obČina sveta trojica v slovenskih goricah...občine sveta trojica v slovenskih goricah (muv št....

72
OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH OBČINSKI SVET 17. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETA TROJICA (05/08) (07. AVGUSTA 2008 OB 18 00 URI) Avgust, 2008

Upload: others

Post on 14-Feb-2021

10 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAHOBČINSKI SVET

  17. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETA TROJICA

  (05/08)

  (07. AVGUSTA 2008 OB 18 00 URI)

  Avgust, 2008

 • OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH

  OBČINSKI SVET

  Številka: 03230-5/2008Datum: 28. 07. 2008

  Na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 03/07 in 29/07)

  Sklicujem

  17. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

  ki bo v četrtek, 07.08.2008, ob 18 00 ,

  v sejni sobi Občine Sveta Trojica, Mariborska cesta 1, 2235 Sv. Trojica v Slovenskih goricah.

  PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Sprejem dnevnega reda,2. Potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta, 3. Potrditev končnega seznama upravičencev do vračil vlaganj v javno telekomunikacijsko

  omrežje na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,4. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sveta

  Trojica v Slovenskih goricah za programsko obdobje 2008 - 2013,5. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna za leto 2008,6. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Knjižnice Lenart,7. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.

  Gradivo je v elektronski obliki objavljeno na spletnih straneh Občine na naslovu; www.sv-trojica.si

  Prosim za zanesljivo udeležbo !

  Župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

  Darko Fras, univ.dipl.prav.

  VABLJENI:• 1 - 8; člani Občinskega sveta, • 9; predstavnik/ca Nadzornega odbora,• 10; predstavniki medijev.

  1

  http://www.sv-trojica.si/

 • 2OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH

  OBČINSKI SVET

  Številka: 03230-4/2008Datum: 07. 08. 2008

  POTRDITEV ZAPISNIKA IN SKLEPOV 16. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA

  OBČINE SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH

  PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricahGRADIVO PRIPRAVILA: Barbara Cvetko

  3

 • O B Č I N A S V E T A T R O J I C A V S L O V E N S K I H G O R I C A H

  O B Č I N S K A U P R A V A

  Številka : 03230-4/2008Datum: 03. 05. 2008

  Z A P I S N I K

  15. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki je bila v četrtek, 3. 7. 2008 ob 17.10 uri v prostorih Občine Sveta Trojica v Slovenskih

  goricah

  NAVZOČI:

  Darko FRAS - župan, Janez VOGLAR – podžupan, Karel ČUČEK, Branko ŽEL, Srečko POŠTRAK, Danijel TUŠEK, Drago LIPIČ – člani občinskega sveta.

  UPRAVIČENO ODSOTNI:

  Dušan MALEK, Albin POSTRUŽNIK – člana občinskega sveta.

  OSTALI PRISOTNI:

  Srečko Aleksander PADOVNIK – direktor občinske uprave, Anita ROBIČ – članica nadzornega odbora, Darko ŠKERGET – ravnatelj Osnovne šole Sveta Trojica, Irena KOCBEK – računovodkinja Osnovne šole Sveta Trojica, Janja ŠIJANEC – občinska uprava, Jože ŽEL - občinska uprava, Tanja KOBAN - občinska uprava, Barbara CVETKO - občinska uprava, Zmago ŠALAMUN – predstavnik medijev

  K točki 1:Sprejem dnevnega reda

  Župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah je pozdravil navzoče ter jih hkrati obvestil, da sta Dušan MALEK, Albin POSTRUŽNIK – člana občinskega sveta sporočila svojo odsotnost.

  Navzočim je bilo izročeno dodatno gradivo k 16. redni seji; »dopolnjen Sklep o sprejetju letnega poročila Mariborskega vodovoda, javnega podjetja d.d. za leto 2007«.

  Seja je sklepčna. Prisotnih 6 od 8 članov občinskega sveta.

  Župan je predlagal umik točke 3 »Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah – druga obravnava« in podal predlog dnevnega reda v razpravo.

  Drugih predlogov ali pripomb ni bilo, zato je bil tako oblikovan predlog dnevnega reda podan na glasovanje:

  Mariborska cesta 1, 2235 SV . T R O J I C A V SL O V . G O R .Tel: +386 (0)2 720 50 20;FAKS: +386 (0)2 729 50 25; e-mail: [email protected]

  5

  mailto:[email protected]

 • O B Č I N A S V E T A T R O J I C A V S L O V E N S K I H G O R I C A H

  O B Č I N S K A U P R A V A

  SKLEP ŠT. 175

  Na podlagi 20. člena Statuta občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 02/2007 in 29/2007) in 27. ter 33. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 03/2007 in 29/2007) Občinski svet občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah sprejme dnevni red 16. redne seje Občinskega sveta Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah v naslednji obliki;

  1. Sprejem dnevnega reda,2. Potrditev zapisnika 15. redne seje občinskega sveta, 3. Sklep o določitvi ekonomske cene v Vrtcu OŠ Sveta Trojica4. Sklep o sprejemu letnega poročila Mariborskega vodovoda d.d.5. Letni program športa v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto

  20086. Odlok o spremembi Odloka o telekomunikacijah o načinu sestava

  upravičencev za vračilo in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev teh pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

  7. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2008 – prva obravnava

  8. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov. PRISOTNIH 6 SVETNIKOV: 6 ZA

  K točki 2:Potrditev zapisnikov 15. redne seje občinskega sveta

  V okviru te točke in obravnave zapisnikov, je Župan povedal, da so v zapisnikih povzete le bistvene sestavine. Župan je odprl razpravo na zapisnik. Drago LIPIČ je opozoril, da je v zapisniku pri točki 11. - Sklep o soglasju k podpisu poravnave med Občino Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Kulturnim društvom »Ernest Golob – Peter«(na strani 12 in 13) pri razpravi Janeza VOGLARJA zapisano, da omenjenega kulturnega društva ni več, kar ne drži. Omenjeno društvo ni več v takšni sestavi kot nekoč, sicer pa še društvo deluje. Župan je pojasnil, da se bo naredil popravek v originalnem zapisniku. Drugih pobud za spremembe ali dopolnitve ni bilo, zato je sledil sprejem sklepa;

  SKLEP ŠT. 176:

  Na podlagi 32. člena Poslovnika (MUV, št. 03/07) občinski svet sprejme zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah z popravkom.

  PRISOTNIH 6 SVETNIKOV: 6 ZA

  Mariborska cesta 1, 2235 SV . T R O J I C A V SL O V . G O R .Tel: +386 (0)2 720 50 20;FAKS: +386 (0)2 729 50 25; e-mail: [email protected]

  6

  mailto:[email protected]

 • O B Č I N A S V E T A T R O J I C A V S L O V E N S K I H G O R I C A H

  O B Č I N S K A U P R A V A

  K točki 3:Sklep o določitvi ekonomske cene v Vrtcu OŠ Sveta Trojica

  K tej točki sta bila vabljena ravnatelj in računovodkinja Osnovne Šole Sveta Trojica, gospod Darko Škerget in gospa Irena Kocbek.

  Župan je uvodoma pojasnil, da je potrebno oblikovati novo ceno za program v vrtcih, saj se prehaja iz enega oddelka na tri. Na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, vrtci oblikujejo cene programov za otroke v oddelkih; prvega starostnega obdobja, drugega starostnega obdobja in kombinirani oddelek. Cene oblikovane po tej metodologiji, so podlaga za izračun plačila staršev in izračun razlike med ceno programa in plačilom staršev. Kot elementi za oblikovanje cen programov se upoštevajo stroški dela, stroški materiala in storitev ter stroški živil za otroke. Posebej je Župan poudaril, da med elemente cene ne sodijo stroški za investicijsko vzdrževanje in investicije, ki jih vrtcem v skladu z zakonom zagotavlja lokalna skupnost in vsi drugi stroški, ki niso neposredno povezani z izvajanjem programa v okviru javne službe. K predlogu sklepa je bilo priloženo naslednje gradivo; Predlog ekonomske cene posredovan iz Vrtca in OŠ Sveta Trojica, Ugotovitveni sklep Ministrstva za šolstvo in šport ter Višina ekonomskih cen v sosednjih občinah.Župan ocenjuje, da je predlog cene pripravljen s strani OŠ sicer v skladu s pravilnikom in metodologijo, vendar je višji od cen v sosednjih občinah in tudi od povprečnih cen v Sloveniji. Župan ocenjuje, da je predlagana cena s strani občinske uprave primerljiva z cenami sosednjih občin in bi po njegovih ocenah morala zadostovati za pokrivanje dejanskih stroškov. V delovanju vrtca se prehaja na bistveno višji nivo. Župan je predal besedo ravnatelju in računovodkinji Vrtca in Osnovne šole Sveta Trojica, katera sta podala primerjavo izračunanih cen vrtec na drugih šolah. Menita, da je predlog cene s strani občinske uprave prenizek. Župan ocenjuje, da ni prevelikega razkoraka med predlaganima cenama s strani občinske uprave in s strani Vrtca in OŠ Sveta Trojica. Cilj je, da vrtec posluje pozitivno, da ne bo izgube. V razpravi se je pojavilo vprašanje glede primarnega obsega dela strokovno tehničnega kadra. Župan predlaga da se iz obrazložitve na strani 24 v gradivu briše 4 odstavek, ki se glasi;Glede na to, da ne bo potrebnih dodatnih zaposlitev tehničnega kadra zaradi povečanja števila oddelkov, predlagamo ceno, ki upošteva povečanje strokovnih delavcev (vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja), ne upošteva pa se povečanje tehničnega kadra. V Vrtcu in OŠ Sveta Trojica zaradi uvedbe treh oddelkov ne bo potrebno dodatno zaposlovati tehničnega osebja, zato predlagamo da se upošteva enak delež tehničnega osebja, kakor je bil upoštevan v šolskem letu 2007/08. Pri izračunu ekonomske cene se torej upošteva le povečanje strokovnega kadra ( vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja)

  Prav tako je župan poudaril, da je vrtec že dobil soglasje na novo sistemizacijo in da mora ravnatelj pri sklepanju pogodb ali aneksov upoštevati obseg del za posamezna delovna mesta v skladu z veljavno sistemizacijo.

