nový renault mégane a mégane grandtour - renault · pdf filerenault...

of 14/14
Renault MEGANE MEGANE Grandtour Objavte Renault MEGANE a MEGANE Grandtour na renault.sk Obsahu tejto publikácie, jej presnosti a aktuálnosti k dátumu tlače sme venovali maximálnu pozornosť. V rámci politiky trvalého zdokonaľovania svojich produktov si spoločnosť RENAULT, vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť špecifikácie aj opisované a predstavované vozidlá. Jednotlivé verzie sa môžu líšiť, niektoré prvky výbavy nemusia byť k dispozícii (ako sériové, voliteľné alebo ako príslušenstvo). Niektoré prvky voliteľnej výbavy sa môžu vylučovať alebo byť medzi sebou prepojené. Fotografie v tejto publikácii nemusia presne zodpovedať opisu verzie ponúkanej na slovenskom trhu. Z technických a polygrafických dôvodov sa môžu farby reprodukované v tejto publikácii mierne líšiť od skutočných farieb karosérie alebo materiálu vnútorného vybavenia. Aktuálne informácie vám poskytne predajca RENAULT. Obsah tejto publikácie je chránený podľa autorského práva. Akékoľvek neoprávnené nakladanie (predovšetkým použitie, reprodukcia celej alebo časti publikácie vytvorená akoukoľvek formou alebo akýmkoľvek prostriedkom bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti RENAULT) je zakázané a podlieha sankciám v súlade s platnou právnou úpravou. Táto publikácia nie je obchodnou ponukou v zmysle ustanovení občianskeho zákonníka. Zmluvná záruka RENAULT 5 rokov je záruka poskytovaná na nové vozidlá RENAULT a jej konkrétny rozsah a krytie je uvedené v Záručných podmienkach, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť objednávky nového vozidla RENAULT. SK 04/18 – R3146 Fot: 21. 03. 2018 / 77 11 767 969 Renault odporúča

Post on 27-Mar-2018

226 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Renault MEGANE aMEGANE Grandtour

  Objavte Renault MEGANE aMEGANE Grandtourna renault.sk

  Obsahu tejto publikcie, jej presnosti aaktulnosti kdtumu tlae sme venovali maximlnu pozornos. Vrmci politiky trvalho zdokonaovania svojich produktov si spolonos RENAULT, vyhradzuje prvo kedykovek upravi pecifi kcie aj opisovan apredstavovan vozidl. Jednotliv verzie sa mu li, niektor prvky vbavy nemusia by kdispozcii (ako sriov, voliten alebo ako prsluenstvo). Niektor prvky volitenej vbavy sa mu vyluova alebo by medzi sebou prepojen. Fotografi e vtejto publikcii nemusia presne zodpoveda opisu verzie ponkanej na slovenskom trhu. Ztechnickch apolygrafi ckch dvodov sa mu farby reprodukovan vtejto publikcii mierne li od skutonch farieb karosrie alebo materilu vntornho vybavenia. Aktulne informcie vm poskytne predajca RENAULT. Obsah tejto publikcie je chrnen poda autorskho prva. Akkovek neoprvnen nakladanie (predovetkm pouitie, reprodukcia celej alebo asti publikcie vytvoren akoukovek formou alebo akmkovek prostriedkom bez predchdzajceho psomnho povolenia spolonosti RENAULT) je zakzan apodlieha sankcim vslade splatnou prvnou pravou. Tto publikcia nie je obchodnou ponukou vzmysle ustanoven obianskeho zkonnka. Zmluvn zruka RENAULT 5 rokov je zruka poskytovan na nov vozidl RENAULT ajej konkrtny rozsah akrytie je uveden vZrunch podmienkach, ktor tvoria neoddeliten sas objednvky novho vozidla RENAULT. SK 04/18 R3146

  Fot: 21. 03. 2018 / 77 11 767 969

  Renault odpora

 • Skvele vyven proporcie, dynamick azmyseln tvary, uachtil lnie karosrie aiadne kompromisy. Renault MEGANE prekvapuje odvahou svojho dizajnu avraznm tlom aoar vs na prv pohad.

  Charakteristick tvar prednch azadnch svetiel zdrazuje jeho jedinen vzhad. Starostlivo spracovan disky kolies zahkch zliatin zaujm svojm tlom.

  Ve pre riadenie dostva nov rozmer. Emcie stpaj.

  Dvkaadrenalnu

 • Dynamick lnia karosrie, optimlna pozcia za volantom, portov pedle au ctite rados zjazdy! Vaka technolgii 4CONTROL m Renault MEGANEGT aktvne riadenie vetkch 4 kolies, ktor zabezpeuj impozantn obratnos aokamit reakcie. Okrem toho je vybaven podvozkom vyvinutm divziou Renault Sport, ktor zaruuje vynikajcu smerov stabilitu amimoriadnu obratnos aj vnajprudch zkrutch. Ste pripraven na intenzvny zitok zjazdy? tartujeme!

