okul bahÇelerİ dÜzenleme - golbasi02.meb.gov.tr

of 22/22
1 OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER (Ek – 1)

Post on 23-Oct-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Microsoft Word - 13.12.11 BAHÇE AÇIKLAMALAR VE PROJELER.FATH. sal.docÇamzda eitim ve öretimin, hayatn tüm alanlarnda kesintisiz olarak devam ettii göz önüne alndnda, örenme mekânlarnn sadece dersliklerle snrl olmad bilinmektedir. Örencilerin zihinsel, bedensel ve ruhsal gelimelerine katk salayan sosyal mekânlar olarak okul bahçeleri, eitimin sürekliliinin salanmas ve kalitesinin arttrlmasnda önemli bir paya sahiptir. Aktif yaam biçimini tevik eden okul bahçelerinin, yeterli donatm elemanlar, yeil alan ve açk spor tesisleri ile düzenlenerek, örenciler için çekici ve zevkli hale getirilmesi hedeflenmelidir. Belirtilen hedeflere ulamak için okul bahçelerinde, yeterli büyüklükte tören alan, gezinti yollar, yeil alan braklmal, tel örgülerle çevrili açk spor tesisleri (voleybol, basketbol, mini futbol sahas) ile geleneksel çocuk oyunlarna uygun alanlar ayrlmal, öretmenler ve örenciler için çardak ve oturma gruplar tasarlanmaldr. Eitim kurumlar bahçelerinde, ar hafriyat ve dolgu yaplmamas öngörülmeli, arsalarn mümkün olduu ölçüde doal yaps ile kullanlmasna çallmal, ev ve kademe yaplmal, büyük istinat duvarlarnn yapmndan kaçnlmaldr. Okul bahçelerine ana giriler, trafik younluu az olan tali yoldan salanmal, servis ve araba girii, tercihen arka bahçe tarafndan verilmelidir. tfaiye araçlarnn, okul binas ve eklentilerine ulamasna imkân salanmaldr. Okul bahçelerine ait planlar, 1/200 ölçekte ve ayr ayr olmak üzere tekniine uygun olarak altyap, yerleim ve peyzaj projeleri olmak üzere üç takm halinde hazrlanmaldr.

1. Öretim Binalar ve Eklentileri Öretim binalarnn okul arsasna yerletirilmesinde, kuzeydou-güneybat yönü tercih edilmeli, hâkim rüzgâr yönü dikkate alnmaldr. Okul arsalarnn, gelecekteki ihtiyaca cevap verebilmesi ve yapl çevreye olumlu katkda bulunabilmesi için, öretim binalar ve eklentilerinin yerletirilmesinde azami özen gösterilmeli ve okul arsalar en verimli ekilde kullanlmaldr. Çok amaçl salon, spor salonu, pansiyon gibi eklentilere, tören alanndan dorudan ulam salanmal, öretim binas ile eklentileri arasnda uygun mesafe braklmaldr. 2. Tören Alan Okul bahçelerinde, örenci bana en az 2.00 m² alan ayrlacak ekilde, güney bahçede, kaymaz malzeme ile kaplanm tören alan düzenlemesi yaplmaldr. 3. Atatürk Büstü ve Bayrak Direkleri Okul giriinin sanda ve tören alannda, Atatürk büstü alan ve en az 6.00 m. boyunda bayrak direkleri yeri planlanmaldr. 4. Ana Snf Oyun Park ve Kum Havuzu Anasnf örencilerinin; koma, atlama, trmanma gibi aktivitelerle bedenlerini ve snrlarn, yeteneklerini fark edebilecekleri, fiziksel gelimelerine yardmc mekânlar salanmal, ya grubuna uygun oyun araç ve gereçleriyle donatlmal ve kum havuzu düzenlenmelidir. 5. Spor Sahalar Okul bahçelerinde, en az birer adet voleybol ve basketbol sahas düzenlenmeli, okul alanlarnn elverili olduu büyük kapasiteli okullarda, birden fazla voleybol ve basketbol sahas ile mini futbol sahas düzenlenmelidir. -Voleybol Sahas D ölçüleri 13 m. x 22 m., oyun sahas iç ölçüleri 9 m. x 18 m. olacak ekilde kuzey-güney dorultuda voleybol alan ayrlmaldr.

-Basketbol Sahas D ölçüleri 19 m. x 32 m., oyun sahas iç ölçüleri 15 m. x 28 m. olacak ekilde, kuzey güney dorultuda basketbol alan ayrlmaldr. -Mini Futbol Sahas D ölçüleri 24 m. x 42 m., oyun sahas iç ölçüleri 20 m. x 40 m. olacak ekilde mini futbol alan düzenlenmelidir. 6. Geleneksel Çocuk Oyunlar Sahalar Anaokullarnda ve ilköretim okullarnda; mendil kapmaca, sek sek, dokuzta gibi geleneksel çocuk oyunlar ders d egzersiz program kapsamnda okul bahçelerinde düzenlenmelidir. Böylece, kuaklar aras farkllklarn yerine ortak deerler olumas salanabilecek ve örencilerin kendilerini gerçekletirmelerine imkân verilebilecektir. -Mendil Kapmaca Oyun Sahas Oyun sahas en az 15 m. x 27 m., en fazla 20 m. x 40 m. olacak ekilde mendil kapmaca alan, oturma gruplar ile birlikte, pürüzsüz ve düz zeminde düzenlenmelidir. -Sek Sek Oyun Sahas Oyun sahas, pürüzsüz düz zemin üzerine çizilen 45 cm. x 45 cm. kenarlara sahip 8 kareden oluacak ekilde düzenlenmelidir. -9 Ta Oyun Sahas Oyun sahas, pürüzsüz düz zemin üzerine çizilen 3 m. x 3 m., 2 m. x 2 m., 1 m. x 1 m. çizilmi karelerden oluacak ekilde düzenlenmelidir. 7. Çardak Ders d zamanlarda öretmenlerin oturup dinlenebilecekleri, ahap malzemeden yaplm, etraf açk, üstü kapal oturma mekân düzenlenmelidir. 8. Çiçek Tarh Öretim binasnn girilerinde, bakm kolay, mevsime ve iklim bölgesine uygun çiçeklerden oluan düzenleme yaplmaldr.

   
 
 
 
Havuzu
Gezinti Yollar
Anasnf Oyun Park ve Kum Havuzu
Voleybol Sahas
Basketbol Sahas
Gezinti Yollar