ocena vzgojiteljev pred¥œolskih otrok o uvajanju tujega jezika v vrtec 2019. 3....

Download Ocena vzgojiteljev pred¥Œolskih otrok o uvajanju tujega jezika v vrtec 2019. 3. 5.¢  2.2 TUJI JEZIK

If you can't read please download the document

Post on 27-Jan-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UNIVERZA V MARIBORU

  FILOZOFSKA FAKULTETA

  Oddelek za pedagogiko

  DIPLOMSKO DELO

  Maribor, 2013

 • Lektorica: Anja Ogrizek, prof. slov.

  Prevajalec: Katja Vrabl, uni.dipl.prev.

 • UNIVERZA V MARIBORU

  FILOZOFSKA FAKULTETA

  Oddelek za pedagogiko

  Diplomsko delo

  OCENA VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK O

  UVAJANJU TUJEGA JEZIKA V VRTEC

  Mentorica: Kandidatka:

  izr. prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec Anja Šilak

  Maribor, 2013

 • ZAHVALA

  Na začetku bi se rada zahvalila svoji mentorici izr. prof. dr. Jurki Lepičnik

  Vodopivec za strokovno pomoč, nasvete in vodenje pri pisanju diplomske naloge.

  Zahvaljujem se tudi profesorici Branki Čagran za pomoč pri oblikovanju

  empiričnega dela diplomske naloge.

  Prav tako bi se rada zahvalila za pomoč prevajalki uni. dipl. prev. Katji Vrabl ter

  lektorici uni. dipl. slov. Anji Ogrizek.

  Velika zahvala gre moji družini za podporo in spodbudo pri pisanju diplomske

  naloge. Hvala za podporo, razumevanje ter spodbudo v času študija.

  Hkrati bi se rada zahvalila za prijaznost, pomoč in sodelovanje ravnateljicam

  vrtcev ter posameznim vzgojiteljicam pri reševanju anketnih vprašalnikov.

  Iskrena hvala vsem!

 • POVZETEK

  V diplomskem delu so predstavljene različne sodobne teorije o pridobivanju

  tujega jezika v predšolskem obdobju. Teoretični del diplomske naloge zajema

  osnove govornega razvoja v prvem in drugem jeziku, dejavnike, ki vplivajo na

  učenje jezika, ter vpliv tujega jezika na materinščino. V nadaljevanju diplomskega

  dela je opisano učenje tujega jezika v predšolskem obdobju. V tem delu so

  predstavljeni glavni cilji, načela, dejavniki uspešnega učenja tujega jezika v

  predšolskem obdobju, kritično obdobje učenja tujega jezika, metode poučevanja

  ter vloga vzgojitelja pri načrtovanju in izvajanju tujega jezika v vrtcu.

  V empiričnem delu diplomske naloge sem želela pridobiti podatke o tem, kako

  vzgojitelji ocenjujejo uvajanje tujega jezika v vrtec ter kako sami pripomorejo k

  temu. Anketni vprašalnik mi je bil v veliko pomoč pri iskanju odgovorov na

  vprašanja glede zastavljenih ciljev in hipotez. Rezultati so pokazali, da imajo

  vzgojitelji pozitiven odnos do zgodnjega učenja tujega jezika in menijo, da

  zgodnje učenje pozitivno vpliva na otroka. Veliko vzgojiteljev, predvsem iz

  mlajše generacije, je pokazalo podporo izvajanju dejavnosti iz tujega jezika ter

  pripravljenost za dodatno izobraževanje v didaktiki zgodnjega poučevanja tujega

  jezika.

  Ključne besede: zgodnje učenje tujega jezika, vpliv tujega jezika na

  materinščino, glavni cilji poučevanja tujega jezika, dejavniki uspešnega učenja

  tujega jezika, metode učenja tujega jezika, ocena vzgojiteljev o uvajanju tujega

  jezika v vrtec

 • ABSTRACT

  The diploma thesis presents several modern theories of language acquisition. The

  theoretical part presents the basic elements of linguistic development in the first

  and the second languages, the factors that affect language learning, and the

  influence of foreign language on mother tongue. Next, the thesis focuses on the

  learning of foreign language in the preschool period, and presents the main goals,

  principles and factors for successful foreign language learning at this stage on one

  hand, as well as the critical period during the learning of a second language, the

  teaching methods and the role of preschool teachers in the planning and

  implementation of foreign language teaching in kindergarten on the other.

