nota d'actualitat econòmica juliol 2011

Download Nota d'Actualitat Econòmica  juliol 2011

Post on 20-Aug-2015

453 views

Category:

Business

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  1. 1. JULIOL 2011Ja tenim dades de com ha evolucionat la nostra economia el segon trimestre del 2011, iperspectives per al tercer. El segon trimestre, el creixement del PIB catal sha desacceleratmoderadament per lafebliment de la indstria, que est acusant la debilitat de la demandainterna. Malgrat aix, el sector ha mantingut el bon ritme daugment de lexportaci, a taxes dedos dgits. I a ms, sha comenat a veure un senyal positiu de la inversi industrial.El sector serveis, a diferncia de la indstria, ha agafat una mica dimpuls, sobretot pel boncomportament del turisme. Cal destacar que, el segon trimestre, el sector hoteler ha tingut lamillor marxa dels negocis dels darrers quatre anys. Pel que fa a les perspectives empresarials peral tercer trimestre sn, en general, ms bones, excepte a la construcci, i ho sn especialment alsector hoteler. Aix fa que el nostre indicador de clima empresarial millori i avanci una acceleracide lactivitat econmica el tercer trimestre.Malgrat aquesta millora les previsions de creixement de la Cambra per al 2011 i 2012 continuensent febles (0,9 % i 1,5 %, respectivament). Per estem a temps de posar en marxa mesures permillorar-les, i ms quan leconomia catalana compta amb empreses industrials i de serveis ambuna forta vocaci exportadora, que en aquests moments de debilitat de la demanda interna estanpotenciant les vendes a lestranger, i sestan sortint.Prova daix s lincipient impuls de la inversi que estem observant a la indstria, concretamententre els sectors industrials amb ms presncia a lexterior. Ara b, segons les nostres enquestesde conjuntura, aquest impuls exportador i inversor sest donant bsicament entre les empresesms grans, que sn tamb les que estan creant ocupaci. Per com que Catalunya no scaracteritza precisament per la dimensi del seu teixit productiu,hem dafrontar el repte depensar en gran.Lesperit emprenedor catal queda pals en el gran nombre dempreses que hi ha a Catalunya.Per la nostra cultura ms aviat conservadora repercuteix en la manca de projectes empresarialsms ambiciosos. El resultat s que tenim un teixit empresarial amb moltes empreses petites,algunes mitjanes i poques molt grans. Noms el 2 % de les empreses catalanes facturen ms de50 milions deuros. En canvi, als pasos europeus amb una dimensi econmica similar a lanostra, com Dinamarca, Finlndia, Noruega o Blgica, aquest percentatge supera el 10 %.Leconomia catalana requereix dempreses fortes, amb dimensi suficient per poder afrontar iassolir els reptes de leconomia del segle XXI, cada cop ms global i competitiva.Miquel Valls i MasedaGabinet dEstudis Econmics Juliol 2011 www.cambrabcn.org 1
  2. 2. ENTORN ECONMICLa cimera europea per abordar la crisi grega es tanca amb xitEl 21 de juliol es va pactar el segon pla dajuda financera a Grcia de 109.000 milions deuros,amb tipus dinters inferiors al 4 % i terminis ms llargs, dentre 15 i 30 anys. La participaci dela banca privada ascendir a uns 37.000 milions, i es flexibilitzar el Fons Europeu dEstabilitatFinancera per tal que pugui actuar preventivament comprant deute en mercats primaris isecundaris, reforant la capitalitzaci bancria i permetent que Grcia pugui recomprar el seudeute en el mercat.Es publiquen els tests destrs a la banca europeaEspanya va aportar 25 de les 90 entitats que van ser sotmeses a lexamen de lAutoritat BancriaEuropea. Cap delles necessitarien augments addicionals de capital, per en una situacidadversitat mxima, cinc entitats espanyoles suspendrien la prova. En qualsevol cas, elsrequeriments que shavien imposat per aquestes ltimes eren molt ms exigents que per alconjunt dentitats europees: una major caiguda del PIB, del preu dels immobles, un shock borsarims accentuat i un augment superior dels tipus del deute pblic a llarg termini. Prima de risc del deute pblic espanyol Diferencial amb el deute pblic alemany a 10 anys, en punts bsics 450 400370 pb18/07/2011 350 300 250 20015010050 0F o nt: E c o winLa prima de risc del deute espanyol marca un mxim histric al juliolDesprs de la publicaci dels tests destrs la prima espanyola va assolir 370 punts bsics, unmxim des de lentrada en circulaci de leuro lany 2002 (grfic). Lacord a la cimera europea varelaxar els diferencials del deute pblic espanyol, per el fet que Moodys poss en perspectivanegativa el rting dEspanya ha mantingut la prima de risc del deute espanyol en cotes elevades.Leuro es deprecia lleugerament respecte el dlar el juliolEl tipus de canvi dlar/euro sha situat en 1,426 de mitjana al juliol, el qu suposa una lleugeradepreciaci respecte del mes anterior, quan es va situar en 1,439 dlars per euro. Els dubtessobre la viabilitat del rescat grec persisteixen i aix ha debilitat la divisa europea els darrers diesdel mes.LIBEX-35 tanca el juliol per sota de 10.000 punts, en un context internacional debaixades generalitzadesEl sector financer ha estat el principal responsable de que el selectiu espanyol tanqus un mes,per primer cop el 2011, per sota dels 10.000 punts. En el context internacional, els principalsndex borsaris tamb han registrat disminucions. El focus de tensi financera a Estats Units, ondemcrates i republicans no arribaven a un acord per pactar laugment del sostre de deute haperjudicat levoluci dels selectius.Gabinet dEstudis Econmics Juliol 2011 www.cambrabcn.org 2
