news 18 defa - pioneer.cz file24. âerven 2005 news pioneer pioneer news zpravodaj pro investory v...

8
PIONEER 2005 24. âERVEN News Pioneer News Zpravodaj pro investory V polovinû února 2005 dosáhla trÏní kapitalizace bankovní skupiny UniCredito Italiano Banking Group 1) 28 miliard eur. Poãet drobn˘ch klientÛ bankovní skupiny pfiesáhl 6 milionÛ a poãet korporátních klientÛ se vy‰plhal k ãíslu 600 000. Oficiální hodnocení (Moody’s Aa2, Standard and Poor’s AA-) bankovní skupiny je vy‰‰í neÏ hod- nocení mnoh˘ch evropsk˘ch státÛ. V západní Evropû pokraãovala v‰e- stranná expanze skupiny Pioneer Investments 2) (investiãní souãást Uni Credita). Podle ãasopisu Global Investor je Pioneer Investments nyní v Evropû 4. nejvût‰ím distributorem a pfiedstihl tak Fidelity, která je na 6. mís- PIONEER INVESTMENTS – POV¯·ENÍ A EXPANZE tû. Pokud jde o expanzi jednotliv˘ch divizí, pak Pioneer Alternative Investments, jedna z divizí skupiny spravující alternativní investiãní nástro- je (hedge fondy), zaznamenala v loÀ- ském roce 55% nárÛst kapitálu ve správû. Mezinárodní agentura Fitch zv˘‰ila v dubnu 2005 hodnocení skupiny Pioneer Investments z AM2 na AM2+. Dosud bylo takové hodnocení udûleno jen 3 skupinám zab˘vajícím se správou aktiv. Pioneer Investments, spra- vující k poslednímu dubnu 135,4 miliard eur. Je tak hodnocen stejnû jako Société Génerale AM, BNP Paribas AM. Tato zpráva pfiichází v období v˘razné expanze celého holdingu Uni Credito. Z Prahy je podporována expan- ze divize Pioneer Investments New Markets, která smûfiuje na v˘chod – do âíny a do Ruska. PIONEER NEWS [ 1 ] ZPRAVODAJ PRO INVESTORY Zdroj: Pioneer Investments, Global Investor. Pokraãování na str. 2. Komentáfi vyjadfiuje názory autora. Zdroje: Bloomberg, Stratfor Inc. Pioneer Investments je obchodní oznaãení spoleãnosti Pioneer Global Asset Manage- ment, S.p.A., a skupiny jejích dcefiin˘ch spo- leãností. Upozornûní: Investice do podílov˘ch listÛ v sobû obsahuje riziko kolísání absolutní hodnoty investované ãástky a v˘nosÛ z ní a není zaruãena návratnost pÛvodnû inve- stované ãástky. Minulé v˘nosy nejsou záru- kou v˘nosÛ budoucích. Euro a nafta Mají pravdu hlasy naznaãující fatální dopady odmítnutí návrhu ústavy EU na euro? Seriózní pozorovatelé se domníva- jí, Ïe tento dopad bude ménû dramatic- k˘, neÏ naznaãují hlasy snaÏící se o upoutání politické pozornosti. Pokud jde o euro, pak lze údajnû oãekávat, Ïe to v˘znamnû neovlivní ani fundamentální trendy, ani jeho osud. Politické vlny jsou vzedmuty, ale vrátí se znovu blíÏe k eko- nomické realitû kontinentu. A ta obsa- huje jak nevyvratitelné euro, tak nûkteré nadûjné známky a ostrÛvky slu‰ného rÛstu, i kdyÏ celkovû pfiipomíná vlaÏnû nehybnou hladinu rybníka v létû. Mezi jevy vzbuzujícími nyní obavy patfií i vysoké ceny ropy. Mezinárodní i domá- cí média se s oblibou vûnují katastro- fick˘m vizím jejich rÛstu, ale realisticky vzato se zatím Ïádná katastrofa neko- nala. Globální ekonomika volatilitu cen nafty v roce 2004 dobfie vstfiebala a vykazovala v˘born˘ rÛst. Ani ceny nebyly, historicky vzato, nejvy‰‰í. Zajímav˘ je názor, Ïe dramatiãtûj‰í mohou b˘t dopady volatility cen na eko- nomiku a politiku státÛ vyváÏejících ropu. Tam je pr˘ ten prav˘ problém. Jde o Rusko, Kazachstán, Nigérii, Venezuelu, zemû Stfiedního v˘chodu a Saudskou Arábii. Pokud nemají vytvo- fien ekonomick˘ pol‰táfi, kter˘ by ceno- vou volatilitu tlumil, mÛÏe to vyvolat geopolitickou reakci. A to by byl jin˘, moÏná i dramatick˘, tanec. Celkovû vzato, je globální ekonomika podle vût‰inov˘ch a seriózních mínûní ve stavu jistého zpomalení, ale stále se tû‰í dobrému zdraví. CoÏ je nadûjná a dobrá zpráva pro kapitálové trhy. Bylo by pfiíjemné, kdyby se podle stejného scénáfie odehrávaly i va‰e dovolené. Pomalu, abychom si je uÏili, ale ve zdra- ví a pohodû, abychom je dobfie pfieÏili. Tak, pûknou dovolenou pfieji. PhDr. Miloslav Doubrava I divize New Europe operující na nov˘ch trzích (Polsko, âeská republika, Slovensko, Bulharsko, Chorvatsko, Turecko, Izrael) zaznamenala v loÀ- ském roce 43,5% nárÛst kapitálu ve správû. Navíc v bfieznu 2005 úspû‰nû pokraãovala expanze skupiny na jihov˘- chodû Evropy. Zaãala totiÏ distribuce Katefiina Neumannová si pfii‰la zahrát na charitativní golfov˘ turnaj skupiny Pioneer Investments âR. Bylo nádher- né poãasí, atmosféra v˘teãná. Nadaci Open Society Fund poukáÏeme ãást- ku, která alespoÀ zãásti uhradí jedno- leté studium v Anglii, a to pro 16 letou studentku z Prahy, kterou k tomuto studiu vybrala mezinárodní komise. 1 ) Skupina Pioneer Investments je investiãní sloÏkou Uni Credito Italiano. 2 ) Skupina se dûlí do jednotliv˘ch divizí. Divize USA pÛsobí na severoamerickém kontinentu. Mezinárodní divize je aktivní na trzích západní Evropy, na Floridû a v Latinské Americe, divize New Markets je aktivní ve stfiední, v˘chodní a jihov˘chod- Evropû. Divize PAI (Pioneer Alternative Investments) je pfiedním evropsk˘m hráãem v seg- mentu hedge fondÛ.

Upload: others

Post on 18-Oct-2019

7 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: news 18 defa - pioneer.cz file24. âERVEN 2005 News PIONEER Pioneer News Zpravodaj pro investory V polovinû února 2005 dosáhla trÏní kapitalizace bankovní skupiny UniCredito

P I O N E E R20

052

4.

âE

RV

EN

NewsPioneer News Zpravodaj pro investory

V polovinû února 2005 dosáhla trÏníkapitalizace bankovní skupinyUniCredito Italiano Banking Group1)

28 miliard eur. Poãet drobn˘ch klientÛbankovní skupiny pfiesáhl 6 milionÛa poãet korporátních klientÛ se vy‰plhalk ãíslu 600 000. Oficiální hodnocení(Moody’s Aa2, Standard and Poor’sAA-) bankovní skupiny je vy‰‰í neÏ hod-nocení mnoh˘ch evropsk˘ch státÛ.

V západní Evropû pokraãovala v‰e-stranná expanze skupiny PioneerInvestments2) (investiãní souãást UniCredita). Podle ãasopisu GlobalInvestor je Pioneer Investments nynív Evropû 4. nejvût‰ím distributorema pfiedstihl tak Fidelity, která je na 6. mís-

PIONEER INVESTMENTS – POV¯·ENÍ A EXPANZE

tû. Pokud jde o expanzi jednotliv˘chdivizí, pak Pioneer AlternativeInvestments, jedna z divizí skupinyspravující alternativní investiãní nástro-je (hedge fondy), zaznamenala v loÀ-ském roce 55% nárÛst kapitálu vesprávû.

Mezinárodní agentura Fitch zv˘‰ila v dubnu 2005 hodnocení skupiny Pioneer Investments z AM2 na AM2+.Dosud bylo takové hodnocení udûleno jen 3 skupinám zab˘vajícím se správou aktiv. Pioneer Investments, spra-vující k poslednímu dubnu 135,4 miliard eur. Je tak hodnocen stejnû jako Société Génerale AM, BNP ParibasAM. Tato zpráva pfiichází v období v˘razné expanze celého holdingu Uni Credito. Z Prahy je podporována expan-ze divize Pioneer Investments New Markets, která smûfiuje na v˘chod – do âíny a do Ruska.

