njohuri tأ« tanishme pأ«r prekshmأ«rinأ« e sektorit energjetik ... energjetik tأ«...

Download Njohuri tأ« tanishme pأ«r prekshmأ«rinأ« e sektorit energjetik ... energjetik tأ« Shqipأ«risأ« (kأ«rkesa

Post on 20-Jan-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Njohuri tNjohuri tëë tanishme ptanishme pëër prekshmr prekshmëërinrinëë e sektorit e sektorit energjetik tenergjetik tëë ShqipShqipëërisrisëë (k(këërkesa dhe oferta) nga rkesa dhe oferta) nga

  rreziqet klimaterikerreziqet klimaterike

  Dr Besim Islami Inxhinier Planifikimit Energjetik

  Drejtues i Ekipit për Inventarin e Gazrave Serrë Ekspert Energjetik në Ekipin e Zbutjes së Rreziqeve dhe Pasojave

 • 2

  Përmbajtja Hyrje

  Metodika Zona ujëmbledhëse e Lumit Mat Klima e tanishme Efekti i klimës në burimet ujore Ndryshimet e pritura

  Sektori energjetik Efektet e tanishme klimaterike në sektorin energjetik Efektet e pritura klimaterike në sektorin energjetik

 • 3

  Metodika Përzgjedhja e zonës ujëmbledhëse të Lumit Mat (ZULM) si shembull i një zone prioritare, vjen nga hartimi i skenarit alternativ për sektorin energjetik shqiptar (nga këndvështrimi i kërkesës dhe i ofertës së energjisë elektrike. Ekipi SNC po punon për përgatitjen e prekshmërisë së zonës ujëmbledhëse të Lumit Drin Identifikohen prirjet e tanishme të temperaturës, reshjeve dhe prurjeve duke llogaritur anomalitë stinore dhe vjetore nga mesataret afatgjata (1961-2000) Për të vlerësuar pasojat e ndryshimeve të mundshme të klimës, në lidhje me rritjen e temperaturave (kërkesa për energji elektrike), është përdorur modeli i prurjeve (oferta e energjisë elektrike)

 • 4

  Metodika Programi LEAP për hartimin e situatës fillestare dhe

  skenarëve alternativë për sektorin energjetik të Shqipërisë Skenari i situatës fillestare – masat e Qeverisë në kuadër të Dokumentit të Politikave për Sektorin Energjetik për periudhën afatshkurtër (deri në 2010) nuk zbatohen rigorozisht Ky skenar nuk merr në konsideratë efektin e ndryshimit të klimës për sektorin energjetik të Shqipërisë. Skenarët alternativë nënkuptojnë qëndrueshmërinë e zhvillimit të sektorit energjetik, në përgjithësi, dhe të sektorit të energjisë elektrike, në veçanti, duke zbatuar me rigorozitet dokumentin e politikave të sektorit energjetik deri në vitin 2010. Skenari alternativ përshkruan masat e tjera shtesë brenda vitit 2010 dhe për një periudhë më afatgjatë: 2010-2030. Skenari jep një përshkrim sasior të masave të përshtatjes.

 • 5

  Pasojat për konsumin e energjisë

  Skenari në situatën fillestare: Skenar që nuk merr në konsideratë pasojat e

  ndryshimit të klimës 1990 – 2025; Ana e kërkesës – kërkesa për energji ngrohjeje për

  hapësirat Numri i shkallëve të ngrohjes – ditë

  Zone No. No. of heating degree-days Shkodra 1692 Lezha 1451 Puka 2896 Kukes 2462 Tropoja 2594

 • 6

  Konsumi i energjisë nga familjarët Zhvillimi familjar energjia për ngrohje të hapësirave

  (MWh/vit)

  0

  5000

  10000

  15000

  20000

  25000

  30000

  35000

  40000

  45000

  50000

  55000

  60000

  65000

  70000

  75000

  Shkoder_Rural_Households Shkoder_Urban_Households

  0

  30000

  60000

  90000

  120000

  150000

  180000

  210000

  240000

  270000

  300000

  330000

  Shkoder_Rural_Households Shkoder_Urban_Households

 • 7

  Konsumi i energjisë nga familjarët Zhvillimi familjar energjia për ftohje të hapësirave

  (MWh/vit)

  0

  5000

  10000

  15000

  20000

  25000

  30000

  35000

  40000

  45000

  50000

  55000

  60000

  65000

  70000

  75000

  Shkoder_Rural_Households Shkoder_Urban_Households

  0

  1000

  2000

  3000

  4000

  5000

  6000

  7000

  8000

  9000

  10000

  11000

  12000

  13000

  14000

  Shkoder_Rural_Households Shkoder_Urban_Households

 • 8

  Pasojat për konsumin e energjisë Skenari alternativ: Skenar që merr në konsideratë pasojat e ndryshimit të klimës; Ana e kërkesës – kërkesa për energji ngrohjeje për hapësirat Ana e kërkesës – kërkesa për energji ftohjeje për hapësirat Numri i shkallëve të ngrohjes – ditë

  1999 2025 Shkodra 1692 1802 Lezha 1451 1546 Puka 2896 3047 Kukes 2462 2601 Tropoja 2594 2746