  Intenzvne jazdn zitky

 • Kabna vtle high-tech

  Sadnite si za volant modelu Renault MEGANE. Mysleli sme na vetko, aby sme vm zaistili jedinen zitky zjazdy. Pred vami sa nachdza digitlna prstrojov doska tvoren sedempalcovm displejom TFT, ktor sa prispsob zvolenmu jazdnmu reimu. Priamo vo vaom zornom poli je potom vsuvn farebn head-up displej. Pod volantom sa nachdzaj dve pdla umoujce bleskurchle radenie. Stredovej konzole dominuje dotykov obrazovka multimedilneho systmu R-LINK 2 suhlopriekou 8,7", ktor umocuje vnimon pocit zinteriru.

 • Prjemn pocit zjazdy zvis aj od komfortu.

  Interir vozidla Renault MEGANE aMEGANE Grandtour ihne zaujme vysokou kvalitou aharmniou. Materily prjemn na dotyk, rafinovan alnenie, volant potiahnut koou Nappa, elegantn chrmovan ozdobn prvky

  Interir je nezvyajne priestrann adokonale tvarovan irok sedadl zaruuj pohodln jazdu pln nezabudnutench zitkov. Vaka panoramatickmu strenmu oknu vs bude na cestch vdy sprevdza slnko.

  Nov rove komfortu

 • Vyuite mnostvo npaditch apraktickch rieen, ktor ponka Renault MEGANE Grandtour. Batoinov priestor sobjemom 580 litrov je mon ahko zvi vaka systmu Easy Break. Dve pky vbatoinovom priestore umouj automatick odblokovanie asklopenie operadiel zadnch sedadiel delench vpomere1/3-2/3. Sta sklopi ete operadlo prednho sedadla spolujazdca* azskate rekordn uiton dku 2,7 m! Tm vak monosti meni usporiadanie kabny zaleka nekonia. Batoinov priestor je mon navye rozdeli na dve asti. Toto praktick rieenie umouje usporiada prepravovan predmety azaisti ich proti posunutiu. Po nastaven dna batoinovho priestoru do vyej pozcie apo zloen zadnho sedadla navye zskate dokonale rovn podlahu, ktor uahuje prevanie vekch predmetov. Pri nastaven dna batoinovho priestoru do nzkej polohy apo sklopen operadiel zadnch sedadiel je maximlny objem batoinovho priestoru 1 695 litrov.

  * Funkcia dostupn iba pre MEGANE Grandtour, svnimkou verzie GT.

  Bohat monosti konfi gurcie kabny

 • Renault MEGANE je vybaven mnostvom asistennch systmov riadenia, aby bola jazda ete pokojnejia, bezpenejia aplynulejia. Mete sa vpokoji vyda na cestu!

  Systm rozpoznvania dopravnch znaiek Na cestch je oraz viac dopravnch znaiek. Nie je vbec ahk zaregistrova ich vetky kamera to urob za vs. Ak prekrote povolen rchlos, systm vs bude varova pomocou vizulnej signalizcie na prstrojovej doske ana head-up displeji. Potom u sta iba zni rchlos.

  Systm sledovania mtveho uhlaRozrte svoje zorn pole! Tento systm rozpoznva vozidl vmtvom uhle ainformuje onich vodia pomocou blikajcej kontrolky umiestnenej na vonkajom sptnom zrkadle.

  Systm automatickho parkovania Easy Park AssistPozdne parkovanie nikdy nebolo tak jednoduch, ako so systmom Easy Park Assist. Systm meria dostupn priestor avykon potrebn parkovacie manvre. Odovzdajte mu riadenie abez problmov zaparkujte. Jeho sluby mete vyui nielen pri pozdnom, ale aj kolmom aikmom parkovan.

  Pokroil asistenn systmyNajvyia rove bezpenostiRenault MEGANE zskal najvyie mon hodnotenie (5 hviezdiiek) vcrash testoch nezvislej organizcie Euro NCAP, ktor sa zaober hodnotenm bezpenosti vozidiel.

  Adaptvny tempomatIdete prli blzko vozidla idceho pred vami? Adaptvny tempomat funguje pri rchlosti od 50km/h do 150 km/h aautomaticky prispsob rchlos vozidla, aby sa zachovala bezpen vzdialenos.

 • Idelne spojenie radosti zjazdyavkonnostiZnaka Renault vyuila vetky svoje sksenosti zoblasti motoristickho portu na zdokonalenie motorov montovanch do vozidla Renault MEGANE. Ich efektvnos, spoahlivos atie spornos anzke emisie CO2 patria vo svojej triede kpike anavye ponkaj to prav poteenie zriadenia.

  Energy TCe 130 Vysok vkon arados zjazdy

  Benznov motor Energy TCe 130 ponka psobiv parametre: vkon 97 kW/130 k pri 5 500 ot/min akrtiaci moment 205 Nm, ktor je k dispozcii u v nzkych otkach. Priame vstrekovanie aturbo-dchadlo zaisuj mimoriadnu dynamiku archlos reakcie. Motor Energy TCe 130 sa bez najmenieho problmu dostva na optimlne otky azaruuje jedinen komfort apoteenie zjazdy. Zrove m tich aprjemn zvuk.

