obrazac za predlaganje tema završnih radova - agr.unizg.hr · agrošumarstvo je sustav upravljanja...

33
Svetošimunska 25, HR – 10000 Zagreb, Hrvatska Tel. +385 (0) 1 2393777, Faks +385 (0) 1 2315300 P.P. 1. 10002 Zagreb, Hrvatska-Croatia, E-mail: [email protected], www.agr.unizg.hr IBAN: HR1823600001101221840, MB: 3283097, OIB: 76023745044, PDV ID: HR76023745044 Obrazac za predlaganje tema Završnih radova Vijeću preddiplomskog studija: Ekološka poljoprivreda Akademska godina: 2018./2019. 1. Mentor Prof. dr. sc. Neven Antunac Neposredni voditelj (ako ima) Naslov rada Mogućnosti ekološke proizvodnje mlijeka u Republici Hrvatskoj Opis predložene teme U radu će se analizirati ekološka proizvodnja mlijeka u Republici Hrvatskoj i pojedinim odabranim zemljama Europske Unije u razdoblju od 2013.-2017. godine. Detaljno će se opisati pravila kojih se uzgajivači stoke moraju pridržavati glede podrijetla i uvjeta držanja i smještaja životinja, hrane i hranidbe, postupaka s životinjama, sprečavanja bolesti i veterinarski nadzor. Cilj rada je razmotriti mogućnosti razvoja ekološke proizvodnje mlijeka u Republici Hrvatskoj i navesti razlike u kvaliteti mlijeka u odnosu na konvencionalnu proizvodnju. Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju) Animalne znanosti, Agrarna ekonomika Tema rezervirana

Upload: others

Post on 08-Sep-2019

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Obrazac za predlaganje tema Završnih radova - agr.unizg.hr · Agrošumarstvo je sustav upravljanja zemljištem i tehnologijom proizvodnje poljoprivrednih i šumarskih proizvoda koji

Svetošimunska 25, HR – 10000 Zagreb, Hrvatska Tel. +385 (0) 1 2393777, Faks +385 (0) 1 2315300 P.P. 1. 10002 Zagreb, Hrvatska-Croatia, E-mail: [email protected], www.agr.unizg.hr IBAN: HR1823600001101221840, MB: 3283097, OIB: 76023745044, PDV ID: HR76023745044

Obrazac za predlaganje tema Završnih radova

Vijeću preddiplomskog studija: Ekološka poljoprivreda Akademska godina: 2018./2019.

1. Mentor Prof. dr. sc. Neven AntunacNeposredni voditelj (ako ima)Naslov radaMogućnosti ekološke proizvodnje mlijeka u Republici HrvatskojOpis predložene temeU radu će se analizirati ekološka proizvodnja mlijeka u Republici Hrvatskoj i pojedinimodabranim zemljama Europske Unije u razdoblju od 2013.-2017. godine. Detaljno će seopisati pravila kojih se uzgajivači stoke moraju pridržavati glede podrijetla i uvjeta držanja ismještaja životinja, hrane i hranidbe, postupaka s životinjama, sprečavanja bolesti iveterinarski nadzor. Cilj rada je razmotriti mogućnosti razvoja ekološke proizvodnje mlijekau Republici Hrvatskoj i navesti razlike u kvaliteti mlijeka u odnosu na konvencionalnuproizvodnju.Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Animalne znanosti, Agrarna ekonomika

Tema rezervirana

Page 2: Obrazac za predlaganje tema Završnih radova - agr.unizg.hr · Agrošumarstvo je sustav upravljanja zemljištem i tehnologijom proizvodnje poljoprivrednih i šumarskih proizvoda koji

Svetošimunska 25, HR – 10000 Zagreb, Hrvatska Tel. +385 (0) 1 2393777, Faks +385 (0) 1 2315300 P.P. 1. 10002 Zagreb, Hrvatska-Croatia, E-mail: [email protected], www.agr.unizg.hr IBAN: HR1823600001101221840, MB: 3283097, OIB: 76023745044, PDV ID: HR76023745044

Obrazac za predlaganje tema Završnih radova

Vijeću preddiplomskog studija: Ekološka poljoprivreda Akademska godina: 2018./2019.

2. Mentor Doc. dr. sc. Kristina Batelja LodetaNeposredni voditelj (ako ima)Naslov radaRegenerativna poljoprivreda i voćarstvoOpis predložene teme:Problematika regenerativne poljoprivrede je sekvestracija atmosferskog ugljika u tlo ibiomasu, povećanje bioraznolikosti proizvodnih agroekosustava, povećanje i održavanjeplodnosti tla te uspostavljanje, održavanje i upravljanje ciklusima kruženja hranjiva, vode iorganske tvari tla. Nastavak je ekološke poljoprivrede i temelji se na znanstvenim iprimijenjenim istraživanjima. Cilj ovog završnog rada je prikaz načela regenerativnepoljoprivrede kao i inovacija u voćarstvu kako bi ono bilo usklađeno s načelimaregenerativne poljoprivrede.

Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

ne

Tema rezervirana

3. Mentor Doc. dr. sc. Kristina Batelja LodetaNeposredni voditelj (ako ima)Naslov radaVoćarstvo i agrošumarska praksa u regenerativnoj poljoprivrediOpis predložene temeRegenerativna poljoprivreda predstavlja održivu proizvodnju proizvoda visoke kvalitete sobzirom na ekonomske i klimatske neizvjesnosti. Agrošumarstvo je sustav upravljanjazemljištem i tehnologijom proizvodnje poljoprivrednih i šumarskih proizvoda koji uključujuplanski uzgoj višegodišnjih drvenastih kultura. Cilj ovog završnog rada je prikazati voćarskeimplikacije predloženih sustava proizvodnje koje uključuju promjene u načinu planiranjatrajnih nasada što se odražava na odabiru podloga i sortimenta, promjene u ishrani i zaštitiu predloženim regenerativnim agrošumarskim modelima proizvodnje.

Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

ne

Tema rezervirana

Page 3: Obrazac za predlaganje tema Završnih radova - agr.unizg.hr · Agrošumarstvo je sustav upravljanja zemljištem i tehnologijom proizvodnje poljoprivrednih i šumarskih proizvoda koji

4. Mentor Doc. dr. sc. Kristina Batelja LodetaNeposredni voditelj (ako ima)Naslov radaPermakultura i voćarstvoOpis predložene temeCilj ovog završnog rada je prikazati načela permakulture (svjesno oblikovanje i održavanjepoljoprivredno produktivnih ekosustava koje odlikuje bioraznolikost, stabilnost isamoodrživost). Kroz načela permakulture dolazi do integracije ljudi i krajolika, koji naodrživi način osiguravaju hranu, energiju, sklonište i ostale materijalne i nematerijalnepotrebe. U radu će se objasniti primjena i principi permakulture s naglaskom na proizvodnjuvoćarskih kultura.

Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

ne

Tema rezervirana

5. Mentor Doc. dr. sc. Kristina Batelja LodetaNeposredni voditelj (ako ima)Naslov radaUzgoj trešnje u Splitsko-dalmatinskoj županijiOpis predložene temeU Hrvatskoj su se u 2016. godini trešnje uzgajale na 972 ha, iako je prema troškovimaproizvodnje i dobiti trešnja među 10 najprofitabilnijih poljoprivrednih kultura u RH sprinosom od 0,9 t/ha. Obzirom da podizanje nasada za sobom povlači i rizik proizvodnje,da bi se isti sveli na minimum, potrebno je poznavati ekološke uvjete željenog prostora te uskladu s njima učiniti pravilan odabir sorte i podloge. Cilj rada je prikazati utjecaj ekološkihčimbenika Splitsko-dalmatinske županije na odabir podloga i sortimenta trešnje, osnovneprincipe uzgoja kao i mogućnosti podizanja novih nasada.

Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

ne

Tema rezervirana

Page 4: Obrazac za predlaganje tema Završnih radova - agr.unizg.hr · Agrošumarstvo je sustav upravljanja zemljištem i tehnologijom proizvodnje poljoprivrednih i šumarskih proizvoda koji

Svetošimunska 25, HR – 10000 Zagreb, Hrvatska Tel. +385 (0) 1 2393777, Faks +385 (0) 1 2315300 P.P. 1. 10002 Zagreb, Hrvatska-Croatia, E-mail: [email protected], www.agr.unizg.hr IBAN: HR1823600001101221840, MB: 3283097, OIB: 76023745044, PDV ID: HR76023745044

Obrazac za predlaganje tema Završnih radova

Vijeću preddiplomskog studija: Ekološka poljoprivreda Akademska godina: 2018./2019.

