nhhs strategi 2014 2017

Download NHHs strategi 2014 2017

Post on 12-Mar-2016

221 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • STRATEGI2014 2017

 • 2 3

  STRATEGI SOM VISER VEINHH har hye ml frem mot 2017. Vi skal tilby utdanning p verstehylle. Vi skal vre en internasjonalt anerkjent forskningsinstitusjonmed spisskompetanse p toppniv. Vi skal bli enda bedre pformidling og samfunnskontakt.

  Fire satsingsomrder er pekt ut: internasjonalisering, studiekvalitet,spissing av forskningen og bedriftsrelasjoner og partnerskap. For nmlene m vi ha god infrastruktur og en velfungerende organisasjon.

  Engasjert, pen og ambisis er NHHs verdier. Slik vi kjenner ansatteog studenter, skorter det ikke p engasjement og hye ambisjoner pegne og institusjonens vegne. Alle vet at hyskolen kan bli bedre, ogalle nsker bidra til at vi skal bli bedre. Dette gjelder bde forskning,utdanning og formidling. penhet om vr virksomhet og penhet motimpulser utenfra er ndvendig for at vi skal utvikle oss videre i riktigretning.

  Strategien inneholder ogs utdypinger som indikerer hva som skal tilfor n mlene et mer konkret kart som viser veien. Vi skal alle tamange sm og store beslutninger i rene som kommer. Da er det viktigat strategien ligger i ryggmargen.

  Frystein Gjesdal Sunniva WhittakerRektor Prorektor

  STRATEGI FOR NHH 2014 2017

  NHH SKAL VRE EN DRIVKRAFT FOR SAMFUNNS-

  OG NRINGSUTVIKLING OG UTDANNE

  MENNESKER FOR VERDISKAPING OG

  BREKRAFTIG UTVIKLING.

 • 4 5

  FORML OG VISJONNHH skal vre en drivkraft for samfunns- og nringsutvikling og utdanne mennesker forverdiskaping og brekraftig utvikling. NHH skal vre blant de ledende handelshyskoler iEuropa og p internasjonalt toppniv p utvalgte omrder.

  VERDIGRUNNLAGKvalitet, hy etisk standard og innsats for felles ml preger all virksomhet ved NHH.Studenter, ansatte og andre NHH-ere er engasjerte, pne og ambisise.

  HOVEDML UTDANNING

  NHH skal tilby utdanning p hyt internasjonalt niv

  FORSKNINGNHH skal vre en internasjonalt anerkjent forskningsinstitusjon med spisskompetansep internasjonalt toppniv

  FORMIDLING OG SAMFUNNSKONTAKTNHH skal aktivt formidle forskningsbasert kunnskap

  ORGANISASJON OG RESSURSERNHH skal ha en effektiv og mlrettet organisasjon som tilrettelegger for kjerneaktivitetene

  STRATEGISKE SATSINGSOMRDER INTERNASJONALISERING STUDIEKVALITET SPISSING AV FORSKNINGEN BEDRIFTSRELASJONER OG PARTNERSKAP

  STRATEGI FOR NHH 2014 2017

 • 6 7

  FORML OG VISJONNHH skal vre en drivkraft for samfunns- og nringsutvikling ogutdanne mennesker for verdiskaping og brekraftig utvikling. NHHskal vre blant de ledende handelshyskoler i Europa og pinternasjonalt toppniv p utvalgte omrder.

  UTDYPING NHH er en handelshyskole som driver utdanning, forskning og formidling p alle niverinnenfor det konomisk-administrative fagomrdet. Handelshyskoler kjennetegnes avnrhet til samfunns- og nringsliv. Relevans og flerfaglighet vektlegges bde istudieprogrammer, forskning og formidling.

