njemaČki jezik i knjiŽevnost - uniri

of 55/55
NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST IZVEDBENI PLANOVI ( zimski semestar ) ak. god. 2015/2016 I SEMESTAR Uvod u studij njemačke književnosti Jezične vježbe I Gramatičke vježbe njemačkog jezika I Uvod u znanstveni rad III SEMESTAR Poslijeratna književnost Morfologija njemačkoga jezika Jezične vježbe III Seminar iz poslijeratne književnosti Pismeni izraz Rad na tekstovima II V SEMESTAR Njemačka klasika Leksikologija i leksikografija Jezične vježbe V Komunikacijski stilovi Djela švicarskih autora Hrvatski jezik

Post on 08-Nov-2021

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Microsoft Word - IP- preddipl. naslovnicaI SEMESTAR 
Jezine vjebe I 
Uvod u znanstveni rad 
 
 
S V E U I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci
Sveuilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska
tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: [email protected] mrene stranice: http://www.ffri.uniri.hr
MB: 3368491 OIB: 70505505759 R: 2360000-1101536455
IZVEDBENI PLAN
I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Uvod u studij njemake knjievnosti 
Studij BA 
Semestar 1 
Nastavno optereenje (P+S+V) 30+0+0 
Vrijeme i mjesto odravanja nastave srijedom od 12:15 14:00 sati/ prostorija 138 
Mogunost izvoenja na stranom jeziku Doc.dr.sc. Petra agarŠostari 
Nositelj kolegija / 
Kabinet 510 
Vrijeme za konzultacije sri.: 10:00 – 12:00 sati, te prema dogovoru 
Telefon 265 652 
SADRAJ KOLEGIJA
Kolegij  je  koncipiran  kao  pregled  razvoja,  postignua  i  podrijetla  znanosti  o  knjievnosti.  Polazište  je  pregleda  u  leksikom  odreenju pojma knjievnosti. Obratit e se panja na metode i predmete s kojima operira znanost o knjievnosti kao i na osobitosti  knjievne komunikacije i produkcije. S povijesnog i sustavnog aspekta promotrit e se knjievnost u odnosu na kulturu.  
Kroz klasifikaciju knjievnosti  i obrazloenje  trijade knjievnih vrsta  (1. Lirika: osnovne vrste, versifikacija, metrika; 2. Epika:  osnovne  odlike  strukturne  analize/teorija  pripovijedanja,  osnovne  vrste;  3.  Drama:  osnovne  vrste,  osnovni  pojmovi  strukturne  analize)  obrazloit  e  se  i  funkcija  knjievnoznanstvene  interpretacije,  te  problem  klasifikacije  pojedinih  knjievnih  razdoblja  i  smjerova  kroz  povijest.  Uz  pregled  povijesti  knjievnosti  (od  germanskog  pjesništva  do  suvremene  literature  s  naglaskom  na  razdoblja: klasika  i romantika, 17861832; «Mlada Njemaka”/Junges Deutschland,18301848; realizam  i naturalizam, 18501890;  Beka Moderna/”Wiener Moderne” i ekspresionizam, 18801910) panja se usmjerava i na povijesnokulturološki aspekt u kojemu  knjievnost nastaje.
OEKIVANI ISHODI KOLEGIJA
 oblikovati intertekstualna i interdisciplinarna stajališta naspram pojedinih razdoblja njemake knjievnosti 
NAIN IZVOENJA NASTAVE (oznaiti aktivnost s „x“)
Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad X  X 
Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo
III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA
Pohaanje nastave 0,75  (22,5h)   
Kontinuirana provjera znanja 2    
UKUPNO   100 
Ope napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajui broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogunost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)
Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova steenih tijekom nastave i na završnome ispitu odreuje se konana ocjena prema sljedeoj raspodjeli:
OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ
5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova
4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova
3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova
2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova
2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova
1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova
1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova
IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA
Gegenwart. Königsstein, 1984. 
IZBORNA LITERATURA
1. Karl W. Bauer, K.W. (Hrsg): Grundkurs Literatur und Medienwissenschaft Primarstufe, München, 1995.  2. mega, V.: Methoden der deutschen Literaturwissenschaft, Frankfurt M.,1970.  3. Škreb, Z./Stama, A.: Uvod u knjievnost. Zagreb, 1989.  4. Zimmer, D.E.: Die Bibliothek der Zukunft. Text und Schrift in den Zeiten des Internet, Hamburg, 2000.  5. Kayser,W.: Das sprachliche Kunstwerk (Auszüge). Eine Einführung in die Literaturwissenschaft.  München, 1968. 
Literatura se na nastavi nadopunjuje. 
V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAANJE NASTAVE
Studenti su duni prisustvovati predavanjima i aktivno sudjelovati u diskusijama. U obveze studenata ulaze i pismeni i usmeni ispit.  Poloen pismeni ispit je preduvjet za pristupanje usmenom ispitu. 
NAIN INFORMIRANJA STUDENATA
Studenti e se informirati na satu i putem oglasne ploe kraj kabineta. O nainu informiranja bit e pomno obaviješteni na poetku  ili na kraju svakog sata 
KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA
NAIN POLAGANJA ISPITA
Studenti polau pismeni  i usmeni  ispit. Studenti usmenom  ispitu pristupaju nakon poloenog pismenog  ispita. Studenti  su duni  proitati dva primarna djela knjievnika njemakog govornog podruja, a s popisa kojeg  e studenti dobiti na prvom nastavnom  satu.  
OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE
Svako neovlašteno preuzimanje  tuega  teksta bez navoenja  izvora  smatra  se  intelektualnom kraom  i podlono  je  sankcijama  predvienim vaeim aktima! 
ISPITNI ROKOVI
Proljetni 30.3.2016. u 10.00 sati  
izvanredni
Ljetni
7. i 14.9. u 10.00 sati 
VI. POETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME
1.  Geschichte der Germanistik und die Frage: “Was ist Literaturwissenschaft?”  Arbeitstechniken in der Literaturwissenschaft  Gattungen und die Gattungstheorie 
2.  Poetik und Rhetorik/ Grundlagen der Textproduktion und des Textverstehens 
3.  Text und Textanalyse 
5.  Epochenproblematik und Literaturgeschichtsschreibung  Humanismus und Reformation (1470/801600)  Barock (16001700)  Rokoko, Empfindsamkeit (16701780) 
6.   Aufklärung,    Sturm und Drang (17201785; 17671785/90) 
7.   Klassik (17861805)  Romantik (17981830) 
8.   Biedermeier (18151850)   Junges Deutschland (18301850) 
9.   Realismus (18501890)   Naturalismus (18801900) 
10.   Stilpluralismus 
14.   Wiederholung/Diskussion 
   
S V E U I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci
Sveuilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska
tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: [email protected] mrene stranice: http://www.ffri.uniri.hr
MB: 3368491 OIB: 70505505759 R: 2360000-1101536455
IZVEDBENI PLAN
I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Gramatike vjebe I Studij B. A. Njemaki jezik i knjievnosti Semestar 1. - zimski Akademska godina 2015/2016 Broj ECTS-a 3 Nastavno optereenje (P+S+V) 0+0+30 Vrijeme i mjesto odravanja nastave pon. 10.15-12.45 (grupa A) i 12.15-13.45 (grupa B) u prostoriji 504 Mogunost izvoenja na stranom jeziku Izvodi se na njemakom jeziku Nositelj kolegija Maja Barac
Kabinet 508 Vrijeme za konzultacije srijedom 12.00-13.30
Telefon 265-656 e-mail [email protected]
Suradnik na kolegiju ------- Kabinet
Vrijeme za konzultacije Telefon
SADRAJ KOLEGIJA
Opis predmeta (što je gramatika i koja je njezina uloga u jeziku i u studiju stranog jezika); razlika izmeu pojmova Wortart i Wortklasse; promjenjive i nepromjenjive vrste rijei; finitni i infinitni glagoli; pravilni i nepravilni glagoli; glagolska vremena (prezent, preterit, perfekt, pluskvamperfekt, futur I i II); djeljivi i nedjeljivi glagoli; povratni glagoli; pomoni i modalni glagoli; sintaktiki kriteriji glagola (predikatni odnos, odnos prema subjektu, odnos prema objektu, odnos izmeu subjekta i objekta, valentnost); rekcija (reiner Kasus, Präpositionalkasus); odreivanje pojma sintagme s funkcionalnim glagolima; glagolsko stanje (aktiv, pasiv, parafraziranje pasiva); glagolski nain (indikativ, konjunktiv, imperativ); neupravni govor
OEKIVANI ISHODI KOLEGIJA
NAIN IZVOENJA NASTAVE (oznaiti aktivnost s „x“)
Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad
Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Vjebe x
III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA
POHAANJE NASTAVE 0,75 AKTIVNOST U NASTAVI 1,0 40 KOLOKVIJI 1,25 60 UKUPNO 3 100
Ope napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajui broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogunost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)
Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova steenih tijekom nastave i na završnome ispitu odreuje se konana ocjena prema sljedeoj raspodjeli:
OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ
5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova
4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova
3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova
2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova
2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova
1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova
1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova
IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA
IZBORNA LITERATURA
1. Dreyer-Schmitt (2003). Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. München: Verlag für Deutsch
V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAANJE NASTAVE
Studenti moraju biti prisutni na najmanje 70% nastave. Ukoliko nisu prisustvovali na 70% nastave gube pravo na potpis i ocjenu te moraju ponoviti kolegij. U sluaju due bolesti, obavezni su prikazati lijeniku potvrdu (u roku od dva tjedna nakon izostanka). Ako nisu bili na nastavi, moraju se informirati o nastavi s koje su izostali, te o domaoj zadai koju trebaju izvršiti za sljedei sat. To mogu uiniti kod kolega ili kod profesora na konzultacijama, odnosno putem e-maila. Ako student ne izvrši domau zadau, odbit e mu se bodovi. Ako student ne poloi kolokvij ili iz opravdanih razloga ne pristupi kolokviju, ima pravo na popravni kolokvij.
NAIN INFORMIRANJA STUDENATA
Studenti e redovno biti informirani na nastavi i putem oglasne ploe, a u sluaju izostanka, mogu se obratiti nastavniku za vrijeme konzultacija ili putem e-maila.
KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA
Studenti mogu kontaktirati nastavnika nakon nastave, za vrijeme konzultacija, te putem e-maila.
NAIN POLAGANJA ISPITA
U sklopu ovog kolegija studenti trebaju stei teorijska znanja iz gramatike dok e se usvojenost primjene gramatike provjeravati u sklopu kolegija Jezine vjebe. Na kolokvijima se provjerava teoretsko znanje, a na ispitu iz Jezinih vjebi II primjena gramatikih injenica što se vjeba na nastavi iz Jezinih vjebi I i II.
OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE
Studenti moraju aktivno sudjelovati na nastavi. Pristupanje kolokvijima je obvezno. Svako neovlašteno preuzimanje tuega teksta bez navoenja izvora smatra se intelektualnom kraom i podlono je sankcijama predvienim vaeim aktima!
ISPITNI ROKOVI
Proljetni izvanredni
Jesenski izvanredni
VI. POETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME
05.10.2015. Einführung: Überblick über den Lehrstoff; Arbeitsmethodologie, Literatur
12.10.2015. Einweisung in die Terminologie, Wortarten und Wortklassen, Einteilung der Verben, Valenz
19.10.2015. Morphologische Kriterien des Verbs, Konjugation, Person u. Numerus, Kongruenz und Synesis 26.10.2015. Tempora: Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt (Bildung und Gebrauch der Tempora)
02.11.2015. Futur I, Futur II, Konjugation der Mischverben, Mischtypen von regelmäßiger Konjugation
09.11.2015. Unregelmäßige Verben, zusammengesetzte Verben
16.11.2015. 1. Zwischenprüfung 23.11.2015. Infinite Verbformen 30.11.2015. Syntaktische Kriterien des Verbs, Rektion der Verben (reiner Kasus, Präpositionalkasus) 07.12.2015. Reflexive Verben 14.12.2015. Funktionsverbgefüge, Hilfsverben 21.12.2015. Passiv (Vorgangs- u. Zustandspassiv; Passivparaphrasen; Passiv mit Modalverben) 11.01.2016. Konjunktiv, Konditional I und II, Gebrauch des Konjunktivs, Indirekte Rede 18.01.2016. Imperativ: Bildung und Gebrauch, Paraphrasen 25.01.2016. 2. Zwischenprüfung
S V E U I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci
Sveuilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska
tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: [email protected] mrene stranice: http://www.ffri.uniri.hr
MB: 3368491 OIB: 70505505759 R: 2360000-1101536455
IZVEDBENI PLAN
I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Jezine vjebe I Studij Preddiplomski studij Njemakoga jezika i knjievnosti Semestar 1. Akademska godina 2015./2016. Broj ECTS-a 4 Nastavno optereenje (P+S+V) 0+60+0
Vrijeme i mjesto odravanja nastave Maršani: utorak 16.15-17.45 (grupa A) i 18.15-19.45 (grupa B) u 205 Barac: etvrtak 10.15-11.45 (grupa A) i 12.15-13.45 (grupa B) u 504
Mogunost izvoenja na stranom jeziku ne Nositelj kolegija Manuela Svoboda
Kabinet 508 Vrijeme za konzultacije prema rasporedu i nakon nastave
Telefon 265-657 e-mail [email protected]
Vrijeme za konzultacije prema rasporedu i nakon nastave Telefon 265-656
e-mail [email protected] Suradnik na kolegiju Dario Maršani
Kabinet 508 Vrijeme za konzultacije prema dogovoru i nakon nastave
Telefon 265-657 e-mail [email protected]
II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA SADRAJ KOLEGIJA
Metodiki rad s autentinim i aktualnim novinskim i dr. lancima, te vjebanje usmenog i pismenog izraavanja s ciljem usvajanja odreenih jezinih kompetencija. U nastavi se nee teoretski obraivati gramatika njemakog jezika, ve demonstrirati na tekstovima te uvjebavati dodatnim zadacima.
OEKIVANI ISHODI KOLEGIJA
Student usavršava specifine kompetencije opisane u jezinom porfoliju Europske unije pod B1 te stjee kompetencije i znanja opisane pod B2. Nakon odslušanog kolegija student e moi:
- sluiti se jednojezinim rjenikom, što znai da e samostalno moi sastaviti listu rijei i izraza relevantnih za pojedini tekst, odnosno temu
- interpretirati zadani tekst na poznatu temu, tj. ukratko prepriati tekst, objasniti kljune pojmove u tekstu te navesti primjer iz vlastitog iskustva
- primijeniti steeno znanje (vokabular i gramatika pravila) u razgovorima i u diskusijama vezanim za teme koje su mu poznate, za koje se zanima ili koje se odnose na svakodnevnicu, što e pokazati primjerenim izborom rijei i izraza, te korištenjem pravilnih gramatikih konstrukcija u usmenom izrazu
- izraditi saetak zadanog teksta kako bi demonstrirao da moe razlikovati bitne od sporednih informacija u tekstu primijeniti steeno znanje (vokabular, gramatika pravila, trodjelna struktura) tako što e napisati sastavak od 200 rijei na poznatu temu.
NAIN IZVOENJA NASTAVE (oznaiti aktivnost s „x“)
Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad
Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Vjebe x
III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA
Pohaanje nastave 1,5 Glosar 0,5 15 Domaa zadaa 0,25 10 Sastavci 1,0 45 Lektira 0,75 30 UKUPNO 4 100
Ope napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajui broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogunost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)
Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova steenih tijekom nastave i na završnome ispitu odreuje se konana ocjena prema sljedeoj raspodjeli:
OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ
5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova
4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova
3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova
2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova
2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova
1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova
1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova
IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA
IZBORNA LITERATURA
V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAANJE NASTAVE
Studenti moraju pohaati najmanje 70% nastave. Ukoliko prisustvuju na manje od 70% nastave NEMAJU pravo na potpis i moraju PONAVLJATI kolegij. U sluaju DUE bolesti, obavezni su prikazati lijeniku potvrdu (u roku od dva tjedna nakon izostanka). Ako nisu bili na nastavi, moraju se informirati o nastavi s koje su izostali, te o domaoj zadai koju trebaju izvršiti za sljedei sat. To mogu uiniti pitajui kolege ILI dolaskom na konzultacije odnosno kontaktirajui profesora emailom. Pravo na potpis i ocjenu stjeu nakon izvršavanja SVIH obaveza kod OBA predmetna profesora i profesora koji dri lektiru!
NAIN INFORMIRANJA STUDENATA
Studenti e redovno biti informirani na nastavi i putem oglasne ploe, a u sluaju izostanka, mogu se obratiti nastavniku za vrijeme konzultacija ili putem e-maila.
KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA
NAIN POLAGANJA ISPITA
OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE
Studenti moraju samostalno pripremiti zadane novinske i dr. lanke i literarne tekstove (glosar s nepoznatim rijeima iz jednojezinog i po potrebi dvojezinog rjenika, a usvajanje novog vokabulara provjerit e se tijekom nastave, saetak teksta i dr., a po naputku nastavnika), te samostalno nakon obrade svake teme, tj. jednom mjeseno, na satu pisati sastavak na zadanu temu. Teorijska znanja iz gramatike trebaju stei samostalnim uenjem i u okviru kolegija Gramatike vjebe. Studenti tijekom semestra moraju proitati 3 knjige po vlastitom izboru iz zadanog popisa lektire te o proitanom
referirati po 100 stranica iz pojedine knjige (ukupno 300 stranica). Pritom e se prvenstveno provjeravati usvojenost vokabulara, razumijevanje proitanog i sposobnost prepriavanja sadraja vlastitim rijeima, te prevoenje kratkog dijela teksta s njemakog na hrvatski jezik. Studenti mogu odgovoriti lektiru do kraja mjeseca veljae. Obzirom da je odraena lektira uvjet za dobivanje potpisa i ocjene iz kolegija Jezine vjebe I, studenti koji ovu obavezu NE IZVRŠE do kraja veljae, nemaju pravo na potpis i ocjenu te moraju PONAVLJATI kolegij. Jednom mjeseno se piše sastavak NA SATU. Ukoliko student upravo taj dan NIJE na satu i ne piše sastavak duan je infomirati se o temi sastavka i isti dostaviti osobno ili emailom u roku od TJEDAN DANA, tj. najkasnije dan prije odravanja slijedeeg sata. Sastavci koji se predaju kasnije, nee se prihvatiti! Ako student ne izvrši domau zadau, odbit e mu se bodovi.
Svako neovlašteno preuzimanje tuega teksta bez navoenja izvora smatra se intelektualnom kraom i podlono je sankcijama predvienim vaeim aktima!
ISPITNI ROKOVI
Proljetni izvanredni
Jesenski izvanredni
VI. POETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME
6.10.2015 Einführung: Überblick über den Lehrstoff, Arbeitsmethodologie (Maršani)
9.10.2015 Einführung: Überblick über den Lehrstoff, Arbeitsmethodologie (Barac)
13.10.2015
16.10.2015
27.10.2015
30.10.2015 Wie man in Deutschland wohnt Grammatikübungen/Wortschatzübungen (Barac)
03.11.2015 Studieren in Deutschland -Schreibübungen (Maršani)
06.11.2015 Wohngemeinschaften Grammatikübungen/Wortschatzübungen (Barac)
10.11.2015 Stipendien/BaföG/Studentenjobs - Schreibübungen (Maršani)
4.12.2015 Liebe und Partnerschaft Grammatikübungen/Wortschatzübungen (Barac)
8.12.2015
11.12.2015 Wassermangel in der Welt Grammatikübungen/Wortschatzübungen (Barac)
15.12.2015 2. Aufsatz (Maršani)
23.12.2015
15.01.2016 Konsumgesellschaft Grammatikübungen/Wortschatzübungen (Barac)
22.01.2016
26.01.2016 3.Aufsatz (Maršani)
29.01.2016 Gesunde Ernährung Grammatikübungen/Wortschatzübungen (Barac)
S V E U I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci
Sveuilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska
tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: [email protected] mrene stranice: http://www.ffri.uniri.hr
MB: 3368491 OIB: 70505505759 R: 2360000-1101536455
IZVEDBENI PLAN
I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU / Basis Informationen über den Kurs
Naziv kolegija / Kurstitel Uvod u znanstveni rad/ Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten
Studij / Studium njemaki jezik i knjievnost, preddiplomski/ BA - Deutsche Sprache und Literatur
Semestar I Akademska godina 2015/ 16 Broj ECTS-a 3 Nastavno optereenje (P+S+V) 0+30+0 Vrijeme i mjesto odravanja nastave / Zeit und Ort des Unterrichts S 902
Mogunost izvoenja na stranom jeziku / Möglichkeit die Leistung in einer Fremdsprache zu erbringen
Unterrichtssprache: Deutsch
Vrijeme za konzultacije siehe Büroaushang Telefon 0958138874
e-mail [email protected] Suradnik na kolegiju
Kabinet Vrijeme za konzultacije
II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA / Detaillierte Beschreibung des Kurses SADRAJ KOLEGIJA / Kursinhalt
Die Lehrveranstaltung gibt eine grundlegende Einführung in die verschieden Bereiche und Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens im akademischen Kontext. Dies umfasst Reflektionen zum Wissenschaftsbegriff und seinem historischen Wandel, wissenschaftliche Recherche und Textproduktion, sowie Textanalyse. OEKIVANI ISHODI KOLEGIJA / Ziele des Kurses (Erwartete Ergebnisse des Kurses)
Ziel der Lehrveranstaltung Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten ist es, den Studierenden die Grundkenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln, die sie für ihr Studium und eine Tätigkeit im (internationalen) Wissenschaftsbetrieb benötigen. Die Studierenden lernen die Methoden und Werkzeuge wissenschaftlicher Recherche kennen und erwerben die Grundlagen zum Verfassen wissenschaftlicher Texte. Dabei sollen u.a. folgende Fragen beantwortet werden: Was unterscheidet einen wissenschaftlichen Text von anderen Textsorten? Wozu brauchen wir wissenschaftliche Standards und in welchem Zusammenhang sind sie anzuwenden? In welchem historischen Kontext sind die zeitgenössischen Regeln wissenschaftlichen Arbeitens zu betrachten? Welche Recherchemöglichkeiten gibt es in Bibliotheken, Archiven und Datenbanken im Zeitalter digitalisierter Wissenssammlung? Des Weiteren wird auf die spezifischen Anforderungen sprach- und literaturwissenschaftlichen Arbeitens eingegangen, sowie ein Überblick über die Methodik der Textanalyse gegeben. Durch Referate lernen die Studierenden sich in einem akademischen Kontext zu präsentieren.
