nemesis document

of 42 /42
בבבבב בבבב בבבב בבב בבב, בבב בבבב בבבב בבבבבב בבבב. . בב בבבבב בבב בבבבבב בבבבבב בבבב בבב בבבבב בבב בבב בבב בבב: תתתתתת תתת תתת תתתתתת תתתתתת, תתתתת תתתתת תתתתת תת תתתתתתת תת תת תתתתתתת תתתתת תתתתת תתתתתת תתתתת תתת****** תתתת תתת תתת תתתתת תתתתתת, תתתתתת תתתת תתתת תתת תתתתתתתת תתתת.**** - בבבבב בבבב בבבבב בב בבב' בבב, בבבבב בבב בבבב בב בבבבבבבב בבבב- בבבבב בבבב בבבבב בבבבב בבבבב בבבבבבMac book -ב- - בבבב בבב בבב בבבבבב בב בבבבב בבבבב. . בבבבב בבבב בבבבבב בבבבב, בבב בבב בבבבבב בבבבבבבב בבבבב בבבבב בבבב בבבבבב- בבבבבב בבבבב בב בבבבב בבב... בבב בבבבב בבבבבבבבב בבבבבב בבבבב בבבבב. בבב בבבבב בב בבב- . בבב בבבבב בבב בבבבב בבבבב. בבבבבב בבבבבבב בבב- בבבבבב

Upload: contentfactorycometrue

Post on 18-May-2015

843 views

Category:

Documents


14 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

an e- book scrap: I would love to get reads, reviews and comments. You can also try to translate the novel via Google Translation Tool.

TRANSCRIPT

Page 1: Nemesis Document

 

שלי סבא נעשה ימיו בערוב ,

האקר ומצוות תורה שומר איש .

כתב שלי סבא   כזה להיות הפך  נגרר החופשי מרצונו שלא לציין יש . :

ביהדות

האמצעים את מקדשת איננה המטרה, הגויים בחוקות כמו שלא

צדק ללבוש צריכים  המטרה להשגת האמצעים כל גם

****** שלום נתיבותיה וכל נועם דרכי שדרכיה, הקדושה  התורה דרך היא כזאת .****

הרבה בתמימותה לי קנתה שלי שאימא  ,אזר'בלת את מסרתי היום והינה     -  

בעבירה שבאות מצוות להרבה  אותי ששימש -          Mac book  -ה-

טוטלי פרמוט לו שיערוך כדי שלי לסבא  -     . 

 

. על בהגנה נכשלתי-במדינה היום שחיים ביותר המסוכנים האנשים אחד אני, ישראל משטרעת אנשי בעיני שלי המידע

 

... אחד אף הרגתי ולא. לגמרי אחרים לדברים שהתכוונתי יודעת אני -

. נכונים-הלא למקומות נקלעתי. אנשים להרבה נזק גרמתי אבל

"ה'סבאל נכון, למות לי מגיע לא" ?

Page 2: Nemesis Document

.שלי סבא של ראשו את וליטפתי בכיתי

.בהם אותו מלעיטים שהרופאים אטים מהאופי מדי יותר מסומם לא שהוא קיוויתי

.אותו יהרגו הכאבים. הפרק על עומדת לא בכלל אותם להפסיק  האם שהשאלה, מכור כך כל שלי סבא

  -לוגיקן הוא שלי סבא. מלאה בצלילות להשאיר מסוכן פשוט וחריף חד, כזה שמוח יתכן    

.אנשים המון סיקרנו הקבוצות תורת לגבי שלו התיאוריות. מאוד יעיל דבר וזה

.GOOGLE Secret index History עליהם למדתי. לי סיפר הוא לא האלה הדברים כל את

גנאלוגיים אילנות- למשל, החופשיים הבונים שערכו מפקדים על, אזוטרי מידע המון הזה באינדקס יש .לגמרי ורלוונטיות מהימנות מידע פיסות גם לבין ובין, היטלר של מדומים

.אחריות עליו לקחת מוכן יהיה לא אחר גורם שאף מידע .לבאות רע סימן לגבי היווה וזה בכניסה צפצף שלי קי און הדיסק

הלאה והמשכתי חנונית של עקום חיוך חייכתי .למאבטח בשלווה אותו הוצאתי   .הטוב מזלי על לאלוהים מודה

היהלום את וירק בלחמנייה נגס הרגע שהוא הבין לא שהדביל זה על הגומל מברכת הייתי דתייה הייתי אם .בתוכה מוחבא שהיה

- ראש מטה בצוות לאנשים גורמים שהיו- תכתובות  פרטי, מסמכים, תצלומים, מידע פיסות להוריד תכננתי קוביות לחרבן העיר

.ל"ובחו הממשלה בקריית אפילו  לי גרם הבנתי שכן מה אבל ומוצפן מקודד, לי מובנת הייתה שלא בעגה  ממנו חצי, מבולגן, מידע המון לי היה 

.מגנראטור שלו החשמל אספקת את שמקבל בגליל בכפר לגור לעבור לרצות .....הכל, הכול שאשכח עד, המוח את לעצמי ולצרוב למיקרוגל הראש את לדחוף לי התחשק

ביולוגי או כימי בנשק התקפה של במקרה העיר של ההיערכות בתוכניות  עסק שקראתי ממה חלק

.חירום  תוכניות שום הכינו לא הם   .העניים את לנטוש תכננו הם

.לו שייכת שהעיר למי העיר  את ויפנו  ימותו פשוט הם הכללי שבבלגן  קיוו הם

מיותרים פשוט עובדים שלא אלה, לדעתם .