P I O N E E R N E W S [ 1 ] Z P R AV O D A J P R O I N V E S T O R Y

Zdro

j: Pi

onee

r In

vest

men

ts,

Glo

bal I

nves

tor.

Pokr

aãov

ání n

a st

r. 2.

Kom

entá

fi vy

jadfi

uje

názo

ry a

utor

a. Z

droj

e: B

loom

berg

, S

trat

for

Inc.

Pioneer Investments je obchodní oznaãeníspoleãnosti Pioneer Global Asset Manage-ment, S.p.A., a skupiny jejích dcefiin˘ch spo-leãností.

Upozornûní: Investice do podílov˘ch listÛv sobû obsahuje riziko kolísání absolutníhodnoty investované ãástky a v˘nosÛ z nía není zaruãena návratnost pÛvodnû inve-stované ãástky. Minulé v˘nosy nejsou záru-kou v˘nosÛ budoucích.

Euro a nafta

Mají pravdu hlasy naznaãující fatálnídopady odmítnutí návrhu ústavy EU naeuro? Seriózní pozorovatelé se domníva-jí, Ïe tento dopad bude ménû dramatic-k˘, neÏ naznaãují hlasy snaÏící seo upoutání politické pozornosti. Pokudjde o euro, pak lze údajnû oãekávat, Ïeto v˘znamnû neovlivní ani fundamentálnítrendy, ani jeho osud. Politické vlny jsouvzedmuty, ale vrátí se znovu blíÏe k eko-nomické realitû kontinentu. A ta obsa-huje jak nevyvratitelné euro, tak nûkterénadûjné známky a ostrÛvky slu‰néhorÛstu, i kdyÏ celkovû pfiipomíná vlaÏnûnehybnou hladinu rybníka v létû.

Mezi jevy vzbuzujícími nyní obavy patfiíi vysoké ceny ropy. Mezinárodní i domá-cí média se s oblibou vûnují katastro-fick˘m vizím jejich rÛstu, ale realistickyvzato se zatím Ïádná katastrofa neko-nala. Globální ekonomika volatilitu cennafty v roce 2004 dobfie vstfiebalaa vykazovala v˘born˘ rÛst. Ani cenynebyly, historicky vzato, nejvy‰‰í.Zajímav˘ je názor, Ïe dramatiãtûj‰ímohou b˘t dopady volatility cen na eko-nomiku a politiku státÛ vyváÏejícíchropu. Tam je pr˘ ten prav˘ problém. Jdeo Rusko, Kazachstán, Nigérii,Venezuelu, zemû Stfiedního v˘chodua Saudskou Arábii. Pokud nemají vytvo-fien ekonomick˘ pol‰táfi, kter˘ by ceno-vou volatilitu tlumil, mÛÏe to vyvolatgeopolitickou reakci. A to by byl jin˘,moÏná i dramatick˘, tanec.

Celkovû vzato, je globální ekonomikapodle vût‰inov˘ch a seriózních mínûníve stavu jistého zpomalení, ale stále setû‰í dobrému zdraví. CoÏ je nadûjnáa dobrá zpráva pro kapitálové trhy. Byloby pfiíjemné, kdyby se podle stejnéhoscénáfie odehrávaly i va‰e dovolené.Pomalu, abychom si je uÏili, ale ve zdra-ví a pohodû, abychom je dobfie pfieÏili.Tak, pûknou dovolenou pfieji.

PhDr. Miloslav Doubrava

I divize New Europe operující na nov˘chtrzích (Polsko, âeská republika,Slovensko, Bulharsko, Chorvatsko,Turecko, Izrael) zaznamenala v loÀ-ském roce 43,5% nárÛst kapitálu vesprávû. Navíc v bfieznu 2005 úspû‰nûpokraãovala expanze skupiny na jihov˘-chodû Evropy. Zaãala totiÏ distribuce

Katefiina Neumannová si pfii‰la zahrátna charitativní golfov˘ turnaj skupinyPioneer Investments âR. Bylo nádher-né poãasí, atmosféra v˘teãná. NadaciOpen Society Fund poukáÏeme ãást-ku, která alespoÀ zãásti uhradí jedno-leté studium v Anglii, a to pro 16 letoustudentku z Prahy, kterou k tomutostudiu vybrala mezinárodní komise.

1) Skupina Pioneer Investments je investiãní sloÏkouUni Credito Italiano.2) Skupina se dûlí do jednotliv˘ch divizí. Divize USApÛsobí na severoamerickém kontinentu.Mezinárodní divize je aktivní na trzích západníEvropy, na Floridû a v Latinské Americe, divize NewMarkets je aktivní ve stfiední, v˘chodní a jihov˘chod-ní Evropû. Divize PAI (Pioneer AlternativeInvestments) je pfiedním evropsk˘m hráãem v seg-mentu hedge fondÛ.

Page 2: news 18 defa - pioneer.cz file24. âERVEN 2005 News PIONEER Pioneer News Zpravodaj pro investory V polovinû února 2005 dosáhla trÏní kapitalizace bankovní skupiny UniCredito

P I O N E E R

News 24. ãerven 2005Zpravodaj pro investory

P I O N E E R N E W S [ 2 ] Z P R AV O D A J P R O I N V E S T O R Y

Upozornûní: Investice do podílov˘ch listÛv sobû obsahuje riziko kolísání absolutníhodnoty investované ãástky a v˘nosÛ z nía není zaruãena návratnost pÛvodnû inve-stované ãástky. Minulé v˘nosy nejsou záru-kou v˘nosÛ budoucích.

Dne 6. 6. 2005 byl Roman Pospí‰il,pfiedseda pfiedstavenstev Pioneer inves-tiãní spoleãnost, a. s., a ÎB AssetManagement, a. s., zvolen na valné hro-madû UNIS âR místopfiedsedou pfied-sednictva této asociace. Dal‰ím místop-fiedsedou byl zvolen Josef Bene‰, gene-

ROMAN POSPÍ·IL ZVOLEN MÍSTOP¤EDSEDOU P¤EDSEDNICTVA UNIS âR

rální fieditel âSOB Asset Management.Pfiedsedou byl opûtovnû zvolen pan PetrZapletal, generální fieditel investiãníspoleãnosti Cs.

Valná hromada zvolila rovnûÏ Etick˘v˘bor UNIS âR, kter˘ hraje v˘znamnouroli v samoregulaci a regulaci prostfiedíkolektivního investování. ZástupcemPioneer Investments âR v tomto v˘boruje Vendula Kluãková. Pan Jifií Brabec,jeden ze zakladatelÛ odvûtví kolektivní-ho investování v âeské republice, jestál˘m externím ãlenem v˘boru.

UNIS âR je vlivnou profesní asociací,jejíÏ v˘znam pfiesahuje úzk˘ profesnírámec. UNIS âR pfied ãasem, v obdobífinanãních skandálÛ a bankovníchbankrotÛ, inicioval dobrovolnou samo-regulaci, kdy investiãní spoleãnosti ‰lynad rámec zákonÛ, aby zdÛraznily svouintegritu a transparentnost. Toto úsilíbylo úspû‰né.

Funkce ve vedení UNIS âR jsou spojenyse znaãnou prestiÏí. V minulosti byl panR. Pospí‰il jedno funkãní období pfied-sedou pfiedsednictva.

PIONEER INVESTMENTS – POV¯·ENÍ A EXPANZEfondÛ skupiny prostfiednictvím bankov-ní sítû v Turecku. V Turecku bude sku-pina distribuovat fondy prostfiednictvímKocbank, patfiící spoleãnosti tureckéhokonglomerátu Koc Group. Kocbank jepátá nejvût‰í turecká soukromá bankas 1,4 miliony zákazníkÛ a 170 poboã-kami. AÏ tato banka navíc pfievezmeYapi Kredi Bank od konglomerátuCukurova Group, mÛÏe se poãet pobo-ãek vy‰plhat aÏ na 600.

Pfied nûkolika málo lety byla obdobnáoperace uskuteãnûna v Bulharsku.TrÏní podíl skupiny na bulharském fon-dovém trhu nyní ãiní 39 %. TrÏní podílna polském trhu, kam skupina vstoupi-la v roce 1992 a kde je uplatÀovánaobdobná strategie, nyní ãiní 34,5 %.V Polsku je Pioneer Investments znaã-kou, která je na prahu toho, aby semezi drobn˘mi investory stala synony-mem slova investice. PioneerInvestments nyní v Polsku obhospoda-fiuje více kapitálu neÏ vût‰ina polsk˘chbank. Smûrovka dal‰í expanze byla pfie-hozena v˘chodním smûrem – mífií doRuska a do âíny.

