o[â€‍gojko drulovi}“ u radoinji obele`ila svoj praznik nekad ... com je osvojila 25,2...

Download O[â€‍Gojko Drulovi}“ u Radoinji obele`ila svoj praznik Nekad ... com je osvojila 25,2 odsto, a Gzimom

Post on 13-Jan-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PETAK, 21. oktobar 2016, broj 6962/506, godina XX, cena 40 din, 20 den, 1 KM, 0.7 EUR (CG), 5 kuna www.danas.rs

  Lazar Pajovi}

  Mo`da je ovo moj trenutak Strana VII

  Nihat Bi{evac

  Stabilnost preduslov za privredni razvoj

  Strana III

  M . \

  er le

  k

  Saradnja op{tina Priboj i Gora`de

  Povezivanje op{tina u slivu Drine

  Strana II

  Karneval pred{kolaca u Novoj Varo{i

  U bojama jeseni Strana VIII

  Pesnik Radojica Peri{i} iz Nove Varo{i osvojio prvu nagradu

  u Gornjem Milanovcu

  „U ~ekanju“ - najbolja pesma

  Nova Varo{ - Radojica Peri{i}, pesnik iz Nove Varo{i, dobitnik je prve nagrade na me|unarodnom konkursu Knji`evnog dru{tva „Zapis“ iz Gornjeg Milanovca. Laskavo priznanje za dosada neo- bjavljenu pesmu „U ~ekanju“, Pe- ri{i} je osvojio u konkurenciji 114 autora iz Srbije, Republike Srp- ske, Crne Gore, Hrvatske, Make- donije, Slovenije i Austrije, koji su na konkurs kandidovali 342 pe- sni~ka ostvarenja. Laureat gor- njomilanova~kog konkursa dobio je plaketu, kolekciju knjiga i

  umetni~ku sliku, a pobedni~ka pesma je objavljenja u letopisu KD“Zapis“.

  I to nije jedini knji`evni konkurs u proteklih par meseci na kojem se novovaro{ki pesnik, ina~e, specija- lista interne medicine, okitio pri- znanjima. Za pesmu „Na guvnu“ dobio je tre}u nagradu na manife- staciji „Selo“ u organizaciji KUD „Vuk Karad`i}“ iz Grabovca kod Trstenika. Na tom konkursu bilo je 228 pesama iz pera 93 autora iz Sr- bije, Crne Gore, Republike Srpske i Hrvatske.

  Nova Varo{ - Osnovna {kola „Gojko Drulovi}“ iz Radoinje proslavila je {e- zdeset prvu godinu postojanja i uspe- {nog rada. Ro|endan je, u mati~noj {koli, obele`en nizom kulturno-umet- ni~kih, zabavnih i sportskih programa

  U zanimljivoj {kolskoj priredbi u~e- stvovalo je sedamdesetak |aka - ~la- nova horske, recitatorske i dramske

  sekcije iz mati~ne {kole i izdvojenih odeljenja iz Draglice, Negbine, Koki- nog broda i Ruto{a. U saradnji sa Sportskim savezom Nove Varo{i , u Radoinji odr`an i Sajam sporta, na ko- jem je su lokalni sportski klubovi i udru`enja promovisali svoj rad i aktiv- nosti. Svoje plesni talenat Radoinjcima su ovom prilikom pokazali i ~lanovi

  novovaro{kog kluba „Atraktiv“. Direk- torka ove {kole Ivana \aji} govorila je o uspesima ove ustanove.Podsetila je da se prvo {kolsko zvono u ovom selu ~ulo davne 1894.godine, a u spomen zgradi od 9.oktobra 1955.Ovaj datum se, ina~e, u istoriji radoinjske obrazov- ne ustanove i uzima kao zvani~an po- ~etak rada {kole. Strana VI