  Numri i shkallëve të ftohjes – ditë

  District 2000 2025 Shkodra 1692 1605 Lezha 1451 1376 Puka 2896 2780 Kukes 2462 2349 Tropoja 2594 2483

 • 9

  Pasojat për kërkesën për energji për ngrohje dhe ftohje të ambienteve

  Skenari alternativ:

  0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000

  100000 110000 120000 130000 140000 150000 160000 170000 180000 190000 200000 210000 220000

  Shkoder_Urban_Households with CC Effect Shkoder_Rural_Households with CC Effect Shkoder_Urban_Households Shkoder_Rural_Households

  0 500

  1000 1500

  2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500

  10000 10500 11000 11500

  12000

  Shkoder_Urban_Households with CC Effect Shkoder_Rural_Households with CC Effect Shkoder_Urban_Households Shkoder_Rural_Households

 • 10

  Pasojat për kërkesën për energji për ngrohje dhe ftohje të ambienteve

  Skenari alternativ:

  -52000

  -48000

  -44000

  -40000

  -36000

  -32000

  -28000

  -24000

  -20000

  -16000

  -12000

  -8000

  -4000

  0

  4000

  Shkoder Region_reduct ion of Space Heat ing Energy Demand (M Wh/year)

  Shkoder Region_increase of Space Cooling Energy Demand (M Wh/year)

 • 11

  j (ZULM)

 • 12

  Ndryshimet e pritura klimaterike Ngrohja e sistemit klimaterik është e pashmangshme, siç del qartë nga vrojtimet e rritjes së temperaturave globale mesatare të ajrit dhe oqeanit, shkrirja e borës dhe akullit dhe rritja e nivelit të ujit të detit (IPCC, 2007). Temperatura mesatare botërore e sipërfaqes së tokës është rritur me rreth 0,74°C gjatë 100 viteve të fundit (1906-2005). Kjo shifër është më e lartë se vlerësimi i bërë në vitin 2001 (0,6°C) për shkak të viteve të fundit që kanë qenë tejet të ngrohtë, ku 11 nga 12 vitet e fundit renditen në 12 vitet më të nxehta qysh prej kohës kur ka filluar mbajtja shënim e të dhënave klimaterike në kohët moderne, rreth vitit 1850. Parashikohet një ngrohje me rreth 0,2°C për secilën prej dy dekadave në vijim (IPCC, 2007).

 • 13

  Ndryshimet e pritura klimaterike Annual changes in temperature

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1990 2025 2050 2100year

  ch an

  ge (°

  C)

  annual changes in precipitation

  -20

  -15

  -10

  -5

  0 1990 2025 2050 2100

  year

  ch an

  ge (%

  )

  Changes in temperature, summer

  0 1 2 3 4 5 6 7 8

  1990 2025 2050 2100year

  ch an

  ge (°

  C) Changes in precipitation, summer

  -60

  -50

  -40

  -30

  -20

  -10

  0 1990 2025 2050 2100

  year

  ch an

  ge (%

  )

  !!!! Rritje e temperaturës dhe pakësim i reshjeve !!!!

  Rritja vjetore e temperaturës: 1, 2 dhe 4,1°C, përkatësisht, deri në 2025, 2050 dhe 2100

  !!!! mund të priten: dimra më të butë, pranvera më të ngrohta, vera dhe vjeshta më të nxehta dhe më të thata.

  Rënia e reshjeve vjetore: deri në 3%, 6,1% dhe 12,4%, përkatësisht, deri në 2025, 2050 dhe 2100

 • 14

  Sistemi energjetik i ShqipSistemi energjetik i Shqipëërisrisëë ((GWhGWh))

  0 250 500 750

  1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500 5750 6000 6250 6500 6750

  19 85

  19 86

  19 87

  19 88

  19 89

  19 90

  19 91

  19 92

  19 93

  19 94

  19 95

  19 96

  19 97

  19 98

  19 99

  20 00

  20 01

  20 02

  20 03

  20 04

  20 05

  20 06

  Import Small HPP Thermal Pow er Plants Hydro Pow er Plants

  2006

  Hydro Pow er Plants

  83.15%

  Import 15.00%

  Thermal Pow er Plants 1.32%

  Small HPP 0.53%

 • 15

  Sistemi energjetik i ShqipSistemi energjetik i Shqipëërisrisëë (GWh)(GWh)

  0

  500

  1000

  1500

  2000

  2500

  3000

  3500

  4000

  4500

  5000

  5500

  6000

  6500

  7000

  2003 2004 2005 2006

  Import New TPP_CCGT Fier TPP Bistrica Riv er Cascade Drini Riv er Cascade New HPP SHPP Mati Riv er Cascade

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  300

  350

  400

  450

  500

  550

  600

  650

  700

  750

  2003 2004 2005 2006

  Mati Riv er Cascade

 • 16

  y = -0.218x + 539.98 R2 = 0.0141

  0

  10

  20 30

  40 50

  60

  70

  80

  90 100

  110

  120 130

  140

  150 160

  170

  19 64

  19 66

  19 68

  19 70

  19 72

  19 74

  19 76