obzornik 1306

Download Obzornik 1306

Post on 23-Jul-2016

218 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://www.neviodunum.si/issuu/posavski_obzornik/2006_arhivi/Obzornik-1306.pdf

TRANSCRIPT

 • asopis za pokrajino Posavje, leto X, t. 13, etrtek, 29.6. 06, 23.200 izvodov

  POSAVSKI

  ObzorniK IZ VSEBINE

  2 upanski kandidat Matja Pegam2 Bohor je spet arel4 rnograditelj- stvo upada6 Prazniki KS mesta Krko, Podboje in Veliki Trn10 Praznino v obini Krko11 Iz obine Krko12 Iz obine Sevnica13 Iz obine Breice14 port16 Saa Boovi, finalist Sanjske enske 216 Pod svobodnim soncem na prostem

  Potnina plaana pri poti 1102 Ljubljana

  izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o.

  Trg svobode 98290 Sevnica

  HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE D.O.O.(za Skupni podvig)

  Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana

  SREANJE SELANOV V ARNOVEM SELU

  Zadnja stran, str. 16

  prof. dr. DALI ONLAGI:

  Vsako veje podjetje bo potrebovalo energetika

  Iz obine Krko, str. 11

  ANDREJ OBER, arhitekt:

  Vedno manj je ljudi, ki bi mesto lahko ob-udovali!

  Pogovor, str.3

  DAN GASILCEV V OBINI BREICE

  Iz obine Breice, str.13

  Dan dravnosti v PosavjuNa sevnikem gradu

  SEVNICA - Na osrednji pro-slavi ob dnevu dravno-sti sta zbrane na sevnikem gradu nagovorila podupan tefan Tera in slavnostni govornik Ernest Breznikar, slovesni veer pa je z odli-nim koncertnim sporedom popestrila Godba Sevnica.

  Godba Sevnica z novim dirigentom Maticem Nejcem Kreo.

  Slavnostni govornik Ernest Breznikar

  Na Libni pri Krkem

  LIBNA - Obanke in ob-ani Krkega so se v ve-likem tevilu udeleili tudi letonje slovesnosti ob dnevu dravnosti, ki e vrsto let skupaj s tra-dicionalnim kresovanjem poteka na Libni v orga-nizaciji Planinskega dru-tva Videm.

  e v sredo, 21. junija 2006, so Sevniani obeleili dan dr-avnosti z osrednjo proslavo v atriju sevnikega gradu. Navzo-e je pozdravil podupan Obi-ne Sevnica in dravni svetnik

  tefan Tera, ki je poudaril, da je enotnost tista vrlina, ki je poleg poguma in veliko volje zasluna za uresniitev tistega, kar smo si zadali za cilj pred petnajstimi leti. Ko se ozre po prehojeni poti ugotavlja, da je bila odloitev za samostojno dravo pravilna, saj nas je po-peljala v demokratino dravo. Enotnost in odlonost na poti k samostojni Sloveniji je izposta-vil tudi slavnostni govornik Er-nest Breznikar, upokojeni pol-kovnik Slovenske vojske, ki je spomnil na potek dogodkov in na mejnike, ki so pred petnaj-stimi leti zartali usodo nae drave. Breznikar, ponosen, da mu je bilo zaupano sodelova-nje v procesu osamosvajanja, je s svojo osebnostjo in poloa-

  V Breicah

  BREICE Zakljuek za-dnjega dne tradicional-ne tridnevne prireditve z naslovom Breice, moje mesto so organizator-ji posvetili poastitvi dr-avnega praznika, v ok-viru katere je zbranim obiskovalcem na glav-ni breiki ulici ob drav-ni himni v izvedbi MePZ Viva spregovoril minister za gospodarstvo mag. An-drej Vizjak.

