nu! landerd - verkiezingsprogramma progressief landerd 2010-2014

Download NU! Landerd - Verkiezingsprogramma Progressief Landerd 2010-2014

Post on 28-Mar-2016

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

In het verkiezingsprogramma "NU! Landerd" omschrijft Progressief Landerd wat het de komende raadsperiode wil bereiken. Progressief Landerd, d partij voor Zeeland, Reek en Schaijk, met het accent op Landerd!

TRANSCRIPT

 • 2

  NU! Landerd verkiezingsprogramma 2010 2014

  Inhoud

  0. Inleiding 0.1. Voorwoord 3 0.2. Visie: Landerd in 2020, en daarna .... 3

  1. Bestuur, inspraak en informatie 1.1. Toekomst gemeente Landerd 6 1.2. Sterk bestuur 6 1.3. Inspraak 7 1.4. Informatie 7

  2. Financin en economie 2.1. Huidige financile situatie 9 2.2. Uitgangspunten voor financieel beleid 9 2.3. Organisatie 10 2.4. Economie 11 2.5. Toerisme en recreatie 12

  3. Welzijn 3.1. Minimabeleid en re-integratie 13 3.2. WMO 13 3.3. Ouderen 14 3.4. Jeugd en jongeren 14 3.5. Gehandicapten 15 3.6. Asielzoekers/vluchtelingen 15 3.7. Ontwikkelingssamenwerking 16

  4. Cultuur en recreatie 4.1. DAW 17 4.2. Verenigingen 17 4.3. Gemeenschapshuizen 17 4.4. Kunst en cultuur 17 4.5. Buitensportaccommodaties 18

  5. Onderwijs 5.1. Onderwijshuisvesting 19 5.2. Onderwijs overig 19

  6. Volkshuisvesting 6.1. Woningbouw 20 6.2. Grondprijs en beleid 21 6.3. Bouwen 22

  7. Inrichting dorpen 7.1. Centrum Zeeland 24 7.2. Centrum Schaijk 26 7.3. Reek 27 7.4. Monumenten 28

  8. Buitengebied 8.1. Landbouwontwikkelings- gebieden (LOGs) 29 8.2. Overig 30

  9. Natuur en milieu 9.1. Duurzaam Landerd 32 9.2. Natuur en landschap 33 9.3. Milieu 33

  10. Verkeer en vervoer 10.1. Openbaar vervoer 34 10.2. Verkeersveiligheid 34

  11. Veiligheid, openbare orde 11.1. Veiligheid 35 11.2. Evenementen/horeca 36 11.3. Handhaving 36

 • 3

  NU! Landerd verkiezingsprogramma 2010 2014

  0. Inleiding 0.1. Voorwoord Landerd staat aan de vooravond van een cruciale periode. We zullen NU moeten beslissen voor de toekomst van onze inwoners en de gemeente. Er dient NU een bestuur te komen wat over dorpsgrenzen heen kan kijken. Er dienen bestuurders te komen die bewijzen dat hun eigen profileringsdrang opzij gezet kan worden voor het belang van Landerd. NU zal er samengewerkt moeten worden. Intern, maar ook met andere gemeenten en partijen. Het is zaak NU te laten zien dat Landerd ook op een open, transparante en eerlijke manier bestuurd kan worden. Dat vergt inzet van iedereen, maar ook een wijziging in opstellingen. Ook van Progressief Landerd.

  Progressief Landerd is daar klaar voor. Samen met onze inwoners willen we onze gemeente verder vormgeven en klaar stomen voor de toekomst. Een toekomst waarin steeds meer taken bij de gemeente neergelegd zullen worden. PL wil samen met andere partijen zoeken naar de beste oplossingen voor Landerd. Dit zullen wij echter nooit op basis van uitruil en machtspolitiek doen, en niet met de kop in t zand, maar op basis van argumenten en goed uitgekristalliseerde voorstellen. De vraag is altijd: op welke wijze is het belang van onze inwoners en de gemeente het beste gediend.