  Mariborska cesta 1, 2235 SV . T R O J I C A V SL O V . G O R .Tel: +386 (0)2 720 50 20;FAKS: +386 (0)2 729 50 25; e-mail: [email protected]

  7

  mailto:[email protected]

 • O B Č I N A S V E T A T R O J I C A V S L O V E N S K I H G O R I C A H

  O B Č I N S K A U P R A V A

  V razpravi so sodelovali: Drago LIPIČ, Srečko POŠTRAK, Branko ŽEL, Danijel TUŠEK, Janez VOGLAR in Karel ČUČEK, ki so predlog Župana podprli.Sledilo je glasovanje in sprejem sklepa;

  SKLEP ŠT. 177:

  Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS št. 100/05 – UPB in 25/08), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03 in 120/05) in na podlagi Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV št. 2/07 in 29/07) Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah na svoji 16. redni seji, dne 3.7.2008 sprejme Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu OŠ Sv. Trojica.

  PRISOTNIH 6 SVETNIKOV: 6 ZA

  Ob 18. 45 uri sta sejo zapustila Irena KOCBEK in Darko ŠKERGET.

  K točki 4:Sklep o sprejemu letnega poročila Mariborskega vodovoda d.d.

  Župan pojasni, da ustanovitelj sprejema letno poročilo za javno podjetje, ki opravlja gospodarsko javno službo. Ustanovitelji so vse občine, ki jih oskrbuje Mariborski vodovod d.d. z vodo. Letno poročilo (celotno je bilo priloženo k gradivu) sprejemajo vsi občinski sveti občin ustanoviteljic posebej. Sklep o sprejemu letnega poročila Mariborskega vodovoda d.d. je bil dopolnjen v 2. členu in posredovan na klop. Na podlagi letnega poročila Mariborskega vodovoda d.d. za leto 2007, je bil ugotovljeno, da je nepokrit del amortizacije, ki ga je dolžna Občina po standardu 35 odpisati v breme obveznosti do občine enaka višini izgube, torej znaša 38.670€. Za ta znesek se zmanjša vrednost sredstev v upravljanju. Ostanek amortizacije v višini 9.239,85€ se prenese v leto 2008 in je namenjen investicijam v infrastrukturo. Priključna zmogljivost pa so sredstva, ki so izključen prihodek Občine in sicer kot namenska sredstva. Sredstva se zbirajo na računu Mariborskega vodovoda in se lahko kadarkoli prenesejo na račun občine. Stanje priključne zmogljivosti na dan 31.12.2007 je bilo 23.045,16€; plan za leto 2008 je 26.087€. Na odprto razpravo ni bilo predlogov ali pripomb, zato je sledilo glasovanje in sprejem sklepa:

  SKLEP ŠT. 178:

  Na podlagi 26. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 127/2006) in 7. člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 02/2007 in 29/2007), Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah na svoji 16. redni seji, dne 03. 07. 2008, sprejme Sklep o sprejetju letnega poročila Mariborskega vodovoda, javnega podjetja d.d. za leto 2007.

  PRISOTNIH 6 SVETNIKOV: 6 ZA

  Mariborska cesta 1, 2235 SV . T R O J I C A V SL O V . G O R .Tel: +386 (0)2 720 50 20;FAKS: +386 (0)2 729 50 25; e-mail: [email protected]

  8

  mailto:[email protected]

 • O B Č I N A S V E T A T R O J I C A V S L O V E N S K I H G O R I C A H

  O B Č I N S K A U P R A V A

  K točki 5:Letni program športa v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2008

  Predlog letnega programa športa v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2008 je pripravila Tanja Koban. Župan pojasni, da je program enak kot lani, sprememba je edino v tem, da letni program športa za leto 2008 vključuje program šole tenisa za predšolske in osnovnošolske otroke. Občina bo v letu 2008 na podlagi sprejetega proračuna namenila skupaj 558.700,00€ za izvedbo letnega programa športa v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah. Za redno vzdrževanje zunanjih športnih objektov 2.500€, za dejavnost športnih društev in projektov v skupni višini 7.500 €, za upravljanje, čiščenje in obratovalne stroške telovadnice OŠ Sveta Trojica, za izvajanje športnega programa izvenšolskih športnih aktivnosti v skupni višini 1.700€, za izredne pomoči v športu 2.000€, za investicije in investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih v višini 180.000€, za opremo športne dvorane v skupni vrednosti 350.000€ in za izgradnjo ŠRC (jezero in Osek) v skupni vrednosti 15.000€.

  Župan je odprl razpravo v kateri so sodelovali Branko ŽEL, Danijel TUŠEK, Srečko POŠTRAK in Karel ČUČEK. Župan je hkrati pojasnil, da je ob šolskem igrišču predvidena celotna obnova ograje, rekonstrukcija ceste, ureditev parkirišč, ureditev igrišča za vrtec, preplastitev šolskega igrišča z umetno maso, elektro napeljava in javna razsvetljava. Ti projekti so v preučevanju, na osnovi teh projektov bo pridobljeno gradbeno dovoljenje, na osnovi tega pa uporabno dovoljenje. Prav tako je Župan podal informacijo o vandalizmu na javnih objektih in površinah. Povzročena je bila poškodbe nove fasade na vrtcu. S strani je že bila podana prijava na policijsko postajo, kateri bodo skušali odkriti povzročitelja. Hkrati še je Župan podal informacijo o ureditvi športnih površin v Oseku in informacijo o financiranju šole tenisa. Ker ni bilo predlogov za spremembe je Župan dal predlog Letnega programa športa v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah na glasovanje;

  Ob 19.15 uri je sejo zapustil Danijel TUŠEK.

  SKLEP ŠT. 179:

  Na podlagi 7. člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 02/2007 in 29/2007) 9. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 27/2007) in 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah na svoji 16. redni seji, dne 03. 07. 2008, sprejme Letni program športa v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2008.

  PRISOTNIH 5 SVETNIKOV: 5 ZA

  Mariborska cesta 1, 2235 SV . T R O J I C A V SL O V . G O R .Tel: +386 (0)2 720 50 20;FAKS: +386 (0)2 729 50 25; e-mail: [email protected]

  9

  mailto:[email protected]

 • O B Č I N A S V E T A T R O J I C A V S L O V E N S K I H G O R I C A H

  O B Č I N S K A U P R A V A

  K točki 6:Odlok o spremembi odloka o telekomunikacijah o načinu sestave seznama

  upravičencev za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

  Župan pojasni da je Komisija za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah že zasedala. Prav tako pojasni da sta na spletnih straneh občine in na oglasni deski objavljena 2 seznama upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Na seznamu 1 so upravičenci, kateri imajo popolne vloge, na seznamu 2 so upravičenci, katerih vloge so nepopolne. Vsi ki so na tem seznamu so že, ali še bodo prejeli poziv za dopolnitev vloge. Do naslednje seje bo narejen končni seznam upravičencev. Župan ocenjuje, da se bodo konec avgusta 2008 izdelale in posredovale odločbe upravičencem, v mesecu septembru pa se bi vršila izplačila upravičencem. V samem Odloku pa ni bistvenih sprememb, gre le za spremembo dikcije v 8. členu, ki se sedaj glasi:»Na podlagi dokončnih odločitev o ugovorih ali pritožbah komisija ustrezno dopolni predlog seznama končnih upravičencev in ga da v potrditev Občinskemu svetu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah.«

  in za spremembo drugega odstavka v 12. členu, ki se spremeni tako, da se glasi:»Zoper odločbo je dovoljena pritožba pri županu v roku 15 dni od njene vročitve.«

  Prav tako je Župan predlagal združitev prve in druge obravnave. Na odprto razpravo ni bilo predlogov ali pripomb, zato je Župan dal predlog odloka na glasovanje:

  SKLEP ŠT. 180 :

  Na podlagi 78. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 03/2007 in 29/2007) Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah na 16. redni seji, dne 3. 7.2008, sprejme sklep, da se združita prva in druga obravnava Odloka o spremembi odloka o telekomunikacijah o načinu sestave seznama upravičencev za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

  PRISOTNIH 5 SVETNIKOV: 5 ZA

  SKLEP ŠT. 181:

  Na podlagi 6. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/2007 – UPB4), 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 02/2007 in 29/2007) ter v skladu z 21. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 03/2007 in 29/2007) Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah na svoji 16. redni seji, dne 03. 07. 2008, sprejme Odlok o spremembi odloka o načinu

  Mariborska cesta 1, 2235 SV . T R O J I C A V SL O V . G O R .Tel: +386 (0)2 720 50 20;FAKS: +386 (0)2 729 50 25; e-mail: [email protected]

  10

  mailto:[email protected]

 • O B Č I N A S V E T A T R O J I C A V S L O V E N S K I H G O R I C A H

  O B Č I N S K A U P R A V A

  sestave seznama upravičencev za vračilo in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

  PRISOTNIH 5 SVETNIKOV: 5 ZA

  K točki 7:Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2008

  – prva obravnava

  Uvodoma Župan pojasni, da je predlog rebalansa pripravila Janja Šijanec. Pojasni tudi, da se pripravlja rebalans zaradi načrtovanih investicij, ki se bistveno povečujejo, predvsem izgradnja osnovne šole, nekatera sredstva bo potrebno razporejat.Župan je besedo predal direktorju OU gospodu Srečku A. Padovniku. Direktor je najprej pojasnil, da se nič ne umika iz načrta razvojnih programov, rebalans pa se izvaja iz razloga, ker se bodo nekatere investicije izvajale prej kot so bile načrtovane. Ko se je pripravljal proračun, ni bilo načrtovano, da se bo v celoti prenavljal vrtec, zato je prišlo do povišanj. Delna sredstva se zagotavljajo v letošnjem letu, nekaj v lanskem, ostanek pa v prihodnjem letu. 20% sredstev po pogodbi se izvajalcu poravnajo po kvalitetnem prevzemu. Sam proračun ima več kot 69% investicij, 30% je porabe. Župan je predlagal skrajšan postopek sprejema Odloka o rebalansu proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2008. V razpravi je sodeloval Branko ŽEL, ki je predlog podprl. Sledilo je glasovanje in sprejem sklepa;

  SKLEP ŠT. 182:

  Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 02/2007), Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah na. 16. redni seji, dne 3. 7 .2008, sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2008.

  PRISOTNIH 5 SVETNIKOV: 5 ZA

  K točki 8:Pobude in vprašanja svetnikov

  Pobude in vprašanja so podali naslednji člani;

  Srečko POŠTRAK- je želel informacijo o predvidenem času dokončanja del ob izgradnji Osnovne šole Sv.

  Trojica.

