Obecné obchodní podmínky Milan Zelenka - ?· Obecné obchodní podmínky Milan Zelenka - MAXICOM…

Download Obecné obchodní podmínky Milan Zelenka - ?· Obecné obchodní podmínky Milan Zelenka - MAXICOM…

Post on 24-Aug-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Obecn obchodn podmnky Milan Zelenka - MAXICOM I: 41466161, Tylova 733, 278 01, Kralupy nad Vltavou - Lobeek </p><p>1. Psobnost a platnost Obecnch obchodnchpodmnek </p><p>1.1.Obecn obchodn podmnky Milan Zelenka - MAXICOM (dle jen Obecn obchodn </p><p>podmnky a MAXICOM)plat pro vechny smluvn vztahy mezi MAXICOM na stran </p><p>jedna fyzickmi a prvnickmi osobami a dalmi subjektyprva (dle jen Zkaznk) na </p><p>stran druh tkajc se zbo aslueb nebo vznikajc v souvislosti s tm a provechna jednn </p><p>o takovch smluvnch vztazch, a to od okamiku,kdy se poprv staly soust jakkoliv </p><p>smlouvy mezi MAXICOM a Zkaznkem, nebylo-li vslovn dohodnuto jinak. </p><p>1.2.Obecn obchodn podmnky plat do doby plnho vypodn vech zvazk a </p><p>pohledvek vzniklch mezi MAXICOM a Zkaznkem, ve znnplatnm k okamiku vzniku </p><p>smluvnho vztahu, pokud nedojdek jejich zmn dle ust. l.3 Obecnch obchodnch </p><p>podmnek. </p><p>1.3.MAXICOM dle vydv, pokud to povauje za eln, Specializovan obchodn </p><p>podmnky, kter dopluj podmnky stanoven v Obecnchobchodnch podmnkch nebo </p><p>nkterou problematiku upravujodchyln (dle jen Specializovan podmnky). </p><p>1.4.Platnost Specializovanch podmnek a postup pro jejich ppadnzmny i doplnn jsou </p><p>upraveny v pslunch Specializovanchpodmnkch. </p><p>1.5.V rmci smluvnho vztahu mezi MAXICOM a Zkaznkem tkajcse konkrtnho </p><p>obchodu nebo sluby se v ppad rozporu mezipslunou smlouvou, pslunmi </p><p>Specializovanmi podmnkamia Obecnmi obchodnmi podmnkami pouije pednostn </p><p>pravaobsaen v pslun smlouv, potom ppadn ustanoven obsaenv pslunch </p><p>Specializovanch podmnkch a teprve potom prava obsaenv Obecnch obchodnch </p><p>podmnkch. </p><p>1.6.Pokud se kterkoli ustanoven Obecnch obchodnch podmnek,Specializovanch </p><p>podmnek nebo konkrtn smlouvy uke bt nebose stane neplatnm nebo neinnm nebo </p><p>se k nmu ze zkonanebude pihlet, nebude tm dotena platnost, innost aniprvn </p><p>bezvadnost zbvajcch ustanoven. Zkaznk je povinen sjednat s MAXICOM dohodu, jejm </p><p>obsahem bude nahrazentakovho neplatnho nebo neinnho ustanoven, ustanovenm, </p><p>kterodpovd smyslu a elu pvodnho ustanoven. </p><p>1.7.Zkaznkse je povinen se seznmit s Obecnmi obchodnmi podmnkami a </p><p>Specializovanmi podmnkamina webovch strnkch MAXICOM, kde jsou v dostatenm </p><p>pedstihu zveejnny vetn jejich historickho znn. </p><p>2. Obchodn msta </p><p>2.1.MAXICOM uzavr obchody ve svm sdle na svch obchodnch mstech(dle jen </p><p>obchodn msto) v prostorch