norsk arabisk eksempel diagram - tema nynorsk- 5 norsk arabisk eksempel likningar formel

Download NORSK ARABISK EKSEMPEL DIAGRAM - Tema nynorsk- 5 NORSK ARABISK EKSEMPEL LIKNINGAR Formel

Post on 15-Jan-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  NORSK ARABISK EKSEMPEL

  DIAGRAM

  Mal

  Tabell

  Vunne Tapt Uavgjort

  3 2 4

  Søylediagram

  Stolpediagram

  Sirkeldiagram/ sektordiagram

  Linjediagram

  Gjennomsnitt

  Gjennomsnittet (kalla G) av tala 20, 15, 10 og 15 blir rekna ut ved å finne summen av tala og dele på antal verdiar.

  20 15 10 15 60 15 4 4

  SumG Antall

  + + + = = = =

  0 20 40 60 80

  100

  Øst

  Vest

  Nord

  sektor 1:

  13 %

  sektor 2:

  17 %

  sektor 3:

  57 %

  sektor 4:

  13 %

  0 20 40 60 80

  100

  Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4:

  Øst

  Vest

  Nord

 • 2

  Median

  Medianen til 8, 15, 3, 12 og 5 finn ein ved å sortere tala i rekkefølgje, og finne det midterste talet. 8, 15, 3, 12, 5 sortert blir 3, 5, 8, 12, 15

  8Median= Viss antal verdiar er eit partal (to tal er i midten), finn ein medianen ved å ta gjennomsnittet av de to midterste tala. 4, 12, 1, 7 sortert blir 1, 4, 7, 12

  4 7 5,5 2

  Median += =

  Sannsynlegheit/ sannsyn

  Sannsynlegheita for å få et bildekort når ein trekkjer eit vilkårleg kort frå ein vanleg kortstokk finn vi ved å finne antall gunstige utfall (dei vi vil ha) og dele på antall mulege utfall (dei vi kan få). Det finst 16 bildekort (knekt, dame, konge og ess i spar, hjarte, kløver og ruter) i ein vanleg kortstokk med 52 kort.

  Sannsynlegheit = Gunstige Mulege

  = 16 52 = 0,31

  x-akse

  y-akse

  x-akse

  y-akse

  Sjå eksempelet ovanfor!

 • 3

  NORSK ARABISK EKSEMPEL

  MÅLESTOKK

  Kart

  Avstand

  Avstanden frå sørspissen til nordspissen på øya Ylvingen er 6,23 km.

  Objekt

  Lengd

  Lengda til sida i trekanten er 2 cm

  Brøkform 4 3

  Desimalform 0,75

  Prosentform 60%

  Naturleg størrelse

 • 4

  Forminske

  Forstørre

  Linjestykke/ linjesegment

  x x A B

  Verkelegheit/ røynd

 • 5

  NORSK ARABISK EKSEMPEL

  LIKNINGAR

  Formel

  Arealet til ein trekant (A) er gitt ved formelen:

  2 g hA ⋅=

  der g blir kalla grunnlinje og h blir kalla høgd.

  Koordinatsystem

  Variabel

  Størrelse som kan variere. Blir ofte kalla x, y, a, b, c osv. I 𝑓 𝑥 = 2𝑥 + 3 er x ein variabel som vi kan endre verdien til.

  Konstant Constant Ein størrelse som er fast (endrar seg ikkje). For eksempel π = 3,1415926...

  Høgre side (HS) 10 + Y = 22

  Venstre side (VS) 10 + Y = 22

  Løysing/rot

  x = 5 er ei løysing/rot til likninga 6x + 7 = 37

  sida 6 ∙ 5 + 7 = 37

  Parentesar

  (24 +3) · 5

  Størrelse

  For eksempel masse, tid eller lengd. Størrelsar kan samanliknast og vere ”større enn”, ”det same som,” ”lik” eller ”mindre enn”.

  Tid 3 minutt og 8 sekund

 • 6

  NORSK ARABISK EKSEMPEL

  BRØK

  Brøk 3 2

  Brøkstrek ––– eller

  Teljar 3 2

  Nemnar 3 2

  Brøkform 4 3

  Blanda tal 1 3 4

  Del

  Hundredel

  1

  100 (en hundredel), 2 100 (to hundredelar) osv

  Ein fjerdedel 4 1

  Kvart 4 1

  Halv 1 2

  Heil 1 1

  Forenkle ein brøk/ forkorte ein brøk

  6 8 = 6 ∶ 2 8 ∶ 2

  = 3 4

  Utvide ein brøk 1 1 5 5 8 8 5 40

  ⋅ = =

  Tallinje

 • 7

  NORSK ARABISK EKSEMPEL

  ADDISJON +

  Addere/ pluss 4 + 9 = 13

  Leggje saman

  Leggje til

  Auke

  Addisjonsteikn/plussteikn +

  Sum 3 + 3 = 6

  Ledd 2 + 5 = 7

  Samanlagt

  Til saman

  Begge

  Positive tal

  1, 2, 3, 4

  Negative tal -1 , -2 , -3, -4

  Heile tal Whole number (integer) ..., -1 , -2 , -3 , 0 , 1 , 2 , 3, ...