  Mariborska cesta 1, 2235 SV . T R O J I C A V SL O V . G O R .Tel: +386 (0)2 720 50 20;FAKS: +386 (0)2 729 50 25; e-mail: [email protected]

  11

  mailto:[email protected]

 • O B Č I N A S V E T A T R O J I C A V S L O V E N S K I H G O R I C A H

  O B Č I N S K A U P R A V A

  Župan je pojasnil, da je rok za dokončanje 15.8.2008. Terminski plan se sicer še vedno dopolnjuje. Sicer izvajalec zagovarja, da bo končana do 15.10.2008. Župan ocenjuje, da bi dela vendarle morala biti končana do 19.9.2008.

  - želel je informacijo o terminu sestanka krajanov Oseka v zvezi z asfaltiranjem cest JP 703 971, JP 703-972, JP 703-981 – del.

  Župan in referent za javne gospodarske službe pojasnita da bo sestanek 15. 7. 2008 ob 18.00 uri, ter da so bila vabila že poslana. Župan tudi pojasni, da je odprt razpis za izbiro izvajalca.

  - predlaga da se ob cesti v Oseku (Bukovje) zasipajo jarki.Župan pojasni, da se bo opravil strokovni ogled z upravljalcem in občinsko upravo. Tako se bo ugotovilo stanje in se bodo dorekli ukrepi.

  - predlaga, da se da se dogovori in uskladi termin za sestanek z g. Pepevnikom (Društvo paraplegikov), glede športnega centra v Oseku.

  Župan pove, da se termin z g. Pepevnikom že usklajuje.

  Branko ŽEL- opozori na okvaro kljuke in pipe na pokopališču. Referent za javne gosp. službe pojasni, da bo 4.7.2008 opravil prevzem del na obnovi mrliške vežice in preučil opozorila.

  - Želi informacijo kaj je z izplačilom sredstev za nadomestilo škode po suši za leto 2007.

  Referent za javne gospodarske službe pojasni, da po zagotovilih iz Ministrstva za kmetijstvo predvidevajo izplačilo odškodnine šele v mesecu septembru ali oktobru 2008. Že pred tem pa je bilo na eni izmed sej občinskega sveta pojasnjeno , da so bile vse vloge za sušo obravnavane ter tudi pozitivno odobrene.

  - Glede Šilec Ludvika – pojasni, da bi mu naj bilo glede odvoza odpadkov s strani OU obljubljeno, da se bo odvoz odpadkov vršil od njegove hiše. Pojasni, da še to ni realizirano.

  Župan in referent za javne gospodarske službe pojasnita, da je to dezinformacija, da je sicer gospod Šilec bil pri referentu za javne gospodarske službe, vendar mu ni bilo nič obljubljeno. Sicer pa se bodo kmalu definirala nova odjemna mesta in v kolikor bo mogoče bo realizirano.

  - opozori na nepreglednost križišča Senarska – Gočova (RI – 229, LC 203 111) ter da bi bilo potrebno ukrepat, saj je bilo že kar nekaj prometnih nesreč. Prav tako je želel informacijo glede izgradnje pločnikov na nadvozih v Sp. Senarski

  Župan pojasni, da zbor občanov, takoj ko bo usklajen termin z ministrstvom. Za termin se Župan dogovarja.

  - Je želel informacijo ali je možnost finančne podpore nove maše iz občinskega proračuna.

  Mariborska cesta 1, 2235 SV . T R O J I C A V SL O V . G O R .Tel: +386 (0)2 720 50 20;FAKS: +386 (0)2 729 50 25; e-mail: [email protected]

  12

  mailto:[email protected]

 • O B Č I N A S V E T A T R O J I C A V S L O V E N S K I H G O R I C A H

  O B Č I N S K A U P R A V A

  Župan ocenjuje, da nimamo nobene pravne podlage za financiranje nove maše. Možnost je, da se v kontekstu njihovih programov krijejo stroški društev, ki sodelujejo z svojimi programi.

  Drago LIPIČ- je želel informacijo glede ležečih policajev. Pobuda za prestavitev na druge lokacije

  le-teh je bila podana že na eni izmed sej. Želi informacijo o času realizacije.Župan pojasni, da je to projekt, kateri je predviden za to leto. Sklicana bo komisija za ogled, katera bo zadevo tudi preučila. - opozori, na neprimerno parkiranje ob gostinskem lokalu (Marcel), kjer avtomobili

  parkirani na pločniku ovirajo promet.Župan pojasni, da je bil na sestanku glede prometne varnosti, kjer je tudi izpostavil to problematiko. Dogovor je bil, da se bo situacija preverjala predvsem ob vikendih. Trajna rešitev pa bo izgradnja dodatnih parkirnih prostorov za šolskim igriščem. - Opozori, da gasilci črpajo in razvažajo vodo za bazene, v večernih urah, ko je največja

  poraba vode. Župan pojasni, da se bo opozorilo gasilce, ter da se bo poskusilo uredit, da se to opravlja v poznih večernih urah. - Želi informacijo, ali je mogoče ukrepati glede onesnaževanja okolja in kurjenja pri

  prebivalcih v Zg. Verjanah 22.Župan pojasni, da poznamo situacijo in da je to zadeva, katera je v pristojnosti okoljskega inšpektorata. Zadevo bomo vsekakor ponovno izpostavili.

  - Želi informacijo, ali obstaja kakšen predpis glede košnje ob nedeljah. Župan pojasni, da javni red in mir ni več pristojnosti policije, ampak v pristojnosti mestnega redarstva. Mestno redarstvo je pa tudi eden izmed projektov občin.

  - Izpostavil je e – točko.Župan pojasni, da je za širokopasovno omrežje objavljen razpis. Hkrati pojasni, da izgradnjo financira ministrstvo, vzdrževanje le-tega pa občina.

  - Izpostavil je problem parkiranja pri podjetju TBP v Sp. Porčiču ob lokalni cesti LC104-062.

  Župan pojasni, da reševanje ni v naši pristojnosti, ker je na območju sosednje občine Lenart. Kljub temu je Župan problem prav tako izpostavil na sestanku prometne varnosti.

  - Opozori, da se v času športnih prireditev, ki potekajo na šolskem igrišču točijo alkoholne pijače.

  Župan pojasni, da bomo organizatorje prireditev opozarjali na upoštevanje veljavne zakonodaje. - Predlaga, da se občane preko oglasne deske in spletne strani obvešča o kakovosti vode

  v občini.Župan se strinja s predlogom in meni, da bi mogoče z odvzemom in analizo vod prisilili občane h korektnemu ravnanju z vodo.

  Mariborska cesta 1, 2235 SV . T R O J I C A V SL O V . G O R .Tel: +386 (0)2 720 50 20;FAKS: +386 (0)2 729 50 25; e-mail: [email protected]

  13

  mailto:[email protected]

 • O B Č I N A S V E T A T R O J I C A V S L O V E N S K I H G O R I C A H

  O B Č I N S K A U P R A V A

  Karel ČUČEK- Želi informacijo ali se bo po cesti JP 704 021 t.i. »Lopatka« krpal asfalt in delal

  odtočni žleb (mulde). Župan in referent za javne gospodarske službe pojasnita, da se bo zadeva reševala v sklopu rednega vzdrževanja.

  - Opozori na ukrepanje pri gospe Anici Erjavec v Zg. Porčiču. Pri košnji trave je prišlo do konflikta, saj je delavce, kateri so opravljali košnjo pregnala.

  Župan pove, da bodo zadevo predali v reševanje Medobčinskemu inšpektoratu Maribor.

  - Pojasni, da je dobil informacijo glede vodohrama pri Peklarju v Zg. Porčiču. Predlaga, da se z g. Peklarjem poskusi ponovno pogovorit glede odkupa vodohrama.

  Župan pojasni, da so dali naredit cenitev. Ko bo bodo prejeli cenitev, mu bodo glede na oceno tudi ponudili vsoto, ter predlog za odkup, saj je v interesu, da se zadeva uredi.

  - Zanima ga, koliko je postavljenih prometnih znakov za omejitev 40, ter predlaga da se postavi tudi pri Ajlecu v Zg. Porčiču.

  Referent za gospodarske javne službe, pojasni, da sta prometna znaka za omejitev dva. Eden je tudi pri Ajlecu. Dodatno pa se bo postavil še en z dopolnilno tablo (v dolžini 3,5 km).

  - predlaga ureditev prehoda za pešce pri Griču.Župan pojasni, da je prehod za pešce smiselno narediti tam, kjer so pločniki in da je predmetni prehod sicer že izvršen.

  Župan še je podal informacijo glede evidentiranja daril funkcionarjev, ter informacijo o Komisiji za preprečevanje korupcije. Pojasnil je, da jim je na klop podan Pravilnik o evidentiranju daril funkcionarjem. Zraven pa tudi obrazec, katerega so kot funkcionarji dolžni izpolnit ob prejemu darila, v kolikor ga prejmejo kot občinski svetniki. To se bo v bodoče tudi sproti opravljalo. Za darila, katera bodo prejeli s strani OU, se jim bo že pripravil obrazec in ga bodo samo potrdili s podpisom. OU pa bo vodila seznam.

  Drugih pobud in vprašanj s strani Občinskega sveta ni bilo, zato se je Župan vsem navzočim zahvalil za sodelovanje ter sejo zaključil.

  Seja je bila končana ob 21. 00 uri.

  Zapisnik izdelala: Barbara CVETKO, poslovna sekretarka

  Župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

  Darko Fras, univ.dipl.iur.

  Mariborska cesta 1, 2235 SV . T R O J I C A V SL O V . G O R .Tel: +386 (0)2 720 50 20;FAKS: +386 (0)2 729 50 25; e-mail: [email protected]

  14

  mailto:[email protected]

 • 3OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH

  OBČINSKI SVET

  Številka: 494-1/2007Datum: 07. 08. 2008

  SKLEP

  O POTRDITVI KONČNEGA SEZNAMA UPRAVIČENCEV DO VRAČIL VLAGANJ V JAVNO

  TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE

  NA OBMOČJU OBČINE SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH

  PREDLAGATELJ: Komisija za sestavo seznama upravičencev do vračil vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežjeGRADIVO PRIPRAVILA: Tanja Koban

  15

 • PREDLOG:

  Na podlagi 8. člena Odloka o načinu sestave seznama upravičencev za vračilo in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 05/2008), 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 02/2007 in 29/2007) ter v skladu z 21. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 03/2007 in 29/2007) je Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah na svoji 17. redni seji, dne 07. 08. 2008, sprejel

  SKLEPO POTRDITVI KONČNEGA SEZNAMA UPRAVIČENCEV DO VRAČIL VLAGANJ V JAVNO

  TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE NA OBMOČJU OBČINE SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH

  I.

  Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah potrjuje končni seznam upravičencev do vračil vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

  II.

  Končni seznam upravičencev je v prilogi in je sestavni del sklepa.

  III.

  Sklep začne veljati z dnevom sprejema.

  Številka: 494-1/2007Datum: 07. 08. 2008

  ŽupanObčine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

  Darko Fras, univ.dipl.prav.

  17

 • Priloga: KONČNI SEZNAM

  VLAGATELJPriimek Ime Naslov Pošta Naslov priključka

  1. AJLEC Alojz Zg. Porčič 96 2230 Lenart Zg. Porčič 962. AJLEC Matija Zg. Verjane 34 2235 Sv. Trojica Zg. Verjane 343. ANŽEL Janez Zg. Verjane 38 2235 Sv. Trojica Zg. Verjane 384. ANŽEL Štefanija Zg. Verjane 26 2235 Sv. Trojica Zg. Verjane 265. ANŽEL Venčeslav Zg. Verjane 30 2235 Sv. Trojica Zg. Verjane 306. ANŽELJ Jernej Sp. Senarska 36 2235 Sv. Trojica Sp. Senarska 367. BELA Anton Zg. Senarska 13 2235 Sv. Trojica Zg. Senarska 138. BELA Ivanka Osek 48 2235 Sv. Trojica Zg. Senarska 149. BELA Jože Zg. Senarska 34 2235 Sv. Trojica Zg. Senarska 34

  10. BENKOVIČ Marija Zg. Verjane 4 2235 Sv. Trojica Zg. Verjane 411. BOMBEK Franc Mariborska 24 2235 Sv. Trojica Gradišče 4a12. BRAČIČ Miran 2235 Sv. Trojica13. BRAČKO Franc Zg. Porčič 100 2230 Lenart Zg. Porčič 10014. BREZNAR Ivanka Zg. Senarska 11b 2235 Sv. Trojica Zg. Senarska 11b15. BREZNIK Franc Močna 3a 2231 Pernica Sp. Senarska 1616. BREZNIK Ignac Zg. Porčič 111 2235 Sv. Trojica Zg. Porčič 11117. BREZNIK Janez Zg. Senarska 66 2235 Sv. Trojica Zg. Senarska 6618. BREZNIK Rozalija 2235 Sv. Trojica19. BREZNIK Stanko Zg. Porčič 130 2235 Sv. Trojica Zg. Porčič 130

  20. BRUMEN Srečko Zg. Senarska 56 2235 Sv. Trojica Zg. Senarska 5621. BRUNČIČ Franc Gočova 79a 2235 Sv. Trojica Gočova 79a22. BUNDERLA Cvetka Osek 72 2235 Sv. Trojica Osek 7223. CMOUR Apolonija Sp. Senarska 15 2235 Sv. Trojica Sp. Senarska 1524. CMOUR Janez Zg. Porčič 7 2235 Sv. Trojica Zg. Porčič 725. CVETKO Zg. Senarska 5c 2235 Sv. Trojica Zg. Senarska 5c26. ČEH Ernest Zg. Porčič 69 2235 Sv. Trojica27. ČUČEK Adolf Zg. Senarska 15 2235 Sv. Trojica Zg. Senarska 1528. DEČKO Leon Trojiški trg 2 2235 Sv. Trojica Trojiški trg 2 29. DIEMAT Franc Cankarjeva 14 2235 Sv. Trojica Gradišče 8430. DIEMAT Viktor Slovenska 22 2235 Sv. Trojica Gradišče 1831. DIVJAK Srečko Zg. Senarska 46 2235 Sv. Trojica32. DOBAJA Franc Zg. Senarska 69 2235 Sv. Trojica Zg. Senarska 6933. DOBAJA Karol Zg. Senarska 28 2235 Sv. Trojica Zg. Senarska 2834. DOBAJA Stanko Zg. Porčič 60 2235 Sv. Trojica35. DRUZOVIČ Karl Gočova 53 2235 Sv. Trojica Gočova 5336. DRUŽOVEC Janez Sp. Senarska 32 2235 Sv. Trojica Sp. Senarska 3237. DRUŽOVEC Ladislav Sp. Verjane 5 2235 Sv. Trojica Sp. Verjane 538. DUH Pavla Gočova 66 2235 Sv. Trojica Gočova 6639. EMERŠIČ Viktor 2235 Sv. Trojica Gradišče 96b40. FEKONJA Edvard Nadbišec 27 2232 Voličina Nadbišec 2741. FEKONJA Marjan Osek 8 2235 Sv. Trojica Osek 842. FERK Zofija Zg.Porčič 91a 2230 Lenart Zg.Porčič 91a43. FERLINC Franc Ml. Zg. Porčič 105 2235 Sv. Trojica Zg. Porčič 10544. FIŠER Tanja Zg. Senarska 8 2235 Sv. Trojica Zg. Senarska 845. FRAS Alojz Zg. Porčič 117a 2235 Sv. Trojica Zg. Porčič 117a46. FRAS Franc Gočova 12 2235 Sv. Trojica Gočova 1247. FRAS Franc Sp. Senarska 31 2235 Sv. Trojica Sp. Senarska 3148. FRAS Franc Zg. Verjane 1 2235 Sv. Trojica Zg. Verjane 149. FRAS Marija Gočova 16 2235 Sv. Trojica Gočova 1650. FRAS Roman Gočova 46 2235 Sv. Trojica Gočova 4651. FRAS Mirko Zg. Porčič 118 2235 Sv. Trojica Zg. Porčič 11852. FRAS Štefan Gočova 16 2235 Sv. Trojica Gočova 1653. FRIDAU Roman Zg. Porčič 44 2235 Sv. Trojica Zg. Porčič 4454. FRIDL Marija Zg. Porčič 91 2235 Sv. Trojica Zg. Porčič 9155. GABRIJEL Aleksander Gočova 2 2235 Sv. Trojica Gočova 256. GABROVEC Franc Gočova 72a 2235 Sv. Trojica Gočova 72a57. GOLOB Branko Zg. Verjane 33 2235 Sv. Trojica Zg. Verjane 3358. GOLOB Franc Zg. Senarska 53 2235 Sv. Trojica Zg. Senarska 5359. GOLOB Janko Sp. Verjane 6 2235 Sv. Trojica Sp. Verjane 660. GOLOB Jože Zg. Senarska 58 2235 Sv. Trojica Zg. Senarska 5861. GOSARIČ Vera Nikova 14 2230 Lenart Zg.Porčič 1162. GRAINER Marija Gočova 51 2235 Sv. Trojica Gočova 5163. GUNGL Ernest Zg. Porčič 8 2235 Sv. Trojica Zg. Porčič 8

  Zap. št.

  Brnčičeva ul.10 Brnčičeva ul.10

  Sp.Senarska 26 Sp.Senarska 26

  Vračilo se deli na tri dele:Breznik Darinka 1/3Ploj Jožefa 1/3Breznik Cvetka 1/3

  HeliodorZg.Porčič 69

  Zg.Senarska 46

  Zg.Porčič 60

  Cafova 14

 • Priloga: KONČNI SEZNAM

  VLAGATELJPriimek Ime Naslov Pošta Naslov priključkaZap. št.

  64. GUNGL Franc Zg. Porčič 120 2235 Sv. Trojica Zg. Porčič 12065. HALOŽAN Janko Cankarjeva 13 2235 Sv. Trojica Gradišče 91a66. HAUSVALD Valter Zg. Porčič 123a 2235 Sv. Trojica Zg. Porčič 123a67. HERCOG Ivan Zg. Porčič 123 2235 Sv. Trojica Zg. Porčič 12368. HERIC Franc Zg. Verjane 16 2235 Sv. Trojica Zg. Verjane 1669. HOJA Anica Zg. Senarska 10 2235 Sv. Trojica Zg. Senarska 1070. HOJNIK Martin Radgonska cesta 4 2235 Sv. Trojica Radgonska c.471. HOJS Silva Slovenska ul. 24 2235 Sv. Trojica Gradišče 1972. HOLZ Zora Meznaričeva 2 2235 Sv. Trojica Gradišče 8873. HORVAT Janko Zg. Verjane 3 2235 Sv. Trojica Zg. Verjane 374. HUBER Franc Sp. Senarska 2 2235 Sv. Trojica Sp. Senarska 2 75. JAKOPEC Feliks Zg. Verjane 24 2235 Sv. Trojica Zg. Verjane 2476. JANČIČ Marjeta Zg. Porčič 41b 2235 Sv. Trojica Zg. Porčič 4877. JELEN Silva Gočova 44 2235 Sv. Trojica Gočova 4478. JEŠOVNIK Ignac Zg. Senarska 16 2235 Sv. Trojica Zg. Senarska 1679. KATAN Franc,Dragica Zg.Porčič 94a 2235 Sv. Trojica Zg.Porčič 94a80. KATAN Ivan C. Maksa Kavčiča 28 2235 Sv. Trojica C. Maksa Kavčiča 2881. KATAN Marija Slovenska ul.51 2235 Sv. Trojica Slovenska ul.5182. KATAN Vladimir Zg. Porčič 94b 2235 Sv. Trojica Zg. Porčič 94b83. KETIŠ Jože Cankarjeva 11 2235 Sv. Trojica Cankarjeva 1184. KIRBIŠ Marijan Sp. Gameljne 91 1000 Ljubljana Trojiški trg 885. KLAMPFER Stanislav Cafova 12 2235 Sv. Trojica Cafova 1286. KLOBUČAR Marija Cankarjeva 5 2235 Sv. Trojica Cankarjeva 587. KMETEC Janica Zg. Senarska 2 2235 Sv. Trojica Zg.Senarska 288. KOCBEK Janez Gočova 31 2235 Sv. Trojica Gočova 3189. KODER Srečko Frankolovska 5 2235 Sv. Trojica Zg. Porčič 4990. KOKOL Terezija Mariborska c.36 2235 Sv. Trojica Gradišče 8991. KOLAR Sonja Ustje 2 1275 Šmartno pri Litiji Zg.Porčič 10292. KOLARIČ Marjan Cankarjeva 18 2235 Sv. Trojica Cankarjeva 1893. KORENJAK Jožica Ulica Rose Luxemburg 5 2000 Maribor Mariborska c. 594. KOROŠEC Marija Zg. Senarska 61 2235 Sv. Trojica Zg. Senarska 6195. KOVAČIČ Albin Cafova 18 2235 Sv. Trojica Cafova 1896. KRAJNC Franc Gočova 43 2235 Sv. Trojica Gočova 4397. KRAJNC Karel Slovenska ul.37 2235 Sv. Trojica Slovenska ul.3798. KRALJ Rajko Stara gora 8a 2234 Benedikt Stara gora 8a99. KRAMBERGER Marjan Gočova 55 2235 Sv. Trojica Gočova 55