NAIN IZVOENJA NASTAVE (oznaiti aktivnost s „x“) / Kurstyp (Art der Durchführung)
Predavanja/ Vorlesung (Vortrag)
x Terenska nastava/
Feldforschung Laboratorijski rad/
III. SUSTAV OCJENJIVANJA/ Notensystem
Punkte MAX BROJ BODOVA/
0,6 20
0,6 20
Zwischenprüfung 0,6 20 Seminararbeit 0,6 20 UKUPNO / Total 3 100
Ope napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajui broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogunost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)
Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova steenih tijekom nastave i na završnome ispitu odreuje se konana ocjena prema sljedeoj raspodjeli:
OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ
5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova
4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova
3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova
2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova
2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova
1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova
1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova
IV. LITERATURA
OBVEZNA LITERATURA/ Pflichtlektüre 1. Materialien und Kopiervorlagen, die zu Beginn des Semesters ausgeteilt werden (wissenschaftliche Artikel, aktuelle Beiträge aus Der Standard, Die Presse, FAZ, Süddeutsche Zeitung, DIE ZEIT, Radiobeiträge, Onlineressourcen etc.) 2. Primärliteratur: - KANT, Immanuel: „Was ist Aufklärung“. In: ROTHMANN, Kurt (Hrsg.): Die Deutsche Literatur. Ausgewählte Texte. Stuttgart: Reclam 1999. - HORKHEIMER Max und ADORNO, Theodor W.: „Die Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente.“ Frankfurt am Main: S. Fischer 2010. 3. Sekundärliteratur: - ARNOLD, Heinz Ludwig und DETERIN, Heinrich (Hrsg.): „Grundzüge der Literaturwissenschaft“. München: dtv 2003 - ECO, Umberto: „Wie man eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibt.“ 12. Aufl. Heidelberg: C.F. Müller Verlag 2007. - YOMB, May: Wissenschaftliches Arbeiten. Eine Anleitung zu Techniken und Schriftform. Stuttgart: Reclam 2010. - Leitfaden. Standards des Wissenschaftlichen Arbeitens. Filozofische Fakultät Rijeka, Abteilung für Germanistik, 2013. (Prüfungsrelevante Auszüge aus der Pflichtlektüre, werden im Laufe des Kurses ausgehändigt)
IZBORNA LITERATURA/ Wahllektüre 1. Sekundärliteratur: - EAGLETON, Terry: „Einführung in die Literaturtheorie“. (4. Aufl.) Stuttgart: Metzler 1997. - DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft (Hg.): „Sicherung Guter wissenschaftlicher Praxis. Empfehlungen der Komission ,Selbstkontrolle in der Wissenschaft’.“ Wenheim: WILEY-VCH Verlag, 2013. - JELE, Harald: „Wissenschaftliches Arbeiten in Bibliotheken. Einführung für StudentInnen.“ München/ Wien: R. Oldenbourg Verlag 1999. - KARMASIN, Matthias und RIBING, Rainer: „Die Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten. 7. Aufl., Facultas Verlag 2013. 2. Primärliteratur Zur vertiefenden Relflektionen werden wir im Kurs Auszüge aus Peter Sloterdijks «Anleitung zum Menschenpark», Robert Musils «Der Mann ohne Eigenschaften» u.a. lesen.
V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU/ Zusatzinformationen zum Kurs POHAANJE NASTAVE/ Anwesenheit
Sie haben die Möglichkeit 3x unentschuldigt zu fehlen; für jede weitere Abwesenheit benötigen Sie eine Entschuldigung (ärztliches Attest) Abgabetermine sind unbedingt einzuhalten. Zu spät abgegebene Texte werden nicht korrigiert und gelten als fehlend (=keine Prozent) NAIN INFORMIRANJA STUDENATA/ Zur Info
Studierende erhalten zusätzlich zur Information während der Lehrveranstaltungen weitere Hinweise per Mail und via Mudri.
KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA/ Kontaktinformation Dozentin
[email protected]
Svako neovlašteno preuzimanje tuega teksta bez navoenja izvora smatra se intelektualnom kraom i podlono je sankcijama predvienim vaeim aktima! / Plagiatinfo
ISPITNI ROKOVI/ Prüfungstermine
Jesenski/ Herbst izvanredni
VI. POETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOENJA NASTAVE (POPIS TEMA) Begninn und Ende des Unterrichtsplanes (Themenliste)
DATUM NAZIV TEME/ Themen
(Unterrichtseinheit) Einführung in die Lernveranstaltung: Organisatorisches, Inhalt, Verfahren, Ziele, Prüfungsmodalitäten, Benotungskriterien
UE 2- UE 3 MODUL 1: Der Wissenschaftsbegriff: Einführung und Grundlagen, Geschichte
UE 4- UE 6 MODUL 2: Wissenschaftliche Recherche: Onlinerecherche, Bibliothekskunde etc.
UE 7- UE 10 MODUL 3: Wissenschaftliche Texte: Textsortenanalyse und Definitions, Technik des Exzerpierens, Textproduktion (Aufbau, Struktur, Layout, Themenwahl), Zitieren und Plagiat etc.
UE 11- UE 14 MODUL 4: Textanalyse, Literaturwissenschaftliche Methoden
S V E U I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci
Sveuilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska
tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: [email protected] mrene stranice: http://www.ffri.uniri.hr
MB: 3368491 OIB: 70505505759 R: 2360000-1101536455
IZVEDBENI PLAN
I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Poslijeratna knjievnost Studij Preddiplomski studij njemakog jezika i knjievnosti Semestar 3. Akademska godina 2015./2016. Broj ECTS-a 4 Nastavno optereenje (P+S+V) 30 + 0 + 0 Vrijeme i mjesto odravanja nastave Utorkom 18,15 - 19,45 Mogunost izvoenja na stranom jeziku Na njemakom jeziku Nositelj kolegija Izv. prof. dr. sc. Boris Dudaš
Kabinet 444 Vrijeme za konzultacije Srijedom 16,00 – 17,30
Telefon 098-9766337 e-mail [email protected]
Suradnik na kolegiju Kabinet
Vrijeme za konzultacije Telefon
SADRAJ KOLEGIJA
pregled politikih dogaaja, institucija, osoba u zemljama njemakog govornog podruja nakon Drugog svjetskog rata odn. 1945.-2010.,
- razvitak odn. tendencije u knjievnosti – Grupa 47, „Trümmerliteratur”, «nova subjektivnost» - najvaniji pisci i djela: W. Borchert, G. Grass, H. Böll, G. Benn, I. Bachmann G. Grass, H. Böll, P.
Handke, Th. Bernhard, Enzensberger i dr.
OEKIVANI ISHODI KOLEGIJA
injenino znanje (1945.-2010.): - najvaniji autori i djela njemake poslijeratne knjievnosti - vaniji datumi, osobe i institucije u zemljama njemakog jezinog podruja nakon II. svj. Rata - Opa predodba o njemakom društvu, politici i knjievnosti nakon Drugog svjetskoga rata.
NAIN IZVOENJA NASTAVE (oznaiti aktivnost s „x“)
Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad X
Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo
III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA
Pohaanje nastave 1 (30 h) 0 Kontinuirana provjera znanja 1 (priprema za 1. kolokvij)
1 (30 h) 40
1 (30 h) 40
ZAVRŠNI ISPIT 1 (30 h) 20 UKUPNO 4 (120 h) 100
Ope napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajui broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogunost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)
Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova steenih tijekom nastave i na završnome ispitu odreuje se konana ocjena prema sljedeoj raspodjeli:
OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ
5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova
4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova
3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova
2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova
2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova
1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova
1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova
IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA
IZBORNA LITERATURA
2. mega/Škreb/Sekuli: Povijest njemake knjievnosti Studenti moraju proitati JEDAN od sljedeih romana/pripovjedaka: Ilse Aichinger: Die größere Hoffnung Max Frisch: Homo faber Alfred Andersch: Sansibar oder der letzte Grund Günter Grass: Katz und Maus Heinrich Böll: Ansichten eines Clowns
V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAANJE NASTAVE
Redovito pohaanje nastave je obvezno. Studenti moraju biti prisutni na najmanje 8 predavanja (od 11). Studenti moraju obavezno prisustvovati nastavi i sakupiti 40 ocjenskih bodova na kolokvijima kako bi imali pravo izai na ispit. Studenti moraju pristupiti kolokvijima. Nema “popravnog kolokvija”. Studenti koji u dva kolokvija zajedno sakupe 30-39 ocjenskih bodova dobijaju ocjenu FX i mogu izai samo na popravni ispitni rok, na kojem mogu postii 10 ocjenskih bodova i dobiti ocjenu E.
NAIN INFORMIRANJA STUDENATA
Putem elektronike pošte.
KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA
U uredu za vrijeme konzultacija, putem elektronike pošte i sms-poruka.
