novinarski stil

Download Novinarski stil

Post on 09-Jun-2015

4.382 views

Category:

Education

11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Novinarstvo novinarstvo se temelji na izvje ivanju o doga ajima izvjeivanje je najvanija zadaa javnih glasila, a novinarima je to glavni posao

2. Gdje se koristi novinarskistil? novinarski ili publicisti ki stil koristi se: u dnevnim novinama i ostalim tiskovinama na radiju na televiziji na mrenim stranicama(portalima i sl.) 3. Obiljeja novinarskogstila OBJEKTIVNOST istinita informacija je najvia vrijednost unovinarstvu novinar mora istraiti sve strane i ispitati svesudionike dogaaja kako bi utvrdio injenice idobio to objektivniju sliku SAETOST itatelji oekuju da e itajui korisno utroitisvoje vrijeme u novinarskim tekstovima ne treba duljiti izbjegavati ponavljanje i nepotrebne pridjeve idr. 4. Obiljeja novinarskogstila AKTUALNOST novinski tekstovi govore o novome,nepoznatome, a mogu i otprije poznatdogaaj ili vijest upotpuniti novimspoznajama i na drugi nain opisati 5. Novinarski obliciizraavanja novinarskim stilom piu se razliite vrste tekstova: vijest (osnovna novinarska vrsta, saeta i informativna, mora odgovarati na osnovna pitanja) izvje e (opirniji od vijesti, iscrpnije kazuje ka ko i z a to ) intervju (razgovor s nekom osobom) reportaa (najzahtjevnija novinarska vrsta, dogaaj ili pojavu donosi kroz priu) anketa (oblik izjave, razgovor s nekoliko osoba 6. Vijest Umro hrvatski pjesnik DragutinTadijanovi vijest odgovara na pitanja: TKO? pjesnik Dragutin Tadijanovi TO? umro je GDJE? u Domu za stare i nemone osobe uZagrebu KADA? sino KAKO? ZATO? 7. Reportaa najsloenija i najzahtjevnija novinarska vrsta dogaaj ili pojavu donosi kroz pri u zahtjeva temeljite pripreme, budno sudjelovanje te zapaanje detalja kompozicija reportae uvod (najavljujemo i odreujemo temu) zaplet (kojim ulazimo u problem) kulminacija (u kojoj stvaramo napetost u iekivanju najbitnijeg u dogaaju) rasplet ili obrat (u kojem razrjeujemo zaplet) poruka i zavretak 8. Intervju razgovor s nekom osobom (ne mora nuno biti poznata, bitno da je zanimljiva) tri dionice nastanka dobrog intervjua: priprava za razgovor razgovor pisanje i ure ivanje (kada je intervju napisan, alje se sugovorniku na pregled autorizacija) 9. Intervju Zoran Tadi : Prokleto normalniljudi sastavnice novinskog intervjua nadnaslov (najava teme): M li film s ki ra z g o vo ri a naslov (najee zanimljivi odgovor ili dioodgovora): Pro kle to no rm a lni ljud i uvod (osnovni podaci o sugovorniku spovodom ili okolnostima razgovora): Sp o z na tim film s kim re d a te lje m , s c e na ris to m ifilm s kim kritia ro m Zo ra no m Ta d ie m . . . pitanja i odgovori 10. Reportaa i intervjuREPORTAA INTERVJUpri arazgovor (pitanja i odgovori) subjektivna(novinarevo miljenje)kako je rekao sugovornik