njohuri baze marketing

Download Njohuri Baze Marketing

Post on 09-Dec-2014

26.509 views

Category:

Business

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1. MARKETINGU PER BIZNESET E VOGLA

2. Cfare eshte MARKETINGU?

 • Marketingu eshte nje proces social dhe manaxherial nepermjet te cilit individet dhe grupet perftojne ate cka duan dhe kane nevoje permes krijimit, ofrimit dhe shkembimit te produkteve me vlere me te tjeret. - Profesor Philip Kotler,Manaxhimi i Marketingut, Botimi i 9 te.
 • Marketingu perfshin te gjitha aktivitetet e orientuara drejt kenaqjes se nevojave ose deshirave te konsumatoreve nepermjet shkembimit te mallrave dhe sherbimeve
 • Marketingu lidh konsumatoret me produktet- BH

3. Supozime te marketingut

 • Cilet jane konsumatoret tane ekzistues / potenciale?
 • Cilat jane nevojat e tyre aktuale / te ardhme?
 • Si mund ti kenaqim keto nevoja?
   • A mund te ofrojme nje produkt / sherbim qe konsumatoret do ta vleresonin?
   • A mund te komunikojme me konsumatoret tane?
   • A mund te japim nje produkt sherbimi konkurues?
 • Pse blejne konsumatoret nga ne?

4. Koncepti marketing

 • Zgjedhja dhe synimi i klienteve te pershtatshem
 • Pozicionimi i ofertes suaj
 • Nderveprimi me keta kliente
 • Kontrolli i forcave te tregut
 • Vazhdimesia e performances

5. Nje Marketing i Suksesshem duhet te jete:

 • P rofitable ( IP erfitueshem)
 • O ffensive (Me teperS ulmues, sesa ne pozita mbrojtese)
 • I ntegrated (iI ntegruar)
 • S trategic ( S trategjik, i orientuar nga e ardhmja)
 • E ffective ( E fektiv, te jape rezultate)
 • Hugh Davidson 1972

6. Procesi i manaxhimit te Marketingut

 • Analiza/Auditimi - ku jemi tani?
 • Objektivat - ku duam te jemi?
 • Strategjite - cila menyre eshte me e mira?
 • Taktikat - si do te arrijme aty ku duam?
 • (Zbatimi - Te arrijme atje ku duam!)
 • Kontrolli - Te sigurohemi qe kemi arritur ku duam

7. Pse eshte i nevojshem planifikimi i marketingut?

 • Te menduarit ne menyre sistematike per te ardhmen nga manaxhimi
 • Koordinim me i mire i perpjekjeve te kompanise
 • Zhvillimi i standarteve te performances (ecurise) me te mire per kontroll
 • Mprehja e objektivave dhe politikave
 • Pergatitja me mire per zhvillime te reja te papritura
 • Manaxheret kane nje sens te gjalle pjesemarrjeje

8. Kritikat e planifikimit te marketingut

 • Planet formale mund te kalohen shpejt nga ngjarjet
 • Elementet e planit mund te mbahen te fshehta pa aresye
 • Ka distance midis manaxhereve te larte dhe manaxhereve zbatues
 • Planit i nevojitet nje nen-skeme veprimesh

9.

 • Te veproje si nje harte rrugore
 • Te asistoje ne kontrollin e manaxhimit dhe monitorimin e zbatimit te strategjise
 • Te informoje pjesemarresit e rinj ne planin e rolit dhe funksionit te tyre
 • Te siguroje burimet per zbatimin e planit
 • Te stimuloje te menduarit dhe te perdore me mire burimet

Objektivat e planit te marketingut 10.

 • Te caktoje pergjegjesite, detyrat dhe afatet kohore
 • Te ndergjegjesoje per problemet, shanset dhe kercenimet
 • Informacioni kryesor i marketingut mund te kete munguar
 • Nese procesi i zbatimit nuk kontrollohet me kujdes nga manaxheret, atehere plani nuk ka vlere!

Objektivat e planit te marketingut (vazhdim) 11. Shenime te kujdesshme per planifikimin efektiv

 • Mos besoni verberisht ne llogaritjet matematikore dhe statistikore. Perdorni edhe gjykimin tuaj.
 • Asnjehere mos supozoni qe tendencat e kaluara mund te shfrytezohen gjithnje ne te ardhmen
 • Nese nxirrni konkluzione nga te dhenat statistikore, sigurohuni qe diapazoni i ketyre te dhenave eshte i madh sa cduhet

12. Probleme te planifikimit te sjelljes

 • Jo manaxhueshmeria e Planifikimit: rezistence dhe jo bahkepunim nga manaxheret gjate planifikimit
 • Frika e pasigurise ne planifikim: mungese komforti ne aktivitetet planifikuese
 • Interesat politike ne planifikimin e aktiviteteve : marreveshjet per burimet, percaktimi i kerkesave dhe shmangia e konsensusit
 • planifikimi i shmangies: pershtatje me teper sesa angazhim ne planifikim

13. Korniza Standarte e Planifikimit

 • Analiza - ku jemi tani ?
 • Objektivat - ku duam te arrijme?
 • Strategjite - cila eshte rruga me e mire?
 • Taktikat - si do ta sigurojme arritjen aty ku duam?
 • Kontrolli - a jemi ne rrugen e duhur?

