noktalama işaretleri

of 67 /67
NOKTALAMA İŞARETLERİ Duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek, cümlenin yapısını ve duraklama noktalarını belirlemek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek üzere noktalama işaretleri kullanılır.

Author: kvnctrhn

Post on 16-Apr-2017

984 views

Category:

Science


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PowerPoint Presentation

NOKTALAMA ARETLER Duygu ve dnceleri daha ak ifade etmek, cmlenin yapsn ve duraklama noktalarn belirlemek, okumay ve anlamay kolaylatrmak, szn vurgu ve ton gibi zelliklerini belirtmek zere noktalama iaretleri kullanlr.

1.Nokta ( . )

Cmlenin sonuna konur: RNEK: Trk Dil Kurumu, 1932 ylnda kurulmutur. ocuklar bahede oynuyor. 2. Baz ksaltmalarn sonuna konur: RNEK:Alb. (albay), Dr. (doktor), Yrd. Do. (yardmc doent), Prof. (profesr), Cad. (cadde), Sok. (sokak), s. (sayfa) Ancak, baz ksaltmalarda nokta kullanlmaz: TBMM (Trkiye Byk Millet Meclisi), TDK (Trk Dil Kurumu);

3. Saylardan sonra sra bildirmek iin konur: RNEK:3. (nc), 2. Cadde, 15. (on beinci), 20. Sokak II. Mehmet

4. Bir yaznn maddelerini gsteren rakam veya harflerden sonra konur:RNEK:I. 2. A.

5. Tarihlerin yazlnda gn, ay ve yl gsteren saylar birbirinden ayrmak iin konur: RNEK: 10.10.2007, 01.08.1994NOT: Tarihlerde ay adlar yazyla da yazlabilir. Bu durumda ay adlarndan nce ve sonra nokta kullanlmaz: 29 Mays 1453, 29 Ekim 1923.6. Saat ve dakika gsteren saylar birbirinden ayrmak iin konur: RNEK: Tren 09.15'te kalkt. Toplant 13.00te balad.

7. Bibliyografik knyelerin sonuna konur: RNEK:

Agh Srr Levend, Trk Dilinde Gelime ve Sadeleme Evreleri, TDK Yaynlar, Ankara, 1960.

8. Be ve beten ok rakaml saylar sondan saylmak zere l gruplara ayrlarak yazlr ve araya nokta konur: RNEK: 326.197, 49.750.812, 28.434.250.310.500.

9. Matematikte arpma iareti yerine kullanlr:RNEK: 4.5=20 ,20.2=40

2.Virgl ( , ) 1.Birbiri ardnca sralanan e grevli kelime ve kelime gruplarnn arasna konur:

RNEK:Rfk akll, alkan, terbiyeli bir rencidir.antasna kitabn, defterini, kalemini zenle yerletirdi.Sessiz dereler, solgun aalar, sar gller

2. Sral cmleleri birbirinden ayrmak iin konur:RNEK: Bir varm, bir yokmu. Umduk, bekledik, dndk.lkemi seviyorum, insanlarm tanyorum, kendimi biliyorum.3. Cmlede zel olarak vurgulanmas gereken gelerden sonra konur: RNEK:Binaenaleyh, biz her vastadan, yalnz ve ancak, bir noktainazardan istifade ederiz.

4. zne ile yklem arasna baka geler girmise zneden sonra kullanlr.

RNEK:Kitap, kltrel birimi nesillerden nesillere aktarmak ok nemli bir kpr grevindedir .

5. Cmle iinde ara szleri ve ara cmleleri ayrmak iin konur: RNEK:Yazar, mer Seyfettin, sade bir Trke ile yazmtr.

6. Trnak iinde olmayan aktarma cmlelerinden sonra konur: RNEK:Data'ya yarn gideceim, dedi.Bugnlerde bam kamaya vakit bulamyorum, dedi.7. Kendisinden sonraki cmleye bal olarak ret, kabul ve tevik bildiren hayr, yok, evet, peki, pekl, tamam, olur, hayhay, bastne, yle, haydi, elbette gibi kelimelerden sonra konur: RNEK:Peki, gideriz. Olur, ben de size katlrm. Hayhay, memnun oluruz. Haydi, ge kalyoruz.

8. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplaryla yap ve anlam bakmndan balants olmadn gstermek iin konur.RNEK:Gen, doktorlardan yardm istedi.Bu gece, gezmeleri ilerine sinmedi. 9. Hitap iin kullanlan kelimelerden sonra konur: RNEK: Sayn Bakan,Sevgili Kardeim, Deerli Arkadam,

10. Saylarn yazlnda, kesirleri ayrmak iin konur: RNEK: 38,6 (otuz sekiz tam, onda alt), 25,33 (yirmi be tam, yzde otuz ),

11. Bibliyografik knyelerde yazar, eser, basmevi vb. maddelerden sonra konur:RNEK:

Falih Rfk Atay, Tuna Kylar, Remzi Kitabevi, stanbul, 1938.

12. Anlama g kazandrmak iin tekrarlanan kelimeler arasna konur:RNEK:Akam, yine akam, yine akam,Derinden, derinden, derinden

13. Konuma izgisinden nce konur:RNEK:Bahe kapsn at. Sermet Beye, Bu anahtar kk de aar, dedi.

3.Noktal Virgl ( ; ) 1.Cmle iinde virgllerle ayrlm tr veya takmlar birbirinden ayrmak iin konur: RNEK:Erkek ocuklara Doan, Turul, Aslan, Orhan; kz ocuklara ise nci, iek, Gnl, Yonca adlar verilir.2. geleri arasnda virgl bulunan sral cmleleri birbirinden ayrmak iin konur: RNEK:Eek lr, semeri kalr; insan lr eseri kalr Sabahtan beri bekliyorum; ne gelen var, ne giden.

3. Kendilerinden evvelki cmleyle ilgi kuran ancak, yalnz, fakat, lkin, nk, yoksa, bundan dolay, binaenaleyh, sonu olarak, bununla birlikte, yleyse vb. cmle ba balalarndan nce konur:RNEK : Halis bir iir fena okunabilir; lkin sahte bir iir iyi okunamaz. Dn seni ktphanede ok bekledim; ama gelmedin.4. Virglle ayrlm rnekleri farkl rneklerden ayrmak iin konur: RNEK : Trkiye, ngiltere, Azerbaycan; stanbul, Londra, Bak.

4.ki Nokta ( : ) 1.Kendisinden sonra rnek verilecek cmlenin sonuna konur: RNEK : Anlatlanlardan unu anladm : Sanat topluma gelitirir.

Yeni harfler alndktan sonra eski yaz ile bir tek kelime bile yazmayan iki kii grmmdr : Atatrk ve nn!

Ziraat sayar : Yulaf, pancar, zerzevat, ttn...

2. Kendisinden sonra aklama yaplacak cmlenin sonuna konur: RNEK : Kendimi takdim edeyim : Meclis ktiplerindenim.Sfat : Adn nne gelip onu niteleyen ya da belirten bir szck eididir.nsz harfler iki grupta incelenir : 1. Sert nszler, 2. Yumuak nszler.

Derler: nsanda derin bir yaradr kkszlk;Budur lemde hudutsuz ve hazin kszlk.

3. Ses biliminde uzun nly gstermek iin kullanlr: RNEK : a:ile, ka:til, usu:le, i:cat. 4. Edeb eserlerdeki karlkl konumalarda, konuan kiinin adndan sonra konur: Bilge Kaan: Trklerim, iitin! stten gk kmedike altan yer delinmedike lkenizi, trenizi kim bozabilir sizin? Koro : Ge erer bamz banla senin !