obvyklchk podnikn. Byloli to pedem sjednno, </p><p>dleuzavr obchody prostednictvm st Internet, prostednictvmveejnch </p><p>telekomunikanch st nebo veejnchtelekomunikanch st mobilnch opertor, ppadn </p><p>prostednictvmsvch smluvnch partner mimo obchodn msta MAXICOM (dle jen </p><p>distribun zpsoby) za podmnek stanovench pslunmiSpecializovanmi podmnkami, </p><p>nebo pslunm smluvnmujednnm. </p><p>2.2.Na nkterch obchodnch mstech MAXICOMme bt rozsah poskytovanchslueb i </p><p>nabzench produkt omezen nebo nkter slubame bt zcela vylouena. Omezen </p><p>nkterch slueb je stanoveno ve Specializovanch obchodnch podmnkch. Stejnm </p><p>zpsobem me btomezena i nabdka nkterch distribunch zpsob. </p></li><li><p>3. Zmny Obecnch obchodnch podmnek </p><p>3.1.MAXICOM je oprvnn Obecn obchodn podmnky zmnit nebo do Obecnch </p><p>obchodnch podmnek doplnit nov ustanoven,zejmna pokud jde o psobnost a platnost </p><p>Obecnch obchodnchpodmnek a Specializovanch podmnek, rozsah zmn Obecnch </p><p>obchodnch podmnek a pravidla pro realizaci tchtozmn. Znn zmna doplk nebo pln </p><p>znn takto novelizovanch Obecnch obchodnchpodmnek MAXICOM zveejn na svch </p><p>webovch strnkch a Zkaznkovizale emailem informaci o tto zmn nejpozdji </p><p>1mscped datem navrhovan innosti takov novelizace nebo jakmkolizpsobem </p><p>dohodnutm pro komunikaci mezi MAXICOM a Zkaznkem v rmci pslunho danho </p><p>smluvnho vztahu. Pokud Zkaznk s navrenounovelizac Obecnch obchodnch podmnek </p><p>nebude souhlasit, jeoprvnn z tohoto dvodu pslun smluvn vztah vypovdts innost k </p><p>datu bezprostedn pedchzejcmu datu innostinavrhovan novelizace nebo, pokud takov </p><p>prvo Zkaznkovi zakldzkon, s okamitou innost. Pokud Zkaznk takto smluvnvztah </p><p>nevypov, stv se nov znn Obecnch obchodnch podmnekzvaznm pro uzaven </p><p>smluvn vztah jako zmna pvodnsjednanch podmnek smluvnho vztahu, a to </p><p>s innostode dne uvedenho v pslun novelizaci Obecnch obchodnchpodmnek jako </p><p>den nabyt platnosti novho znn Obecnch obchodnchpodmnek. </p><p>3.2.V ppad, e se prva a povinnosti stran upraven Obecnmi obchodnmipodmnkami </p><p>zmn pmo v dsledku zmny prvnhopedpisu, od nho se nelze smluvn odchlit, </p><p>nepostupuje se podle ust. 3.1 Obecnch obchodnch podmnek. O takov zmnbude </p><p>MAXICOM Klienta informovat. </p><p>3.3.Obecn obchodn podmnky ru a nahrazuj obchodn podmnky MAXICOM platn od </p><p>15.1.2007. </p><p>4. Zkaznk </p><p>4.1.Pi uzavrn smluvnho vztahu a kdykoli za jeho trvn je Zkaznk povinen MAXICOM </p><p>pedloit dokumentaci a doklady osvdujcvznik a existenci prvnick nebo fyzick osoby, </p><p>resp. prokazujc totonost Zkaznka. </p><p>4.2.Zkaznk vstupujc do obchodnho vztahu s MAXICOM je povinen seped uzavenm </p><p>smlouvy, a kdykoli o to bhem jeho trvn MAXICOM