6. Mentor Izv. prof. dr. sc. Božidar BenkoNeposredni voditelj (ako ima)Naslov radaUzgoj mrkve u Zagrebačkoj županijiOpis predložene temeVažnu ulogu u postizanju visokog i kvalitetnog prinosa mrkve, osim odabira sortimenta teroka i tehnologije uzgoja, imaju pedološki i klimatski čimbenici. U ovom radu je prikazanamogućnost uzgoja mrkve za svježu potrošnju i skladištenje u Zagrebačkoj županiji.Temeljem analize temperaturnih uvjeta i količine oborina te pogodnosti tla za povrćarskuproizvodnju na području Zagrebačke županije, može se zaključiti kako postoji mogućnostuspješne proizvodnje mrkve u okolici Zagreba, najvećeg potrošačkog centra.Tema prijavljena i na studiju/ima(ako je tema ponuđena i na drugom studiju)Tema rezervirana

Page 5: Obrazac za predlaganje tema Završnih radova - agr.unizg.hr · Agrošumarstvo je sustav upravljanja zemljištem i tehnologijom proizvodnje poljoprivrednih i šumarskih proizvoda koji

Svetošimunska 25, HR – 10000 Zagreb, Hrvatska Tel. +385 (0) 1 2393777, Faks +385 (0) 1 2315300 P.P. 1. 10002 Zagreb, Hrvatska-Croatia, E-mail: [email protected], www.agr.unizg.hr IBAN: HR1823600001101221840, MB: 3283097, OIB: 76023745044, PDV ID: HR76023745044

Obrazac za predlaganje tema Završnih radova

Vijeću preddiplomskog studija: Ekološka poljoprivreda Akademska godina: 2018./2019.

7. Mentor Izv. prof. dr .sc. Aleksandra BensaNeposredni voditelj (ako ima) -Naslov radaZaslanjivanje poljoprivrednih talaOpis predložene temeCiljevi ovog preglednog rada su opisati proces zaslanjivanja poljoprivrednih tala, analiziratiglavne čimbenike koji ga uzrokuju (prirodne i antropogene), te izdvojiti najznačajnije međunjima. Također, analizirati će se i posljedice zaslanjivanja za plodnost tla . U radu će sekoristiti domaći i strani znanstveni radovi vezani za promjene slanosti poljoprivrednih tala, anaglasak će biti stavljen na istraživanja s područja Republike Hrvatske. Posebna ćepozornost biti posvećena utjecaju natapanja boćatom vodom na proces zaslanjivanja.Tema prijavljena i na studiju/ima Agroekologija, Biljne znanosti, Hortikultura(ako je tema ponuđena i na drugom studiju)Tema rezervirana

Page 6: Obrazac za predlaganje tema Završnih radova - agr.unizg.hr · Agrošumarstvo je sustav upravljanja zemljištem i tehnologijom proizvodnje poljoprivrednih i šumarskih proizvoda koji

Svetošimunska 25, HR – 10000 Zagreb, Hrvatska Tel. +385 (0) 1 2393777, Faks +385 (0) 1 2315300 P.P. 1. 10002 Zagreb, Hrvatska-Croatia, E-mail: [email protected], www.agr.unizg.hr IBAN: HR1823600001101221840, MB: 3283097, OIB: 76023745044, PDV ID: HR76023745044

Obrazac za predlaganje tema Završnih radova

Vijeću preddiplomskog studija: Ekološka poljoprivreda Akademska godina: 2018./2019.

8. Mentor Doc. dr. sc. Ante BiškoNeposredni voditelj (ako ima)Naslov radaUpotreba organskog malča u voćarskoj proizvodnjiOpis predložene temePrimjena organskog malča na prostoru unutarrednih traka voćnjaka ima višestrukopozitivnu ulogu: sprječava preveliko kolebanje temperature u zoni rizosfere (smanjujeamplitudu kolebanja), čuva vlagu tla, ublažava eroziju, smanjuje ili priječi rast korova,smanjuje ili u potpunosti otklanja potrebu upotrebe herbicida, poboljšava radmikroorganizama, te utječe na biljnohranidbeni kapacitet tla i fiziološke procese samebiljke. U radu se obrazlaže fizički, kemijski i biološki učinak malča, te sama priroda ipodrijetlo mogućeg organskog malča koji je potencijalno raspoloživ za upotrebu u voćarskojproizvodnji..Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Agroekologija

Tema rezervirana

Page 7: Obrazac za predlaganje tema Završnih radova - agr.unizg.hr · Agrošumarstvo je sustav upravljanja zemljištem i tehnologijom proizvodnje poljoprivrednih i šumarskih proizvoda koji

Svetošimunska 25, HR – 10000 Zagreb, Hrvatska Tel. +385 (0) 1 2393777, Faks +385 (0) 1 2315300 P.P. 1. 10002 Zagreb, Hrvatska-Croatia, E-mail: [email protected], www.agr.unizg.hr IBAN: HR1823600001101221840, MB: 3283097, OIB: 76023745044, PDV ID: HR76023745044

Obrazac za predlaganje tema Završnih radova

Vijeću preddiplomskog studija: Ekološka poljoprivreda Akademska godina: 2018./2019. 9. Mentor Izv.prof.dr.sc. Krešimir Bošnjak

Neposredni voditelj (ako ima) - Naslov rada Utjecaj dodatka sirutke u prahu sjenaži lucerne

na konzumaciju i probavljivost suhe tvari obroka Opis predložene teme U okviru teme prikazati će se rezultati istraživanja utjecaja dodatka sirutke osnovnom obroku na bazi mljevenog kukuruza i lucerne na konzumaciju i probavljivost suhe tvari obroka. Cilj rada je utvrditi optimalni udio sirutke u obroku kastriranih ovnova kojim se maksimalizira konzumacija i probavljivost suhe tvari obroka, ovladavanje teoretskim i praktičnim osnovama struke bitnima za hranidbu ovaca temeljenim na rezultatima istraživanja, te snalaženje u stručnoj literaturi uz sistematizirano planiranje i izvođenje zadatka. Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Animalne znanosti

Tema rezervirana DA 10. Mentor Izv.prof.dr.sc. Krešimir Bošnjak

Neposredni voditelj (ako ima) - Naslov rada Utjecaj zamjene kukuruza sirutkom u prahu na

balans vode u hranidbi kastriranih ovnova Opis predložene teme U okviru teme dati će se prikaz rezultata istraživanja dodatka sirutke osnovnom obroku na balans vode u hranidbi kastriranih ovnova. Cilj rada je utvrditi utjecaj dodatka sirutke u prahu obroku kastriranih ovnova na balans vode. Na taj će način student ovladati teoretskim i praktičnim osnovama struke u hranidbi preživača (ovaca) te pokazati snalaženje u literaturi uz sistematizirano planiranje i izvođenje zadatka. Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Animalne znanosti

Tema rezervirana DA

Page 8: Obrazac za predlaganje tema Završnih radova - agr.unizg.hr · Agrošumarstvo je sustav upravljanja zemljištem i tehnologijom proizvodnje poljoprivrednih i šumarskih proizvoda koji

Svetošimunska 25, HR – 10000 Zagreb, Hrvatska Tel. +385 (0) 1 2393777, Faks +385 (0) 1 2315300 P.P. 1. 10002 Zagreb, Hrvatska-Croatia, E-mail: [email protected], www.agr.unizg.hr IBAN: HR1823600001101221840, MB: 3283097, OIB: 76023745044, PDV ID: HR76023745044

Obrazac za predlaganje tema Završnih radova

Vijeću preddiplomskog studija: Ekološka poljoprivreda Akademska godina: 2018./2019.

11. Mentor prof. dr. sc. Dragan Bubalo Neposredni voditelj (ako ima) dr. sc. Saša Prđun Naslov radaUloga feromona u pčelinjoj zajednici

Opis predložene teme Složeni način života zadružnih kukaca, u koje spada medonosna pčela (Apis

mellifera L.), zahtjeva stalni protok informacija, koje su obično prenošene pomoću organskih molekula – feromona. Poznato je da pčele žive u zajednicama u kojima postoji specifična podjela poslova. Zbog toga, kako bi pčelinja zajednica mogla savršeno funkcionirati potrebna je vrlo brza izmjena informacija između njenih članova. Stoga je cilj rada detaljnije obraditi podjelu feromona, zatim njihov učinak na članove pčelinje zajednice te žlijezde koje ih proizvode. Tema prijavljena i na studiju (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Animalne znanosti

Tema rezervirana

Page 9: Obrazac za predlaganje tema Završnih radova - agr.unizg.hr · Agrošumarstvo je sustav upravljanja zemljištem i tehnologijom proizvodnje poljoprivrednih i šumarskih proizvoda koji

Svetošimunska 25, HR – 10000 Zagreb, Hrvatska Tel. +385 (0) 1 2393777, Faks +385 (0) 1 2315300 P.P. 1. 10002 Zagreb, Hrvatska-Croatia, E-mail: [email protected], www.agr.unizg.hr IBAN: HR1823600001101221840, MB: 3283097, OIB: 76023745044, PDV ID: HR76023745044

Obrazac za predlaganje tema Završnih radova

Vijeću preddiplomskog studij : Ekološka poljoprivreda Akademska godina: 2018./2019.