V âeské republice nabízí PioneerInvestments 49 mezinárodních podfon-dÛ Pioneer Funds, z nichÏ mnohé patfií,podle Morningstar a Standard andPoor’s, mezi pfiední fondy segmentÛ. Veskupinû evropsk˘ch akciov˘ch fondÛzvlá‰tû zaujal PF – Top EuropeanPlayers, kter˘ získal od obou agenturhodnocení pûti hvûzdiãek. Na pfiedníchmístech v hodnoticích Ïebfiíãcích seumisÈují americké akciové fondy PF –U.S. Mid Cap Value, PF – U.S. Value.Klienty zaujaly i evropské dluhopisovéfondy PF – Euro Bond (nejvût‰í evropsk˘dluhopisov˘ fond) a PF – CorporateBond. PF – America patfií k nejstar‰ímsvûtov˘m fondÛm vÛbec, coÏ poskytujemoÏnost podívat se na jeho minulouv˘konnost, ilustrující vynikajícíma názorn˘m zpÛsobem vlastnosti fondu.Z âeské rodiny fondÛ Pioneer je pro indi-viduální klienty k dispozici 5 fondÛ. Jenutné zmínit, Ïe v‰echny nabízejí klien-tÛm zaji‰tûní proti mûnovému riziku, coÏje zvlá‰tû zajímavé u Pioneer – akciov˘fond, kter˘ takto odstraÀuje riziko u glo-bálních investic. Pioneer – Sporokonto,fond penûÏního trhu, je pak pfiíkladem

fondu s nejniωím kolísáním hodnotyv pfiíslu‰ném segmentu. Do nabídky proãeské klienty jsou pfiipravovány i dal‰íprodukty, z nichÏ je nutné zmínit inves-

tiãní program Rytmus. Institucionální kli-enti si oblíbili zvlá‰tû Balancovan˘ fondnadací, kter˘ je vedoucím fondem toho-to segmentu v âR. (pi)

Dok

onãe

ní z

e st

r. 1.

Upo

zorn

ûní:

Uvá

dím

e m

arke

tingo

vé n

ázvy

fon

dÛ.

Úpl

né in

form

ace

nale

znet

e ve

Sta

tute

ch.

Skupina Pioneer Investments byla prvním zahraniãním správcem na bulharském trhu

Otvírá se cesta do âínyPodpora expanze vychází z této budovy na karlínském bfiehu Vltavy

Page 3: news 18 defa - pioneer.cz file24. âERVEN 2005 News PIONEER Pioneer News Zpravodaj pro investory V polovinû února 2005 dosáhla trÏní kapitalizace bankovní skupiny UniCredito

P I O N E E R

News 24. ãerven 2005Zpravodaj pro investory

P I O N E E R N E W S [ 3 ] Z P R AV O D A J P R O I N V E S T O R Y

Upozornûní: Investice do podílov˘ch listÛv sobû obsahuje riziko kolísání absolutníhodnoty investované ãástky a v˘nosÛ z nía není zaruãena návratnost pÛvodnû inve-stované ãástky. Minulé v˘nosy nejsou záru-kou v˘nosÛ budoucích.

Z p r e z e n t a c í

·etfiení je tvrdá a unavující práce, ale je to jedinápráce, kterou dûláme jen a jen

pro sebe.

Finanãní plány vût‰inou dûláme, aÏ kdyÏ nám teãe do bot. Nevímjen, zda si tím jen nezvy‰ujemestres. Omezovat náklady lze

i bez plánu. To k tvorbû v˘nosÛplán potfiebujeme.

MALÁ RECENZE NA NOV¯ RYTMUS

Úspory a dobrá správa vlastních penûzuÏ nejsou jen znakem prozíravosti, alenaprostou Ïivotní nutností, která je rokod roku naléhavûj‰í. KaÏdá koruna, kaÏ-dé euro, kaÏd˘ dolar se budou poãítat.

BûÏn˘m postupem v takov˘ch pfiípa-dech b˘vá pravidelná kontrola efektiv-nosti portfolia a kontrola toho, zdaportfolio obsahuje dosti vhodn˘ch pro-duktÛ. Pokud si portfolio vytváfiíte sami,pak je nejvy‰‰í ãas poohlédnout se ponûkom, kdo se tím zab˘vá profesionál-nû. Více oãí více vidí a navíc alokace uÏnení otázkou selského rozumu, ale dos-ti komplikovan˘ch vzorcÛ.

O novince, kterou vám pfiiná‰íme, v‰akmÛÏete rozhodnout zcela sami. Jejív˘hody lze rozdûlit do tfií skupin.

� Nepfiímé v˘hody Rytmu� Omezení parazitních v˘dajÛ.� VyuÏití zbytkov˘ch ãástek na konci

mûsíce. MÛÏete zaãít investovat od500 Kã.

� Pfii del‰ím investiãním horizontuu‰etfiíte na poplatcích.

� MÛÏete si zaloÏit nûkolik investiãníchprogramÛ.

� Investiãní v˘hody Rytmu�Pravidelné investování po men‰ích

ãástkách je ekonomicky v˘hodné.

Upo

zorn

ûní:

Uvá

dím

e m

arke

tingo

vé n

ázvy

fon

dÛ.

Úpl

né in

form

ace

nale

znet

e ve

Sta

tute

ch.

âlovûk nemusí b˘t ekonomick˘ Einstein, aby ho obãas, pfii pomy‰lení navlastní peníze, nepfiepadly chmurné my‰lenky. Deregulace ãinÏí! Energie!Zdravotní péãe! Vzdûlání! To v‰e mÛÏe b˘t klidnû draωí. Nejspí‰e ãasembude. A to jsme je‰tû nezmínili penzi. Na celé situaci je pozitivní jen jedno –zmûny, pfiijdou–li, nenastanou ze dne na den. MÛÏeme se na nû pfiipravit.

RYTMUS PROTI PARAZITNÍM V¯DAJÒM Zaãínáme finanãnû plánovat, aÏ kdyÏ nám teãe do bot. V ãasech dostatku nebo pfiijatelného nedostatku nechá-váme peníze jen tak plynout. Spokojujeme se tak s tím, Ïe nás kontrolují. Dovolují nám, co mÛÏeme a nemÛ-Ïeme. Finanãní plánování nás té tíhy zcela nezbaví, ale mÛÏe nás, alespoÀ zãásti, osvobodit. Pfiestanou nás fiíditna‰e peníze, budeme to my, kdo bude fiídit je.

�Nabízí provûfienou metodu, jak tûÏitz rizika.

� MÛÏete ke svému prospûchu vyuÏívati kolísání trhÛ.

� Za nízkou mûsíãní investici získáteprodukt, kter˘ je investiãnû efektivní.

V˘hodné koncové produkty RytmuZa nízkou mûsíãní ãástku mÛÏete inve-stovat do kvalitních produktÛ s vysoceprofesionální kvalitou investiãního pro-cesu: � do jednoho z nejstabilnûj‰ích fondÛ

na ãeském trhu (Pioneer – Sporo-konto);

� do jednoho z nejstar‰ích akciov˘chfondÛ svûta (Pioneer America), kter˘má jednu z nejdel‰ích v˘nosov˘chhistorií mezi v‰emi akciov˘mi fondy;

� na globální trhy bez mûnového rizika(Pioneer – Akciov˘ fond), coÏ je velmiojedinûlá moÏnost;

� do nejvût‰ího dluhopisového fonduv Evropû (PF – Euro Bond) – velikostje vÏdy v˘hodou;

� do jednoho z dlouhodobû nejlépe

1) Fond je vhodn˘ pro vysoce konzervativní investicia investory, ktefií odmítají riziko, ale poÏadují v˘noso-vou úroveÀ nad bûÏn˘mi v˘nosy termínovan˘ch vkladÛ.

hodnocen˘ch fondÛ na evropskéakcie (PF – Top European Players),kter˘ je oblíbencem znalcÛ;

� do americk˘ch spoleãností, které jsou‰tikami US ekonomiky (PF – US MidCap Value, PF – US Small Cap);

� do evropsk˘ch spoleãností, kteréjsou ‰tikami evropské ekonomiky (PF– European Small Companies).

