normativ privind proiectarea de crese si crese speciale pe baza exigentelor de performanta indicativ...

Upload: haralamb-constantin

Post on 17-Oct-2015

150 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

NORMATIV PROIECTARE CRESE

TRANSCRIPT

 • MINISTERULLUCRRILORPUBLICEIAMENAJRIITERITORIULUI

  ORDINNr.117/N/din: 01.09.1997

  Avndnvedere:AvizulConsiliuluiTechnicotiinificnr.8/22.01.97In temeiul H. G. nr. 456 / 1994 privind organizarea i funcionarea Ministerului

  LucrrilorPubliceiAmenajriiTeritoriului,InconformitatecuHotrreaParlamentuluinr.12/1996iaDecretuluinr.591/1996,MinistrulLucrrilorPubliceiAmenajriiTeritoriuluiemiteurmtorul

  ORDIN

  Art.1Seaprob"Normativprivindproiectareadecreeicree specialepebazaexigenelordeperforman",indicativNP02297.

  Art.2 Normativuldelaart.1sepublicnBuletinulConstruciilor.Art.3 PrezentulordinintrnvigoareladatapublicriinBuletinulConstruciilor.Art.4DireciaProgramedeCercetareiReglementriTehnicevaaduce la ndeplinire

  prevederileprezentuluiordin.

  MINISTRUNICOLAENOICA

 • MINISTERULLUCRRILORPUBLICE,TRANSPORTURILORI LOCUINEI

  NORMATIVPRIVINDPROIECTAREACREELORICREELORSPECIALEPEBAZAEXIGENELORDEPERFORMANINDICATIVNP02297

  Elaboratde:S.C."SPITALPROIECT"S.A.BUCURETI

  DIRECTOR: ing. erbanBoroianu

  RESPONSABILLUCRARE: c.arh.MariaDragomirescu

  Avizatde:DIRECIA COORDONARE, CERCETARE TIINIFICA SI REGLEMENTARITEHNICEPENTRUCONSTRUCTIIMLPAT

  DIRECTOR: ing.OctavianMnoiu

  RESPONSABILTEM: arh.DoroteiaCocheci

 • TABLDEMATERIIGENERAL

  I GeneralitaiII Cadrullegislativprivindproiectarea,realizareasiexploatareacldirilorpentrucreesi

  creespecialIII.CondiiifuncionalesidetehnologiepentruproiectareaconstruciilorsiinstalaiilorIV.CriteriifunctionalurbanisticeprivindamplasareacreelorsicreelorspecialeV.Cerineprivindproiectareacldirilorcreelorsicreelorspeciale,conformLegiinr.

  10/1995

  ANEXESchemefuncionaleprivindprincipalelecompartimenteisectoare

  MINISTERULDEINTERNECORPULPOMPIERILORMILITARI

  INSPECTORATULGENERAL

  AVIZNr.33497din14.04.1997

  La cerereaSC. SPITALPROIECTS.A. nregistrat la nr. 300din26.03.1997,potrivitatribuiilor stabiliteprinLegea nr.121/1996i aprevederilorart. 3dinDecretulnr. 290/1977,INSPECTORATUL GENERAL AL CORPULUI POMPIERILOR MILITARI avizeazfavorabil"Normativulprivindproiectareacreeloricreelorspecialepebazaexigenelordeperforman".

  Avizarea sa fcut n baza lucrrii elaborate de ctre S.C. SPITAL PROIECT S.A. CentruldeProiectarepentruConstruciiSocialCulturaledeSntate, i aavizuluiConsiliuluiTehnicotiinific al MLPAT nr. 126 din 27.01.1997, n care sunt incluse observaiile ipropunerilespecialitilornotri.

  COMANDANTULCORPULUIPOMPIERILORMILITARIGeneral dedivizie,

  ing.IONELCRCIUN

 • TABLADEMATERII

  I.GENERALITI

  I.1.ObiectI.2.DomeniudeaplicaresicondiiideutilizareII.CADRUL LEGISLATIV PRIVIND PROIECTAREA, REALIZAREA SI

  EXPLOATAREACLDIRILORCREELORICREELORSPECIALE

  II.1.CadrulgeneralII.2.DerulareaprocesuluideproiectareII.3.ExecuialucrrilordeconstruciisiinstalaiiII.4.ExploatareaconstruciilorpentrucreesicreespecialeANEXAII.aListaavizelorsiacordurilorcetrebuieobinuteinvedereaautorizriiANEXAIIb.Reglementrilegislativeconexe

  III.CONDIII FUNCIONALE I DE TEHNOLOGIE PRIVINDPROIECTAREACONSTRUCIILORIINSTALAIILOR

  III.1.Dategenerale,tipuridecree, datetematicedebazIII.2.OrganizareafuncionaldebazIII.3.PrezentareacerinelorfuncionalesitehnologiceIII.4. DotareacuinstalaiiacldirilorIII.4.1.InstalaiidealimentarecuapicanalizareinterioarIII.4.2.InstalaiidealimentarecuapicanalizareexterioarIII.4.3.InstalaiielectriceIII.4.4.InstalaiideventilaieIII.4.5.InstalaiitermiceIII.4.6.InstalaiidegazenaturaleIII.4.7.Instalaiidecolectaresitrataredeeurisolide

  IV.CRITERII FUNCIONAL URBANISTICE PRIVIND AMPLASAREACLDIRILORCREELORSICREELORSPECIALE

  IV.1.DimensionareasiformaterenuluiIV.2.CaracteristicigeofizicealeterenuluiIV.3.CondiiidemicroclimatincadrullocalitilorIV.4.AmplasareacreelorincadrullocalitilorIV.5.Principiideorganizareurbanisticaamplasamentului

  ANEXESchemefuncionalealeprincipalelorcompartimenteisectoare

 • V.CERINE PRIVIND PROIECTAREA CLDIRILOR CREELOR SICREELORSPECIALECONFORMPREVEDERIILEGIINR.10/1995

  V.1.RezistensistabilitateAnexaV.I.DocumentetehniceconexeV.2.SiguranainexploatareAnexaV.2. DocumentetehniceconexeV.3.SiguranalafocAnexaV.3. DocumentetehniceconexeV.4.Igiena,sntateaoamenilor,refacereasiproteciamediuluiV.4(A).IgienamediuluiinteriorV.4(A).lMediulhigrotermicAnexaV.4.(A).IDocumentetehniceconexeV.4(A).2IgienaaeruluiAnexaV.4(A).2 DocumentetehniceconexeV.4(A).3IgienafinisajelorV.4(A).4IgienavizualaAnexaV.4(A).4 DocumentetehniceconexeV.4(A).5IgienaauditivV.4(B) IgienaapeiAnexaV.4(B) DocumentetehniceconexeV.4(C)IgienaevacuriireziduurilorlichideV.4(C) DocumentetehniceconexeV.4(E)ProteciamediuluiAnexaV.4(E) DocumentetehniceconexeV.5.Izolaiatermica,hidrofugieconomiedeenergieAnexaV.5 DocumentetehniceconexeV.6.ProteciampotrivazgomotuluiAnexaV.6 Documentetehniceconexe

 • NORMATIVPRIVINDPROIECTAREACREELORSICREELORSPECIALEPEBAZAEXIGENELORDEPERFORMAN

  IndicativNP 02297

  I.GENERALITI

  I.1.Obiect1.1.1. Prezentul normativ stabilete criteriide proiectare a construciilor i instalaiilor,

  inclusiv a incintei i a terenurilor aferente, reglementri tehnice si parametrii cantitativi deexecuiesiexploatare,precumsicondiii minimedecalitatepecaretrebuiesaleasigurecldirilecreeloricreelorspecialepeintreagaduratadeexisten.

  Acestecriteriideconcepiiirecomandri trebuiescorespundcerinelorutilizatorilorprivindcalitateaconstruciilorinconformitatecuprevederileLegiinr.10/1995.

  1.1.2.Prinacestnormativseurmrete si realizareaunui ndrumator funcional pentruuzul proiectanilor de cree, cuprinznd o sintez a problematicii specifice construciilor siinstalaiilorcreelor.

  1.1.3. Prezentul nomiativ este posibil de adaptare n viitor, n funcie de evoluiasistemelordeconstruciii instalaii,precumideeventualelenoireglementricepotapare ndomeniultehnologicsanitarieducaional.

  I.2.Domeniudeaplicareicondiii deutilizare1.2.1. Prevederile prezentului normativ vor fi utilizate att la proiectarea i execuia

  cldirilor noi i extinderilor, ct i la modernizarea, reamenajarea, consolidarea sau reparareacldirilorexistentedinmediul urban saurural.

  1.2.2.Prevederile prezentuluinormativsevorutilizadectre:organismeledeadministraie teritorialprecumidealtepersoanejuridicesauprivate

  cupreocuparenacestdomeniu(cap.III sicap.IV)verificatori deproiecteiexperiautorizainconformitatecuLegea elaboratorii studiilor de fundamentare ale planurilor de amenajare a teritoriului, ale

  Planurilor Urbanistice Generale i Zonale (PUG, PUZ) ale regulamentelor de urbanismgeneraleilocale,referitorlaspecificulfuncionalicondiiiledeamplasarealeconstruciilor

  elaboratorii studiilor de prefezabilitate sau a studiilor preliminare pentru ntocmireatemelordeproiectare(cap.III siIV)

  1.2.3. Prezentul normativ reglementeaz condiiile de calitate admisibile (niveluri deperformancap.V).

  Proiectantul, la solicitatea beneficiarului, poate adopta alte valori ale parametrilorcorespunztoricerinelorutilizatorilor, darnniciuncazinferioarecelorprevzuteprinprezentulnormativ.

  1.2.4.Prevederileprezentuluinormativnucontravininumodificalegile,hotrrilesaureglementriletehnicenvigoare.

  1.2.5. Prin prezentul normativ sunt reglementate condiiile de calitate admisibile(capitolulV)corespunztoarecategorieideimportan"C".

  Sepotadoptaialtevalorialeparametrilorcorespunztoriexigenelorutilizatorilor,darinniciuncazinferioarecelorprevzuteinprezentulnormativ.

 • II. CADRUL LEGISLATIV PRIVIND PROIECTAREA, REALIZAREA SIEXPLOATAREACONSTRUCIILORCREELOR

  II.l.Cadrulgeneral

  II.1.1. Creelesuntconstruciideutilitatepublicncalitatealordeuniticeservescpopulaia,creeleauoadresabilitateteritorialifac

  parte din reeauadeasistenamedical.II.1.2. Organizarea creelor (capacitate, structura serviciilor componente) se face in

  conformitate cu legile i normativele n vigoare ale Ministerului Sntii, n temeiulprerogativelor sale privind organizarea reelei sanitare, indiferent de natura fondurilor definanarealeinvestiieisauformade proprietate.

  II.1.3.Realizareacreelorsepoatefaceprinfinanaredinfonduripublice(delabugetuldestatsaubugetelelocale,princreditegarantatedestat,etc.)dinfonduriprivate(delapersoanefizicesaujuridice),precum idinfondurimixte(publiceplusprivate).

  Construciile ce adpostesc cree realizate din fonduri publice, integral sau parial,urmeaz regimul investiiilor publice conform cu Ordinul Guvernului din Legea FinanelorPublicenr.72/1996privindaprobareainvestiiilor.

  II. 1.4 Executarea construciilor creelor se autorizeaz de ctre administraia locala intemeiullegiinr.50/1991,indiferentdenaturafondurilordincaresefinaneazacestea.

  II. 1.5Realizareaconstruciilorcreeloriexploatarea lorseva face inconformitatecuprevederileLegii nr.10/1995privindcalitateanconstrucii.

  II.1.6Amplasareaconstruciilorcreelorsepoatefacepeterenuriaparinnddomeniuluipublic, domeniului privat al statului sau al imitailor administrativteritoriale, sau pe terenuriproprietate privat a persoanelor fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor legale cereglementeazutilizarea,concesionarea,transferarea,vnzareasauexpropriereaacestora(Legeanr.80/1994,Legeanr.33/1994,Legeanr.18/1991).

  11.1.7 Proiectarea construciilor creelor finanate integral sau n completare de labugetul de stat,de la bugetele locale, din fondurile special constituite n afara acestor bugete,dincrediteexternegarantatesaucontractatedestat,seadjudec prin licitaiepublicancondiiilestabilite de Ord. Guvernului nr. 12/1993, de H.G. nr.727/1993 i de Ordinul comun M.F.M.L.P.A.T.nr.1743/69/N/1996.

  11.1.8Proiectareaconstruciilorcreelor (cldiri + instalaii), indiferentdacacestea sefinaneazdinfonduripublicesauprivate,sevafacedectreproiectanispecialiti(arhitecisiingineri)cucompetentehniciexperienndomeniulproiectriicldirilorialtehnologiilorspecificecreeloricreelorspeciale.

  II.2. Derularea procesului de proiectare pe face i pe etape conform cureglementrile legaleinvigoare

  II.2.1OperaiuniistudiipreliminareiniieriiinvestiiilorII.2.1.1.Fundamentareanecesitiirealizriiuneicreenoi,seva facedectreorganele

  administratiei locale mpreuna cuDireciile Sanitare Judeene pebaza de studii i analize alesituaieiexistenteinteritoriiialecerinelorpetermen mediusilung.

 • II.2.1.2.Creele,canoilucrrideutilitatepublic,sevorcuprindenplanurileurbanisticegenerale i zonale (PUG si PUZ), elaborate pentru localitile respective, rezervnduseamplasamentele care ntrunesc condiii favorabile de funcionalitate urban, construibilitate,sigurannexploatare,igieniproteciesanitar.