5.Genel A adreslerinde kullanlr:RNEK : http://tdk.org.tr

6. Matematikte blme iareti olarak kullanlr: RNEK : 56:8=7, 100:2=50.

5. Nokta ( ... ) 1.Tamamlanmam cmlelerin sonuna konur: RNEK :Karmzda yemyeil bir ova...Ne are ki, irkinlii hemencecik ve herkes tarafndan grlveriyordu da, bu yan...Ona yle kzyorum ki...Cumartesi gnleri Kzlay o kadar kalabalk ki..2. Kaba sayld iin veya bir baka sebepten tr aklanmak istenmeyen kelime ve blmlerin yerine konur: RNEK :Klavuzu karga olann burnu b...tan kmaz

3.Alntlarda; bata, ortada ve sonda alnmayan kelime ve blmlerin yerine konur: RNEK:Mmtaz, bu dkkna bakarken hi farknda olmadan Mallarm'nin msran hatrlad: "Mehul bir felketten buraya dm...4. Szn bir yerde kesilerek geri kalan blmn okuyucunun hayal dnyasna brakldn gstermek veya ifadeye g katmak iin konur: RNEK :Gk sar, toprak sar, plak aalar sar...Sana uurlar olsun... Ayrlyor yolumuz!

5.nlem ve seslenmelerde anlatm pekitirmek iin konur:RNEK: Glgeler yaklatlar. Bir adm kalnca onu kyafetinden tandlar: Koca Ali... Koca Ali, be!...6.Karlkl konumalarda, yeterli olmayan, eksik braklan cevaplarda kullanlr: Yabanc yok! Kimsin? Ali... Hangi Ali? ... Sen misin, Ali usta? Benim!...

6. Soru areti ( ? )1.Soru bildiren cmle veya szlerin sonuna konur: RNEK :Ne zaman tkenecek bu yollar, arabac? Bu iiri kim yazm?2. Bilinmeyen yer, tarih vb. durumlar iin kullanlr: RNEK :Yunus Emre (1240?-1320), (Doum yeri: ?).

3.Bir bilginin pheyle karland veya kesin olmad durumlarda yay ayra iinde soru iareti kullanlr:RNEK :Ankara'dan Konya'ya 1,5 (?) saatte gitmi.1496 (?) ylnda doan Fuzul ...UYARI : m / mi eki -nca / -ince anlamnda zarf-fiil ileviyle kullanld zaman soru iareti konmaz: Akam oldu mu srler dner. Hava karard m eve gideriz.

UYARI : Soru ifadesi tayan sral ve bal cmlelerde soru iareti en sona konur:

ok yakndan m bu sesler, ok uzaklardan m?skdar'dan m, Hisar'dan m, Kavaklar'dan m?

7. nlem areti ( ! ) 1.Sevin, kvan, ac, korku, ama gibi duygular anlatan cmlelerin sonuna konur:RNEK :Ne mutlu Trkm diyene! Yeter, susun artk!Allah Allah!Nerede ocuk?Hava ne kadar da scak! Akolsun!Ne kadar akll adamlar var!

2.Seslenme, hitap ve uyar szlerinden sonra konur: RNEK :Ordular! lk hedefiniz Akdenizdir, ileri!Ey Trk Genlii! Ak tolgal beylerbeyi haykrd: lerle! NOT : nlem iareti, seslenme ve hitap szlerinden hemen sonra konulabilecei gibi cmlenin sonuna da konabilir: Arkada, biz bu yolda trkler tuttururken Sana uurlar olsun... Ayrlyor yolumuz!

3. Bir sze alay, kinaye veya kmseme anlam kazandrmak iin ayra iinde nlem iareti kullanlr:

RNEK :

steseymi bir gnde bitirirmi (!) ama ne yazk ki vakti yokmu (!)Adam, akll (!) olduunu sylyor.

8. Ksa izgi ( - ) 1.Satra smayan kelimeler blnrken satr sonuna konur: 2.Ara szleri ve ara cmleleri ayrmak iin kullanlr: RNEK :Bu filmi - film seyretmeyi ok severim - geen yl izlemitim.Kk bir sr - drt inekle birka koyun - grdm.