12. Mentor Izv. prof. dr. sc. Romana Caput-JogunicaNeposredni voditelj (ako ima)Naslov rada Konzumacija duhanskih i srodnih proizvoda i utjecaj na zdravljestudenata

Cilj rada je analiza konzumacije duhanskih i srodnih proizvoda studenata i posljedice na njihovo zdravlje i ostale domene kvalitete života. Nastavno na provedbu preventivnih kampanja o štetnosti pušenja, provesti će istraživanje na studentima druge i treće godine Agronomskog fakulteta s ciljem utvrđivanja učinaka preventivnih aktivnosti. Kao finalni rezultat rada, na osnovu analize postojećeg stanja, predložit će se lista preventivnih aktivnosti za Agronomski fakultet.

Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Biljne znanosti

Tema rezervirana

Page 10: Obrazac za predlaganje tema Završnih radova - agr.unizg.hr · Agrošumarstvo je sustav upravljanja zemljištem i tehnologijom proizvodnje poljoprivrednih i šumarskih proizvoda koji

Svetošimunska 25, HR – 10000 Zagreb, Hrvatska Tel. +385 (0) 1 2393777, Faks +385 (0) 1 2315300 P.P. 1. 10002 Zagreb, Hrvatska-Croatia, E-mail: [email protected], www.agr.unizg.hr IBAN: HR1823600001101221840, MB: 3283097, OIB: 76023745044, PDV ID: HR76023745044

Obrazac za predlaganje tema Završnih radova

Vijeću preddiplomskog studija: Ekološka poljoprivreda Akademska godina: 2018./2019.

13. Mentor Prof. dr. sc. Alen DžidićNeposredni voditelj (ako ima)Naslov radaPovijesni pregled razvoja govedarstva u HrvatskojOpis predložene temePrivredna važnost govedarstva leži u činjenici da se govedo upotrebljava kroz povijest uobliku niza proizvoda kao što su: mlijeko, loj, koža, dlaka, rogovi i stajski gnoj. Govedarstvoje povijesno bilo važno jer je omogućavalo razvoj društva, povećanje njegovog dohotka, alije imalo i važnu ulogu u promjeni prehrambenih navika stanovništva. S tim u vezi cilj ovogarada je objediniti informacije o povijesnoj važnosti govedarstva na području RH, snaglaskom na hrvatske marvogojske udruge, te razvoj autohtonih pasmina goveda u RHkroz povijest.Tema prijavljena i na studiju/ima(ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Animalne znanosti, Agrarna ekonomika, Agroekologija

Tema rezervirana

14. Mentor Prof. dr. sc. Alen Džidić Neposredni voditelj (ako ima)Naslov radaPovijesni razvoj oruđa za obradu tlaOpis predložene temeObrada tla se može podijeliti kroz povijest na period ručne, spreže i na kraju strojne obradetla. Ona se od prvih početaka poljoprivredne proizvodne koristi u biljnoj proizvodnji. Ciljovoga rada je dati povijesni pregled tipova oruđa za obradu tla, te usporediti današnjetipove obrade tla sa nekadašnjima uz navođenje prednosti oređenog tipa obrade tla injegovih mana.Tema prijavljena i na studiju/ima(ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Animalne znanosti, Agrarna ekonomika, Agroekologija, Zaštita bilja, Biljne znanosti, Hortikultura

Tema rezervirana

15. Mentor Prof. dr. sc. Alen DžidićNeposredni voditelj (ako ima)Naslov radaPrednosti i mane robotske mužnje mliječnih kravaOpis predložene temeSve je učestalija uporaba muznih robota u Hrvatskoj i susjednim državama. Ovim radomdao bi se pregled analiza bioloških, tehnoloških i praktičnih čimbenika ključnih pri primjeniovakvih sustava, a koji utječu na njihovu efikasnost i isplativost.

Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Animalne znanosti, Agrarna ekonomika, Agroekologija

Tema rezervirana

Page 11: Obrazac za predlaganje tema Završnih radova - agr.unizg.hr · Agrošumarstvo je sustav upravljanja zemljištem i tehnologijom proizvodnje poljoprivrednih i šumarskih proizvoda koji

16. Mentor Prof. dr. sc. Alen DžidićNeposredni voditelj (ako ima)Naslov radaKoncept digitalne farmeOpis predložene temeKoncept digitalne farme je jedna od glavnih temu u proizvodnji mlijeka u cijelome svijetu.On koristi pomoć tehnologije a kako bi mjerio fiziološke, proizvodne i karakteristikeponašanja individualne životinje. Glavni cilj takvog koncepta je podizanje proizvodnostipojedine životinje, rana detekcija bolesti na individualnoj i razini stada, te smanjenjekorištenja lijekova kroz mjere prevencije. Isto tako glavni cilj na razini farme je omogućitifarmer jednostavan način korištenja takve tehnologije u svakodnevnom životu.

Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Animalne znanosti, Agrarna ekonomika, Agroekologija

Tema rezervirana

17. Mentor Prof. dr. sc. Alen DžidićNeposredni voditelj (ako ima)Naslov radaUsporedba pravilnog procesa strojne mužnje različitih vrsta domaćihživotinjaOpis predložene temeDomaće životinje koje se koriste u mliječnoj proizvodnji razlikuju se građom mliječnežlijezde, fiziologijom laktacije, fiziološkim odgovorom na stimulaciju mliječne žlijezde iponašanjem. Koje su to sve razlike i kako se očituju u pojedinim fazama strojne mužnje, teoptimizaciji strojne mužnje odgovoriti ćemo pregledom iz istraživanja mužnje pojedinih vrsta(krave, ovce, koze, kobile i magarice).

Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Animalne znanosti, Agrarna ekonomika, Agroekologija

Tema rezervirana

Page 12: Obrazac za predlaganje tema Završnih radova - agr.unizg.hr · Agrošumarstvo je sustav upravljanja zemljištem i tehnologijom proizvodnje poljoprivrednih i šumarskih proizvoda koji

Svetošimunska 25, HR – 10000 Zagreb, Hrvatska Tel. +385 (0) 1 2393777, Faks +385 (0) 1 2315300 P.P. 1. 10002 Zagreb, Hrvatska-Croatia, E-mail: [email protected], www.agr.unizg.hr IBAN: HR1823600001101221840, MB: 3283097, OIB: 76023745044, PDV ID: HR76023745044

Obrazac za predlaganje tema Završnih radova

Vijeću preddiplomskog studija: Ekološka poljoprivreda Akademska godina: 2018 /2019.

18. Mentor Prof. dr. sc. Darko GrbešaNeposredni voditelj (ako ima) Dr. sc. Marija DuvnjakNaslov radaNeškrobni polisaharidi ječmaOpis predložene temeJečam je treća žitarica u hranidbi domaćih životinja u RH koja pored poželjnog visokogsadržaja škroba sadrži i neškorbne polisaharide koji smanjuju probavljivost ali istodobnopovoljno djeluju na zdravlje probavnog sustava peradi i svinja. Cilj ovoga rada će biti opisativrste i razine neškrobnih polisaharida ječma te njihov utjecaj na dostupnost hranjivihtvari te zdravlje probavnog sustava peradi i svinja. Isto tako opisati će se utjecaj dodatakaenzima na povišenje probavljivosti neškrobnih polisaharidaTema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Animalne znanosti

Tema rezervirana

19. Mentor Prof. dr. sc. Darko GrbešaNeposredni voditelj (ako ima) Dr. sc. Marija DuvnjakNaslov radaInsekti u hranidbi životinjaOpis predložene temeSa porastom svjetske populacije ljudi naglo rastu potrebe za mesom i jajima. Visokaanimalna proizvodnja svinja i peradi nemoguća je bez visokovrijednih proteinskih krmivakao što je sojina sačma. Kako EU i mnoga druga područja nemaju uvjete za uzgoj sojetraže se alternativni izvori proteina. U ovom radu opisati će se brašna insekata i njihovahranjiva vrijednost u hranidbi peradi i svinja.Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Animalne znanosti

Tema rezervirana

20. Mentor Prof. dr. sc. Darko GrbešaNeposredni voditelj (ako ima) Dr. sc. Marija DuvnjakNaslov radaNeškrobni polisaharidi – utjecaj na mikrobiotu debelog crijevaOpis predložene temeTip i količina ugljikohidrata u hrani za životinje utječe na mikrobiotu debelog crijeva,fermentaciju hranjivih tvari u debelom crijevu kao i na zdravlje i produktivnost životinje.Neškrobni polisaharidi (pektini, beta-glukani, arabinoksilani, alfa-galaktozidi) i izvori ovihtvari u hrani za različite kategorije domaćih životinja (monogastrične životnje i biljojede, konji kunić) biti će obrađeni u ovom radu. Opisat će se i njihov utjecaj na vrstu, brojnost iaktivnost mikroorganizama debelog crijeva te na brzinu i visinu ferementacije hranjivih tvariu debelom crijevu.Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Animalne znanosti

