NVO Gradska muzika Budva

Download NVO Gradska muzika Budva

Post on 20-Dec-2016

219 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>PREDLOG PROJEKTA PO JAVNOM KONKURSU OPTINE BUDVA </p><p> (Napomena: elektronsku verziju formulara prilagodite broju i karakteru aktivnosti u kandidovanom </p><p>projektu/programu (u daljem tekstu: projekat) potujui ponuenu strukturu projekta) </p><p>A. OSNOVNI PODACI O PODNOSIOCU PROJEKTA </p><p>Naziv organizacije </p><p>GRADSKA MUZIKA BUDVA </p><p>Pravni status organizacije </p><p>NEVLADINO UDRUENJE </p><p>Reistracioni broj u MUP-</p><p>u </p><p>05-006/13-33326/1 red. br. 6609 </p><p>Ovlaeno lice u NVO </p><p>JEROLIM DRAGIEVI </p><p>Koordinator na projektu </p><p>(lice odgovorno za </p><p>projekat) </p><p>MARKO MARKOVI </p><p>Naziv projekta </p><p>GRADSKA MUZIKA BUDVA UVAR KULTURNOG IDENTITETA I </p><p>TRADICIJE GRADA </p><p>Prioritetna oblast na koju </p><p>se projekat odnosi </p><p>Afirmacija kulturnog potencijala grada, tradicije i posebnosti optine </p><p>Period trajanja projekta </p><p>Godina </p><p>Slubena adresa NVO Ul. VUKA KARADIA, STARI GRAD, 85310 BUDVA </p><p>Telefon +382 67 311 371; +382 69 454 090 </p><p>Fax / </p><p>E-mail </p><p>markom75@t-com.me </p><p>Web site NVO </p><p>/ </p><p>Broj tekueg rauna </p><p>530-4573-68 </p><p>Naziv banke </p><p>NLB </p><p>PIB </p><p> (Matini broj) </p><p>02974550 </p><p> Navedite ciljeve Vae </p><p>nevladine organizacije </p><p>Nevladino udruenje GRADSKA MUZIKA BUDVA se osniva kao </p><p>nevladina organizacija sa ciljem da stvori uslove za: </p><p>- uvanje tradicije GRADSKE MUZIKE BUDVA osnovane 1906. </p><p>mailto:markom75@t-com.me</p></li><li><p>godine, </p><p>- irenje i afirmaciju muzike kulture, - obogaivanje turistike ponude grada autentinim turistikim </p><p>sadrajem i </p><p>- meunarodnu kulturnu razmjenu. </p><p> Navedite oblast </p><p>djelovanja Vae </p><p>organizacija </p><p>Djelatnosti Udruenja su: </p><p>- prireivanje javnih nastupa, - zatita autorskih prava iz oblasti muzike, - besplatno obrazovanje novih kadrova putem kurseva, - saradnja sa istim i slinim udruenjima i organizacijama u zemlji i </p><p>inostranstvu, </p><p>- stimulisanje razvoja svih vrsta umjetnosti, posebno muzike, sa akcentom na rad sa duvakim orkestrom, </p><p>- saradnja sa institucijama muzikog obrazovanja, dravnim i optinskim organima vlasti, dravnim i meunarodnim </p><p>organizacijama i institucijama, sa stanovita realizacije osnovnih </p><p>ciljeva, </p><p>- saradnja sa sredstvima javnog informisanja radi popularizacije osnovnih ciljeva i djelatnosti, </p><p>- uvanje starih instrumenata i bogate muzike literature (notni fond Navedite projekte koje je </p><p>Vaa organizacija </p><p>realizovala, a koji su bitni </p><p>za oblast u kojoj </p><p>konkuriete </p><p>(prethodno iskustvo) </p><p>Navedite i kontakt osobe </p><p>zaduene da prui </p><p>detaljne informacije u </p><p>vezi navedenog. </p><p>Obzirom da Gradska muzika Budva postoji skoro 110 godina, nije realno </p><p>nabrajati sve realizovane projekte