nicolae ceausescu. omul si cultul - cdn4. ceausescu. omul si...¢  capitolul i: cultul...

Download Nicolae Ceausescu. Omul si cultul - cdn4. Ceausescu. Omul si...¢  Capitolul I: Cultul personalit[fii

Post on 17-Sep-2019

29 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului gi Memoria Exilului Romdnesc

  Manuela Marin

  NICOLAE CEAUSESCU OMUL SI CULTUL,

  f\f;Hfn*e \# nr SCAUN

 • Cuprins Cuvdnt inainte ......................9 Mullumiri ........17 Listi de abrevieri ................18 lntroducere. .....19 PARTEA r: ApARTJTA 5r EVOLUTTA CULTULUT PERSONALffATil rUr NTCOTAE

  CEAU9ESCU ............32 Capitolul l: Cultul personalitilii lui Nicolae Ceaugescu. Concept, istoriografie 9i

  mecanisme constitutive. Canale de difuzare a cultului personalitilii.......................33

  1. Definilia cultului personalitilii. Concept pi specific istoriografic........................ 34

  2. Alegerea unui dictator ...... 38 3. Mecanisme constitutive ale cultului personalitdgii lui Nicolae Ceaugescu ......... 50

  4. 21 august 1958-inceputul cultului personalitdlii lui Nicolae Ceaugescu............. 63

  5. lnstitulionalizarea cultului personalit5lii................... .................... 56 6. Reprezentirile unui dictator si evolulia cultului personalitifii sale ...................75

  7. Cultul personalitSliiintre sancliune personali gi practici politicS .....................79

  8. Canale de difuzare a cultuluipersonalitSliiluiNicolae Ceau9escu.....................87

  8.1". Volumele omagiale... ......................87 8.2. Discuri .......,.............. 115 8,3. Cinematografia......... .................... 116 8.4. Televiziunea gi radiou1..............................:..,.... ...............,.... 123 8.5. 23 August - de la demonstrafie politice la manifestare de cult ................ 129 8.6. Manifestdri omagiale organizate in !ard giin striinitate..........,............... 140

  8.6.1. in Rom6nia ........ 140 8.6.2. in striinitate ..... 151

  10. Concluzii .... 153 Capitolul ll: Rescrierea istoriei pentru uzul dictatorului: Nicolae Ceaugescu ca

  ,,t6nir revolulionar" ................ ................... rSS 1.25 ianuarie-de la aniversarea zileide na$tere la sirbdtoare nafiona|d.......... 156

  2. O biografie de revolulionar 9i inceputurile sa1e....... .................... 150 3. Comitetul Nalional Antifascist Rom6n......... ............ L64

 • 6 Manuela Marin 4. Prima arestare a lui Nicolae Ceaugescu gi procesul de la Craiova (1934) ......... 166

  5. Noiarestdrigiactivitatea desfiguratd in cadrul UTC (1934-1936) ................... 169

  6. Procesulde la Bragov ......110 7. Perioada detenliei Ia Doftana ............. L76 8.1. Mai 1939............ .......... 180 9. Contribulia lui Nicolae Ceau;escu la reorganizarea UTC-ului ...... 191 10. Perioada deten!iei la Jilava, Caransebeg giT6rgu -Jiu................................,... 195

  l-l-. Perioada dupi 23 august 1944............ .................. 1-99 l-2. Concluzii .... 200 Capitolu! lll: Nicolae Ceaugescu. Arhitectul Romdniei moderne.......................203

  1. Congresul al lX-lea al partidului sau momentul fondator al Rom6niei socialiste204

  2. Socialism, dezvoltare gicultulpersonalitSlii. CazulluiNicolae Ceaugescu ....210

  3. ,,C6rma !5rii e intre oameni, iar c6rmaciul e permanent 9i int6iul la datorie".

  Vizitele de lucru gi cultul personalitSlii................... ............217 4. Paternalismul si cultul personalit5lii lui Nicolae Ceaugescu... ......229

  4.1. Definifia paternalismului................ ..................229 4.2, Paternalism 9i umanism socialist ......................230 4.3. Repere paternaliste in discursul omagial ceaugist ................ 233

  4.3.1. Redistribuire, resurse 9i cultul personalitSlii lui Nicolae Ceaugescu ... 233

  4.3.L.1. Bundstare giumanism socialist ...............234 4.3.L.2. Urbanizare 9i bunistare socialS .............241, 4.3.1.3, Aprovizionare, bundstare si vizitele de lucru ale

  lui Nicolae Ceaugescu .........244 4.3.1.4. Programulde alimentalie gtiinlificd ........252 4.3.2. Politica pronata1ist5.............,.... .................254 4.3.2.'1. Paternalism gi politici demografice ......... 255 4.3.2.2. Pronatalism-intre paternalism gimanifestare de cu|t.....................257

  4.3.3. Calamit6!i naturale; cutremurul din martie 1977............................... 263

  5. Pirinte sau fiu al naliunii ?.................. ....................271 6. Validarea 9i recunogtin!5: manifestiri omagiale, decoralii 9i distinclii ............212

  7. Concluzii.. ....28L

 • Nicolae Ceaugescu. Omul 9i cultul' 7

  capitolul lV: Nicolae ceaugescu - Eroul sau campionul pScii mondiale"""""'283

  1. Redefinirea p6ciigiconstruclia cultuluipersonalitiliilui Nicolae ceaugescu"' 283

  L.2. Forlele pdcii ..'........' """"""""""' 284 1.2. Cursa inarmirilor 9i dezarmarea""""""""" ""' 285

