noaua! 570 zenbakia

Download NOAUA! 570 zenbakia

Post on 20-Feb-2016

222 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • ASTEKARIA | 2014ko apirilaren 11n | XVII. urtea | USURBIL | 570. zenbakia | www.noaua.com

 • ATARIKO HAIZEA 3570. zenbakia

  Elkarteko lehendakaria:Ana Aizpurua.Aldizkariko koordinatzailea:Imanol Ubeda.Idazkaria: Aizpea Aizpurua.Publizitatea: Bea Alda,publizitatea@noaua.com.Diseinu berria: Erroitz S. L.

  Erredakzio kontseilua,erredakzioa@noaua.com:Imanol Ubeda, Aritz Lasarte,Aizpea Aizpurua.Banaketa: Olatz Rezola, ArantxaZulaika.Laguntzaileak: Lontxo Zubiria,Maria Angeles Arruti, Ainara

  Arnaiz, Unai Aizpurua, MariaJesus Urbieta, Maddi Galbete,Ana Urdangarin, Maddi Zaldua,Iaki Larraaga, Pako Agudo,Jon Etxabe, Alazne Begiristain,Denis Elortza, Pello Aranburu,Xabier Aranburu, Inma Balda,Luis Aranalde, Nerea Zinkunegi,

  Maialen Unanue, Ugaitz Agirre,Joxe Pias, Unai Agirre, IdoiaTorregarai eta Udarregi ikastola.Tirada: 2.800 ale.Lege-Gordailua: SS-668-96ISSN: 1136-6818.Inprimategia: Antza. ZirkuituIbilbidea, 2. 20160 Lasarte-Oria.

  Euskal Herrira!

  Euskal presoak

  Kultur ElkarteaBordaberri, 3 - Eguzkitzaldea. 20.170 Usurbil

  943 360 321 /// elkartea@noaua.com /// www.noaua.comJendaurreko ordutegia: 10:00-14:00 / 16:00-19:00 astegunetan

  Albistea iruditan

  Laburrean

  Lanbide Heziketaneuskaraz ikasteko gidaBuruntzaldeko udalek eskualdean eta Gipuzko-an Lanbide Heziketa euskaraz egiteko daudenaukeren inguruko informazioa eskuorri bateanargitaratu eta banatzekoak dira, oraintxe zikloaldaketa baten atarian diren gazteen etxeeta-ra. 1996 eta 1998 urteetan jaiotakoei edo bes-te modu batera esanda, DBH eta Batxilergokoazken ikasturtean diren ikasleei. EskuorriokPotxoenean ere jaso daitezke.

  Eskoziaz, Aitzagarenhurrengo hitzaldiaEskozia. Independentziara bidaia XXI. mende-koEuropan izenekohitzaldiaantolatuduAitza-ga Elkarteak, apirilaren 24rako, 19:30etan Sute-giko auditorioan. Nazioarteko politika analistaeta idazle Txente Rekondo eta Independentis-tak sareko kide Txutxi Ariznabarreta gonbidatudituzte ekitaldira. Izenburu bera duen liburuaizangodutehizpideSutegineskainikodutensola-saldian.

  NOAUA!rik ez hurrengohamabostaldianApirilaren18aneta25eanezdaastekaririk izan-go. Eta hurrengo zenbakia, 571. NOAUA!, ohibaino lehenagokaleratukodugu;maiatzahasie-rako zubia dela eta, apirilaren 30ean. Honen-bestez, datorren astekarirako ohar edo zorionagurrikbaldinbaduzue,apirilaren25abaino lehenekarri beharko duzue NOAUA!ra. Emailez bida-li bestela, erredakzioa@noaua.com helbidera.Egoitza itxita egongo da apirilaren 17tik 21era.

  Michelingo lanaldia malgutzeko sistema, Auzitegi Nazionalera

  Duela urtebete, Michelingo CCOO eta UGTsindikatuek adostu zuten lanaldiamalgu-tzeko sistema berriaren aurkako salaketaaurkeztu du LAB sindikatuak, Espainiako Auzite-gi Nazionalean. Madrilera jotzeko arrazoia azal-dudute. "Akordioaren izaeraestataladelaetasala-ketaMadrilgo Audientzia Nazionalean egin beharizan dugu. Salaketa juridikoki sendoa dela uler-tzen dugu eta beraz gure eskaeraren legalitateaonartua izatea espero dugu", diote LAB-etik.

