Nobila Arta a Razboiului

Download Nobila Arta a Razboiului

Post on 06-Apr-2018

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>8/3/2019 Nobila Arta a Razboiului</p><p> 1/67</p></li><li><p>8/3/2019 Nobila Arta a Razboiului</p><p> 2/67</p><p>S,'UN TZU II- SU 'N ' B ,IN -S IR hTErG, 'LCARE ~.f.-A n 'EPASIT,M~i \ESTRU.LNOIB I A- -A " ' T - : : C ~ A ' ", .. . . . . . . .A '1-,,' A Z ,:' U LU I</p><p>BOGDAN Cl'-II,{CEA</p><p>~~ - . _ , _ _( INC 1A.fO.s .)~..,.__---~-</p></li><li><p>8/3/2019 Nobila Arta a Razboiului</p><p> 3/67</p><p>(ol' l 'Y.l' i.gnl' CD2004 r:d~LU1 . ' ; ' i I Incitatus pentru prczenta sraducere.Copy r 1 9 h i . 6) 1'996 1 1 } " Th om a s ClearyTit]til 0ris in a l;The tOc!r:'.A rr .of'll/a r, Sun T zu tl. Trans] a ted withcommen tary hy Thoma s C~earv,First puhlished by H arpe r C cllin s Publishers t{Y,</p><p>c 11),1 il: incuatus, publlshingergmx.netH e (~8ICLn r: An d J'C e a N iLs rase'Iehnorcdartor: Aurelian ArdelcanuCnp['r~.</p></li><li><p>8/3/2019 Nobila Arta a Razboiului</p><p> 4/67</p><p>4 I iS lT l" l . . O D [}Cfi R ECellTHLL Iaimos dintrc manualele de strategic ~'~h:"Chtnci</p><p>entice este ft~'la Rdtboi~d~d lu i S un T 21 ,, /,de Sun V V ' l L un rcm ar-cabll con s U lrant mtlitar din epoca Regal do r Razboiuice.D lIP,~ 1'0 a I in u It de 0 sur i1 . de ani, un d esccndcn t d ioec I. a]accstui S un 1'7U" ~.;;a~ JJ.i\1aesl["ul Sun ....S ~~l remarcat la r . f i n d u l$,~~u C~ disuns strateg, Este vorba de Sun B in , ,~' I ca rui num elnscamna S un eel M u ti l e t . E l 1 dcvcnu Sun Tzu 11. 2 1 . 1 ,doileaJv l~H~s ,nuSU,)1I " a c a . r u i : A.rta i'1 RJ?;b.oiutrt i a Y o s t cunoscu t5 .numai partial. r ~ a n a c a . : n , d 0 versiune aproape completa. peU~il de ba mb Us pa r~i,311de terio rat e. ~ 10st de s cope ri~ : , a re c e n Lintr-un mormftnt antlc,Nu cste h~~:Jnll.pJ~t(Jr:E~,Pl.U~a marii clasici ai strategieip ol id ce ~ ,~ n J J'~ ii [( ]j l' e chineze s-au ridicat din haosul ~ ,i ororileepocf R egate tor Ri izb oi n i, e. c~,~l]diiile politic-eo ~ J . e E \':: '(1ul Io rasupra mornlulur ~j ~5t ' I~~1,r~ipopulatiei sun t d,e5C r]S C sin tcn c Intradltionala ani,oln~il ~1 I noscu ~ : E i , 011. S t r ( J t . r : l J h ' { e Slatdo r R ~ ; i ' 2 ! J o . i r d L ' e :</p><p>Uzurparorll s-au prn,ri.ll,I,Ii3J[ stapiini ~iregi: state care {:'iI"~Ucondusede pre tc ndc 1 1 ' 1 ~,i~,~:!t~uplonsti ~i-a U infii nla l a rmate pen lu 1' 1 S eoi3 J f U l " . I ' l J . 