Tema rezervirana

Page 13: Obrazac za predlaganje tema Završnih radova - agr.unizg.hr · Agrošumarstvo je sustav upravljanja zemljištem i tehnologijom proizvodnje poljoprivrednih i šumarskih proizvoda koji

21. Mentor Prof. dr. sc. Darko GrbešaNeposredni voditelj (ako ima) Dr. sc. Marija DuvnjakNaslov radaHranidbeni načini ublažavanja mikotoksikozaOpis predložene temeHrana bilo za ljude ili životinje mora biti slobodna od tvari i mikroorganizama koji ugrožavajuzdravlje ljudi i životinja. Mikotoksini su prepoznati kao jedna od najvećih i najraširenijihopasnosti koja se pojavljuje u cijelom lancu proizvodnje hrane, osobito u stresnimekstremnim vremenskim prilikama. U ovom radu opisat će se hranidbeni mehanizmiublažavanja mikotoksikoza.Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Animalne znanosti

Tema rezervirana

22. Mentor Prof. dr. sc. Darko GrbešaNeposredni voditelj (ako ima) Dr.sc. Marija DuvnjakNaslov radaEkološki otisak preživačaOpis predložene temeUkupna emisija stakleničkih plinova animalne proizvodnje proizlazi iz osnovna četiri izvora:proizvodnje krmiva, unutrašnje fermentacije, gnoja i prerade animalnih proizvoda. Mikrobnafermentacija vlakana u složenom želudcu preživača i proizvodnja metana pridodaje uznačajnoj mjeri ukupnom ekološkom otisku animalne proizvodnje. U ovom radu opisat ćese mehanizmi proizvodnje stakleničkih plinova u preživača i mogućnosti ublažavanja istih.Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Animalne znanosti

Tema rezervirana

Page 14: Obrazac za predlaganje tema Završnih radova - agr.unizg.hr · Agrošumarstvo je sustav upravljanja zemljištem i tehnologijom proizvodnje poljoprivrednih i šumarskih proizvoda koji

Svetošimunska 25, HR – 10000 Zagreb, Hrvatska Tel. +385 (0) 1 2393777, Faks +385 (0) 1 2315300 P.P. 1. 10002 Zagreb, Hrvatska-Croatia, E-mail: [email protected], www.agr.unizg.hr IBAN: HR1823600001101221840, MB: 3283097, OIB: 76023745044, PDV ID: HR76023745044

Obrazac za predlaganje tema Završnih radova

Vijeću preddiplomskog studija: Ekološka poljoprivreda Akademska godina: 2018./2019.

23. Mentor Doc. dr. sc. Vanja JurišićNeposredni voditelj (ako ima) -Naslov radaObnovljivi izvori energije u poljoprivrediOpis predložene temePoljoprivredni sektor ima značajni potencijal za proizvodnju i potrošnju obnovljivih izvoraenergije. Korištenje obnovljivih izvora kao energenata u poljoprivredi može osiguratipoljoprivredniku energetsku neovisnost. Osim toga, vjetar, energija sunca i biomasa kaoenergenti mogu osigurati poljoprivrednicima i dugoročni izvor prihoda. Stoga je cilj ovograda dati pregled korištenja obnovljivih izvora energije za poljoprivrednike, imajući u vidunjihova ograničenja.Tema prijavljena i na studiju/ima -(ako je tema ponuđena i na drugom studiju)Tema rezervirana

Page 15: Obrazac za predlaganje tema Završnih radova - agr.unizg.hr · Agrošumarstvo je sustav upravljanja zemljištem i tehnologijom proizvodnje poljoprivrednih i šumarskih proizvoda koji

Svetošimunska 25, HR – 10000 Zagreb, Hrvatska Tel. +385 (0) 1 2393777, Faks +385 (0) 1 2315300 P.P. 1. 10002 Zagreb, Hrvatska-Croatia, E-mail: [email protected], www.agr.unizg.hr IBAN: HR1823600001101221840, MB: 3283097, OIB: 76023745044, PDV ID: HR76023745044

Obrazac za predlaganje tema Završnih radova

Vijeću preddiplomskog studija: Ekološka poljoprivreda Akademska godina: 2018./2019.

24. Mentor Doc. dr. sc. Tomislav KaražijaNeposredni voditelj (ako ima)Naslov radaFitoremedijacija toksičnih teških metalaOpis predložene temeMnogi teški metali su neophodni za biljke (mikroelementi: Cu, Zn, Fe, Mn, Mo, Ni i Co).Međutim, neesencijalni teški metali kao što su Pb, Hg, Cd, As (polumental) iskazujuisključivo toksičan učinak. Neki su bioakumulativni, teško se razgrađuju i metaboliziraju, testoga dolazi do akumulacije u lancu ishrane (proizvođači-potrošači). S druge strane,postoje biljne vrste koje imaju sposobnost hiperakumulacije toksičnih teških metala, temogu poslužiti kao remedijatori kontaminiranih tala. Cilj ovog preglednog rada je prikazatitrenutne i potencijalne mogućnosti fitoremedijacije toksičnih teških metala.

Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Agroekologija, Ekološka poljoprivreda

Tema rezervirana

25. Mentor Doc. dr. sc. Tomislav KaražijaNeposredni voditelj (ako ima)Naslov radaUpotreba algi u ishrani biljaOpis predložene temeUpotreba algi poznata je od davnih vremana (Francuska, Španjolska, Kina, Japan.).Međutim, u novije vrijeme uporaba algi u poljoprivredi rapidno raste. Naime, poznato je daalge sadrže sve esencijalne makro i mikroelemente, ali i hormone (citokinini, geberelini),vitamine, aminokiseline i antibiotike. Nadalje, poznato je da uporaba algi u tlu pozitivnoutječe na fizikalna, kemijska I biološka svojstva tla. Kako se često daje prednost prirodnimgnojivima u odnosu na sintetizirana, cilj ovog preglednog rada je prikazati trenutne ipotencijlne mogućnosti uporabe algi kao gnojiva.

Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Agroekologija, Ekološka poljoprivreda

Tema rezervirana

Page 16: Obrazac za predlaganje tema Završnih radova - agr.unizg.hr · Agrošumarstvo je sustav upravljanja zemljištem i tehnologijom proizvodnje poljoprivrednih i šumarskih proizvoda koji

26. Mentor Doc. dr. sc. Tomislav KaražijaNeposredni voditelj (ako ima)Naslov radaIshrana vinove loze na tlima alkalne reakcijeOpis predložene temeTla u kojim pH reakcija prelazi 7,2 svrstavamo u alkalna tla. Uz veće količine karbonata ibikarbonata u takvim tlima smanjuje se pristupačnost svih mikroelemenata osim molibdena,što predstavlja jadan od osnovnih uzroka tzv. „kloroze“. Slabija je pristupačnost fosforazbog prelaska u teže topive oblike, kao i kalija i magnezija zbog antagonizma s kalcijem.Česta je i povećana koncentracija tzv. aktivnog vapna (CaO), na kojeg su podloge različitootporne (tolerantne). Stoga je cilj ovog preglednog rada prikazati probleme, ali i ponuditirješenja u ishrani vinove loze na alkalnim tlima.

Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Agroekologija, Ekološka poljoprivreda

Tema rezervirana

Page 17: Obrazac za predlaganje tema Završnih radova - agr.unizg.hr · Agrošumarstvo je sustav upravljanja zemljištem i tehnologijom proizvodnje poljoprivrednih i šumarskih proizvoda koji

Svetošimunska 25, HR – 10000 Zagreb, Hrvatska Tel. +385 (0) 1 2393777, Faks +385 (0) 1 2315300 P.P. 1. 10002 Zagreb, Hrvatska-Croatia, E-mail: [email protected], www.agr.unizg.hr IBAN: HR1823600001101221840, MB: 3283097, OIB: 76023745044, PDV ID: HR76023745044

Obrazac za predlaganje tema Završnih radova

Vijeću preddiplomskog studija: Ekološka poljoprivreda Akademska godina: 2018/2019