  Pentru aceste amplasamente i n zonele de influen adiacente se vor cuprindereglementri specifice n regulamentele urbanistice generale i locale, corespunztor cerinelorfuncionale specifice i condiiilor de protecie a viitoarelor incinte ce cuprind creele (regimconstruit,vecintiadmise,arteredecirculaieimijloacedetransportncomun,dotritehnicoedilitare,etc).

  II.2.1.3.Pentru determinarea i/sau certificarea caracteristicilor terenurilor potenialcapabile de a deveni amplasamente pentru viitoarea cre, se vor executa studii topometrice,geotehnice,dencadrare nmediulnatural(microclimat,curenideaer,sursederezervpentruapapotabil,etc).

  11.2.1.4Pentrudeterminareaprincipalelordatecaracteristiceviitoareicree, investitorulefectueazanalizeistudiiprealabile.

  Acestea vor fi efectuate de organismele i specialitii cu responsabilitate nmanagementulreeleisanitare.

  Datele din aceste analize i studii sunt utilizate de investitor pentru ntocmirea temeicadruaviitoareiinvestiii.

  11.2.2IniiereainvestiieiII.2.2.1Iniiereainvestiiilorcesevorfinanadinfonduripublice,definitecala11.1.3,se

  face pe baza "studiului deprefezabilitate"care determin, pebazadatelordin temacadru i acondiiilor specifice unor amplasamente date anvinzajate, tema de proiectare propriuzis,cuprinznd caracteristicile spaiale i funcionale ale viitoarei investiii precum i volumulcheltuielilor estimat a fi necesar pentru realizarea obiectivului (proiectare, lucrri de execuie,lucrriconexedeinterespublic,costuripentrudotare,echipare,etc.)

  "Studiul de prefezabilitate" se ntocmeste conform coninutului cadru precizat deOrd.comunM.F.M.L.P.A.T.nr.l743/69/N/96,pringrijaordonatoruluidecredite(investitor),dectreentitateaachizitoarencolaborarecuounitatedeconsultani/sauproiectarespecializatndomeniulconstruciilorsocialculturaleialcreelor.

  "Studiuldeprefezabilitateseaprobadectreordonatoruldecredite(investitor).II.2.2.2.Pentruinvestiiilerealizateintegraldinfonduriprivatenuesteimpuselaborarea

  unui "studiu de prefezabilitate", dar este necesar avizarea de ctre Ministerul Sntii sauorganismele competente din subordinea acestuia, a principalelor date de tem privindcapacitatea,profilul,structuraiorganizareagrupelordecopiialeviitoarei cree.

  II.2.2.3. n acelai timp se ntreprind demersurile i operaiunile necesare stabiliriiterenurilor adecvate amplasrii i clarificrii statutului juridic al deinerii i utilizrii acestora(concesionare, transfer, cumprare, eventual expropiere), n cazul n care acestea nu suntproprietateainvestitorului.

  11.2.2.4.PentrualteterenurideamplasaredectceleprezervatecudestinaiacreeiprinPUG si PUZ, se vor intocmi la iniiativa investitorului sau a administraiei locale, planuriurbanisticededetaliu(PUD)princaresevordetermina:

  posibilitatea terenuluiiazonelor nvecinatedeasatisfacecondiiilenecesarepentruamplasareauneicree

  integrareancadrulurbanisticiedilitarexistentsaupreconizat,impactulnouluiobiectivasuprazonei,etc.

  II.2.2.5.AttpentruterenuriledeamplasareprezervateprinPUGsauPUZ,ctipentrucele studiate prinPUD, se vaobine "Certificatul de urbanism document emisdeautoritileadministraieipublice locale.Acesteacertific,pe langregimuljuridicieconomiciregimul

 • tehnicdeutilizareal terenului, indicndi avizele tehnice ce trebuieobinutede laautoritileresponsabilecugospodrirea resurselordinteritoriu,ainfrastructurilorireeleloredilitare,cuproteciamediului,etc.Dacapentruamplasareauneicree,suntposibilitidealegerentremaimulteterenuri,esteindicataseiniiaintocmireadectreproiectanispecializai,aunuistudiu deamplasamentcuanalizacomparativa avantajeloridezavantajelorfiecruiterenfadetemapropus. n acest caz, se vor obine certificate de urbanism pentru toate terenurile supuseanalizei.

  II.2.3.ProiectareaconstruciilorpentrucreeII.2.3.1.Cadrulpentrualegereacorectaproiectantului,cucompetenatehnicnecesar

  proiectrii,estenecesarpentruinvestiiilelicitaiadeadjudecareaproiectariincazuldepiriivaloriitotalede investiiede la1

  miliardlei.ofertareaacelpuintreiproiectani,dacvaloareatotaldeinvestiieestesub1miliard

  lei.II.2.3.2. Pe baza temei de proiectare aprobat odat cu studiul de prefezabilitate, a

  stipulaiilor i recomandrilor din certificatul de urbanism i din avizele tehnice, proiectantulntocmetestudiuldefezabilitate,ncadrulcruiaelaboreaztemadetehnologie.Deasemenea,definitiveazconcepiaspaiofuncionaliplasticarhitecturalaviitoareiconstruciiiplanulgeneral de organizare al incintei, stabilete soluiile tehnice pentru lucrrile de construcii iinstalaii, n functie de principalele echipamente i dotri, estimeaz costurile de investiie peobiecteicategoriidelucrriintocmetedevizulgeneralal obiectivului.

  II.2.3.3. Pentru investiiile publice, studiu de fezabilitate se aprob potrivit art. 19 dinLegeaFinanelorPublice(nr.72/1996)dectreguvern sauordinatoriidecredite, n funciedemrimea investiiei i competentelor de aprobare. Fr un studiu de fezabilitate aprobat, esteinterzisfinanarean continuareaurmatoarelor proiectare.

  II.2.3.4.Proiectul tehnicesteurmtoarea fazadeproiectarece seelaboreazdeacelaiproiectantcareantocmitstudiuldefezabilitate.

  Pentru investiiile realizate integral din fonduri publice, reglementrile legale prevdcuprinderea n proiectul tehnic a documentaiilor necesare pentru licitaia de adjudecare alucrrii, conform precizrilor din Ordinul comun MFMLPAT nr. 1743/69N/1996 (caiete desarcini,listedelucrri,materialeiutilaje,echipamente,etc).

  Pentru investiiile publice, proiectantul tehnic se avizeaz de ctre investitor, pentruncadrarean indicatoriitehnicoeconomiciaprobai lastudiuldefezabilitate.

  Proiectultehnicsesupuneverificriiinceeacepriveterespectareacerinelordecalitate(conformLegiini.10/1995),anormeloriiprescripiilortehnicenvigoareladatantocmii.

  VerificareaproiectelortehnicesetacenumaidectreverificatoriiatestaiconformH.G.nr.925/1995,nbazaregulamentului deprocedur, aprobat.

  1.2.3.5.Proiectul tehnic, verificat conform 1.2.3.4., nsotit de avizele tehnice solicitateprin certificatul de urbanism i de dovada titlului de proprietate sau concesionare constituiedocumentaia n baza creia autoritatea administraiei publice emite autorizaia de construire,frdecarenusepoatencepeexecuiaobiectivului.

  II.3. ExecutialucrrilordeconstruciiiinstalaiiII.3.1.Execuiainvestiiilorpubliceseadjudecapebazadelicitaiepublic,ncondiiile

  stabilite de ORD. Guvernului, nr. 12/1993, 15/1993, potrivit Regulamentului aprobat prinH.G.nr.592/1993iOrdinMFMLPATnr. l743/69/N/I996.

  Proiectul tehnic i anexele sale (caiete de sarcini, liste) sunt parte component adocumentaiei de licitaie i servesc la intocmirea ofertelor de catre contractani, iar dupadjudecareaexecutantuluilaintocmireacontractelordeexecuiealeobiectivului.

 • 11.3.2. "Detaliile de execuie", n concordan cu prevederile proiectului tehnic, sentocmesc delacazlacazdectreproiectantsaudectreantreprenorullucrrii.

  Elaborareadetaliilordeexecuie sepoate face naintede nceperea lucrrilor n antiersauealonatpeparcursulexecuiei.

  II.3.3.Execuia lucrrilor de construcii i instalaii se va face n termenul impus prinautorizaie de construire, cu respectarea condiiilor puse de emitentul autorizaiei privindorganizarea antierului n relaie cu spaiile publice, protecia sanitar i social, proteciamediului,etc.

  II.3.4.Verificareacalitii execuiei construciilori instalaiilorpefazeicategoriidelucrriesteobligatorie.Easeefectueazdecatre:

  investitor prin ageni de consultan idirigini de specialitate, atestai conformH.G.nr.925/1995, acetia acioneaz n vederea soluionrii defeciunilor i neconformitate cuproiectul,aprutepe parcursul excuiei.

  proiectatprinspecialitiisi,obligaisaparticipelaverificarean santieramoduluicumseexecutlucrrilecuprinsenproiecteidatorisstabileascsoluiiletehniceadecvatepentrucorectareadefeciuniloraprute dinvinaproiectantului

  executant prin personalul propriu i responsabilii tehnici cu execuia, conform H.G.nr.925/1995.Acetiastabilescunsistempropriudecontrolalcalitiipetoatadurataexecuiei.Inspeciei destatinconstrucii.

  11.3.5.Echipareacuaparaturiutilajefuncionalenecesare,esteocomponentadebazaafuncionalitiiunitilorsanitarenraportcucerineledecalitatepecaretrebuiesaleasigureconstrucia.

  Condiiile de montaj, racordul i alimentarea cu instalaii, se stabilesc prin proiect detehnologieisaudetaliidemontajelaboratedeproiectantmpreunacufurnizoruladjudecat.

  Ele trebuie sa concorde cu prevederile generale ale proiectantului i s nu diminuezecalitateacerut pentrulucrriledeconstrucii.

  11.3.6. Recepia construciilor constituie certificarea realizrii acestora conformdocumentaieideexecuie icucarteatehnicaconstruciei,ntocmit deinvestitor.

  Proiectantul particip la ntocmirea crii tehnice i asist la recepia lucrrilor, prinreprezentaiisilegaldesemnai.

  Dupdareanfunciuneaconstruciilorsederuleazperioadadegaranielegala,intervaln care se verific i se remediaz, defeciunile ce nu au putut fi evideniate pe parcursulexecuiei.

  II.4. Exploatareaconstruciilor ce adpostesccreeII.4.1. Urmrirea n exploatare a construciilor se efectueaz pe toata durata lor de

  existen.Proiectantulstabileteprindocumentaiaelaborat(caietedesarcini,instruciunitehnice

  de exploatare, proiecte de urmrire a comportrii n timp a construciilor, instalaiilor iechipamentelor), modul adecvat de exploatare a construciei, pentru a menine cerinele decalitate.

  11.4.2.Proprietarul,(utilizatorulconstrucieisi administratorii)auobligaiadeaefectuala timp lucrrile de ntreinere i reparaii necesare pentru a nu se produce degradri aleconstruciiloriinstalaiilorcaresafectezeparametriiminim/maximce definesccondiiiledecalitatealeacestora.

  II.4.3.Interveniilelaconstrucii,peduratalordeexistenta,sevorfacenumaipebazaunuiproiectavizatdeproiectantuliniialalcldiriisauauneiexpertizetehnice ntocmitedeunexpert tehnicatestat(conformH.G.nr.025/1995).

  II.4.4. Carteatehnicaconstrucieivafipstrat petoataduratade existenei acesteia.

 • Proprietarulareobligaiadeaocompletacutoatedocumenteleidocumentaiiletehnicereferitoareladiferiteleconstatridedefeciuni,expertizari,lucrridereparaiesiintervenie,etc.

  Lanstrinareaconstruciei,proprietarul vapredacarteatehnicnouluiproprietar.II.4.5. Orice reamenajari, modernizri, refuncionalizri i extinderi ale cldirilor

  existenteceadpostesccree,efectuatedinfonduripublice,vorurmaaceleaidemersurilegaledeiniiere,avizareaprobare,proiectare,execuie, caipentruoconstrucienoua.

  II.4.6. Pentru orice intervenii la cldirile existente cu excepiilemenionate de Legeanr.50/l99l,sevasolicitaiobineautorizaiadeconstruire,urmndaceeaiprocedurcaipentruconstruciilenoi.

  II.4.7. La dezafectarea, demontarea sau demolarea construciilor se vor respectaprevederileLegiinr.10/1995 privindpostutilizareaconstruciilor.

  Demolarea construciilor se autorizeaz de administraia public local conformprevederilorLegiinr.50/1991(autorizaiadedesfiinare).