.יותר אותם לשאת יכולה אינה המדינה כלכלת

 

Page 3: Nemesis Document

.צילומים, גרפים,תמונות

 

.מורטהיימר יהושע, פלוני בידי שנעשו וההרס הפגיעה טווח של משוערים חישובים

. בנייה של  מסתוריים פרויקטים. שינדלר רשימות פקינג

.לאומית-רב רפובליקה להקמת. המדינה משאר להתנתקות תוכניות

.הגלובאלי מהמרחב חלק להיות ולהפוך להשתלב הכישורים כל את יש -Ta  רפובליקת של לתושביה

 

.

יישאו הם מהר כמה ותהיתי, הרזות רגלי על הבטתי-וקנבואידים אמפטמינים של ענן תחת המצב את ראיתי. ורחוק מהר לרוץ אצטרך אם אותי

 

ההגדרות כל את לו עשיתי אני. אבל יום היה אזר'בלת של הטוטלי הפורמט, בשבילי .

ובדמותי בצלמי. שלו התצורה את בראתי ,  .

המחשב עם התבודד שלי שסבא בזמן איתי להיות באה שלי אימא .

Page 4: Nemesis Document

?שלי החבר עם ומה. עליהם רק לסמוך אפשר מצוקה בשעת אבל, מעצבנת המשפחה 

אותו שאלתי פעם -

?"מלשתוק מתעייף כשאתה עושה אתה מה"

"שותק שוב אני ואז- נח אני"

.לאן. לאן. לאן. אותו ולקחו. שלו מהקיוביק אותו תלשו הם

. המילים את כשהקלדתי החמאס כמו והרגשתי וינט'ג עישנתי ,המחשב מול ישבתי, בלילה

."מכאיבה תהיה שלי התגובה:"

.יותר צריך לא. ממוות גרוע דין גזר הוא שלילי מיתוג  שלנו בעידן

לחשוף התכוונתי לא הזה המישהו את, כולה לחברה או- למישהו, תדמיתי נזק, כספי נזק לגרום מספיק .

וכותב ר'במסנג מולי עולה היה לא שלי החבר אילולא

C:/format המידע את למחוק שעלי כך על שהצביע  מוסכם לסימן הפך והוא פרטית בדיחה בתור הזה הקוד את המצאתי

.אותו להרוס בלי, מחיר בכל המחשב על

,בו שעברה מידע של פאקט כל מהמחשב למחוק.כלום שם שאין בעצמם ולראות לחפש למשטרה לתת ,אחר מחשב עם תקשורת פעם אי קיים הזה שהמחשב לכך סממן כל להעלים

,הווירטואליות האצבעות טביעות את לנקות

,cookies ,   spyware ,buggers, sniffers ,tracers, brute telnet forceה   ,biosה לרמת עד עירום אותו להפשיטping rappers, ftp snatchers, telnet loppers ,hack 'n 'slashers ,data diggers,   OS  hijackers

. Wikipedia-ב שונים לערכים שתרמתי המידע בין הקישורים את למחוק גם עליו היה . gang bang  אחרי זונה כמו, עבר מכל פרוץ היה שלי המחשב. Ldapמ נתונים להעלים

.לארגן שלי סבא של כמו מסודר מוח  רק יוכל סביבי שטוויתי הפקעת  את

שני פרק

Page 5: Nemesis Document

כשאני מסתכל על התאומים של עזריאלי שנוגעים בשמיים הם, ולפעמים"  ".נראים לי כמו גבר ואישה

(שמעון פרס) 

התכופף אחד.ואישה בעל כמו באמת נראו החרוכים עזריאלי מגדלי, החלון על הסתכל כשהוא .רעהו על נשען, והתקמט

. נפסקה לא עדיין שם הבעירה

.השאול ולזמן הפעור ללוע מתמדת תזכורת

. העיניים את לכסות צריכים אמיתיים שבעינויים, חשב הוא בהתחלה

.אנושיים היכר סממני ונטול מינימליסטי משרד, מוחזק הוא בו המקום את או, שוביו את לראות לו שאל

. לא אבל 

אמיתי הוא גם היה והוא אותם ששבו האנשים, לגמרי אמיתיים אנשים היו הם, זה את להסביר איך את משגיח, שומר, אילם צופה היה הוא הזמן רוב. ככה עצמו את הרגיש לא זמן הרבה כבר והוא, לגמרי לא פשוט שאנשים, לכול מסוגל שהיה, מתעורר שלו אחר אני היה, אותו כשהרגיזו אבל, צעדיה

. צרות לו למכור אפשר שאי  לקוח בו ראו  שהם, מדרכו סרו שאנשים, איתו התעסקו

לשתף לו כדאי, אותם לקנות רוצה לא הוא ואם. צרות לו למכור רצו  היו האלה שהאנשים היה נראה לו מבטיחים, מכירות סוכני של בטקטיקות התחילו הם ואז. הצרות את לקנות רצה לא הוא. פעולה. שלו העבודה על לשמור אפילו שיוכל, ולה לו, מחדש והתחלה נקי פלילי רישום

תוקפני שנעשה, העולם מפני התגונן שבעזרתו הנשק היה בוז. בבוז בהם הביט הוא. אותו שכנע לא זה מעל התנשא הוא  .חצץ, אבק, כינה אתה שאכן הרגשת. מקפיא, מצמית היה שלו הבוז. השנים עם

.שוביו

. אתגר ולפיכך, לפיצוח קשה לאגוז בעיניהם אותו הפך הוא. שלו מהבוז השתכנעו לא שוביו  

הם. ברשעות וצחקק סטריליות מנתחים כפפות חבש מהם אחד . Lap-TOP-ה את מולו הניחו הם   ,ביחד שלהם תמונות  LCD מסך על הריצו הם, החבוי  partitionל גם- טופ-הלאפ של לקרביים פרצו האינטימיים הרגעים את כשראה העיניים את להשפיל ניסה הוא. לעולם יראה לא שאיש חשבו שהם