u tom periodu. Zbog toga navodimo samo </p><p>neke iz posljednjih nekoliko godina rada orkestra: </p><p>- obiljeavanje datuma vanih za grad Budvu i Dravu Crnu Goru (Prvi maj, Djeiji maskenbal, Dan nezavisnosti, Dan Sv. Trojice, </p><p>Dan Sv. Ivana, Dan dravnosti, Dan iruna, Dan Optine Budva) </p><p>- uee na brojnim medjunarodnim skupovima (proslavi Dana dravnosti Rusije u Sankt Peterburgu, karnevalu u Ivrei Italija, </p><p>uee u predstavljanju turistike ponude Budve na Sajmu turizma </p><p>u Novom Sadu... </p><p>Kontakt osoba: Jerolim Dragievi </p><p>B. PODACI O PROJEKTU </p><p>1. Naziv projekta: GRADSKA MUZIKA BUDVA UVAR KULTURNOG IDENTITETA I TRADICIJE GRADA </p><p>2. Cilj projekta: </p><p>Obnova instrumentarija (popravka starih instrumenata i nabavka novih) i notnog fonda i </p><p>nabavka novih uniformi kao preduslov za kvalitetan rad orkestra </p><p>3. Ciljna grupa, procijenjeni broj direktnih i indirektnih korisnika: </p><p>Ciljnu grupu ine lanovi orkestra i svi sugraani i gosti u turistikoj sezoni koji ine na </p><p>auditorijum. </p><p>4. Kratak opis projekta: </p><p>Gradska muzika Budva svoje glavne ciljeve (navedeni u tabeli) ostvaruje kroz muziku, odnosno </p><p>javne nastupe i pripremu istih. Aktuelni problemi u ostvarenju tih ciljeva su zastarelost dijela </p></li><li><p>instrumenata i nedostatak uniformi za nove lanove orchestra, pa otuda i cilj projekta (taka 2). </p><p>5. Navedite imena i kvalifikacije kljunih uesnika medju zaposlenima/volonterima zaduenim za realizaciju ovog projekta: </p><p>Jerolim Dragievi, Predsjednik Gradske muzike Budva; </p><p>Marko Markovi, Predsjednik Skuptine Gradske muzike Budva; </p><p>Ivo Bak, Sekretar Gradske muzike Budva. </p><p>6. Na koji nain je projekat koji predlaete povezan sa prioritetima Optine Budva (shodno lanu 9 Odluke o o kriterijumima, nainu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama): </p><p>Predloeni projekat je u skladu sa prioritetom Optine Budva da pomae projekte iz oblasti </p><p>afirmacije kulturnih potencijala, tradicije i kulturne posebnosti optine. Budvanska Gradska </p><p>muzika je tipian primjer udruenja koje svojim radom daje kulturni peat gradu i uva tradiciju </p><p>dugu vie od 100 godina. </p><p>7. Navesti na koji nain e se projekat uskladiti sa ve postojeim aktivnostima Optine ili njenih javnih preduzea u predloenoj oblasti: </p><p>Osvarenje cilja ovog projekta je preduslov kvalitetnog rada gradskog orkestra, a kvalitetan rad </p><p>orkestra omoguava ostvarenje programskih ciljeva nae nevladine organizacije, koji su </p><p>potpuno u slubi razvoja i afirmacije kulturne batine grada. Takoe, na orkestar je aktivni </p><p>uesnik skoro svih turistikih manifestacija koje se deavaju na teritoriji Optine Budva. </p><p>8. Navesti sa kime je sve predviena saradnja u realizaciji ovog projekta (druge NVO, dravni organi uprave i preduzea iji je osniva ili vlasnik Drava; optinski organi uprave i preduzea </p><p>iji je osniva ili vlasnik Optina, druga fizika i pravna lica ili udruenja