  ANEXAIIa

  LISTAAVIZELORIACORDURILORCETREBUIEOBINUTEDEINVESTITOR(BENEFICIARDEFOLOSIN)PEPARCURSULELABORRII

  PROIECTULUI

  A. nfazadeStudiuaPlanuluiUrbanisticdeDetaliu(PUD): avize deprincipiu din parteaadministratorilor reelelorpublice,privind asigurarea cu

  utilitilenecesarenouluiobiectiv(alimentarecuap,canalizare,alimentarecuenergictermic,electric, telefonie, gaze naturale, etc), precum si modul de racordare (branate) la reeleleexistentenzon

  avizedeprincipiudinparteaadministratorilordomeniuluipublic,drumurilorpublice,reelelordetransportpublicetc dupcaz

  avizulcomisiilordespecialitateiresponsabililorlegalipentruamplasamentesituatenzoneprotejate(istorice,arhitecturalurbanistic,etc) dupcaz

  alte avize solicitatedeautoritateacareaprobaPUD.B.nfazadeStudiudePrefezabilitateiStudiudeFezabilitate(pentruinvestiiile

  publice)saufazadestudiipreliminare(pt. investiiileprivate):certificatuldeurbanismavizulDirecieiSanitarelocalesaual MinisteruluiSntii avizele tehnice privind asigurarea utilitilor (dac terenul era prevzut ca destinaie

  prinPUZinusamai elaboratPUDavizul InspectoratuluidePoliieSanitariMedicinPreventiv (IPSMP)avizulautoritiilocaleprivindproieciamediuluialteavizesolicitateprinCertificatuldeurbanismdectreorganeledeavizareaprobare

  aleinvestiiilorpublice

  C.nfazadeProiectTehnic:avizul comisieiteritorialeprivindprotecialaradiaiiavizul autoritii locale pentru aprarea civil privind amenajarea de adposturi

  subterane(conformHG531/1992).avizul Inspecieiteritorialedeprevenireaincendiilor

 • ANEXAIIb

  REGLEMENTARILEGISLATIVECONEXE

  LEGI:

  Legeanr. 9 privindproteciamediuluinconjurtorLegeanr.37 privind sistematizarea,proiectarea i realizareaarterelordecirculaie n

  localitileurbanesirurale.Legea nr.33/1994 privind expropierea pentru cauze de utilitate publica (Monitorul

  Oficialnr.139/1994)Legea 50/1991 privind autorizarea execuiei construciilor republicat cu modificri

  ulterioareLegeanr. 69/1991Legeaadministraieipublicelocale(MonitorulOficialnr.238/1991)Legeanr. 10/1995privindcalitatean construciiLegeanr. 3/1978 privindasigurareasntiipopulaieiLegeanr. 72/1996legeafinanelorpubliceLegeanr. 18/1991legeafonduluifunciarLegeanr. 331994privindexpropriereapentrucauzedeutilitatepublic

  HOTRRIGUVERNAMENTALE:

  H.G. nr.51/1992 privindunelemsuride prevenireistingereaincendiilorH.G.nr.644/1994privindmsuripentrureducerearisculuideavarieaconstruciilor

  afectatedecutremure(MonitorulOficialnr.80/1990)H.G.nr.709/1991privindunelemsuripentruconsolidareaconstruciilor,din fondul

  destatiparticularavariatedecutremure(MonitorulOficialnr.224/1991)H.G. nr. 727/1993 privind Regulamentul de organizare a licitaiilor, prezentarea

  ofertelor i adjudecarea proiectrii investiiilor publice (Monitorul Oficial nr. 29/94 i nr.28l/l993)

  H.G. nr.292/1993 Hotrrepentru aprobareaRegulamentului privind proceduriledeorganizare a licitaiilor, prezentarea ofertelor i adjudecarea investiiilor publice (MonitorulOficial nr.281/1993).

  HG.nr.525/1996 Regulamentul generaldeurbanismH.G.nr,112/1993HG. nr. 112/1993 Regulamentul de verificare i expertizare tehnic de calitate a

  proiectelor,aexecuieilucrriloriaconstruciilor.H.G. nr. 925/1995 privind componenta, organizarea si funcionarea Consiliului

  Interministerialdeavizarealucrrilorpublice.

  ORDONANEGUVERNAMENTALEOrdonananr.12/1993 privindachiziionareadebunurii investiiipublice.

  ORDINEMINISTERIALE Ordin nr.462/1993 alMinisteruluiApelor, Pdurilor i ProtecieiMediului privind

  "Condiiile tehnice de protecie a atmosferei" i "Norme metodologice privind determinareaemisiilordepoluaniatmosfericiproduidesursestaionare"(AnexelelaOrdinul462/1993)

  Ordin nr.381/1219/MC/94 "Norme generale de prevenire i stingerea incendiilor"(MonitorulOficialnr.132/1994).

 • Ordinulnr.1743/69/N/1996MFiMLPATconinutulcadrualproiectelorpefazedeproiectare, aldocumentelorde licitaie, al ofertelor i contractelor pentruexecuia investitiilorpublice.

  Ordinulnr.170/1993ndrumriprivindproceduradeemitereaacorduluidemediu Ordinul MF 45184/96 Norme metodologice privind organizarea i desfurarea

  licitaiilor Ordinul nr.91/1991 pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare i a

  coninutuluidocumentaiilor prevzute deLegea50/1991

  III.CONDIIIFUNCIONALEITEHNOLOGICEPENTRUPROIECTAREACONSTRUCIILORIINSTALAIILOR

  III.1.Dategenerale,tipuridecree,datetematicedebaz

  III.1.1.Organizareareeleiunitilorsanitaredebazanteritoriuseface nconformitatecuLegea31978privindasigurareasntiipopulaiei.

  n organizarea sistemului de ocrotire a sntii din Romnia, intr i CREA, carereprezintunitateaceasigurngrijireaieducareacopiilorntre3lunii3ani vezianexa1.

  Creaeste formatdinmaimultegrupedecopiinormaliipoatedevenicrea specialatuncicndncadrulacestorgrupeexistunasaumaimultegrupedecopiicumicihandicapuri.

  III.1.1.2 CREELE se vor amplasa, de preferina, n cadrul intravilanului localitii,avndlegaturiuoarecusuprastructuraiinfrastructuraedilitarexistent.

  III.1.2.1Creeletrebuiesafieamplasatenzonelinitite,bogatplantate,alecartierelordelocuina,avndorazadearondarede500,00m.

  III.1.2.2Datoritfaptuluiczonadearondareesteasemntoarecuceanecesarpentrugrdinieicolileprimare,amplasamentulcreelorestebinesseaflenapropiereaacestora.

  Cuplarea lor ntro zona verde comun duce la dotri tehnicoadministrative comune,creelesevoramplasaderegulnapropiereadispensarelordecartiersauapoliclinicilorpentrucopii.

  III.1.2.3Terenuldeamplasaretrebuiesaaibolegturadirectcumijloaceledetransportncomun,ctreozonacentralsauctreora(ncazulcreelordinmediulrural)cudotrisocioculturale(policlinic,activitaticulturalsportive,zonederecreere).

  III.1.2.4Legturacureeauadecirculaiemajorestenecesarapentruasigurareaadouacideaccespentrueventualanecesitateaevacuriideurgen,nscopullimitriiefectelorunorcalamiti(cutremureputernice,incendii,alunecrideteren).

  III.1.2.5Nuseamplaseazcreselepeterenuricareprezinturmtoareleinconveniente:riscdeinundaii,viiturideape,avalaneriscdealunecaresaueroziunedeoricefelriscdesurpareaterenuluinvecinatstructuraradioactiv,degajari degazepoluante,izvoaredeapvecinti cupericoldeexploziesauavanipericuloasevecinti cusursepoluantepestepragurileadmise(zgomotnoxe,etc.)vecinticupericolde prbuire,cearblocatotalciledeaccespeorazdemin.200m.III.1.3.Tipuriledecopiicepotfolosicrea,sunturmtoarele: copiinormalifizic:1)grupadecopiicuvrstantre3luniiun1an2)grupadecopiicuvrstantre1 ani2ani3)grupadecopiicuvrstantre2ani i3ani.

 • copiicumicihandicapuri,cepotficorectate(defectepsihicei fizice):1)grupa decopiihandicapaicuvrstantre3lunii1an2)grupadecopiihandicapaicuvarstantre1ani3ani.III.1.4.Tipuridecldiripentrucreesicreespeciale,careauaceeaistructur,nmediul

  urbancain cel rural:1)cree independente: cuprogramdezivezi anexa2 cuprogramsptmnal vezianexa3a)cuosingurgrupb)cudougrupec)cupatrusaumaimultegrupe2)creegrupatenincintacugrdinia(avndanexelecomune):cuprogramdezicuprogramsptmnala)cuosinguragrupb)cudougrupec)cupatrusaumaimultegrupe3)creeamplasatencadrulaltorconstrucii:cuprogramdezicuprogramsptmnala)cuosingurgrupab)cudougrupec)cupatrusaumaimultegrupeIII1.1.5.Grupaesteunitateadefolosinacreelorivaaveaocapacitate:*demaximum15copiinormalilagrupamare( 1an3ani)*demaximum10copiilagrupamic(3luni 1an)*demaximum5copiilagrupadecopiihandicapai.III1.1.6. Tipul deorganizare funcionala unei cree vadepinde direct deurmtoarele

  datetematicedebaza: capacitateacreei(numruldegrupe) capacitateagrupelor(numaidepaturi) categoriiledeutilizatori(numrulcopiilornormaliinumruldecopiicuhandicapi

  felulhandicapului) structuramedical(nfunciedestareafizicipsihicautilizatorului). structurafunciunilorasociate(dupcaz)condiiideamplasare(caracteristicialeterenului,reglementrileurbanistice,modulde

  asigurarealutilitilor,etc.)III.1.6.1.Acestpachetdeinformaii,alctuiesctemacadruiconstituiebazadeporniren

  definitivarea, structurarea si dimensionarea creei, precum i stabilirea conceptului general deorganizareafunciuniloridesoluionareacircuitelorpentruutilizatori.

  III.2.Organizareafuncionalgeneral

  III.2.1 Factori ce determin alctuirea compartimentelor funcionale iinterrelaionarealorreciproc

  Organizarea spaialfuncionala creelorsefacen funciedecategoriiledeutilizatori,tipuriledeactiviti,condiionritehnologice,impusedematerialele,aparaturaiechipamenteleutilizatei criteriideigien.

  III.2.1.1.Principalelecategoriideutilizatorisunt:

 • a)copii normalicumicidefectepsihiceisaufizice(copiiisemaidifereniazidupgrupadevrst,

  gravitateahandicapului,riscdecontaminare)b) personal educaional (se difereniaz n funcie de grupa de varst, gravitatea

  handicapului).c) personalmedical(deasisteni/sauderecuperarea utilizatorilorcuhandicapurimici

  fiziceipsihice).d) personal tehnicoadministrativ (se difereniaz dup natura activitilor desfurate:

  tehnice,gospodreti,administrative,etc.)e)aparintori(persoanadinfamiliautilizatoruluicareleaducelanceputulprogramului

  iiialasfritulacestuia).Pentrufiecarecategoriedeutilizatoritrebuieasigurate:spaiinecesarecondiiiadecvatedemicroclimatiigienproteciacorespunztoarefa dediverseleriscurispecificelacaresuntexpuipetimpul

  staionariisaudesfurriideactivitinincintaicldireacreei.Categoriiledeutilizatori,alecrorcerineprivindfuncionalitatea,calitatea isigurana

  construciiloriinstalaiilorcetrebuiesoluionatecuprioritate,suntnordine:copii(cuprioritateceicumicidefecte)personaluleducaionalpersonalulmedicalpersonalultehnicoadministrativ111.2.1.2.Schemafuncionalacreeloricreelorspecialea)spaii deaccesb)nucleugrupacopiic)spaiumultifuncionald) spaiueducaieiconducerespaiumedicalf)spaiurecuperarestimulare(creespeciale)vezianexa4g)spaiutehnicogospodaresch)spaiudejocnaerliberPentru fiecare din activiti se vor concepe spaiile, instalaiile i dotrile specifice,

  necesareunuioptimfuncional.III.2.1.3Regimuldeutilizareaunormaterialeprecumiutilajelefuncionalecontribuie

  decisiv(princondiionritehnologicesevere)la:conformareaidimensionareaspaiilororganizareacircuiteloralegereasoluiilorconstructiveidefinisaresoluionareainstalaiilorIII.2.1.4 Criteriile de igien sunt specifice unitilor sanitare i sunt hotrtoare n

  impunereaunor soluiifuncionale i tehnologiceprecisedeterminate, care sa reduc laminimriscuriledecontaminarepecare lecomportaglomerareanaceleaispaiia copiilorcevinlacree, dar i a unor proceduri medicale care, prin natura lor sporesc riscul de contaminare(vaccinare).

  Principiile utilizate n alctuirea spaiilor i structurarea compartimentelor funcionalesunt:

  nterpunereadebarierefiltredecontroliigienizarealatrecerilentrezonaexterioariinteriorulcreei

  difereniereacircuitelor(curate/murdare)creareaunuispaiudeizolare,langbarierefiltru,pentruutilizatoriicevincuoform

  incipientauneiboli.