  O[„Gojko Drulovi}“ u Radoinji obele`ila svoj praznik

  Nekad bila ogledna {kola

 • petak, 21. oktobar 2016.II

  Bijelo Polje - Demokratska partija socijalista (DPS) pobije- dilaje u 21 od 23 op{tine na par- lamentarnim izborima koji su odr`ani minule nedelje, preli- minarni su rezultati Dr`avne iz- borne komisije i Centra za mo- nitoring. Po tim rezultatima, od 23 crnogorske op{tine DPS je izgubio u Ro`ajama i Plu`ina- ma. U Ro`ajama je ispred bila Bo{nja~ka stranka Rafeta Huso- vi}a, a u Plu`inama vi{e glasova je osvojila koalicija Klju~, koja se oslonila na glasove Socijali- sti~ke narodne partije koja vi{e od decenije dr`i vlast u tom gra- du. Prema ovim rezultatima, u novom sazivu crnogorskog par- lamenta DPS }e imati 36 posla- nika, Demokratski front 18, ve- lika koalicija Klju~ devet, De- mokrate osam, Socijaldemo- kratska partija ~etiri, Bo{nja~ka stranka i Socijaldemokrate po dva i po jednog poslanika ima- }e Hrvatska gra|anska inicijati- va i albanske partije.

  DPS najavljuje koaliciju sa svojim tradicionalnim partneri- ma - Bo{nja~kom strankom, Socijaldemokratama, Hrvat- skom gra|anskom inicijativom i albanskim partijama, sa koji- ma bi imali ve}inu od 42 posla- nika u skup{tini. Iz Demokrat- skog fronta, tako|e, sti`u naja- ve da }e poku{ati da se dogovo- re sa manjinskim partijama, ali i da su spremni na formiranje takozvane manjinske vlade u kojoj DF nebi u~estvovao.

  Predsjednik Op{tinske iz- borne komisije u Bijelom Polju Du{ko Vojinovi} saop{tio je da su bira~ki spiskovi u ovom gra- du zaklju~eni bez primjedbi.

  - Izborni dan je protekao u skladu sa zakonom i u regular- noj atmosferi u na{em gradu, a to dokazuje i ~injenica da su svi

  usvojili i popisali zapisnik. U Bi- jelom Polju pravo glasa na pro- teklim parlamentarnim izbori- ma imalo je 40.497gra|ana. Op- {tinska izborna komisija je na osnovu izbornog materijala sa svih bira~kih mjesta utvrdila broj glasova za izborne liste, prema kojima je DPS osvojio 13574 glasova, DF 5511 glasova, koalicija albanskih partija FOR- CA-DUA pet glasova, SDP 1928 glasova, albanska koalicija DP, GI, DS 14 glasova, Alternativa Crna Gora 26 glasova, Pozitivna Crna Gora 151 glas, HGI 41 glas, Demokrate 907 glasova, velika koalicija Klju~ 3900 glasova, Srpska stranka 228 glasova, Stranka penzionera, invalida i socijalne pravde Crne Gore 22 glasa, Lista Demokratskog save- za Albanaca 24 glasa, Bo{nja~ka stranka 1630 glasova, Bo{nja~ka demokratska zajednica u Crnoj Gori 162 glasa, Socijaldemokra- te Crne Gore 805 glasova i Stranka srpskih radikala 28 gla- sova rekao je Vojinovi}.

  Predsjednik op{tine Bijelo Polje Aleksandar @uri} ocijenio je da bez obzira {to svako kom- pleksno dru{tvo ima i odre|ene razlike u mi{ljenjima, Bjelopolj- ci su navikli da te razlike toleri- {u, da prihvataju odluke ve}ine.

  - Jedino {to je bitno je da gra- |ani slobodno izraze svoju vo- lju i da prihvatimo izborni re- zultat na najbolji na~in kako smo to uvijek i ~inili. Kada je u pitanju Bijelo Polje i odnos sa centralnim vlastima, svakako je bitno da nastavimo investicioni ciklus i da rje{avamo probleme na planirani na~in i zbog toga nam je potrebna sna`na i stabil- na Vlada -rekao je @uri}.

  Predsjednik Op{tinskog od- bora DPS-a Abaz Kujovi} isti~e zadovoljstvo ostvarenim rezul-

  tatima od blizu 50 odsto, „ Bije- lo Polje }e i dalje biti na pobjed- ni~kom kursu. DPS je ovog pu- ta ostvarila ubjedljivu pobjedu“

  Predsjednica Op{tinskog od- bora Socijaldemokrata Bijelo Polje Mevlida Gusinjac ka`e, da

  s obzirom da ova partija posto- ji ne{to vi{e od godinu, zado- voljni su rezultatima na dr`av- nom nivou od dva osvojena mandata i ocenjuje da su „ovo najdemokratskiji parlamentar- ni izbori do sada. Dan je prote-

  kao sa neznatnim nepravilno- stima, koje nijesu mogle u ve}oj mjeri uticati na rezultat izbora.

