obČasnÍk roČnÍk xiii (xxx) ČÍslo 5 kvĚten 2008 ...· dnes v listě: obČasnÍk roČnÍk xiii

Download OBČASNÍK ROČNÍK XIII (XXX) ČÍSLO 5 KVĚTEN 2008 ...· dnes v listě: obČasnÍk roČnÍk xiii

Post on 18-Jan-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Dnes v list:Dnes v list:

OBASNK RONK XIII (XXX) SLO 5 KVTEN 2008

PEDSEDA B ING. PGMEK VE STRI VYHODNOCEN MONITORINGU JSME ZELEN FIRMA MEZINRODN KOLICSTEDISKO LABORATO NA O. Z. GEAM KONFERENCE ODBOR ITN NDRE PUST DL VTKOV II JI NEN SPODN PATRA DOLU RON UZVRKA 21. 4. 2008

Ing. Ivo PgmekNarodil se 1. 12. 1964, je enat, m dv dti a ije v Luin na

Ostravsku. V letech 1979 a 1983 vystudoval Stedn prmyslovoukolu elektrotechnickou ve Frentt p. R., obor zazen silnoproudelektrotechniky a v letech 1983 a 1987 VB TU v Ostrav,Hornickogeologickou fakultu, obor hlubinn dobvn loisek.

Odborn vzdln si rozioval v roce 1994 na VH, a. s., Ostravav oboru marketingu NIMA CIMA, v roce 1996 na Institutu rozvo-je podnikn, s. r. o., Ostrava v oboru manaer a ekonom firmy a v le-tech 1997 a 1998 na Vysok kole ekonomick v Praze v oboru stra-tegie a taktika vrcholovho managementu firmy.

Pracovn zkuenosti zskval v OKD na Dole Fuk v letech 1984a 1997, kde byl aktivnm bskm zchranem. Zabval se zenmhornick innosti v dole, ve vych funkcch, jako vedouc technic-kho odboru a vedouc zvodu, tak dil oddlen projekce, strategie,energetiky, bezpenosti prce a tlumu.

Na Dole Paskov, OKD, a. s., psobil v letech 1997 a 2004 jakohlavn inenr. Zabval se zenm strategie dolu, bezpenost prce,rabou dlnch dl a tbou uhl a dle mimo jin eil stety zjmpi povolovn hornick innosti a dln kody na povrchu.

V roce 2005 byl obchodnm manaerem, zvodnm dolu a zstupcemeditele firmy KR Ostrava, a. s., kde se mimo jin zabval zenm sta-veb inenrskch st a liniovch staveb a marketingem firmy.

V letech 2006 a 2007 byl jednatelem, editelem a spolumajitelem. U. d., spol. s r. o., provdjc dodavatelsky tbu uhl v OKD, a. s.V rmci firmy dil zamstnaneckou agenturu, zajiJujc zahranindlnky pro firmy, zabvajc se hornickmi innostmi v OKD, a. s.

Od roku 2006 do dubna 2008 byl jednatelem a majitelem firmyAfter mining, s. r. o., zabvajc se likvidac a zajiJovnm vyaze-nch dlnch dl.

Ing. Ivo Pgmek je soudnm znalcem pro obor tba, odvtv t-ba uhl, specifikace hlubinn dobvn surovin, poddolovn povr-chovch objekt a vliv hornick innosti na povrch.

11. dubna na s. p. DIAMODva tdny po svm jmenovn navtvil sttn podnik DIAMO no-

v pedseda B Ing. Ivo Pgmek. Clem jeho nvtvy bylo se-znmit se s vedenm sttnho podniku, jeho organizan strukturoua rozsahem jeho innost.

Po uvtn vzcnho hosta editelem sttnho podniku Ing. Bc. Ji-m Jeem a seznmenm se s ostatnmi leny veden podniku nsle-dovala krtk informace editele o rozsahu innost ve sttnm podni-ku. U nstnn mapy starch zt po tb a prav uranov rudydemonstroval pan editel innost podniku na jednotlivch lokalitcha dle nsledovala diskuze o nejvtch problmech, kter v souasndob sttn podnik e. Hlavnm tmatem tto diskuze byla proble-matika lagun Ostramo a jej prvn hledisko.

lenov veden odpovdali na dotazy tkajc se ekonomiky, tbya prodeje uranu a sananch aktivit.

Krtce byl tak Ing. Pgmek seznmen s fungovnm mezinrod-nho kolcho stediska.

Na zvr informan sti nvtvy na editelstv sttnho podnikuobdrel pan pedseda CD s prezentac lokalit ve sprv podniku a paneditel vnoval panu pedsedovi knihu Uranov a rudn hornictvv R.