 • III.2.2PrincipalelegrupefuncionaleceintranalctuireacreelorIII.2.2.1 Prin integrarea criteriilor i principiilor enunate la subcapitolul III.2.1., se

  contureazostructurareaspaiiloruneicreepegrupeisectoarefuncionale.Aceaststructurarecorespundengeneraltuturorcreelor,indiferentdecapacitateai/sau

  dacesteocreacugrupecucopiinormalisaucuunhandicapminim.Alctuirea n detaliu agrupelor i sectoarelor imodul de asamblare alacestoravor fi

  diferitedelacrealacrea,nfunciededateledeprogram.III.2.2.2.Listagrupelori compartimentelorfuncionalepentrucree,este:a)Spaiuacces1)hol ateptare(0,5mp/pers.arieutil)2)barierfiltruvestiar(48.00mp Au)3) izolare+grupsanitar(25,00mp Au)4)camerdepozitcrucioare,biciclete(16.00mp Au)b) Nucleugrup copii vezianexa51) cameradejoc+spaiuodihn+spaiumas(programdezi)(70.00mpAu).2)dormitor(programsptmnal)nfunciedenumruldecopiidingrupipegrupede

  vrst(min.6.00mpcopil)3)depozitjucrii,materialdidactic(16.00mp Au)4)oficiualimentar(16,00mpAu)lagrupamare.5)biberonene(16,00mpAu)lagrupamica6)spltor,du+vidoarolie(40.00mpAu)7) baie,schimbscutece,WC.(16,00mpAu)vezianexa68)terasaacoperit(60.00mpAu)c) Spaiu multifuncional (folosit de grupa mare) caracterizat printro flexibilitate

  interioarecompletatdeflexibilitateamobilieruluiadecvatvrstei.Acest spaiuvacuprinde suprafeede joaca,degimnastica,poveti, vizionride filme,

  etc.(64,00 70,00mp Au).d) Spaiueducaieiconducere1)Birouconducere(20,00mp Au)2)Birou doctor(18,00mp Au)3)Cabineteducatoare,asistenmedicalpediatric,nursdespecialitateahandicapului

  (20,00mp Au).4)Spaiudentalnirecuprinii(20,00mp)5) Birouadministrativ(18,00mp Au)6)Vestiarepentrupersonalulmedicalitehnic(20,00mpAu).7)Grupsanitarpersonal(15,00mp Au)e) Spaiumedical1)Cabinetmedical(18,00mpAu)2)Grup unitar(10,00mp Au)f) Spaiurecuperarestimularencazulcreelorspeciale:1) Sala gimnasticmedical analitic +masaj + recuperare cognitiv + spaiul pentru

  proceduriasociate+fizioterapeutice(60,00mp Au).2)Cabinetemedicalespecializate(18,00mp)3)Grupsanitar(10,00mp Au)g)Spaiultehnicogospodresc(ncazulcreelorcuprogramsptmnal)poateficomun

  cuspaiuluneicreeisaucoli.1)Buctrie idepozitealimente (20,00 200,00mp) Au n funciede numrulde

  copiidincree.2) Spltorieidepozitelenjerie(50,00 120,00mp Au).

 • h)Spaiuldejoacnaerliberesteformatdin: spaiuverde spaiudejoacnaerliber nisip locodihnlaumbr,etc.Canormdesuprafaadeteren,limitaestedelaminim100.00mpcopilicretepnla

  120.00mpcopil.1) Fadeacestspaiu,poateexistaicurteagospodreasc(cuintrareproprie)cuteren

  pentruzarzavat,colanimale,platform degunoietc.Celedouacurisevordelimitaprintroperdeadeasdevegetaie.2) n cazul amplasrii creelor i creelor speciale n zone urbane cu servicii comune

  populaiei tip "'spltorii publice", se poate renuna la spltoria proprie, crenduse nspltoriapublicosecieapartepentrucree.

  I)Centraletehnicepentruutilitidimensionatenfunciedecapacitateacreelorcuprind: centralatelefonic centraladeventilaie postdetransformare tablourielectrice centralatermicsaupuncttermic rezervdeapadeconsumiincendiu staticderidicareapresiuniiapeideconsum iincendiu cabinapoart(ncazuluneiincintemari).

  III.2.3.Criteriideamplasareagrupelorfuncionalencadrulcreelor,organizareacircuitelor

  III.2.3.1.Mrimeafiecareigrupedin cadrulcreei(necesardesuprafa,deechipamente)imoduldeorganizarealacestora,sestabilescprintemadeproiectare,pentrufiecarecrenparte.

  Aceste date, mpreuna cu cele rezultate din condiiile concrete de amplasare a cldirii(mrimea i forma terenului, orientri favorabile, posibiliti de organizare a acceselor i dezonificareaincintei),constituiepremiseiniialenconfigurareaansamblului.

  III2.3.2.Cerineireglementarispecificeincintelordin domeniulsanitar:a) trasee interioare, pe care circul utilizatorul (copilul) trebuie sa fiemai scurte, bine

  dimensionatepentruapermiteattdeplasripedestresi deplasricucruciorulacopiilorsub1an

  Fluxultrebuiesafiecontinuu,frstrangulrisaustaionari impuse.Coridoarelepecarecirculacopiiinuvorfiutilizatepentrutransportimanipularematerialesauprodusenocivesinuvortraversazoneledestinate altoractiviti,

  b)spaiile ncarevorstaionacopiivorfiprotejatefadecurenireci, insolatie,noxe,riscuri de accidentare sau contaminare corespunztor cu vulnerabilitatea acestora fa deagresiunileexterne.

  c) spatiileincaresedesfoaractivitimedicale,vorficonceputeastfelnctsoferecondiiioptimedelucru,lanivelulexigenelorimpusederesponsabilitateaactuluimedical.

  d)pentrufiecaregrupsevorasigurcondiiideamplasareconformcerinelordeigien.

  III.3.Cerinefuncionalesitehnologicealegrupelornalctuireacreelor

  III.3.1.GrupefuncionalealecreelorPrin datele iniiale ale temeicadru sunt stabilite numrul de grupe din cree, profilul

  medical(ncazulcreelorspeciale)icapacitateagrupelor(numruldecopii).Mrimeagrupelor

 • poatevariantre5copii(grupadecopiihandicapai),68copii(grupadecopiimic3luni1an)si10copii(grupadecopiimare 1an 3ani)vezianexa23.

  III.3.1.1.ncomponenauneigrupentre urmtoarelecategoriidespaiia)spaii dormitoridotrisanitareaferenteb)spaiujoacmasc)spaiiasistenmedical(cree/speciale)d)spaiudeservireautilizatorilore)spaiuactivitigospodretif)filtrucoridoareg)spaiitehnicogospodretih)spaiuconducereiadministraieIII.3.1.1.a)Spaiu dormitorsidotrisanitareaferente spaiuldeodihntrebuiesafieoncperespecialcufunciunilinititeiposibilitide

  supraveghere.Dormitoarelevorfidifereniatepegrupedevrsta:3 12luni,1 3ani capacitateaoptim,pat esteceaanumruluidecopiidingrup:*grupamare max.15copii* grupa micmax.10copiicubaj minimdeaicincazdeventilaienatural:8mc/copilluminozitatenaturalasiguratderaportul14 15dintresuprafaapardoseliiiceaa

  ferestrelordotaresanitarminimconformSTAS1478*1corpWC+1spltorla810copii*obaila12copiiAceste obiecte sanitare vor fi poziionate potrivit taliei copilului de cre i vor avea

  dimensiunilelascaralui.*naltimeademontareaunuispltor=35cm* naltimeaunuicorpWC=21cm CabineleWCurilorpentrucopii(grupamare)audimensiuneaminimade0,80x1,50

  m,cupereidespritorintreeledeh=1,50micuuicugeamcesedeschidnafar. Cuvaduurilortrebuiescuprindungrtardelemnitijadeladusfiemobil.Bazinulpentrudezinfectareaolielor(grupamic)esteamplasatn ncperea vidoarului,

  langocabincucorpdeWC prevzutcuunrobinetdublu. Mobilierul dormitoarelor trebuie s satisfac n principal necesitatea de odihn, de

  depozitarealucrurilorintimeiceledentreinerecorporala.*grupamare:patcopil tipcre 0,65x1,20mh =0,90m(l,00m)cuiercucrligdeagaat=h=1,00mscauncrea17(19)cmx24(26)cm=h=18(21)cm*grupamic:patcopil tipcre,masnfatcopiipanala10luni 0,65x1,20m lagrupamic(012luni)spaiuldedormitpoatefidetipsalaboxat. orientare favorabil:S,SE.III.3.1.1.b)Spaiuljoacamasaesteosalamultifuncionalaundesedezvoltamaimulte

  activitialecopilului (luatmasa,joac,desen,poveti,etc.) Sala trebuie sa aib posibiliti de flexibilitate n vederea completrii cu mobilier

  adecvat.Polivalenaspaiuluiesteasiguratideformaslii(circularsauptrat),liberpentru

  activiti agitate, cu nie formatedinmobilier pentru joac individual, poveti, vizionri film.etc.

  nlimea camerei de joac masa trebuie sa fie de h = 3,50 m pentru asigurareacubajuluiminimdeaer(de8mccopil).

 • ntrunadinalveolelecreatenacestspaiuundecopiiiiaumasa:aceastaestebinesafie creatnapropiereauneiteraseacoperite

  Corelareaproiectriimobilieruluicumsurilecopiluluitrebuiesrspundlactevacaracteristicipropriietapeidecreterecontinuidelactevalunila3ani.

  Acestecaracteristicisunt:* modificarea continu a dimensiunilor (ntre 1 an i 3 ani, talia copilului crete cu

  aprox. 30cm).* posibilitatea uoar dedeformare a coloanei dac nu se asigur cerinele anatomo

  funcionalenecesaredezvoltrii normaleasistemuluiososimuscular.*suprasolicitareacopiluluinadaptarealamediu Dateledecalculnecesarepentruproiectareamobilieruluipentrucopiipotfigsite n

  "Culegerede decizii,norme,instruciuni",editatdeRedaciamedicalaM.S.1052. Mobilierulnecesarntroncperemultifuncional,este: vezianexa5*masacre(grupamic)0,60 (1,20)x0,53m,cuh =0,42(0,44)m*scauncre= 0,24(0,26)x 0,17(0,19)m,h=0,18(0,21)m*tarecolectiv(3 4copii)= 1,20(1,80) x1,20m, cuh=0,85(0,00)m.*dulapetajerjucrii=0,38x1,00(1,1 5)m,cuh= 0,90(l,20)m*tabldedesenatcubanchet0,22 (0,38) x1,00(1,25), cuh=1,15(1,20)m.*cuburimultifuncionale=0,38x0,28(0,46)mcuh =0,21(0,55)m,sau0,45x0,45m

  cuh=0,28mdepozitde jucriiIII.3.1.1. c)Spaiulasistenmedicalesteformatdin urmtoarelecamere: cabinetmedical aprox.20,00mp este bine s fie amplasat lng spaiul izolare i

  filtruvestiari n imediataapropierecamerelordedormitisaumultifuncionale. cameraizolareareungrupsanitarpropriuSuprafaaestecalculatpentruocapacitatede 510%dintotalulcopiilor. camerepentrucadrumedicalmediucuposturidesupraveghereimonitorizare,depozit

  instrumentaridemedicamente. grupurisanitarepentrupersonalulmedical n cadrul creelor speciale n afara camerelor sus menionate n spaiul asisten

  medicalsecuprindeisectorulrecuperare stimularevezianexa4.Acestespaii vorficalculateidotatenfunciedefeluldehandicapalcopiilor:*spaiulpentrugimnasticamedicalanalitic*spaiulpentrumasaj*spaiulpentrurecuperare cognitivcunoatere*spaiulpentruaplicareaunorproceduriasociatefizioterapeutice(electroterapie,cureni

  galvanici,ultrascurte,magnetodiaflux,etc.sihidrokinetoterapie masajsubacval).Spaiilederecuperare stimularevorfidotatecuaparaturaspecifica:*rampadestimularea mersului*topogan*saltele,mesemasaj*oglinzi,jucriiiobiectediverseAcestespaiivorfidotatecugrupurisanitarespeciale,cevoraveadimensiuniadecvate

  handicapuluispecific.III.3.1.1. d)Spaiuldedeservireautilizatoriloresteformatdin: oficiulalimentar(grupamare)cuanexelesale biberonene(grupamic) cameradentalnirecupriniiIII.1.3.1.l.e)Spaiul activiti gospodretiestealctuitdin:

 • camera desplare sterilizareolieialteobiecte boxadecolectarerufemurdare boxadelenjeriecurat camera ngrijitorilorIII.1.3.1.1.f)FiltruicoridoareSpaiuldefiltruvestiarareroluldeaasiguraexaminareamedicaliepidemiologicaa

  copiiloriconine:* filtrucopii(spaiulnfat,termometrizare,duuri,WCuri).Trebuie sa aib legtura directa cu camera de izolare cu grup sanitar i cu cabinetul

  medical.Dimensionareasefacenfunciedecapacitateagrupei(pentruprevenireacontaminrilor

  estebinecafiltrelesfieindividualesepotgrupacelmult2grupemici).Spaiuldetrierealcopiilorpoateficreatncameradeprimirevestiare,cucondiiasfie

  uncol bineluminat,feritdecurentinapropiereacamereideizolare.*mobilierulpentrugrupamicesteformatdinmasuedenfatperotile(pentruaputea

  fifolositnoricecolalcamerei)ivestiarepersonale.Mobilierulpentrugrupamareesteformatdinbanchetedemax.25cmlime,cesevor

  amplasanfaavestiarelor.Dulapurilevestiarvoraveadimensiunicorelatecucelealecopiilor,coloratepastelat.

  nlimea de montare a unui cuier va fi de max. 1,00m, iar polia pentru cciuli ighiozdanlamax.1,05m.

  Circulaia ntro cre trebuie s fie distinct pentru copii i cea pentru personaluleducativ,medicaliauxiliar.

  Circulaiahraneinutrebuies seintersectezecucirculaiarufelormurdare.Sevorprevedea,dupcaz,diversetehnici igienicede transportadeeurilor(containere

  nchise,din metalsauplastic,orefixedetransport).III.3.1.1.g)Spaiultehnicogospodarescesteformatdebuctrieispltorie Buctria este spaiul n care se prepar alimentele centralizat pentru copiii din

  grupeleuneicreeisedimensioneaz nconsecin.nalctuireaeivaavea unspaiupentrucopii sugari (0 1 ani ) care se va numi biberonerie i care va avea intrare separatde restulbuctriei.

