oaj lappi 2/2013

Download OAJ Lappi 2/2013

Post on 23-Mar-2016

241 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

OAJ:n Lapin alueyhdistyksen jäsenlehti 2/2013

TRANSCRIPT

 • 1OAJ LAPPIOAJ LAPPIOAJ LAPPIOAJ LAPPI2/2013

  OAJ 40 vuotta OAJ:n tulevaisuushanke Suomi osaamisen krjess

 • ! Lehden toimituskunta:

  PtoimittajaOuti Ylitapio-Mntyl

  ToimitusJaakko Sarmola Marita Kukkola

  ToimitussihteeriMarja-Terttu Ylipaavalniemi

  ! Kannen kuva Jaakko Sarmola

  ! Painopaikka Tornion Kirjapaino, Tornio 2013

  ! ISSN-tunnus 1798-3487 ISSN 2323-1351

  LAPPI

  OAJ LAPPI

  OAJ:n Lapin alueyhdistyksen lehti 2/2013

  Sisllysluettelo Juhlaa arkisen tyn keskell 3

  Edess on vahvan toiminnan lukuvuosi 4

  Vaalit tulossa, oletko valmis? 6

  Kokemuksia Keski-Lapin jaoksen vetjn toimimisesta 8

  Etkokoukset hyv ratkaisu Lapin pitkiin vlimatkoihin 10

  Webex-videoneuvotteluohjelma on osallistujalle helppo 11

  OAJ:n tulevaisuushanke Suomi osaamisen krjess 2030 12

  Opetus ja opettaja muutoksen kourissa 14

  Kansanedustat tentiss 18

  Opettajankoulutus edellkvijn, kehitystyn krjess 21

  Perusopetus muuttuu uuden tuntijaon ja uuden opetussuunnitelman myt 23

  Lukion opetussuunnitelmaty 25

  OAJ:n valtuusto 150 valtuutettua 27

  OAJ:n hallituksella paljon ptettv 28

  Yll-seminaari Naantalin auringossa 29

  Lastentarhanopettajien liskoulutus Lapin yliopistossa 31

  Ajankohtaista ammatillisella kentll 32

  Kemin varhaiskasvatusvki kevtviihteell 34

 • 3Yhteinen ammattijrjestmme juhlii tmn lukuvuoden aika-na monin eri tavoin 40-vuotis-ta historiaansa. Jo neljn vuo-sikymmenen ajan ovat opetta-jat valvoneet etujaan yhdess rintamassa.

  Yhteisen opettajuuden ajat-telun pohjalta perustimme viisi vuotta sitten oman alueyhdis-tyksemme. Kun tynantajam-me kamppailevat talousvaike-uksissa ja turvautuvat erilai-siin leikkaussuunnitelmiin, on alueyhdistyksen merkitys ko-rostunut. Tynantajat ottavat yh useammin mallia toistensa toimintatavoista, ja silloin mys tyntekijiden kannalta huonot kytnteet ovat vaarassa levi-t. Alueyhdistyksen edunval-vontaa tarvitaan esimerkiksi lo-mautusten ja irtisanomisten v-hentmisess ja torjumisessa: paikallisten ongelmien torjumi-sessa tarvitaan koko maakun-nan vahvaa tukea. Trke on mys se, ett eri alojen opetta-jat tukevat toisiaan, ja yhteinen opettajuus on viimeistn nyt tullut osaksi arkeamme.

  Viime vuoden alussa ase-tin tavoitteekseni tutustua pu-heenjohtajana mahdollisimman monen paikallisyhdistyksen toi-mintaan. Yhdess alueasiamie-hemme kanssa olenkin saanut vierailla noin puolessa alueem-me kunnista. Tuon kierroksen aikana olen ilahtunut monesta asiasta: Paikallinen toiminta on vire ja jokaisella paikkakun-nalla jsentens nkist. Yh-

  distyksien koosta huolimatta kaikilla niist on samat paikal-lisen edunvalvonnan tehtvt, joissa alueyhdistys auttaa mie-lelln. Mit enemmn min ja alueasiamies tunnemme pai-kallista toimintaa, sit helpom-pi meidn on ajaa maakuntam-me asiaa.