NAIN POLAGANJA ISPITA
Usmeni ispit u jednom od dva u veljai 2016. ponuena termina. Preduvjet za izlazak na ispit: na dva kolokvija postignuto minimalno 40 ocjenskih bodova. Na usmenom ispitu studenti odgovaraju na dva postavljena pitanja (svako od njih nosi po 5 ocjenskih bodova), te priaju o proitanom romanu/pripovjetki (nosi 10 ocjenskih bodova)
Studenti koji u dva kolokvija zajedno sakupe 30-39 ocjenskih bodova dobijaju ocjenu FX i mogu izai samo na popravni ispitni rok u oujku/travnju ili rujnu 2016., na kojem mogu postii 10 ocjenskih bodova i dobiti ocjenu E. Ovi studenti ne moraju proitati gore navedene romane/pripovjetke, ve samo odgovaraju na dva postavljena pitanja (svako nosi po 5 ocjenskih bodova).
OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE
Studenti moraju biti prisutni na najmanje 8 predavanja (od 11). Studenti moraju obavezno prisustvovati nastavi i sakupiti 40 ocjenskih bodova na kolokvijima kako bi imali pravo izai na ispit. Studenti koji u dva kolokvija sakupe 30-39 ocjenskih bodova dobivaju ocjenu FX i mogu izai samo na popravni ispitni rok.
Kolokvijima studenti skupe 80% ukupne ocjene (80 ocjenskih bodova) – 40 + 40 % ukupne ocjene (40 + 40 ocjenskih bodova).
20 % ukupne ocjene (20 ocjenskih bodova) studenti mogu skupiti ocjena iz završnog usmenog ispita Usmeni ispit se sastoji od dva pitanja (po 5 ocjenskih bodova), te razgovora o proitanom romanu (10
ocjenskih bodova). FX-studenti na popravnom roku mogu stei najviše 10 ocjenskih bodova, te ocjenu E (dovoljan).
Popravni ispit se sastoji od dva pitanja (po 5 ocjenskih bodova). Svako neovlašteno preuzimanje tuega teksta bez navoenja izvora smatra se intelektualnom kraom i
podlono je sankcijama predvienim vaeim aktima!
ISPITNI ROKOVI
Proljetni izvanredni
7. i 14.09.2016.
VI. POETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME
06.10.2015. P1: Politiko, gospodarsko i društveno stanje nakon Drugog svjetskog rata u SRNj, NjDR, i Austriji (1945.-1950.)
13.10.2015. Upoznavanje studenata s izvedbenim planom, kolegijem i obvezama u okviru kolegija P2: Knjievnost na njemakom jeziku 1945.-1950.
20.10.2015. P3: «Gospodarsko udo» u zapadnoj Njemakoj (Wirtschaftswunder), politika, društvo, gospodarstvo i knjievnost u SRNj, NjDR, Austriji i Švicarskoj 1950.-1965.
27.10.2015. P4: NASTAVAK: «Gospodarsko udo» u zapadnoj Njemakoj (Wirtschaftswunder), politika, društvo, gospodarstvo i knjievnost u SRNj, NjDR, Austriji i Švicarskoj 1950.-1965.
03.11.2015. P5: SR Njemaka: politiko, gospodarsko i društveno stanje i knjievnost 1975.-1980.
10.11.2015. P6: Nastavak: SR Njemaka i Nemaka DR: politiko, gospodarsko i društveno stanje i knjievnost 1965.-1980.
17.11.2015. 1. KOLOKVIJ
24.11.2015. P7: SR Njemaka: politiko, gospodarsko i društveno stanje i knjievnost 1980.-1995.
01.12.2015. P8: SR Njemaka: politiko, gospodarsko i društveno stanje i knjievnost nakon 1995.
08.12.2015. P9: Njemaka lirika nakon 1945.
15.12.2015. P10: Film “Das Treibhaus”
22.12.2015. P11: Film „Die Blechtrommel“
12.01.2016. 2. KOLOKVIJ
19.01.2016. P12: Heinrich Böll – 40 godina knjievnog stvaralaštva – knjievnost kao proces daljnjeg pisanja (Heinrich Böll – 40 Jahre literarischen Schaffens - Literatur als Fortschreibungsprozess)
26.01.2016. P13: NASTAVAK: Heinrich Böll – 40 godina knjievnog stvaralaštva – knjievnost kao proces daljnjeg pisanja (Heinrich Böll – 40 Jahre literarischen Schaffens - Literatur als Fortschreibungsprozess), evaluacija kolegija
S V E U I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci
Sveuilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska
tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: [email protected] mrene stranice: http://www.ffri.uniri.hr
MB: 3368491 OIB: 70505505759 R: 2360000-1101536455
IZVEDBENI PLAN
I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Morfologija njemakog jezika Studij Preddiplomski studij njemakoga jezika i knjievnosti Semestar 3. Akademska godina 2015./2016. Broj ECTS-a 4 Nastavno optereenje (P+S+V) 30+0+0 Vrijeme i mjesto odravanja nastave Utorkom, 12.15 – 13.45 u 501 Mogunost izvoenja na stranom jeziku Nastava se izvodi na njemakome jeziku
Nositelj kolegija Izv. prof. dr. sc. Aneta Stoji
Kabinet 512
e-mail [email protected] Suradnik na kolegiju
Kabinet Vrijeme za konzultacije
Uvod u teoriju lingvistike sa aspekta morfologije. Predmet morfologije. Morfem i rije. Tipologija jezika. Tipologija morfema. Metode za utvrivanje morfema. Vrste rijei u njemakome jeziku: kriteriji klasificiranja i odreivanja. Promjenjive i nepromjenjive vrste rijei. Morfološke kategorije glagola. Morfološke kategorije imenice. Morfološke kategorije pridjeva. Morfološke osobine nepromjenjivih vrsta rijei.
OEKIVANI ISHODI KOLEGIJA
- definirati pojmovlje morfologije - odrediti vrste rijei njemakoga jezika - objasniti morfološke kategorije vrsta rijei - objasniti razlike izmeu vrste rijei
NAIN IZVOENJA NASTAVE (oznaiti aktivnost s „x“)
Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad x
Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo
III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA
Pohaanje nastave 0,75 Kontinuirana provjera znanja 1 1 30
Kontinuirana provjera znanja 2 1 30
Zadaci 0,25 10
ZAVRŠNI ISPIT 1 30
Ope napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajui broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogunost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)
Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova steenih tijekom nastave i na završnome ispitu odreuje se konana ocjena prema sljedeoj raspodjeli:
OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ
5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova
4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova
3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova
2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova
2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova
1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova
1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova
IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA
Duden 4. (6 2005). Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Mannheim etc.: Dudenverlag Izabrana poglavlja iz literature: Ernst, Peter (2004): Germanistische Sprachwissenschaft. Tübingen: UTB: 106 – 111 (2.2.3) Hentschel, Elke / Weydt, Harald (2003): Handbuch der deutschen Grammatik. Berlin: Gruyter: 36-259 Heringer, Hans Jürgen (2009): Morphologie. Paderborn: Wilhelm Fink: 9 – 43 Jungen, Oliver / Lohnstein, Horst (2006): Einführung in die Grammatiktheorie. Paderborn: Wilhelm Fink: 1 - 28 Müller, Horst M. (2002): Arbeitsbuch Linguistik. Tübingen: UTB: 103 – 104 (5.1) 108 – 111 (5.3) Römer, Christine (2006): Morphologie der deutschen Sprache. Tübingen: UTB: 155 – 180 Sommerfeld, Karl-Ernst / Starke, Günter (1998): Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Niemeyer
IZBORNA LITERATURA
V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAANJE NASTAVE
Studenti moraju biti prisutni na najmanje 70 % nastave. U sluaju bolesti, obavezni su prikazati lijeniku potvrdu (u roku od dva tjedna nakon izostanka). Ako nisu bili na nastavi, moraju se informirati o nastavi s koje su izostali, te o zadacima koje treba pripremiti za sljedei sat. Studenti su duni pripremati zadatke prema rasporedu koji je utvren nastavnim planom. U sluaju sprijeenosti, student je duan pravovremeno obavijestiti nastavnika te izostanak opravdati valjanom potvrdom.
NAIN INFORMIRANJA STUDENATA
Studenti e redovno biti informirani na nastavi i putem oglasne ploe, a u sluaju izostanka, mogu se obratiti nastavniku za vrijeme konzultacija ili putem e-maila.
KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA
Studenti mogu kontaktirati nastavnika nakon nastave, za vrijeme konzultacija, te putem e-maila.
NAIN POLAGANJA ISPITA
Završni ispit sastoji se od pismene provjere znanja gradiva obraenog tijekom kolegija.
OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE
Svako neovlašteno preuzimanje tuega teksta bez navoenja izvora smatra se intelektualnom kraom i podlono je sankcijama predvienim vaeim aktima! Konana ocjena studenta odreuje se prema rezultatu na kolokviju (maksimalno 30 bodova), zadacima (maksimalno 10 bodova), te rezultatu na završnom usmenom ispitu (maksimalno 30 bodova). U svakoj kategoriji ocjenjivanja student mora ostvariti najmanje 50 %. Obavezna prisutnost kod zakljuivanja ocjene u za to predvienom terminu.
ISPITNI ROKOVI
Proljetni izvanredni
6. i 13.9. u 10
VI. POETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME
6.10.
Uvod u kolegij: prezentacija sadraja, ciljeva i oekivanih ishoda kolegija. Obveze
studenata. Elementi i nain ocjenjivanja. Nain polaganja ispita. Metodologija rada.
Predmet istraivanja.
13.10. Uvod u teoriju lingvistike sa aspekta morfologije. Predmet morfologije. Tipologija jezika
20.10. Morfemi: inventar, tipologija, metode utvrivanje.
27.10. Vrste rijei u njemakome jeziku: kriteriji klasificiranja i odreivanja. Gramatike teorije. Promjenjive i nepromjenjive vrste rijei.
28.10. Promjene u morfologiji suvremenog njemakog jezika (gostujue predavanje)
10.11. Pisanje kolokvija.
17.11. Verbalna fleksija: Morfološke kategorije glagola. Zadaci. 24.11. Verbalna fleksija: Morfološke kategorije glagola. Zadaci. 1.12. Nominalna fleksija: morfološke kategorije imenice. Zadaci. 8.12. Nominalna fleksija: morfološke kategorije lana i zamjenice. Zadaci 15.12. Morfološke kategorije pridjeva. 22.12. Morfološke kategorije pridjeva. Zadaci. Morfološke kategorije numeralia. Zadaci. 12.1. Morfološke osobine nepromjenjivih vrsta rijei. 19.1. Morfološke osobine nepromjenjivih vrsta rijei. 26.1. Pisanje kolokvija.