RytmusRytmu

Rytmus

A jedna poznámka na závûr. S pravidel-n˘m ‰etfiením a investováním je to jakos dietou. Zaãátky b˘vají kru‰né, alekdyÏ je pfiekonáte, dávají vám pocit, Ïefiídíte vlastní finanãní Ïivot, a to jek nezaplacení. Staãí udûlat první krok.,odepfiít si „malou radost“ kterou mÛÏe-me postrádat. Tak – snadné zaãátkyvám pfiejeme. (rd)

Zaãnûme pfiehledem v˘dajÛ, kter˘ sipovedeme dva nebo tfii mûsíce. Proã?Pfiehled v˘dajÛ nám hodnû prozradí.UkáÏí se, mimo jiného, ãerné díry, kdena‰e peníze mizí. Mohou to b˘t parazit-ní v˘daje za drobné radosti. Témûfiv kaÏdém pfiehledu v˘dajÛ se najdouútraty za „drobné radosti“, od nichÏchceme, aby nám osladily upracovan˘Ïivot. Máme pocit, Ïe „máme právo“ sije dopfiát. Koupená maliãkost vytváfiívût‰inou jen fale‰n˘ pocit radosti. Tapravá stejnû koupit nejde. Pokud zná-me tvrdou pravdu o sv˘ch v˘dajích bezplánu, zkusme to plánovitû.

Udûláme si kávu, vezmeme tuÏkua dáme se do toho. Sestavíme v˘dajo-v˘ plán, kter˘ má tfii základní funkce.

Mûl by: a) odstranit zcela parazitnív˘daje a zv˘‰it tak ãisté pfiíjmy, b) zpo-malit tok na‰ich penûz (omezit v˘da-je), c) pfiesmûrovat uvolnûné prostfied-ky smûrem, kter˘m chceme. Konãímetím, Ïe se nám podafiilo (kéÏ by) zvût‰itpfiíjmy. Ty pfiíjmy musíme vyuÏít. Pfiedtímse v‰ak zastavme u jedné vûci.

Moderní ekonomiky jsou zaloÏeny naprincipu r ychlé v˘roby a spotfieby.K podpofie rychlosti a snadnosti spo-tfieby jsou nastaveny v‰echny moÏnénástroje (komunikace, podpora dluho-v˘ch produktÛ, jako jsou leasingy, kre-ditní karty, pÛjãky, hypotéky). Je to jakovlak dluhov˘ch produktÛ. Nastoupit donûj je nebezpeãné, protoÏe se z nûjnesnadno vystupuje. Pfiijatelnost kaÏdé-

ho dluhuje je navíc zaloÏena na vífie, Ïese v budoucnosti dramaticky nezmûnína‰e pfiíjmové moÏnosti. Kdo to dnesmÛÏe vûdût? Bez dluhu to mnohdynejde, ale zru‰me alespoÀ bezdûãnédluhy – pocházející z krásnû svÛdn˘chkreditek.

A na závûr?MÛÏete si udûlat v˘dajov˘ plán. Pokudv‰ak nejste ochotni ãi schopni fiídit svéfinance rukou Ïeleznou a pfiísnou podlev˘dajového plánu, pak staãí, kdyÏodstraníte parazitní v˘daje. âástky, kte-ré po tomto zákroku získáte, budou tfie-ba malé, ale na Rytmus budou nejspí‰estaãit. JestliÏe budou pravidelnû inve-stovány, mohou vás za ãas pfiíjemnûpfiekvapit. (rd)

PROGRAM PRO INVESTICE OD 500 Kã

Program pro investice od 500 Kã

Page 4: news 18 defa - pioneer.cz file24. âERVEN 2005 News PIONEER Pioneer News Zpravodaj pro investory V polovinû února 2005 dosáhla trÏní kapitalizace bankovní skupiny UniCredito

P I O N E E R

News 24. ãerven 2005Zpravodaj pro investory

SKROMNÉ, ALE BEZPEâNÉ...

P I O N E E R N E W S [ 4 ] Z P R AV O D A J P R O I N V E S T O R Y

Upozornûní: Investice do podílov˘ch listÛv sobû obsahuje riziko kolísání absolutníhodnoty investované ãástky a v˘nosÛ z nía není zaruãena návratnost pÛvodnû inve-stované ãástky. Minulé v˘nosy nejsou záru-kou v˘nosÛ budoucích.

Ve druhé ãásti ãlánku pak prozkoumá-me vhodnou kombinaci akcií a dluhopi-sÛ pro ty, ktefií nechtûjí pfiíli‰ riskovat,a naplníme tak slib titulku, jenÏ jeo skromn˘ch, ale bezpeãn˘ch v˘nosech.Nemusíme snad dodávat, Ïe v‰e musí-te chápat s podmínkou toho, Ïe jdeo bezpeãí dosaÏitelné v investicích.

V˘hled pro PF – Euro Corporate BondBûhem roku 2005 oãekáváme zhodno-cení na euro trhu bonitních firemníchdluhopisÛ stabilní. Hlavní zdroj zhodno-cení by mûl b˘t z kuponÛ dluhopisÛ.Konkrétnû jde pak o zhodnocení mezi3 – 5 %. Za posledních 12 mûsícÛ fondvyrostl o 8,33 %.

DÛvod pro stfiízlivost je prost˘. Ceny dlu-hopisÛ a fondÛ do nich investujícíchmohou rÛst o více neÏ kuponov˘ v˘nos,jako tomu bylo v posledních letech, pou-ze tehdy, kdyÏ klesají jejich budoucív˘nosy. A to jiÏ letos neoãekáváme.

Neprodûlat kaÏd˘ rok (tolerance k riziku: minimální v˘nos = 0 %) v CZK. Tzv. stra-tegie minimálního rizika

Pioneer – Sporokonto 50 %Pioneer – Obligaãní fond 45 %Pioneer – Akciov˘ fond 5 %

Potenciál zhodnocen vzhledem k témûfi shodn˘m úrokov˘m sazbám stejnû jakov EUR, ale bez mûnov˘ch rizik CZK/EUR.

Neprodûlat za 5 let (tolerance k riziku: minimální v˘nos za 5 let = 0 %) v EUR. Tzv. stra-tegie bûÏn˘ch zaji‰tûn˘ch, naz˘van˘ch nesprávnû také jako garantovan˘ch, fondÛ.

PF – Euro Corporate Bond 70 %PF – Top European Players 30 %

Potenciál zhodnocení: 5 % p.a. Rozpûtí: 0 – 10 % p.a. na 5 letém horizontu. MoÏn˘pokles na 1letém horizontu o cca 10 %. V pfiípadû poklesu na 1letém horizontunejsou naru‰ena rozpûtí na horizontu 5 let.

Graf: Prémie firemních dluhopisÛ Graf: Portfolio a jednotlivé fondy

Hodnota 100 znamená, Ïe firemní dluhopisy nabízejí o 1 % vy‰‰í v˘nos neÏ vládní. Hodnota 50 pak 0,5 % atd.

Source: Bloomberg. The graph shows the option adjusted spread of the ML EMU Large Cap Corporate Indexfrom 31/06/02 to 31/12/04

Jedná se o firemní dluhopisy. Skalní vyznavaãi a zastánci státních dluhopisÛ by mûli trochu poopravit svÛj vybírav˘ názor. I firemní dluhopisy mohoub˘t bezpeãné. UkáÏeme si to na potenciálu kvalitních firemních dluhopisÛ v euru, do kter˘ch investuje fond PF – Euro Corporate Bond.

Doporuãené strategie

Neprodûlat kaÏd˘ rok (tolerance k riziku: minimální v˘nos = 0 %) v EUR. Tzv. strategie minimálního rizika

Pioneer Euro Short Term 50 %

Pioneer Euro Corporate Bond 45 %

Pioneer Top European Players 5 %

Potenciál zhodnocení: 2,9 %. Rozpûtí: 0-5 %, spolehlivost 99 %

Jedním ze zdrojÛ rÛstu cen dluhopisÛfirem je pokles jejich tzv. kreditní pré-mie. Tedy nadv˘nos nad vládní dluhopi-sy za to, Ïe jednodu‰e nemohou b˘t takbonitní. Pokud jsou investofii se stavemekonomiky, finanãní síly a stability firem

spokojeni, obvykle jim staãí niωí v˘nos.To znamená, Ïe klesnou kreditní pré-mie, drÏitelé dluhopisÛ se radujíz doãasnû vysok˘ch ziskÛ, abyv budoucnu mûli v˘nos niωí. A to seprávû nyní dûje. Následující graf ukazu-je, Ïe kreditní prémie jsou nyní v porov-nání s historií velmi nízko. Jin˘mi slovyinvestofii jsou velmi spokojeni s finanã-ním zdravím firem a jen tûÏko lze oãe-kávat dal‰í zlep‰ení. Co to znamená pro fond? Bude se spí-‰e zamûfiovat na firmy s vy‰‰ím ratin-gem, protoÏe nadv˘nos rizikovûj‰ích dlu-hopisÛ je pfiíli‰ mal˘ a pfii zohlednûnívy‰‰ího rizika jednodu‰e nestojí za to.Pro tituly s nízk˘m ratingem nejsoumomentálnû nízké prémie podpofienyjejich fundamentální silou.