8 ! ca rn a rt P m e u,~ ,n a reasta, s -,a, LI . un ita [ un u pe a l'~~id L l1 ce~n ce rna ~ ] 1 ' 1 1ult, l ~ 't' ei care a U ! vent t d up.a, e ~ le - fJ l! IIrm a t deasemeuea exemplul . Ln cele diu Ul'111.f l , s e copl es eau 1ij : : : ; , C "d is tr u g eau Unul P r J ; , ( - e t a ! . a It c o n s p r r a n I cu r e g i ; i te l e . ma ~1na ri : s , ~anexeze dorneniile m aimi ci, p e ~ : i : ' e e a [ l e i ani 1 1 1 tr e g 1 il1 OJ1 er a ~: iLLnimilitate v~ok'[I~eraonperlnd dm~il~eC~)I s ; ; 1 n g ' !" : . " . .1~a:l:ii~i f" i i~ra [I, in depsrt a tL h'8J'~tic e r t a t l, $ O l i 1 in,strii.i na \ i . .N i . l . L 1 . e n iI l l ! -~ t P u t ea s a . l' ! (! ', a Y 1 3 1 ; f ! t . o n es ti ra t ea d i$pJi r u s e . :P ii1] a lo a unua O S - . [ 1a iun 5 la 0 s ,i Lu i ; 1 f t i , i : . : " C"X~,teem a , in . care ~ap1.e 5 ' 1 : at C 'I,lla rl ~ i, ci!~ c i . : :; ;Lal e -m ai m i d s ,~ ] ~ , rP ! ~ill lutn:: ' el eo pent ru p~~e irt'. Tn,a t i : : ' : , ac e s t c.:a S .. ,1, L1i n l . a m p L a ~ , pentl"t[ c ~ ircga [ ,d e t a:z bo ln i( , , c r . ; , " " ! . ni:"r!. . I . ~ i t1,;U de lacomc.:,Iv p l . f i n(~ U - ,5 e n c obQ$ il , S , a , ~j' ung,f i 1n 1 r 1 , ; 1 '[Lte L ..Potr:iv:it. do('urne'rlitc-h)'r a,ntice, :Sun Rin H I. :HILI(Hal '?[ijrn~</p><p>r . a z b o l l L l l u i ('u u n ~ H lu nlj (. ":' Pang Juan, care uhc~io[~dCVCili. 'C ILmcouducJttor rnHitar (I,e rang tnalt, Sc presnpulle" cti pn . [esoIulI:or' a [cst ul.i.s.t.eriosul tn'telcpl \'V:~ng [j" cunoscLlL dupa 1~~lLll</p><p>operei sale, (~II jYlfH~5 'n(idin 'Vah~' tiDemcnului, unul dintre cei mairedu rabilt tcoreticienl til strategiei din (nate tlmpurile.</p><p>PXf'Llpl.$UJ. uutor al Mae:stnllul din 'V al ea Demonului. Vl~n!;it, , - ' rLi , a fD5~, un sihastru taoist ..Potrivir documentelor ieoisie. pedilnd anumiti clevi ai sai deverieau rernarcabih strategl tCllViin tucaierarile Regatclor R a . .zbolnice, M aesrrul din ValeaDemon ul ui incerca ]':n van : s a , - l de term in e 'sa -?:i tclosca s,cJjcun 0~tJ.nil,ele pentru , ;3 - j ('011ve rt i ]J e condu (illto~lir~ zbolnici lataGL~l11 n u la hcgemonism,Lcgend a spune ca , M . a . c 5 . l . J ru ] din Valea Dern onu ~ J ia tr ' : i i tsu te de ani. in timp til: Hoe st mit e K[e a so c ta t I n mo d o bi~l: l IUhcu teorlile ?:i practicile ezotencc taoisre de prelunglrc a vietii,in acest (",f7; J Jo~He s a fac~ aluzte la tnrrcunerca un e i t rad it iias{ : u ri s e , ell. de savEll'~h'e de 5 'C (tl;; tc, U ~Jasemen ea tipar czo l eri cin ]Jas,~:n51.ea ~,~ire nsmne rea cu no~ ,~ int t : : ~or potcntiel pe riculoasea 1051 . upj( pentru '~(10mechinczc anuce. in special In condljiilcd ezo rdin t lor so de le ,</p><p>Cartea cunoscuta C 3l I I ! J l e ; " r U ' M I din ' V a l e , ( , I ' D e m o n u l u ! con linei11 mod sigu r mu lt o c un osun ~:e t raditlonale ca H~nu 5 urncuprinse in populara AnA i ' i 1 ,f(ljl'h(llfl:~W' a hn sun T-1 .U : ! , Carteslui Sun lLIlL Il, Sun eel M,lni~!