S V E U I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci
Sveuilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska
tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: [email protected] mrene stranice: http://www.ffri.uniri.hr
MB: 3368491 OIB: 70505505759 R: 2360000-1101536455
IZVEDBENI PLAN
I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Jezine vjebe III Studij B. A. Njemaki jezik i knjievnost Semestar 3. - zimski Akademska godina 2015/2016 Broj ECTS-a 4 Nastavno optereenje (P+S+V) 0-0-60
Vrijeme i mjesto odravanja nastave Barac: srijedom 08.15 - 9.45 i 10.15 – 11.45 u prostoriji 504 Maršani: ponedjeljkom 16.15 - 17.45 i 18.15 – 19.45 u prostoriji 403
Mogunost izvoenja na stranom jeziku Izvodi se na njemakom jeziku Nositelj kolegija Maja Barac
Kabinet 508 Vrijeme za konzultacije srijedom 12.00-13.30
Telefon 265-656 e-mail [email protected]
Vrijeme za konzultacije Telefon 265-657
e-mail [email protected] II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA
SADRAJ KOLEGIJA
Sadraj kolegija je uenje i uvjebavanje njemake gramatike tj. njemake sintakse na mikro i makroplanu s teoretskog i praktikog aspekta.
Obraivat e se sljedee cjeline: sluba rijei u reenici i ekvivalenti u reenici.
Nastava se temelji na samostalnom metodskom radu s tekstovima na odreene teme uz odgovarajue naputke profesora (rašlamba teksta, rad s rjenicima i leksikonima, vjebe parafraziranja i supstitucije).
Ciljevi predmeta:
OEKIVANI ISHODI KOLEGIJA
Studenti e stekavši specifino znanje percipiranja, itanja, usmene i pismene produkcije, te znanja sistematske i funkcionalne gramatike opisane u jezinom portfoliju Europske unije pod C1 moi: - razumjeti dugaki govor i (knjievni) tekst uvaavajui stilske razliitosti - pratiti sadraj TV programa i filmova iz opeg i specijaliziranog podruja - teno i neusiljeno usmeno komunicirati fleksibilno i uinkovito koristei jezik u društvenim i poslovnim situacijama, precizno izraavajui svoje ideje i mišljenja, te se spretno ukljuivati u raspravu drugih (su)govornika - jasno i podrobno usmeno izloiti sloene injenice povezujui tematske cjeline, razvijajui odreene misli i završiti izlaganje odgovarajuim zakljukom.
NAIN IZVOENJA NASTAVE (oznaiti aktivnost s „x“)
Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad
Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Vjebe x
III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA
POHAANJE NASTAVE 1,5 AKTIVNOST 0,5 10 REFERAT 0,5 10
GLOSAR 0,25 20 LEKTIRA 0,5 30 KONTINUIRANA PROVJERA ZNANJA 1 30 UKUPNO 4 100
Ope napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajui broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogunost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)
Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova steenih tijekom nastave i na završnome ispitu odreuje se konana ocjena prema sljedeoj raspodjeli:
OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ
5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova
4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova
3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova
2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova
2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova
1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova
1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova
IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA
IZBORNA LITERATURA
1. Dreyer-Schmitt (2006). Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. München: Verlag für Deutsch
V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAANJE NASTAVE
Studenti moraju biti prisutni na najmanje 70% nastave. Ukoliko nisu prisustvovali na 70% nastave gube pravo na potpis i ocjenu te moraju ponoviti kolegij. U sluaju due bolesti, obavezni su prikazati lijeniku potvrdu (u roku od dva tjedna nakon izostanka). Pravo na potpis i ocjenu stjeu nakon što izvrše SVE obveze na kolegiju kod OBA profesora. Ako nisu bili na nastavi, moraju se informirati o nastavi s koje su izostali, te o domaoj zadai koju trebaju izvršiti za sljedei sat. To mogu uiniti kod kolega ili kod profesora na konzultacijama, odnosno putem e-maila.
NAIN INFORMIRANJA STUDENATA
Studenti e redovno biti informirani na nastavi i putem oglasne ploe, a u sluaju izostanka, mogu se obratiti nastavniku za vrijeme konzultacija ili putem e-maila.
KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA
Studenti mogu kontaktirati nastavnika nakon nastave, za vrijeme konzultacija, te putem e-maila.
NAIN POLAGANJA ISPITA
Student na kraju ljetnog semestra polae pismeni i usmeni ispit.
OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE
Kao domai uradak student treba: - pripremati saetke i diskusije koje ukljuuju usporedbu vlastite kulture s kulturom njemakog govornog podruja, a na temu teksta koji se obrauje - pripremiti referat na odabranu temu uz pomo predavaa, kao i izlaganje - pisati kolokvij dvaput u semestru (gramatika) Student takoer sa svojim predavaem treba uvjebavati gramatika pravila, a to ukljuuje redovito sudjelovanje i aktivnost na nastavi. Studenti tijekom semestra moraju proitati 3 knjige po vlastitom izboru iz zadanog popisa lektire te o proitanom referirati po 100 stranica iz pojedine knjige (ukupno 300 stranica). Pritom e se prvenstveno provjeravati usvojenost vokabulara, razumijevanje proitanog i sposobnost prepriavanja sadraja vlastitim rijeima, te prevoenje kratkog dijela teksta s njemakog na hrvatski jezik.
Ako student ne izvrši domau zadau, odbit e mu se bodovi. Ako student ne poloi kolokvij ili iz opravdanih razloga ne pristupi kolokviju, ima pravo na popravni kolokvij. Studenti mogu odgovoriti lektiru do kraja mjeseca veljae. Odraena lektira je uvjet za dobivanje potpisa i ocjene iz kolegija Jezine vjebe III.
Svako neovlašteno preuzimanje tuega teksta bez navoenja izvora smatra se intelektualnom kraom i podlono je sankcijama predvienim vaeim aktima! ISPITNI ROKOVI
Zimski 8.2. i 22.2. u 12h
Proljetni izvanredni
Jesenski izvanredni
VI. POETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME
05.10.2015. Einführung: Vorstellung des Lehrstoffs, Literatur, Methodologie Grammatik: Wiederholung Grammatikübungen (Maršani)
07.10.2015. Einführung: Vorstellung des Lehrstoffs Psychologie Träume und Schlafstörungen (Barac)
12.10.2015. Wortarten und Wortklassen Grammatikübungen (Maršani)
14.10.2015. Psychotherapie (Barac)
21.10.2015. Stress im Alltag (Barac)
26.10.2015. Satzglieder Grammatikübungen (Maršani)
09.11.2015. Attribut Grammatikübungen (Maršani)
16.11.2015. Attribut/Apposition Grammatikübungen (Maršani)
07.12.2015. Satzmodelle Grammatikübungen (Maršani)
21.12.2015. Negation Grammatikübungen (Maršani)
13.01.2016. Amokläufer (Barac)
OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ
5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova
4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova
3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova
2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova
2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova
1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova
1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova
IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA
1. Wolfdietrich Schnurre: Das Begräbnis (kratka pripovjetka) 2. Wolfgang Borchert: Hundeblume i Nachts schlafen die Ratten doch (kratke pripovjetke) 3. Wolfgang Borchert: Draußen vor der Tür (drama) 4. Heinrich Böll: Der Zug war pünktlich (duga pripovjetka) 5. Heinrich Böll: Wo warst du, Adam? (roman) 6. Heinrich Böll: Der Engel schwieg (roman) 7. Heinrich Böll: Und sagte kein einziges Wort (roman) 8. Heinrich Böll: Haus ohne Hüter (roman) 9. Heinrich Böll: Das Brot der frühen Jahre (dua pripovjetka) 10. Wolfgang Koeppen: Tauben im Gras (roman) 11. Wolfgang Koeppen: Das Treibhaus (roman)
IZBORNA LITERATURA
- u skladu s izabranom temom za referat odn. seminarski rad
V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAANJE NASTAVE
Pohaanje nastave je obvezno, minimum za uspješno apsolviranje kolegija je prisutnost na najmanje 7 od 10 sjednica (= 70%).
NAIN INFORMIRANJA STUDENATA
KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA
NAIN POLAGANJA ISPITA
OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE
U veljai 2016. e nastavnik zakazati «ispitni» termin. Tad e studentima biti upisane ocjene koje e nastavnik objasniti i argumentirati. Takoer se oekuje povratna informacija od strane studenata. Vrednovanje:
AKTIVNOST (60% konane ocjene = max. 60 ocjenskih bodova): - nastavnik e redovito pratiti i evidentirati uestvovanje studenata u diskusijama (za uestvovanje u
diskusiji je neophodno da prethodno proitaju zadani roman). INPUT-REFERAT – ca. 10 minuta - (10% konane ocjene = max. 10 ocjenskih bodova) – vrednuju se: - originalnost referata (50% ocjene), - tenost izlaganja (30% ocjene), - odnos prema publici (20% ocjene), SEMINARSKI RAD – minimalno 10.000 slovnih znakova (ca. 5-6 stranica - 30% konane ocjene = max.
30 ocjenskih bodova) – vrednuju se: - obrada teme i njena originalnost (50% ocjene = 15 ocjenskih bodova), - gramatika korektnost (40% ocjene = 12 ocjenskih bodova), - forma seminarskog rada i korištenje znanstvenog aparata (10% ocjene = 3 ocjenska boda) Svako neovlašteno preuzimanje tuega teksta bez navoenja izvora smatra se intelektualnom kraom i
podlono je sankcijama predvienim vaeim aktima!
ISPITNI ROKOVI
Proljetni izvanredni
7. i 14.09.2016.