.שוביו לעיני  המסך על מוקרנים שלהם

. מלוכלכות תמונות שהכילה התיקייה את גם

Page 6: Nemesis Document

נתן לעזאזל מי אותם שאל הוא, סופסוף לדבר לו נתנו כשהם. אחרות תיקיות להריץ התחילו הם ואז. גיחכו השובים. טכנולוגי-גמא סיווג עיתונאי תעודת לו יש. שלו במחשב לחפש הזכות את להם

 

הוא. הוא נהפוך .לטכנולוגיה קשור לא בכלל שלך המחשב על שנמצא שמה חושבים אנחנו, בק מר"". ברוחניות בעיקרו עוסק

 

?( GHB? אמת סם? קטמין של סוג? זה מה) הסם לערפל מבעד.בכיסאו הזדקף הוא

 

בעיריית 404 בחדר שמוחבא מזוין בנתב רוחני דבר שום רואה לא אני,לי תסלח. "אזוקות שידיו הבחין". אביב- תל

. כזאת בצורה מסתבך היה לא שלעולם זה, האחר האני היה זה אולי, אומר עצמו את שמע

 

הצטער הוא. כעס לא  כבר הוא. עליה חשב ואז. לאחותי או, שלי לאבא להתקשר דרך למצוא חייב אני. כלום על מתחרט לא הוא, שיקרה מה שיקרה  .אותו לקחו לפני זה את לה להגיד הספיק לא שהוא

רביעי פרק

שרץ הנייח המחשב, אגממנון עם עבדתי תקופה באותה. הנוירונים של קריסה לי הייתה שנתיים לפני נאלצתי. הסטרטוספרה של התובעניות בדרישות עמד לא שלי המחשב. ייחודית בצורה שקנפגתי עליו

-ב סוכר ללא מסטיק לקנות שקל כמו ממריצים להשיג קל היה תקופה באותה. עצמי את להאיץAM:PM .

עמדו לא אנשים. מיוחדים צרכים בעל אדם כמו דיברתי תקופה באותו. סוכריות כמו אותם זללתי דברים ראיתי, רצו הקשרים, המציאות מעל ריחפתי, מדי מואצת הייתי. עליהם שהעמסתי בכובד .חיזוי יכולת ופתחתי קדימה

שנראה זה את מתוכם ולברור תרחישים ליצור, קדימה לראות מדובר היותר לכל. נבואה לא הוא חיזוי

Page 7: Nemesis Document

המודלים .עצמם בחיים שולט בסטטיסטיקה ששולט מי .מושכל ניחוש להעלאת  דומה יותר. הגיוני הכי מה ולאסוף ללמוד ניסיתי. בכוכבים ראיתי ולא ניבאתי לא. מפחידה  ביעילות עצמם את הוכיחו שלי

. שיהיה מה על להשליך ולנסות שקרו דברים לנתח, נתונים שיותר

. מטורף היה זה

חגיגת של ויצירתיות חוקיות לא בנגזרות סוחר " רשת"ב שלי השותפים שאחד למשל גיליתי כך אבל באור אותה לראות לי גרמו הם, המציאות  את ממני יסתירו שהסמים במקום, כלומר. מרוסיה ובילדות

.שהסתנוורתי עד,היום כאור בהיר

כשהיה. בנעוריו יתר האצת של תקופה חווה הוא גם. תורשתית  היא הסטיות כי יבין שלי שסבא ידעתי. מתמטיקה ולמד סטודנט

. לישון הפסיק כמוני הוא גם

.יתנתק שלא המשולש החוט הם מצפון רגש שכל

מתו חלק. השתגעו הסטרטוספרה של הפרוצה  הביטא גרסת עם שעבדו, כמוני  אנשים הרבה או" בארבי"ב סגורות מחלקות אכלסו חלק, מאנים- סמי או אפילפטיים-סמי אלימים מהתקפים

וחיזויים הסתברויות של ביער עיוורים להתבוסס ממשיכים, מטורפים היסקים מסיקים".גואה"ב .עיוורים

red שישיות לחסל התחילו מורשים יםuser כי. הסטרטוספירה של האלפה בגרסת שתוקן פגם היה זהbull  מקוק ולהיחנק.

.עצמי את והזנחתי הכרה בלי רזיתי. זה את איבדתי כמעט אני גם

.כלום לו להסביר צריכה הייתי ולא שלי לסבא הלכתי. הדרך את מצאתי ולא חולים לבית ללכת ניסיתי

רצות המחשבות. שגויות מסקנות להניח הסכנה גוברת ולכן יורד העצמי השיפוט  מואצת במהירות .בפסיכוזה לשקוע ממני מנע העצמית הבדיקה עיקרון. העצמית הבדיקה חשובה לכן. מהר- מהר

.ישנתי ולא הביתה  הדרך את מצאתי  לא כי בעיה לי שיש הבנתי

:לי אמר שלי שסבא שני דבר

.בהנחות לא, בעובדות תחשבי

לעצמי  אמרתי כך רק

Page 8: Nemesis Document

כך רק

תרחפי לא

הריק בחלל

נטולת

צורה

הכירו כאילו שלי לסבא הדרך את מפנים וכואבים חולים אנשים איך ראיתי החולים לבית כשהגעתי .חשוב איש היה כאילו, אותו

החשמל צריכת את להחזיר כדי הספיק זה. גמור בסדר והייתי שעות 48 ישנתי. הרדמה זריקת לי נתנו להתחבר קשריהן את שרופפו לסינפסות לתת, הנוירונים על העומס את להוריד, נורמאליות לרמות

