not¤â€ de fundamentare 1. titlul proiectului de act normativ ... †de...

Download NOT¤â€ DE FUNDAMENTARE 1. Titlul proiectului de act normativ ... †DE FUNDAMENTARE 1. Titlul proiectului

Post on 04-Oct-2019

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • NOTĂ DE FUNDAMENTARE

  1. Titlul proiectului de act normativ

  HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Siguranţă Rutieră 2009-2013

  2. Motivele introducerii proiectului de act normativ

  1. Descrierea situaţiei actuale

  Situaţia siguranţei rutiere din România, similară cu a altor state din estul şi centrul Europei, este departe de ţinta asumată de reducere cu 50% a numărului de victime ale accidentelor rutiere până în 2010. Prin Hotărârea Guvernului nr. 437 din 20 iunie 1995 a fost înfiinţat Consiliul Interministerial pentru Siguranţa Rutieră, “ca organ consultativ al Guvernului, care asigură concepţia de ansamblu şi coordonarea pe plan naţional, pe baza unui program naţional de acţiuni prioritare, a activităţilor privind îmbunătăţirea fluenţei circulaţiei şi siguranţei rutiere, desfăşurate de organele de specialitate ale administraţiei publice şi de alte instituţii şi organizaţii cu atribuţii în aceste domenii.” În acelaşi act normativ, la articolului 2 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră este stipulat că “Obiectivul Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră îl constituie asigurarea unei concepţii de ansamblu şi coordonarea pe plan naţional, pe baza Programului naţional de acţiuni prioritare, a activităţilor privind îmbunătăţirea fluenţei circulaţiei şi siguranţei rutiere, desfăşurate de organele de specialitate ale administraţiei publice şi de alte instituţii şi organizaţii cu atribuţii în acest domeniu, precum şi elaborarea de propuneri către Guvern privind asigurarea şi utilizarea mijloacelor financiare necesare pentru realizarea programului.” La momentul actual, ţara noastră nu are o strategie unitară de siguranţă rutieră şi nici un plan de acţiuni care să conducă la atingerea obiectivelor strategice. În acelaşi timp, Consiliul Interministerial pentru Siguranţa Rutieră nu dispune de fonduri special destinate activităţilor de siguranţă rutieră. Având în vedere cele arătate mai sus, în data de 23 aprilie 2007, cu ocazia celei de a XXII-a Reuniuni Ordinare a Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră, membrii Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră. au hotărât că:

  1. Siguranţa rutieră este declarată prioritate naţională. 2. Va fi supusă aprobării Guvernului adoptarea Strategiei naţionale

  pentru siguranţă rutieră pentru perioada 2009-2013 şi a Programului de acţiuni pentru implementarea acestei strategii pe perioada 2000-2010, strategie în cadrul căreia un rol cheie îl va avea întărirea Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră şi a Secretariatului permanent al Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră şi înfiinţarea Institutului pentru Siguranţă Rutieră, ca instituţie care implementează auditul de siguranţă rutieră, conform actului normativ iniţiat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.

  Membrii Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră vor sprijini introducerea în bugetele proprii ale instituţiilor pe care le conduc, fonduri destinate campaniilor de promovare ale siguranţei

 • rutiere şi proiectelor de siguranţă rutieră.

  2.Schimbări preconizate Prin adoptarea prezentului proiect de Hotărâre a Guvernului, se ating următoarele obiective:

  • Adoptarea unei strategii naţionale unitare în domeniul siguranţei rutiere, identificând astfel obiectivele prioritare în ceea ce priveşte siguranţa rutieră

  • Se vor crea premizele elaborării unor planuri de acţiuni care să conducă la creşterea gradului de siguranţă rutieră

  • Se va optimiza şi se va intensifica activitatea Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră şi a comisiilor sale de specialitate

  • Se va întări colaborarea instituţiilor administraţiei centrale şi vor fi canalizate eforturile tuturor factorilor implicaţi în creşterea gradului de siguranţă rutieră, în vederea atingerii obiectivului comunitar de înjumătăţire a numărului victimelor accidentelor rutiere până în anul 2013

  3.Alte informaţii

  3. Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

  1.Impactul macroeconomic

  Adoptarea prezentului proiect de Hotărâre a Guvernului va avea impact macroeconomic în ceea ce priveşte gradul mai ridicat de siguranţă şi scăderea costurilor transportului rutier prin micşorarea numărului de accidente rutiere.