14. Cfare ben Marketingu?

 • Mat pulsin e tregut
 • Pergatit plane veprimi te qendrueshme
 • Zbaton dhe meson gjate rruges.
 • Perserit cdo gje nga e para!

15. Tregu i LireMjedisi Makro Vendi i Tregut Kompania Socio-Ekonomik/Politik/ Ambjental / Ligjor/ Rregullator/ Teknologjik KanaletKonsumatoretKonkurrentet

 • Fuqite kundrejt Dobesive
 • 4 P-te/ Marketingu miks
 • Kostot
 • Organizimi/
 • Aftesia

Goditjet" Ndryshimet " Kercenimet Shanset E kontrollueshmeE InfluencueshmeE pakontrollueshme

 • Ndermarrja juaj operon ne nje mjedismbi te cilin ka nivele te ndryshme kontrolli
 • Objektivi juaj eshte te parashikoni ato ngjarje qe nuk mund ti kontrolloni dhe te influenconi ne ato qe mundeni ne avantazhin tuaj.

Per ta bere nje gje te tille duhet te analizoni mjedisin vazhdimisht 16. Qarku i Tregut

 • Bleresit kane nevoje per dicka, shkojne ne dyqan, e blejne dhe e perdorin
 • Shitesit projektojne produkte, i prodhojne ato, i shesin dhe (shpeshhere) i sherbejne ato

Shkembimi Projekton Prodhon Shet Sherben 1 4 2 3 Cikli i Bleresit TREGU Cikli i shitesit Blen Perdor Ka nevoje Shkon ne dyqan 1 2 4 3 Shitesi Bleresi 17. Tregjet konkurues Konkurenca krijon zgjedhje per konsumatoret, por edhe per shitesit. Cilin treg dhe / ose segment te synojme? Kompania Konkurenti #1 Konkurenti #2 Bleresi #1 Bleresi #2 Bleresi #3 Bleresi #4 Bleresi #5 Bleresi #N Kush do te bleje dhe nga kush? Tregje te tjere Projekton Prodhon Shet Sherben Blen PerdorKa nevoje Shkon ne dyqan Blen PerdorKa nevoje Shkon ne dyqan Blen PerdorKa nevoje Shkon ne dyqan Blen PerdorKa nevoje Shkon ne dyqan Blen PerdorKa nevoje Shkon ne dyqan Blen PerdorKa nevoje Shkon ne dyqan Projekton Prodhon Shet Sherben Projekton Prodhon Shet Sherben 18. Strategjite e Tregut Produkte te Reja Produktet AktualeProdukte te Modifikuara 3. Strategjia e Zhvillimit te Produktit 1. Strategjia e Penetrimit te Tregut (Diversifikimi i Plote) 2. Strategjia e Zhvillimit te Tregut Tregje te Reja Tregjet Aktuale Segmente te Reja Risk i RriturInvestim i Rritur 19. Nga Metoda e Prodhimit & Shitjeve drejt Metodes seMarketingut !

 • Metoda e Shitjeve
 • Synon kenaqjen e
 • nevojave te shitesit
 • Metoda e Prodhimit
 • Synon shitjen e asaj
 • cka mund te prodhohet
 • Metoda e Produktit
 • Synon ne permiresimin
 • e produktit
 • Metoda e Marketingut
 • Synon ne kenaqjen
 • e nevojave te
 • konsumatorit
 • Synon prodhimin e asaj
 • cka mund te shitet
 • Synon ne permiresimin
 • e mjeteve per te kenaqur
 • nevojat e konsumatorit

20. JuNUKmund te mbijetoni pa konsumatoret.Fokusi te konsumatoret eshteDOMOSDOSHMERI !

 • Ne tregun e lire, konsumatori eshte Mbret
 • Viheni veten tuaj ne pozicionin e konsumatorit
 • Ju duhet te kuptoni perfitimet qe sjell produkti juaj te konsumatori
 • Shisni bazuar ne nevojat e konsumatorit, dhe jo ne vecorite e produktit tuaj
 • Kenaqesia vjen si rezultat i plotesimit te nevojave

21. Cfare nenkupton Orientimi Konsumator ne detyrat e perditshme? Njohurite Aftesite Qendrimet Impakti Veshtiresia SJELLJA 22. Vendimet Baze te Marketingut

 • Cfare do te ofrojme?
 • Kujt do tia ofrojme?
 • Me cfare cmimi?
 • Si ta fitojme tregun?
 • Si te organizojme ekipet e shitjes?

23. Marketingu per Bizneset e Vogla NMV & MjedisiMarketing Kerkimi i Tregut Tregu i Synuar Profili i Konsumatorit PlaniMarketingPromovimi & Reklamimi CmimiVendi Produkti Konsumatori Mjedisi Parashikimi i Shitjeve & Shitjeve Sjellja Konsumatore dheProcesi i Blerjes Variablat e Vendimarrjes (4 P-te) Planifikimi 24. Ceshtjet Kryesore te Trainimit

 • Marketingu per Bizneset e Vogla
 • Tregu i Synuar
 • Profili i Klientit
 • Kerkimi i Tregut
 • Produkti
 • Vendi
 • Cmimi
 • Promocioni
 • Reklama
 • Plani i Marketingut

25. Cfare eshte Tregu?