.עצמו את לשקם יכולת יש הסטוי שלמוח מזל. חזרה

השיג  Rashaו המשופרת האלפה גרסת שיצאה עד מהסטרטוספרה מה לזמן להתרחק כמובן נאלצתי .בפיתוי עמדתי ולא מהעבודה שהשאיל פרוצה תואמת קונסולה לו

חמישי פרק

" Product key-ה את כבר תכניסי פשוט

". משתגע אני"

רשת סביבו טווה  הממשק  של מידע פאקט לי ושולח אונליין איתי הזה שהבחור דקה שכל ידעתי לא להטעין ופחדתי כבדה ויותר יותר נהייתי. יותר להאיץ  יכולתי לא אבל, דיגיטליים מזהים של חוטים

הבדיקה עיקרון זה בגלל. באגים לעשות ובסוף המידה על יתר להטעין לנסות נטייה לי הייתה. טוב. חשוב היה שלי סבא של העצמית

". מחיים יותר שהם החיים ועל החיים על"

... לרחם לידה כמו הממשק תוך אל החלקתי ממש. כלום כמו האימות את עברתי. לעצמי אמרתי

שלך  Uvatar-ל ייקח, הסטרטוספירה את לקלוט תצליחי בכלל אם. ההתחלה על מדי יותר תתרגשי אל רוצה לא ואת  second life לא זה. עלייך יעלה לא אחד שאף בהנחה וזאת, שנה חצי בערך בה להיטמע

. היית לא פעם אף כאילו שלך הניק את יעלימו שהמקקים

Page 9: Nemesis Document

c:/defrag dissociate recollect memory לפרקהקודם 

.הדלת את תפתח, דאקי"

 דאקי

חייבת   אני

שלך במחשב להשתמש

מישהו עם ולדבר

אלך אני כך ואחר

. אני זאת דאקי

." תתעורר, דאקי

,החרבה המרכזית התחנה ליד, הפשע בלב גר דאקי 

. בחושך לחיות שבחר אנשים של שבט גר שבה

ההגירה שמשטרת אלה. והמעופש המחניק באוויר

.חוקיים בלתי שוהים. אחריהם רדפה  

. הזומבי על שחיים ואלה, הזומבי מתים-חיים וביניהם מעמים אנשים המוני

,שכיח מחזה הוא פתאומי מוות  הזה באזור

. המגיפה בגלל אנשים  לפנות אמבולנסים באים היו  יום בכל

. מים להם הציע לא אחד ואף הרחוב בפינות גססו אנשים. ונשכחו לבוא חדלו בסוף

.לגור  העשירים בן, דאקי בחר הזאת המאפליה בלב

Page 10: Nemesis Document

.עליו דיברו ולא שלהם המבוצרת בשכונה החומות מאחורי הסתגרו הוריו

. שיעול נגד מסירופ מסטול, הסטרטוספירה של בלובי במשחקים ימיו את העביר דאקי 

טובה יותר בחירה להיות חייב שהיה, דאקי מהאביר חוץ אליו לפנות אחר מישהו לי היה לא הזה ברגע. שקיוויתי ממה

שישי פרק.עשיר להיות של המשמעות זאת, בעיני. בבית אמיתי אוכל היה לדאקי

. סטריליות חותמת עם חטיפים של שקיות  וכמה עמיד חלב, קורנפלקס אומר זה אמיתי אוכל

הייתה" אגדי עושר" המושג  של המשמעות

". שרוצים וכמה מתי אמיתי אוכל" ואפשרות עובדים לצעירים המיועדים סויה לתחליפי תלושים של מהבנק ההקצבה רק הייתה לי

 הסטרטוספרה  בשביל חפיצים לקנות צריכה כשהייתי. בחירה פי על טעם תחליפי 30 עד להוסיף.ללכת בתור הראשון המפוקפק התענוג היו הטעם תחליפי

ללעוס כשנאלצתי. הבוקר משקה בשביל- קפה של, אחד טעם בתחליף שהסתפקתי שלם חודש היה .טירמיסו של וארומה מרקם התקבלו טופו עם סויה לחם כריך

  Mac-ה על אבל, ומשומש השחור מהשוק אומנם- משלי  disc on key - ל הכסף את  לי נתן זה אבל

book  עלוב תירוץ שהיו בדויים לוגים עם מזויפת הפעלה מערכת של עותק השתלתי המפורמט . לרעתי גורם היו היכולת ומגבלות הזמן אבל, לאליבי

של אביו של המחשב על שהיה הווירטואלי  flash-ה לכונן דאקי של מהמחשב להתחבר התכוונתיRasha .

קיומו על ידע לא ובכלל טכנולוגית התפתחות מאותגר היה  Rasha של אבא. המידע את אליו ולהוריד. הנסתר הכונן של. כזה דבר משיגים ואפוא זה מה יודע לא אפילו שהוא הסיכויים רוב  ,אותו ישאל מישהו אם

צו צריך מחשב על כזאת סריקה להפעיל וכדי, תדרים סורק בעזרת  רק  virtual flash כונן לאתר ניתן. המשטרעה  של חתום

של אימפריה ידיו במו בנה  הוא. לידם נבוכים הרגישו שהשוטרים מהאנשים אחד היה asha של ואבא   גרועים פחות בתנאים, תוכנה עברייני עבדו שבהם הרחוק במזרח מפעלים והחזיק הדברה חומרי.אחרים במקומות מאשר

האנשים אחד היה  Rasha של ואבא שלו בכבוד יפגע זה. כזה צו להוציא להם ייתן שהוא סיכוי אין. הזה במושג שהאמינו האחרונים

. ואופטימית נאיבית כך כל נראתה שלי המלחמה תוכנית  ,זה על כשחשבתי

. שלו uvatar-ה להפעיל אוכל לא אני כי דאקי של  user ה עם לסטרטוספרה להיכנס לי אסור