_t. poa.rla {~easemenea pcceteacunos tiite lor extra ordtn are .tile par ' s : a , provlna, de fa P t. de 121scoala Maestrului din Valea n etH O llu Ju i" M Dt.iV U.l paS'i;i'ILr]~secret ului, care e xp lk lu d ( ~asemenea lim baju 1 extrern de tEll) ticu til iza t il1 . S crierea aeestor texte, e s te elu ci da t In conclu ria InAl 'aestru 'd in Va'lea J J e ? f J ' 1 . ( J J 1 : r x i ' l 1 : i i : .!TOameni meschin i, huh a n d u -ipealtH, VOl" :f 0[05] Cll,noa:~te:rea l ~ , l J ~ ::- u 11 '~ncOd pe tVets ~,isin is tn.],n l e r ~ { l : l n J p a n a la ,a , d,is,nugc f . a~niJ j j~i ulurpa [[Oill! rj ..":~AccasLHeSfe U'~di~ia {t l ,n ::~ ,a.iiap( ]Jq :i .ne Sun ce~ . i \1uti lcn.</p><p>D u p a ce O J l l ' J J d 1 e . j , f . ; l J 51udien=:a s,'tJ.flJl.egiel lnHilJ.re C'UnTLstedO$ul J\1,ae~:trtl. d ,IH Va Je a De ll l, or ru luL cole-gul ,~tlJ $U(IJB ~n, PaJ 19 Jua n l a fos t a ng~.: i i l~' [de (u n e'~;1.t atuh .d Wei .. Ij n (~C iS,uao Ie riL g r. a( 1LII de genenilL PreocLLpal d~ faprtJ ~ c a propriHecapa d (il. '~j n u Ie ega,la u pee ee I e ale :I u ~ S lll) l(ill, ge:lle' ra l u 1 P an gJU.;IIl il, (onceput u n plan prtn C~tC :)~~l,djrnine de p e e sce.n~"</p></li><li><p>8/3/2019 Nobila Arta a Razboiului</p><p> 5/67</p><p>I. lN1HoDU(JjRGPentru a determ ine caderea nvalului sau, Pang Juan it</p><p>aran] a l G1 Sun B to 5 a . f ie in v Ira ~ in rega tul Wei ca :~j cum ar Itvrut s : J i - i c ea ra s ta tu l. D C ' ind~U ce , a sosit , 1 1 1 s , a ; Pang Juan (1Jordona t S a Ji e arestat drcpt criminal. Cazand victimacornplotului ~i Iiind condamuat. lui Sun Bill iS-2JU amputatarnb e le PJcioare ~l is ~a tat u at ch ipul. De ac e ea a aj un 5 sa fie, C U rI O S e ll [ c a S u n eel M utilat, A sem en ca ped epse e r au deMin a tes a redu ca lndrvid 1 1 1 1 la conditia de pros crls penn " n cnt.</p><p>Cu roare acestea. piedicile nu l- au d or no li r uicidcrum peS'Ul") [jin. Poa te c~ s -a conside ra[ peo e 1 in s iJ,~~.ee l rna l vinova tperitru di. a d~zut in [ursa, lui Pang Juan .. in o ric e c az , In t impce i$pii,~,easentlnta, Sun B ln a obtinut 0 audientd pr i 'ila'l.ti Launemisar al statului QL care trecea prin "'lei in drum spre statu IILl.!1ng. Profitand de C !J ceas L ib -0 cazie, el l-a uimlt pc ( ' ] J 1 1 ba s ad orcu cunostintele sale extraordrnarc