Co to znamená pro investiãní rozhod-nutí? Dostáváme se k druhé ãásti ãlánku,k praktické radû. Kvalitní dluhopisy doportfolia patfií. Jejich v˘nosov˘ potenciálale jiÏ není tak vysok˘. Kombinace toho-to fondu s akciov˘m fondem mÛÏe pfii-nést tu správnou strategii. Kolik akciía kolik dluhopisÛ? To by byla snadnáotázka, kdyby bylo moÏno znát dopfiedu,zda akcie (a tudíÏ i akciové fondy) poros-tou ãi klesnou. ProtoÏe akciov˘ trh nelzebez rizika pfiedvídat, odpovûì na sprá-

vnou strategii nalezneme v srdci kaÏdé-ho investora. Konkrétnû pak v jehoochotû tolerovat riziko poklesu. Pokudje tato tolerance nulová, mûl by se akci-ím vyhnout a kombinovat Pioneer EuroCorporate Bond s fondy penûÏního trhua do akcií neinvestovat více neÏ 5korun ze 100. Pokud je tato tolerancevy‰‰í, coÏ by mûl zjistit jeho finanãníporadce, mÛÏe do akcií investovat více.Napfiíklad ten, kdo toleruje riziko, Ïe na5letém horizontu nic nevydûlá, ale roz-

hodnû nechce prodûlat, by mûl investo-vat do Pioneer Euro Corporate Bond75 % a do akciového fondu 25 %. Jehoinvestice by byla zisková i tehdy, kdyby jipofiídil v bfieznu 2000, tedy v nejhor‰ímoÏn˘ okamÏik. To v‰e pro investory,ktefií mûfií své v˘sledky v euru. PokuduvaÏujete v korunách, nahraìte PioneerEuro Corporate Bond fondem PioneerObligaãní. Ten kupuje kvalitní státnía firemní dluhopisy v CZK.

160

140

120

100

80

60

40

20

ãerv

en 0

2

srpe

n 02

fiíjen

02

pros

inec

02

únor

03

bfiez

en 0

3

ãerv

en 0

3

srpe

n 03

fiíjen

03

pros

inec

03

únor

04

bfiez

en 0

4

ãerv

en 0

4

srpe

n 04

fiíjen

04

pros

inec

04

únor

05

bfiez

en 0

5

ãerv

en 0

5

1,3

1,2

1,1

1

0,9

0,8

0,7

0,6

ãerv

en 0

2

srpe

n 02

fiíjen

02

pros

inec

02

únor

03

bfiez

en 0

3

ãerv

en 0

3

srpe

n 03

fiíjen

03

pros

inec

03

únor

04

bfiez

en 0

4

ãerv

en 0

4

srpe

n 04

fiíjen

04

pros

inec

04

únor

05

bfiez

en 0

5

ãerv

en 0

5

PORTFOLIO z tûchto fondÛ

Pioneer Euro Corporate Bond

Pioneer Top European Players

Pioneer Euro Short TermPo

kraã

ován

í na

str.

5.

Upo

zorn

ûní:

Uvá

dím

e m

arke

tingo

vé n

ázvy

fon

dÛ.

Úpl

né in

form

ace

nale

znet

e ve

Sta

tute

ch.

Zdro

j: Pi

onee

r In

vest

men

ts.

Klientské centrum 800 118 844

Page 5: news 18 defa - pioneer.cz file24. âERVEN 2005 News PIONEER Pioneer News Zpravodaj pro investory V polovinû února 2005 dosáhla trÏní kapitalizace bankovní skupiny UniCredito

P I O N E E R

News 24. ãerven 2005Zpravodaj pro investory

SKROMNÉ, ALE BEZPEâNÉ ...

P I O N E E R N E W S [ 5 ] Z P R AV O D A J P R O I N V E S T O R Y

Upozornûní: Investice do podílov˘ch listÛv sobû obsahuje riziko kolísání absolutníhodnoty investované ãástky a v˘nosÛ z nía není zaruãena návratnost pÛvodnû inve-stované ãástky. Minulé v˘nosy nejsou záru-kou v˘nosÛ budoucích.

BARRY KNIGHTA LADISLAV ·PAâEK

V HILTONU

Zdro

j: Vl

astn

í zpr

áva.Pioneer Investments uspofiádal na

zaãátku ãervna v praÏském hoteluHilton dvoudenní vzdûlávací konferencipro finanãní poradce z rÛzn˘ch distri-buãních spoleãnosti pÛsobících v âR.Jeden z pfiedních americk˘ch expertÛskupiny v oboru investiãního poraden-ství, pan Barry Knight, byl hlavním hos-tem tohoto zasedání. V pfiedná‰ce, kte-rá byla sledována s Ïivou pozorností,zdÛraznil v˘znam prakticky pojat˘chetick˘ch hodnot – napfi. odpovûdnostiza klientova rozhodnutí. âasto zazníva-lo slovo etika a eticky korektní postupy.Severoamerick˘ trh si takovéto postupyvyÏaduje, a to zvlá‰tû po nûkter˘chúãetních skandálech. Na otázku "KdymÛÏe poradce svého klienta poÏádato doporuãení a reference?" odpovûdûlpan Knight: "AÏ poté, co mu prokáÏesvou uÏiteãnost.". S Ïiv˘m zájmem bylosledováno i vystoupení pana Ladislava·paãka a jeho kolegy PetraStudenovského, ktefií pfiítomné zasvû-covali do sloÏitostí etikety v obchodníchkontaktech. Jejich vystoupení mûla hra-vou formu, byla vtipná a pfiitom nesmír-nû pouãná. Pfii rautu, kter˘ vÏdy násle-doval po konferenci, bylo moÏné pozo-rovat, Ïe doporuãení obou pánÛ bylanejen se zájmem vyslechnuta, ale hneduplatÀována. Mimochodem, víte, kdyoslovujeme Ïenu paní a kdy sleãno?Není dÛleÏit˘ partnersk˘ status, alespoleãensk˘ úzus (zvyk). Îena je paníve chvíli, kdy opustí vûk velmi ranéhomládí. Jen do té doby je moÏné naz˘vatji sleãnou. Dal‰ími osobami, kteréobchodní etiketa preferuje jsou star‰íosoby. Star‰í osoby pfiítomné na konfe-renci po pfiedná‰ce s údivem sledovaly,Ïe se jim ve dvefiích dostávalo pfied-nosti ãastûji neÏ dfiíve. (ij)

Ing. Petr ·imãák • ¤editel pro distribuci a v˘voj nov˘ch produktÛ ÎB Asset Management, a. s.

Graf: Portfolio a jednotlivé fondy

KRÁSNù KONZERVATIVNÍ SPOROKONTO

Kdysi jsem od nestranného pozorovatele sly‰el v˘rok, Ïe Leo‰ BartoÀ je jeden z „nejlep‰ích lidí na dluhopisyu nás“. Nevíte-li o dluhopisech nic, pak vás tato chvála nemusí pfiíli‰ vzru‰it. Bliωí poznání dluhopisÛ a jejichnároãnosti na matematick˘ a statistick˘ aparát, precizní my‰lení by kaÏdého pravdûpodobnû nauãilo v‰ímat sii v˘‰e vyfiãené chvály. Jisté je jedno, pod taktovkou pochváleného se fond Pioneer – Sporokonto prodral ze dnatabulky v˘‰e a je, jak fiekl jin˘ pozorovatel, „krásnû konzervativní“. Zajímalo mnû proã.

Sporokonto má velice nízkou volatilituv˘voje hodnoty. Toho si konzervativníinvestofii, zdá se, velmi cení. Proã?

Nízká volatilita v˘voje hodnoty penûÏní-ho fondu by mûla b˘t dÛleÏit˘m fakto-rem pfii rozhodování investora, kdyÏ sivybírá konkrétní fond tohoto typu. Její

nízká hodnota investorovi fiíká, Ïe jehoinvestice nebude v˘raznû postiÏenav˘kyvy na finanãních trzích a bude setak moci spolehnout, Ïe jeho peníze ulo-Ïené v jakémkoli období roku, budouzhodnocovány na úrovni odpovídajícíaktuálním úrokov˘m sazbám na penûÏ-ním trhu v âeské republice.

Jak si Sporokonto, pokud jde o volatili-tu, stojí ve srovnání s ostatními koru-nov˘mi fondy penûÏního trhu v âR?

Nበfond si v tomto ukazateli udrÏuje2. místo ze 13 pozorovan˘ch penûÏníchfondÛ na roãním horizontu. Fond by takmûl vÏdy splÀovat podmínky vhodnéhoinvestiãního instrumentu pro volnéfinanãní prostfiedky, u kter˘ch investorz rÛzn˘ch dÛvodÛ nezná ãasov˘ horizontsvé investice.