  100. KRAMBERGER Roman Zg. Senarska 91 2235 Sv. Trojica Zg. Senarska 91101. KRANER Anton Osek 3 2235 Sv. Trojica Osek 3102. KRANER Marija Zg. Verjane 9 2235 Sv. Trojica Zg. Verjane 9103. KRANFOGEL Marjan Zg. Senarska 71 2235 Sv. Trojica Zg. Senarska 71104. KRANVOGEL Roman Gočova 57 2235 Sv. Trojica Gočova 57105. KRANVOGEL Roman Zg.Senarska 77 2235 Sv. Trojica Zg.Senarska 77106. KRAUTIČ Marija Prežihova ul. 22 2230 Lenart Zg. Porčič 50107. KREJAČ Alojz Zg.Porčič 35a 2235 Sv. Trojica Zg.Porčič 35a108. KREMPL Marija Trojiški trg 1 2235 Sv. Trojica Trojiški trg 1 109. KRIŽANIČ Danica Cmureška 1 2230 Lenart Osek 10110. KŠELA Bogoljub Mariborska 28 2235 Sv. Trojica Mariborska 28111. KŠELA Janko Mariborska 28 2235 Sv. Trojica Mariborska 28112. KUKOVEC Franc Sp.Senarska 24 2235 Sv. Trojica Sp.Senarska 24113. KUKOVEC Mihael Gočova 74 2235 Sv. Trojica Gočova 74114. KURBOS Stanko Gočova 9 2235 Sv. Trojica Gočova 9115. KURNIK Štefanija Slovenska ul.8 2235 Sv. Trojica Slovenska ul.8116. LASBAHER Franc Sp. Senarska 28 2235 Sv. Trojica Sp. Senarska 28117. LEBREHT Pavla Zg. Porčič 71 2235 Sv. Trojica Zg. Porčič 71118. LEOPOLD Peter Zg. Senarska 41a 2235 Sv. Trojica Zg. Senarska 41a119. LEŠNIK Rudi Mariborska c.16 2235 Sv. Trojica Mariborska c.16120. LEŠNIK Srečko Trojiški trg 24 2235 Sv. Trojica Trojiški trg 24121. LETNIK Ivan Trojiški trg 9 2235 Sv. Trojica Trojiški trg 9122. LEUTGEB Jože Cankarjeva 10 2235 Sv. Trojica Cankarjeva 10123. LIPIČ Bojan Zg. Verjane 11 2235 Sv. Trojica Zg. Verjane 11124. LIPIČ Slavica Zg. Senarska 55 2235 Sv. Trojica Zg. Senarska 10a125. LONČARIČ Franc Sp. Senarska 1 2235 Sv. Trojica Sp. Senarska 1126. MAJER Andrej Zg. Porčič 90 2235 Sv. Trojica Zg. Porčič 90127. MAJER Brigita Cafova 8 2235 Sv. Trojica Cafova 8128. MAJŽIR Jožefa Zg. Senarska 18 2235 Sv. Trojica Zg. Senarska 18129. MALEK Dušan Gočova 48 2235 Sv. Trojica Gočova 48130. MARKO Miroslav Kamniška ul.34 2000 Maribor Zg. Porčič

 • Priloga: KONČNI SEZNAM

  VLAGATELJPriimek Ime Naslov Pošta Naslov priključkaZap. št.

  131. MEJAČ Marcel Mariborska c.11 2235 Sv. Trojica Mariborska c.11132. MERČNIK Stanko Zg. Verjane 12 2235 Sv. Trojica Zg. Verjane 12133. MERZEL Ivan Brčičeva ul.1 2235 Sv. Trojica Brčičeva ul.1134. MLINARIČ Ivan,Rosana Brnčičeva 5 2235 Sv. Trojica Brnčičeva 5135. MOČNIK Olga Zg. Senarska 17 2235 Sv. Trojica Zg. Senarska 17136. MUHIČ Milan Zg. Porčič 129 2235 Sv. Trojica Zg. Porčič 129

  137. NOVAK Antonija Zg. Porčič 116 2235 Sv. Trojica Zg. Porčič 116138. NOVAK Emil Zg. Porčič 58 2235 Sv. Trojica Zg. Porčič 58139. NOVAK Viktorija Zg. Porčič 19 2235 Sv. Trojica Zg. Porčič 19140. PADEŽNIK Marjan Cankarjeva ul.15 2235 Sv. Trojica Cankarjeva ul.15141. PADOVNIK Darko Sp. Senarska 11 2235 Sv. Trojica Sp. Senarska 11142. PADOVNIK Franci Zg.Senarska 13b 2235 Sv. Trojica Zg.Senarska 13b143. PAVALEC Milan Zg. Senarska 3 2235 Sv. Trojica Zg. Senarska 3144. PAVLAS Ivan Trojiški trg 19 2235 Sv. Trojica Trojiški trg 19145. PEČKO-KEKEC Lilijana Zg.Porčič 115 2235 Sv. Trojica Zg.Porčič 115146. PEKLAR Ferdinand Zg. Porčič 31a 2235 Sv. Trojica Zg. Porčič 31a147. PEKLAR Hilda Gočova 16b 2235 Sv. Trojica Gočova 17148. PERKO Feliks Zg. Senarska 86 2235 Sv. Trojica Zg.Senarska 86149. PERKO Roman Zg. Porčič 42 2235 Sv. Trojica Zg. Porčič 42150. PERKO Srečko Mariborska c. 32 2235 Sv. Trojica Gradišče 2 151. PESERL Janez Zg. Verjane 5 2235 Sv. Trojica Zg. Verjane 5152. PETEK Kristina Cankarjeva 6 2235 Sv. Trojica Cankarjeva 6153. PETRIČ Terezija Gočova 67 2235 Sv. Trojica Gočova 67154. PIŠEK Jože Zg. Verjane 35 2235 Sv. Trojica Zg. Verjane 35155. PLOJ Bernarda Zg. Porčič 94 2235 Sv. Trojica Zg. Porčič 94156. PLOJ Gabrijela Zg. Porčič 127 2235 Sv. Trojica Zg. Porčič 127157. PLOJ Jože Cafova 19 2235 Sv. Trojica Cafova 19158. PLOJ Jože Osek 6 2235 Sv. Trojica Osek 6159. PLOJ Jože Zg. Verjane 19 2235 Sv. Trojica Zg. Verjane 19160. PLOJ Jožef Trojiški trg 18 2235 Sv. Trojica Trojiški trg 18161. PLOJ Roman Usnjarska c.12 2235 Sv. Trojica Usnjarska c.12162. PLOJ Štefan Zg. Senarska 60 2235 Sv. Trojica Zg. Senarska 60163. PLOJ Vinko Zg. Senarska 27 2235 Sv. Trojica Zg. Senarska 27164. POLANEC Janko Cankarjeva 3 2235 Sv. Trojica Cankarjeva 3165. POLIČ Valter Cankarjeva ul.7 2235 Sv. Trojica Cankarjeva ul.7166. PREBEVŠEK Peter Zg. Verjane 18 2235 Sv. Trojica Zg. Verjane 18167. PREBEVŠEK Slavko C.Maksa Kavčiča 3 2235 Sv. Trojica C.Maksa Kavčiča 3168. PUKŠIČ-KLOBASA Darja Trojiški trg 10 2235 Sv. Trojica Trojiški trg 10169. RAJTER Felicita Slovenska 10 2235 Sv. Trojica Slovenska 10170. REBERNIK Emica Zg.Porčič 45a 2235 Sv. Trojica Zg.Porčič 45a171. ROJKO Jože Slovenska 45 2235 Sv. Trojica Slovenska 45172. ROJKO Marija Trojiški trg 22 2235 Sv. Trojica Trojiški trg 22173. ROJKO Miroslav Zg. Verjane 13 2235 Sv. Trojica Zg. Verjane 13174. ROZMAN Karmen Zg. Senarska 30 2235 Sv. Trojica Zg.Senarska 31175. ROŽMAN Miroslav Slovenska ul.15 2235 Sv. Trojica Slovenska ul.15176. RUS Nada Zg. Verjane 23 2235 Sv. Trojica Zg. Verjane 23177. SATLER Justina Zg. Porčič 108 2235 Sv. Trojica Zg. Porčič 108178. SEIDEL Nada Schwalbenweg 2 Deutschland Zg.Senarska 22179. SELINŠEK Jože Gočova 54 2235 Sv. Trojica Gočova 54180. SELINŠEK Roman Gočova 27 2235 Sv. Trojica Gočova 27 181. SENEKOVIČ Andrej Zg. Porčič 110 2235 Sv. Trojica Zg. Porčič 110182. SIMONIČ Franc Sp. Senarska 33a 2235 Sv. Trojica Sp. Senarska 33a183. SLANA Stanislav Slovenska ul. 16 2235 Sv. Trojica Slovenska ul. 16184. SLANIČ Franc Zg. Porčič 87 2235 Sv. Trojica Zg. Porčič 87185. SLUKAN Božidar Šalek 88 3320 Velenje Zg. Porčič 117186. STOPNIŠEK Alojz Zg. Porčič 95 2235 Sv. Trojica Zg. Porčič 95187. SUŽNIK Franc Gočova 22 2235 Sv. Trojica Gočova 22188. SUŽNIK Marjeta Gočova 56 2235 Sv. Trojica Gočova 56189. ŠALAMUN Milan Gočova 24 2235 Sv. Trojica Gočova 24190. ŠALAMUN Srečko Jurovska c.18 2230 Lenart Gočova 11191. ŠAMPERL Ida Sp. Verjane 2 2235 Sv. Trojica Sp. Verjane 2192. ŠAMPERL Jožef Sp. Verjane 4 2235 Sv. Trojica Sp. Verjane 4193. ŠARUGA Avgust Osek 5 2235 Sv. Trojica Osek 5194. ŠILAK Janko Zg.Porčič 109 2235 Sv. Trojica Zg.Porčič 109

  Vračilo se deli na dva dela:Muhič Milan 1/2Rajšp Katarina 1/2

 • Priloga: KONČNI SEZNAM

  VLAGATELJPriimek Ime Naslov Pošta Naslov priključkaZap. št.