Page 11: Nemesis Document

 anonymousכ להתחבר יותר אפשר אי, שעשיתי לפאשלה ותודות. מכירים כולם שלי  uvatar-ה ואת . shadowכ או

  . flash drive-ב ביומטרי זיהוי יעבור לא שלו  uvatar-ה, במקומי להתחבר דאקי-מ אבקש  אם

? שלי הביומטריים המזהים את שיערבל  shield ליצור אוכל ואולי- אחר משהו על חשבתי ואז

שמשהו משאלה להביע פשוט זה לתכנת, כמוני אותה שמכיר מי בשביל. הסטרטוספירה של היופי זה  . יתקיים

בתוך להתחבא ינסה שמישהו דעתם על העלו לא שהם ראשוני כך כל במצב הסטרטוספרה. כולם את מכירים שהם חשבו  כולם- הסטרטוספירה

בעיניהם נחשב לסטרטוספרה מורשה  user קבל שלא מי וכל) שהמעוכבים דעתם על העלו לא הם. יםUvatar וליצור פרוצות קונסולית להשיג שכן כל לא, הסטרטוספירה על לדעת יכולים  (למעוכב

שמשתמשים שאלה מנת על  נוצר הוא . anonymous או  shadow שנקרא אחד  user היה   יוכלו סוציאליים אנטי לדחפים פורקן ולמצוא סדיסטיים מאוויים מיני כל להגשמת בסטרטוספרה

. בפרטיות זה את לעשות

היה  צריכים היו חוקיים- הלא שהמשתמשים מה כל. ביומטריים מזהים נטול, אפור היה הזה  user-ה   -כ להיכנס שיכולים ההאקרים כמות את לחשב זה ולפי, פעילים הלא הפרופילים כמות את לספור

anonymous  או shadow .

את שכלל" - doom project"ה את משם והורידה לליבה פרצה  שלי  shadow-ה כשדמות אבל   מהגאווה התנערו הם  uvatar boot to reality beta-ה פרויקט  על ומידע המתקרב לאסון העיר תוכניות

. והאנונימי הצללי   user-ה את וחסמו המטופשת

? אמת בזמן ביומטריים מזהים חילול סקריפט של האפשרות על גם חשבו הם האם  

.לדעת אוכל לא לעולם אני, חשבתי, אנסה לא אם  

     

  שביעי פרק

. הדברים עיקרי את לאלכס להסביר ניסיתי

Page 12: Nemesis Document

. לסטרטוספרה להיכנס חייבת  אני למה

. להציל מנסה אני מה ואת מי את

 

?" מאוהב שאתה נכון" דאקי אמר" תשמע"

 

בלא, ידו על שנכתבו, פנטזיות בסיפורי שהתייחד מקוון פורנוגראפי מגזין ערך הוא. בול סליז היה אלכס. כישרון מעט

.You Porn-מ סרטונים והטמיעו ליקטו שסתם אחרים במקום

. האוזניים בין נמצא האדם של גדול הכי המין שאיבר שהאמינו מאלה אחד היה אלכס  

ואת הכחולה הגלולה את עכשיו לך מציעה ואני, מאטריקס בסרט כמו זה-" להסביר ניסיתי" תראה"   אני. להיות להפוך בחרנו שאנחנו מי. אנחנו זה המכונות, הזה בסרט: אחד בהבדל רק,האדומה הגלולה". התעוררתי שאני יודעת אני. להתעורר לך מציעה

."כן אחרי כאן להישאר יכולה לא את אבל. "אלכס אמר" שלי בקונסולה להשתמש יכולה את"  

שמיני פרק

שעד משפחות. שערורייתית בצורה עלה המחייה יוקר תקופה באותה? לסטרטוספרה הגעתי בכלל איך שלא שוקולד מעוגת או. מבננות שבועות במשך להתקיים נאלצו ובית וכלב מכונית להם היו אתמול בשביל הספיק לא כעיתונאי  Rasha שהרוויח מה. ולהתפרנס מקצוע למצוא נואשת הייתי. טרייה

החליטה העירייה  ,תקופה באותה. לנדרשת עצמי את להפוך נאלצתי, אוכל לי שיהיה כדי. להתפרנס. ציבורית אלחוטית רשת להקים, כלומר- wimaxב העיר את להקיף

לפרויקט נחשב זה. הזה בעיר מקום מכל לאינטרנט חופשית גישה תהיה לפטופ עם אזרח שלכל -השחורה העבודה את שיעשה  משהו צריכים היו הם.wi-fii תאכלו לחם לכם אין אם בסגנון חברתי

ואני- קלות תחזוקה עבודות לבצע ידע גם הצורך ובמידת הקליטה איכות את וימדוד ברחובות שיתרוצץ  wi fii אות עוצמת לנטר שמסוגל ובמכשיר  עירייה עובדת של במדים אותי ציידו. התפקיד  לקחתי כשהרחובות, אלול בחודש אחד ביום" התעוררות"ה את התחלתי. טכניים  כלים כמה עם ובארגז

Page 13: Nemesis Document

 איטית גלישה על הבית בעל התלונן, אחד קפה בבית. גרעינית הפצצה אחרי כמו היה האוויר  . נשרפו התערבות בלי התקלה את לפתור שאצליח וקיוויתי שיכולתי בדיקה כל עשיתי.לקוחותיו אצל במיוחד

השכונתי הטווח מגדיל של לתדר להפריע המשיך משהו אבל" בכירים"ה של

....

