieubenadering toe te passen

  Is de bestaande wetgeving voldoende?

  Zijn er zienswijzen ingediend?

  Is het stap 3 besluit goedgekeurd door Gedeputeerde Staten?

  Nieuw ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggenOntwerpbesluit stap 3 ter inzage leggen

  Zienswijzen per post en elektronisch Gedeputeerde Staten sturen

  Zienswijzen verwerken

  Het stap 3 besluit vaststellen

  Het vastgestelde stap 3 besluit ter inzage leggen Het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage leggen

  Het nemen van het besluit om nieuw bestemmingsplanop te stellen (evt nemen van voorbereidingsbeluit)

  Nieuw bestemmingsplan vaststellen

  Belangstellende kan beroep instellen bij afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

  Is het beroep afgewezen?

  Zijn er nadelige gevolgen voor het milieu?

  Maatregelen opnemen om nadelen in of in directe omgeving van het

  projectgebied compenseren

  Zijn er achteraf onvoorziende ontoelaatbare effecten op milieu of volksgezondheid?

  Maatregelen treffen tot het niveau toelaatbaar is

  Besluit wordt door uitspraak in rechte vernietigt, ingetrokken of gewijzigd

  B&W stuurt Afschift van besluit naar Dienst voor Kadaster en de Openbare Registers

  Werking van het besluit word opschorting tot beslissing beroep

  Is verzoek om voorlopige voorziening gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de

  Raad van State?

  B&W moet vanaf 1 jaar na goedkeuring van het besluit 5 jaar lang jaarlijks een verslag zenden aan de

  gedeputeerde staten over voortgang en bevindingen

  Heeft de gedeputeerde staten verzocht de verslaglegging voor te zetten?

  Alle activiteiten voor IWSM afgerond!

  Interim wet Stad en Milieu wordt niet

  toegepast

  B&W moet maximaal nog eens 5 jaar lang jaarlijks een verslag zenden aan de gedeputeerde staten over

  voortgang en bevindingen

  Gedeputeerde staten moet 2 jaar na intreding van besluit en 1 jaar voor de IWSM vervalt verslag doen van doeltreffendheid van de IWSM aan

  minister

  Stap 1

  Stap 2

  Stap 3

  Bestemmingsplan procedure

  Ja

  Nee

  Ja

  Ja

  Ja

  Nee

  Nee

  Nee

  Ja

  Nee

  nee

  Nee

  Ja

  Ja / Nee

  Ja

  Ja

  Ja

  Nee

  Nee

  Ja

  Ja

  Ja

  Ja

  Nee

  Ja

  Nee

  Nee

  Nee

  Stel het bevoegd gezag in gelegenheid advies uit te brengen

  Planvormend proces (b.v. structuurvisie, stedebouwkundig plan,masterplan)

  Besluit start project

  Stap 3 besluit opstellen en motiveren

  ja

  Nee

  Bestemmingsplan onherroepelijk met stap 3 besluit

  Bestemmingsplan onherroepelijk met uitsluiting van reactieve aanwezige en

  zonder stap 3 besluit

  Is er een reactieve aanwijzing door GS of inspecteur in het gebied waar stap 3 besluit betrekking op heeft?

  Reactieve aanwijzing door GS in bestemmingsplan

  NeeJa

  Plan van Aanpak

  Integraal en iteratief planproces van tekenen (scenario's) en rekenen (milieu normen en

  planeconomie)

  Opstellen bestemmingsplan

  Bestemmingsplan producten / onderzoeken

  Belangstellende kan beroep instellen bij afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

  Beroep ongegrond?

  Nee

  Ja

  Keuze plan / voorkeur scenario

  Beroep deels gegrond

  Voorbereidingen treffen voor stap 3 ( b.v. Volksgezondheidsonderzoek opstarten en wettelijke

  verplichte adviesorganen betrekken)

  Beroepsprocedure (valt samen met procedure bestemmingsplan)

  Inspraak voor ontwerp bestemmingsplan

  Wettelijk vooroverleg ex. Art. 3.1.1 Bro

  ID32

  ID31

  ID30

  ID27

  ID26

  ID42

  ID37

  ID36

  ID45

  ID44

  ID50

  ID52

  ID53

  ID66

  ID59

  ID60

  ID24

  ID23

  ID21

  ID12

  ID6

  ID5

  ID2

  ID4

  ID5

  ID13

  ID17ID16ID15

  ID18

  ID51

  ID51

  ID28

  ID3

  ID51

  Legenda

  Nee

  Ja

  Vraag

  Actie

  Vervolg

  Verwijzing naar de planning

  Stroomschema Interimwet stad en milieu

  Hier begin je dus niet aan

 • 6Recente publicaties, alleen in deze maand

  Jarenlange uitwerking van diverse aspecten van leefomgevingskwaliteit heeft geresulteerd in een complex, soms onevenwichtig en vooral sectoraal stelsel van wetten en afspraken.Slagkracht voor de regio, DCMR

  Het stelsel gaat steeds meer zichzelf en de samenleving in de weg zitten en brengt aanzienlijke kosten met zich mee voor overheid, ondernemers en burgers. Aanvullende instrumenten beginnen steeds meer een onderdeel van het probleem te worden.Heroverwegingsrapport Wonen

  Een grondige systeeminnovatie is onontkoombaar.Heroverwegingsrapport Leefomgeving en Natuur

  Ondanks de pogingen tot deregulering blijkt uit onderzoek dat complexiteit, moeizame besluitvormingstrajecten en bezwarenprocedures de grootste knelpunten blijven.Knelpuntenmonitor Woningbouw

 • 7Escalatie van de discussie over Crisis- en Herstelwet

  Legt kloof bloot tussen praktijkmensen en schriftgeleerden

  Werkt als katalysator in debat over omgevingsrecht

  Met de CH-wet kunnen we ervaring opdoen (voorbeeld: Stadshavens)

 • 8

 • 9Wat te doen? Perspectief (I)1) Herstel verhouding bestuur, burger en rechter pas adviezen Commissie Elverding toe aan "voorkant" planproces geef keuzemogelijkheden aan het openbaar bestuur terug n keer naar de rechter voor het integrale besluit

  2) Maak milieuruimte flexibeler normstelling en -realisering op hoger schaalniveau flexibiliteit en schuifruimte zie essay DCMR en de CH-wet

  3) Vereenvoudig de Stad en Milieu-aanpak plankwaliteit heeft prioriteit boven minimale hindertoename introduceer een cascademodel; je kan niet op alles een 9 scoren randvoorwaarden voor gezondheid en natuur

 • 10

  Wat te doen? Perspectief (II)4) Maak de project-besluitvorming gebruikersvriendelijker of de Wabo daartoe bijdraagt is twijfelachtig saneer de onderzoeksverplichtingen voor complexe gebiedsontwikkeling: kijk naar het Duitse systeem

  5) Onderneem actie richting EU Europese wijze van normstelling belemmert gebiedsontwikkeling zoek gelijkgezinde bondgenoten brief kabinet naar EU-Commissie net op tijd uit

 • 11

  Tot slot

  milieu- en veiligheidswetgeving aanvankelijk effectief

  maar na 35 jaar aan het eind van de levenscyclus; tijd voor vernieuwing

  kennis en praktijkervaring van DCMR hard nodig voor vernieuwing; niet overlaten aan de schriftgeleerden

  gemotiveerd werken aan duurzaamheid in plaats van chagrijnig figuurzagen met superspecialistische sectorwetgeving

 • 12