nivo obrazovanja gimnazija nastavni predmet nastavni predmet fizika predmetni program fizika razred

Download Nivo obrazovanja Gimnazija Nastavni predmet Nastavni predmet FIZIKA Predmetni program FIZIKA Razred

Post on 29-Aug-2019

4 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • CRNA GORA Vlada Crne Gore

  Nacionalni savjet za obrazovanje

  Podgorica, 2014.

  Nivo obrazovanja Gimnazija

  Nastavni predmet FIZIKA

  Predmetni program FIZIKA

  Razred I, II i III

 • 2

  Sadraj 1. Naziv nastavnog predmeta ................................................................................................................................................................................................. 3 2. Odreenje predmetnog programa ...................................................................................................................................................................................... 3 3. Opti ciljevi predmetnog programa ................................................................................................................................................................................... 3 4. Sadraji i operativni ciljevi po razredima ........................................................................................................................................................................... 4

  I razred ................................................................................................................................................................................................................................... 4 II razred ................................................................................................................................................................................................................................ 11 III razred ............................................................................................................................................................................................................................... 21

  5. Didaktike preporuke ....................................................................................................................................................................................................... 29 7. Provjeravanje i ocjenjivanje ............................................................................................................................................................................................. 39 8. Resursi za realizaciju ........................................................................................................................................................................................................ 39 9. Kadrovski uslovi ............................................................................................................................................................................................................... 39 Literatura ............................................................................................................................................................................................................................... 39

  Nacionalni savjet za obrazovanje na 27. ednici, odranoj 17. marta 2014. godine, utvrdio je izmjene predmetnoga programa Fizika za I, II i III razred gimnazije.

 • 3

  1. Naziv nastavnoga predmeta - FF ii zz ii kk aa

  Naziv predmetnoga programa - FF ii zz ii kk aa 2. Odreenje predmetnoga programa

  a) Poloaj, priroda i namjena predmetnoga programa

  Nastava fizike kao fundamentalne prirodne nauke razvija uenike sposobnosti za prouavanje prirodnih pojava iz podruja fizike, tako da se kroz nastavu fizike upoznaje i usvaja jezik i metode koje se koriste pri prouavanju fizikih pojava, upoznaju se glavni koncepti i teorije koje uokviruju naa saznanja o materijalnome svijetu. Uenik/uenica se upoznaje s uticajem koji otkria u fizici imaju na razvoj tehnologije i opte slike o materijalnome svijetu, saznaje fizike zakonitosti rada i djelovanja aparata i ureaja na koje svakodnevno nailazi. Nastava fizike zauzima istaknuto mjesto u viim misaonim procesima, naroito u razumijevanju i procjeni stvarnosti, podstie uenika/uenicu na istraivanje i objanjavanje pojava u okolini i daje mu/joj priliku da stekne znanje, razumijevanje, vrijednosti, gledita, zainteresovanost i spretnost, potrebu za ouvanjem i poboljanjem okoline.

  b) Broj asova po godinama obrazovanja i oblicima nastave

  Razred

  Oblici nastave

  Teorijski i drugi oblici nastave za sve uenike/uenice u odjeljenju

  Vjebe i drugi oblici nastave kod kojih se odjeljenje dijeli na manje grupe

  1. 64 6

  2. 64 6

  3. 64 6 Ukupno 192 18

  3. Opti ciljevi predmetnoga programa

  U nastavi fizike uenik/uenica treba da: Zato treba da:

  sistematski sazna glavne fizike koncepte i teorije koje uobliavaju nae poglede o prirodi

  planira i izvodi najjednostavnije eksperimente i mjeri fizike veliine

  sistematski shvati znaaj eksperimenta pri saznavanju i provjeravanju fizikih zakonitosti

  koristi strunu literaturu i elektronske medije za prikupljanje podataka

  naui da radi s podacima

  spozna nepogreivost fizikih znanja (u granicama njihove primjene) pri ovladavanju prirodom i u funkcionisanju cjelokupne ljudske aktivnosti, kao i njihovu fundamentalnu ulogu u razliitim strukama

  upozna se s raznovrsnim primjenama fizikih zakona u tehnologiji

  sazna prirodu fizikoga miljenja i njegov uticaj na razvitak opte kulture zna razliita povezivanja eksperimentalnoga znanja s teorijskim

 • 4

  analitikim i sintetikim razmiljanjem

  navikne se na izraavanje fizikih zakonitosti matematikim jezikom

  sazna istorijske i socijalne efekte razvitka prirodnih nauka i fizike posebno

  utvrdi pozitivan odnos prema prirodi i zavisnost od prirode te odgovornost za opstanak ivota na Zemlji

  povezuje fizika znanja i objanjenja u svakodnevnim prilikama

  zna (pozitivni i negativni) uticaj toga znanja na kvalitet ivota i okoline

  ovlada komunikacijom na podruju prirodnih nauka, a posebno fizike.

  usvoji jezik prirodnih nauka

  ovlada jedinicama razliitih fizikih veliina

  zna da diskutuje o svojim eksperimentalnim zadacima i da ih prikae tabelarno, grafiki ili matematikim formulama.