27. Mentor Doc. dr. sc. Ante KasapNeposredni voditelj (ako ima)Naslov radaUtjecaj stresa na dobrobit i proizvodnju ovacaOpis predložene temeNeovisno o sustavu uzgoja ovaca (ekstenzivni, semi-intenzivni, intenzivni) i proizvodnomcilju (meso, mlijeko, vuna), uzgajivači su dužni skrbiti o svom stadu u skladu s načelimadobrobiti. Ponašanje i stavovi uzgajivača u određenim situacijama presudni su ne samo zadobrobit životinja i njihovo zdravstveno stanje već i za ekonomičnost bavljenja ovčarstvom.Sposobnost predviđanja situacija u kojima dobrobit životinja može biti ugrožena i ranoprepoznavanje znakova uznemirenosti i/ili lošeg zdravstvenog stanja životinja omogućujupravovremenu intervenciju. Temeljem informacija prikupljenih iz stručne i znanstveneliterature ovim radom će se: 1) ukazati na izvore stresa u nekim svakodnevnim ipovremenim aktivnostima prilikom uzgoja ovaca 2) opisati posljedice djelovanja stresa naopće zdravstveno stanje i proizvodnost ovaca i 3) sugerirati na koji način postupati saživotinjama kako bi se izbjegao neželjeni stres ili pak minimalizirali njegovi štetni učinci unekim tipičnim situacijama s kojima se susreću uzgajivači ovaca.Tema prijavljena i na studiju/ima Animalne znanosti(ako je tema ponuđena i na drugom studiju)Tema rezervirana

Page 18: Obrazac za predlaganje tema Završnih radova - agr.unizg.hr · Agrošumarstvo je sustav upravljanja zemljištem i tehnologijom proizvodnje poljoprivrednih i šumarskih proizvoda koji

Svetošimunska 25, HR – 10000 Zagreb, Hrvatska Tel. +385 (0) 1 2393777, Faks +385 (0) 1 2315300 P.P. 1. 10002 Zagreb, Hrvatska-Croatia, E-mail: [email protected], www.agr.unizg.hr IBAN: HR1823600001101221840, MB: 3283097, OIB: 76023745044, PDV ID: HR76023745044

Obrazac za predlaganje tema Završnih radova

Vijeću preddiplomskog studija: Ekološka poljoprivreda Akademska godina: 2018./2019.

28. Mentor Doc. dr. sc. Nikolina Kelava UgarkovićNeposredni voditelj (ako ima)Naslov radaNetipični oblici ponašanja govedaOpis predložene temeNa farmama se ovisno o kvaliteti managementa javljaju promjene u rastu i razvoju životinja,proizvodnim, zdravstvenim i reproduktivnim karakteristikama. Međutim, mogu se zamijetiti ipromjene u vidu netipičnih oblika ponašanja koja nisu svojstvena za goveda. Razvojnetipičnih oblika ponašanja povezuje se sa djelovanjem različitih stresora na goveda kojimasu izložena tijekom različitih tehničko-tehnoloških postupaka proizvodnje. Cilj ovogzavršnog rada je opisati etiologiju i simptome netipičnih ponašanja goveda.Tema prijavljena i na studiju/ima Animalne znanosti(ako je tema ponuđena i na drugom studiju)Tema rezervirana

29. Mentor Doc. dr. sc. Nikolina Kelava UgarkovićNeposredni voditelj (ako ima)Naslov radaPostupci i uvjeti pri prijevozu živih govedaOpis predložene temeManipulacija i prijevoz živih goveda zahtjevne su radnje koje je potrebno provoditi u skladusa važećom zakonskom regulativom i propisima te kako bi se izbjeglo narušavanjezdravstvenog i fiziološkog stanja životinja odnosno dobrobiti goveda. Cilj završnog rada jeopisati postojeće zakonske propise i odredbe pri prijevozu živih goveda kao i potrebnekonstrukcijske i mikroklimatske uvjete u sredstvima za prijevoz goveda.Tema prijavljena i na studiju/ima Animalne znanosti(ako je tema ponuđena i na drugom studiju)Tema rezervirana

30. Mentor Doc. dr. sc. Nikolina Kelava UgarkovićNeposredni voditelj (ako ima)Naslov radaKompost staje za mliječne kraveOpis predložene temeNačin držanja ima značajan utjecaj na zdravlje, dugovječnost i proizvodnju mliječnih krava.U slobodnom načinu držanja mliječnih krava za steljenje odnosno oblaganje ležišnih mjestakoriste se različite vrste materijala (slama, gumeni madraci, pijesak i slično). U kompoststajama kao alternativnom načinu držanja mliječnih krava se kao stelja koriste uglavnomfine strugotine suhog drva koje pomiješane sa gnojem daju kompostnu masu. Cilj ovogzavršnog rada je opisati način i uvjete pri držanju mliječnih krava u kompost stajama.Tema prijavljena i na studiju/ima Animalne znanosti(ako je tema ponuđena i na drugom studiju)Tema rezervirana

Page 19: Obrazac za predlaganje tema Završnih radova - agr.unizg.hr · Agrošumarstvo je sustav upravljanja zemljištem i tehnologijom proizvodnje poljoprivrednih i šumarskih proizvoda koji

Svetošimunska 25, HR – 10000 Zagreb, Hrvatska Tel. +385 (0) 1 2393777, Faks +385 (0) 1 2315300 P.P. 1. 10002 Zagreb, Hrvatska-Croatia, E-mail: [email protected], www.agr.unizg.hr IBAN: HR1823600001101221840, MB: 3283097, OIB: 76023745044, PDV ID: HR76023745044

Obrazac za predlaganje tema Završnih radova

Vijeću preddiplomskog studija: Ekološka poljoprivreda Akademska godina: 2018/2019.

31. Mentor Doc.dr.sc. Goran Kiš

Neposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada

Precizna hranidba domaćih životinjaOpis predložene teme

Precizna hranidba je koncept osiguravanja hrane u količini i sastavu koji točno odgovarajuzahtjevima životinja prema njihovim potrebama. Razvila se i sada je dobro utemeljena kodmonogastričnih životinja te postaje sve popularnija i kod preživača. Niski troškovi uz visokuučinkovitost hrane i pozitivni utjecaji na okoliš glavne su prednosti ovog sustava. Cilj radaje opisati korištenje naprednih tehnologija i automatizacije u prikupljanju, analiziranju ikorištenju svih potrebnih informacija, te sastavljanje optimalnog obroka iz dostupnih krmivau konceptu precizne hranidbe.

Tema prijavljena i na studiju/ima(ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Animalne znanosti Agroekologija

Tema rezervirana

32. Mentor Doc.dr.sc. Goran Kiš

Neposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada

Hranidbene strategije u stvaranju funkcionalne hraneOpis predložene teme

Razumijevanje odnosa između prehrane i zdravlja ljudi dovodi do spoznaja o utjecaju hranena organizam, potičući potražnju za hranom koja pomaže zdravlju, nazvanu funkcionalnahrana. Osnovna je ideja korištenje hrane u zdravstvene svrhe, a ne samo kao izvorahranjivih tvari. Proizvodnja funkcionalnih namirnica na bazi mesa zasniva se na uzgojuživotinja i hranidbenim strategijama za povećanje zdravih spojeva. Cilj rada je opisatipristup dizajnu i razvoju preoblikovane funkcionalne hrane na bazi mesa kojoj se smanjujumast i dodaju se bioaktivni spojevi kako bi se postigao funkcionalni učinak.

Tema prijavljena i na studiju/ima(ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Animalne znanosti Agroekologija

Tema rezervirana

Page 20: Obrazac za predlaganje tema Završnih radova - agr.unizg.hr · Agrošumarstvo je sustav upravljanja zemljištem i tehnologijom proizvodnje poljoprivrednih i šumarskih proizvoda koji

33. Mentor Doc.dr.sc. Goran Kiš

Neposredni voditelj (ako ima)

Naslov rada

Emisija metana iz govedarske proizvodnje R. Hrvatske (2013.-2018.)Opis predložene teme

Globalno stočarstvo značajan je izvor emisije metana u svijetu. Tvorba metana se zbivafermentacijom pojedene hrane u buragu. Taj proces stvara metan, koji tada životinjaizdahne u atmosferu. Broj životinja, vrsta i količina konzumirane hrane, te sadržaj vlakanaprimarni su čimbenici koji utječu na emisiju metana. Cilj rad je prikupljanje podataka oosobinama životinja u govedarskoj proizvodnji RH i osobinama hrane koju životinje jedu.Dobiveni podaci koristit će se za izračun emisije metana ukupno, te za svaku pojedinuŽupaniju R. Hrvatske u razdoblju 2013.-2018. godine.

Tema prijavljena i na studiju/ima(ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Animalne znanosti Agroekologija

Tema rezervirana

Page 21: Obrazac za predlaganje tema Završnih radova - agr.unizg.hr · Agrošumarstvo je sustav upravljanja zemljištem i tehnologijom proizvodnje poljoprivrednih i šumarskih proizvoda koji

Svetošimunska 25, HR – 10000 Zagreb, Hrvatska Tel. +385 (0) 1 2393777, Faks +385 (0) 1 2315300 P.P. 1. 10002 Zagreb, Hrvatska-Croatia, E-mail: [email protected], www.agr.unizg.hr IBAN: HR1823600001101221840, MB: 3283097, OIB: 76023745044, PDV ID: HR76023745044

Obrazac za predlaganje tema Završnih radova

Vijeću preddiplomskog studija: Ekološka poljoprivreda Akademska godina: 2018./2019.

