new davet · 2019. 8. 7. · sempozyum, 14 eylül 2019 tarhnde, adana Şehr eğtm ve araştırma...

of 8 /8

Author: others

Post on 17-Sep-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Sayın Meslektaşlarımız,Kolon Kanser� Sempozyumu'nda, Adana Şeh�r Eğ�t�m Araştırma Hastanes�, Çukurova Ün�vers�tes� ve Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Adana Şubes� olarak s�zlerle beraber olmanın heyecanını yaşıyoruz.

  1 gün sürecek b�l�msel programımızda kolon kanser�n�n tüm yönler� �le değerl� konuşmacılarımızın katkıları �le tartışılacaktır. Tüm katılımcılar tüm konularda tartışmacı olarak yer alacaklardır.

  Kolon kanser�n�n tedav�s�yle �lg�lenen tüm onkoloj� a�les�n�n, özell�kle genç meslektaşlarımızın ve araştırma görevl�ler�m�z�n katılımlarının teşv�k ed�lmes�n� d�ler�z.

  Sempozyumun, onkoloj� cam�asına katkıda bulunması d�leğ�yle, s�zlere sevg� ve saygılarımızı �let�yoruz.

  Prof. Dr. Timuçin ÇİLTürk Kanser Araştırma ve Savaş KurumuAdana Şube Başkanı

  DAVET

  14 Eylül 2019 / Adana

  KOLON KANSERİ SEMPOZYUMU

  ADANA ŞEHİREĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

 • 14 Eylül 2019 / Adana

  KOLON KANSERİ SEMPOZYUMU

  ADANA ŞEHİREĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

  Sempozyum Başkanları

  T�muç�n ÇİL Cem Kaan PARSAK

  Düzenleme Kurulu

  T�muç�n ÇİLCem Kaan PARSAK

  Berksoy ŞAHİNBerna BOZKURT DUMAN

  Koray DAŞAdnan KUVVETLİ

  Enver REYHAN

  KURULLAR

 • 08.55 - 09.00 Açılış Dr. Koray DAŞ

  Koleraktal Karsinom Oturum Başkanları: Dr. İlhan TUNCER, Dr. Bozkurt GÜLEK

  09.00 - 09.20 Kolorektal kars�nomda tanı ve evreleme nasıl olmalı? Dr. İsma�l Cem ERAY09.20 - 09.40 Kolorektal kars�nomda patoloj�k değerlend�rme nasıl olmalı? Dr. F�gen DORAN09.40 - 10.00 Kolorektal kanserde radyoterap�n�n kullanım alanları? Dr. Meltem SERİN10.00 - 10.20 Neoadjuvan s�stem�k tedav� yaklaşımları? Dr. Muhammet Al� KAPLAN

  10.20 - 10.40 Kahve Arası

  Oturum Başkanları: Dr. Ömer ALABAZ, Dr. Selahattin MENTEŞ10.40 - 11.00 Erken evre hastalıkta cerrah� tedav� Dr. Cem Kaan PARSAK11.00 - 11.20 Erken evre hastalıkta adjuvan tedav� yaklaşımları Dr. Emel SEZER11.20 - 11.30 V�deo göster�s�: Açık cerrah� Dr. Sefa ÖZYAZICI11.30 - 11.40 V�deo göster�s�: Açık cerrah� Dr. Alper PARLAKGÜMÜŞ

  11:40 - 11:50 V�deo göster�s�: Laparoskop�k CME, sağ kolon Dr. Ahmet RENCÜZOĞULLARI11:50 - 12:00 V�deo göster�s�: Laparoskop�k TME, rektum Dr. İsma�l Cem ERAY

  12.00 - 13.00 Öğle Yemeği

  BİLİMSEL PROGRAM

  14 Eylül 2019 / Adana

  KOLON KANSERİ SEMPOZYUMU

  ADANA ŞEHİREĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

 • 13.00 - 13.40 Olgu Sunumları (Tümör Konseyi) Oturum Başkanları: Dr. Berna BOZKURT DUMAN, Dr. Sefa ÖNAL

  13.00 - 13.20 Olgu-1 Dr. Ertuğrul BAYRAM

  13.20 - 13.40 Olgu-2 Dr. Polat OLGUN

  Panetlistler: Dr. Zeynel ABİDİN, Dr. Burçak KARACA, Dr. Okan DİLEK, Dr. Selahatt�n MENTEŞ, Dr. Alper SÖZÜTEK, Dr. Ahmet RENCÜZOĞULLARI

  Oturum Başkanları: Dr. Ahmet ŞEKER, Dr. Adnan KUVVETLİ13.40 - 14.00 Metastat�k hastalıkta cerrah� tedav�? Dr. Süleyman ÇETİNKÜNAR