3. Dil bilgisinde kkleri ve ekleri ayrmak iin konur: RNEK : al-, dur-ak, Dur-sun, Dur-mu, gr-g-sz-lk. 4. Dil bilgisinde fiil kk ve gvdelerini gstermek iin kullanlr: RNEK :al-, dur-, gr-, ver-baar-, kana-, okut-

5. Dil bilgisinde eklerin bana konur: RNEK : -den, -lk, -, -ak. 6. Dil bilgisinde heceleri gstermek iin kullanlr:RNEK : a-ra-tr-ma, bi-le-zik, du-ru-ma, ku-yum-cu-luk, ya-zar-lk, prog-ram.

7. Kelimeler arasnda -den...-a, ve, ile, il, arasnda anlamlarn vermek zere kullanlr:RNEK : Trke-Franszca Szlk, Aydn-zmir yolu, Ankara-stanbul uak seferleri, Trk-Alman ilikileri, Ural-Altay dil grubu8. Matematikte karma iareti olarak kullanlr:RNEK : 50 - 20 = 30

9. Uzun izgi () Yazda satr bana alnan konumalar gstermek iin kullanlr. Buna konuma izgisi de denir.RNEK : Bu araba senin mi? Evet! Niin buraya braktn? Baka yer bulamadm...

10. Trnak areti ( ) 1.Baka bir kimseden veya yazdan olduu gibi aktarlan szler trnak iine alnr: RNEK:Atatrk retmenlere:Yeni nesil sizin eseriniz olacaktr. dedi.

Baknz, air vatan ne gzel tarif ediyor: Bayraklar bayrak yapan stndeki kandr. Toprak eer urunda len varsa vatandr.

NOT : Trnak iindeki alntnn sonunda bulunan iaret (nokta, soru iareti, nlem iareti vb.) trnak iinde kalr: Akl yata deil batadr. 2. zel olarak belirtilmek istenen szler trnak iine alnr: RNEK :

lkemizde evre konusunda yetien duyarl olan kii pek az Yeni bir bar taarruzu balad.

3.Cmle ierisinde kitaplarn ve yazlarn adlar ve balklar trnak iine alnr: RNEK :Yahya Kemal'in baz iirleri Kendi Gk Kubbemiz ad altnda kt.

Yazm Kurallar blmnde baz uyarlara yer verilmitir.NOT:Hyk sz Anadolu'da tepe olarak geer. Cahit Stk'nn airin lm iirini Yahya Kemal ok sevmiti.

UYARI : Trnak iine alnan szlerden sonra kesme iareti kullanlmaz: Yahya Kemalin Aziz stanbulunu okudunuz mu? Nutuku okudunuz mu?

4. Bibliyografik knyelerde makale adlar trnak iinde verilir.

11. Kesme areti ( ' ) Aada sralanan zel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme iaretiyle ayrlr:a.Kii adlar, soyadlar ve takma adlar: Atatrkm, Fatih Sultan Mehmete, Muhibbinin, Gl Babaya, Sultan Anann, Yurdakuldan,

b. Millet, boy, oymak adlar: Trkm, Almansnz, ngilizden, Rusmu, Ouzun, Kazaka

c. Devlet adlar: Trkiye Cumhuriyetini, Osmanl Devletindeki

. Din ve mitoloji ile ilgili zel adlar: Allahn, Tanrya, Cebrailden, Zeusu

d. Kta, deniz, nehir, gl, da, boaz, geit, yayla; lke, blge, il, ile, ky, semt, bulvar, cadde, sokak vb. corafyayla ilgili yer adlar: Asyann, Marmara Denizinden, Akdenizi, Meri Nehrine Yldz Mahallesine, Taksim Meydanndan, Reat Nuri Sokana.