  Oppstilling

  Minnetal

  Oppstilling med minnetal

  Utvida form

  273,5 = 200 + 70 + 3 + 0,5

  Vanleg form

  273,5

 • 8

  NORSK ARABISK EKSEMPEL

  SUBTRAKSJON -

  Subtrahere (trekkje frå)

  5 – 3 = 2

  Minus/ subtraksjon 10 – 3 = 7

  Subtraksjonsteikn/ minusteikn ––

  Differanse

  5 – 3 = 2

  Ledd 29 - 10 = 19

  Minske/ trekke frå

  Minske med

  Lengre enn

  Kortare enn Shorter than

  Samanlikne

  4 > 2 (4 er større enn 2) 8 < 14 (8 er mindre enn

  14)

  Manglar 10 - … = 8

  Rest Det som blir igjen

  Veksle

  Ytterlegare

 • 9

  NORSK ARABISK EKSEMPEL

  MULTIPLIKASJON · , * , • , ×

  Gange/multiplisert med 𝟒 ∙ 𝟏𝟒 = 𝟓𝟔

  Multiplisere

  Multiplikasjonsteikn/ gangeteikn

  · , * , ,

  Produkt 10 · 3 = 30

  Faktor 10 · 3 = 30

  Multiplikasjonstabell

  Minnetal

  Gjentatt addisjon 4 + 4 + 4 = 12

  • ×

 • 10

  NORSK ARABISK EKSEMPEL

  DIVISJON : , ÷ , , ––

  Dividere/dele

  20 : 2 = 10

  Kvotient 22 / 2 = 11

  Brøkstrek

  ––––

  Teljar 5 3

  Nemnar 5 3

  Tal på brøkform 5

  15

  Tal på desimalform 30,521

  Forenkle Simplify 14 56

  = 14 ∶ 14 56 ∶ 14

  = 1 4

  Kor mange gonger går __ opp i __ ?

  Kor mange gonger går 3 opp i 18?

  18 : 3 = 6 gonger

  Primtal

  2, 3 , 5 , 7 , 11 , 13 , 17 , 19

  Rest

  Det som er igjen

 • 11

  NORSK ARABISK EKSEMPEL

  PROSENT

  Brøkform 1/2

  Desimalform 0,50

  Prosentform

  50%

  Prosent fordeling

  25 %

  Prosent (hundredel)

  %

  Promille (tusendel)

  Delar per million/ milliondel (ppm) 0,000001

  Tiande-del 10

  1

  Ein fjerdedel av det heile

  Kor mykje er ein fjerdedel av 100?

  1 100 25 4 ⋅ =

  Halvparten

  1/2

  Hundredel 100 1

  Rente

  Når ein låner pengar av ein bank, betaler ein rente til banken. Sparer ein pengar i ein bank, får ein renter av banken.

  Rentesats For eksempel 5 % rente på sparekontoen.

 • 12

  NORSK ARABISK EKSEMPEL

  PRISAR OG PENGAR

  Pris

  Pris Brukast vanlegvis om transportkostnader, for eksempel prisen for ein bussbillett

  Bruttopris Pris utan avslag

  Nettopris Pris med avslag

  Vare Brukast om noko ein kan kjøpe, for eksempel eit eple i daglegvarebutikken

  Rettleiande utsalspris

  Prisen fabrikken/ grossisten anbefaler butikken å selje vara for.

  Verdi

  Dyr, dyrare, dyrast

  Billeg, billegare, billegast

  Teljing Counting

  Handle

  Selje

  Kor mykje kostar det?

  Kasse

  Kjøpe

  Betale

  Beløp 500 kr

  Veksel

  Veksle

  Få tilbake

  Ha igjen/ rest

  Tilbakebetaling

  Pris

 • 13

  Kvittering

  Sal Tidsavgrensa kampanje i butikk med redusert pris på ei eller fleire varer

  Spesialtilbod

  Nedsett pris Billegare/ nedsett pris

  Rabatt Redusert pris

  Rabattkupong

  Pengar

  Setel

  Mynt

  Krone NOK (Norwegian krone)

  Eikrone

  1 kr (1 NOK)

  Femkrone 5 kr (5 NOK)

  Tikrone 10 kr (10 NOK)

  Femtikronersetel/ femtilapp

  50 kr (50 NOK)

  Hundrekronersetel/ hundrelapp 100 kr (100 NOK)

  Tene

  Forteneste/ inntening

  Tene på/vinne på

  Avtale/oppgjer Settlement

  Fortene

  Bonus

  Miste

  Kontant

  Sjekk

  Faktura/rekning

 • 14

  Giro Overføre pengar ved bruk av giro

  Minibank

  Bankkort

  Kredittkort

  Kreditt

  Debitere

  Spare

  Låne

  Rente

  Når ein låner pengar av ein bank, betaler ein rente til banken. Sparer ein pengar i ein bank, får ein renter av banken.

  Gjeld

  Skuldig

  Betale eit avdrag

  Skatt Beløp ein betaler til staten. Størrelsen avhengjer av inntekt/ formue.

  Øke

  Stige

  Stigning

  Synke

  Seinke

  Avrunding til nærmaste heile 28,99 Kr = 29 Kr

  Overslagsrekning

  Blir brukt når ein ikkje er avhengig av eit heilt nøyaktig resultat.

  23 kr + 19 kr ≈ 20 kr + 20 kr = 40 kr

 • 15

  NORSK

  ARABISK EKSEMPEL

  GEOMETRI

  Figur

  Like

  H

Recommended

View more >