Po tomto vodu navtvil pedseda B Ing. Ivo Pgmek za do-provodu editele DIAMO s. p. Ing. Bc. Jiho Jee, nmstka editeles. p. pro vrobu Ing. Mariana Bhma a editele o. z. TU Ing. Tom-e Rychtaka odtpn zvod Tba a prava uranu. Zde byl panpedseda nejprve seznmen s histori tby uranu v oblasti Hamr naJezee a Str pod Raskem, jejmi dsledky a s procesem sanace hor-

ninovho prosted po chemick tb uranu. Princip chemick tbyna loisku Str a postup sananch prac shldl pan pedseda na pi-praven prezentaci.

Pro ilustraci innosti o. z. TU byla vybrna a navtvena tyi pra-covit.

V prvn ad to byla SLKR I, jako rozhodujc sanan technologie,zajiJujc neen kontaminovanch roztok a vrobu kamence. D-le pan pedseda navtvil stavbu NDS ML, kter bude zpracovvatmaten louhy prv ze SLKR I. Jako dal st prohldky byla na-vtvena dv vyluhovac pole, a to VP 17 jako vyluhovac pole inna VP 8B jako vyluhovac pole zrekultivovan. Poslednm clem ex-

kurze bylo odkalit, zejmna nvtva stavenit pro vstavbu dalsanan technologie Zpracovn matench louh.

Nvtvu v oblasti Stre hodnotil pan pedseda jako velice p-nosnou, kter mu poskytla spoustu novch informac.

Dal nvtva se, podle jeho slov, uskuten na o. z. GEAM DolnRonka, kde hlavnm programem bude frn na dole Ron.

Vyhodnocen monitoringu za rok 2007Sttn ad pro jadernou bezpenost Regionln centrum Kamenn

provedl kontrolu radian ochrany na DIAMO, sttn podnik. Zv-ren projednn pedloench zprv se konalo dne 2. 4. 2008 na SPDIAMO, s. p., ve Stri pod Ralskem. Jednn byli ptomni pracov-nci SJB RC Kamenn, vedeni jejm vedoucm Ing. MiroslavemHemerem, Ing. Jana eflov, Ing. Miroslav Jurda a Ing. Miloslav N-mec. Za DIAMO, s. p., se projednvn zastnili Ing. Bc. Ji Je, e-ditel s. p. DIAMO, RNDr. Kamila Trojkov, MUDr. Pavel Krko-ra, editel odtpnch zvod a jejich spolupracovnci. Kontrola by-la zahjena dne 12. 3. 2008 na RC Kamenn v souladu s 3 odst. 2,psm.a) zkona . 18/1997 Sb., atomov zkon, ve znn pozdjchpedpis a zkona . 552/1991 Sb., o sttn kontrole ve znn pozdj-ch pedpis. Za DIAMO, s. p., se zahjen kontroly zastnilaRNDr. Kamila Trojkov, nmstkyn editele sttnho podniku proekologii a sanan prce a MUDr. Pavel Krkora, odpovdn za sou-stavn dohled nad radian ochranou v DIAMO, s. p. Pi zahjenkontroly byly pedny ron zprvy hodnocen monitorovn sledova-nch veliin v jednotlivch odtpnch zvodech DIAMO, s. p., v p-semn i elektronick form. Pedmtem inspekce byla kontrola pln-n povinnost z hlediska radian ochrany, podle 18 odst. 1 zkona. 18/1997 Sb., ve znn pozdjch pedpis. Hlavnm clem inspek-ce byla kontrola plnn program monitorovn schvlench podlezkona . 18/1997 Sb., ve znn pozdjch pedpis pro jednotlivodtpn zvody DIAMO, s. p. Soust kontroly bylo, na zkladpedloench zprv, vyhodnocen vsledk za rok 2007, vetn hod-nocen ozen kritick skupiny obyvatel, prkaz optimalizace ra-dian ochrany, rozboru pin a innosti pijatch opaten pekro-ench vyetovacch a zsahovch rovn, zhodnocen vvojovchtrend mench veliin ve sledovanch obdobch a nvrh pro dalpostupy a vyuit vsledk men. K jednotlivm odtpnm zvo-dm DIAMO, sttn podnik:

GEAM, o. z. Doln RonkaOsobn monitorovn a monitorovn pracoviJ bylo zajiJovno

Zskali jsme Certifikt Zelen firmaSpolenost REMA Systm, a. s. vymyslela uniktn projekt v R, kte-

rm chce rozhbat nefungujc systm sbru a nslednou recyklaci sta-rch elektrospotebi. Oslovila tiscovku nejvtch tuzemskch spole-nost a nabdla jim zdarma instalaci sbrnho boxu, do kterho budoumoci jejich zamstnanci vhazovat vyslouil drobn elektrospotebie(mobiln telefony, walkmany, rychlovarn konvice, feny, toustovae, ho-lic strojky aj.) a vybit baterie. Nsledn spolenost REMA Systm za-jist zdarma recyklaci tohoto odpadu (vce t na adrese http://www.re-masystem.cz).