e. Gk bilimiyle ilgili adlar: Jpiterden, Vens, Halleyin, Merihe

f. Saray, kk, han, kale, kpr, ant vb. adlar: Dolmabahe Saraynn, ankaya Kkne anakkale ehitleri Antna

g. Kitap, dergi, gazete ve sanat eseri (tablo, heykel, mzik vb.) adlar: Nutukta, Safahattan, Kiralk Konakta, Sinekli Bakkal, Hrriyette, Resm Gazetede

. Kanun, tzk, ynetmelik, ynerge ve genelge adlar: Mill Eitim Temel Kanununa, Medeni Kanunun h. Hayvanlara verilen zel adlar: Sarkzn, Karabaa, Pamuku, Minnotan. UYARI: Kurum, kurulu, kurul ve i yeri adlarna gelen ekler kesmeyle ayrlmaz:

Trkiye Byk Millet Meclisine, Trk Dil Kurumundan, Trkiye Petrolleri Anonim Ortaklna, Dil ve Tarih-Corafya Fakltesi Dekanlna,

UYARI : zel adlara getirilen yapm ekleri, okluk eki ve bunlardan sonra gelen dier ekler kesmeyle ayrlmaz: Trklk, Trklemek, Trk, Trklk, Trke, Mslmanlk, Hristiyanlk, Avrupal, Avrupallamak, Aydnl, Konyal, Bursal, Ahmetler, Mehmetler, Yakup Kadriler, Trklerin, Trkln, Trklemekte, Trkenin, Mslmanlkta, Hollandaldan, Hristiyanlktan, Atatrkln. 2. Kii adlarndan sonra gelen sayg szlerine getirilen ekleri ayrmak iin konur: RNEK :Nihat Beye, Aye Hanmdan, Mahmut Efendiye, Enver Paaya vb.

3.Ksaltmalara getirilen ekleri ayrmak iin konur: RNEK : TBMM'nin, TDK'nin, BM'de, ABD'de, TV'ye.

4. Saylara getirilen ekleri ayrmak iin konur:RNEK : 1985'te, 8'inci madde, 2'nci kat; 7,65lik, 9,65lik.

5. Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayrmak iin konur: RNEK : a'dan z'ye kadar, b'nin m'ye dnmesi, Trkede -lk'la yaplm szler.

UYARI: Akm, a ve dnem adlarndan sonra gelen ekler kesmeyle ayrlmaz: Eski an, Ykselme Dneminin, Cumhuriyet Dnemi Trk Edebiyatna

6. iirde seslerin l dolaysyla dtn gstermek iin kesme iareti kullanlr: RNEK :Bir ok attm karl dan ardna Dt n'ola sevdiimin yurdunal yanmazken ben yanarm derdineEngel aramz at n'eyleyim

(Karacaolan)

12. Eik izgi ( / )1.Yan yana yazlmas gereken durumlarda msralarn arasna konur: Korkma! Snmez bu afaklarda yzen al sancak / Snmeden yurdumun stnde tten en son ocak / O benim milletimin yldzdr parlayacak / O benimdir o benim milletimindir ancak. (Mehmet Akif Ersoy)

2. Adres yazarken apartman numaras ile daire numaras arasna ve semt ile ehir arasna konur: RNEK :Altay Soka, Nu.: 21/6 Kurtulu / ANKARA

3. Tarihlerin yazlnda gn, ay ve yl gsteren saylar birbirinden ayrmak iin konur: 18/11/1969, 15/IX/1994. 4. Dil bilgisinde eklerin farkl biimlerini gstermek iin kullanlr: -a/-e, -an /-en, -lk /-lik, -madan /-meden. 5. Genel A adreslerinde kullanlr: http://tdk.gov.tr6. Matematikte blme iareti olarak kullanlr: 70/2=35

13. Ters Eik izgi ( \ )Bilgisayar yazlmlarnda art arda gelen dizinleri birbirinden ayrt etmek iin kullanlr:

C:\Dos>MD \Oyun

14. Tek Trnak areti ( )Trnak iinde verilen ve yeniden trnaa alnmas gereken bir sz belirtmek iin kullanlr:

Edebiyat retmeni iirler iinde Han Duvarlar gibisi var m? dedi ve Faruk Nafizin bu gzel iirini okumaya balad.