  Energy dCi 110 Komfort anzka spotreba

  Motor Energy dCi 110 vybaven pokroilmi technol-giami, naprklad systmom Stop & Start aoceovmi piestmi, je navrhnut pre vodiov, ktor poaduj hospodrnu jazdu aj poteenie zriadenia. Ponka nzku spotrebu anzke emisie CO2.

  Energy TCe 205 EDC* Intenzvne jazdn zitky

  Najsilnej zponkanch motorov Energy TCe 205 EDC sautomatickou sedemstupovou dvojspojkovou prevodovkou EDC ponka dynamick zrchlenie vkadom prevodovom stupni. Funkcia Launch Control (kontrolovan najrchlej rozjazd spevnm tartom) aMulti-Change Down (rchle podraovanie oniekoko stupov) s technolgie vyvinut divziou Renault Sport, ktor s zrukou silnch zitkov.

  Prevodovka EDC

  Automatick dvojspojkov prevodovka EDC, ktor predstavuje esenciu pokroilch technolgi, vsebe spja komfort automatickej prevodovky skrtkymi asmi reakcie aspornos typick pre manulne prevodovky. Tto prevodovka so 6- alebo 7-rchlostnmi stupami (vzvislosti od zvolenho motora) ponka mimoriadne plynul chod, dynamiku azrove nzku spotrebu paliva. o viac si pria?

  * Motor dostupn iba pre verziu GT.

 • Farby karosrie

  * Nemetalick lak. ** pecilny metalick lak.*** Dostupn iba pre verziu GT aGT Line.

  BBBBIBIBIBIBBIBIBIBIEEEELELELELELAA A NACR** SISSISISISISISISISIS VVVVVV PLATINEBBBIBIBIBIBIBIBIIIEEEELELELELELELELELLELAAAAA A GGLACIER*

  MMMMOMOMOMOMOOOMOODRDRDDD BERLIN HNHNNHNHNHHH EEDEDEDEDEDDD CCCCACACACACAC PPPUCCINO

  BBBBBBBBBBBOOOO V DUNE IIIIIIIIIIEEEERERERERERE NNA TOIL

  MMOMOMOMOMOOOOODDDDRDRDRDRDRDRRRR IRI ON*****

  SSSISISISISISISSISISII VVVVVVV TITANIUM MMOMOMOMOMOMOMOMOOOOODDDRDDRDRDRDRD COSMOSEEEEE RRVRVRVRVRVVVEENENENENENENENNENNNNNNN FLFF AMME** ABS + ndzov brzdov asistent Elektronick stabilizan systm (ESC)

  Asistent rozjazdu do kopca (HSA) Systm kontroly tlaku vpneumatikch

  eln airbagy vodia aj spolujazdca (smonosou deaktivcie airbagu spolujazdca)

  Bon airbagy vodia aspolujazdca chrniace hlavu ahrudnk

  Hlavov airbagy Tempomat sobmedzovaom rchlosti

  Trojbodov bezpenostn psy vpredu aj vzadu

  Opierky hlavy snastavitenou vkou vpredu aj vzadu

  Systm upevnenia detskej sedaky Isofi x na bonch sedadlch vzadu

  Elektrick posilova riadenia tartovanie motora pomocou ka Centrlne zamykanie Manulna klimatizcia Elektricky nastaviten vyhrievan vonkajie sptn zrkadl, manulne sklopn

  Elektrick ovldanie prednch azadnch okien

  Digitlne rdio (DAB) sBluetooth, USB/jack, monochromatick displej 4,2"

  Ltkov alnenie Nastaviten vka sedadla vodia Zadn sedadlo delen vpomere 1/3-2/3

  Vkovo apozdne nastaviten volant

  Kuky dver akryty vonkajch sptnch zrkadiel vo farbe karosrie

  Denn svetl LED Zadn svetl LED 3D Edge Light (stle zapnut)

  Sprava na opravu pneumatk Prprava na alarm Oceov disky 16"

  LIFE

  Vbava

  Ltkov alnenie Life

  Oceov disky kolies 16", dizajn Florida

 • Stredov konzola spozdne nastavitenou lakovou opierkou, slonm priestorom vlakovej opierke asdvoma otvormi na npoje

  Vkovo nastaviten sedadlo vodia snastavitenou bedrovou opierkou

  Volant potiahnut koou Ozdobn chrmovan lita vdolnej asti bonch okien

  Predn hmlov svetlomety Pozdne stren lity (MEGANE Grandtour)

  tlov oceov disky kolies 16"

  ZEN (LIFE +)

  Vbava

  Ltkov alnenie Zen

  tlov oceov disky 16", dizajn Complea Disky kolies zahkch zliatin 16",dizajn Silverline (prplatkov vbava)

  Karta