  Hyvin valitettavaa on se, ett ammatillisen koulutuksen toimintaedellytyksi on ptet-ty heikent. OAJ vaati aiem-min tn vuonna maan halli-tusta luopumaan ammatillisen toisen asteen opiskelijapaikko-jen leikkauksista. Suunnitelma koulutuspaikkojen karsimiseksi oli OAJ:n mielest perusteeton, koska ammatilliseen koulutuk-seen ensisijaisesti hakeneiden joukko ylitt kaikissa maakun-nissa, siis mys meill Lapissa, selvsti aloituspaikkojen m-rn. Mys alueyhdistykset te-kivt omaa tytn leikkausten perumiseksi, mutta lopputulos

  oli ainakin Lapissa laiha lohtu. Leikkausten kohtuullistamises-ta puhuminen on edelleen mie-lestni kaukana kohtuullisesta.

  Toinen erityisen huolestutta-va knne opettajien asemas-sa saatiin aikaan kevll Sa-vukoskella, joka ptti lomaut-taa mys opettajat. Alueasia-mies on ollut yhdess OAJ:n muiden edustajien kanssa pai-kallisten jsentemme tukena, jotta lomautukset peruttaisiin. Luonnollisesti alueyhdistys te-kee kaikkensa, jotta lomautuk-sista ei tulisi maakunnan tapa.

  Vaikka siis tm vuosi onkin yhteisen jrjestmme merkki-vuosi, juhlimme arkisissa ja v-lill hyvinkin ankeissa tunnel-missa. Kun juhlimme lhinn tyn merkeiss, pidmme par-haiten huolen siit, ett kaikki-en opettajien etuja valvotaan.

  Jaakko Sarmolapuheenjohtaja

  Juhlaa arkisen tyn keskell

 • 4Kynnistynyt lukuvuosi on mo-nella tapaa varsin tytelis niin meille kaikille opetus- ja kasva-tusalan toimijoille kuin jrjest-aktiiveillekin. Kaikkia sopimus-alojamme koskevat sopimuk-set ovat katkolla ja tt luetta-essa olemme saaneet selvyy-den siihen syntyik tymarkki-

  Edess on vahvan toiminnan lukuvuosi

  Joka tapauksessa tilanne on valitettavasti se, ett sek kuluvana vuotena ett ensi vuo-tena palkansaajan ostovoima on heikkenemss. Tm tar-koittaa siis sit, ett kteen jvn nettoansion nousu on pienempi kuin elinkustannus-ten nousu. Kun monella kan-salaisella on pelkoa typaikan menetyksest tai lomautuksis-ta, monikin pyrkii sstmn mahdolliset liikenevt varansa pahojen pivien varalle. Tm vaikuttaa luonnollisesti erityi-sesti kaupan- ja matkailualoille.

  Maan hallitus on ylittnyt tai-paleensa puolivlin. Monia hal-litusohjelmaan tai Kesuun kir-jattuja toimia on kesken tai vie-l suunnitteluvaiheessa. Ts-t seuraa varsin kiivas koulu-tuspoliittinen talvi. Perusope-tuksen opetussuunnitelmape-rusteita tehdn, lukion tavoit-teita ja tuntijakoa rustataan ja sen pern on vuorossa ops-uudistus. Shkiset ylioppilas-kirjoitukset ovat tulossa, koko ammattikorkeakoulujrjestel-m on muutoksen kourissa ja koko varhaiskasvatusta kos-keva lainsdnt on uudistet-tava. Samaan aikaan valtion-osuusjrjestelm ollaan uu-distamassa, onneksi ammatil-lisen koulutuksen rahoitus on ptetty pit nykyjrjestel-mn mukaisena. Se ei kyll va-litettavasti pelasta kurimuksel-

  nakentt ja koko tyelm rauhoittava keskitetty ratkaisu vai mennnk liittokierroksilla. OAJ:lle sopivat molemmat. So-pimuskorotusten taso on erit-tin alhainen. Tm johtuu ylei-sest taloustilanteesta ja -kehi-tyksest maassamme ja koko Euroopassa.

 • 5ta, opiskelijakohtaisten yksik-khintojen pieneneminen v-hent todennkisesti edel-leen lhiopetuksen mr, mik vistmtt tulee nky-mn koulutuksesta valmistu-vien osaamisen laadussa. Yli-opistoissa opetuksen resur-sointi vaatii jatkuvaa kamp-pailua.

  Monia murheellisia asioita on siis pydll ja taivaan ran-nassa. Silti meidn on tarpeen muistaa, ett koulutuksella ja varhaiskasvatuksella tehdn tulevaisuutta ja sit osaamis-pohjaa, jolle koko maamme tu-levaisuus tulee rakentumaan. Paras pohja tulevaisuudelle ovat osaavat ja asiaansa si-toutuneet opettajat. Siin suh-teessa tilanteemme on maail-man paras.

