nh„»¯ng nghi£¾n c„»©u ph„›­t...

Download Nh„»¯ng nghi£¾n c„»©u Ph„›­t h„»†c trong 30 n¤’m 2 V£â‚¬I D£â€™NG V„»â‚¬ T£¾C GI„›¢

If you can't read please download the document

Post on 30-May-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • edward conze

  NHỮNG

  NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

  TRONG BA MƢƠI NĂM

  Thích Nhuận Châu

  dịch

 • Những nghiên cứu Phật học trong 30 năm

  2

  VÀI DÒNG VỀ TÁC GIẢ

  Edward Conze (1904-1979)

  Giới Phật tử và những ngƣời quan tâm đến Phật học ở

  miền Nam trƣớc 1975, nhất là giới sinh viên Đại học

  Vạn Hạnh và Văn Khoa Huế, Sài gòn, chắc ai cũng

  quen thuộc với tên tuổi nầy qua tác phẩm Buddhism–Its

  Essence and Development; đƣợc chuyển ngữ sang tiếng

  Việt do Chân Pháp Nguyễn Hữu Hiệu, một gƣơng mặt

  nổi bật của khung trời Vạn Hạnh hồi đó, với nhan đề

  Tinh hoa và sự phát triển của Ðạo Phật. Trong suốt gần

  25 năm sau, chúng ta ít thấy bản dịch nào của E. Conze

  xuất hiện, nhƣng sự cống hiến của Ông trong lĩnh vực

  nghiên cứu Phật học không dừng lại ở những gì chúng

  ta biết đƣợc một cách đầy thán phục với phong cách của

  bậc thầy qua tác phẩm hiếm hoi mà chúng ta đƣợc tiếp

  cận về Ông.

  Điều đáng thán phục nhất là ông không dừng lại ở

  phong cách của một nhà nghiên cứu, một học giả tinh

  thông, mà ông đã tiến rất xa, vƣợt qua các học giả cùng

  thời với ông và nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực, để thực sự

 • E. Conze

  3

  làm một hành giả thể nhập. Điều nầy thể hiện qua

  những trang khảo cứu của ông, khi đề cập đến phần

  uyên áo của tƣ tƣởng, ông bao giờ cũng giữ một tinh

  thần tôn kính đúng mực, không bao giờ có sự phê phán

  thiên lệch dựa trên tƣ kiến. Chúng ta để ý qua những

  vấn đề ông trình bày trong tập sách mỏng nầy, khi đề

  cấp đến những vấn đề tế nhị nhƣ Tiểu thừa, Đại thừa,

  ông không bao giờ có ý phê phán chủ quan, hoặc nói

  theo những ngƣời khác đã nói, mà luôn luôn thể hiện

  tấm lòng tôn trọng giáo pháp. Hoặc khi đề cập đến

  những vấn đề rất phức tạp nhƣ Mật tông, ông luôn luôn

  có cách lý giải rất sáng suốt, tinh tế để ngƣời đọc không

  bị rơi vào sự hiểu lầm, không nhìn đạo Phật bằng định

  kiến hoặc hiểu bằng khái niệm.

  Tuy nhiên, Ông cũng có những nhận xét rất sâu sắc và

  táo bạo, nhƣ khi ông nhận định về Thân Loan, ngƣời

  xiển dƣơng Tịnh độ Chân tông Nhật Bản, và sự đối

  chiếu với phƣơng pháp hành trì của Phật giáo Thƣợng

  toạ bộ ở Tích lan:

  ―Chủ nghĩa duy lý chính thống của Phật giáo Tích Lan

  có cái nhìn về đạo Phật vốn như bị cắt xén và bần cùng

  hoá như tính chất duy tín ngưỡng (fideism) của Thân

  Loan, và không ngẫu nhiên mà cả hai (Thân Loan và

  Phật giáo Tích Lan) đều được đặt vào vùng địa lý ngoại

  vi của thế giới Phật giáo.‖ (Thirty years of Buddhist

  studies).

  Sở dĩ thành tựu đƣợc những điều đáng nói trên, là do

  ông đã chuyên tâm tu tập đạo Phật thật sự nhƣ một hành

  giả. Đó là thời gian ông đã thực hành theo tinh thần của

  ngài Phật Âm (Buddhaghoṣ a) trong luận giải mang

 • Những nghiên cứu Phật học trong 30 năm

  4

  tính chỉ nam đối với Phật giáo Nguyên thuỷ là Thanh

  tịnh đạo luận (Visuddhimarga), mà trong thời gian

  chiến tranh, ông đã sống và tu tập thiền định trong một

  chiếc xe lƣu động caravan tại khu rừng New Forest.

  Ông đã áp dụng phƣơng pháp thiền tập theo sự hƣớng

  dẫn của Ngài Phật Âm qua bộ luận nầy và ít nhiều đã

  đạt đƣợc một vài mức độ khả quan trong kinh nghiệm

  hành thiền. Ông chia xẻ cảm nhận của mình về bộ luận

  nầy nhƣ sau: ―... Nhƣ tất cả những tác giả ở thế gian

  này, Buddhaghosa cũng có những khuyết điểm. Nhƣng

  đó chỉ là những lỗi nhỏ, và ông đã soạn một trong

  những tác phẩm đạo học vĩ đại nhất của loài ngƣời. Nếu

  phải chọn một cuốn sách độc nhất để mang theo với

  mình ra một hoang đảo thì đây sẽ là cuốn sách của tôi‖

  (...Like all human authors, Buddhaghosa has his faults.