  Spaiulbiberonerieisedimensioneazinndseamadeechiparealctuirealorurmretefluxultehnologic:

  primirea,splareasisterilizareabiberoanelorpreparareaalimentelor,paste,pireuri,lichidedietetice,lapteanexepentrudepozitarenalctuireabuctriei,sevaaveanvederenormativulM.S.,ivacuprindeurmtoarele

  sectoare:a)recepieidepozitarealimenteiproduseneprelucrateb) spaiulpentruprelucrriprimarec)spaiulpentrupreparrifinaled)oficiudedistribuiee)anexepentrupersonal(vestiare,WC,duuri,etc.)Sevaaveanvedere,cabuctrias

  aib3accese: intrarealimentenepreparate intrarepersonalbuctrie intrarepersonalcarepreiahrana Spltoria nu este obligatoriu s fie inclusa n tema de proiectare n cazul creelor

  mici.

 • Eapoatesigseasc loc ntrospltoriemaimareaunuispitaldinapropieresau ncadrulspltorieidecartier.

  Obligativitateaconst nfaptulcacestas fieseparatdespltoriapentruaduliisrespectenormeledeigienaM.S.

  Fluxultehnologicalspltorieitrebuiesfiecontinuu,ivacuprinde:a)primireitriererufemurdareb) dezinfecia rufelor, care se poate face ntro ncpere separat sau direct n utilajul

  mecanizatdesplare.c)splareamecanizatd) uscarea i clcarea rufelor se face distinct i ntrun spaiu distinct de cel pentru

  splare.e)reparaii,depozitarerufeieliberarerufecurate.g) anexepersonalpropriuspltoriei(vestiar,grupsanitaridu,spaiuodihn).III.3.1.1.h) Spaiul conducere administraie mrimea lui este calculat n funcie de

  capacitatea creei (numr de copii) i de felul creei (normal i special). Acest spaiu vacuprinde:

  a)compartimentconduceremedicalieducaionalcompusdin birouriisecretariat(seamplaseaznapropiereaintrriiprincipale).

  b)birouripentruadministraiec)spaiuodihn,vestiare,grupsanitarpentrupersonalulmediu.Personalulmedicalide

  ngrijirelaocreanormalvaficompusdin:1 director (eventualmedical)1secretara2sau3funcionariadministrativi68cadremediimedicalela20copiisoraefaPentrucreelespecialecucopiicuunuorhandicapsecompleteazschemacu:onursla56copiihandicapaiun psiholog23instructorideeducaiefizicunfizioterapeutSpaiilepentrusectorulconduceriiadministraievorfistabilitedenumruldepersoane

  necesar,nmulitcu4,00mp/cadruadministrativ.

  III.4.Echipareacuinstalaiiacldirilorce adpostesccrea

  Prevederile prezentului normativ sunt caracteristice numai pentru cree i constituie ocompletareaprevederilornormativelordespecialitate(Anexacap.V)

  Prezentulnormativ utilizeazterminologiafolositidefinitnnormativeleexistente.

  III1.4.Instalaiiinterioaredealimentarecuapaicanalizare Instalaiile trebuie samenin potabilitatea apei in limitele parametrilor prevzui in

  standarde. Moduldesoluionaregenerala instalaiilor vaaveanvedereamplasareagrupata

  consumatorilor i modularea poziionrii coloanelor pentru a restrnge zonele traversate deconductei a oferioflexibilitatepentrureamenajriulterioarealespaiilor.

  Toate trecerile conductelor prin perei i planee se vor etana pentru a nu permitetrecereainsecteloriroztoarelor

  A)Aparece

 • A.l) Instalaiiledeaprece trebuiesasigurealimentarea tuturorpunctelordeconsum:obiecte sanitare curente, obiecte i dotri speciale, utilaje, hidrani, robinete port furtun,recipieni,etc.

  Reelele de distribuie a apei din cre sunt n mod obinuit comune pentru consummenajeripentrucombatereaincendiilor,nscucoloaneseparate,

  A.2)Instalaiilevorfiastfelalctuitencatsnupermitstagnareaapeiiimpurificareaeicuruginasaumicroorganisme.

  Recirculareaapeidincoloaneledeincendiu,sevaasigura prin legarealaunobiectsanitardefolosincurent.

  A.3)Conductelededistribuieprincipalesemonteaz,deregul,nsubsoluritehnice,cunlimealiberaminim2,10m.

  A.4) La localizarea reelelor de apa rece se vor lua n considerare reelele existenteprecumidezvoltareadeperspectiv.

  A.5)Pozareareelelordeaprece seva face subterancurespectareanormativuluiP7 ,STAS9312inormativul19.

  A.6)ncree,coloaneledealimentareiconducteledelegturntreacesteaiobiectelesanitare se vor executa din evi de oel zincat ele pot fi executate i din alte materiale cuagrementtehnicnRomnia,ncazulncareacesteandeplinesccondiiidecalitateisigurannexploataresimilarsausuperioarcelordinoelzincat.

  A.7)Conducteledeaprecesevorizoladacpoziionarealorseface n vecintateaunorsursesauspaiicalde.

  B)ApcaldirecirculareB.l)Apacaldmenajer se furnizeaz ncrela toateobiectelesanitare iutilajecare

  funcioneazcuapcaldpentrucerinetehnologiceimedicalesaupentruasigurareaunuigradsporitdeconfortiigien.

  B.2)Temperaturadefurnizareaapeicaldemenajere vafidemax.60C.B.3)Sevaprevedearecirculareaapeicaldeattpe traseeorizontalededistribuiecti

  pecoloane.B.4)Conducteledealimentarecuapcaldmenajericelederecircularesevormonta

  petraseeparaleleideobicei mpreuncuceledeaprece,nghenerabitate.B.5)Pentruconducteledeapcaldmenajersuntvalabiletoate prevederilereferitoarela

  conducteledeap rece(moddealctuire,materialedeexecuie,izolaie).C.InstalaiidestingereaincendiilorC.1) Crea se va echipa obligatoriu cu hidrani incendiu cu V > 1500 m3 realizai

  conform19.La dimensionarea instalaiilorde stingerea incendiilor sevor fi respectateprevederile

  STAS1478.C.2)Dotareacreelorcumijloacedeprimaintervenie,alteechipamenteiutilajeseface

  conformAnexeiV.3.a.D)Canalizaremenajeri pluvialD.1) Instalaia interioardecanalizaremenajer preiaapeleuzateprovenitede la toate

  punctele de consum de ap rece i cald din cre, precum i cele deversate accidental pepardoseal.

  D.2) Sistemul de canalizare exterioar din amplasamentul creei se va alegecorespunztorsistemuluidecanalizarepublic,iaramplasareaicoordonareasevafaceconformSTAS8591fadealtereele.

  D.3)ApeleuzateevacuatelacanalizarevorrespectaprevederilenormativuluiC90.D.4)Sistemuldecanalizarealespoatefi:unitar osingurreeapentrutransportulapeloruzatemenajerectiacelorpluvialeseparativ doureeleindependentepentruapeleuzatemenajereipentruapepluviale.

 • sistemmixtcuporiuninsistemunitariporiuninsistemseparativ,avndevacurispreemisar,separatesaucomune.

  D.5)Esteobligatoriu ca evacuareaapeloruzate de la spltorie i buctrie s se facprinreeleinterioareseparatederestulreeleidecanalizaremenajer,pnlastaiiledetratareaacestor ape (separatoare de spum, nisip, nmoluri) premergtoare deversrii n canalelecolectoaredinincint.

  D.6) Colectoarele principale semonteaz n subsolul tehnic, cu pante corespunztoarediametrelor, ngropatencanalesubpardoseal,amplasatepetraseenafaraspaiilorncaresedesfoaractivitispecifice.

  La montarea n canale se vor prevedea capace pentru vizitare n dreptul zonelor deschimbarea direciiloriacelor deracordcucoloaneleprincipale.

  D.7)Coloanelesevormontamascate,nghene,darcuposibilitideacceslapieseledecurire.

  D.8)Conducteledelegturade laobiectele sanitaresauutilaje la coloanesevormontangropat nzidrie sauplaneucelece se vormonta laplafonul ncperilor sevormascaprinplafoanesaugrinziderabi.

  D.9)Colectoareleprincipaleicoloanelevorfiexecutatedintuburiipiesede legturdin font sau plumb nu se vor utiliza conducte din PVC sau alte materiale dect dac auagrementtehnicsausuntsuperioaretehnicicalitativcuceledinfontsauplumb.

  D.10)Aerisireacoloanelorsefaceprinprelungireapestenivelulteraseisauacoperiuluia coloanelor de scurgere, cu max. 0.50 m cu conducte de fonta la scurgere i cu cciuli deventilaie.

  D.11)Alegereatipuluidereceptordeterasasefacemfunciedefelulterasei(circulabilsaunecirculabil) idealctuireaei (structura idimensiunile straturilorcomponente, tipuldehidroizolaie).

  D.12)Poziionareacoloanelorsefacenaafelncatsnutraversezespaiicufunciunicarecercondiii severedeigieniaezare.

  E)DotaipentruspltoriiibuctariiE.1) n cazul unei spltoriimecanice proprii, echiparea cu instalaii specifice se face

  inndseamadefluxultehnologicgeneral:predrirufemurdare,nmuiere,splare,centrifugare(stoarcere)uscare,clcare,predarerufecurate,reparaii.

  E.2)Dotrileiutilajeleprincipaledinspltoriesunt:czidenmuiereidezinfecieracordatelaaparece,caldicanalizaremainidesplat,racordatelaaparece,caldaicanalizarecentrifugepentrustorsrufe,cuposibilitateadeevacuareaapeilaunsifondepardosealauscatoarepentru rufesicalandreracordatelaaburdemediepresiuneilaconductede

  exhaustarcgrupuridepiesepentruclcat,racordatelaaburdemediepresiune.E.3) Numrul utilajelor de acelai fel va fi determinant, innduse seama de

  productivitateautilajului,numruldeschimburincareselucreaz,cantitateaderufemurdareceurmeazafisplata.

  Alegerea tipurilor de utilaje ce se vor folosi se va face avnd n vedere i energiadisponibil(abur,energieelectric,etc.).

  E.4)Preparareahraneipentrucopiisevafacentrunblocalimentarpropriu,echipatcuinstalaii, obiecte sanitare i utilaje adecvate cerinelor fluxului tehnologic, amplasatecorespunztormoduluideorganizareaspaiilorcomponente.

  E.5)Zonadedepozitarevafiprevzutcucamerefrigorificedistinctepentru:legumeifructe proaspete,carnecrudsausemipreparate.

 • E.6) Zona "Preparrilor", unde se face prelucrarea primar a materialelor curare,splare, tocare, etc,iva fi echipatcuspltoare,mese, roboiprelucrare, frigidere,butucdecarne,etc.

  E.7)Zonade servicii auxiliare splare vase de buctrie echipat cu crier, spltor,splator degresorirasteluripentruuscarealimentarecuaparececald,abur.

  E.8)Buctriacaldvafiechipatcu:mainidegtit,cuptoare,etcalimentatecugazesauelectricmarmite sau/i baterii de cazanele pentru fierberea alimentelor (supe, lapte, ceai)

  alimentatecuabur dejoasapresiunesauelectriciracordatelainstalaiideapicanalizareroboi universali debuctrie(alimentaicuenergieelectric)mesepentruprelucrridealimentedediferite tipuriimrimicublatdemarmursau

  inoxspltoareracordatelainstalaiadeapacalda,receicanalizare.E.9)Laalegereatipuluideutilajesevoraveanvedereageniidisponibili(abur,energieelectric,gazenaturale)diversificareahraneipreparate.

  III.4.2.Instalaiialimentare cuapicanalizareexterioarA)AlimentarecuapiinstalaiidegospodrireaapeiA.1)Alimentareacuapsefacedereguldelareeauapublicdinzon.Calitateaapei

  vatrebuiscorespund prescripiilorSTAS1342.A.2)Se interzicefolosireaapeiindustrialenunitilesanitare.A.3)Serecomand,dinmotivedesigurannconsum,caracordarealareeauapublic

  sasefacprindouaconductederacord(branamente).A.4) Pe aceste branamente, n cminele de apometru se vormonta ventile de reinere

  pentrua permitecirculaiaapeinumaintrunsingursens(delareeauapublicctrecre).A.5) Pentru asigurarea continu a necesarului de ap, unitile sanitare (cree) vor fi

  dotatecurezervoaredeacumulare.Serecomands seasigureorezerv deconsumde13zile.A.6)Rezervoarelevorfiamplasatencircuitulgeneralalapei,astfelncataceastasfie

  npermanenproaspt.A.7) n afara rezervei de consum se va asigura o rezerv de ap de incendiu care s

  permit funcionarea hidranilor interiori timp de 10 min. i a celor exteriori timp de 3 oreconformSTAS1478, nfunciedevolumulconstruitalcreeidebitulminimalpentru incendiuinterior va fide2,5 l/s.Conform aceluiai STAS n funcie de volumul construit i gradulderezistenlafoc(III)debitulminimalpentruincendiuexteriorvafide5 l/s.

  Valoarea presiunii necesare crerii jetului compact pentru intervenia din interior laincendiu,varezultadincalcululdespecialitate.

  Valoarea presiunii necesare crerii jetului compact pentru intervenia din exterior laincendiu va rezulta att din calculul de specialitate cat si din ipoteza proiectantului pentruintervenialaincendiu.