  195. ŠILAK Slavko Osek 9 2235 Sv. Trojica Osek 9196. ŠILEC Ludvik Sp. Senarska 8 2235 Sv. Trojica Sp. Senarska 8197. ŠKERGET Jože Sp. Senarska 13 2235 Sv. Trojica Sp. Senarska 13198. ŠKERGET Lovro Sp. Senarska 12 2235 Sv. Trojica Sp. Senarska 12199. ŠKRLEC Kalist Slovenska ul. 47 2235 Sv. Trojica Slovenska ul. 47200. ŠKRLEC Mirko Cankarjeva ul.16 2235 Sv. Trojica Cankarjeva ul.16201. ŠLEBINGER Ana Zg. Senarska 70 2235 Sv. Trojica Zg. Senarska 70202. ŠRUMPF Emilijan Zg. Porčič 10 2235 Sv. Trojica Zg. Porčič 10203. ŠTEBIH Janez Gočova 20b 2235 Sv. Trojica Gočova 20b204. ŠTEBIH Neža Gočova 23 2235 Sv. Trojica Gočova 23205. ŠTEFANEC Beno Brnčičeva ul.3 2235 Sv. Trojica Brnčičeva ul.3206. ŠTEFANEC Frančiška C.Maksa Kavčiča 18 2235 Sv. Trojica C.Maksa Kavčiča 18207. ŠTEFANEC Venčeslav C. Maksa Kavčiča 18 2235 Sv. Trojica C. Maksa Kavčiča 18208. ŠTOK Ivan C.M. Kavčiča 24 2235 Sv. Trojica C. Maksa Kavčiča 24209. ŠUNK Marija Zg. Porčič 85 2235 Sv. Trojica Zg. Porčič 85210. ŠUTA Franc Zg. Senarska 24 2235 Sv. Trojica Zg. Senarska 24211. ŠVARC Franc Zg. Senarska 25 2235 Sv. Trojica Zg. Senarska 25212. TRINKAUS Janez Gočova 49 2235 Sv. Trojica Gočova 49213. TURK Jožica Cafova 6 2235 Sv. Trojica Cafova 6214. TUŠ Janko Gočova 78 2235 Sv. Trojica Gočova 78215. TUŠEK Štefan Cankarjeva 8 2235 Sv. Trojica Cankarjeva 8216. VAJNGERL Ivan Zg. Porčič 12 2235 Sv. Trojica Zg. Porčič 12217. VAKAJ Franc Cafova 16 2235 Sv. Trojica Cafova 16218. VALENTAN Ivan Sp. Porčič 16 2235 Sv. Trojica Sp. Porčič 16219. VEINGERL Elizabeta Cankarjeva 9 2235 Sv. Trojica Cankarjeva 9220. VEINGERL Jože Zg. Verjane 14 2235 Sv. Trojica Zg. Verjane 14221. VIDOVIČ Vlado Zg. Porčič 24 2235 Sv. Trojica Zg. Porčič 24222. VINDIŠ Franc Zg.Senarska 5e 2235 Sv. Trojica Zg.Senarska 5e223. VODUŠEK Zvonko Zg. Senarska 11a 2235 Sv. Trojica Zg. Senarska 11a224. VOGLAR Janez Cafova ulica 17 2235 Sv. Trojica Gradišče 115225. VRABEL Olga Zg. Porčič 70 2235 Sv. Trojica Zg. Porčič 70226. VRAČIČ Andrej Sp. Senarska 14 2235 Sv. Trojica Sp. Senarska 14227. VRAČIČ Roman Sp.Senarska 14 2235 Sv. Trojica Sp.Senarska 14228. VRAČKO Zdravko Zg. Senarska 5g 2235 Sv. Trojica Zg. Senarska 5g229. VREČIČ Danijel Slovenska ul. 41 2235 Sv. Trojica Slovenska ul. 41230. ZELENIK Ernest Zg. Verjane 32 2235 Sv. Trojica Zg. Verjane 32231. ZELENKO Milan Zg. Porčič 33 2235 Sv. Trojica Zg. Porčič 33232. ZEMLJIČ Marjana Mariborska c.18 2235 Sv. Trojica Mariborska c.18233. ZGAGA Irena Brnčičeva ul.4 2235 Sv. Trojica Brnčičeva ul.4 234. ZORČIČ Ana Cankarjeva ul. 12 2235 Sv. Trojica Cankarjeva ul.12235. ZORČIČ Maks Sp. Senarska 22 2235 Sv. Trojica Sp. Senarska 22236. ZOREC Cecilija Zg. Porčič 36 2235 Sv. Trojica Zg. Porčič 36237. ŽEKŠ Franc Zg. Porčič 112 2235 Sv. Trojica Zg. Porčič 112238. ŽEKŠ Marija Zg. Porčič 126 2235 Sv. Trojica Zg. Porčič 126239. ŽELEZNIK Vinko Zg. Porčič 4 2235 Sv. Trojica Zg. Porčič 4240. ŽIVKO Franc Sp. Verjane 3 2235 Sv. Trojica Sp. Verjane 3241. ŽMAUC Ivan Cafova 15 2235 Sv. Trojica Cafova 15242. ŽMAVC Marko Gočova 16a 2235 Sv. Trojica Gočova 16a

 • OBRAZLOŽITEV

  Komisija za sestavo seznama upravičencev do vračil vlaganj v javno telekomunikacijsko

  omrežje na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah je v skladu s 6. členom

  Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št.

  54/2007 – UPB4) in 5. členom Odloka o načinu sestave seznama upravičencev za vračilo

  in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojih in rokih za vračanje deležev

  vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Sveta Trojica v

  Slovenskih goricah (MUV, št. 5/2008) dne 23. 06. 2008 na oglasni deski in uradni spletni

  strani občine objavila predlog seznama končnih upravičencev. Sestavljen je bil iz dveh

  delov. Na prvem seznamu so bili vložniki, ki so podali popolno vlogo, na drugem pa tisti,

  ki so bili še naknadno pozvani, da vlogo dopolnijo, in sicer iz naslednjih razlogov:

  • oddali so nepopolno vlogo (manjkal jim je transakcijski račun, davčna številka in

  podobno);

  • niso bili podpisniki pogodbe med bivšo KS Gradišče in PTT in niso priložili pisnega

  soglasja pogodbenika, da lahko namesto njega vložijo zahtevek;

  • ugotovljeno je bilo, da so že pokojni ali

  • so sklepali pogodbe po 01. 01. 1993 in niso priložili ustreznih dokazil o obstoju pravnega

  posla.

  Petnajst dni po objavi predloga seznama so lahko fizične osebe, ki jih ni bilo na predlogu

  seznama končnih upravičencev, ali so smatrale, da podatki iz seznama niso pravilni, podale

  na komisijo pisni ugovor. Razen dopolnitev vlog je bil podan zgolj en pisni ugovor, za

  katerega je komisija ugotovila, da vlagatelj ni upravičen do vračila, saj je pogodbo sklepal

  neposredno s Telekomom Slovenije d.d. in ni združeval sredstev preko krajevne skupnosti.

  Predlog seznama je bil na podlagi dopolnjenih vlog in odločitev komisije ustrezno

  dopolnjen in se daje na podlagi 8. člena Odloka o načinu sestave seznama upravičencev za

  vračilo in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojih in rokih za vračanje deležev

  vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Sveta Trojica v

  Slovenskih goricah (MUV, št. 05/2008) občinskemu svetu v potrditev. Potrjen končni

  seznam upravičencev se bo objavil na krajevno običajen način.

  23

 • Potrjen končni seznam upravičencev bo podlaga za izdajo odločb posameznim

  upravičencem, v kateri bo opredeljena višina in rok vračila vlaganj. Občina bo vračila

  vračala neposredno na transakcijski račun upravičenca, ki je naveden v vlogi. Komisija je

  na podlagi dokazil in Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje

  (Uradni list RS, št. 54/2007 – UPB4) določila višino vlaganj. Upravičenci, ki so bili

  vključeni v javno telekomunikacijsko omrežje od 01. 01. 1987 do 31. 12. 1989, so

  upravičeni do 1.475,00 EUR, v obdobju od 01. 01. 1990 do 31. 12. 1992 pa do 312,00

  EUR.

  24

 • 4OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH

  OBČINSKI SVET

  Številka: 331-1/2008Datum: 07. 08. 2008

  P R A V I L N I K

  O OHRANJANJU IN SPODBUJANJU RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI SVETA TROJICA V

  SLOVENSKIH GORICAH ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2008 - 2013

  PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricahGRADIVO PRIPRAVILA: Tanja Koban

  PREDLOG SKLEPA:

  Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB1) in 16. člena Statuta občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV št. 02/2007), Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah na 17. redni seji, dne 07. 08. 2008, sprejeme pravilnik kot predlagan.

  25

 • PREDLOG:

  Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB1) in 16. člena Statuta občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV št. 02/2007), je Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah na 17. redni seji, dne 07. 08. 2008, sprejel

  P R A V I L N I K

  O OHRANJANJU IN SPODBUJANJU RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI SVETA TROJICA V

  SLOVENSKIH GORICAH ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2008 - 2013

  I. Splošne določbe

  1. člen (vsebina pravilnika)

  (1) Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje ter vrste državnih pomoči za kmetijska gospodarstva, mikropodjetja v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358 z dne 16.12.2006, str. 3) - Uredba za skupinske izjeme in v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (UL L št. 379 z dne 28.12.2006, str. 5) za investicije v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah. Dopolnilne dejavnosti na kmetijah opredeljuje Uredba o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/2005).

  (2) Za mala in srednja velika podjetja se po tem pravilniku štejejo podjetja skladno s Prilogo 1 Uredbe (ES) št. 70/2001 z dne 12. 01. 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2001, str. 33, z vsemi spremembami).

  (3) Prav tako se s tem pravilnikom določijo namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev za ukrepe, ki ne predstavljajo državne pomoči.

  2. člen(način zagotavljanja sredstev)

  Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah (v nadaljevanju: občina) se zagotavljajo v proračunu občine. Višina sredstev se določi z odlokom o proračunu za tekoče leto.

  3. člen(oblika pomoči)

  Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v določeni višini za posamezne namene kot nepovratna sredstva v obliki dotacij in v obliki subvencioniranih storitev.