שעשיתי הבדיקות שכל למרות. הקפה-בית של הציבורית האלחוטית לרשת ולהפריע המשיך משהו למישהו ממני האחריות את לגלגל. הלאה לדווח פשוט היה לעשות הנכון הדבר. לגמרי תקינות יצאו עמד לא אחד ואף מסובך משהו לא, שחורה עבודה הכול בסך היה, עצמי על שקבלתי התפקיד. אחר

האחרון הדבר, פינגים ובדיקת לציוד מלא אתחול שביצעתי אחרי. מיוחד מאמץ על אותי לתגמל  Mac address-ה את שמצפינות כאלה גם, פרטיות רשתות של תדרים לבדוק הוא לעשות לי שנשאר

,הרעש את שיצרו אלה היו לא לעיין גלויות שהיו הרשתות, כלומר. נראות בלתי להיות ואמורות שלהן שלא כך עלי הזה הציוד את לי היה לא אבל. שלי הראשון המושכל הניחוש הייתה מוצפנת פרטית ורשת

. לבדוק יכולתי

מים של בקבוק לי להציע טרח לא אפילו העסק ובעל, הדעת את שמטריפה בצורה חם, חם היה היום. לאחרונה שחקים הרקיע שמחירם, מינראליים

השהייה שהמשך וחשבתי, רע להרגיש התחלתי. המתאים הציוד עם, יותר מאוחר לחזור לו הבטחתי  . דבר בשום יועיל לא, זמין נקיים שתייה מי מקור בלי, אדום האוויר זיהום מדד שבו ביום, לביית מחוץ

 

בשבילי טיהר הוא, עלי להקל ניסה  rasha. הביתה כשהגעתי גם נמשכה שלי הרעה ההרגשה אבל עצמי את לנחם וכשבאתי. שלי הרכות בין הלמו זעירים פטישים אלפי אבל. ולהתקלח לשתות,מיים

. היה לא לאינטרנט חיבור גם, בבלוג בכתיבה

הצלחתי לא זאת ובכל תקין נראה היה הכול, הציבורית לרשת להתחבר ניסיתי, המודם את בדקתי. להתחבר

,האלחוטית הרשת את וגם שלי  Mac bookה את גם שתקף, מחשבים ווירוס של חדש סוג זה אולי   ,עצמי לבין ביני השערות לשער המשכתי, אש חומת של סוג שיוצר ווירוס זה אולי. לעצמי לתאר ניסיתי

. בעצם מושג לי שהיה בלי

  rasha  ועל שלי הבעיה על לו סיפרתי. הערב לארוחת צמחיים בשר- תחליפי  כמה וחימם הוציא הקפה בבית  האלחוטית הרשת של לתדר שמפריעה מוצפנת פרטית רשת לחפש, לי שהיה הרעיון פיסת, הזאת למטרה בדיוק שמיועד, טניס כדור דמוי, חדש חפיץ לנסות לי הציע  rasha. ההוא

. חוקית הכי לא טכנולוגיה

שלי שהבוסים מה  אבל". התפקיד גבולות" שכונה מה  במסגרת  אסור פרטי בציוד ששימוש ידעתי   החפיץ  .לי מסר  rashaש המנטר עם, שם התייצבתי בבוקר למחרת. לי להזיק יכול לא, יודעים לא

אלה. באזור המוצפנות הפרטיות הרשתות רשימת ועליו קטן מגע- מסך חשף הכדור דמוי, הקטן

Page 14: Nemesis Document

. ניטר לא שלי שהמכשיר

. העיר של הנחשל לחלק כיאה, סיגנלים שורץ ממש לא הזה שהאזור מסתבר  

תעבורת  לנטר אפשרות- trace hidden data transfer: מסקרנת אופציה לי הציע החפיץ של הממשק. רשתות פי על ולא משתנים נפח דפוסי פי על מידע

הפתיע שלי המושכל הניחוש את שתאמה, התשובה של והבהירות והקלות הממשק את הפעלתי   אפשרי שאינו מידע נפח. הדעת על מתקבל שאינו בנפח, הזאת בסביבה, נתונים העביר מישהו: אותי

 ,הממשק על שהופיעה מהתשובה ההתרגשות את להסתיר ניסיתי. היום של הטכנולוגיה סמך על. להזיע התחלתי. רעדו שלי הרגליים

המידע את הלאה אעביר שאני הקפה לבעל מלמלתי, סיפוקה על באה שלי שהסקרנות אחרי, עכשיו   להסתלק ומיהרתי שלי התפקיד בגבולות אינו איטיות בתקלת וטיפול מאחר, עלי לממונים ההפרעה על

. מהמקום

. להקיא והתחלתי הרחוב בפינת התמוטטתי, כן אחרי דקות כמה  

. מטוהרים מים של כוס עלי לבזבז חשבו לא ואפילו מהתחנה זומבי עוד שאני חשבו ושבים עוברים

תשיעי פרק

קיוויתי. אותי שטפו וקור חום של גלים  ,בקושי דידיתי, צלעתי. הבית עד אותי עזבה לא הרעה ההרגשה  כמה עוד נשארו הפחות שלכל, השאיר לא ואם, מטוהרים מים קצת לי השאיר  rasha-ש

. ממילא הרעועים עצבי את קצת ולאושש קפה-תחליף של כוס לעצמי להכין שאוכל כדי טיהור-טבליות

 

אם לבדוק כדי הכיס את מיששתי , rashaמ בהשאלה שלקחתי בחפיץ נזכרתי הביתה כשהגעתי רק. ברחוב כשהקאתי ממני נגנב או נשכח לא, הטניס כדור דמוי, הקטן החפיץ

 

לפי. הבית בתוך, כאן ממש, מוצפנת פרטית רשת על הראה הוא, מזה ומוזר. שם היה עדיין החפיץ

Page 15: Nemesis Document

 rasha את שימשה שלנו הביתית הרשת אבל. הביית בתוך להיות חייבת הייתה הרשת הסיגנל עוצמת. עבודתו מקום של המרוחק-לשרת להתחבר