Atatrk henz Gazi Mustafa Kemal Paa idi. Benden ona dair bir kitap iin n sz istemilerdi. (Falih Rfk Atay)

15. Denden areti (")Bir yazdaki maddelerin sralanmasnda veya bir izelgede alt alta gelen ayn szlerin, sz gruplarnn ve saylarn tekrar yazlmasn nlemek iin kullanlr:

a. Etken fiilb. Edilgen "c. Dnl ". te"

16.Yay Ayra ( ( ) )1. Cmlenin yapsyla dorudan doruya ilgili olmayan aklamalar iin kullanlr:

RNEK : Anadolu kentlerini, kylerini (Ky szn de ekinerek yazyorum.) gezsek bile grmek iin deil, kendimizi gstermek iin geziyoruz. (Nurullah Ata)

UYARI: Yay ayra iinde bulunan zel isimler ve yarg bildiren anlatmlar byk harfle balar ve sonuna uygun noktalama iareti getirilir.

UYARI : Hakknda aklama yaplan sze ait ek, ayra kapandktan sonra yazlr: Yunus Emre (1240?- 1320)'nin...

2. Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuann hareketlerini, durumunu aklamak ve gstermek iin kullanlr:

htiyar (Yava yava Kaymakama yaklar.) Ne oluyor beyefendi? Allah rzas iin bana da anlatn... (Reat Nuri Gntekin)

3. Alntlarn aktarld eseri veya yazar gstermek iin kullanlr: Cihann tarihi, vatan urunda senin kadar uraan, kann dken bir millet daha gsteremez. Senin kadar kimse kendi vatanna sahip olmaya hak kazanmamtr. Bu vatan ya senindir, ya kimsenin. (Ahmet Hikmet Mftolu)

Ein var, aiyann var, baharn var ki beklerdinKyametler koparmak neydi ey blbl, nedir derdin? (Mehmet Akif Ersoy)

4. Alntlarda, bata, ortada ve sonda alnmayan kelime ve blmlerin yerine konulan nokta, yay ayra iine alnabilir.5. Bir sze alay, kinaye veya kmseme anlam kazandrmak iin kullanlan nlem iareti yay ayra iine alnr.6. Bir bilginin pheyle karlandn veya kesin olmadn gstermek iin kullanlan soru iareti yay ayra iine alnr.7. Bir yaznn maddelerini gsteren say ve harflerden sonra kapama ayrac konur: I)1)A) a) II)2) B)b)

17. Keli Ayra ( [ ] )1. Ayra iinde ayra kullanlmas gereken durumlarda yay ayratan nce keli ayra kullanlr: Halikarnas Balks [Cevat akir Kabaaal (1886-1973)] en gzel eserlerini Bodrum'da yazmtr.2. Bibliyografik knyelere ilikin baz ayrntlar gstermek iin kullanlr: Reat Nuri [Gntekin], alkuu, Dersaadet, 1922.Server Bedi [Peyami Safa]

Korkuyla ( ) Bana niin kzdn ( )diye sordu ( )

Yukardaki cmlede parantez iindeki yerlere, aadaki noktalama iaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) ( : ) ( ; ) (...) B) (; ) (? ) ( ! )C) (: ) (? ) ( . ) D) (, ) (! ) ( . )

Aadaki cmlelerin hangisinde kesme iareti yanl kullanlmtr?

Nigrlar dn gece yola kt.TBMMde yani yasa grlyor.Saat 13te orada olmalym.Biz Atatrkler yetitiren bir ulusuz

Aadaki cmlelerin hangisinde, noktal virgl(; ) yanl kullanlmtr?