  4. člen

  27

 • (izrazi)

  Izrazi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:(1) »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 87 (1) Pogodbe,(2) »kmetijski proizvod« pomeni: proizvode iz seznama v Prilogi I Pogodbe ES, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000, proizvode, ki se uvrščajo v oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti izdelki), proizvode, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3(2) Uredbe EGS št. 1898/87,

  (3) »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetijah za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo,

  (4) »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo, dobave ali katerega koli drugega načina dajanja v promet razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu in vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih,

  (5) »mikropodjetje« pomeni podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih,

  (6) »kakovosten proizvod« je proizvod, ki izpolnjuje merila, določena v skladu s členom 32 Uredbe (ES) št. 1698/2005.

  5. člen(vrste pomoči)

  Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo preko sektorskih pravil za državne pomoči, ki imajo podlago v uredbah Komisije (ES), navedenih v tč. 1 tega pravilnika in omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči oz. ukrepov:

  Pravila za državne pomoči v kmetijstvu

  Vrste pomoči – ukrepi:

  Skupinske izjeme v kmetijstvu (na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe za skupinske izjeme)

  UKREP 1: Investicije v kmetijska gospodarstva (4. člen)UKREP 2: Varstvo tradicionalne krajine in stavb (5. člen)UKREP 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (12. člen)UKREP 4: Pomoč za zaokrožitev zemljišč (13. člen)UKREP 5: Pomoč za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov (14. člen)UKREP 6: Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (15. člen)

  Uredba Sveta (ES) Š. 1493/1999 z dne 17.05.1999

  UKREP 7: Prestrukturiranje vinogradov

  28

 • o skupni ureditvi trga za vino (UL L št. 179 z dne 14.07.1999, str.1)De minimis pomoči (na podlagi Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči de minimis)

  UKREP 8: Investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah (2.člen)UKREP 9: Investicije v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij (2.člen)

  Ostali ukrepi občine UKREP 10: Izvajanje lokalne razvojne strategije (Leader) (63. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne

  20.9.2005)

  6. člen(upravičenci do pomoči)

  Upravičenci do sredstev so:

  • pravne in fizične osebe – nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,

  • člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti - na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež in kmetijske površine na območju občine,

  • organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva,• registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju

  kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine.

  7. člen(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči)

  (1) Državne pomoči se dodeljujejo upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa, objavljenega na krajevno običajen način in v enem od tiskanih medijev ter na spletni strani občine, in sicer skladno s pogoji in po postopkih, določenih v tem pravilniku in javnem razpisu.(2) V javnem razpisu se opredelijo posamezni ukrepi in višina razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep kot to določa odlok o proračunu občine za tekoče leto.

  8. člen(javni razpis)

  (1) Javni razpis mora vsebovati:• predmet pomoči (vrsta ukrepa),• namene, za katere se dodeljuje pomoč,• pogoje in kriterije upravičenosti za dodelitev sredstev,• upravičence za dodelitev sredstev,• upravičene stroške,• morebitne omejitve,

  29

 • • finančne določbe, • višino razpisanih sredstev za posamezni ukrep,• merila za ocenjevanje vlog,• navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi,• rok za vložitev zahtevkov,• naslov za vložitev zahtevkov in pridobitev razpisne dokumentacije,• način reševanja vlog,• rok, do katerega bodo prosilci obveščeni o izidu razpisa.

  (2) Upravičenci uveljavljajo pravico do pomoči na podlagi vloge na javni razpis in prilog, ki so opredeljene v javnem razpisu.(3) Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, opravi pregled prispelih vlog in pripravi predlog prejemnikov sredstev.

  9. člen(dodelitev sredstev)

  (1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku odloča direktor občinske uprave ali druga, od direktorja pooblaščena uradna oseba, s sklepom. Upravičencem se izda sklep, v katerem se opredeli namen, višina odobrenih sredstev in upravičeni stroški za posamezen ukrep, za katerega so sredstva namenjena.(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.(3) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.

  10. člen(izplačila sredstev)

  Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi pravnomočnega sklepa, dokazila o plačilu obveznosti (originalni računi, situacije) ter poročila o opravljenem delu.

  II. Ukrepi v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1857/2006

  11. členUKREP 1: Investicije v kmetijska gospodarstva

  (4. člen Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006)

  Namen ukrepa: Poglavitni namen ukrepa je posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske proizvodnje, dvig dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi, povečanje zaposlenosti v kmetijstvu in ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin v občini.

  Cilji ukrepa: • zmanjšanje proizvodnih stroškov,• izboljšanje in/ali preusmeritev proizvodnje,• izboljšanje kakovosti,• ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja in izboljšanje higienskih razmer ali

  standarda za dobro počutje živali.

  30

 • Upravičeni stroški ukrepa:• nakup strojev in opreme,• izdelava projektne dokumentacije, študije izvedljivosti,• agromelioracijska dela: manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo poseg v prostor (za

  površine nad 0,3 ha) in ureditev poljskih poti, • postavitev večletnih nasadov: za nakup sadilnega materiala, pripravo zemljišča in

  postavitev opore in ograje, postavitev proti točne zaščite (za trajne nasade nad 0,3 ha površine),

  • nakup kmetijskih zemljišč do višine 10% upravičenih stroškov investicije, če je nakup zemljišča sestavni del celotne investicije.

  Podpore se ne dodelijo za:• davke, razne takse in režijske stroške,• stroške zavarovanja,• stroške za refinanciranje obresti,• za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,• investicije povezane z namakanjem in drenažiranjem kmetijskih zemljišč,• samostojen nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,• nakup enoletnih rastlin,• investicije v naložbe trgovine,• investicije, ki se izvajajo izven območja občine,• investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU in• nakup proizvodnih pravic.

  K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo:• mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna

  služba. V primeru, da je investicija večja od 50.000 EUR, je potrebno predložiti poslovni načrt,

  • ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi,

  • v primeru investicij, povezanih z graditvijo objektov, ustrezno prostorsko dokumentacijo,

  • v primeru agromelioracijskih del tudi kopijo katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba.

  Upravičenci do sredstevDo sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno Ministrstvo za kmetijstvo, in imajo sedež v občini.

  Splošni pogoji upravičenosti:• kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga

  vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,• kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od

  navedenih ciljev ukrepa,• kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah.

  Finančne določbe:• finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,• najvišja stopnja pomoči znaša do 40% upravičenih stroškov investicije,

  31

 • • najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 EUR v obdobju treh proračunskih let.

  12. členUKREP 2: Varstvo tradicionalne krajine in stavb

  (5. člen Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006)

  Namen ukrepaZ ukrepom želimo ohranjati proizvodno in neproizvodno dediščino na podeželju – objekte/tradicionalne stavbe skupnega pomena ter prispevati k privlačnosti vaškega okolja kot bivalnega prostora in potenciala za razvoj drugih dejavnosti. V okviru ukrepa se bodo izvajale podpore investicijam, ki imajo poseben pomen za ohranjanje naravne in kulturne dediščine na podeželju.

  Cilji ukrepa:• ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju,• prispevati k izboljšanju kvalitete bivanja na podeželju,• ureditev skupnih površin in objektov za različne namene, • ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju.

  Predmet podporePredmet podpore je sofinanciranje obnove objektov na kmetijah, ki so vpisani v Register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo. Pomoč se odobri:• za investicije namenjene ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo

  na kmetijskih gospodarstvih, • za investicije za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah kot so kmetijska

  poslopja, če naložba ne povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije.

  Upravičeni stroški:• stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo

  oziroma sanacijo objekta (posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt), projekt gradnje ali obnove, popis del, konservatorski program,

  • stroški za nabavo materiala za obnovo.

  Podpore se ne dodelijo za:• davke, razne takse in režijske stroške,• stroške zavarovanja,• stroške za refinanciranje obresti,• za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,• investicije, ki se izvajajo izven območja občine in• investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU.

  Upravičenci do sredstevUpravičenci do dodelitve državnih pomoči za ohranjanje tradicionalnih stavb so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, tradicionalna stavba (objekt) pa leži na območju občine.

  Splošni pogoji upravičenosti:

  32

 • • objekt mora biti vpisan v register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za področje kulture,

  • obnova objekta mora potekati v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije,

  • kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,

  • kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah, • do obnove so upravičeni le tisti objekti, ki bodo po obnovi služili širšemu, skupnemu

  namenu (podrobnejši pogoji bodo določeni v javnem razpisu),• investicija mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa.

  Finančne določbe:• za neproizvodne objekte do 100% dejanskih stroškov, ki nastanejo pri naložbah

  namenjenih ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine,• za proizvodna sredstva na kmetijah do 60% dejanskih stroškov, ki nastanejo pri

  naložbah za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah, če naložba ne povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije.

  • dodatna pomoč se lahko odobri v višini do 100% za pokritje izrednih stroškov, ki nastanejo zaradi porabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah,

  • najvišji znesek dodeljene pomoči znaša 3.000 € na kmetijsko gospodarstvo.

  13. členUKREP 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij

  (12. člen Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006)

  Namen ukrepa:Namen ukrepa je s povečanjem obsega zavarovanj zmanjšati posledice in tveganja, ki jih na plodovih in posevkih naredijo naravne nesreče kot so spomladanska pozeba, toča, požar, udar strele, vihar in poplave ter zmanjšati izgube nastale zaradi bolezni domačih živali.

  Cilj ukrepa:• vključevanje čim večjega števila kmetij v sistem zavarovanj posevkov in plodov in

  domačih živali.

  Upravičeni stroškiSofinancira se zavarovalna premija v tekočem koledarskem letu kot to določa Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje na nacionalnem nivoju za posamezno leto za:• zavarovanje posevkov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom strele,

  viharjem in poplavami, • zavarovanje plodov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom strele,

  viharjem in poplavami,• zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.

  Podpore se ne dodelijo:• za tiste deleže pomoči, kot jih z Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za

  zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije,

  33

 • • kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,

  • kmetijskim gospodarstvom, ki imajo sedež in pretežni del površin, ki so predmet zavarovanja, izven območja občine.

  Upravičenci do sredstevUpravičenci do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske proizvodnje so kmetijska gospodarstva, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto.

  Splošni pogoji upravičenosti:• kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga

  vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,• kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,• sklenjena zavarovalna polica za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto.

  Finančne določbe:• finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,• podpora občine, z upoštevanjem Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za

  zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije, znaša razliko pomoči do 50% upravičenih stroškov obračunane zavarovalne premije.

  14. členUKREP 4: Pomoč za zaokrožitev zemljišč

  (13. člen Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006)

  Namen ukrepaZaradi velikega števila majhnih in razpršenih parcel in neugodne posestne strukture, je namen ukrepa spodbuditi večje izvajanje združevanj in menjav kmetijskih zemljišč na območju občine.