VI. POETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME
15.10.2015. S1: Upoznavanje, predstavljanje kolegija i upoznavanje studenata s njihovim obvezama. W. Schnurre: Das Begräbnis; W. Borchert: Hundeblume; W. Borchert: Nachts schlafen die Ratten doch; W. Borchert: Das Brot (kratke pripovjetke) – itanje i diskusija
22.10.2015. S2: W. Borchert: Draußen vor der Tür – referati i diskusija (5)
29.10.2015. S3: H. Böll: Der Zug war pünktlich – referati i diskusija (5)
05.11.2015. S4: H. Böll: Wo warst du, Adam? – referati i diskusija (5)
19.11.2015. S5: H. Böll: Der Engel schwieg – referati i diskusija (5)
26.11.2015. S6: H. Böll: Und sagte kein einziges Wort – referati i diskusija (5)
10.12.2015. S7: H. Böll: Haus ohne Hüter – referati i diskusija (10)
17.12.2015. S8: H. Böll: Das Brot der frühen Jahre – referati i diskusija (5)
14.01.2016. S9: W. Koeppen: Tauben im Gras – referati i diskusija (10)
21.01.2016. S10: W. Koeppen: Das Treibhaus – referati i diskusija (10)
S V E U I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci
Sveuilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska
tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: [email protected] mrene stranice: http://www.ffri.uniri.hr
MB: 3368491 OIB: 70505505759 R: 2360000-1101536455
IZVEDBENI PLAN
I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Poslijeratna knjievnost Studij Preddiplomski studij njemakog jezika i knjievnosti Semestar 3. Akademska godina 2015./2016. Broj ECTS-a 3 Nastavno optereenje (P+S+V) 0 + 30 + 0 Vrijeme i mjesto odravanja nastave etvrtkom 18,00 – 20,30 Mogunost izvoenja na stranom jeziku Na njemakom jeziku Nositelj kolegija Izv. prof. dr. sc. Boris Dudaš
Kabinet 444 Vrijeme za konzultacije Srijedom 16,00 – 17,30
Telefon 098-9766337 e-mail [email protected]
Suradnik na kolegiju Kabinet
Vrijeme za konzultacije Telefon
SADRAJ KOLEGIJA
itanje, analiza i kritika djela njemake knjievnosti u periodu neposredno nakon Drugog svjetskog rata, napose Wolfganga Borcherta, Heinricha Bölla i Wolfganga Koeppena.
OEKIVANI ISHODI KOLEGIJA
Razvijanje sposobnosti: - brzog i paljivog itanja knjizevnih djela na njemakom jeziku, - argumentiranog uestvovanja u diskusijama, - kritike i kritikog mišljenja, - usmene prezentacije referata na izabranu temu, - pisanje seminarskog rada: kreativno, ali uz korištenje sekundarne literature
NAIN IZVOENJA NASTAVE (oznaiti aktivnost s „x“)
Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad X
Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo
III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA
Pohaanje nastave 1 (30 h) 0 Aktivnost na nastavi (priprema za nastavu)
1 (30) 60
Input-Referat (priprema referata) 0,25 (7,5 h) 10 Pismeni seminarski rad (pisanje seminarskog rada)
0,75 (22,5 h) 30
UKUPNO 3 (90 h) 100
Ope napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajui broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogunost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)
Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova steenih tijekom nastave i na završnome ispitu odreuje se konana ocjena prema sljedeoj raspodjeli:
OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ
5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova
4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova
3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova
2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova
2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova
1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova
1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova
IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA
1. Wolfdietrich Schnurre: Das Begräbnis (kratka pripovjetka) 2. Wolfgang Borchert: Hundeblume i Nachts schlafen die Ratten doch (kratke pripovjetke) 3. Wolfgang Borchert: Draußen vor der Tür (drama) 4. Heinrich Böll: Der Zug war pünktlich (duga pripovjetka) 5. Heinrich Böll: Wo warst du, Adam? (roman) 6. Heinrich Böll: Der Engel schwieg (roman) 7. Heinrich Böll: Und sagte kein einziges Wort (roman) 8. Heinrich Böll: Haus ohne Hüter (roman) 9. Heinrich Böll: Das Brot der frühen Jahre (dua pripovjetka) 10. Wolfgang Koeppen: Tauben im Gras (roman) 11. Wolfgang Koeppen: Das Treibhaus (roman)
IZBORNA LITERATURA
- u skladu s izabranom temom za referat odn. seminarski rad
V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU POHAANJE NASTAVE
Pohaanje nastave je obvezno, minimum za uspješno apsolviranje kolegija je prisutnost na najmanje 7 od 10 sjednica (= 70%).
NAIN INFORMIRANJA STUDENATA
KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA
NAIN POLAGANJA ISPITA
OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE
U veljai 2016. e nastavnik zakazati «ispitni» termin. Tad e studentima biti upisane ocjene koje e nastavnik objasniti i argumentirati. Takoer se oekuje povratna informacija od strane studenata. Vrednovanje:
AKTIVNOST (60% konane ocjene = max. 60 ocjenskih bodova): - nastavnik e redovito pratiti i evidentirati uestvovanje studenata u diskusijama (za uestvovanje u
diskusiji je neophodno da prethodno proitaju zadani roman). INPUT-REFERAT – ca. 10 minuta - (10% konane ocjene = max. 10 ocjenskih bodova) – vrednuju se: - originalnost referata (50% ocjene), - tenost izlaganja (30% ocjene), - odnos prema publici (20% ocjene), SEMINARSKI RAD – minimalno 10.000 slovnih znakova (ca. 5-6 stranica - 30% konane ocjene = max.
30 ocjenskih bodova) – vrednuju se: - obrada teme i njena originalnost (50% ocjene = 15 ocjenskih bodova), - gramatika korektnost (40% ocjene = 12 ocjenskih bodova), - forma seminarskog rada i korištenje znanstvenog aparata (10% ocjene = 3 ocjenska boda) Svako neovlašteno preuzimanje tuega teksta bez navoenja izvora smatra se intelektualnom kraom i
podlono je sankcijama predvienim vaeim aktima!
ISPITNI ROKOVI
Proljetni izvanredni
7. i 14.09.2016.
VI. POETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME
15.10.2015. S1: Upoznavanje, predstavljanje kolegija i upoznavanje studenata s njihovim obvezama. W. Schnurre: Das Begräbnis; W. Borchert: Hundeblume; W. Borchert: Nachts schlafen die Ratten doch; W. Borchert: Das Brot (kratke pripovjetke) – itanje i diskusija
22.10.2015. S2: W. Borchert: Draußen vor der Tür – referati i diskusija (5)
29.10.2015. S3: H. Böll: Der Zug war pünktlich – referati i diskusija (5)
05.11.2015. S4: H. Böll: Wo warst du, Adam? – referati i diskusija (5)
19.11.2015. S5: H. Böll: Der Engel schwieg – referati i diskusija (5)
26.11.2015. S6: H. Böll: Und sagte kein einziges Wort – referati i diskusija (5)
10.12.2015. S7: H. Böll: Haus ohne Hüter – referati i diskusija (10)
17.12.2015. S8: H. Böll: Das Brot der frühen Jahre – referati i diskusija (5)
14.01.2016. S9: W. Koeppen: Tauben im Gras – referati i diskusija (10)
21.01.2016. S10: W. Koeppen: Das Treibhaus – referati i diskusija (10)
S V E U I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci
Sveuilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska
tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: [email protected] mrene stranice: http://www.ffri.uniri.hr
MB: 3368491 OIB: 70505505759 R: 2360000-1101536455
IZVEDBENI PLAN
I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU / Basis Informationen über den Kurs
Naziv kolegija / Kurstitel Pizmeni izraz Schriftlicher Ausdruck
Studij / Studium njemaki jezik i knjievnost, preddiplomski/ BA - Deutsche Sprache und Literatur
Semestar III Akademska godina 2015/ 16 Broj ECTS-a 3 Nastavno optereenje (P+S+V) 0+30+0 Vrijeme i mjesto odravanja nastave / Zeit und Ort des Unterrichts
Mogunost izvoenja na stranom jeziku / Möglichkeit die Leistung in einer Fremdsprache zu erbringen
Unterrichtssprache: Deutsch
Vrijeme za konzultacije siehe Büroaushang Telefon 0958138874
e-mail [email protected] Suradnik na kolegiju
Kabinet Vrijeme za konzultacije
II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA / Detaillierte Beschreibung des Kurses SADRAJ KOLEGIJA / Kursinhalt
Nach einer theoretischen Einführung zu Definition, Charakteristika, Kontextualisierung, Tradition und Zweck verschiedener Texttypen, sollen die StudentInnen in praktischen Übungen lernen, Genres zu unterscheiden und zu analysieren, um schließlich ihre theoretischen Kenntnisse in der eigenen Textproduktion anzuwenden. Die unterschiedlichen Textsorten werden anhand eines Beispielthemas behandelt, das als Art Leitmotiv für die Lehrveranstaltung fungiert.
1) Journalistischer Text (Artikel, Kolumne, Blogeintrag) &/oder Kritik (Literatur-, Musik-, Ausstellungs-, Film-, Gesellschaftskritik etc.) 2) Lebenslauf & Motivationsschreiben
3) Lexikoneintrag & Begriffsdefinition 4) Essay &/oder philosophischer Text 5) Literarischer Text (Lyrik &/oder Liedtext, Theaterstück &/oder Drehbuch (eine Szenen), Kurzprosa
OEKIVANI ISHODI KOLEGIJA / Ziele des Kurses (Erwartete Ergebnisse des Kurses)
Ziel Lehrveranstaltung Schriftlicher Ausdruck ist es, die Studierenden mit den verschiedenen Spielarten textlicher Produktion vertraut zu machen. Portfolio Die Studierenden wählen ein Leitmotiv, entweder frei oder aus einer zur Verfügung gestellten Schlagwortliste und müssen zu je einer Textart einen Text produzieren, der sich mit diesem Motiv auseinandersetzt. Optional besteht die Möglichkeit, einen Text durch eine Präsentation während des Semesters (ebenfalls zum gewählten Leitmotiv) zu ersetzen. Am Ende der Lehrveranstaltung verfügt damit jede/r StudentIn über ein Portfolio, dass 5 Texte (unterschiedlicher Art) zu einem Thema enthält. Die Abgabe der Texte muss zeitgerecht in gedruckter und digitaler Form stattfinden.
NAIN IZVOENJA NASTAVE (oznaiti aktivnost s „x“) / Kurstyp (Art der Durchführung)
Predavanja/ Vorlesung (Vortrag)
x Terenska nastava/
Feldforschung Laboratorijski rad/
III. SUSTAV OCJENJIVANJA/ Notensystem
Punkte MAX BROJ BODOVA/
1 30
Portfolio 1 50 Schriftliche Prüfung 1 20 UKUPNO / Total 100
Ope napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajui broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogunost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)
Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova steenih tijekom nastave i na završnome ispitu odreuje se konana ocjena prema sljedeoj raspodjeli:
OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ
5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova
4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova
3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova
2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova
2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova
1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova
1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova
IV. LITERATURA
OBVEZNA LITERATURA/ Pflichtlektüre Primärliteratur BERNHARD, THOMAS: „Der Keller. Eine Entziehung. Salzburg/ Wien: Residenzverlag 1976 BORGES, Jorge Luis: „Die Analytische Sprache des John Wilkins“ (Essay). In: Ders. „Das eine und die vielen. Essays zur Literatur.“ München 1966. FOUCAULT, Michel: „ Die Ordnung der Dinge.“ Frankfurt am Main: Suhrkamp 1974. HANDKE, Peter: „Versuch über die Müdigkeit.“ Frankfurt am Main: Suhrkamp 1991. HORVÁTH, Ödön von: „Fiume, Begrad, Budapest, Pressburg, Wien, München.“ In. Ders.: „Sportmärchen und andere Prosa und Verse.“ Frankfurt/ Main: Suhrkamp 2001(Originalausgaben 1924-26). JELINEK, Elfriede: „Was geschah nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte oder Stützen der Gesellschaft“. In: Dies.: „Theaterstücke“. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt 2010 MENASSE, Robert: „Der Europäische Landbote“. Wien: Paul Zsolnay 2012. WALSER, Robert: „Jakob von Gunten.“ Zürich/ Frankfurt am Main: Suhrkamp 2013. ZWEIG, Stefan: „Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines Europäers“. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch 1970 (41. Auflage), (Prüfungsrelevante Auszüge aus der Pflichtlektüre, werden im Laufe des Kurses ausgehändigt)
IZBORNA LITERATURA/ Wahllektüre Materialien und Kopiervorlagen, die im Laufe des Semesters ausgeteilt werden (wissenschaftliche Artikel, aktuelle Beiträge aus Der Standard, Die Presse, FAZ, Süddeutsche Zeitung, DIE ZEIT, Radiobeiträge, Onlineressourcen etc.)