de strategic $j de purtare a[,at boiul ui,</p><p>R~;Cl1 11OS.CiJJ l l(I val oa rca ~ne iasemenea min ~i,emisa rul J ~ aS(OS pe f~.trt~, in Wei pe Maestrul Sun ~iA - a d u s in sratul sau.0 : 1 . . AC1Hll, conducatcrul din Qj voia s,ii-1 f a . ' d i . pe SlH1 1 3 1 1 1general, de r el a invocet i lnHnnjt.a,tc8 cap a tata prin rrn 1 tilaread]c(.rnl (IC jud ..eca'[o,r, Strategul a lost numlt, 1'n. schlmb,consultant militar almarelui general Tian Ji.</p><p>Priceperea lui S 'IJ n Bin iI I stra ~.~giac l a sica ~ prcdc cesorulu :i.sau Sun '1flu ~i t i l . i nv ,f f i .\ a 'l o [u lui s ,~u 'Wang U . c st c uustrats de 0I Jo v e s re Iaim oa s~ k ' g l l ! ' t a , de acti vha'lea pe car,e a d e s f @ . ~ I !. lf ,a {- () inQL iu~ortJJliza.ta. in ' 1 I l u : : r . a l l . " e a 'popular.a. Snatetl'liie fJdraordlru:neale r:dor v S,uta de ba. : r . ii tl l , a ma re lL li lnval~l ra. zbo i: n .i c d in t l : t n p ' I J ldJ.nas(i.ei J\i;i:ing., U,]j , n 4: cJud dotLii regale a li (] J te l -~ au .a t,8Icat peun 2 1 . 1 rreilea, v.icHnlH a E ic ul ,~ ,pe lla 5 l . a J ' u l Qj i)e'nnu ajlHof.Genenl.lul d:~nQi i~ a ce n~ t 5 L l u ~ 1 1 1 l _ j Sun B hL .i\1aC:Ht'u~SUD i ,a[ " , ; j S ( . 1 un :; ;' "An: f1 .a Jlele ,a,~;u-,c$orilr su nt pu tem Ice ~it '~ l d ipre ! : L l ie s('o~ t irc .a . pc C Z I l rc 0 ro n sidera, i f l i ~ a " ,Un hun raz bo~nicar p rof i .r .a deaCC.as l~ ,~ilUL'1ie ~,i(~ i-, a r co n d iLlO~Cll s,orti de dt ~Lig )~ .</p><p>PO'ldviI. A rtn: Rd'z 'bviu lui, l. n n ~ r i n :: , a lIlUJ!~ a v a n t { I J . l an.~ t l~0dl$lan~a (k cinclz .ect de 'm il e con trar iZ l z5 . avang.ard@ ~i DLIITwijUlYla ta t e dln,nre eei ca re u nll li . re~cc5'?tig L~ j) C He (1[) ll,~l7.Cc i ~ i ~ in r: i</p><p>i!NTROf'L'f.I~Rr:. 7de mile VOl 21j un gc acolo. T1LlnH~~llarmata pe tcnionuldusmanului ~t pune-l pc ()~l,~ni sa faca mii de f'ocud d e t ~ ~b ~ ['j ;a dou a L L . pune-i s .a ta di JLunli rate di n numaru [de f O C ll J :1 } .~ In 7 i ~ . 1 1. 'iru .r.n l~tea re ]JU'Il,C -is a Ie el i j umata 1e din aces t: numa r de t ocu ri o'"</p><p>G en e ra lu l .H ordonar ~ rrnatel ) , E f I procedeze a~,~1CUU1 ils f21 t" u is ,e Sun B i 1 1 . G,en c ra lu~ . i namk a I os t I n' ~e la ,t de a c c a s l ~ 'mane vra, in di n ta 1 s2iJan c o ('iInun ~,5u J fo e urll o r de [aha t i sc~ d r (1Jzi de zi, presupunand ( a oarnenii din O i dezertau, elf: t ( " ~ u U J J ct~a IL l avans at prea m u h. E 1a spu s: c, S tl a 1 . 11 c a , sold al i i. (jj n Q [ ~u n ll ; ; l .