  2.Impactul asupra mediului de afaceri

  Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu are impact în acest domeniu

  3.Impactul social

  Adoptarea prezentului proiect de Hotărâre a Guvernului va avea impact social în ceea ce priveşte gradul mai ridicat de siguranţă rutieră, şi implicit un număr redus de victime ale accidentelor rutiere.

  4. Impactul asupra mediului

  Adoptarea prezentului proiect de Hotărâre a Guvernului va avea impact asupra mediului în ceea ce priveşte gradul ridicat de protecţie a mediului.

  5.Alte informaţii Nu au fost identificate

  4. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

  - mii lei -

  Indicatori Anul curent

  Următorii 4 ani

  Media pe 5 ani

  1 2 3 4 5 6 7

  1. Modificări ale veniturilor bugetare

  Veniturile bugetare se vor modifica prin scăderea costurilor sociale şi economice ale victimelor accidentelor de circulaţie.

 • 2. Modificări ale cheltuielilor bugetare a) bugetul de stat

  Strategia Naţională pentru Siguranţă Rutieră trasează direcţiile de acţiune pentru creşterea nivelului de siguranţă rutieră, componenta financiară a strategiei referindu-se numai la alocarea în bugetul instituţiilor publice cu atribuţii în domeniu a sumelor necesare îndeplinirii obiectivelor propuse. Fondurile proprii vor putea fi suplimentate de fiecare instituţie în parte, din credite externe.

  3.Impact financiar, plus/minus a) bugetul de stat

  Costurile nu pot fi calculate decât în urma executării planurilor de acţiuni pentru implementarea strategiei naţionale de siguranţă rutieră şi în urma alcătuirii planurilor de finanţare a acţiunilor propuse. La momentul actual, estimarea pierderilor economice şi sociale datorate accidentelor rutiere ne indică o valoare de aproximativ 2% din Produsul Intern Brut. Creşterea gradului de siguranţă rutieră, concretizată prin scăderea numărului de victime, ar conduce la creşterea veniturilor bugetare. Analiza cost beneficiu, folosită de instituţiile bugetare, este folosită de asemenea în negocierile purtate cu organismele finanţatoare internaţionale.

  4.Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare

  Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest lucru.

  5.Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare

  Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest lucru.

  6.Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor cheltuielilor bugetare

  În al Raportul nr.16153-RO din 8 mai 1997 referitor la al Doilea Proiect de Reabilitare a Drumurilor, experţii Băncii Mondiale au estimat preţul plătit în cazul pierderii unei vieţi omeneşti victimă a unui accident rutier la 130.000 dolari, preţul plătit în cazul unei răniri grave la 13.000 dolari, iar preţul în cazul unei răniri uşoare la 1.000 dolari.

  7. Alte informaţii Nu au fost identificate

  5. Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

  1. Proiecte de acte normative suplimentare

  Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu.

  2.Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie

  Nu există legislaţie comunitară în domeniul managementului siguranţei rutiere.

  3.Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente

  Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu.

  4.Evaluarea conformităţii Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu.

  5.Alte acte normative şi/sau documente Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la

 • internaţionale din care decurg angajamente

  acest domeniu

  6. Alte informaţii Nu au fost identificate

  6. Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

  1.Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate 2.Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ

  Proiectul de Hotărâre a Guvernului a fost supus dezbaterilor în Comisia de Dialog Social şi a fost afişat pe site-ul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

  3.Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectel

View more