  Njen doskora{nji partijski kolega Tufik Bojad`i}, iz Soci- jaldemokratske parije, koja je osvojila ~etiri poslani~ka man-

  data ka`e da ima primjedbe na izbore.On smatra da je DPS ku- pila izbore. Sa druge strane, predsjednik Op{tinskog odbora Bo{nja~ke stranke Re{ad Sijari} nema primjedbi na regularnost izbora. Kemal Musi}

  Priboj - Predsednik Skup{ti- ne op{tine Priboj Boris Mrdo- vi} bio je na ~elu prve op{tinske delegacije koja je posetila bo- sanskohercegova~ku op{tinu Gora`de. Cilj posete bio je uspo- stavljanje saradnje izme|u ove dve op{tine. Doma}in sastanka bio je na~elnik op{tine Gora`de Muhamed Ramovi}, koji je go- stima predstavio sada{nje ak- tivnosti i projekte i planove za narednu godinu u u gora`dan- skoj op{tini.

  U~esnici sastanka su se sa- glasili da zajedni~ki cilj treba da bude uspostavljanje ve}e sarad- nje izme|u svih op{tina u slivu Drine.

  - Ove dve op{tine imaju do- sta sli~nosti u oblasti industrije, jer su i jedna i druga, pre rata, bile me|u vode}im privredno- industrijskim centrima, ai obe

  su multietni~ke i multikultural- ne sredine - ka`e Mrdovi} i oce- njuje da je poseta bila dobra pri- lika da op{tina Priboj promovi- {e svoju Slobodnu zona i „ista- kli smo pogodnosti koje Srbija u Slobodnoj zoni pru`a investi- torima, kao i pogodnosti koje

  daje lokalna samouprava kroz subvencionisanje novog zapo- {ljavanja, kao {to je aktuelni konkurs koji opredeljuje 20 mi- liona dinara za podsticaj proiz- vodnje i poljoprivrede uz zapo- {ljavanje 10 novih radnika. Do- govorena je i saradnja i zajed-

  ni~ko u~e{}e na projektima pre- kograni~ne sradnje i IPA fon- dova“.

  Gora`de ima dobar recept za sna`an ekonomski razvoj. Oni su zajedni~kim ulaganjem sa privatnim sektorom, kroz jav- no-privatno partnerstvo, otvo- rili nekoliko jakih privrednih subjekata, pa je stopa nezapo- slenosti minimalna.U op{tini Priboj saradnju vide kroz ja~a- nje izvoznih potencijala iz Slo- bodne zone, a prednost su blizi- na pruge Beograd-Bar, blizina granice tri dr`ave i mogu}nost uspostavljanja civilnog vazdu- hoplovstva za transport roba sa aerodroma Ponikve. Zajedni~ki projekti su dogovoreni u oblasti turizma, posebno banjskog i se- oskog, i biziklizma kroz ja~anje projekta „Putevima ]ire“.

  Sa{a Bjeli}

  Novi Pazar - Lokalne samou- prave u Novom Pazaru,Tutinu i Ra{ki dobile su smernice kako da pobolj{aju transparentnost u svom radu. Smernice su predlo`ene nakon prezentacije rezultata istra`ivanja o radu lo- kalnih samouprava, koje je kra- jem pro{le godine radila nevla- dina organizacija Transparent- nost Srbija, Programski direk- tor ove organizacije Nemanja Nenadi} rekao je da je istra`i- vanje pokazalo da je op{tina Ra{ka na 12, Novi Pazar na 81. a Tutin na 99. mestu od 145 op- {tinau Srbiji.

  - Rangiranje je vr{eno na osnovu indeksa kojim se bo- dovala transparentnost rada lokalnih samouprava kroz ocenjivanje procesa iz devet oblasti, poput objavljivanja podataka o bud`etu, odluka- ma lokalnih skup{tina, odno- su sa gra|anima, javnih na-

  bavki ili konkursa - objasnio je Nenadi} i dodao da“ pobolj{a- nje javnosti rada pojedinih segmenata lokalnih samou- prava mo`e da se ostvariti jednostavnim objavljivanjem ili {tampanjem dokumenta od par stranica, dok su za odre|e- ne oblasti neophodne reforme lokalnih

Recommended

View more >