~ , t - Sf: 8,fla pc !la.ln,~ I.urile noastre numai de Lrr:i zjle ~imairnult de jurnatatc dtn casrea lor a da t blr cu h;l,gitii,! f~</p><p>Ca .0 crmsedn~. f i a perreptiei sale grestte. gencralul inarnic~ i - 2 I . .l.as~~:propria in tam ene in urma ~i s-a grabh Tn urmarireaa [ r n a [e~din Qi n um ~ieu (];gafa@ personala ~onna V "~(Iin 'l ru pede ' ~OC . C a ~,CiIJJ.ndvi teza Unu~rll onlor; Mae stru I S I I 1 1 eel .M "utila 1a tms con cl uzia c a 'pa n , a J a c~.clerca llLOpl]] d H ?ll1 2i 11iivor aj u 111ge111tt'-o zonn ell drurnuri iIlgllS'1 e . d i[ id l de $~t~bf i j tu t cum nu sepoate J 1 1 Z l !i,a d e c v a~"pen L n L 0 am b ~ Iscad-a"</p><p>Maestrul Sun .fb ccnn ..~ un copac mare sa He doborat $icura ~,~t de coaja Pe unn:1 a SCri5 pe busteanul dezgoHl"GJ iera lu l d in We] V~ 111U.ri ~a ,g,j iKC'5'1 copac . .. . i. a p oruncl~s aft c a ~e7..a( pc drum ul pe un de ~ :ebu la sJ (rea c . a tr u pcle J g rescared in , "V \; 'e i1'n a cea n O , ( 3 . , P h : . Pe u r rna. Ma e s tru I Su n a ecru t CH I ma iIn u lte m i j d e ilJ rc a ~ide 'G.litiil sa se a scunda ~ nga d n un .</p><p>(and geneHdul dI n W'et. du~rna.nllJ lu i Sun Bbll, a aj lJllSin . lo e'L l:~In . care CO'P i l ! c lU l l cu ra la 1 de co ~jc i ba fa dru rll.l], 8ccrut Sa U e up dn s,E i () W rlii CilJ $a dU:8.sC~ CC sctia pe bll~~edn"'InSlhue $ a 'lern-dne de ebh ~,nsC'dp~i .~(:~]'C' .afirrna ('8 e 1 ~ n su ~ lave-a s a ] l1,O ,ar~ , in ,~_cel1o[ in noa]Jlea re~~r~ecr iva, ( lJ ru lJ~, i ipH?!pe PQzir~ j de SlH~B in ~im,t l .1J s jo 'mozU a r, cu rHe - In dl.rCqj~ t0rIeL5 t a.rni:n d p , 2 t. n t e a ] r~ fan (lu rile in ~ ,rn kuhJ i. R e c d ~.zand ca . fll! s,es:pi( .~Ht ~ u ca tnl.lpele Sdile hj~,e$,er~ 1]l"vh'15. generalu.l (Ijn Weis - ' , a s i n A . ' I cis.</p><p>A s l f e ], t Z I J 'C UC~ l M~ e 5 tr u I .td S un . 'ce 1. M.u 1 ~~ , a . 1 : it ,;3 d U S v i c 'l O r laell (,()S~:!1.'!fi I ni .n Lm . e. A ce st .@ . e st e 1m'lll {'lintn; Ptiilc~pii~e can:l ina]eale ~fiin.'t'ei ta?b()iului.</p>mailto:avang.ard@mailto:avang.ard@</li><li><p>8/3/2019 Nobila Arta a Razboiului</p><p> 6/67</p><p>Cartea de strategte dJ ]1,11.Sun Bin r (u nOS (UUl pentru inultav rem e 11 U mal f ragme nW r ;t abj~ re c e nt d csc o pe dtJ in 8! ce In~imormant antic unde Iusese gasita. versh mea a ntcriornecunoscuta a .Ar t .e l R t l zb t l' lu . lu i de Sun T7.U, a tost ee l rnaiJ) roba bll eompilata de catre dis cipali . .Asemenea a t to r iHcr~ ti al eChinei preimperiale ~a cest [ext pare s a . Hc ' 0 (0:1 t - : q i C " c l c a fori 5JJ'ile~j analcctc organize ~ ,e surnar, mal curand intr-o manicraa so cla ti v a p c orizon [ ; . ] ] f J