istih): </p><p>Realizaciju ovog projekta sprovodi Gradska muzika Budva uz podrku Optine Budva i TOB-a. </p><p>9. Navesti da li je za projekat predvieno angaovanje strunih lica (eksperti, isl.) iz oblasti za koju konkuriete? </p><p>Za ovaj projekat nije predvieno angaovanje strunih lica iz oblasti za koju konkuriemo. </p><p>10. Navesti rizike i prepreke koji mogu onemoguiti realizaciju aktivnosti: </p><p>Aktivnost nabavke novih i popravke starih instrumenata, kao i aktivnost nabavke novih </p><p>uniformi za nove lanove orkestra moe onemoguiti nedostatak sredstava za realizaciju ovog </p><p>projekta. </p><p>11. Ukoliko je Vaa organizacija ranije dobijala sredstva od Optine Budva, molimo da navedete godinu, iznos i ukratko opiete projekat za koji su sredstva dodjeljena, uz napomenu da li je po </p><p>istom NVO podnijela izvjetaj Optini i kada: </p><p>Naa NVO je dobila sredstva od Optine Budva na prologodinjem konkursu u iznosu od </p></li><li><p>4.000,00EUR za projekat nabavke instrumenata i uniformi. Sredstva su utroena za nabavku </p><p>novih instrumenata i opreme u cjelosti. Preliminarni izvjetaj je podnijet optinskom </p><p>Sekretarijatu za lokalnu samoupravu 13.02.2014. godine. Finalni izvjetaj prilaemo uz </p><p>kandidovani projekat. </p><p>12. Iznos sredstava koja se potrauju: 8250 EUR </p><p>13. Sredstva koja se potrauju predstavljaju: dio sredstava ukupna sredstva neophodnih/a za realizaciju projekta. </p><p>C. METODOLOGIJA </p><p>14. Navesti vrijednosti projekta (npr. inovativan pristup i kreativnost, posebnost projekta, novi kvalitet koji poboljava rijeenje problema koji je NVO konstatovana i na ije je rijeavanje </p><p>projekat usmjeren u realizacji): </p><p>Gradska muzika Budva svojim djelovanjem obogauje kulturni ivot Budve, uvar je lijepe </p><p>tradicije duge preko 100 godina, daje autentian peat turistikoj ponudi grada i predstavlja </p><p>Budvu i Crnu Goru na medjunarodnim skupovima koji afirmiu muziku kulturu ovog tipa </p><p>(gradski orkestri, bleh muzika). </p><p>D. OEKIVANI REAZULTATI </p><p>1. Navesti oekivne rezultate aktivnosti - indikatore (kvantitavni i kvalitativni pokazatelji i njihov uticaj na ciljnu/e grupu/e: </p><p>Kljuni rezultat aktivnosti koje sprovodimo kroz ovaj projekat je omoguavanje rada orkestra </p><p>na nesmetan nain. Uniforme i instrumenti su osnovna sredstva orkestra i predstavaljaju </p><p>contitio sine qua non u kontekstu opstanka Gradske muzike Budva. </p><p>2. Navesti na koji nain e se koristiti dalje rezultati aktivnosti projekta: </p><p>Aktivnost projekta omoguava nastavak rada orkestra. </p><p>3. Metodi upoznavanja javnosti sa projektnim aktivnostima i rezultatima: </p><p>Gradska muzika Budva o svojim aktivnostima i rezultatima informie javnost putem medija. Na </p><p>prvom mjestu mislimo na RTV Budva, ali i druge elektronske i tampane medije. </p><p>E. MONITORING I EVALUACIJA </p><p>1. Kada planiramo da evaluiramo (vrijednujemo rezultate) projekt (naglasiti da li postoji interna ili eksterna evaluacija) i plan evaluacije (vrijednovanja) projekta