pod, podrobit identifikaci a </p><p>kontrole daj Zkaznka. </p><p>4.3.Zkaznk je povinen psemn, ppadn jinou vhodnou stanovenou formou, oznmit </p><p>MAXICOM zmny daj jemu pedanch piuzaven smluvn dokumentace i jinm </p><p>smluvnm jednn, resp. daj nsledn sdlench, a to vdy bezzbytenho odkladu pot, co </p><p>k takov zmn dolo. Zejmna je povinen neprodlen oznmit zmny svho nzvu </p><p>nebojmna, sdla nebo bydlit, zmny ve sloen statutrnho orgnua zmny osob </p><p>oprvnnch jednat za Zkaznka. </p><p>5. Jednn </p><p>5.1.Zkaznk s MAXICOM jedn bu osobn, nebo za nj jedn zstupce. </p><p>5.2.Jedn-li za Zkaznka zstupce na zklad zmocnn, je MAXICOM oprvnn poadovat, </p><p>aby na pln moci byla pravost podpisuZkaznka ovena edn nebo aby byla ovena </p><p>jinm zpsobemakceptovanm MAXICOM a aby rozsah oprvnnbyl v pln moci pesn </p><p>specifikovn (lex specialis). </p></li><li><p>5.3.V ppad pochybnost MAXICOM o tom, kdo je oprvnn za Zkaznka jednat, je </p><p>MAXICOM oprvnn pokyny Zkaznka nebo plnnve prospch Zkaznka odmtnout do </p><p>doby, kdy j bude zpsob jednn za Zkaznka hodnovrn prokzn. </p><p>5.4.Zkaznk je t povinen psemn, ppadn jinou vhodnou stanovenou formou, oznmit </p><p>MAXICOM odvoln, sten odvoln ijakoukoli zmnu zmocnn, na zklad kterho </p><p>jedn Zkaznkv zstupce s MAXICOM, kter vak nenese odpovdnost za dsledky </p><p>vyvolan Zkaznkovm neoznmenm ve uvedench skutenost. </p><p>5.5.MAXICOM je oprvnn nejednat podle pokynu nebo jinho prvnhojednn Zkaznka, </p><p>pokud m dvod pochybovat o jeho oprvnnostinebo platnosti, pokud m dvod se </p><p>domnvat, e nem vechnynleitosti nebo pokud by v dsledku takovho jeho jednnmohl </p><p>bt poruen prvn pedpis. O tom, e MAXICOM nejednal, vyrozum Zkaznka bez </p><p>zbytenho odkladu. </p><p>6. Vznik, zmny a znik smluvnho vztahu </p><p>6.1.Pokud smlouva, Obecn obchodn podmnky nebo pslunSpecializovan podmnky </p><p>nestanov jinak, me smlouva nebo zvazekmezi MAXICOM a Zkaznkem vzniknout, bt </p><p>zmnn nebo btzruen jen psemn v listinn podob. To plat i v ppadech, kdypsemn </p><p>forma nen vyadovna prvnmi pedpisy. Pokud MAXICOMnestanov nebo nebylo </p><p>ujednno jinak, prvn jednn v jin nepsemn form MAXICOM nezavazuje. MAXICOM </p><p>vyluuje pijet nvrhuna uzaven smlouvy nebo dohody s jakmkoli dodatkem i </p><p>odchylkou;odpov na nabdku s odchylkou se nepovaujeza pijet nabdky, ale za nov </p><p>nvrh. </p><p>6.2. Zmna smluvnch podmnek mus bt provedena po dohod MAXICOM a Zkaznka. </p><p>Zmna smluvnho vztahu vyaduje psemnou formu, nen-li stanoveno v Obecnch </p><p>obchodnch podmnkch nebo Specializovanch podmnkch jinak. </p><p>6.3.Zkaznk akceptac Obecnch obchodnch podmnek souhlas s tm, e MAXIOM je </p><p>oprvnn postoupit jakoukoli svou pohledvku zaZkaznkem a Zkaznknen bez vslovnho </p><p>souhlasu