  Cilj ukrepa: • s sofinanciranjem združevanj in menjav kmetijskih zemljišč omogočiti večjo

  racionalnost pri obdelavi kmetijskih zemljišč in s tem zmanjšati stroške pridelave.

  Upravičeni stroški:• stroški pravnih in upravnih postopkov.

  Podpore se ne dodelijo:• za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,• za aktivnosti, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU.

  K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo: • kopijo katastrskega načrta,• posestni list,• mnenje pristojne strokovne službe, da predlagani promet s kmetijskimi zemljišči

  prispeva k zaokroževanju zemljišč kmetijskega gospodarstva, • notarsko overjeno pogodbo,

  34

 • • račune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla.

  Upravičenci do sredstevDo sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo, in imajo sedež na območju občine.

  Splošni pogoji upravičenosti:• kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga

  vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,• kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah.

  Finančne določbe:• finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev do 100% dejansko nastalih

  upravičenih stroškov.

  15. členUKREP 5: Pomoč za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov

  (14. člen Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006)

  Namen ukrepaNamen ukrepa je spodbujati proizvodnjo kakovostnih kmetijskih proizvodov in s tem potrošnikom omogočiti večjo možnost dostopa do prehranskih proizvodov višje kakovosti. Prav tako je namen ukrepa promovirati območje pridelave kakovostnih kmetijskih proizvodov in s tem širjenje in uveljavljanje podjetniških iniciativ.

  Cilji ukrepa:• doseganje višje dodane vrednosti za osnovne kmetijske proizvode,• utrjevanje tržnega položaja kmetov,• izboljšanje dohodkovnega položaja kmetov,• povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki proizvajajo kakovostne kmetijske

  proizvode in so vključena v sheme kakovosti.

  Upravičeni stroški:• stroški za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje proizvoda, vključno s pomočjo za

  pripravo vlog za priznavanje geografskih označb, označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda skladno z ustreznimi uredbami Skupnosti,

  • stroški za uvedbo sistema zagotavljanja kakovosti, sistemov na temelju analize tveganj in kritičnih nadzornih točk, sistemov sledljivosti, sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje, vključno s stroški usposabljanja,

  • stroški, ki jih zaračunavajo priznani certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih sistemov,

  • stroški nadzornih ukrepov, ki jih skladno z zakonodajo Skupnosti ali držav članic opravijo pristojni organi, razen, če jih opravijo kmetijska gospodarstva sama.

  Podpore se ne dodelijo:• za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,

  35

 • • za aktivnosti, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU,• za stroške, ki nastanejo ob izvajanju investicij, • za stroške, ki nastanejo ob nadzoru, ki ga opravi sam kmet ali proizvajalec ali če

  zakonodaja EU predpisuje, da stroške nadzora nosijo proizvajalci sami.

  K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo: • mnenje pristojne strokovne službe, da posamezen postopek prispeva k dodani

  vrednosti primarnega kmetijskega proizvoda.

  Upravičenci do sredstevDo sredstev so upravičeni: • kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi

  pristojno ministrstvo za kmetijstvo, imajo sedež na območju občine, do višine 3000 EUR,

  • izvajalci, skladno z nameni upravičenih stroškov.

  Splošni pogoji upravičenosti:• kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga

  vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,• kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah.

  Finančne določbe:• finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev (subvencionirane storitve), do

  100% nastalih stroškov dejavnosti, če se nanašajo na izboljšanje kakovosti kmetijskih proizvodov,

  • pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom, razen do zneska iz predhodnega odstavka,

  • pomoč je dostopna vsem upravičencem, ne glede na njihovo tržno organiziranost oziroma članstvo v interesnih združenjih.

  16. členUKREP 6: Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu

  (15. člen Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006)

  Namen ukrepaNamen ukrepa je omogočiti kmetom pridobivanje novih znanj za zagotavljanje ustrezne usposobljenosti in možnosti koriščenja storitev tehnične podpore v kmetijstvu, kar je temeljni pogoj za izvajanje primarne kmetijske dejavnosti.

  Cilji ukrepa:• povečevanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev skozi izobraževanje, strokovno

  usposabljanje njihovih nosilcev in koriščenje storitev tehnične podpore v kmetijstvu.

  Upravičeni stroški:• stroški izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem

  gospodarstvu: stroški organiziranja programov usposabljanja, • stroški storitev nadomeščanja; organizacijam ustanovljenim za nudenje tovrstnih

  storitev, skladno s Programom razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007

  36

 • -2013: dejanski stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja ali delavca na kmetijskem gospodarstvu med boleznijo in dopustom:

  - stroški strojnih storitev, - stroški najete delovne sile,

  • stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti kot je to rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,

  • stroški organizacije forumov za izmenjavo znanj med kmetijskimi gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški publikacij, najemnine razstavnih prostorov, simboličnih nagrad, podeljenih na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca,

  • stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demonstracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani, z izjemo proizvodov iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 in Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, kjer so posamezna podjetja, znamke in poreklo imenovani,

  • stroški publikacij kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji.

  Podpore se ne dodelijo:• za že izvedene aktivnosti,• za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,• za aktivnosti razširjanja znanstvenih dognanj, kakovosti za proizvode iz drugih držav,

  generičnih proizvodov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov,• za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer

  rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.

  K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo: • mnenje pristojne strokovne službe, da ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti

  kmetijskega gospodarstva.

  Upravičenci do sredstevDo sredstev so upravičene nevladne organizacije in organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti tega ukrepa in opravljajo dejavnost na območju občine.

  Splošni pogoji upravičenosti:• finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi

  dokazili (kot so kotizacije oz. participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči idr.),• pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju,• če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične podpore v kmetijstvu nevladne

  organizacije, članstvo v teh organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do tehnične podpore.

  Finančne določbe:• finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, • pomoč se dodeli do 100% upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne

  sme vključevati neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom,

  37

 • • pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine,• članstvo v nevladnih organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev.

  17. člen(kumulacija)

  (19. člen Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006)

  (1) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določeni v členih 11 do 16 tega pravilnika, ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v členih 4. do 16. Uredbe Komisije (ES) 1857/2006 ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti.(2) V zvezi z istimi stroški se pomoč izvzeta z Uredbo ES št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pod odstavka člena 88(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005 ali s finančnimi sredstvi Skupnosti zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z Uredbo ES št. 1857/2006.(3) Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne sme kumulirati s podporo »de minimis« v smislu Uredbe (ES) št. 1535/2007, glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/2006 in v tem pravilniku.

  III. Ukrepi v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1493/1999

  18. členUKREP 7: Prestrukturiranje vinogradov

  Ta člen opredeljuje pogoje za sofinanciranje prestrukturiranja vinogradov, kot to določa Nacionalni letni predpis o uravnavanju obsega vinogradniških površin.

  Namen ukrepa je prestrukturiranje vinogradniških površin, ki so glede na naravne pogoje tehnološko neprimerni glede izbire sorte vinske trte, lege ali drugih tehnoloških zahtev, ali posajeni s sortami vinske trte, za katerega ni ustreznega povpraševanja na trgu.

  Upravičenci so pridelovalci, vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina, ki prestrukturirajo vinograd v skladu s potrjenim programom prestrukturiranja.

  Splošni pogoji upravičenosti so določeni v 17. členu Uredbe iz prvega odstavka tega člena.

  Upravičeni stroški so opredeljeni v 20. členu Uredbe iz prvega odstavka tega člena.

  Občina sofinancira prestrukturiranje v višini razlike med vrednostjo, financirano iz državnega proračuna in 75 % priznanih stroškov prestrukturiranja in vrednosti izpada dohodka ter hkrati le do zneska na ha prestrukturirane površine, izračunanega na podlagi podatka o višini dodeljenih sredstev in podatka o površini, ki ju za Republiko Slovenijo vsako leto določi Evropska komisija z odločbo.

  IV. Ukrepi v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006

  38

 • 19. členUKREP 8: Investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah

  Namen ukrepaNamen ukrepa je ustvariti pogoje in možnosti za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti, skozi sofinanciranje investicij, usmerjenih v:• predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in

  pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur.l. RS, št. 61/2005), • predelavo kmetijskih proizvodov, ki ni niso zajeti v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in

  pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur.l. RS, št. 61/2005),• turizem na kmetiji,• dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji,• pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov,• kompostiranje organskih snovi.

  Cilji ukrepa:• izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva, • ustvarjanje novih delovnih mest, • uveljavljanje podjetniških iniciativ članov kmečkega gospodinjstva.

  Upravičeni stroški ukrepa:• vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,• nakup nove opreme,• promocija,• splošni stroški.

  K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:• finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oz. dokončanja le-te,• pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oz. lokacijsko

  informacijo (če gre za adaptacijo objekta),• račune za nakup strojev ali opreme oz. račune o izvedenih delih (izjava),• fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral

  dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le - ta še ni registrirana,

  • mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti, v primeru, da je investicija večja od 50.000 EUR, je potrebno predložiti poslovni načrt.

  Upravičenci do sredstevNosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju občine.

  Splošni pogoji upravičenosti:• upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,

  določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji (Ur.l. RS, št. 61/2005),

  39

 • • dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.

  Finančne določbe:• finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, • najvišji delež pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov investicije,• skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati

  200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.

  20. členUKREP 9: Investicije v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s

  kmetij

  Namen ukrepaNamen ukrepa je sofinanciranje investicij v:• neposredno prodajo kmetijskih proizvodov na kmetijah, • neposredno prodajo kmetijskih proizvodov izven kmetije,• storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddajo le

  - teh v najem,• izobraževanje na kmetijah, povezano z gozdarstvom in dopolnilnimi dejavnostmi na

  kmetijah.

  Cilji ukrepa:• utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev,• izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskih gospodarstev,• povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo storitve in trženje proizvodov

  in storitev s kmetij.

  Upravičeni stroški ukrepa:• vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,• nakup nove opreme,• promocija,• ostali splošni stroški.

  K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo: • finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oz. dokončanja le-te,• pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oz. lokacijsko

  informacijo (če gre za adaptacijo objekta),• račune za nakup strojev ali opreme oz. račune o izvedenih delih (izjava),• fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral

  dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le - ta še ni registrirana,

  • mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti, v primeru, da je investicija večja od 50.000 EUR, je potrebno predložiti poslovni načrt.

  Upravičenci do sredstev:

  40