  Zentruarteko Komiteak sinatutako akordioakaipatu moduan, Michelinek estatu espainiarreandituen lantegi guztiei eragiten die. Baita hemen-go Michelineko 550 langileei ere. Sindikatu aber-tzalearen esanetan, auzitegietara eraman duenakordioak, "Sistema Plusean %40rainoko soldatajaitsiera ekarri du, urteko lanaldia luzeago izanik".Honezgain,79 lanegutegidituzteaukeran, "haue-tariko bakoitzak bere urteko lanaldi eta SistemaPlus ezberdina dituelarik". Akordio berak, urteanzehar 20 egun gehiagoz lan egin edo 30 lan egu-

  nez enpresa ixtea ahalbidetzen du. Eta legea urra-tzenduLAB-enesanetan, "izanere,pertsonabajandagoen momentuak ez ditu errespetatzen. Lan-

  gileek lanaldinegatiboapilatzendute,hauda, bajaegoeran egon arren Michelinekiko lan egunmoduan zorra pilatzen da".

  CCOOk eta UGTk Michelinekin adostu zuten akordioak pertsona bajan dagoen momentuak

  ez ditu errespetatzen, LABek salatu duenez.

 • Aritz Gorriti| Luken Arkarazo | Idoia Torregarai | Luis Aranalde | Maialen Unanue | Imanol Ubeda | Joxe Pias | Nerea Zinkunegi

  Espazio kontua daNerea Zinkunegi

  4 HERORREK ESAN 2014ko apirilaren 11n

  Badira hitz egite hutseanberaiek adinako hirukbeharko luketen tokiabehar dutenak. Badira baita,beraienatxiki etazureaereerres-petatzen ez dutenak, hitz egite-an ahatsa sudur puntara bota-tzen dutenak. Badira espazioanatzera eta aurrera hanka punte-tan dabiltzanak, txintik ateragabe, espazioan azeri. Elefante-arenpareibiltzendirenakerebadi-ra, pausoa tinko, nondik dabil-

  tzan nabarmen uzten dutenak.Badira baita espazioan dantzandabiltzanak,haraetahona,beso-akzabalikzerurabegira, inguruandenari jaramonik ere egin gabe,mozorrotutakoarmoniabatetania alai.Badira ezkutuan ibiltzen dire-

  nak,burumakur, izuakjota,meha-txupean, zehar begiratuaz espa-zioan zehar dabiltzanak. Beldur-garrienak dira horiek.Badirabaitaespazioanikusiere

  egiten ez direnak, sumatu ere ez,besteen itzalakhaindirahandiak.Egunerokoan,hainbatesparru

  eta eremutan emakumeok iaespaziorikezdugulakontuzaha-rra da, berritzen ez dena; artean,kirolean,politikan, lanmunduan,literaturan.. Saiakeraezberdinak egiten ditugu espa-zioan gure presentzia nabarme-nagoa, ugariagoa, izandadin etahorren aurrean badira gogo txa-rrez ere begiratzen gaituztenak.

  Kaleanespaziozabalagoahar-tu nahian Batukada Feministadabil, emakumeak soilik partai-de.Helburuasinpleabezainhan-diada,espazioakokupatuzgoza-tzea, gure espazioa, gure goza-mena. Beraz, zure espazioanbarrena zoazela beraiekin topoegiten baduzu ez ezazu aipamendesatseginik, desegokirik, lekuzkanpokorik egin, dantza eginezgoza ezazu momentu horretangurea den espazioan.

  Liburutegiko Txokoa

  Apirilean irakurtzeko moduko proposamenak

  NOAUA! herri aldizkariarekinelkarlana hasi dugu. Txokohauda esaten ari garen era-kusgarri. Liburutegiko txokoa deitu-rikoatalhonihasieraemandiogu,nonhilean behin (momentuz) liburu etaikusentzunezkoezberdinakaholkatu-ko ditugun. Bernardo AtxagarenNevadako egunak, AnaMalagonenLasai, ez da ezer gertatzen eta JohnGreenen Bajo lamisma estrella diraapirilerako hautatu ditugun propo-samenak.

  Gainontzean, sarean jarraigaitza-kezue, helbide hauetan:Bloga: liburutegiak.blog.euskadi.net/usurbil/

  Twitter:@usurbib

  Facebook: Usurbilgo Sutegi Udal Liburutegia

  www.noaua.com: Komunitatea ata-leko gure txokoaren bitartez.