  0.2. Visie Landerd in 2020, en daarna ... Progressief Landerd wil graag verder kijken dan de komende raadsperiode. Wij hebben een visie over hoe Landerd er uit moet komen te zien en hoe het bestuurd moet worden. Een visie en ideen voor de komende vier jaar, maar ook voor de langere termijn. Het spreekt voor zich dat wij progressief met Landerd om willen gaan, dat wil zeggen: het minder goede verbeteren. Daarnaast moet het goede juist in stand gehouden, omhelsd worden. Dit moet leiden tot een gemeente waarin iedereen zich prima thuis voelt; een gemeente met vier dorpen met overeenkomsten n verschillen. Onze visie vormt het richtsnoer voor onze komende verkiezingscampagne en onze activiteiten, binnen en buiten de gemeenteraad. U kunt hieruit de hoofdlijnen van ons beleid halen. Hierna geven we op een groot aantal punten suggesties voor nadere uitwerkingen die wat Progressief Landerd betreft de komende raadsperiode gerealiseerd kunnen worden zodat onze visie ook echte realiteit kan worden! Landerd in 2020, en daarna ... Landerd is een gemeente waarin het goed wonen is. Een aantal mensen hoeft de gemeente niet te verlaten voor hun kostwinning. Zij kunnen hiervoor terecht in de agrarische sector, de kleinschalige industrie of de middenstand- en horecavoorzieningen in onze gemeente. Velen werken buiten Landerd. Desondanks is Landerd allerminst een slaapgemeente zoals veel buitenwijken van grotere plaatsen en

 • 4

  NU! Landerd verkiezingsprogramma 2010 2014

  sommige dorpen. Dit is te danken aan de aanwezigheid van goede voorzieningen: goede scholen, kinderopvang, gezondheidszorg, winkels, horeca, etc. in voldoende diversiteit. In de wijken is ruimte voor jong en oud, gezinnen en alleenstaanden, kapitaalkrachtigen en minima. Er zijn voldoende woningen beschikbaar voor alle woningzoekenden uit Landerd. De creatieve en wisselende woningbouw is volledig afgestemd op de verschillende behoeften. Monotone bouw kennen we niet, toch zijn de wijken geen ratjetoe van huizen. Het aanwezige groen maakt immers de wijken aangenaam in aanzien en beleving en geven de bewoners een veilig gevoel. Ook de verkeersvoorzieningen zijn aangepast aan het woonkarakter van de wijken en dragen bij aan het veiligheidsgevoel. Landerd bruist. Bij plezierig wonen hoort ook het ontmoeten van elkaar. Dit gebeurt op de diverse openbare plekken, binnen en buiten, maar nog veel meer in verenigingsverband. Landerd mag zich sinds jaar en dag verheugen in een rijk en bloeiend verenigingsleven. Naast het beoefenen van een liefhebberij hebben deze een sterke sociale functie. Nieuwe initiatieven worden ondersteund en vrijwilligers kunnen hun hart en ziel leggen in hun inhoudelijke en organisatorische taak zonder zich vooral bezig te moeten houden met het verwerven van financin. Enkele keren per jaar stroomt de bevolking van de kernen samen tijdens gezellige dorpsmanifestaties. Deze worden niet door vooral commercile motieven beheerst, maar hebben net als vroeger de functie van ontmoeting en samenwerking. De activiteiten trekken, net als de aanwezige horeca, veel regionale belangstelling en zetten daarmee Landerd en haar kernen op de kaart. De (activiteiten van de) horeca vervullen in het bruisende Landerd een belangrijke rol. De gemeente onderkent dit belang en in overleg stimuleert zij deze activiteiten. Anderzijds is de horeca zich bewust van eventuele overlast en draagt bij tot het beperken hiervan. Landerd is een groene gemeente. Het buitengebied is een lust voor het oog, een aaneenschakeling van natuurgebieden waarin agrarir en recreant goed kunnen toeven. Veeteelt, land- en tuinbouw zijn volledig gentegreerd in het landschap. Grote agrarische of industrile gebouwen zijn aan het oog onttrokken. Het landschap is divers; masvelden, korenvelden, graslanden en stukken bos, met daarin poelen, liggen harmonieus naast en door elkaar, gescheiden door heggen en houtwallen. De grenzen tussen landbouwgronden en natuurgebieden verlopen vloeiend. Het ecologisch boeren wordt gestimuleerd. Ook de overgang van het buitengebied naar de kernen verloopt vloeiend en geleidelijk. De kernen worden bereikt middels een groene wal waarin enkele boerderijen en huizen de bewoonde wereld aankondigen. De kernen zijn voorzien van veel groen wat aansluit bij de rest van de omgeving. In de centra en woonwijken van de dorpen bevinden zich aantrekkelijke stukken natuur, bosjes of parken waarin mensen kunnen verpozen. Landerd is zuinig op natuur en milieu, daarin neemt de gemeente dan ook een voortrekkersrol, wat ook het nodige mag kosten. Zo wordt bijv. bij bouwprojecten van de gemeente duurzaam gebouwd. Landerd zorgt ervoor dat we voor nakomende generaties een goed milieu en mooie omgeving achterlaten. Landerd is zuinig op haar erfgoed. Volgens het opgestelde erfgoedplan (met de monumentenlijst als onderdeel daarvan), waarin onder meer de heemkundekringen een belangrijke rol hebben gespeeld, blijven karakteristieke panden en plekken behouden voor het nageslacht. Nieuwe gebouwen passen volledig in het karakter van het dorp en sluiten aan bij de bestaande bebouwing. Deze gebouwen zijn geen betonnen blokken, maar hebben de potentie om ook karakteristiek erfgoed te worden. Eigentijdse kunstzinnige