  4. Sadraji i operativni ciljevi po razredima

  I razred (70 asova, rasporeeno 63 asa; 2 asa neeljno) Tema 1. FIZIKA I NAUNI METOD SAZNANJA. FIZIKA VELIINA

  Orijentaciono: 5 asova

  Operativni ciljevi Aktivnosti Pojmovi / sadraji Korelacija

  Uenik/uenica: - zna smisao pojmova: fizika pojava, hipoteza, zakon, teorija - umije da razlikuje hipotezu od naune teorije - razumije smisao pojmova model i nauna idealizacija

  Uenici/uenice: - na osnovu znanja iz fizike iz osnovne kole raspravljaju e se koristi nauni metod i znanja iz fizike - diskutuju o pojmu slobodno tijelo kao nauna idealizacija

  - Fizika pojava - Hipoteza - Zakon - Teorija - Nauni model

  Hemija i biologija (predmeti i metode prouavanja).

  - zna da fizika veliina opisuje osobinu tijela ili pojave - zna da se vrijednost fizike veliine izraava brojnom vrijednou i jedinicom - zna koje su osnovne jedinice SI - umije da odredi jedinicu izvedene fizike veliine na osnovu poznatih osnovnih jedinica i veze izmeu fizikih veliina - zna da koristi prefikse (dekadne i decimalne faktore) - zna to je proces mjerenja - zna to su apsolutna, relativna i procentualna relativna greka mjerenja.

  - pretvaraju jedinice fizikih veliina iz veih u manje i obrnuto - ispravno upotrebljavaju jedinice fizikih veliina (npr. za masu kilogram, a za teinu njutn) - izvode jedinice izvedenih fizikih veliina pomou osnovnih - ue to je prirataj fizike veliine - vjebaju odreivanje prirataja u konkretnim primjerima - rade laboratorijski rad Mjerenje i greke mjerenja odreivanje povrine.

  - Fizika veliina - SI - Prefiksi jedinica - Prirataj fizike veliine f

  2 1f f f - Interval vremena

  2 1t t t .

  - Mjerenje - Srednja vrijednost rezultata mjerenja

  1 Na aaN

  L

  - Apsolutna greka

  a a a

  Matematika (eksponencijalni zapis broja).

 • 5

  - Relativna greka

  aa

  a

  Tema 2. KINEMATIKA

  Orijentaciono: 24 asa

  Operativni ciljevi Aktivnosti Pojmovi / sadraji Korelacija

  Uenik/uenica: - razumije da je mirovanje i kretanje tijela relativno - usvojio/usvojila je pojmove: mehaniko kretanje, sistem referencije, putanja, put, radijus-vektor, pomjeraj i materijalna taka - razlikuje pravolinijsko i krivolinijsko kretanje - zna da je pomjeraj vektorska veliina - umije da odredi pomjeraj na osnovu poetnoga i konanoga radijus-vektora - razumije pojam suprotni vektori - umije da pomnoi jedan skalar i pomjeraj - umije da sabere dva pomjeraja

  Uenici/uenice: - diskutuju o primjerima kad se tijelo moe smatrati materijalnom takom - na primjeru krivolinijske putanje od take 1 do take 2 pokazuju vektor pomjeraja, put i putanju - razmatraju primjer pada kamena s vrha jedra broda (Galilejev primjer) i crtaju putanju kamena za posmatraa na brodu i za posmatraa na obali - na osnovu Galilejeva primjera zakljuuju da li putanja zavisi od izbora sistema referencije - posmatraju pokazivanja dinamometra o koji su objeeni tegovi razliitih masa - mnoe vektor pozitivnim i negativnim skalarima - sabiraju dva vektora pomjeraja (u istoj ravni)

  - Opisivanje mehanikoga kretanja - Kinematika i dinamika - Sistem referencije - Putanja - Put

  - Radijus-vektor rr

  - Pravolinijsko i krivolinijsko kretanje

  - Pomjeraj (vektor pomjeraja)

  2 1r r r r ur ur

  - Suprotni vektori

  AB BA uuur uuur

  - Proizvod skalara s i vektora ar

  b s a r r

  - Zbir dva pomjeraja

  1 2r r r r ur ur

  Fiziko vaspitanje (kretanja u sportu). Matematika (normalna projekcija; vektor).

  - zna razliku puta i

Recommended

View more >