koji metod ocijenjivanja </p><p>/strategiju ete koristiti za praenje i mjerenje rezultata (npr. upitnici, intervju, fokusne grupe, </p></li><li><p>reakcija zajednice, idr.): </p><p>Naziv planirane aktivnosti </p><p>Metod </p><p>ocijenjivanja </p><p>rezultata </p><p>Interna/ </p><p>spoljanja </p><p>ocijena rezultata </p><p>Nosilac </p><p>sprovoenja </p><p>ocijena rezultata </p><p>Vrijeme </p><p>sprovoenja </p><p>ocijena rezultata </p><p>Pripreme nastupa </p><p>i nastupi orkestra </p><p>Reakcija publike </p><p>i javnosti </p><p>Utisak lanova </p><p>orkestra / </p><p>reakcija </p><p>auditorijuma i </p><p>javnosti </p><p>Gradska muzika </p><p>Budva i javnost </p><p>Neprekidno, </p><p>odnosno svo </p><p>vrijeme u toku i </p><p>nakon javnih </p><p>nastupa </p><p>F. VIESTRUKI EFEKTI I FINANSIJSKA ODRIVOST </p><p>1. Odrivost projekta (na koji nain e se sprovoditi aktivnosti nakon zavretka projekta, ukoliko priroda ovog projekta zahtjeva) </p><p>Za 108 godina postojanja Gradska muzika Budva je prestajala sa radom samo za vrijeme </p><p>trajanja I i II Svjetskog rata, to dovoljno govori o odrivosti. Obzirom da se bavimo muzikom, </p><p>svakako e u fokusu naeg rada biti kao i do sada pripremanje javnih nastupa raznim povodima. </p><p>Muzika brie granice i spaja, a jo ako je povezana sa tradicijom i upakovana u turistiki </p><p>proizvod grada, predstavlja nezaboravno iskustvo za posjetioce i daje lijepu sliku o domicilnom </p><p>stanovnitvu. </p><p>G. BUDET </p><p>Napomena: Svaku stavku u budetu potrebno je detaljno opisati. </p><p>Na primjer, ukoliko se trai lini dohodak/honorar za koordinatora projekta, treba navesti da li je to </p><p>lini dohodak iz redovng radnog odnosa sa napomenom: puno radno vrijeme, 1/2 plate, 1/3 plate isl; ili </p><p>honorar za projekat). Ovo je nain izlaganja trokova. </p><p>Indirektni i Direktni trokovi projekta (stavke od 1 - 7 i od 8 10 u tabeli ispod), tj. trokovi aktivnosti </p><p>treba da budu precizno dati po stavkama i usklaeni sa opisom plana raspodijele sredstava iz Obrasca </p><p>br.2. </p><p> Stavka Naziv jedinice </p><p>mjere troka </p><p>pojedinano </p><p>Broj </p><p>jed. mj. </p><p>Cijena Ukupan </p><p>iznos </p><p>Iznos traen od </p><p>Optine </p><p>Iznos Prihod </p><p>obezbijeen </p><p>iz drugih izvora </p><p>1. Trokovi plata i </p><p>honorara </p><p>Honorar </p><p>kapelnika i </p><p>kole Gradske </p><p>muzike </p><p>1 5400 5400 / Obezbijeen </p><p>ugovorom sa </p><p>Optinom i TOB-</p><p>om </p><p>2. Trokovi prostora i </p><p>komunalija </p><p>Prostorija za </p><p>vjebu </p><p>1 / / / Obavezu ve </p><p>preuzela OB </p><p>3. Trokovi Papir i sitan / 120 120 / Pun iznos </p></li><li><p>kancelarijskog </p><p>materijala </p><p>materijal </p><p>obezbijeen od </p><p>lanova orkestra </p><p>4. Trokovi </p><p>opreme </p><p>Troak </p><p>popravke i </p><p>nabavke novih </p><p>instrumenata </p><p> 5000 5000 5000 / </p><p>5. Trokovi </p><p>komunikacija </p><p>(telefon, internet </p><p>pota) </p><p>Troak </p><p>mobilnih </p><p>telefona </p><p>12 