 • 5

  NU! Landerd verkiezingsprogramma 2010 2014

  objecten sieren markante plaatsen en openbare gebouwen. Landerd is een echte recreatiegemeente. Het groene karakter, de sfeervolle inrichting en het bruisende leven zorgen ervoor dat jaarlijks duizenden toeristen hun ontspanning zoeken in onze gemeente. Zij maken gebruik van de aanwezige wandelpaden, fietsroutes, ruiterroutes, etc., zij zoeken hun vertier in de vele aanwezige horecagelegenheden en doen boodschappen in onze kernen. Het toerisme draagt bij aan de continuteit van onze voorzieningen. De toeristen worden gastvrij ontvangen en nemen deel aan de Landerdse samenleving. Landerd is goed bereikbaar. Veel Landerdnaren zijn voor bepaalde zaken aangewezen op omliggende gemeentes. Daar is niets mis mee. Deze gemeentes zijn vanuit Landerd goed bereikbaar, en andersom. Er liggen veel en goed onderhouden fietspaden en de wegen zijn veilig en goed doorstromend. Daarnaast speelt het openbaar vervoer een enorm belangrijke rol. Bussen rijden zeer frequent, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat en het openbaar vervoer is naast betaalbaar ook betrouwbaar en vertrouwd. Iedereen voelt zich thuis in Landerd. Minima, gehandicapten, ouderen en jongeren, vluchtelingen, etc. doen volop mee aan het maatschappelijke leven. Er wordt niet gediscrimineerd naar ras, voorkeur, leeftijd of denkwijze. De burgers van Landerd hebben respect voor elkaar en elkaars mening. We wonen met verschillende mensen, maar wel saamhorig in n gemeente. Landerd wordt eerlijk en open bestuurd. Besluiten worden samen met en op basis van de wensen en mening van de bevolking genomen. Daarbij wordt de deskundigheid van de eigen bewoners ingeroepen. Alleen als deze tekort schiet wordt een beroep gedaan op hulp van externe deskundigen. Het bestuur is uit