Ing. rtr, Ing. Rychtak, Ing. Bc. Je, Ing. Pgmek a Ing. Bhmna veln SLKR I

Ing. Rychtak, Ing. Bc. Je, Ing. Pgmek a Ing. Bhm navyluhovacm poli

Ing. Rychtak, Ing. rtr, Ing. Bc. Je, Ing. Pgmek a Ing. Bhmped SLKR I

Nvtva novho pedsedy eskho bskho adu Ing. Ivo Pgmka ve Stri pod Ralskem

POKRAOVN NA STR. 2POKRAOVN NA STR. 2

SSTTRRAANNAA 22

Stediskem zkuebnch laborato o. z.(SZLAB). Vyhodnocovn osobnch do-zimetr ALGADE bylo smluvn zajit-no v SJCHBO, v. v. i. Kamenn. Vy-hodnocovn osobnch TLD bylo prov-dno firmou CSOD Praha. Monitorov-n vpust a okol bylo v pracovn nplniodboru ekologie a sanac o. z. Analzybyly provdny SZLAB o. z.a SJCHBO, v. v. i. Kamenn. V roce2007 dolo k organizan zmna SZLAB bylo zalenno do seku n-mstka editele odtpnho zvodu proekologii a sanan prce. V roce 2007dolo k pesthovn SZLAB do novbudovy itn volnch vod odkaliJRon na zvod CH a centralizaci la-borato v rmci odtpnho zvodu.V personlnm obsazen dolo oproti ro-ku 2006 ke zven potu pracovnkstediska o 9 na celkov poet 35. Bylokonstatovno, e vechna plnovanmen byla v rmci programu monito-rovn, vetn stanovench frekvencsplnna. Podmnky novch rozhodnutSJB byly zapracovny do pln odb-r vzork v rmci monitorovn vpusta monitorovn okol. Plnn Programumonitorovn je prbn vyhodnoco-vno a bylo podrobeno i kontrolm zestrany inspektor SJB v rmci prov-dnch inspekc.

ODRA, o. z. Ostrava VtkoviceVlastn plnn programu monitorov-

n spad do psobnosti nmstka provrobu, techniku a ekologii o. z. a jetechnicky zajiJovn odborem ekologie.Vzorkovn bylo zajitno odbry nastanovench profilech povenmi pra-covnky o. z. a zaslny k pslunmanalzm na o. z. GEAM SZLAB.Doplnn datov bze bylo realizovnoz referennch analz vzork odebra-nch pi soustavnch kontrolch SJBa rovn z rozbor zskanch pi zpra-covvn studi Nvrh een hydroche-mick situace a vypoutn dlnch vodz vodn jmy ofie a Nvrh postupueen problematiky radian ochranyspjat s vypoutnm vod z vodn jmyofie, kter jsou zpracovny expertnfirmou SEPARA EKO. Vechna plno-van men dan programem monitoro-

vn byla ve stanovench termnech spl-nna.

SUL, o. z. PbramO. z. SUL provd svou innost na

znan rozshlm zem, v ad odleh-lch lokalit. To se promt i do organi-zace a zajitn plnn Programu moni-torovn. Hlavn st monitoringu jesoustedna do 5 zkladnch oblast,kter odpovdaj bvalm vznamnm

lokalitm pro tbu a pravu uranovchrud: Pbram, Zadn Chodov, OkrouhlRadou, MAPE Mydlovary a HornSlavkov. Vechny prce byly provdnyna zklad povolen SJB k nakldnse zdroji ionizujcho zen provdnslueb monitorovn. Zajitn monito-ringu spad do psobnosti oddlen bez-penosti prce (OBP) a oddlen ekolo-gie SM (Stedisko monitoringu).

Vechny innosti pi monitorovn bylyzabezpeovny zamstnanci se zvltnodbornou zpsobilost. Osobn monito-

rovn zajiJovalo OBP vetn sumari-zace osobnch expozic pracovnk z v-stup vyhodnocen provdnchexternmi dodavateli. Vyhodnocovnosobnch dozimetr OD 88 provdloSJCHBO, v. v. i., Kamenn, vyhodno-covn TLD (vetn dodvek) f