  Kot slavnostni govornik je zbra-ne nagovoril krki upan Franc Bogovi, ki je poudaril, da so se pomena in zavesti o sloven-stvu zavedali e tevilni rodo-vi pred nami: Zato je bila od-loitev za osamosvojitev ne le velik izziv, temve se je izka-zala tudi domoljubna zavest in pripravljenost ljudi, da se za svojo dravo borimo. Da-nes, po 15 letih, je Slovenija lanica Evropske unije in dra-

  Uvodne besede je obiskoval-cem namenila direktorica novo oblikovanega Zavoda za pod-jetnitvo in turizem mag. Na-taa erbec, ki se je obiskoval-cem zahvalila za dober odziv na prireditev in najavila na-daljnjo skrb za oivitev mest-nega jedra s tem in drugimi projekti. upan Ivan Molan je dejal, da smo se Slovenci pred petnajstimi leti odloili za zelo pogumno in samozavestno de-janje, ki je bilo podlaga temu, da smo danes pomembna ev-ropska drava z uspenim raz-vojem. Opozoril je na priza-devanja obine Breice za im vejo kvaliteto ivljenja svojih obanov, emur so namenje-ne tevilne prireditve kot tudi veliki infrastrukturni projekti tako v mestu kot v celotni ob-ini. Spomin je e toliko oster,

  Minister mag. Andrej Vizjak med govorom, v ozadju mag. Nataa erbec in Ivan Molan

  Telovadci Sokola na breiki ulici

  jem poveljnika 25. obmonega taba teritorialne obrambe za Posavje in naelnika Pokrajin-skega taba MSNZ za Posavje, dal pomemben dele pri osa-mosvojitvi Slovenije. Za svoja dejanja je prejel vrsto vojakih

  priznanj in Veliki znak Obine Krko, za zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suve-renosti Republike Slovenije pa je prejel Srebrni astni znak svobode Republike Slovenije. Na proslavi, ki jo je povezoval Sinjo Jezernik, je za slovesno vzduje z odlinim koncertom poskrbela Godba Sevnica, ki se je tokrat predstavila z novim 22-letnim dirigentom Maticem Nejcem Kreo.

  T. Grabrijanda se spomnimo, kako so bili to negotovi asi, kako je marsikdo celo dvomil, ali je to prava od-loitev ali ne, vendar je kljub temu velika veina odloila, da

  je to prava pot, je v prazni-nem nagovoru dejal minister Andrej Vizjak. Tudi on je spom-nil, da so v Breicah v zadnjem asu uspeli pridobiti kar nekaj za mesto pomembnih novogra-denj, kot so knjinica, upravna enota in pota, verjame pa, da bo enako uspeno tudi urejanje prometa in zagotovitev parki-ri v mestu. Kakovosti iv-ljenja pa ni mogoe poveeva-ti brez gospodarskega razvoja. Ta je sedaj sicer uspeen, ven-dar si elimo ve, kajti ob viso-ki gospodarski rasti bo tudi ve denarja za drubene dejavno-sti in za vse, kar nam bogati ivljenje, je dejal minister, ki je bil pred tirimi leti kot u-pan med pobudniki junijskih prireditev v mestnem jedru, je pa tudi astni pokrovitelj le-tonjega Festivala Breice, ki se bo zael ez nekaj dni.

  S. Mavsar

  va, ki bo prva med pridruenimi dravami lanicami sprejela ev-ropsko valuto evro in drava, ki bo z naslednjim letom meja in branik Evrope v okviru engen-skega sporazuma. In to so ko-raki, na katere smo lahko kot dvomilijonski narod ponosni, in menim, je e dejal Bogovi, da bomo ez enako obdobje e lahko ugotavljali, da smo ena iz-med najbolj uspenih evropskih drav. Dnevu dravnosti v ast

  kot tudi najdaljemu dnevu v letu je pri lovskem domu na Libni vzplamtel kres, ki pa so ga po keltskem izroilu priga-li ele, ko so se oglasile pesmi. Slednje so izvajali pevci MPZ Svoboda Brestanica, zasedba Trio Planika in Breiki flosar-ji, nastopili pa so tudi Pihalni orkester Videm, plesne skupine iz krke osnovne ole in Mladi harmonikarji.