  Bernardo Atxagaren NevadakoegunakIdazlea, familialagun, 2007-2008ko ikasturte-an EE.BB.etakoNevadako Renohirianbizi izanzen.Hortik abiatzen da hasieran kronikaitxuraduenkontakizuna,bertakoego-naldiaren berri ematen baitigu egu-nerokoedoasterokobatbailitzan.Bai-napixkanakaberehaurtzarokoetagaz-tarokooroitzapenak tartekatuz doaz,etaamaieraaldera,denborangertua-go dituen esperientziak, gurasoenheriotza esaterako, kontatzen digu.Patxadaz irakurtzeko liburua, finean,bidaia kronika bat baino gehiago,barne kronika bat baita.

  Ana Malagonen Lasai, ez da ezergertatzenEgileak proiektudigitalen disei-nuan d iha rdulanean, blogariaktiboa ere bada(www.samuraita-s u n a . o r g ,www.lafabricadelascosas.org), etaorain, bere lehen liburua aurkezteradatorkigu. Liburua162mikroipuinez(orrialdeerdibatedogutxiagokoluze-ra dutenak) osatuta dago, gaurko-tasun handiko istorioak, hiri giroankokatuak, etaegunerokobizimodua-ri ironiazko begirada bat eskaintzendiotenak.Arinetagustura irakurtzenden liburua.

  John Greenen Bajo la mismaestrellaProtagonistak, binerabe, neska-mutilak; amanko-munean:minbizia.Galtzekodenbora-rik ez dutenez,bidaia bati ekingodiote; zenbait esperientzia xelebrebiziko dute, baita intentsitate han-diko besteren bat ere. Idazle ameri-karrak istorio bizia eta argia dakarki-gu:negarrabainogehiago,barreaera-gingodiguna;heriotzazbainogehia-go, bizitzaz diharduena. Gazte litera-tura hain gazte ez direnentzako ereerakargarria izan daitekeenaren fro-ga.

  Sutegi Udal Liburutegia

  Ika Mika atalerako idatziak gehienez 2.000 karaktere izango ditu. NOAUA!k ez du bere gain hartzen Ika Mika atalean adierazitako esanen eta iritzienerantzunkizunik. Ezizena ere onar daiteke, baina idatziaren egile den gizabanakoaren edo elkartearen IFK edo baliokidea egiaztatu eta gero.

  Zuzenean beste pertsona bati zuzenduta dagoenean, izen-abizenekin argitaratuko da ika-mikarako idatzia.Hurrengo alea: apirilak 30. Idatzia ekartzeko azken eguna: apirilak 28 (eguerdiko 11:00ak).

 • PIL-PILEAN 5570. zenbakia

  Hausnarketarako gazte topaketak

  Datorren oporraldia gogoetarako baliatuko duUsurbilgo Ernaik. Batetik, Altsasun antolatudiren Gazte Burutakzio Topaketekin bat egindute. Usurbilen ere topaketak antolatu dituzte apiri-laren 24 eta 25erako. Guztia, gazte erakundeak urteabete berri duen honetan.

  NOAUA! Urtea bete du Ernaik Usurbilen. Alda-keta urtea izan dahauUsurbilgo gaztemugimen-duarentzat, zer moduz egokitu da aldaketetara?Ernai Usurbil. Gazte Mugimendua bizi bizi dagoelaantzematen dugu. Gazte Asanbladan geroz eta gaz-te gehiagok parte hartzen dute, Akerran nahiz etaUsurbilgoGaztetxeanekintzaandanaegitendira, fes-tei begira ere gazte ezberdinak elkartzen gabiltza etaErnaik ere gure ekarpena egiten dugu gazte proble-matikariaurreegiteko.Gaztemugimenduapolikipoli-ki trinkotzenarida,egungosistemarieraikuntza ikus-pegitik aurre egingo dion gazte boterea osatuz.

  Burutakzioa ekimena antolatu da Altsasun.Zer eskainiko dute topaketok?Gazte Burutakzio Topaketak apirilaren 17, 18 eta19an Altsasun ospatuko dira eta berauek, Iparral-deko Aitzina eta Hegoaldeko Ernai gazte antola-kundeokelkarlaneanprestatuditugu.Bertan,borro-ka tresna ezberdinen gaineko jakintza teoriko nahizpraktikoak landuko ditugu, besteak beste, desobe-dientzia, taldeenmikropolitikak, komunikaziogerri-lla edota sormena bezalako edukiak jorratuko ditu-gularik. Honez gain, eskaintza kultural zabala eskai-niko du gazte burutakzioak, dokumentalak, antzer-kiak, hitzaldiak, kontzertuakHerritik herriaren