  NHH er gjennom sin tilknytning til CEMS-alliansen blant de beste handelshyskolene iEuropa. NHHs EQUIS-akkreditering gir en helhetlig og grundig vurdering avhandelshyskoler i en internasjonal kontekst. Full, femrs EQUIS-akkreditering er enndvendig forutsetning for vre blant de ledende handelshyskoler i Europa. Utover detteskal NHH vre i internasjonal toppklasse p utvalgte omrder. Det krever systematiskarbeid med identifisere omrder som har slikt potensiale og legge til rette for at disse kanutvikles til internasjonalt toppniv.

  VERDIGRUNNLAGKvalitet, hy etisk standard og innsats for felles ml preger all virksomhetved NHH. Studenter, ansatte og andre NHH-ere er engasjerte, pne ogambisise.

  UTDYPING Ved NHH eksisterer det en sterk kvalitetskultur. NHH forventer at all virksomhet fremviser hykvalitet. Dette innebrer at hyskolens forskning, undervisning og formidlingsvirksomhet holder ethyt faglig niv, og at det administrative sttteapparatet har hy kompetanse og tilstrekkeligkapasitet.

  Hver enkelt faglig og administrativt ansatt skal gjre sitt for at etiske vurderinger preger alt vi gjr.Etiske vurderinger er en sentral faktor i beslutningstaking p alle niver ved NHH. Prinsippet om friog uavhengig forskning skal ligge til grunn for NHHs virksomhet. Men den akademiske friheten skalutves innenfor etiske rammer og p en mte som tjener fagets, NHH-miljets og samfunnetsinteresser. Etiske vurderinger og dilemmaer er inkludert i undervisningen p alle niver.

  Hyskolens organisasjonskultur og arbeidsmilj preges av evne og vilje til fremme NHHs felles mlog ambisjoner. Dette bygger p studenters og ansattes innsats for fremme fellesskapets interesser. NHH-ere er studenter, ansatte og andre som oppfatter seg som en del av fellesskapet ved hyskolen.

  Verdien engasjert handler om identifisere seg med virksomheten, bidra til et hyt aktivitetsniv ogdelta aktivt i fellesskapet.

  Verdien pen gjenspeiler en rekke forhold som kjennetegner NHH-ere: at man er intellektuelt pen og nysgjerrig at man er inkluderende at man er internasjonalt orientert at man har pen kommunikasjon, internt og eksternt

  Verdien ambisis gjenspeiler at den enkelte setter seg hye ml p egne og institusjonens vegne.

  STRATEGI FOR NHH 2014 2017STRATEGISK FUNDAMENT

 • 9STRATEGI FOR NHH 2014 2017

  8

 • 11

  UTDANNING

  HOVEDML: NHH skal tilby utdanning p hyt internasjonalt niv.

  DELML 1: INNTAKSKVALITETStudieprogrammene skal vre klare frstevalg innenfor konomisk-administrative fag ogtiltrekke seg de beste norske og hyt kvalifiserte internasjonale studenter.

  DELML 2: STUDIEKVALITETUndervisningen, studieprogrammene og studiemiljet ved NHH skal vre p hyde med debeste internasjonale studiestedene.

  DELML 3: KANDIDATKVALITETNHHs kandidater skal vre foretrukne i det nasjonale og attraktive i det internasjonalearbeidsmarkedet.

  UTDYPING

  NHHs undervisning skal vre forskningsbasert og ha ambisise lringsml. Alle kurs skalha god pedagogisk utforming og gjennomfres p en engasjerende mte med en balansemellom teori og praktisk anvendelse.

  Pedagogisk utviklingsarbeid vil st sentralt i rene fremover. Hyskolen vil aktivt brukebenchmarking for sammenligne seg med og lre av andre anerkjente lresteder. I nestefirersperiode vil det bli gjennomfrt helhetlige evalueringer av bachelor-, master- ogexecutive-programmene, og konklusjonene fra evalueringene vil gi viktige innspill tileventuelle strukturelle endringer i programmene.