Jak byste charakterizoval specifikufondu ve srovnání s ostatními fondypenûÏního trhu?

Právû nízká volatilita je nejcharakteris-tiãtûj‰ím znakem na‰eho fondu ve srov-nání s ostatními. Stál˘m znakem jei cílovaná v˘konnost – je to v˘konnoststfiedu pole tûchto fondÛ. Nízká volatili-ta je úzce svázána s niωím rizikema tedy i zaplacena „nevyãnívající“ v˘kon-ností, ale osobnû jsem pfiesvûdãen, Ïev kategorii penûÏních fondÛ by investor

mûl preferovat jistotu srovnatelnéhozhodnocení v kterémkoli ãase pfiedv˘raznûj‰ím zhodnocením v urãitémobdobí.

Sly‰el jsem názor, Ïe fondy penûÏníhotrhu jsou témûfi stejnû tak bezpeãnéjako termínované vklady. Podepsalbyste jej?

Obecnû ano. U nás bych s tímto názo-rem souhlasil v pfiípadû tûch fondÛpenûÏního trhu, o kter˘ch znám pod-statné informace, tj. hlavnû to, zda jespravuje renomovaná investiãní spoleã-nost, u níÏ je pfiedpoklad, Ïe dodrÏujestanovenou investiãní strategii a inves-tory pravidelnû informuje o v˘sledku jejírealizace.

V denících a populárních médiích seroztrhl pytel se spekulacemi o osudueura. Co vy na to?

Osud eura bych zatím nezpochybÀovala s vût‰ím hodnocením bych poãkal aÏpo del‰í dobû (napfi. po 10 letech spo-leãného fungování). Osobnû bych pakani nespûchal s na‰ím pfiijetím eura.

Kam pojedete na dovolenou?

Díky ãerstvû narozenému druhémusynovi se budu tû‰it ze spoleãné dovo-lené u rodiãÛ ve v˘chodních âechách.

PhDr. Miloslav Doubrava

1,3

1,2

1,1

1

0,9

0,8

0,7

0,6

ãerv

en 0

2

srpe

n 02

fiíjen

02

pros

inec

02

únor

03

bfiez

en 0

3

ãerv

en 0

3

srpe

n 03

fiíjen

03

pros

inec

03

únor

04

bfiez

en 0

4

ãerv

en 0

4

srpe

n 04

fiíjen

04

pros

inec

04

únor

05

bfiez

en 0

5

ãerv

en 0

5

PORTFOLIO z tûchto fondÛ

Pioneer Euro Corporate Bond

Pioneer Top European Players

Dok

onãe

ní z

e st

r. 4.

Upo

zorn

ûní:

Uvá

dím

e m

arke

tingo

vé n

ázvy

fon

dÛ.

Úpl

né in

form

ace

nale

znet

e ve

Sta

tute

ch.

Ing. Leo‰ BartoÀ

Barry Knight

Page 6: news 18 defa - pioneer.cz file24. âERVEN 2005 News PIONEER Pioneer News Zpravodaj pro investory V polovinû února 2005 dosáhla trÏní kapitalizace bankovní skupiny UniCredito

P I O N E E R

News 24. ãerven 2005Zpravodaj pro investory

VY··Í VOLATILITOU K VY··ÍMU ZISKU

P I O N E E R N E W S [ 6 ] Z P R AV O D A J P R O I N V E S T O R Y

Upozornûní: Investice do podílov˘ch listÛv sobû obsahuje riziko kolísání absolutníhodnoty investované ãástky a v˘nosÛ z nía není zaruãena návratnost pÛvodnû inve-stované ãástky. Minulé v˘nosy nejsou záru-kou v˘nosÛ budoucích.

UmoÏní vám „kupovat nízko, prodávat vysoko“, fiíká o metodû prÛmûrování hodnoty (value averaging) její autor. Kouzlo metody se nejvíce projeví navolatilních a rostoucích trzích. Vydûláte víc neÏ jednoduch˘m pravideln˘m investováním.

Investiãní poradci nejen v âR, ale i vesvûtû, ãasto doporuãují klientÛm jedno-duchou metodu, jak diverzifikovatinvestice v ãase – dollar cost averaging(DCA, prÛmûrování nákladÛ). Jedná seo pravidelné investování stále stejnéãástky, napfiíklad 5 tis. Kã mûsíãnû, doportfolia podílov˘ch fondÛ. V˘hodou jenákup stále levnûj‰ích podílÛ v dobûklesajících trhÛ a jejich zhodnocenídobû následného rÛstu.

� ZDOKONALENÉ PRÒMùROVÁNÍV roce 1988 popsal M. E. Edleson, teh-dy docent na Harvard Business School,v ãasopise American Association ofIndividual Investors Journal zdokonale-nou verzi DCA. Nazval ji value averaging(VA, prÛmûrování hodnoty). Cílem novémetody diverzifikace v ãase je dosáh-nout vy‰‰ího prÛmûrného zhodnocenívloÏen˘ch penûz v porovnání s DCA. Investor urãí, jakou ãástku bude v urãi-tém momentû v budoucnu potfiebovat,napfiíklad 300 tis. Kã za pût let. Potomspoãítá, kolik musí mûsíãnû ukládat,aby ãástky dosáhl pfii oãekávaném prÛ-mûrném zhodnocení. Napfiíklad pfii oãe-kávaném zhodnocení 10 % bude mûsíã-nû ukládat 3 887 Kã. V˘poãet lze jed-nodu‰e provést pomocí finanãní funkcePLATBA v tabulkovém kalkulátoruExcel.

Dal‰ím jednoduch˘m v˘poãtem lze zjis-tit, jaké v˘‰e by v kaÏdém mûsíci mûlahodnota doposud investovan˘ch pro-stfiedkÛ nab˘vat. Pro popsan˘ modelov˘pfiípad je to napfiíklad 23 984 Kã poprvním pÛlroce, 49 139 Kã po roce,a tak dále aÏ 300 tis. Kã po pûti letech. Nyní pfiichází základní pravidlo metodyVA: investor kaÏdého pÛl roku porovnáaktuální hodnotu své dosavadní investi-ce s tou, které by mûlo b˘t dosaÏenopodle plánu. V pfiípadû, Ïe skuteãnáhodnota je niωí neÏ plánovaná, nakou-pí v následujícím mûsíci více podílov˘chlistÛ, tj. sáhne hloubûji do kapsy, tak,aby obû hodnoty (skuteãnou a plánova-nou) srovnal. Naopak v pfiípadû, Ïe sku-teãná hodnota je vy‰‰í neÏ plánovaná,nakoupí v následujícím mûsíci ménûpodílov˘ch listÛ a tím obû hodnoty (sku-

teãnou a plánovanou) srovná.Dorovnávání obou hodnot zv˘‰enímnebo sníÏením nakoupen˘ch podílov˘chlistÛ probíhá kaÏd˘ pÛlrok.

� VY··Í PROCENTNÍ V¯NOSKdo se bude fiídit metodou VA, vydûlána konci doby investování více neÏ ten,kdo se bude fiídit metodou DCA.Pomocí prÛmûrování hodnoty (VA) naku-pujete je‰tû více levnûj‰ích podílov˘chlistÛ v dobû poklesÛ trhÛ a je‰tû ménûdrah˘ch podílov˘ch listÛ v dobû rÛstutrhÛ neÏ pomocí prÛmûrování nákladÛ(DCA). Tvrdí to autor metody Edleson.

Zajímalo nás, jak by dopadl investorv letech 1994 aÏ 2004. V˘sledky jsoushrnuty v tabulce 1. Investování podleVA vychází skuteãnû lépe neÏ investo-vání podle DCA. V˘poãty probíhaly nareáln˘ch datech. Jak urãit oãekávanézhodnocení, abychom mohli spoãítatpravidelné mûsíãní vklady? ZáleÏí naoptimismu nebo pesimismu investoraohlednû budoucího v˘voje trhÛ. Provyspûl˘ americk˘ akciov˘ trh doporuãu-je Edleson zvolit 7,4 % nad v˘nosemdlouhodob˘ch vládních dluhopisÛ.Takové oãekávání bylo pouÏito pro v˘po-ãty v tabulce 1.