  OAJ tekee hartiavoimin ja koko organisaationsa kaiken voiman ja osaamisen hydyn-

  ten tyt, jotta teill opetuk-sen ja kasvatuksen ammatti-laisilla olisi parhaat mahdolli-set edellytykset tynne tekemi-seen. Ajat ovat vaikeat, mutta emme luovuta. Jatkamme pon-nisteluja kaikilla tasoilla. Itse asiassa erityisesti yhteist ry-tistyst tarvitaan juuri paikallis- ja aluetasolla. Kunta- ja kunta-yhtymtasolla sek yksityisen koulutuksenjrjestjn tasol-la tehdn ne kaikkein ratkai-sevimmat ptkset olemas-sa olevien voimavarojen koh-dentamisen suhteen. Rahaa on sen verran kuin on, mutta pai-kallispttjt pttvt mihin ne kytetn. Siksi kaikkien jr-jestn jsenten panos pttji-en informeeraamisessa voima-varojen leikkausten vaatimuk-sista on erittin trke.

  Ensi kevn ovat edess OAJ:n valtuustovaalit ja kesn kynnyksell uusien toimielin-

  ten valinta. Uusi valtuusto tu-lee monien muitten merkitt-vien ptsten osana ptt-mn OAJ:n tavoiteohjelmasta seuraaville neljlle vuodelle. Se tehdn kynniss olevan Suo-mi osaamisen krjess 2030 -tulevaisuusohjelman pohjalta. Toivon, ett vaalivuosi osaltaan aktivoi jsenist mys jrjes-ttoimiin. Toivon, ett moni uusi henkil lhtee niin kisaamaan valtuustopaikasta kuin muihin jrjesttehtviin.

  OAJ tytt viattomien las-ten pivn 40 vuotta. Juhlim-me sit eri puolilla Suomea pit-kin syksy. Juhlinta huipentuu tammikuussa Educaan ja jr-jestristeilyyn. Tehdn ts-t juhlavuodesta edelleen vah-vistuvan yhtenisen jrjestn vuosi.

  Olli LuukkainenOAJ:n puheenjohtaja

 • 6Vuoden kuluessa on meill mo-nenlaisia vaaleja edessmme. Ensimmiseksi kuntiin ja kunta-yhtymiin valitaan tysuojeluval-tuutettuja neljksi vuodeksi ker-rallaan. Opetusalalla tarvitaan tysuojeluvaltuutettuja ja vara-valtuutettuja sek tysuojelutoi-mikuntien jseni, jotka tunte-vat opetusalan keskeiset kuor-mitustekijt ja turvallisuuspuut-teet. Kyse ei ole vain kyprs-t tai turvakengist vaan mys esimerkiksi tyn mitoituksesta, toimintatavoista ja perehdytys-tavoista.

  Kevll ovat vuorossa OAJ:n valtuustovaalit sek Las-tentarhanopettajaliiton valtuus-tovaalit, joissa molemmissa on shkinen nestminen mah-dollista. Niss vaaleissa tarvi-taan jokaisen lappilaisen opet-tajan osallistumista nestmi-seen, jotta varmistamme mei-dn nen kuulumisen ptk-senteossa.

  Ja kun valtuustot on saa-tu valittua, tulee vuoroon luot-tamusmiesvaalit. Luottamus-miesehdokkaaksi voi asettua kaikki akavalaiset jsenet, jo-ten tsskin vaalissa OAJ:n j-senten kannattaa olla aktiivisia ja varmistaa paikallinen menes-tyminen.

  Alueasiamiehen tehtvst on sovittu sen noudattavan sa-maa neljn vuoden jaksotusta kuin luottamusmiehill. Mikli tehtv kiinnostaa ota yhteytt joko allekirjoittajaan tai alueyh-

  Vaalit tulossa, oletko valmis?

  distyksen hallituksen jseniin saadaksesi listietoa.

  OAJ:n Lapin alueyhdistys oli aktiivinen, jopa aloitteelli-nen, jrjestss kyttnote-tun shkisen kokousjrjestel-mn hankkimisessa. Niin koko-uksiin kuin koulutuksiin osallis-tumisen kynnys madaltuu aina-kin silt osin, ett matkustamis-tarvetta saadaan vhennetty. Jrjestelmn avulla voi jopa paikallisten kokouksien jrjes-tminen helpottua kun mat-kustusajat jvt pois kulutta-

  masta meidn kallisarvoista ai-kaamme.

  Keskuun 26. piv edus-kunnassa hyvksyttiin hallituk-sen lakiesitys kuntajaosta ja nyt kuntien on ilmoitettava marras-kuun loppuun menness, min-k kunnan tai kuntien kanssa se selvitt yhdisty