  The aim of the empirical part of the thesis was to obtain information on how the

  preschool teachers evaluate the introduction of a foreign language in kindergarten,

  and about their own contribution to foreign language teaching. In order to find

  answers regarding the set aims and hypotheses, I used a questionnaire survey.

  Results have shown that preschool teachers have a positive attitude towards

  foreign language learning at such an early age, furthermore, they think that it is

  beneficial for the child. The majority of preschool teachers, in particular the

  younger generations, support the learning of foreign languages at the preschool

  stage, and are willing to participate in additional didactics trainings in the field of

  early foreign language teaching.

  Key words: early foreign language learning, influence of foreign language on

  mother tongue, main goals of foreign language teaching, factors for successful

  foreign language learning, methods of preschool teaching, opinion of preschool

  teachers on the introduction of foreign language learning in kindergarten.

 • KAZALO

  1. UVOD .............................................................................................................. 1

  2. TEORETIČNI DEL ....................................................................................... 2

  2.1 GOVOR IN USVAJANJE JEZIKA .......................................................... 2

  2.1.1 Kaj je govor? ........................................................................................... 2

  2.1.2 Teorije govornega razvoja ...................................................................... 3

  2.1.2.1 Behavioristična teorija ...................................................................... 4

  2.1.2.2 Piagetov pristop ................................................................................. 4

  2.1.2.3 Pristop Noama Chomskega ............................................................... 5

  2.1.2.4 Slobinov pristop ................................................................................ 6

  2.1.3 Dejavniki govornega razvoja ................................................................. 6

  2.1.3.1 Kakovost družinskega okolja oziroma socio-kulturni dejavniki

  družine ........................................................................................................... 7

  2.1.3.2 Socialno-ekonomski dejavniki družine ............................................. 7

  2.1.3.3 Otrokov spol ...................................................................................... 8

  2.1.3.4 Vrtec in vrstniška skupina ................................................................. 9

  2.1.3.5 Genetski dejavniki ............................................................................. 9

  2.2 TUJI JEZIK V PREDŠOLSKEM OBDOBJU ....................................... 10

  2.2.1 Učenje tujega jezika pri predšolskih otrocih......................................... 11

  2.2.2 Glavni cilji zgodnjega učenja tujega jezika .......................................... 13

  2.2.3 Motivacija in vpliv na usvajanje tujega jezika...................................... 13

  2.2.4 Kritično obdobje za učenje tujega jezika .............................................. 14

  2.2.5 Razlogi za zgodnje učenje tujega jezika ............................................... 16

  2.2.6 Dejavniki, ki vplivajo na učenje tujega jezika ...................................... 16

  2.2.6.1 Otrokova starost .............................................................................. 17

  2.2.6.2 Motivacija ....................................................................................... 18

  2.2.6.3 Inteligenca ....................................................................................... 19

  2.2.6.4 Jezikovna nadarjenost ..................................................................... 19

 • 2.2.6.5 Osebnostne lastnosti ........................................................................ 20

  2.2.6.6 Kognitivni slog ................................................................................ 20

  2.2.7 Različni pristopi k poučevanju tujega jezika pri predšolskih otrocih ... 20

  2.2.8 Nebesedna sredstva pri poučevanju tujega jezika predšolskih otrok .... 21

  2.2.9 Vloga pedagoga v procesu poučevanja tujih jezikov............................ 23

  2.2.10 Metoda učenja tujega jezika ............................................................... 25

  3. EMPIRIČNI DEL ........................................................................................ 27

  3.1 NAMEN ...................................................................................................... 27

  3.2 RAZČLENITEV IN PODROBNA OPREDELITEV IN OMEJITEV

  RAZISKOVALNEGA PROBLEMA V OBLIKI RAZISKOVALNIH

  VPRAŠANJ IN HIPOTEZ ............................................................................. 27

  3.2.1 Raziskovalna vprašanja......................................................................... 27

  3.2.2 Raziskovalne hipoteze .......................................................................... 30

  3.2.3 Spremenljivke ....................................................................................... 30

  3.2.3.1 Seznam spremenljivk ...............................

View more >