34. Mentor Izv. prof. dr. sc. Miljenko KonjačićNeposredni voditelj (ako ima)Naslov radaSustavi izgnojavanja i mogućnosti zbrinjavanja krutog stajskog gnoja na govedarskimfarmamaOpis predložene temeU managementu stočarskih farmi učinkovito zbrinjavanje krutog stajskog gnoja predstavljavelik izazov te utječe na ukupni tehnološki proces i uspješnost pojedine farme. Ujedno, krutistajski gnoj predstavlja veoma važnu komponentu na ekološkim poljoprivrednimgospodarstvima gdje je zabranjena upotreba mineralnih gnojiva. Cilj rada biti će opisatipostojeće tehnološke postupke u zbrinjavanju krutog stajskog gnoja te ukazati na važnostkrutog stajskog gnoja u ekološkoj poljoprivredi.

Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Ne

Tema rezervirana

35. Mentor Izv. prof. dr. sc. Miljenko KonjačićNeposredni voditelj (ako ima)Naslov radaObilježja uzgoja teladi na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima Bjelovarsko-bilogorske županijeOpis predložene temeDržanje i hranidba teladi od teljenja do odbića predstavlja najkritičnije razdoblje u uzgojuteladi za rasplod i tov. Preko 1/3 svih gubitaka u govedarskoj proizvodnji otpada na uginućateladi. Većina razloga navedenih gubitaka može se pripisati nepravilnim tehnološkimpostupcima držanja i hranidbe teladi u prvim satima i danima njihova života. Cilj rada jeistražiti obilježja aktualnih tehnologija držanja i hranidbe teladi na obiteljskimpoljoprivrednim gospodarstvima Bjelovarsko-bilogorske županije.Tema prijavljena i na studiju/ima(ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Ekološka poljoprivreda, Agrarna ekonomika, Poljoprivredna tehnika

Tema rezervirana

Page 22: Obrazac za predlaganje tema Završnih radova - agr.unizg.hr · Agrošumarstvo je sustav upravljanja zemljištem i tehnologijom proizvodnje poljoprivrednih i šumarskih proizvoda koji

Svetošimunska 25, HR – 10000 Zagreb, Hrvatska Tel. +385 (0) 1 2393777, Faks +385 (0) 1 2315300 P.P. 1. 10002 Zagreb, Hrvatska-Croatia, E-mail: [email protected], www.agr.unizg.hr IBAN: HR1823600001101221840, MB: 3283097, OIB: 76023745044, PDV ID: HR76023745044

Obrazac za predlaganje tema Završnih radova

Vijeću preddiplomskog studija: Ekološka poljoprivreda Akademska godina: 2018/2019.

36. Mentor Doc. dr. sc. Igor KovačevNeposredni voditelj (ako ima) Zlatko Koronc, dipl. ing.Naslov radaEksploatacijske i ekološke prednosti primjene novih generacija strojeva za aplikacijupesticidaOpis predložene temeIako sustav integrirane zaštite bilja nudi velike mogućnosti nekemijskih mjera zaštite, danasnajrasprostranjeniji i takoreći univerzalni način zaštite bilja još uvijek je aplikacija pesticida.Najveći potencijal za racionalizaciju primjene kemijskih sredstava leži u korištenjusuvremenih strojeva i metoda aplikacije kojima se smanjuju količine kemijskih sredstava uzistovremeno povećanje učinkovitosti aplikacije i manji utrošak radnog vremena. Rezultattakvog pristupa je manje opterećenje poljoprivrednih proizvoda i okoliša agrokemikalijama,te ekonomičnija proizvodnja.Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Agroekologija, Biljne znanosti

Tema rezervirana

Page 23: Obrazac za predlaganje tema Završnih radova - agr.unizg.hr · Agrošumarstvo je sustav upravljanja zemljištem i tehnologijom proizvodnje poljoprivrednih i šumarskih proizvoda koji

Svetošimunska 25, HR – 10000 Zagreb, Hrvatska Tel. +385 (0) 1 2393777, Faks +385 (0) 1 2315300 P.P. 1. 10002 Zagreb, Hrvatska-Croatia, E-mail: [email protected], www.agr.unizg.hr IBAN: HR1823600001101221840, MB: 3283097, OIB: 76023745044, PDV ID: HR76023745044

Obrazac za predlaganje tema Završnih radova

Vijeću preddiplomskog studija: Ekološka poljoprivreda Akademska godina: 2018./2019.

37. Mentor Doc. dr. sc. Boris Lazarević Neposredni voditelj (ako ima)Naslov radaKapacitet izmjene plinova kod graha u uvjetima stresa sušeOpis predložene temeStres nedostatka vode (suša) najznačajniji je pojedinačni stresni čimbenik u proizvodnjipoljoprivrednih kultura. Jedna od najranijih reakcija biljaka na nedostatak vode jepritvaranje puči zbog čega dolazi do i redukcije izmjene plinova te posljedično do padaintenziteta fotosinteze. Cilj završnog rada je procijeniti kapacitet izmjene plinova kodrazličitih populacija (genotipova) graha.Tema prijavljena i na studiju/ima(ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Agroekologija, Biljne znanosti, Zaštita bilja, Hortikultura

Tema rezervirana

38. Mentor Doc. dr. sc. Boris Lazarević Neposredni voditelj (ako ima)Naslov radaProcjena efikasnosti fotokemijskih reakcija kod graha u uvjetima stresa sušeOpis predložene temeStres nedostatka vode (suša) najznačajniji je pojedinačni stresni čimbenik u proizvodnjipoljoprivrednih kultura. Stres nedostatka vode izaziva poremećaje fotosintetskog aparatazbog čega dolazi do smanjenja efikasnosti fotokemijskih reakcija. Cilj završnog rada jemjerenjem klorofilne fluorescencije procijeniti utjecaj nedostatka vode na fotokemijskereakcije različitih populacija (genotipova) graha.Tema prijavljena i na studiju/ima(ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Agroekologija, Biljne znanosti, Zaštita bilja, Hortikultura

Tema rezervirana

39. Mentor Doc. dr. sc. Boris LazarevićNeposredni voditelj (ako ima)Naslov radaMorfološke karakteristike korijena graha u uvjetima stresa sušeOpis predložene temeStres nedostatka vode (suša) najznačajniji je pojedinačni stresni čimbenik u proizvodnjipoljoprivrednih kultura. Morfološke karakteristike korijena od iznimnog su značaja zaprimanje vode. Cilj završnog rada je odrediti morfološke karakteristike korijena kod različitihpopulacija (genotipova) graha u uvjetima stresa suše.Tema prijavljena i na studiju/ima(ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Agroekologija, Biljne znanosti, Zaštita bilja, Hortikultura

Tema rezervirana

Page 24: Obrazac za predlaganje tema Završnih radova - agr.unizg.hr · Agrošumarstvo je sustav upravljanja zemljištem i tehnologijom proizvodnje poljoprivrednih i šumarskih proizvoda koji

40. Mentor Doc. dr. sc. Boris Lazarević Neposredni voditelj (ako ima)Naslov radaUtjecaj pred tretmana sjemena na klijanje i početni rast graha u uvjetima stresa sušeOpis predložene temeStres suše negativno utječe na klijanje sjemena brojnih kultura. Pred tretmani sjemena(„seed priming“) mogu ublažiti negativni utjecaj stresa suše na klijavost i rani razvoj biljaka.Učinak pred tretmana sjemena ovisi o mnogim čimbenicima, a ponajviše o metodi predtretmana i biljnoj vrsti. Cilj rada je utvrditi učinkovitost različitih pred tretmana na klijanje ipočetni rast graha u uvjetima stresa suše.Tema prijavljena i na studiju/ima(ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Agroekologija, Biljne znanosti, Zaštita bilja, Hortikultura

Tema rezervirana

Page 25: Obrazac za predlaganje tema Završnih radova - agr.unizg.hr · Agrošumarstvo je sustav upravljanja zemljištem i tehnologijom proizvodnje poljoprivrednih i šumarskih proizvoda koji

Svetošimunska 25, HR – 10000 Zagreb, Hrvatska Tel. +385 (0) 1 2393777, Faks +385 (0) 1 2315300 P.P. 1. 10002 Zagreb, Hrvatska-Croatia, E-mail: [email protected], www.agr.unizg.hr IBAN: HR1823600001101221840, MB: 3283097, OIB: 76023745044, PDV ID: HR76023745044