. אותה לזהות אמור היה רשתות לניטור פשוט מכשיר כל  .Mac-מוצפנת הייתה לא היא ולכן

 

לא, כלומר חריגה לא אבל,מהרגיל גבוה תעבורה נפח בעלת  ,מוצפנת פרטית רשת על הצביע החפיץ. הקפה בבית שראיתי כמו מפלצתי משהו

 

הרעה ההרגשה. אותו מצאתי ולא מהעבודה קבל rasha שאולי חדש נתב אחרי בבית לחפש התחלתי הרצפה על נשכבתי. אותי ועוזבים הולכים שלי שהכוחות הרגשתי החיפושים במשך. אותי עזבה לא

. חושים כהת, עליה ורבצתי

 

של יתר מנת על את שוב. "הקרה הבטון ריצפת על מכורבלת אותי ומצא כשחזר  rasha אמר" פיצלה"?" קרה שזה האחרונה הפעם את שכחת כבר את? אמפטמינים

 

קיומה על הראה עדיין החפיץ".זה את תראה. "החפיץ את מהכיס והוצאתי מלמלתי" אמפטמינים שום". הבית בתוך כאן ממש, מוצפנת רשת

פניו. חיפוש של שורות כמה והריץ" מכונה"ל ניגש הוא בשקט-בשקט. בתדהמה  נפערו  rasha של עיניו. המרצד המסך מול מנוחה בחוסר התרוצצו עיניו ארוכה ששעה היה נדמה. קמטים נחרשו

לי עזר. היד את לי והושיט שוב מלמל הוא" פיצלה. "טראנס מתוך שיצא מישהו כמו נראה הוא, כשחזר. מטוהרים מים וכוס אנרגיה חטיף לי והושיט לקום

חנונים של פרנואידיות הזיות עוד שאילו חשבתי אבל  ...מסתובבות  שמועות כמה שמעתי, ה'פיצל"". זה שזה לי נראה אבל, משועממים טקיים

???" מה זה"

גלובלית חברתית רשת מין, 3.00 אינטרנט על, מהפכנית יוזמה על, הזוי מייל לי  שלח מישהו, ובכן" ,תשתית מבחינת מטורף משהו, באיבו שטורפד חדשני מיזם , מדומה מציאות של במרחב שפועלת

Page 16: Nemesis Document

ירצה שמישהו ולמה, המון עולה זה, בזה להשקיע שצריך האופטיים הסיבים כמות על רק תחשבי?" בה שתומכת טכנולוגיה שום שאין רשת להקים

?" אלי קשור זה איך"

אפשר מוליך ממילא האדם וגוף שמאחר חושבים  הם, ביוטכנולוגיה-בננו קשור הוא, הזה המיזם, ובכן" שם ציינו והם בטלפתיה כמו, לרשת ישירות מידע לשדר יוכלו שאנשים כדי זה את לנצל איכשהו ,RF תדרי ויקלוט ישדר אדם שכל, כלומר, למקוונת העולם אוכלוסיית את להפוך הוא שלהם שהחזון

". רצוני לא, להוסיף לי יורשה אם ואפילו, מודע לא באופן

 

בקצב לעמוד מסוגלת לא, עכורה, דלוחה נעשתה שלי המחשבה. בראש לי  הסתחררו שלו המילים. עלי הנחית  rashaש הנתונים תעבורת

?" אומר בעצם זה מה אז"

? נכון, אותו לקרוא יכולה את, החפיץ על תסתכלי, פיץ"

rasha  שלי ללחי החפיץ את הצמיד כך ואחר. הביתית הרשת את רק זיהה הוא. החפיץ את החזיק .

. גבוהה במהירות נתונים תעבורת על הראה החפיץ

". הראשונים האנושיים הנתבים אחד שאת מצב יש. פיץ ברכותיי"

.שאלתי?" בטלפאתיה  לגלוש אמורה שאני אומר זה, אנושי נתב  אני אם" להיות אמור מכשיר ואיזשהו– radio frequency של מסוים תדר משדרת שאת אומר זה -יודע לא  אני "

בוב".ימי'מקג בוב  את לי תביא"."אותך זיהה למשל החפיץ. משדרת שאת מה את לקלוט מסוגל  ,ימי'מקג בבוב להשתמש לתת שמח לא פעם אף   rasha .Rasha של הנייד למחשב הכינוי היה  ימי'מקג

מוקף, שלו המבצר היה שלו המחשב. אליה לחדור  אמורה הייתי שלא מהסוג פרטיות בשבילו היה זה גרסא על ורץ spyware ,ולאנטי וירוס- לאנטי שיוצא עדכון בכל   שוטף מתעדכן  ,דרקונית אש בחומת

נדמה הפעם אבל. rasha ושל שלי זו- בעולם אחת רק הייתה שכמוה, לינוקס של אישית מותאמת היה המחשב .ימי'מקג ימי'ג את להביא כניגש האנחה על וויתר לא  Rasha. החתול את הרגה שסקרנות

גמורהבחלל הראשונהאורלבןןןריקנות התחושה.התחבר הוא.אלחוטית כרשת אותי זיהה הוא. מולי ממש –לא מוזיקה אגדיותאלים אנושיותחיות  לא  דמויות אנשים קולות מאוד כךהרבה אחר

מלל של ים כאילו "הממשלה ראש.... נפילים... בטוקיו הבורסות"אגירה עשירקיטועים צליליםמאוד להפתעתי. מופלאה הרמוניה מין יחד יצרו אבל, בסימולטניות התנהלו שיחות מיליוני, אותי אפף