  14.00 - 14.20 Moleküler b�yobel�rteçler bakılmalı mı? Nasıl bakılmalı? Dr. Özge Özalp YÜREĞİR

  Oturum Başkanları: Dr. Mehmet ÖZDOĞAN, Dr. Enver REYHAN14.20 - 14.40 Karac�ğere sınırlı metastat�k kolorektal kars�nomda tedav� yaklaşımı Dr. T�muç�n ÇİL

  14.40 - 15.00 Metastat�k kolorektal kars�nomda b�r�nc� basamak s�stem�k tedav� Dr. Berksoy ŞAHİN

  15.00 - 15.20 Metastat�k hastalıkta 2.basamak ve sonrası Dr. Berna BOZKURT DUMAN

  15.20 - 15.40 Metastat�k hastalıkta �mmunotherap� Dr. Burçak KARACA

  15.40 - 16.00 Kahve Arası

  BİLİMSEL PROGRAM

  14 Eylül 2019 / Adana

  KOLON KANSERİ SEMPOZYUMU

  ADANA ŞEHİREĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

 • Oturum Başkanları: Dr. Tahsin ÇOLAK, Dr. Hüsnü SÖNMEZ16.00 - 16.20 Metastat�k hastalıkta lokal ablat�f tedav�ler Dr. Çağatay BÖLGEN

  16.20 - 16.40 Kolorektal kars�nomda per�tenektom� ve HİPEC yer� var mı? Dr. Orçun YALAV

  16.40 - 17.00 Kolorektak kars�nom hastasında nütr�syonel tedav� Dr. Mutlu DOĞANAY

  17.00 -18.00 Olgular(Tümör Konseyi) Oturum Başkanları: Dr. Cem Kaan PARSAK, Dr. Timuçin ÇİL

  17.20 - 17.40 Olgu-1 Dr. Tolga KÖŞECİ

  17.40 - 18.00 Olgu-2 Dr. Veysel HAKSÖYLER

  Tartışmacılar: Dr. Süleyman ALTINDAŞ, Dr. Enver REYHAN, Dr. Okan DİLEK, Dr. Adnan KUVVETLİ, Dr. Şükrü ÖZAYDIN, Dr. Feryal KARACA, Dr. Adnan TAŞ, Dr. Özgür TÜRKMENOĞLU

  BİLİMSEL PROGRAM

  14 Eylül 2019 / Adana

  KOLON KANSERİ SEMPOZYUMU

  ADANA ŞEHİREĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

 • Sempozyum Tarihi ve Yeri

  Sempozyum, 14 Eylül 2019 tar�h�nde, Adana Şeh�r Eğ�t�m ve Araştırma Hastanes� Konferans Salonu’nda yapılacaktır.

  Sempozyum Dili

  Sempozyum d�l� Türkçe'd�r.

  İzinler

  Sempozyum katılımı �ç�n kurumlara ver�lmek üzere talep ed�lecek sempozyum davet yazıları Organ�zasyon Sekreterl�ğ� aracılığı �le �steyen katılımcılara gönder�lecekt�r. Bu tür davet yazıları sadece �z�n amacı �le kullanılab�l�r. Bu tür davet mektubu sah�b� m�safirler�n kayıt ve konaklama ücretler� kend�ler�ne a�tt�r.

  Sekretarya Hizmetleri

  Sempozyum merkez�ndek� sekretarya aracılığı �le müracaatlarınız cevaplandırılacaktır. Sempozyum önces�nde lütfen P�n Kongre �le �rt�bat kurunuz.

  Transfer Hizmetleri

  Transferler�n� PİN Kongre'ye b�ld�rm�ş tüm katılımcıların, transferler� g�d�ş dönüş (havaalanı - toplantı merkez� - havaalanı) 300 TL + KDV karşılığında yapılacaktır. Özel transferler �ç�n lütfen P�n Kongre �le �rt�bata geç�n�z. Uçak değ�ş�kl�kler�n�z� yazılı olarak 48 saat önceden b�ld�rmen�z durumunda transfer değ�ş�kl�ğ�n�z d�kkate alınacaktır.

  GENEL BİLGİLER

  14 Eylül 2019 / Adana

  KOLON KANSERİ SEMPOZYUMU

  ADANA ŞEHİREĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

 • İLETİŞİM

  Bilimsel Sekretarya

  Dr. Timuçin ÇİLAdana Şeh�r Eğ�t�m ve Araştırma Hastanes�

  Tıbb� Onkoloj� B�l�m DalıE-Posta: drt�muc�nc�[email protected]�l.com

  Organizasyon Sekretaryası

  Ömer ALTAYP�n Kongre Organ�zasyon

  Koç İk�z KulelerSöğütözü Mah. Söğütözü Cad. A-Blok No: 2A/7

  06530 Çankaya / AnkaraE-Posta: [email protected]�nkongre.com

  GSM: 0 532 600 26 66