Metoda VA je matematicky v˘hodnûj‰í.Finanãní poradci ji ale pfii své práci s kli-enty pfiíli‰ nepouÏívají. Pravdûpodobn˘dÛvod objasÀuje Walter Updegravez Money Magazine. Tvrdí, Ïe nejvy‰‰í

ZhodnoceníIndex Region RÛst/pokles Oãekávání Dollar cost Value averaging Nadv˘nos VA

za období (p.a.) averaging (p.a.) (p.a.) oproti DCA (p.a.)Období 9/1994 aÏ 8/1999

PX 50 âR -24,9 % 15,3 % 4,5 % 9,8 % 5,3 %

DJ Stoxx 50 Evropa 221,5 % 14,1 % 30,2 % 31,3 % 1,1 %

S&P 500 Sev. Amerika 206,5 % 14,2 % 25,5 % 26,9 % 1,4 %

Období 9/1996 aÏ 8/2001PX 50 âR -29,4 % 18,3 % -8,1 % -5,9 % 2,2 %

DJ Stoxx 50 Evropa 156,7 % 12,5 % 8,2 % 9,3 % 1,1 %

S&P 500 Sev. Amerika 87,0 % 14,0 % 3,1 % 3,1 % 0,0 %

Období 9/1999 aÏ 8/2004PX 50 âR 60,6 % 14,7 % 19,7 % 20,2 % 0,5 %

DJ Stoxx 50 Evropa -21,5 % 11,7 % -6,0 % -3,8 % 2,2 %

S&P 500 Sev. Amerika -9,9 % 14,0 % 0,8 % 2,5 % 1,7 %

Tabulka 1: PrÛmûrování hodnoty (value averaging) versus prÛmûrování nákladÛ (dollar cost averaging)

informace o pfiedplatném a ukázkovém ãísle zdarma:Pavla Moravcová, 541 219 737, [email protected]

absolutní zisky pfiiná‰í v dlouhodobémhorizontu metoda: investujte v‰echnypeníze, které zrovna máte. PfiestoÏeprocentní v˘nos investice bude na kon-ci o nûco niωí neÏ striktním investová-ním podle pravidel VA, celkové zhodno-

cení se bude poãítat z vy‰‰í základnya absolutní suma vydûlaná trhem budevût‰í.

Roman Stuchlíkãlánek vy‰el v ãasopise FOND SHOP

Upo

zorn

ûní:

âlá

nek

vyja

dfiuj

e ná

zory

aut

ora

a by

l uve

fiejn

ûn s

e so

uhla

sem

ãas

opis

u FO

ND

SH

OP.

Page 7: news 18 defa - pioneer.cz file24. âERVEN 2005 News PIONEER Pioneer News Zpravodaj pro investory V polovinû února 2005 dosáhla trÏní kapitalizace bankovní skupiny UniCredito

P I O N E E R

News 24. ãerven 2005Zpravodaj pro investory

ZMùNA NÁZVU SPOLEâNOSTI

P I O N E E R N E W S [ 7 ] Z P R AV O D A J P R O I N V E S T O R Y

Upozornûní: Investice do podílov˘ch listÛv sobû obsahuje riziko kolísání absolutníhodnoty investované ãástky a v˘nosÛ z nía není zaruãena návratnost pÛvodnû inve-stované ãástky. Minulé v˘nosy nejsou záru-kou v˘nosÛ budoucích.

O PENùZÍCH A LIDECH – Z PREZENTACÍ

� Vybrat si dobrou finanãní institucia dobr˘ produkt je nejspí‰e dÛleÏi-tûj‰í neÏ v˘bûr Ïivotního partnera.Partnera mÛÏeme vymûnit, ale ztra-cené v˘nosy nám uÏ nikdo nikdynevrátí.

� ·etfiení je tvrdá a unavující práce. Jeto v‰ak jediná práce, kterou dûlámejen pro sebe.

� Umûní ‰etfiit není úãetní a racionálníãinnost. Je to pfiedev‰ím emoce, kte-rá se pozdûji stane sociálním návy-kem.

� Je legraãní, Ïe lidé se o tom, kams penûzi, radí se znám˘mi. Na ope-raci Ïluãníku by k sousedovi ne‰li.Investovat dobfie sto tisíc korun jestejnû velké umûní jako operovatÏluãník.

� Velké sklenûné paláce bank rostoui z nenápadné „sedliny“, kterou lidéz mûsíce na mûsíc zapomínají naÏirov˘ch úãtech.

� Ti, kdo mají malou toleranci vÛãiinvestiãním rizikÛm a zÛstávají vûrniv˘hradnû termínovan˘m vkladÛm, sepo hlavû vrhají do rizika vût‰ího. Byloby surové spoãítat jim, o kolik pfii-cházejí na v˘nosech, kter˘ch se tak„opatrnû“ vzdali.

� Neexistuje absolutnû bezpeãn˘finanãní produkt. Jediná obrana pfiedriziky je v tom, Ïe si vybereme ta, kte-rá dokáÏeme snést, a nikoliv v tom,Ïe se je pokusíme zcela vylouãit.

� KdyÏ je nûkomu dvacet let, má dob-rou ‰anci stát se milionáfiema nemusí nutnû vynalézt nov˘ ãipnebo lék proti vráskám. Jediná potíÏje v tom, Ïe plno dvacetilet˘ch o tonestojí. AÏ zmûní názor, bude pozdû.Zku‰enost je nesdûlitelná. I kdyÏ jeo penûzích.

� Nevidím dÛvod, proã by se v médiíchnemohly objevovat „recenze“ na fon-dy stejnû ãasto, jako se nyní objevu-jí recenze na filmy a nové kapely.Podle novin to vypadá, Ïe mnohemvíce lidí se zajímá o umûní neÏo peníze. Nejsem si jist, zda to neníve skuteãném Ïivotû naopak.

� U vût‰iny lidí existuje cosi jako inves-tiãní pud. KdyÏ se jim zdá, Ïe v˘nos je

zajímav˘, ztratí zdrav˘ rozum a vrhnouse za v˘nosem. Investice v‰ak nenílov a lovecká povaha se k nim nehodí.

� Na trhu uÏ existují velké privátnímajetky. Vytvofiit je byla tak tvrdápráce, Ïe mnohdy nezb˘val ãas nau-ãit dûti tomu, Ïe se mají cel˘ Ïivotchovat, jako by nebyly bohaté. V USAse 70 % procent pfiedávan˘ch dûdic-tví rozplyne, protoÏe nástupci kapitálneochrání. Jsem, zvûdav, jak to budetady.

� Lidé, ktefií se bojí investovat, si pod-vûdomû pfiedstavují banku jako pra-sátko, do nûhoÏ je moÏné schovatpeníze. Netu‰í, Ïe banka jejich pení-ze investuje a vût‰í ãást v˘nosu siponechá.

� Emoce rozhodují o investicích víc, neÏsi dokáÏeme pfiedstavit. O tom, Ïezaji‰tûné fondy omezují nebezpeãí ztrá-ty i moÏnost v˘nosu, moÏná lidé vûdí.Sly‰í v‰ak jen na první ãást té vûty.

� Finanãní plány vût‰inou dûláme, aÏkdyÏ nám teãe do bot. Nevím, zda sitím jen nezvy‰ujeme tlak v krevnímfieãi‰ti. Omezovat náklady lze i bezplánu. K tvorbû v˘nosÛ v‰ak plánpotfiebujeme.

� Prodávat investice mÛÏe mnoh˘mpfiipadat jako v˘zva. Doporuãovalbych kaÏdému, kdo takovému pocitupodléhá, aby nûjakou dobu slouÏilv „lazaretu“ zkaÏen˘ch investic. Jeto nejjistûj‰í zpÛsob, jak si obnovitporadenskou zodpovûdnost.

� Dfiív platilo, Ïe nejvût‰í ‰tûstí májeden tehdy, kdyÏ si vybere fiemeslo,které ho baví, a kdyÏ se jeho dûtisetkají s dobr˘m uãitelem. Pfiidalbych k tomu je‰tû, Ïe potfiebujememít ‰tûstí na dobrého finanãníhoporadce, abychom celé stáfií neproÏi-li v depresi.

� Vût‰ina lidí nerozumí vût‰inû finanã-ních produktÛ. ¤e‰ením ov‰em neníto, Ïe budeme naslouchat reklamû.

Dne 15. ãervna 2005 nabylo právní moci usnesení Mûstského soudu v Praze, kter˘m soud rozhodl o zmûnû názvu spoleãnosti Pioneer ãeská inves-tiãní spoleãnost, a. s. Od tohoto dne zní nové jméno spoleãnosti Pioneer investiãní spoleãnost, a. s.

Pioneer investiãní spoleãnost, a. s., jesouãástí globální finanãní skupinyPioneer Investments. Na ãeském trhubudou tedy pÛsobit 3 spoleãnosti sku-piny.