Szelden en ok Trkeyi, corafyay;saysaldan ise matematii daha iyi yapyor.Seninle sinemaya giderim;ama, masraflar sen karlarsn.Tp, diilik rencilerinden ikier; hukuk rencilerinden er milyon lira alnacak.O gnlerde zlemini ektiimiz iki ey vard; yenilik ve adalama.

Salkl yaamann srlar unlardr( ) Dengeli beslenme ( ) spor yapma ( ) dzenli yaama ( )

Yukardaki cmlede bo braklan yerler srasyla hangi noktalama iaretleri getirilmelidir?

A) ( : ) ( , ) ( , ) (...) B) ( ; ) ( , ) ( , ) ( . )C) ( : ) (; ) ( , ) ( . ) D) ( ; ) ( ; ) ( , ) (...)

Aadaki cmlelerden hangisinin sonuna nokta (...) konulmaz?

Onunla karlamay yle ok istiyorum kiBuralara kadar gelip de seni grmeden gitmekOraya ayn mevsimde bir daha gidebilirsemiir evirisi alnnda iki byk ada var: Orhan Veli ve Can Ycel

Aadaki cmlelerin hangisinde, iki nokta ( : ) yanl kullanlmtr?

Ustann emirleri hi bitmiyordu: al, erken gel...Trkiyenin en gelimi kentleri unlardr: stanbul, zmir, Ankara...Sinema dald: kardeim ortalkta yoktu.Tek sevdiim arkadam vard: Jale.

Aadakilerin hangisinde kesme ( ) iaretinin kullanm yanltr?

Yahya Kemlin Ankara iin sylediisz mehurdur.Beyolunun sokaklar gizemlidir.Hollandal banalar dikmi bu lleleri.stanbulun ta topra altndr.

Kendi kendine ( ) ( )Yine kiraclar ( )yine kiraclar ( )

Parantezle belirtilen yerlere, srasyla aadaki noktalama iaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (? ) (-) (,) (!) B) (: ) (-) (, ) (...)C) (: ) (-) (; ) (...) D) (!) (-) (.) (...)

Aadaki cmlelerden hangisinin sonuna soru iareti koymak yanl olur?

Yarn kiminle konuacaksnzstanbul denildi mi camiler ehri aklma gelirBu iin yanll size sylendi miBugn hangi derse alacaksn

Btn bunlardan u sonuca varyoruz ( ) Umutsuzluk ( ) seme yapmamak deil ( ) bir eylemsizlii srdrmektir ( )

Yukardaki cmlelerde bo braklan yerlere srasyla hangi noktalama iaretleri getirilmelidir?

A) ( : )( , ) ( , ) ( . ) B) ( ; ) ( , ) ( ; ) ( . )C) ( : ) ( , ) ( , ) ( ! ) D) ( : ) ( , ) ( ; ) ( ...)

Dizdarba ( )Ali Usta dkknn arayacaz ( ) dedi ( ) Koca Ali cevap verdi Niin ( )Yukardaki parantez iinde gsterilen yerlere, aadaki noktalama iaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A) ( ; ) (. ) ( . ) (? ) B) (: ) (. ) (. ) (! )C) ( : ) (, ) ( . ) (? ) D) (: ) (; ) (. ) (! )

Karaya kan askerler, ak sakall bir ihtiyarn kendilerine doru kotuunu grnce ( ) Dur ( ) Diye bardlar ( ) htiyar durmad ( ) bard ( ) Ben Trkm , oullar, ben Trkm!

Yukardaki parada parantezle gsterilen yerlere srasyla hangi noktalama iaretleri getirilmelidir?

A) ( : ) ( ! ) ( . ) ( ; ) ( : ) B) ( ! ) ( . )( , ) ( : ) ( ; )C) ( ? ) ( , ) ( : ) ( , ) ( . ) D) ( : ) ( . )( , ) ( , ) ( .)