  A.8)Pentruaseasiguranpermanendebiteleipresiunilenecesarefuncionariioptimeainstalaiilordealimentarecuapidecombatereaincendiilorsevorprevedeastaiideridicareapresiunii(depompare)nfunciedecondiiiledefurnizareaapei,stabiliteprinavizulsocietiidedistribuieaapei.

  A.9) Acestea vor alimenta reeaua de conducte de alimentare cu apa din incint, caredeservetehidraniiexteriorideincendiu,hidranidestropit,precumsialimentareacuapidehidraniinteriori.

  A.10) Reeauade incint se va executa din conducte de oel zincat, sau altematerialeagrementatenRomniacucaracteristicileegalesausuperioarecelordinoelzincat.

 • A.11)nmodobinuitconductelesengroapdirectnpamantsubadncimeadengheiseprotejeazcorespunztorcontracoroziuniiprovocatedeapeledinsol.

  A.12)nterenurilemacroporicesaucuapeagresivesevorprevedeamsuriledeexecuiesiprotecieindicatedenormelerespectivenvigoare.

  A.13)Alimentareacuapcaldmenajer se facecentralizatde lacentrala termic saupunctultermicpropriu.

  A.14) Pentru meninerea unei temperaturi constante a apei calde menajere, precum sipentruevitarearisipeideap,npunctultermicsevorprevedeapompepentrurecirculareaapeicaldemenajere.

  A.15)Conducta de alimentare cu ap caldmenajer i conducta de recirculare se vorexecutadineavadeotelzincat.

  A.16) ncazul n carepunctul termic seafl amplasat laodistanmaimaredecre,conductelesevormontantruncanal termic,deregul mpreuncuceledencalzireisevorizolampotrivapierderilordecaldur.

  B)CanalizareexterioarB.l)Apeleuzateevacuatedincresunt:menajereobinuite(delagrupurilesanitare)menajerecunisip,pamntigrsimi,spum(delabuctrieispltorie)pluviale.Acestea,colectateprinreeleinterioareseparate,seevacueaznreeauadecanalizarea

  incinteiduptratareaprealabilacelorcarenucorespundprevederilornormativuluiC90.B.2) Absena n zon a unor sisteme publice de canalizare se accepta numai pentru

  creele din mediul rural, unde se vor prevedea instalaii proprii pentru colectarea, tratarea sievacuareaapeloruzate,astfelncatsnuprovoace poluareasolului,aapelorsauaaerului.

  B.3)Sistemeledetratarealediverselorcategoriideapeuzate,prealabildeversrii lorncanalizarea generalaa incintei, suntapeleuzatecunisip,pamnt i grsimicare vorfi trecutemaintaiprinseparatoare.

  III.4.3.InstalaiielectriceA)InstalaiielectricepentruiluminatulnormaliprizeA.1)GeneralitiLarealizareailuminatuluiartificialdincree,trebuiesaseinseamademediulspecial

  dinacestea,acordnduseiluminatuluiirepartizriicromaticedinncperioateniedeosebit.Sevaavea n vedereca n ncperilepentrucopii (dormitoare, slimultifuncionale),

  attiluminatulcticulorilefolositepentrufinisareaprincipalelorsuprafeetrebuie:* sasigureefectuarea activitilor vizuale n celemai bune condiii att personalului

  educativcticopiilor*saibunrolterapeutic,contribuindlainfluenareapsihiculuicopiilorhandicapai luminatul trebuie sa respecte condiiile de calitate impuse i s fie adaptatdestinaiei

  ncperiiIluminatulgeneraldinncpericudiversedestinaiii activiti, trebuiesaasigurecel

  puiniluminrilenominaleprezentatentabelE.1. n tabelul E.l sunt prezentate i culorile recomandate pentru sursele de iluminat

  fluorescententoatecategoriiledencaperiseprevdprizebipolarecucontactdeproteciepentruuz

  general. ncamerelede joac, n spaiulmultifuncionalprizele se vormonta lao nlimede

  aproximativ 1.00m,undecopiiinupotajungecumna La proiectarea instalaiilor electrice de iluminat, se vor respecta prevederile

  normativului l7 "Normativ privind proiectarea i executarea instalaiilor electrice la

 • consumatoricutensiunipanala1.000Vc.a.si1.500Vc.ccuexcepiacircuitelorelectricecaresevorprevedeanumaidincupru.

  A.2)Iluminatuln ncaperi de dormitacopiilor.In dormitoarelepentrucopiiseprevdurmtoarelesistemedeiluminatnormal:*iluminatgeneral*iluminatpentrusupravegheren timpulnopii.Surseledeluminvoraveaculoricalde,

  cutemperaturadeculorisituataintre30005000Kiindicelederedareaculorilor 80 90.A.2.1)IluminatulgeneraltrebuiesndeplineasccondiiileprevzutentabelE.1.A.2.2.)Iluminatullocalpentruexaminareacopiilor,serealizeazcucorpurideiluminat

  mobile(cubraearticulate)saucucorpurideiluminaifixemultifuncionale.Iluminareanominalnecesarde200lx,trebuierealizatpefiecaresuprafaorizontal

  la0,90 1,00m nlimedelapardoseal Amplasareacorpurilordeiluminatsefaceastfelnctsseeviteorbireapersoanelorce

  efectueazexaminrilei ngrijirilebolnavilor.A.2.3) Iluminatul pentru supraveghere n timpul nopii, trebuie s asigure n zona

  patutuluioiluminarede5lxpentruosupraveghereacopiilor(ncazulcreelorsptmnale)Corpurilede iluminatpentru supraveghere, trebuie s fieamplasate astfel nct snu

  deranjeze copiii n somn,mai ales sugarii care dorm cu faa spre tavan iluminarea n acestencperi iluminareanominaltrebuiesfiede20lx.

  A.3) Iluminatul n cabinetele pentru consultaii trebuie s ndeplineasc condiiileprevzutentabelulE.l.

  A.4)Coridoareiluminatulcoridoarelortrebuiesasigureziuactinoaptea,realizareaunordifereneminimedeluminantrecereantrencpericuiluminri diferite

  Iluminatultrebuiesindeplineascacondiiileprevzuteintabelul E.1.A.5) Alte incaperi ce deservesc crea vor avea un iluminat ce trebuie s respecte

  prevederileNormativuluiPE136,valorilenivelelordeiluminarelundusecavalori minime.

  B) InstalaiielectricepentruiluminatdesiguranaB.1)Generaliti Instalaiile electrice pentru iluminatul de siguran din cadrul unei cree (cu orar

  sptmnal), trebuiesasigurefuncionareaacesteia,atuncicnddispare tensiuneadepesursadebaz (SEN)

  Pentru iluminarea cilor de evacuare, marcarea hidranilor de incendiu, iluminatul deveghe,i,dupcazpentrucontinuarealucruluiseprevedeuniluminatdesiguranproiectatiexecutatnconformitatecuNormativul17.

  C)InstalaiiderecepiecolectivRTV Pentru recepionareaemisiunilorRTV,seprevedeoinstalaiederecepiecolectivSeprevdprizepentru recepionareaemisiunilorRtvn spaiulmultifuncional, ntro

  alveolamenajatspecial,nbirouldirectoruluisaunoricealtncperencaresesolicitprintem

  Se recomand ca instalaia de recepie sa fie prevzut n aa fel nct sa poat firacordatilaaltesistemedeteleviziune princablu.

  D)Instalaiitelefonicencreeicreespeciale,sevorprevedeainstalaiiinterioaredetelefonie pentru capacitimici (pn la 10posturi) princuplarea direct la reeaua telefonicpublicsauprinintermediulcentralelortelefonicepropriiautomate

  posturitelefoniceseprevdnconformitatecutematehnologicnserviciilemedicaleianexe

  circuiteletelefoniceseconcentreazpenivelenrepartitoare,traseulacestorapozndusederegulngropat.

 • E) Protecia mpotriva tensiunilor accidentale de atingere se realizeaz conformnormativului17siSTASurilor 2612,8275,12608,2064/4, 2605/5.

  Aceastaserealizeazprin legarealanululdeproteciecamijlocprincipaldeprotecieisuplimentarlaocenturinterioardempmntareatuturorprilormetalicecarenmodnormalnusuntsubtensiune.

  F)Proteciampotrivatrsnetului Protecia construciei mpotriva trsnetului, se prevede nmod obligatoriu, conform

  120 Sepotutilizacaelementedecoborre,armturilemetalicealestlpilordinb.a.,atunci

  cndseutilizeazcaprizedepamntnaturalearmturilefundaiilor.Pentru aceasta se prevd plcue metalice de legare la pmnt la partea superioar i

  inferioarastlpilordecontur,asigurndusecontinuitateaelectric ntreplcuelede laparteasuperioariceainferioar,prinarmaturastlpilor(prinsudare).

  G).Alimentareacuenergicelectric Receptoareleconsumatorilordeenergicelectricdincadrulcreeloricreelorspeciale

  sunt de categoria IIa de importan respectiv ntreruperea alimentrii duce la ntrerupereaactivitii doar pe durata ntreruperii, fr pagube materiale importante sau pierderi de vieiomeneti.

  Pentrualimentareacuenergieelectricsevaadoptaderegulocaledealimentarecuduratamaximdentreruperede4ore.

  AlimentareacuenergieelectricsepoatefacedinSistemulEnergeticNational(SEN)fieprinbranamentlareeauade0,4Kwprinfiridadebranamentfieprinintermediulunuipostdetransformarepropriu.

  ncadrarea i soluionarea alimentrii cu energie electric a receptoarelor pentruprevenireaistingereaincendiilorsefacenconformitatecuprevederileNormativului17.

  III.4.4InstalaiideventilareDotareacuinstalaiideventilaresestabileteprintemadeproiectarenconformitatecu

  necesitiletehnologiceidemicroclimat.Sarcinile generale i specifice ale instalaiilor se precizeaz prin norme tehnice, de

  soluiiletehniceadoptate.III.4.4.1.Spaiilegospodretisuntprevzutecumsurisuplimentaredeigiendin cadrul

  creiafaceparteiventilareancperilorundesedegajaunsurplusdeclduraiumiditate.a) Buctria este dotat cuun sistemde ventilaie specific prin care aerul viciat este

  aspirat de la utilajele buctriei calde prin hote sau dispozitive de aspiraie avnd filtre degrsimi.

  Laspltoareledevase,aerulviciatseaspirprinhotefrfiltrareidinrestulspaiilordeprepararepringrilensistemgeneral

  h)Spltoriacuusctariaicurtoriasedoteazcuunsistemdeventilarelocaldelaechipamente tehnologicecudegajrimarideclduraumed, secompleteazcuevacurideaerdetipgeneraldelancpericupotenialdepoluareridicatcamererufemurdare,cameredenmuiere.

  III.4.4.2.nspaiiledecategoriaCpericoldeincendiu(spaiidedepozitare)ilaciledeevacuarefriluminarenatural(casedescriicirculaii orizontalecomune)sevoi prevedeadispozitive deevacuareafumuluiigazelorfierbini.

 • III.4.5.InstalaiitermiceDotareacu instalaii termice se stabilete nconformitatecunecesitilefuncionaleale

  creelor.Formeleimoduriledeutilizareaenergicitermice(tipurileiparametriicaracteristiciai

  agenilor termici utilizai) determin tipurile i performanele funcionale necesare aleinstalaiiloraferentede utilizare(consum),detransportideprepararealeagenilortermici.

  III.4.5.1. InstalaiidencalzirecentralInstalaiilede ncalzirecentralausarcinaasigurrii, nncperilecreei,aniveluluide

  temperaturrecomandat pentrudestinaiilefuncionalealerespectivelorspaii.III.4.5.1.1. Sistemele cu suprafee statice de nclzire pot acoperi nevoile de ncalzire

  integralsausfuncionezencombinaiecusistemecentralizatedeventilaretratareaer: sistemele cucorpuride nclzire naturalconveetive radiatoare, serpentine, registre,

  etc.Se utilizeaz n spatii normale, cu utilizarea apei calde la temp. max. 85C, conform

  prevederilornormativuluiI 13.ncamerelecucopiisevormasca,pentruaseevitaaccidentareaacestora. sistemele cu suprafee radiante de tavan se utilizeaza n spaii cu unnivelde confort

  ridicat:suprafeeleradianterealizatemodularcuserpentina ntavansistemelecusuprafeeradiantenpardosealsepoaterealizanspaiulmultifuncional

  (undecopiii stau nmarepartepejos)i nspaiuldehidroterapie(ncazulcreelorspeciale),crendusecondiiisuperioaredeconfort.

  III.4.5.1.2. Instalaiile de nclzire, n camerele copiilor n mod special, se prevd cuposibiliti de reglare a temperaturilor interioare pentru a face fa n aceleai ncperi unorcerinediferitedenclzire,ncazulunorlimiterezonabile(20C25C).Distribuiaagentuluitermicapacaldpentruncalzire,serealizeazprininstalaiiadaptatetipurilordeelementedenclzirefolositepegrupuridencaperi servite,compatibiledin punct devederealregimurilordeexploatare.

  III.4.6.Instalaiide gazenaturale1.ncadruluneicree,gazelenaturale,suntfolositepentru:consumatoricuflacraliberpreparareahraneicentraletermiceproprii2.Racordareareelelordedistribuieagazelordinincintsefacelareeauaedilitarprin

  intermediulstaiilordereglarereducereapresiunii,nregimulstabilitpentruconsumatori.3. n absena instalaiilor edilitarede gaze naturale, centrala termic se va alimenta cu

  combustibillichid(pcur).4.Proiectareaiexecutareainstalaiilordegazenaturalesevafaceconformnormativului

  16.