  B. Mavsar

 • Posavski obzornik - leto X, tevilka 13, etrtek, 29. 6. 20062 AKTUALNO Posavski obzornik - leto X, tevilka 13, etrtek, 29. 6. 2006 3AKTUALNO

  Matja Pegam kandidat LDS za upana v Breicah

  V obino ve gospodarstva in manj politikeBREICE - Potem ko sta lokalna odbora LDS v Krkem in Sevnici e predstavila svoja upanska kandidata, se je v petek v Breicah v drubi predsednika obinskega odbora Joeta Bakovia in predsednika LDS Jelka Ka-cina novinarjem predstavil tudi Matja Pegam, ki bo na listi LDS poskual zasesti upansko mesto v Breicah.

  Joe Bakovi je v uvodu povedal, da so vodstvo obinskega odbora v Breicah aprila zamenjali zaradi nezadovoljstva lanov z dotedanjim delom, to naj bi bilo v prihodnje bolj javno, med naloge pa so zapi-sali cilj, da bo LDS postala zopet vodilna stranka v obini. Dejstvo, da je tevilo lanov v nekaj mesecih poraslo za 35 %, daje dodatno ener-gijo stranki, ki bo usmerila vse svoje sile v prizadevanje za nadaljnji razvoj obine. To je bilo osnova za program stranke v Breicah za ob-dobje 2006 2010, v katerega so zajeli veino za lokalno skupnost po-membnih podroij, posebej pa je izpostavil problem upadanja tevila prebivalstva v obini, ki je med najstarejimi v Sloveniji. Reitev je le v zagotavljanju pogojev za delo mladim z dolgoronimi projekti in ne iz dneva v dan, je dejal Bakovi.Na opazko o pozicijski dri preostalih svetnikov v sedanjem obin-skem svetu je dejal, da na nivoju obine podpirajo odloitve, ki so dobre za razvoj obine. Ob morebitni zmagi na volitvah bodo povabili k sodelovanju vse, ki so pripravljeni tvorno sodelovati, tako kot sedaj to delajo sami, sicer pa obinski odbor v popolnosti podpira odloit-ve vodstva LDS kot opozicijske stranke na dravnem nivoju. Predsed-nik LDS in evropski poslanec Jelko Kacin je preprian, da je lan-

  stvo v EU, e posebno v asu predsedovanja Slovenije, prilonost za kraje ob meji. engenska meja bo obstala dlje, kot si morda mis-limo sedaj, zato je potrebno poloaj na zunanji meji EU izkoristi-ti in bolj uinkovito rpati sredstva, ki lahko kompenzirajo nekate-re negativne uinke.Za spomladanske dogodke in kadrovske spremembe v breiki LDS je ocenil, da so v Breicah sprejeli odloitve, ki niso bile lahke. To, kar sejejo, to bodo eli, verjamem in upam, da je bila setev prava in bo nagrajena z upanom, je zakljuil Kacin.

  Kandidat Matja Pegam je dejal, da se je v lokalno politiko vkljuil, ker verjame, da je LDS sposobna izpeljati proces prestrukturiranja najprej v svojih vrstah, potem pa tudi v sami lokalni skupnosti, ki po njegovem izgublja razvojni zagon. Posebno ga moti, da obina Breice nima orga-nizirane industrijske cone, v katero bi z nudenjem stimulativnih pogojev investiranja lahko privabili kapital in veliko naredili za nova delovna me-sta. Med vodila svojega programa je zapisal tudi obutljiv odnos do oko-lja in naravnih virov, posluh za razline interesne, drubene in social-ne skupine. Prebivalcem obine Breice obljublja nenehno izboljevanje ivljenjskih pogojev, kar bo tudi usmeritev njegove obinske uprave.Na vpraanje o razmerjih med obinami in pomenu regijskega sodelo-vanja je dejal, da sicer Posavje smatra kot enoten in e tako razmero-ma majhen prostor, da pa si bo prizadeval, da bi znotraj regije Breice imele veji pomen, kot ga imajo sedaj. Matja Pegam je inenir elek-trotehnike, ki od leta 2002 vodi podjetje Vino Breice, ki mu ga je po teavah v devetdesetih letih skupaj s sodelavci uspelo stabilizirati, da sedaj posluje pozitivno. iri javnosti je Pegam bolj znan kot lan po-pularne in vsestransko ustvarjalne glasbene skupine Demolition group (prej Gastrbajtrs).

  S. Mavsar

  Obrighei