  But these are minor irritants, and he has composed one

  of the greatest spiritual classics of mankind. If I had to

  choose just one book to take with me on a desert island,

  this would be my choice) ‖

  Và ngƣời đã có ảnh hƣởng lên tâm thức ông nhiều nhất,

  nhƣ để tạo một lực phóng cho ông đến chân trời cao

  rộng đấy vinh quang nầy chính là D.T. Suzuki, sự tiếp

  xúc ý nghĩa đầu tiên của Conze đối với Đạo Phật vẫn là

  ở tuổi trung niên, tức là đầu Thế chiến thứ hai và nhất là

  khi ông đọc các tác phẩm của D.T Suzuki. Và từ đó,

  Edward Conze đã cống hiến trọn đời mình cho Phật

  Giáo, nổi bật nhất là phiên dịch và chú giải Kinh Bát

  Nhã. Chúng ta thấy đƣợc tinh thần đó qua lời đề tặng

  D.T Suzuki nhân kỷ niệm sinh nhật thứ 90 của ông

  trong tác phẩm The Development of Prajñāpāramitā

  Thought, do Yamagucchi biên tập, ấn hành ở Kyoto

 • E. Conze

  5

  năm 1960.

  Sau nầy, sự ngƣỡng mộ đầy tinh thần tri ân đó đã làm

  cho hai ngƣời gắn kết với nhau để tạo ra đƣợc nhiều hoa

  trái, đó là sự cộng tác để hình thành tác phẩm On Indian

  Mahāyāna Buddhism, hoàn thành năm 1968.

  Chúng ta nghe một ngƣời cùng thời với Conze, Tiến sĩ

  Arthur Waley nhận định về phong cách và tƣ tƣởng ông

  nhƣ sau: ―Đối với Tiến sĩ Conze, những câu hỏi mà

  Phật Giáo đặt ra và trả lời là những vấn đề sống động

  và ông luôn luôn liên kết những câu hỏi này với lịch sử

  và với thực tại.‖

  Về văn hệ Bát-nhã, Edward Conze là ngƣời có thẩm

  quyền hàng đầu về Kinh Bát Nhã

  (Mahāprajanapāramitā Sūtra). Trong tác phẩm

  ―Wisdom Books‖ ông nói về những kinh sách dung chứa

  tất cả những giáo lý cốt tủy của Đại Thừa mà trong

  nhiều thế kỷ đã đƣợc phổ biến ở Trung Hoa, Nhật Bản,

  Mông Cổ và Tây Tạng. Ông làm cho những giáo lý này

  dễ hiểu bằng cách giải thích tất cả những từ ngữ và đa

  số những luận điểm trong Kinh Kim Cương (Diamond

  Sutra) và Tâm Kinh Bát Nhã (Heart Sutra). Các nhà

  nghiên cứu Phật Giáo nói rằng ―đây là chiếc chìa khóa

  vô giá đƣa đến trí huệ hoàn hảo vốn là điều quan tâm

  của tất cả những nhà tƣ tƣởng sáng tạo.‖ (this is an

  invaluable key to that perfection of wisdom which was

  once the concern of every creative thinker). Ông là

  giáo sƣ Ấn Độ học ở Đại học Washington. Ông có công

  trong việc thiết lập một chƣơng trình Tiến sĩ Phật Học.

  Dù thế nào đi nữa, thành quả thực sự của ông trên hai

  mƣơi năm sau đó là phiên dịch và sớ giải hoàn tất 30

 • Những nghiên cứu Phật học trong 30 năm

  6

  kinh sách các loại thuộc hệ tƣ tƣởng Bát-nhã, kể cả hai

  bản kinh quan trọng nhất của Đại thừa Phật giáo là Bát-

  nhã Tâm kinh (Hṛ daya) và Kinh Kim Cang.

  Trong hai thập niên sáu mƣơi và bảy mƣơi, ông đã đi

  diễn thuyết ở nhiều trƣờng Đại học ở Mỹ, và ông đã

  đƣợc các sinh viên nhiệt liệt tán dƣơng công đức, nhƣng

  ông lại bị Ban Giám Hiệu các trƣờng Đại học và một số

  đồng nghiệp phản đối.

  Ông là ngƣời đã góp phần đƣa đạo Phật vào Âu Châu,

  tiếp sức cho công trình bậc Thầy đi trƣớc là Suzuki.

  Ông nói về Phật giáo Âu Châu nhƣ sau: ―Các nhà

  truyền giáo Dòng Tên (Jésuit) của Ky-tô giáo trong thế

  kỷ 17 và thế kỷ 18 đã biết khá chính xác về đạo Phật

  Trung Hoa và Nhật Bản, nhƣng một triết gia ngƣời

  Đức, Athur Schopenhauer, là ngƣời đầu tiên làm cho

  Âu Châu biết về Phật giáo nhƣ một tín ngƣỡng sống

  thực. Không biết gì về kinh

Recommended

View more >