  NHH-studentene er svrt attraktive i det norske arbeidsmarkedet. I fremtiden nsker NHH legge forholdene til rette for at en strre andel av kandidatene skal velge det internasjonalearbeidsmarkedet. Dette innebrer blant annet styrke studenteneskommunikasjonskompetanse, gjre mer bruk av internasjonale gjesteforelesere, etableretettere kontakt med internasjonale bedrifter, samt gi studentene relevantkarriereveiledning.

  NHH har et av de mest attraktive studiemiljene i Norge. Studentforeningen og densaktiviteter er en viktig del av studiemiljet, og samarbeidet mellom NHH og NHHS mvidereutvikles for styrke dette unike konkurransefortrinnet. NHH og NHHS skal arbeidefor en bedre inkludering av de internasjonale studentene og et mer internasjonaltstudentmilj. Dette er viktig for kunne rekruttere flere av de best kvalifiserte studentene idet internasjonale markedet.

  STRATEGI FOR NHH 2014 2017

  10

  HOVEDML

 • 13

  FORSKNING

  HOVEDML: NHH skal vre en internasjonalt anerkjent forskningsinstitusjonmed spisskompetanse p internasjonalt toppniv.

  DELML 1: BREDDENHH skal vre det ledende og mest komplette fagmiljet innenfor konomisk-administrative fag i Norge.

  DELML 2: SPISSOMRDERNHH skal vre p internasjonalt toppniv p utvalgte fagomrder.

  DELML 3: RELEVANSRelevant, nyskapende og uavhengig forskning skal vre en brebjelke i NHHs fagligeutvikling.

  DELML 4: FORSKERUTDANNINGENForskerutdanningen skal vre en godt integrert del av forskningen ved NHH.

  UTDYPING

  NHH har som ml vre en internasjonalt anerkjent forskningsinstitusjon. Bde fagligbredde og spissing av forskningen er viktige forutsetninger for n mlet. Forskning er ensentral oppgave ved alle institutter, og hvert institutt skal kunne vise til bde faglig bredde ogutvalgte spissomrder. Spisskompetanse kan forekomme s vel hos enkeltforskere ogmindre grupper som p utvalgte fagomrder. NHH skal ha rammebetingelser for forskningsom gjr hyskolen til en attraktiv arbeidsplass for fremragende forskere.

  Antall publikasjonspoeng per faglig tilsatt og andelen tilsatte som bidrar skal kes.Hyskolen ser det samtidig som viktig at ansatte publiserer i topp internasjonaletidsskrifter fordi dette er et allment akseptert ml p kvalitet. Internasjonalspisskompetanse og tematiske satsinger skal befestes gjennom regelmessig publisering i dealler beste tidsskriftene. NHHs publikasjoner skal vre p hyde med de bestehandelshyskolene i Norden. Internasjonal benchmarking vil vre viktig for vurderemloppnelse.

  Relevant, nyskapende og uavhengig forskning er en forutsetning for fortsatt utvikling avhyskolen og skal danne grunnlag for god forskningsbasert undervisning p alle niv, samtbidra til ny innsikt for nrings- og samfunnsliv. Sammen med SNF skal NHH driveforskning av hy kvalitet langs hele spekteret fra grunnforskning til anvendt forskning.NHH skal ha et utstrakt samarbeid med internasjonalt ledende forskere ogforskningsinstitusjoner. NHH har som ml ke den eksternfinansierte forskningen,herunder EU-finansiert virksomhet, ved hevde seg i nasjonal og internasjonalkonkurranse om forskningsmidler.

  Undervisningen p NHH er forskningsbasert. Det betyr blant annet at studentene er enressurs som skal integreres i forskningen. Dette vil samtidig vre med p vekkeengasjement for en eventuell fremtidig doktorgrad. Forskerutdanningen skal vre enintegrert del av forskningen ved NHH, gjennom at doktorgradsstudenter er tilknyttetforske

Recommended

View more >