J de cd t ["[1 tr -o ordme lin iara progresi VE LC 3 J r L C " ~ lnccpe OJ 0 relatare criptica a triurnfului final al lU1S 1 1 1,1 B in a supra ved iiulu isliu dusman, Pang Juan, f 0 lo sin dstrategia l nd id ilo r talse su s ~il'lliJl a de 5 tr,17J'bnul san, S un \Vu.Aceasta povesnre, G3 roecste in t rinsec obscura i exp IJs a dile Iitelor~e c t u r i ~t ' i l l terpretarl. serves 1. 8 r n . prhnul rand Ia consacra reasuperioritatll ,Ma.esll"u]ui Sun eel Mutu'a.L Far~ 1.f.ld oial,5~acest aa. 03~. scopu Ipenrru ca re ad e~.)li1 ~ui S 1'1l1 .Bin au IllCCpU lrelarareain v@.'~auJrilor 111,astn rlui lor ell POVCSI:CiII resp e (1 tv a.</p><p>in contin ua re, tex tul prezh'H~. cateva dhl trc con v c r sa ; iileIll! Sun Bin '(1'1 rege lie di n Qi ~, cu ge n e ralu ITian J i, c a ro r a lcserves drcpt consilier, Dupa aoeasta. cartes se ocupa de 0seriede '(erne inru(lit t r conccntrsndu-se pe temele fundamentale aletacticll ) '1strs tegiei _C artea : 1 1 ' l 1iS;un B in e stc u n tex lcornp ozit,bazat rnai curand pe S,CJ1S11i chinez al ordinil holiste decat pesensul elenlstic a:ilogicii ..Prin urmare, acopera 0 ganl~l ' ~~. tg@desubiecte [(1 un intreg, Iipsindu-i progresia liniara f,(lIIIliliara.,g:andir.~i scolastice occidentale. Mal rnult chiar, CaJ lucrareezotcrica de S trategie mill tara este, prln natu ra . ei {QJ r te s ec re ta.~'cfJati~in [,r.Hn ]ilnbaj ex tre 1 1 1 1 . d,e dHicH" ade se()r: i Sul)s t iU J indpersonaje omonhne C8 un rd, de cod..</p><p>A ~'"'n 'l - ""~ ~.... ] ( ~ . ~1' t 'I' (.8. ("I' CU IflC[} LI..lfl S!E"CQ,I . HI Jaosu, .Junel .~"egJl e orR ~.zb 0 in,~ce, " in t l r:np te p~st rea Z 8 . r unda fne n t ILlI rnQral a. ! A r td. l i :c}zboiului a~)!ar~h),~dl] -i] iS 1 .1 n " y \ f u , S ~1n B in ~lrners [D llI:t 11liridep.a.rl:e I n d 'e la Jk: rea ta.'ctidJor practice" A 1.a.inU..dt chiaro La f . e IC(j( in ah.e HlJ(]n uaJe de s trateg,ie. H)!.e: 0 dle k ]HiS ~H l B in s U fllln';prez{"':]]ta[c prin :s.tnJc[ IUT i 'c e opereaza C I : lne~aJot"r. - al e</p><p>eve n j II)r : : " 0 1 tc IOr ~iactivita t.~or e}{ rr s m ili t are . (lin. d (1111 en iU cguvernart]. diplornatlei, afacerllor ~ . J i . ~qiLLnilor sociale.</p><p>Exi.~la un proverb chinez care spune cj .cel iJ.llldept vedel rq :e ie pc hJ .n e a, e el b un VG().(: ; bunatateavModul in Ca r e oarneniiInteractioneaaa cu pu ternicele ~'~ secrerele cunostintetradition ale a 1e .A n ei R if:z ba iului pea te fi consld erat un in d ~ducare dezva l uie ceva (Icsprc ([!;I(7l.( teru1 lor profu nd - iar aceastaf ur [ c~ ie este, pri n ea In s~ ]i~ L...</p></li></ul>