Obrazac za predlaganje tema Završnih radova

Vijeću preddiplomskog studija: Ekološka poljoprivreda Akademska godina: 18/19

41. Mentor Doc. dr. sc. Zvjezdana Marković Neposredni voditelj (ako ima)Naslov radaKako sačuvati stare i rijetke sorte vinove loze od izumiranjaOpis predložene temeVinova loza ima velik broj sorata sa različitom adaptibilnošću na agroklimatske uvjete irazličitog ekonomskog značaja. Međutim, sorte minornog značaja za industriju, mogu imativeliku važnost za kraj u kojem su rasprostranjene i potrebno je istražiti načine kako ne bidošlo do izumiranja istih. U vinogradarsko-rasadničarskom smislu, postoje metode kojimase takve sorte kolekcioniraju, održavanju i ispituju. Kako revitalizirati određenu sortu,vezanu uz određeno područje, biti će detaljno obrađeno u ovom radu.Tema prijavljena i na studiju/ima(ako je tema ponuđena i na drugom studiju)Tema rezervirana

Page 26: Obrazac za predlaganje tema Završnih radova - agr.unizg.hr · Agrošumarstvo je sustav upravljanja zemljištem i tehnologijom proizvodnje poljoprivrednih i šumarskih proizvoda koji

Svetošimunska 25, HR – 10000 Zagreb, Hrvatska Tel. +385 (0) 1 2393777, Faks +385 (0) 1 2315300 P.P. 1. 10002 Zagreb, Hrvatska-Croatia, E-mail: [email protected], www.agr.unizg.hr IBAN: HR1823600001101221840, MB: 3283097, OIB: 76023745044, PDV ID: HR76023745044

Obrazac za predlaganje tema Završnih radova

Vijeću preddiplomskog studija: Ekološka poljoprivreda Akademska godina: 2018./2019.

42. Mentor Doc. dr. sc. Ornella MikušNeposredni voditelj (ako ima) -Naslov radaHrvatska ribarstvena politika u procesu prilagodbe Zajedničkoj ribarstvenoj politiciOpis predložene temeCiljevi rada su 1) opisati promjenu ciljeva i mjera hrvatske ribarstvene politike u procesuprilagodbe Zajedničkoj ribarstvenoj politici EU i 2) opisati strukturu i dinamiku kretanjamakroekonomskih pokazatelja vezanih uz hrvatsko ribarstvo u razdoblju 2007.-2016.godine. Očekuje se da će rezultati pokazati koje mjere je hrvatska počela primjenjivati kaoodgovor na zatečene probleme u ribarstvu u predpristupnom razdoblju (npr. ozbiljni padulova, zastarjela tehnologiju i ribarska flotu itd.). Analiza makroekonomskih pokazateljaprikazat će stanje i smjer kretanja u sektoru ribarstva.

Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Agrarna ekonomika, Poljoprivredna tehnika

Tema rezervirana

43. Mentor Doc. dr. sc. Ornella MikušNeposredni voditelj (ako ima) -Naslov radaStatistički pokazatelji u hrvatskoj poljoprivredi od 2004. do 2017.Opis predložene temeCilj rada je pomoću deskriptivne analize prikazati promjene ključnih statističkih pokazateljau razdoblju pripreme za članstvo i po ulasku u EU za poljoprivredu i ruralni razvoj. Analiziratće se makroekonomski pokazatelji (BDV, zaposlenost, vanjsko-trgovinska bilanca i sl.),struktura zemljišta, proizvodnje i proizvođačke cijene. Očekuje se da će rezultati pokazatinapredak u obradi i dostupnosti statističkih podataka s približavanjem datuma članstva, ali isilazni trend kretanja većine pokazatelja s procesom liberalizacije.Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Agrarna ekonomika, Poljoprivredna tehnika

Tema rezervirana

Page 27: Obrazac za predlaganje tema Završnih radova - agr.unizg.hr · Agrošumarstvo je sustav upravljanja zemljištem i tehnologijom proizvodnje poljoprivrednih i šumarskih proizvoda koji

44. Mentor Doc. dr. sc. Ornella MikušNeposredni voditelj (ako ima) -Naslov radaRegionalna obilježja poljoprivredne proizvodnje: primjer odabrane županijeOpis predložene temeCilj rada je na primjeru odabrane županije utvrditi specifične ekonomske i proizvodnepokazatelje razvoja poljoprivrede unazad deset godina te opisati sadašnje stanje snaglaskom na modernizaciju i inovacije (ekološka proizvodnja, proizvodnja obnovljiveenergije) te prilagodbu globalnim trendovima (kvaliteta hrane, lokalna hrana, diversifikacijana gospodarstvu i sl.).Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Agrarna ekonomika, Poljoprivredna tehnika

Tema rezervirana

Page 28: Obrazac za predlaganje tema Završnih radova - agr.unizg.hr · Agrošumarstvo je sustav upravljanja zemljištem i tehnologijom proizvodnje poljoprivrednih i šumarskih proizvoda koji

Svetošimunska 25, HR – 10000 Zagreb, Hrvatska Tel. +385 (0) 1 2393777, Faks +385 (0) 1 2315300 P.P. 1. 10002 Zagreb, Hrvatska-Croatia, E-mail: [email protected], www.agr.unizg.hr IBAN: HR1823600001101221840, MB: 3283097, OIB: 76023745044, PDV ID: HR76023745044

Obrazac za predlaganje tema Završnih radova

Vijeću preddiplomskog studija: Ekološka poljoprivreda Akademska godina: 2018/2019.

45. Mentor Prof. dr. sc. Boro Mioč Neposredni voditelj (ako ima) dr. sc. Valentino Držaić Naslov radaVažnost odabira pasmine u ekološkoj ovčarskoj i kozarskoj proizvodnjiOpis predložene temeU Republici Hrvatskoj ekološka ovčarska i kozarska proizvodnja poprilično su nerazvijene islabo organizirane iako za njih postoje jako dobri uvjeti. Ekološko ovčarstvo i kozarastvo,njihova proizvodna i gospodarska učinkovitost pod utjecajem je brojnih čimbenika od kojihje genotip (pasmina) jedan od najvažnijih. Stoga je cilj ovog rada opisati kriterije i najvažnijeodlike pasmina ovaca i koza za organizaciju kvalitativno i kvantitativnoučinkovite ekološkeovčarske i kozarske proizvodnje.Tema prijavljena i na studiju/ima(ako je tema ponuđena i na drugom studiju)Tema rezervirana

Page 29: Obrazac za predlaganje tema Završnih radova - agr.unizg.hr · Agrošumarstvo je sustav upravljanja zemljištem i tehnologijom proizvodnje poljoprivrednih i šumarskih proizvoda koji

Svetošimunska 25, HR – 10000 Zagreb, Hrvatska Tel. +385 (0) 1 2393777, Faks +385 (0) 1 2315300 P.P. 1. 10002 Zagreb, Hrvatska-Croatia, E-mail: [email protected], www.agr.unizg.hr IBAN: HR1823600001101221840, MB: 3283097, OIB: 76023745044, PDV ID: HR76023745044

Obrazac za predlaganje tema Završnih radova

Vijeću preddiplomskog studija: Ekološka poljoprivreda Akademska godina: 2018./2019.

46. Mentor Doc. dr. sc. Zvonimir PrpićNeposredni voditelj (ako ima)Naslov radaKritične faze u uzgoju rasplodnog podmlatka u kozarstvuOpis predložene temeOsnovna pretpostavka uspješne kozarske proizvodnje jest kvalitetno osnovno stado dobroggenetskog potencijala, zdravo, dobro paženo i hranjeno. Stoga suvremena kozarskaproizvodnja nije održiva bez dobrog menadžmenta, osobito u kritičnim fazama uzgojarasplodnog podmlatka. Cilj je rada opisati sve najzahtjevnije faze uzgoja rasplodnogpodmlatka, bez obzira na proizvodni cilj. U radu će biti opisane priprema i organizacijajarenja, mliječna hranidba jaradi, načini odbića jaradi, hranidba rasplodnog podmlatka tepriprema i organizacija pravodobnog prvog pripusta mladih jarica i jarića.Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Animalne znanosti

Tema rezervirana

47. Mentor Doc. dr. sc. Zvonimir PrpićNeposredni voditelj (ako ima)Naslov radaMogućnosti povećanja proizvodnje mlijeka hrvatskih izvornih pasmina kozaOpis predložene temeProizvodnja kozjeg mlijeka u Hrvatskoj zasniva se na inozemnim (visokomliječnim)pasminama koza, dok su hrvatske izvorne pasmine koza u proizvodnji mlijeka malozastupljene, a njihove mliječne odlike su skromne. Međutim, na temelju provedenihistraživanja zamjetna je velika varijabilnost u količini proizvedenoga mlijeka unutarpasmina, što upućuje na velik potencijal povećanja proizvodnje. Stoga je cilj rada prikazatiuzgojne i tehnološke mogućnosti povećanja proizvodnje mlijeka izvornih pasmina koza krozselekciju, hranidbu u pojedinim fazama uzgoja i proizvodnje (završetak gravidnosti, početaklaktacije), primjenu ranog odvajanja/odbića jaradi i dr.

Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Animalne znanosti

Tema rezervirana

Page 30: Obrazac za predlaganje tema Završnih radova - agr.unizg.hr · Agrošumarstvo je sustav upravljanja zemljištem i tehnologijom proizvodnje poljoprivrednih i šumarskih proizvoda koji

48. Mentor Doc. dr. sc. Zvonimir Prpić Neposredni voditelj (ako ima)Naslov radaMogućnosti povećanja proizvodnje jarećeg mesa hrvatskih izvornih pasmina kozaOpis predložene temeHrvatske izvorne pasmine koza čine najveći dio ukupne populacije koza u Hrvatskoj, pričemu je hrvatska šarena koza pojedinačno najbrojnija pasmina. Iako se proizvodnjajarećeg mesa u Hrvatskoj pretežno zasniva na izvornim pasminama, njihove odlike vezaneuz proizvodnju mesa (plodnost, veličina legla, porodna masa i prirast jaradi, stupanjiskoristivosti trupa (randman), klaonička masa i dr.) su relativno skromne, čak i u usporedbis visokomliječnim genotipovima koza. Stoga je cilj predloženog rada opisati mogućnostipovećanja proizvodnje jarećeg mesa u hrvatskih izvornih pasmina koza.Tema prijavljena i na studiju/ima(ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Animalne znanosti

Tema rezervirana

Page 31: Obrazac za predlaganje tema Završnih radova - agr.unizg.hr · Agrošumarstvo je sustav upravljanja zemljištem i tehnologijom proizvodnje poljoprivrednih i šumarskih proizvoda koji

Svetošimunska 25, HR – 10000 Zagreb, Hrvatska Tel. +385 (0) 1 2393777, Faks +385 (0) 1 2315300 P.P. 1. 10002 Zagreb, Hrvatska-Croatia, E-mail: [email protected], www.agr.unizg.hr IBAN: HR1823600001101221840, MB: 3283097, OIB: 76023745044, PDV ID: HR76023745044

Obrazac za predlaganje tema Završnih radova

Vijeću preddiplomskog studija: Ekološka poljoprivreda Akademska godina: 2018./2019.

49. Mentor Doc. dr. sc. Vedran RubinićNeposredni voditelj (ako ima) Ivan Magdić, mag. ing. agr.Naslov radaUsporedba terenske procjene i laboratorijske analize udjela karbonata u tluOpis predložene temePrisutnost karbonata, u užem smislu kalcijevog karbonata (CaCO3), bitno utječe nasvojstva tla kao što su struktura i pH, kao i na mobilnost/pristupačnost elemenata u tlu. Naterenu se CaCO3 detektira kapanjem 10%-tne HCl na tlo. U slučaju izostanka reakcije, tloje nekarbonatno. Ako pak do reakcije dođe, intenzitet pjenjenja i/ili šumljenja indicira udioCaCO3. Cilj rada je ispitati pouzdanost audiovizualne procjene udjela CaCO3 u tluusporedbom s rezultatima laboratorijske analize udjela CaCO3 volumetrijskom metodompomoću kalcimetra. U tu svrhu će se analizirati 20 uzoraka tla.Tema prijavljena i na studiju/ima Biljne znanosti, Agroekologija, Hortikultura(ako je tema ponuđena i na drugom studiju)Tema rezervirana

50. Mentor Doc. dr. sc. Vedran RubinićNeposredni voditelj (ako ima)Naslov radaUtjecaj teksture i organske tvari na adsorpcijski kompleks tlaOpis predložene temeAdsorpcijski kompleks tla (AK) čine mineralni i organski koloidi tla, koji su sposobniadsorbirati i otpuštati (izmjenjivati) ione otopine tla. Značaj AK za tlo je višestruk - o njemuovisi sadržaj i pristupačnost elemenata u tlu, pH i redoks potencijal tla, te struktura i s njompovezana fizikalna svojstva tla. Ključne komponente AK su minerali gline i humificiranaorganska tvar tla. Stoga je cilj ovog rada, pregledom relevantnih literaturnih izvora,analizirati aspekte utjecaja teksture (prvenstveno sadržaja i tipa gline) i organske tvari tla(odnosno sadržaja i forme humusa) na značajke AK.Tema prijavljena i na studiju/ima Biljne znanosti, Agroekologija, Hortikultura(ako je tema ponuđena i na drugom studiju)Tema rezervirana

Page 32: Obrazac za predlaganje tema Završnih radova - agr.unizg.hr · Agrošumarstvo je sustav upravljanja zemljištem i tehnologijom proizvodnje poljoprivrednih i šumarskih proizvoda koji

Svetošimunska 25, HR – 10000 Zagreb, Hrvatska Tel. +385 (0) 1 2393777, Faks +385 (0) 1 2315300 P.P. 1. 10002 Zagreb, Hrvatska-Croatia, E-mail: [email protected], www.agr.unizg.hr IBAN: HR1823600001101221840, MB: 3283097, OIB: 76023745044, PDV ID: HR76023745044

Obrazac za predlaganje tema Završnih radova

Vijeću preddiplomskog studija: Ekološka poljoprivreda Akademska godina: 2018./2019.

51. Mentor Izv.prof.dr.sc. Martina Skendrović BabojelićNeposredni voditelj (ako ima) /Naslov radaTradicionalne voćne vrste na području Zagrebačke županijeOpis predložene temeRaznolikost voćnih vrsta kao i lokalnih tradicionalnih sorata tipično je obilježje pojedinihpodručja u RH. Tradicionalne voćne vrste se obično odlikuju visokom starošću stabala i kodnas obično nemaju veliki ekonomski značaj iz razloga što se ne iskoriste u potpunosti.Naime one predstavljaju bogat izvor svježeg voća te voća za preradu. Cilj rada je natemelju znanstvene i stručne literature kao i obilaskom terena utvrditi prisutnostitradicionalnih voćnih vrsta na pojedinim područjima Zagrebačke županije, opisati ih iistražiti mogućnost njihova očuvanja kao i potencijal uzgoja.Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Biljne znanosti, Agroekologija, Zaštita bilja

Tema rezervirana

52. Mentor Izv.prof.dr.sc. Martina Skendrović BabojelićNeposredni voditelj (ako ima) /Naslov radaMorfološka, biološka i ekološka svojstva planikeOpis predložene temePlanika (Arbutus unedo L.) je zapostavljena voćna vrsta čije su prirodne populacijerasprostranjene u području mediteranske klime. Značajno pridonosi bioraznolikosti, aujedno ima velik ekološki i ekonomski potencijal. Zbog svojih ljekovitih, aromatičnih, ali ibrojnih drugih svojstva u posljednje vrijeme privlači pozornost i predmet je brojnihistraživanja u zemljama širom Mediterana. Cilj rada je na temelju literature istražitirasprostranjenost prirodnih populacija planike u primorskim krajevima Hrvatske, te opisatinjena morfološka, biološka i ekološka svojstva.Tema prijavljena i na studiju/ima (ako je tema ponuđena i na drugom studiju)

Ne

Tema rezervirana

Page 33: Obrazac za predlaganje tema Završnih radova - agr.unizg.hr · Agrošumarstvo je sustav upravljanja zemljištem i tehnologijom proizvodnje poljoprivrednih i šumarskih proizvoda koji

Svetošimunska 25, HR – 10000 Zagreb, Hrvatska Tel. +385 (0) 1 2393777, Faks +385 (0) 1 2315300 P.P. 1. 10002 Zagreb, Hrvatska-Croatia, E-mail: [email protected], www.agr.unizg.hr IBAN: HR1823600001101221840, MB: 3283097, OIB: 76023745044, PDV ID: HR76023745044

Obrazac za predlaganje tema Završnih radova

Vijeću preddiplomskog studija: Ekološka poljoprivreda Akademska godina: 2017./2018.

53. Mentor Prof. dr. sc. Marina Vranić Neposredni voditelj (ako ima)Naslov radaUtjecaj zamjene kukuruza sirutkom u prahu na konzumaciju i probavljivost obrokabaziranog na sjenaži talijanskog ljuljaOpis predložene temeSirutka je nus proizvod mljekarske industrije i potencijalni zagađivač okoliša. Sušenjemsirutke se dobije krmivo bogato laktozom koje se može duže uskladištiti i koristit kaododatak obroku domaćih životinja. Cilj završnog rada je utvrditi utjecaj djelomične zamjenemljevenog kukuruza, kao dodatka sjenaži talijanskog ljulja, na konzumaciju i probavljivostsuhe tvari (ST) obroka.Hipoteza ovog rada je da će djelomična zamjena mljevenog kukuruza sirutkom u prahupovećati konzumaciju ST i probavljivost ST obroka u hranidbi kastriranih ovnova.Tema prijavljena i na studiju/ima(ako je tema ponuđena i na drugomstud ju)Tema rezervirana