  III.4.7.ColectareadeeurilorsolideiinstalaiadetratareaacestoraIII.4.7.1Colectareadeeurilorsolide1)Deseurilesolidedincreesuntdemaimultefeluri:a)deeurireciclabilehrtie,ambalajecartonambalajesticlmetalb)deeurinereciclabilegunoaiemenajere(delabuctrie,biberonerie)deeurimedicale(vat,tifon,ervete,etc.)

 • 2)Deeurilereciclabilesecolecteazisedepoziteazdistinctdupnaturamaterialelor,asigurnduse la locul lor de provenien condiiile necesare pentru intrarea pe circuitul dereciclare.

  Depozitareasefacepeplatformadedeeuri, ntrunspaiuseparat.Gunoaielemenajeresecolecteazlasurs,setransportisedepoziteaznrecipientenchise(pubele)saunsacidepolietilennchiistrns,ntroncaperespecial,amplasatpeplatformadedeeuri.Platformatrebuie prevzut cu instalaie de ap i canalizare pentru meninerea igienei paliului dedepozitareiarecipienilor.

  IVCRITERIIFUNCIONALEURBANISTICEPRIVINDAMPLASAREACLDIRILORBREELORICREELORSPECIALE

  IV.1DimensionareaiformaterenuluiIV.1.1. Suprafeele terenului necesar amplasrii creelor i creelor speciale este

  dependentdemrimeai/saucapacitatea obiectivului cutoateanexelenecesare.Indicii folosii pentru determinarea suprafeei de teren necesare este exprimat n

  mp/copilacetiasuntinversproporionalcucapacitatea.Indicele se va folosi n faza elaborrii PUG sau PUZ, nainte de stabilirea datelor

  concretealetemeicadru.IV.1.2.Suprafaa utiltotalse vadeterminanumaipebazatemeiprogram.ncazulncaresaelaboratunstudiudetemprincaresaustabilitariiledesfurateale

  viitoarelorfunciuni,sepoateaplicapentrucalcululterenuluinecesar indicelempterenmpAd.carestabiletemaibineraportul ntreceledouamrimifizice.

  IV.1.3.Terenulnecesaruneicreevaaveaosuprafaade100 120mpcopil.

  IV.2. CaracteristicilegeofizicealeterenuluiIV.2.1.Construciilecreelorvorfiamplasatederegulpeterenuriplatesauterenuricu

  pantede pnla10%.Terenurile impermeabile la suprafa, cele care prezint pericol de alunecare sau de

  inundarenusevor folosipentruamplasareacreelor.Terenulalestrebuiesaaibostratificaieconvenabilfundriilacca.56msubnivelul

  solului,ctmaiomogenpentreagasuprafaaacestuia.De asemenea, sunt recomandate terenurile la care pnza de ap freatic s se afle la

  adncimimaimaride67m.

  IV.3. Condiiidemicroclimatnzona amplasamentului1) Amplasareacreelorsevafacenzonenepoluate,protejatefadeconcentrrilede

  cureni de aer rezultate din conformarea natural sau urban a sitului n raport cu direciavnturilordominante.

  2)Sevorpreferazonensorite,aerisite,n interiorul zonelorverzi.3) Sunt contraindicate amplasamentele peste care vnturile dominante ar putea aduce

  emisii poluante din zone industriale, cele care au vecinti neconvenabile (surse de zgomot,vibraii saumirosuridezagreabile,etc).

  4) Pentru a prezerva calitatea microclimatului pe durata estimat a construciei,amplasareacreeisevafacenzonegatastructuratedinpunctdevedereurbanistic,cuvecinticonstituitedinpunctdevederealamenajriloredilitareialfonduluiconstruit.

 • IV.4. Condiiide amplasareacreelorncadrullocalitii1)Creelesevoramplasadepreferin, ncadrulintravilanuluilocalitii,avndozon

  arondatdecca. 500m.2) Datorit faptului c raza de arondare este asemntoare cu cea necesar pentru

  grdinieicoliprimare,amplasamentulcreelorseafldemulteorinapropiereaacestora.nunelecazuri,acesteasuntchiarcuplatesaucudotricomune.

  3) Este indicat s fie situate n apropierea dispensarelor de cartier sau a policlinicilorpentrucopii.

  4) La amplasarea creelor se va lua n considerare existena unei legturi facile cuprincipalele artere de circulaii i existena unor mijloace de transport n comun, cu staii napropiereaincinteicreei.

  5) n vecintatea terenului destinat creelor vor fi asigurate toate reelele edilitare dedistribuieautilitilornecesare,dimensionatecorespunztor.

  6) Nu se amplaseaz construcii pentru cree pe terenuri care prezint urmtoareleinconveniente:

  riscdeinundaii,viiturideap,avalane riscdealunecaresaueroziunedeoricefel riscdesurpareaterenuluinvecinat structuraradioactiv,degajridegazepoluante,izvoaredeapa vecinti cupericoldeexploziesauavariipericuloasevecintidesursepoluantepestepragurileadmise(zgomot,noxe.etc.)

  IV.5. Principii de organizareurbanistic a amplasamentuluiIV.5.1. Amplasamentul trebuie s permit organizarea incintei n principalele zone

  funcionale,astfel:zonaocupat deconstrucie(Ac)zonaocupat despaiuldejoaca(nisipar, bazinapa,gazon).zonaspaiutehnicogospodaresc zonaalei,parcaje zonaverdeIV.5.2.Prin zonificareaincinteiseurmrete: separarea spaiilor n care se desfoar activiti educative, de cele n care se

  desfoarfunciunitechnicoutilitareigospodreti.IV.5.3.Principalelezonecesedelimiteazncadrulincintei,sunt: zona public cuprinde partea incintei de la accesul n incint pn la accesele

  principale n cldire n aceast zon au acces utilizatorii (copiii) mpreuna cu nsoitorii(prinii).

  zona de servicii creat prin gruparea acceselor, circulaiilor i platformelor aferentecldirii ceadposteteserviciilegospodretiiserviciiletehnicoutilitare.

  zonajoaccopiicuprindenisip,gazonpentrujoacnaerliber,bazinap,etc.ialeipentruplimbricucruciorulasugarilor.

  zonadeproteciecuprinzndspaiileplantatede protecieamicroclimatuluiialtezonerestricionatepentruproteciaunorfunciuni(puuriap,zon pentrucretereaanimalelor,etc).

  IV.5.4.OrientareacldirilorpeterenAmplasarea creelor se va face cuorientareaoptimS E (pentrudormitoare, camera

  multifuncional), asigurnduse un timp de nsorire n toate cele patru anotimpuri ale anului(STAS6221).

 • a)Duratadensorirentrozidereferin(21februariesau21octombrie)trebuiesfiedeminimum2ore

  b)Unghiulde incidenverticalalrazelorsolaredirecte, nziuadereferin, trebuiesfiedeminimum6.

  c)Unghiuldeincidenalrazelorsolare,nziuadereferin,trebuiesafiedeminimum20.

  SeadmiteorientareaNpentruserviciiletehnicomedicaleitehnicogospodaresti.

  IV.5.5DistanelentrecldiriCreele se vor amplasa fa de cldirile vecine, astfel nct perceperea mediului

  nconjurtor s se fac n condiii optime, respectiv distana ntre ferestrele camerelor(dormitoare)delaparteriobstacoluldinvecintatesfiestabilitastfel:

  a) n plan vertical, raza de privire ridicat la un unghi max. de 450 s depeascobstacolulisperceapboltacereasc

  b)nplanorizontal,razadepriviredeplasatstngadreaptasubununghidemax.45,sdepeascobstacolul,iarurmtoareacldiresseaflelaminim14,00m pedireciavizual.

  Poziiateoreticarazeivizuale(punctulO)seconsiderla1,30mdelapardosealila1,00m distandefereastr.

  IV.5.6RegimdenlimeRegimuldenlimealcreelorvafilimitatlaparter.Legtura obligatorie ntre interiorul creei i grdin, impune acest regim de nlime,

  evitnduse nodurile de circulaie pe vertical.Legtura ntre crea i grdin se va face prinintermediulrampelorcupantafoartemic.

  IV.5.7Circulaiadininteriorulincinteivaficompusdin:aleicarosabilealeipietonaleitrotuarealeimixtecarosabileipietonalecidecirculaiepentrumainideintervenie(elepotficomunecucilefuncionalede

  circulaie)1) Dimensionarea aleilor carosabile se va face n funcie de trafic i de gabaritele

  mijloacelordetransportutilizate.Limeaminimavafide3,00m.2) Se prevd obligatoriu trotuare pietonale pe o parte sau pe ambele pri la aleile

  carosabilede6mlime.3)Aleile pietonale care constituie spaiu depromenad, sevor soluiona la distan de

  circulaiacarosabilncaresemanipuleazmrfuri,materiale,IV.5.8.Amplasareareelelordeutiliti1) Conform capitolului III, cldirea cresei este alimentat printro reea subterana ce

  transport utiliti reeadealimentarecuap potabiliap deincendiu reeatermicdealimentareidetransportapcaldmenajer,apcalddenclzirela

  diferitetemperaturi.reeadecanalizareaapeloruzateiaapelorpluviale.reeadegazenaturalereeaelectricdedistribuiecurenidejoastensiunereeaelectricdempmntareideprotecieladescrcriatmosferice.reeadetelefonie

 • 2)Laamplasareaacestorreelesevoraveanvedererespectareacondiiilorspecificedealctuire ipozare,precumirespectarea reglementrilor tehniceprivindvecintatea traseelor,rezolvareainterseciilor,etc.

  3) Reeleledeutilitinusevoramplasasubciledecirculaiemajordinincint,pentruanublocacirculaiancazulinterveniilorpentrureparaii.

 • V.CERINEPRIVINDPROIECTAREACLDIRILORPENTRUCREEICREESPECIALECONFORMLEGII10/1995

  GENERALITIConformprevederilorLegiinr.10/1995,celeasecerinece trebuieafimeninutepe

  ntreaga durat de existen a cldirii sunt raportate la urmtoarele categorii de utilizatori,specificicreelor:

  1 copiinormalicuhandicapuor(recuperabilntimp)

  2 personaleducaional3 personalmedical4nsoitori5 personaladministrativFiecarecategoriedeutilizatoriva aveacondiiiminimeacceptabilecuprivirela: spaiilenecesare facilitate,echipamenteidotricorespunztoare condiiiledemicroclimatiigiena proteciafadediverseleriscurispecificelacaresuntexpuipetimpulstaionrii n

  incinta creelor. Categoriile de utilizatori, ale cror exigene (privind funcionalitatea, calitatea i

  siguranaconstruciilori instalaiilor)trebuiesoluionatecuprioritate,sunt: copii(cuprioritateceicuhandicapuor) personaleducaional personal medical (cu prioritate cel implicat n activiti medicale specializate pe

  handicap). Riscurileavutenvedere,ncazulcreelorsunt: generalecomunetuturorcreelor specificecreelor, rezultatedinaglomerridecopiinormaliiaglomerridecopiicu

  handicapuor.Avnd n vedere c pn n prezent nu existau reglementari corespunztoare tuturor

  cerinelor,conformLegiinr.10/1995,prezentul normativ cuprindeattprevedericomunetuturorcldirilor,cticelespecificecreelor,cuexcepiacerineiprivindSigurananexploatare",lacare, pentru prevederi comune tuturor cldirilor se va consulta "Normativ privind proiectareacldirilorciviledinpunctdevederealcerineidesigurananexploatare(CE1 95).

  V.1.Cerinelederezistenistabilitate

  V.l.(A). ConstrucieV.l.l.ConceptdebazV.1.1.1. Construciile destinate creelor trebuie s asigure satisfacerea cerinelor

  utilizatorilorpentreagdurataserviciului,programatn condiiileuneiexploatrinormale.n cazul cutremurelor, ncrcrile susceptibile de a aciona asupra cldirii n timpul

  execuieiiexploatrii,s nuproducniciunuldinurmtoareleevenimente:a) prbuireatotalsauparialacldiriib) deformaii de mrime inadmisibil, a elementelor structurale care s provoace

  avariereaunorprialecldirii,ainstalaiilorsauaechipamentelorc) avariirezultnddinevenimenteaccidentaletehnice.Satisfacerea acestor cerine impune aplicarea unor ansambluri demsuri n etapele de

  planificare,proiectare,execuieiexploatare.

 • V.l.l.2.Semnificaiatermenilorutilizain definireacerineiderezistenistabilitate.a)Aciunileialteefectecarepotprovocaeforturiunitare,deformaiisauodegradarea

  cldirii n timpul execuiei sau utilizrii formeaz "ncrcri susceptibile ce acioneaz asupracldirii".

  Aciunilepotfi: cu caracter permanent i temporar de lung durat (ncrcri gravitaionale, utile,

  zpad,vnt,vibraii)excepionalecuprobabilitateredus deapariiecauzatedefenomenenaturale(inundaii,

  cutremure)sauaccidentetehnice(explozii,incendii,etc).b) Una din diferitele forme de cedare pentru care se definesc strile limit, definete

  "prbuirea".c) Deformarea sau fisurarea cldirii, sau a unei pri a acesteia, ce atrage anularea

  ipotezelor fcute pentru determinarea stabilitii, rezistena mecanic sau aptitudinea deexploatare a cldirii sau a unei pari a acesteia, sau care antreneaz o reducere important adurabilitiiacesteia,definete"deformaiidemrimeinadmisibil.

  d)Avariilesuferitedecldire,provocatedeevenimenteaccidentalecumsuntoexplozie,o ncrcare excepional sau o consecin a unei erori umane care ar fi putut fi evitate saulimitate,definete"avariirezultnddinevenimenteaccidentaletehnice".