MAXICOM oprvnn postoupitdnou svoji pohledvku za MAXICOM. </p><p>6.4.Nen-li v Obecnch obchodnch podmnkch uvedeno jinak nebose Zkaznkem </p><p>dohodnuta doba trvn i odlin zpsob znikusmluvnho vztahu, jsou MAXICOMi </p><p>Zkaznk oprvnni psemn i bezuveden dvodu smlouvu vypovdt s jednomsn </p><p>vpovdndobou, pokud MAXICOM ve vpovdi nestanov dobu del nebopokud nen </p><p>zkonem upraveno odlin. </p><p>7. Zpsob komunikace, doruovn </p><p>7.1.Zkaznk a MAXICOM vzjemn komunikuj osobn, psemn, telefonickynebo </p><p>elektronickou formou, piem pokud Obecn obchodnpodmnky, pslun Specializovan </p><p>podmnky nebo smlouva nestanovjinak, pro vzjemnou prvn vznamnou komunikaci mezi </p><p>Zkaznkem a MAXICOM plat povinnost psemn formy a to v listinnpodob. </p><p>7.2.Psemnosti tkajc smluvnch vztah mezi MAXICOM a Zkaznkem (dle jen zsilky) </p><p>budou doruovny na adresu uvedenou ve smlouv, nebo na adresu, kterou si po uzaven </p><p>smlouvy psemn sdl MAXICOM a Zkaznk. Zsilky je mon doruovat osobn, potou, </p><p>kurrn slubou nebo jinm dohodnutm zpsobem umoujcm pepravu a prokazateln </p><p>doruen zsilky. Zsilky se povauj za doruen tet (3.) pracovn den po jejich odesln na </p><p>zem esk republiky i patnct (15.) pracovn den po jejich odesln na adresu do </p><p>zahrani, bez ohledu na to, jestli adrest zsilku pevzal i nikoliv. V ppad, e se zsilka </p><p>vrt jako nedoruiteln, povauje se za okamik doruen den vrcen zsilky odeslateli, </p></li><li><p>pokud tato skutenost nastala dve ne ve lhtch uvedench v pedchoz vt.MAXICOM je </p><p>oprvnn zvoliti jin zpsoby doruovn, nap. elektronickou potou. </p><p>8. Ceny a mna </p><p>8.1. MAXICOM pro vci, zbo a sluby, kter prodv zkaznkm zveejuje na svch </p><p>webovch strnkch cenky, kter jsou platn a rozhodn pro den, respektive okamik </p><p>sjednn smluvnho vztahu mezi MAXICOM a Zkaznkem. </p><p>8.2. Zmny cen uvedench v cenku jsou platn okamikem, kdy jsou zveejnny na </p><p>webovch strnkch. </p><p>8.3.Zmny cen za sluby, kter jsou poskytovny periodicky, jsou Zkaznkovi sdleny </p><p>v dostatenm pedstihu a to nejmn 1 msc ped nabytm platnosti novch cen. Zkaznk </p><p>m prvo pro ppad, e nebude s cenami periodickch slueb souhlasit smluvn vztah </p><p>vypovdt ve lht 1 msc ped nabytm platnosti novch cen. </p><p>8.4. MAXICOM uvd sv ceny za vci a sluby v esk mn v korunch eskch. Je-li to </p><p>ppustn a MAXICOM i Zkaznk se dohodnou na hrad ceny za vci a sluby v jin mn, </p><p>ne v korunch eskch vyhlauje MAXICOM na svch webovch strnkch i pepotac </p><p>kurz jin mny na korunu eskou, kter je pro sjednn smlouvy mezi MAXICOM a </p><p>Zkaznkem zvazn. </p><p>8.5. Veker ceny uvdn v cenku jsou uvdny vetn dan z pidan hodnoty v sazb </p><p>platn ke dni, respektive okamiku sjednn smluvnho vztahu mezi MAXICOM a </p><p>Zkaznkem. </p><p>8.5. Poplatky za transfer mny, kurzov zisky, nebo kurzov ztrty, jdou k ti toho, ktermu </p><p>vznikly. </p><p>9. Zpstupnn informac </p><p>9.1.Pokud nen stanoveno jinak, zpstupuje MAXICOM Zkaznkovi informace,vetn </p><p>aktulnho znn Obecnch obchodnch podmnek, Specializovanch podmnek a Cenku za </p><p>produkty a sluby na sv internetov adrese. </p><p>9.2. Zkaznk dv podpisem smlouvy souhlas MAXICOM ke zpracovn osobnch daj ve </p><p>smyslu ustanoven zkona .101/2000Sb. o ochran osobnch daj v platnm znn. </p><p>10. Zpsob mimosoudnho vyizovn stnost </p><p>10.1. Zkaznk podv jako spotebitel stnost na potou, na obchodnch mstech </p><p>MAXICOM v psemn podob nebo elektronicky na e-mailovou adresu MAXICOM. Pokud </p><p>se Zkaznk rozhodne me podat stnost na postup nebo skutenosti ze smluvnho vztahu </p><p>s MAXICOM lze se t obrtit na eskou obchodn inspekci, respektive pslun krajsk </p><p>inspektort, esk telekomunikan ad a nebo ad pro ochranu osobnch daj. </p><p>10.2. Zkaznk ve stnosti pope skutenosti, na kter si stuje a dolo sv tvrzen </p><p>pslunmi dkaznmi prostedky. </p><p>10.3. MAXICOM se bude stnost zabvat a zkladn lhta 30 dn, kter pon bet </p><p>nsledujc den po dni podn stnosti. </p><p>10.4. Pokud si MAXICOM vyd pedloen dalch skutenost, kter jsou nezbytn pro </p><p>vyzen stnosti, lhta se peruuje a do doby ne budou Zkaznkem poadovan dal </p><p>skutenosti doloeny v poadovanm rozsahu. </p><p>11. Reklamace </p><p>11.1. MAXICOM poskytuje navci zrun dobu v rozsahu 24 msc, pokud nen </p><p>v Specializovanch podmnkch nebo smlouv stanoveno jinak. </p></li><li><p>11.2.Zrun doba b od odevzdn vci kupujcmu; byla-li vc podle smlouvy odeslna, </p><p>b od dojit vci do msta uren. M-li koupenou vc uvst do provozu nkdo jin ne </p><p>prodvajc, b zrun doba a ode dne uveden vci do provozu, pokud kupujc objednal </p><p>uveden do provozu nejpozdji do t tdn od pevzet vci a dn a vas poskytl k </p><p>proveden sluby potebnou souinnost. </p><p>11.3.Zruka se nevztahuje na vady, kter jsou zpsobeny bnm opotebenm, nesprvnou </p><p>manipulac, neodbornm zsahem, mechanickm pokozenm nebo nebyl-li vrobek nebo </p><p>sluba pouvna a oetovna v souladu s nvodem k pouit i drby. </p><p>11.4. Zruka se uplatuje v obchodnch mstech MAXICOM. </p><p>12. Zvren ustanoven </p><p>12.1. Obecn obchodn podmnky vydv MAXICOM ve smyslu ustanoven Obanskho </p><p>zkonku . 89/2012Sb. v platnm znn a pedpis pmo nebo nepmo souvisejc. </p><p>12.2. Obecn obchodn podmnky se d eskm prvem a spory vznikl mezi MAXICOM a </p><p>Zkaznkem s konenou platnost budou eeny ped soudy esk republiky. </p><p>12.3. Obecn obchodn podmnky jsou platn od 1. ledna 2014 a v tomto znn nabvaj </p><p>innosti dnem 2.5.2017. </p><p>Kralupy nad Vltavou dne 31.3.2017 </p></li></ul>