20 240 / Pun iznos </p><p>obezbijeen od </p><p>lanova orkestra </p><p>6. Trokovi kopiranja </p><p>i </p><p>tampe </p><p>/ / 200 200 / Pun iznos </p><p>obezbijeen od </p><p>lanova orkestra </p><p>7. Putni trokovi Transport </p><p>lanova ne </p><p>raunajui </p><p>nastupe </p><p>25 10 250 / Pun iznos </p><p>obezbijeen od </p><p>lanova orkestra </p><p> Ukupno Indirektni </p><p>trokovi </p><p> 11210 5000 6210 </p><p>8. Direktni trokovi </p><p>projekta </p><p>(trokovi </p><p>aktivnosti) </p><p>Obnavljanje i </p><p>nabavka novih </p><p>uniformi </p><p>15 200 3000 3000 </p><p>9. Ostali trokovi </p><p>(opisati) </p><p>Nepredvieni </p><p>trokovi </p><p>/ 250 250 250 </p><p>10. Trokovi </p><p>evaluacije </p><p>(anketa, intervju, </p><p>fokus grupa, itd.) </p><p>/ / / / / / </p><p> Ukupno direktni </p><p>trokovi </p><p> 3250 3250 </p><p> UKUPNO </p><p>(Indirektni + </p><p>Direktni trokvi) </p><p> 14460 8250 6210 </p></li><li><p>Doprinos (uee) aplikanta (NVO) u UKUPNOM budetu projekta: </p><p>Uee NVO </p><p>(materijalno) </p><p> 0 EUR </p><p>Uee NVO </p><p>(finansijsko) </p><p> 810 EUR </p><p>Doprinos drugih donatora (navesti sve izvore i iznose oekivanih sredstava) </p><p>Donator </p><p>iznos </p><p>(EUR) </p><p> 1. Optina Budva 2700 </p><p> 2. TOB 2700 </p><p>Ukupno 5400 </p><p>Ukupni iznos koji se trai od Optine Budva ___8250_____ EUR </p><p>Ukupni iznos sredstava potrebnih za realizaciju projekta </p><p> ___14460____ EUR </p></li><li><p>I: ANEKSI: </p><p>Napomena: Molimo da uz vau prijavu priloite sljedea dokumenta: </p><p> Kopija rjeenja o upisu nevladine organizacije u registru Ministarstva unutranjih poslova; </p><p> Potvrda o predaji finansijskog izvjetaja Poreskoj upravi ili adekvatan dokaz ukoliko nevladina organizacija nema obavezu predaje izvjetaja Poreskoj upravi; </p><p> Izjava ovlaenog lica NVO da od drugog donatora nije dobila sredstva za realizaciju projekta koji kandiduje a koje sadri odredbu o prihvatanju odgovornosti po osnovu lana </p><p>244 Krivinog zakona Crne Gore; </p><p>- Izjava ovlaenog lica NVO da nevadina organizacija kandidovani projekat nije predala drugom donatoru na razmatranje u prethodnom periodu ili u vrijeme predaje na Javni </p><p>konkurs Optine; - Ukoliko nevladina organizacija u projektu koji kandiduje navede partnerstvo u realizaciji </p><p>istog sa nekom drugom nevladinom organizcaijom, dravnim organom ili preduzeem koje </p><p>je osnovano ili/i u vlasnitvu Drave, optinskim organom ili preduzeem koje je osnovano </p><p>ili/i u vlasnitvu Optine, ili nekim drugim pravnim ili fizikim licem potrebno je dostaviti </p><p>kratak Sporazum o partnerstvu nije propisan obrazac (primjer verzije obrasca je dostupan </p><p>na navedenim internet stranama Optine Budva); </p><p>- Potvrda od drugog donatora da je za navedi iznos odobreno finansiranje dijela projekta; - Tri tampane i jednu elektronsku verziju predloenog projekta; </p><p> Ovlaeno lice: </p><p>_____________________________ </p><p> MP. (potpis) </p><p>Budva, ____________ 2014. godine</p></li></ul>