Pioneer investiãní spoleãnost, a. s., je investiãní spoleãností, která obhospodafiu-je âeskou rodinu fondÛ Pioneer. Pioneer Global Asset Management, S.p.A., kterásídlí v Milánû, je jejím 100procentním vlastníkem a zároveÀ jedin˘m akcionáfiem.Generálním fieditelem a pfiedsedou pfiedstavenstva je Mgr. Roman Pospí‰il, MBA.

ÎB – Asset Management, a. s., je obchodníkem s cenn˘mi papíry zamûfien˘m naaktivní obhospodafiování portfolií privátních a institucionálních klientÛ. Spoleãnostje agentem nabídky mezinárodních produktÛ skupiny. Generálním fieditelem a pfied-sedou pfiedstavenstva je Roman Pospí‰il.

Pioneer ãeská finanãní spoleãnost, s. r. o.Spoleãnost je zamûfiena na marketingovou podporu distribuce zahraniãních fondÛskupiny Pioneer Investments v âR, SR a na tzv. nov˘ch trzích (v souãasnostiv Bulharsku, Chorvatsku, Turecku). Jedin˘m vlastníkem spoleãnosti je Pioneer GlobalAsset Management, S.p.A. Generálním fieditelem spoleãnosti je Ing. Martin Dybal.

INFORMACE PRO NOVINÁ¤E A EDITORY

Pioneer Global Asset Management, S.p.A., sídlící v Milánû, je ve 100% vlastnic-tví banky UniCredito Italiano a spoleãnû se skupinou sv˘ch dcefiin˘ch spoleã-ností pÛsobí pod obchodním oznaãením Pioneer Investments. Skupina Pioneer Investments je organizaãnû ãlenûna do divizí – jedna z divizípÛsobí v USA, druhá v západní Evropû a tfietí na tzv. New Markets – na trzíchPolska, âeska, Slovenska, Bulharska, Chorvatska, Turecka, Izraele, âíny a dal-‰ích. Dal‰í v˘znamnou souãástí skupiny je i divize alternativních investic.

Page 8: news 18 defa - pioneer.cz file24. âERVEN 2005 News PIONEER Pioneer News Zpravodaj pro investory V polovinû února 2005 dosáhla trÏní kapitalizace bankovní skupiny UniCredito

P I O N E E R

News 24. ãerven 2005Zpravodaj pro investory

P I O N E E R N E W S [ 8 ] Z P R AV O D A J P R O I N V E S T O R Y

Pioneer News • Zpravodaj pro investory • Vydává skupina Pioneer Investments v âR.Adresa redakce: Pioneer News, Danube House, Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, telefon: 296 354 422.http://www.pioneerinvestments.cz, e-mail: [email protected] Investments je obchodní oznaãení spoleãnosti Pioneer Global Asset Management, S.p.A., a skupiny jejích dcefiin˘ch spoleãností.

Upozornûní: Investice do podílov˘ch listÛ v sobû obsahuje riziko kolísáníabsolutní hodnoty investované ãástky a v˘nosÛ z ní a není zaruãena návratnostpÛvodnû investované ãástky. Minulé v˘nosy nejsou zárukou v˘nosÛ budoucích.

Zdro

j dat

: Pi

onee

r In

vest

men

ts,

Prah

a.

Upo

zorn

ûní:

Z dÛ

vodÛ

ned

osta

tku

mís

ta u

vádí

me

mar

ketin

gové

náz

vy f

ondÛ

.Zd

roj:

Pion

eer

Inve

stm

ents

.

V˘konnost vybran˘ch podfondÛ Pioneer Funds

Pokud Vám nejsou jasné údaje v tabulkách, kontaktujte laskavû redakci na adrese uvedené v tiráÏi. Dûkujeme za názor.

SOUHRNN¯ P¤EHLED V¯SLEDKÒ PIONEER FUNDS V RÁMCI KONKURENCE

Data k 31/05/2005 Mûna Zahájení v˘poãtu VK Od 01/01/05 1 M 6 M 1 rok 3 roky p.a. od zaloÏení p.a.

Pioneer Funds – European Small Companies LU0133552405 EUR 29. 11. 2001 10,17 % 6,27 % 14,71 % 22,07 % 8,36 % 10,48 %

Pioneer Funds – Emerging Markets Bond LU0132208249 USD 2. 5. 2002 0,11 % 0,81 % 3,18 % 21,70 % 14,76 % 14,14 %

Pioneer Funds – Euroland Equity LU0119345287 EUR 18. 12. 2000 7,47 % 5,95 % 10,00 % 17,24 % -0,96 % -6,19 %

Pioneer Funds – Italian Equity LU0119335304 EUR 18. 12. 2000 2,02 % 2,57 % 7,37 % 16,62 % 4,62 % -2,46 %

Pioneer Funds – Top European Players LU0119366952 EUR 18. 12. 2000 8,03 % 4,93 % 9,66 % 15,35 % 3,34 % -0,65 %

Pioneer Funds – U.S. Mid Cap Value LU0133605377 USD 30. 11. 2001 0,00 % 4,08 % 4,53 % 15,32 % 11,13 % 11,72 %

Pioneer Funds – French Equity LU0119336963 EUR 18. 12. 2000 7,76 % 6,49 % 10,31 % 14,71 % -0,52 % -6,70 %

Pioneer Funds – Core European Equity LU0119364239 EUR 18. 12. 2000 6,92 % 4,45 % 9,11 % 13,32 % -1,81 % -7,03 %

Pioneer Funds – European Research LU0119366440 EUR 18. 12. 2000 6,80 % 4,34 % 8,73 % 12,81 % -1,52 % -6,20 %

Pioneer Funds – U.S. Small Companies LU0133586486 USD 21. 12. 2001 -4,29 % 6,47 % -2,12 % 12,36 % 7,07 % 9,98 %

Pioneer Funds – Global TMT LU0132203521 USD 27. 12. 2001 -6,48 % 2,47 % -2,94 % 12,14 % 7,68 % -1,58 %

Pioneer Funds – Strategic Income LU0162302276 USD 4. 4. 2003 0,15 % 0,46 % 1,40 % 11,09 % n.a. 9,52 %

Data k 31/05/2005 Mûna Zahájení v˘poãtu VK Od 01/01/05 1 M 6 M 1 rok 3 roky p.a. od zaloÏení p.a.

Pioneer – Sporokonto 770030000234 CZK 15. 9. 1997 0,84 % 0,14 % 1,02 % 2,10 % 2,02 % 4,97 %

Pioneer – obligaãní fond 770020000269 CZK 12. 4. 2002 4,69 % 0,80 % 5,85 % 8,63 % 4,02 % 4,05 %

Pioneer – rÛstov˘ fond CZ0008470507 CZK 17. 5. 2001 4,70 % 1,74 % 6,20 % 9,33 % -0,14 % -2,71 %

zmûna strategie 30. 9. 2003 6,54 %

Pioneer – dynamick˘ fond CZ0008471018 CZK 3. 11. 1995 4,33 % 3,17 % 4,88 % 6,97 % 0,99 % -0,77 %

Pioneer – akciov˘ fond 770030000143 CZK 20. 11. 2000 1,38 % 2,97 % 4,09 % 3,82 % -0,86 % -5,72 %

14 podfondÛ Pioneer Funds má 4 nebo 5 hvûzdiãek od agentury

Morningstar. Percentil je procentuální vyjádfienípofiadí ve skupinû fondÛ se stejn˘m

investiãním zamûfiením.

YTD 34

1 year 32

3 year 32

âasov˘ prÛmûrn˘horizont percentile proti

konkurenci

Údaje jsou uvádûny v %. V˘konnosti za jednotlivé kalendáfiní roky a poplatky za obhospodafiování fondÛ jsou k dispozici na www.pioneerinvestments.cz.V‰echny informace se zakládají na hodnotách vlastního kapitálu (VK). VK pfiedstavuje hodnotu v‰ech podílov˘ch listÛ zbaven˘ch ve‰ker˘ch administrativních, transakãních a depozitních poplatkÛ. Ve VK nejsou zapoãítány Ïádnédal‰í poplatky, jako jsou danû nebo poplatky z prodeje.

V˘konnost fondÛ obhospodafiovan˘ch Pioneer investiãní spoleãnost, a. s.

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

% z

AU

M (

maj

etek

pod

spr

ávou

)

1) Data v tabulce jsou uvedena ke konci bfiezna 2005.2) Údaje k percentilÛm jsou uvedeny k 29. 4. 2005.3) Rating k 31. 3. 2005

4th quartile 3th quartile 2th quartile 1th quartile

Short Term Bonds (krátkodobé dluhopisy)

Medium-Long term BondsStfiední – dlouhé dluhopisy

US akcie

Evropské akcie

Emerging-High Yield Dluhopisy

Globální akcie Emerging Market akcie.

� �

��