V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU/ Zusatzinformationen zum Kurs POHAANJE NASTAVE/ Anwesenheit
Sie haben die Möglichkeit 3x unentschuldigt zu fehlen; für jede weitere Abwesenheit benötigen Sie eine Entschuldigung (ärztliches Attest) Abgabetermine sind unbedingt einzuhalten. Zu spät abgegebene Texte werden nicht korrigiert und gelten als fehlend (=keine Prozent)
NAIN INFORMIRANJA STUDENATA/ Zur Info
Studierende erhalten zusätzlich zur Information während der Lehrveranstaltungen weitere Hinweise per Mail und via Mudri.
KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA/ Kontaktinformation Dozentin
[email protected]
Svako neovlašteno preuzimanje tuega teksta bez navoenja izvora smatra se intelektualnom kraom i podlono je sankcijama predvienim vaeim aktima! / Plagiatinfo
ISPITNI ROKOVI/ Prüfungstermine
Jesenski/ Herbst izvanredni
VI. POETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOENJA NASTAVE (POPIS TEMA) Begninn und Ende des Unterrichtsplanes (Themenliste)
DATUM NAZIV TEME/ Themen
(Unterrichtseinheit) Einführung in die Lernveranstaltung: Inhalt, Verfahren, Ziele, Prüfungsmodalitäten, Benotungskriterien
UE 2-UE3 M1: Einführung und Grundlagen. Der Textbegriff. Die Spielarten der Textproduktion.
UE 4- UE 5 M2: Lexikoneintrag und Begriffsdefinition Globale Betrachtungen zu Ordnungssystemen und Begriffsklassifikationen Verfassen eines Lexikoneintrages; Aufbau, Stil (Praxisübung)
UE 6- UE 7 M3: Motivationsschreiben: Einführung in die Textsorte: Textsortenklassifikation; Aufbau, Stil, Inhalt, Zweck, Adressat, Recherche, Fehlerquellen
UE 8- UE 9 M3: CV: Inhalt, Struktur, Aufbau, Graphische Gestaltung
UE 10- UE 11 M4: Journalistischer Text & Kritik Stil, Aufbau, Inhalt, Zweck (Praxisübung; Verfassen eines journalistischen Textes/Kritik;) Kurzmeldung
UE 12- UE 13 M5: Essay: Projektarbeit zu Ödön von Horváth
UE 14- 15
M6: kreatives, literarisches Schreiben: Einführung in die Textsorte, Charakteristika, Definition, Ziel; Was ist Literatur? Warum Literatur? Verortung von Literatur im Kontext anderer Portfoliobearbeitung; Formale Kriterien, Gliederung, Layout, Korrektur
S V E U I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci
Sveuilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska
tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: [email protected] mrene stranice: http://www.ffri.uniri.hr
MB: 3368491 OIB: 70505505759 R: 2360000-1101536455
IZVEDBENI PLAN
I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU / Basis Informationen über den Kurs
Naziv kolegija / Kurstitel Rad na tekstovima II/ Literaturwissenschaftliche Textarbeit
Studij / Studium njemaki jezik i knjievnost, preddiplomski/ BA - Deutsche Sprache und Literatur
Semestar III Akademska godina 2015/ 16 Broj ECTS-a 3 Nastavno optereenje (P+S+V) 0+30+0 Vrijeme i mjesto odravanja nastave / Zeit und Ort des Unterrichts
Mogunost izvoenja na stranom jeziku / Möglichkeit die Leistung in einer Fremdsprache zu erbringen
Unterrichtssprache: Deutsch
Vrijeme za konzultacije siehe Büroaushang Telefon 0958138874
e-mail [email protected] Suradnik na kolegiju
Kabinet Vrijeme za konzultacije
II. DETALJNI OPIS KOLEGIJA / Detaillierte Beschreibung des Kurses SADRAJ KOLEGIJA / Kursinhalt
Die Literaturwissenschaft bietet eine Vielzahl an unterschiedlichen Methoden um Texte zu analysieren. Es ist daher zentral zu erkennen, welche Methode die geeignetste und fruchtbarste ist um sich den jeweiligen Texten zu nähern und in welchem Kontext sie zu betrachten sind. Dem Titel des Kurses entsprechend, werden wir im Laufe des Semesters intensiv rezeptiv an und mit Texten arbeiten. Der Arbeitsplan umfasst dabei textimmanente und –externe Analyse, schlüssige Interpretation, (De)konstruktion, Übersetzungsübungen etc.
OEKIVANI ISHODI KOLEGIJA / Ziele des Kurses Ziel Lehrveranstaltung „Textarbeit“ ist es, die Studierenden an die (wissenschaftliche) Arbeit mit literarischen und argumentativen Texten heranzuführen und sie mit grundlegenden Analyse- und Interpretationswerkzeugen auszustatten. Hierzu werden Definitionskriterien zur Distinktion literarischer Texte von anderen Textsorten diskutiert und Literatur im Kontext andere gesellschaftlicher Diskurssysteme betrachtet. Die Kontextualisierung wird unter verschiedenen Blickwinkeln (historisch, sozial, philosophisch...) vorgenommen. Es wird eine Einführung in unterschiedliche literaturanalytische Konzepte vermittelt und diese Konzepte werden in weiterer Folge auf ausgewählte Texte der vornehmlich deutschsprachigen Literaturgeschichte angewandt. NAIN IZVOENJA NASTAVE (oznaiti aktivnost s „x“) / Kurstyp (Art der Durchführung)
Predavanja/ Vorlesung (Vortrag)
x Terenska nastava/
Feldforschung Laboratorijski rad/
III. SUSTAV OCJENJIVANJA/ Notensystem
Punkte MAX BROJ BODOVA/
1 20
1 50
UKUPNO / Total 100 Ope napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajui broj ocjenskih bodova da
bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogunost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)
Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova steenih tijekom nastave i na završnome ispitu odreuje se konana ocjena prema sljedeoj raspodjeli:
OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ
5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova
4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova
3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova
2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova
2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova
1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova
1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova
IV. LITERATURA
Primärtexte von und zu... (Auswahl) Elfriede Jelinek, Franz Kafka, Heinrich Heine, Ödön von Horváth, Goethe, Christian Kracht, Jorge Luis Borges, aktuelle deutschspr. Literatur... (Prüfungsrelevante Auszüge aus der Pflichtlektüre, werden im Laufe des Kurses ausgehändigt)
IZBORNA LITERATURA/ Wahllektüre Materialien und Kopiervorlagen, die im Laufe des Semesters ausgeteilt werden (wissenschaftliche Artikel, aktuelle Beiträge aus Der Standard, Die Presse, FAZ, Süddeutsche Zeitung, DIE ZEIT, Radiobeiträge, Onlineressourcen etc.) Sekundärliteratur (Auswahl) ARNOLD, Heinz Ludwig und DETERIN, Heinrich (Hrsg.): „Grundzüge der Literaturwissenschaft“. München: dtv 2003 EAGLETON, Terry: „Einführung in die Literaturtheorie“. (4. Aufl.) Stuttgart: Metzler 1997. TODOROV, Tzvetan : „Les Morales de l’histoire.“ Grasset, Paris 1991. SLOTERDIJK, Peter: „Regeln für einen Menschenpark. Ein Antwortschreiben zu Heideggers Brief über den Humanismus.“ Suhrkamp, Frankfurt am Main 1999.
V. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU/ Zusatzinformationen zum Kurs POHAANJE NASTAVE/ Anwesenheit
Sie haben die Möglichkeit 3x unentschuldigt zu fehlen; für jede weitere Abwesenheit benötigen Sie eine Entschuldigung (ärztliches Attest) Abgabetermine sind unbedingt einzuhalten. Zu spät abgegebene Texte werden nicht korrigiert und gelten als fehlend (=keine Prozent) NAIN INFORMIRANJA STUDENATA/ Zur Info
Studierende erhalten zusätzlich zur Information während der Lehrveranstaltungen weitere Hinweise per Mail und via Mudri.
KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA/ Kontaktinformation Dozentin
[email protected]
NAIN POLAGANJA ISPITA/ Prüfunsmodalität
Verpflichtendes Referat über jeweils einen der Texte, die im Kurs besprochen werden + Korrespondenz zu
einem Referat eines/ r Kolleg/in. Regelmäßige Teilnahme, aktive Mitarbeit und Vorbereitung für jede Kurseinheit. In allen genannten Teilbereichen des Benotungsschlüssels müssen mindestens 50 % erreicht werden um das Fach positiv abzuschließen
Prüfungstermine sind prinzipiell einzuhalten, im Krankheitsfall oder anderen Notfällen besteht die Möglichkeit einen Ersatztermin zu vereinbaren, im Falle unentschuldigten Fernbleibens von diesem Ersatztermin, gilt die Prüfung als nicht bestanden. OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE/ weitere relevante Informationen
Svako neovlašteno preuzimanje tuega teksta bez navoenja izvora smatra se intelektualnom kraom i podlono je sankcijama predvienim vaeim aktima! / Plagiatinfo
ISPITNI ROKOVI/ Prüfungstermine
Jesenski/ Herbst izvanredni
VI. POETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOENJA NASTAVE (POPIS TEMA) Begninn und Ende des Unterrichtsplanes (Themenliste)
DATUM NAZIV TEME/ Themen
UE 2-UE3 Textanayse und Interpretation: allg. Einführung UE 4- UE 5 Sozialgeschichte und Rezeptionsgeschichte der Literatur UE 6- UE 7 Gedichtanalyse UE 8- UE 9 Literatur und Philosophie
UE 10 (Post)Strukturalistische Literaturtheorie UE 11 Psychoanalytische-feministische Literaturtheorie UE 12 Motivgeschichte UE 13 Übersetzungstheorie und Praxis
UE 14- 15 Experimentelle Textarbeit
S V E U I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci
Sveuilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska
tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: [email protected] mrene stranice: http://www.ffri.uniri.hr
MB: 3368491 OIB: 70505505759 R: 2360000-1101536455
IZVEDBENI PLAN
I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Njemaka klasika Studij Preddiplomski studij njemakog jezika i knjievnosti Semestar 5. Akademska godina 2015./2016. Broj ECTS-a 4 Nastavno optereenje (P+S+V) 15 + 15 + 0 Vrijeme i mjesto odravanja nastave Srijedom 18,00 – 20,30 Mogunost izvoenja na stranom jeziku Na njemakom Nositelj kolegija Izv. prof. dr. sc. Boris Dudaš
Kabinet 444 Vrijeme za konzultacije Srijedom 16,00 – 17,30
Telefon 098-9766337 e-mail [email protected]
Suradnik na kolegiju Kabinet
Vrijeme za konzultacije Telefon
SADRAJ KOLEGIJA
Weimar i «das Klassische» - Goethe u Weimaru – prvih desetak godina (knjievni krugovi Wielanda i Herdera, te nastanak rane lirike) – putovanje u Italiju i povratak u Weimar (Iphigenie, Tasso, Römische Elegien) – Schiller i Weimar (urednik asopisa Thalia, Don Carlos, Die Götter Griechenlands) – knjievni stvaralaki krug Goethea i Schillera (balade, «ästhetische Schriften») – pregled Goethevog kasnog opusa (autobiografski tekstovi, Faust). Izlaganje odabranih djela u obliku referata.
OEKIVANI ISHODI KOLEGIJA
Spoznati povezanost knjievnosti s kulturom i povijesnim kao i socijalnim zbivanjima odreene epohe, primjeniti strune pojmove pri analizi i interpretaciji knjievnih djela, sakupljati i koritisti sekundarnu literaturu za pisanje referata, prezentirati referat i voditi diskusiju .
NAIN IZVOENJA NASTAVE (oznaiti aktivnost s „x“)
Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad X X
Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo
III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA
Pohaanje nastave 1 (30 h) 0 Kontinuirana provjera znanja 1 – kolokvij (uenje za kolokvij)
1 (30 h) 30
Kontinuirana provjera znanja 2 – aktivnost u diskusijama (pripreme za nastavu)
1 (30 h) 30
Input-referat (priprema referata) 0,25 (7,5 h) 10 Seminarski rad (pisanje) 0,75 (22,5 h) 30 UKUPNO 4 (120 h) 100
Ope napomene: Kroz sve aktivnosti tijekom nastave treba ukupno skupiti odgovarajui broj ocjenskih bodova da bi se moglo pristupiti završnom ispitu. Studenti koji tijekom nastave ostvare iznos ocjenskih bodova koji ih svrstavaju u kategoriju FX (30 do 39,9 na preddiplomskom / 40 do 49,9 na diplomskom) imaju mogunost tri izlaska na ispit i mogu ukupno dobiti samo ocjenu E. (prema prikazu ispod ovog teksta)
Ukupna ocjena uspjeha: Na temelju ukupnoga zbroja ocjenskih bodova steenih tijekom nastave i na završnome ispitu odreuje se konana ocjena prema sljedeoj raspodjeli:
OCJENA PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ
5 (A) od 80 do 100 ocjenskih bodova od 90 do 100 ocjenskih bodova
4 (B) od 70 do 79,9 ocjenskih bodova od 80 do 89,9 ocjenskih bodova
3 (C) od 60 do 69,9 ocjenskih bodova od 70 do 79,9 ocjenskih bodova
2 (D) od 50 do 59,9 ocjenskih bodova od 60 do 69,9 ocjenskih bodova
2 (E) od 40 do 49,9 ocjenskih bodova od 50 do 59,9 ocjenskih bodova
1 (FX) od 30 do 39,9 ocjenskih bodova od 40 do 49,9 ocjenskih bodova
1 (F) od 0 do 29,9 ocjenskih bodova od 0 do 39,9 ocjenskih bodova
IV. LITERATURA OBVEZNA LITERATURA
1. Goethe, Wolfgang von: Götz von Berlichingen 2. Goethe, Wolfgang von: Ifigenie auf Tauris 3. Goethe, Wolfgang von: Torquatto Tasso 4. Goethe, Wolfgang von: Egmont 5. Schiller, Friedrich: Don Carlos 6. Goethe, Wolfgang von: Hermann und Dorothea 7. Schiller, Friedrich: Maria Stuart 8. Schiller, Friedrich: Wallenstein 9. Schiller, Friedrich: Die Jungfrau von Orleans 10. Schiller, Friedrich: Die Braut von Messina 11. Schiller, Friedrich: Wilhelm Tell
IZBORNA LITERATURA
1. Borchmeyer, Dieter: Weimarer Klassik. Portrait einer Epoche. Weinheim: Beltz Athenäum 1998 2. Dieter Borchmeyer: Klassik. In: Fischer Lexikon Literatur. Hrsg. v Ulfert Ricklefs. Frankfurt a.M. 1996, Bd.II, S.
878-895 3. von Borries, Erika und Ernst: Deutsche Literaturgeschichte. Band 5, Die Weimarer Klassik. Goethes Spätwerk,
dtv Frankfurt, 1998.
Redovno pohaanje nastave je obvezno. Studenti moraju prisustvovati na najmanje 3 predavanja (od 4) i na kolokviju, te na 4 od 5 seminarskih sjednica.
NAIN INFORMIRANJA STUDENATA
Putem elektronike pošte.
KONTAKTIRANJE S NASTAVNICIMA
NAIN POLAGANJA ISPITA
Studenti su obavezni doi na ispit (na jedan od dva ponuena termina u veljai 2016.) na kojem e im profesor vratiti seminarske radove, dati ocjene i obrazloiti vrednovanje njihova rada i dati povratne informacije.
OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE
Nakon ciklusa od 4 predavanja (od po 3 školska sata) studenti e pisati kolokvij koji nosi do 30% ocjene (30 ocjenskih bodova).
Studenti dre referate o izabranoj temi, što nosi 10% ocjene (10 ocjenskih bodova). Studenti pišu pismeni seminarski rad (-9 stranica = ca. 16.000 pisanih znakova), što nosi 30% ocjene (30 ocjenskih
bodova). Rok za predaju seminarskih radova je 25.01.2016. Kašnjenje se sankcionira ocjenom FX. U sluaju plagijata (copy-paste) profesor e odbiti seminarski rad i studenta/studenticu prijaviti stegovnom povjerenstvu FFRi.
Studenti se za seminare moraju pripremiti tako što e proitati djela koja e se obraivati. Nastavnik e voditi evidenciju o uestvovanju u diskusijama, a što nosi 30% ocjene (30 ocjenskih bodova). Oekuje se da studenti za svaku sjednicu proitaju po jedno od navedenih djela.
Svako neovlašteno preuzimanje tuega teksta bez navoenja izvora smatra se intelektualnom kraom i podlono je sankcijama predvienim vaeim aktima!
ISPITNI ROKOVI
Proljetni izvanredni
6. i 13.09.2016.
VI. POETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOENJA NASTAVE (POPIS TEMA) DATUM NAZIV TEME
07.10.2015. Upoznavanje studenata s kolegijem i njihovim obvezama. P1: Weimar i “Klasika”. Goethe u Weimaru 1770-tih godina (18,00-20,30)
14.10.2015. P2: Goetheov boravak u Italiji i u Weimaru nakon toga (18,00-20,30)
21.10.2015. P3: Schiller u Weimaru: 1787.-1794. (18,00-20,30)
28.10.2015. P4: Weimarska klasika i Francuska revolucija i Novi roman (18,00-20,30)
04.11.2015. KOLOKVIJ (18,00-20,30)
18.11.2015. S1: Referati: Goethe: Iphigenie auf Tauris; Goethe: Torquatto Tasso (18,00-20,30)
25.11.2015. S2: Referati: Goethe: Egmont; Schiller: Don Carlos (18,00-20,30)
02.12.2015. S3: Referati: Goethe: Hermann und Dorothea; Schiller: Wallenstein (18,00-20,30)
09.12.2015. S4: Referati: Schiller: Maria Stuart; Schiller: Die Jungfrau von Orléans (18,00-20,30)
16.12.2015. S5: Referati: Schiller: Die Braut von Messina; Schiller: Wilhelm Tell (18,00-20,30)
S V E U I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci
Sveuilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska
tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: [email protected] mrene stranice: http://www.ffri.uniri.hr
MB: 3368491 OIB: 70505505759 R: 2360000-1101536455
IZVEDBENI PLAN
I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU Naziv kolegija Leksikologija i leksikografija Studij Preddiplomski studij njemakoga jezika i knjievnosti Semestar 5. Akademska godina 2015./2016. Broj ECTS-a 4 Nastavno optereenje (P+S+V) 15+0+15 Vrijeme i mjesto odravanja nastave Srijedom, 10.15 – 11.45 u 450 Mogunost izvoenja na stranom jeziku Nastava se izvodi na njemakome jeziku Nositelj kolegija Izv. prof. dr. sc. Aneta Stoji
Kabinet 512
e-mail [email protected] Suradnik na kolegiju
Kabinet Vrijeme za konzultacije
Predmet istraivanja. Pojmovlje leksikologije. Rije i leksem. Predmet leksikografije. Rije i lema. Semasiologija i onomasiologija. Vrste rjenika. Raslojavanje leksika njemakoga jezika prema razliitim aspektima (gramatikom, etimološkom, stilistikom, vremenskom, prostornom, socijalnom). Znaenje rijei. Motivacija znaenja. Leksiko posuivanje (razlozi, putevi, vrste). Frazeologija. Terminologija. Onomastika.
OEKIVANI ISHODI KOLEGIJA
definirati pojmove leksikologije i leksikografije navesti leksikološke discipline i objasniti vezu izmeu njih razlikovati pojam rijei od leksema objasniti motivaciju znaenja rijei
NAIN IZVOENJA NASTAVE (oznaiti aktivnost s „x“)
Predavanja Seminari Konzultacije Samostalni rad x x
Terenska nastava Laboratorijski rad Mentorski rad Ostalo
III. SUSTAV OCJENJIVANJA AKTIVNOST KOJA SE OCJENJUJE UDIO U ECTS BODOVIMA MAX BROJ BODOVA
Pohaa