  V.l.1.3.Cldirilepentrucreevorfiproiectateirealizateastfelnctssatisfaccerinade"rezistenistabilitate".

  Verificareasatisfaceriicerineide"rezistenistabilitate"sefacengeneralnraportcustrilelimit,caresedefinescnconformitateSTAS10100/0.

  Cerinade"rezistenistabilitate"sereferlatoateprillecomponentealecldirii,ianume:

  *terendefundare*infrastructura(fundaiidirecte,fundaiiindirecte,ziduridesprijin,etc.)*suprastructura(elementeportanteverticaleiorizontale)*elementenestructuraledenchidere*elementenestructuraledecompartimentare*instalaiidiverseaferentecldirii*echipamenteelectromecaniceaferentecldirii Cerinade"rezistenistabilitate"poatefisatisfcutnumaidacanuseproducerori

  umanegravenfazelede:*proiectare*execuie*utilizareacldirii*nuintervinsituaiidesolicitarecarenuau fost avutenvederelaproiectare.ncazulncareconstruciauneicreesaexecutatipusnfunciunefraexistaunplan

  deprotecieantiseismicpeansamblualechipamenteloriinstalaiei,acestavafintocmitpringrijabeneficiarului,dectreun proiectantdespecialitateatestat,naceleaicondiiicaincazulcldirilornoi.

  Pe baza planului de protecie antiseismic i a analizei funcionale a ansambluluiinstalaiilorsiechipamentelor,proiectantulvastabiligradulderiscpecare lcomport,modulexistent de realizare a instalaiilor i echipamentelor i va propune beneficiarului un plan deremediereasituaiei.

  Planul de remediere al situaiei va propune soluii tehnice de remediere, evaluareaefortului financiar, a termenelorposibile de realizare propuse sau va accepta situaia existentcarevatrebui nsuitdebeneficiar.

 • Beneficiarul are obligaia de a reface mpreuna cu proiectantul, planul de protecieantiseismica instalaiilor,echipamentelor, nvariantafinalidea1ataalacarteatehnicaconstruciei.

  Aciunea de reducere a riscului seismic al creelor existente va trebui s cuprindconformOrdonaneinr.20/1994iaNormativuluiP1001992,evaluareaniveluluideprotecieactual,propunereadecizieideeventualintervenieiinterveniapropriuzis.

  V.1.2.PerformanecorespunztoarecerineiderezistenistabilitatePentruafiaptepentruutilizare,cldirilecreelor trebuiesrspundunorperformane

  structurale precum i eventualelor efecte psihologice produse de comportarea structurii subncrcri.

  Acesteexigenesereferla:a)Siguranastructuralb)Funcionalitateastructuriinraportcudestinaiaeic) Durabilitatea necesar a construciei n raport cu durata ei de via: Exigenele de

  siguranstructuralaunvedereevitareacderiiunorelementedeconstruciisauastructuriinansamblucarearpunenpericolviaasausntateacopiiloriintegritateaunorbunurimaterialesauculturale.

  Sigurana structural implicperformanaprivind rezistena, stabilitateaiductibilitateastructuriiiaelementelorcomponente.

  V.1.2.1. Rezistena unei cldiri se refera la excluderea oricror avarii provenite dineforturileinterioarentroseciunesauntrunelement,aacumacestearezultdinproprietilegeometriceimecanicealematerialeloriterenuluidefundare,inclusivdinefectuldegradriiintimpaacestor proprieti.

  V.1.2.2. StabilitateStabilitateauneicldiripresupuneexcludereaoricroravariiprovenitedin:*deplasareadeansamblu(decorprigid)*efecteledeordinulII.datoratedeformabilitiistructuriinansamblu,*flambajulsauvaloarea unorelementecomponente.V.1.2.3.DuctibilitateaDuctibilitateauneicldiripresupuneaptitudineadedeformarepostelasticaelementelor

  isubansamblelorstructurale(deformaiispecifice,rotirifrreducereacapacitiiderezisten n cazul aciunilor statice i fr pierderea capacitii de absorbie a energiei n cazulaciunilordinamice,inclusivceleseismice).

  V.1.2.4.RigiditateRigiditateauneicldiripresupune: limitareadeplasrilorideformaiilor produsedeaciuni statice,dinamice,seismice limitareafisurrii,ncazulelementelorde beton,betonarmatibetonprecomprimat.V.1.2.5.DurabilitateDurabilitateauneicldirisereferla:* satisfacerea exigenelor de performan de la V.1.2.1 V.1.2.4. pe toat durata de

  exploatareacldirii* limitarea deteriorrii premature a materialelor i prtilor de construcie datorit

  proceselorfizice,chimiceibiologice.

 • V.1.3.Principiiimetodepentruverificareasatisfaceriicerineide"REZISTENISTABILITATE"

  V.1.3.1Verificareasatisfaceriicerineide"rezistentasistabilitateseface,inraportcustrilelimita,caresedefinescinconformitate,cuSTAS10100/01,sianume:

  strilimitaultime(sereferalaperformante,destabilitate,rezistentasiductibilitate).strilimitalaexploatarea normala (sereferala performante de rigiditate).V.1.3.2.Verificareasatisfaceriide"rezistentasistabilitatepebazaconceptuluidestare

  limita presupune stabilirea unor modele de calcul ce includ toi factorii susceptibili de ainterveni.

  Modelele de calcul vor fi suficient de precise pentru a estima comportarea cldirii nansambluctiaparilorsalecomponente.

  nraportcustarealimit,structurileseproiecteaziseexecutcuungraddeasigurarecorespunztor,difereniatdupnaturacerineloricuacceptareaproduceriiunoreventualeaxriilocale.

  Acestecerniesunt:structura nansambluctiprileei componentenutrebuiesseprbueascsaus

  sufereavariiimportantentimpulexecuieiipedurataexploatriinormaleaccidentelen exploatare(explozii,etc.)nutrebuiesprovoacedegradrinlan,cares

  conduclaconsecinedisproporionatefadecauzainiial. n timpul execuiei este necesar s se efectueze inspecii periodice, care vor indica

  lucrrile de ntreinere i reparaii n timpul exploatrii (protecie mpotriva coroziunii,etaneitate,etc.)

  ngeneral,avariilegravepotfievitatecumeninereaprobabilitiilaunnivelacceptabil,prinrespectarea nivelelor deperformanprevzutepentruproiectare.

  V.1.3.3. n cazul n care metodele de calcul prevzute se dovedesc insuficiente,verificarea satisfacerii cerinei de "rezisten i stabilitate se poate face i prin ncercri.Desfurareancercrilori interpretarearezultatelorsevafacepebazareglementarilortehnicespecifice.

  V.1.3.4. Respectareacerineiseasiguriprinmsurispecificereferitoarela: concepiageneralidedetaliuacldirii,calitateaexecuieiiexecutarealucrrilorde

  ntreinerenecesare proprietile,performaneleiutilizareamaterialeloriproduselordeconstrucie.V.1.3.5.Asigurareadurabilitii implicamsurideprotecie la aciunileagenilor fizici,

  chimiciibiologicidinmediulnconjurtornaturalideexploatare.

  V.1.4.1Factorice intervinlaverificareasatisfaceriicerineideREZISTENISTABILITATE"pebazaconceptuluidestrilimit.

  ncadrulacesteiverificriintervinurmtoriifactori:1.aciunileagenilormecanici2.influenelemediuluinatural3.proprietilematerialului4.proprietileterenuluidefundare5.geometriastructuriinansamblu6.metodeledecalcul.

 • V.1.4.1.AciunileagenilormecaniciClasificareaigrupareaagenilormecanici pentrucalcululcldirilorcreeisefacecain

  cazulcldirilordelocuit,conformSTAS10101/01.ncercrilepermanenteseevalueazconformSTAS10101/1.ncrcriledatorateprocesuluideexploataresedeterminconformSTAS10101/2.Valorile normate ale ncrcrilor utile sunt conform STAS 10101/2A1. Ele reprezint

  valorimaximencondiiinormaledeexploatare.Valorilenormalenuinseamade:efecteledinamiceprodusentimpulexploatriigreutateadatorat unorobiectegrele(mobilier) ncrcri date de utilaje speciale ale cldirilor (vase expansiune, cazane de ncalzire,

  etc.)greutateapereilordespritori.

  V.1.4.2.InfluenamediuluinaturalCalculul structurilor la aciunea seismic se face n conformitate cu prevederile

  NormativuluiP100,cap.5.Determinarea ncrcrilorcorespunztoareaciuniivntului se facepotrivitprevederilor

  STAS10101/20.Determinarea ncrcrilorcorespunztoareaciuniizpezii se faceconformprevederilor

  STAS10101/21.AciuneavariaiilordetemperaturaestedefinitdeSTAS10101/23.Evaluarea efectelor aciunii temperaturii exterioare i a variaiilor de temperatur

  exterioarencalcululconstrucieicreelorsuntreglementateprinSTAS1010123A.

  V.1.4.3.ProprietilematerialelorCaracteristicilederezisten,rigiditate, inerieiabsorbiedeenergiepentrumaterialele

  deconstrucie,suntdefinitenSTAS101000.cap.4.V.1.4.3.1.Proprietilederezistenidedeformaiealematerialelorsedefinescconform

  principiilorprevzutenstandarduldeverificarea siguraneiconstruciilor.V.1.4.3.2.Valorile caracteristice, coeficieniidesiguranpentrumateriale ivalorilede

  calculalerezistenelormaterialelordeconstruciisevorstabilinconformitatecureglementriletehnicecorespunztoare(beton,oel,zidrie,lemn).

  Pentru alte materiale de construcii tradiionale (sticl, piatr, ipsos, etc.) valorilecaracteristicesuntprevzutenstandardeleproduselorrespective.

  Pentrumaterialele de construcii ce nu sunt standardizate, valorile caracteristice se vorstabiliprinagrementetehnice,eliberatedelaboratoareabilitate.

  V.1.4.4.ProprietileterenuluidefundareV.1.4.4.1.Proprietileterenuluidefundaresevorstabiliprincercetaregeologictehnic

  i geotehnic nconformitatecuprevederileSTAS1242/1, i cucelelalte reglementri tehnicespecifice.

  V.1.4.4.2.Caracteristicile fizicomecanice ale pmntului se stabilesc conformprevederilorstandardizate(STAS1243).

  V.1.4.4.3.Valorile normate i valorile de calcul ale caracteristicilor geotehnice aleterenurilor de fundare se stabilesc conform reglementarilor tehnice prevzute pentru diferitetipuridepmnturi(STAS3300/1/2/).

 • V.1.4.5.GeometriastructuriinansambluCaracteristicilegeometricealeelementelordeconstruciisaualeconstruciilor,indiferent

  de naturamaterialelor din care sunt executate acestea, se vor ncadra n sistemul de toleranstabilitprinSTAS8600.

  V.1.4.6.MetodeledecalculV.1.4.6.1. Pentru cldirile creelor se folosesc aceleaimetode de calcule ca i pentru

  celelalteconstruciicivileiindustriale.V.1.4.6.2.Metodeledecalculpentruelementeledestructur din b.aotel izidrieprecum

  ipentruterenuldefundare.Metodeledecalcul suntbazatepeconceptuldestarelimit.Principiiledebazaalemetodelordecalculsuntdatede:STAS 10107/0 pentrub.a.sibetonprecomprimatSTAS10108/0 pentruoelSTAS10104 pentruzidrieSTAS8316 pentruterenuldefundareGruprile de incarcari sunt stabilite prin STAS 10101/0 pentru metodele de calcul

  bazate peconceptuldestarelimit.V.1.4.6.3.Metoda de calcul pentru elementele de structur din lemn, se bazeaz pe

  conceptulderezistenadmisibilconformSTAS856.Pentru elementele de structur din lemn, gruparea ncrcrilor se face conform STAS

  763,cuexcepiaelementelorarpanteipentrucaregrupareancrcrilorsefaceconformSTAS856.

  V.l.4.6.4. Pentru calculul cldirilor cu perei structurali n afara principiilor generaleincluse, n standardele menionate mai sus, se va ine seama i de prevederile urmtoarelorreglementaritehnice.

  P2 Normativprivindalctuirea,calcululiexecutareastructurilordinzidrieP85Instruciunitehnicepentruproiectareaconstruciilorcustructuradindiafragmede

  beton.V.l.4.6.5.Pentrucalcululseismicalcldirilorcreelorsevorutilizametodeleprevzute

  nNormativulP100,cap.6.Proiectareaantiseismica instalaiiloriechipamentelordincldirilecreelorsevaface

  curespectareaprincipiilorgeneraledin NormativulP100.

  V.1.5.Criterii(parametrii)iniveledeperformancorespunztoarecerineiderezistenistabilitate

  V.1.5.1.Pentru cldirile ce adpostesc creele, verificarea cerinei de rezisten istabilitatesefacecucriteriilesauparametriideperformanfolosiipentrutoatecldirilecivileiindustrialeinspecialcucriteriilespecificedinprezentareglementare.

  V.1.5.2.NiveluriledeperformanasociatesatisfaceriicerineiderezistenistabilitatesuntcelecorespunztoaredinclasadeimportanIIIconformSTAS10100/0.

  V.1.5.3.Nivelele de performan seismic al cldirilor pentru cree, n conformitate cuprevederileNormativuluiP100estecelcorespunztorclaseiIIdeimportanpentruco