  3. 3. ECONOMIA CATALANAEl creixement del PIB perd impuls el segon trimestre, segons la Cambra i lIDESCATEl creixement interanual del PIB catal es desaccelera dues dcimes fins a l1,1 % el 2T, a causade la prdua dimpuls de la indstria, que acusa la debilitat de la demanda interna. Lactivitat a laconstrucci cau al mateix ritme que el trimestre anterior. En canvi, el sector serveis acceleralleugerament el ritme de creixement, impulsat sobretot pel turisme.Lindicador de clima empresarial de Catalunya avana una millora de lactivitat per al 3TLes millors perspectives empresarials per al 3T, especialment al sector de serveis, i dintredaquests, al sector hoteler, anticipen una acceleraci del creixement el tercer trimestre.La inversi industrial dna senyals positives el 2TPer primer cop en 3 anys, el percentatge dempreses catalanes que assenyala un augment de lainversi (20 %) supera el que assenyala una disminuci (12 %), segons lenquesta de la Cambrai lIDESCAT. Les perspectives per al tercer trimestre apunten a un situaci moderadamentpositiva en la indstria, sobretot a les branques dalimentaci i qumica, i un alentiment delcreixement de la facturaci a lestranger, per continuar sent positiu. Pernoctacions hoteleres fins al juny En nombre 20.000.000 19.000.000 18.000.000 19.487.613 17.000.000 16.000.000 15.000.000 14.000.000 13.000.000 200520062007 2008 2009 2010 2011 F o nt: IN ESaccelera el creixement de les exportacions catalanes de bns al maigLa bona dada del maig ha situat el creixement acumulat de les exportacions en el 17,3 %interanual els cinc primers mesos del 2011, i ha superat en un punt percentual lacumulat en elmateix perode del 2010. Destaca el creixement de les vendes als principals pasos de la UEM (aAlemanya el 26 % interanual, a Itlia el 19,5 % i a Frana el 12,2 %). Els sectors que mscontribueixen a laugment de les exportacions sn, per ordre: productes qumics, bnsdequipament i autombil. Aquest ltim destaca per ser lnic que registra supervit fins al maig.Les pernoctacions assoleixen una xifra rcord fins al junyEl nombre de pernoctacions ha assolit una xifra rcord de gaireb 19,5 milions fins al juny(grfic), i acumula un creixement interanual del 6,4 %. Aquest creixement se sustenta en elturisme estranger, ja que el domstic es redueix gaireb el 5 % interanual fins al juny.Lenquesta al sector hoteler assenyala una millora de la situaci el 2T i la marxa dels negocis esconsidera bona per primera vegada en un 2n trimestre des del 2007.La inflaci espanyola se situa en el 3,1 % el juliol, segons laven de lIPCSi es confirma aquest aven, lIPC hauria disminut una dcima respecte del juny, quan es vasituar en el 3,2 %.Gabinet dEstudis Econmics Juliol 2011 www.cambrabcn.org 3
  4. 4. NOVETATS DE POLTICA ECONMICAMesures ms rellevants aprovades durant el mes de juliol:Per part del Govern espanyol:Sha aprovat el Real Decret Llei 8/2011, d1 de juliol, que cont mesures per fomentar la protecci social dels ciutadans i millorar la sostenibilitat de les finances pbliques. A continuaci es destaquen les principals propostes: Seleva el llindar dinembargabilitat dels ingressos per a aquells deutors que han perdutel seu habitatge habitual. Quan el preu obtingut per la venda de la vivenda hipotecadasigui insuficient per cobrir el crdit garantit, la quantitat que no pot ser embargadapassa del 110 % del salari mnim interprofessional (SMI) al 150 % (961 euros). Es posa en marxa la nova lnea de finanament ICO-ajuntaments. Est adreada aentitats locals que tenen factures impagades pendents amb empreses i autnoms.Semmarca dintre de la lnia ICO-liquidesa 2011, i els ajuntaments poden sollicitaraquests prstecs fins al novembre del 2011. Sintrodueix una regla de despesa en la Llei dEstabilitat Pressupostria, aplicable alAdministraci General de lEstat i a ladministraci local. Els objectius destabilitatpressupostria es fixaran tenint en compte que el creixement de la despesa no podrsuperar la taxa de creixement a mitj termini de leconomia espanyola, definida com elcreixement mitj del PIB nominal durant nou anys. Si saproven canvis que impliquinaugments (disminucions) permanents de la recaptaci, el creixement de la despesapodr crixer (disminuir) en consonncia. Saproven mesures de suport fiscal als emprenedors: Exempci en lIRPF per lesplusvlues obtingudes en la transmissi daccions o participacions en empreses de novao recent creaci, sempre que aquestes no superin els 25.000 euros i quan el temps depermanncia dels valors en el patrimoni estigui entre 3 i 10 anys. Sestn el silenci positiu a 124 procediments administratius en els quals operava elsilenci desestimatori (consulteu lannex 1 del RDL). Se suprimeix lexigncia de llicncies