  1.3. Binomuldezarmare-dezvoltare """""""""""'287

  2. Principalele momente ale politicii romAnegti de pace """"""""' 289 2.1'.NeproliferareanuclearSgiaaltorarmededistrugereinmasi....'........,...289 2.2. Problema dezarmiriiin cadrul ONU """""" ""'291 2.3. Reducerea cheltuielilor militare """""""""""' 295

  2.4. Denuclearizarea Europei """"""" 299 2.5. Conferinla pentru Securitate giCooperarein Europa """""' 318 2.6. Reglementarea pe cale pagnici a diferendelor internaliona1e"""""""""

  321

  3. ' Pacea 9i cultul personalitilii

  luiNicolae Ceaugescu... """"""" 323 3.1'DoctrinaCeaugescu,doctrinapoliticiirom6negtidepace......................''.325

  3.2.Contactelebilaterale,,,istoricesoliidepace,prieteniegicolaborare,,,,,..32T

  3.3. in apirarea picii mondiale: iniliativele 9i documentele rom6ne9ti"""""' 330

  3.4.,,Ceaugescu-Rom6nia-Pace"saudespremarilecampaniipentrupace"332

  3.5. Discursurile 9i interviurile lui Nicolae CeauSescu """"""""" 338 3.G. Mirturii ale prestigiului ,,Marelui Erou al Picii": aprecieri elogioase,

  premii 9i

  distincfii, volume 9i manifestiri omagiale"" """""""""' 339

  4. Concluzii.' "" 356

  Capitolul V: Nicolae Ceau;escu-garant al unitilii

  9i independenlei na!iona1e......""""" """"" 358

  1. Dezvoltare socialisti, nalionalism 9i independenla in politica

  externi romAneasci """"""""" 359

  2. Nalionalizarea imaginii PCR gi cultul personalitSlii lui Nicolae ceau9escu """' 355

  3. lndependenla nalionali gidezvoltarea economici """"""""""' 368

  4. RSzboiulintregului poporin apSrarea independenlei Romaniei """"""""""' 371

  5. Unitatea nalionalS 9i cultul personalitalii lui Nicolae ceaugescu """"""""""'372

  6. Concluzii'. "" 393

 • 8 Manuela Marin PARTEA A !t-A: RECEPTAREA CUTTULUT PERSONATTTATII

  LUI NICOLAE CEAUSESCU. .........395 Capitolul Vl:,,Conducitorului iubit". Consens gi adeziune ?n corespondenla

  adresati lui Nicolae Ceau9escu... .................396 1. T6ndrului revolufionar Nicolae Ceaugescu .............. 403 2. Arhitectului Rom6niei moderne .......... 406 3. Eroului pdcii mondiale, Nicolae Ceaugescu... ...........42L 4. Garantului independenlei 9i unitdlii nalionale ........425 5. Concluzii.. ....429 CapitolulVll: Acomodare gi opozilie. Rezistenla cotidiand fa!5 de cultul

  personaliti[ii lui Nicolae Ceaugescu... ..........430 1. Definilia ,,rezistenlei cotidiene" .......... 430 2. Forme ale rezistenfei cotidiene fali de cultul personalit5fii lui Nicolae Ceaugescu

  2.1. Disculiile sau comentariile pe teme politice ................. ......434 2.2. Acliuni individuale sau colective indreptate impotriva unor imagini care-l

  reprezentau pe Nicolae Ceaugescu... ..........441, 2.3. ,,inscrisurile cu conlinut dugm5nos".................. ...................443

  2.3.1. Scrisori................... ................443 2.3.2 Filuici sau foi volante........ ......445

  3. Bancuri de facturi politici ..................447 4. Concluzii.. .... 459 Concluzii ........460 Lista ilustratiilor............. ...465 Anexa 1: Tabele privind repartilia tematici 9i anualS a articolelor de presi ....467

  Anexa 2: Numirul total al volumelor omagiale apirute in striinitate in anii 1970- 1980........... ..........474

  Bibliografie ....475

  434

 • Capitolul I: Cultul personalit[fii lui Nicolae Ceausescu. Concept, istoriografie 9i mecanisme constitutive. Canale de difuzare a cultului personalititii.

  Asa cum menfionam in Introducere, acest prim capitol identifici principalele coordonate institulionale ;i temporale ale apariliei qi evolugiei cultului personalitiqii lui Nicolae Ceaugescu, precum qi instrumentele pentru diseminarea sa in spatiul public romtnesc gi uneori, striin. Pentru inceput, voi stabili principalele coordonate teoretice necesare definirii sintagmei de cultul personalitd;ii, insistAnd asupra dublei sale dimensiuni. Departe de a include doar diferitele manifestdri asociate omagierii publice a liderului (cum ar fi, articole de pres5, expozilii, simpozioane), cultul personalitilii a fost gi consecinta unei structur5ri organizafionale informale. Ea a avut la bazl proliferarea relaliilor clientelare in interiorul aparatului de partid gi de stat, in cadrul clrora cultul personalitilii devenea un instrument al pragmatismului politic, semnalAnd,,supu;ilor" (membrilor de partid) personajul politic cu cea mai puternici bazl de putere gi a cirui susfinere putea determina maximizarea beneficiilor politice obqinute.

  Pe baza acestor considerente teoretice generale, voi analiza aparigia gi dezvoltarea cultului personalit5lii conducltorului rom6n, insistAnd, mai degrab5, asupra schimbirilor institu;ionale care au favorizat o asemenea evolufie. Astfel, demonstrez ci alegerea lui Nicolae Ceaugescu in funcfia supremi din partid a fost rezultatul pozifionirii sale in cadrul conducerii PMR qi a relatiei sale speciale cu Gheor