,משפטים בקטעי להבחין יכולתי". מוזיקה"ה התכווננה התנועה לפי ואיכשהו. לזוז יכולה שאני  גיליתי שם היו. האנשים מקהל  מי עם עיין קשר וליצור להתמקד יכלו שלי העיניים  .ויכוח חצי אפילו לפעמים הוא. עתידני כנסים או אופרה אולם במעין נמצאתי  .גוף בלי, אפורות דמויות חלקם אבל, מהם המונים

כמו שנראו בשורות  שזורים  ,שריחפו, מוזהבים אבקנים  אפוף היה האור. מעלות 360ב אותי הקיף

Page 17: Nemesis Document

 :פלזמה מסך דמוי למסך נפתח והוא, באחד נגעתי. בהם לגעת היה ניתן. rss עדכוניWelcome to stratosphere

PLEASE INTIALIZE YOUVATAR

,המוח את  לי שידך  סיכות מהדק כאילו  ,שלי מהחזה נעקר משהו כאילו, חשמלית דקירה הרגשתי  כוס עם מעלי היה  rasha, כשהתעוררתי ------העפעפיים את לי שרף לבן אור  ,שרפו, דמעו שלי העיניים

,בערך דקות עשר אחרי. נאלמתי. מדברים איך שכח כאילו והרגשתי, לדבר ניסיתי. מטוהרים מים שליrasha  המים  בטח זה? שתית? משהו שם אכלת? שמה נגעת במה? פיץ לך קרה זה איך:"ראשון דיבר

"קרינה של מאוד רצינית כמות ספגת שאת לי נראה, פיץ. האלה המזוינים

עשירי פרק

לקחתי. בטירוף הראש לי כאב. יותר זה את תעשי שלא  שעדיף נראה. להיום שמספיק לי נראה, פיץ  מהמציאות  להיזרק בשביל דבר-ה היו פסיכיאטריים כדורים שבה מהתקופה לי שנשאר מהסטוק  כדור

. לישון נפלתי. נורא חלשה הרגשתי ככה וגם, זמן הרבה כבר מרגיעים לקחתי שלא בגלל. הכואבת

 

הרגשתי. הבנתי שלא נוסחאות מיני כל- אלגוריתמים, למטריצות הפך שלי הגוף שלי בחלום מוצפנת, שלי מהגוף מתפשטת שאני. דם במקום שלי הגוף בתוך  זורמים  בינאריים שמספרים

. ומקודדת

 

התגבשה היא. מזהים תווים ונטולת אפורה- מחדש דמותי להיווצר החלה המשוואות מתוך לאט פלזמה של מסכים גבי על מסכים- שקופה  פלזמה בחלל לשוטט החלה היא  .מתמצק עשן כמו, לאיטה אבל, אנגלית כנראה שזאת הבנתי  .זרה בשפה דיבורים של ברור לא בליל הוקרן שעליהם שקופה. מובנת ממש ולא במשמעויות עמוסה, דחוסה

". גאודי" המילה את רק הבנתי

 

. במים לגעת כמו הרגיש זה: המסכים באחד ולגעת יד להושיט ניסיתי

 אנשים התהלכו וביניהם, מזהים חסרות אפורות דמויות, כמוני בצללים הילכו נוספות דמויות. בתצוגות  קרטון דמויות כמו, משהו מלאכותית איכות בעלי כי אם- אמיתיים

Page 18: Nemesis Document

 

גם היו אבל, שמרני טקי-היי בסגנון לבושים היו רובם. חלחלה מעוררת בצורה ממשיים נראו הם אבל טהור מזהב תכשיטים שענדו אנשים שם והיו, סגול אולטרה באור מבהיקות, חוצניות בשמלות נשים

. מופרז פאר, יקרות באבנים משובצים

 

שמלה. תואמים אביזרים עם לבוש אותו של  שונות וואריאציות לבשו האנשים שרוב אבל לב שמתי. ותכלת, ירוק, אדום, בסגול עצמה על חזרה זרחנית

בגוון, פניה על שהצל ובכובע הזאת סימטרית-הא השמלה של בענן-קשת בגרסת התהדרה אחד רק. תואם

. מנוכחותה מוקסמים ונראו אותה הקיפו אנשים כי שהצליחה כנראה, להתבלט רצתה אם

 

 .מוסיקליים מוזהבים אבקנים של מטח קריסטל שאנדליר הבזיק פעם מדי

 

באופן. משופרת ריח חווית שמאפשר תוסף להוריד כדי לנוירוסנסורים אנשים התחברו הפינות  באחת בלתי, בצללים הייתי. לי אמר אחד שאף בלי עושים הם ומה, מתנהלים דברים איך הבנתי  ,מוזר

intializeyouvatarהאורהלבןלרכות מפיצוץ חשש בלי, נראית ואינה רואה, רפאים רוח כמו מורגשת. טעןאתהמזהההביומטרישלךהגבראתעוצמתאותיתךאנאהגברעוצמתאותותיך

 

משהו

בי דחק

להאיץ

 

כך רק

Page 19: Nemesis Document

כך רק

הריק בחלל תרחפי לא

-------- ופנים שם נטולת דמות

 

 

. בכה הוא. לדבר יכולתי לא. קרים מים עלי שפך הוא. בהיסטריה  rasha צעק" פיץ  ,פיץ"

?" בסדר את... והתפתלת התכווצת ואת  .... בתזזית, בטירוף זזו שלך העפעפיים"

 

נעקר הפיתרון כאילו הרגשתי, תשובה באה שבעקבותיו מעיק חלום כמו  .מבסדר יותר הייתי אני אבל. שלי מהחזה חשמלי בזץ

 

. כן שלי המחשב- אזר'בלת אבל. להאיץ יכולה לא אני

11 פרק  

 

(.on/off) בינארי הממסר ובשניהם חשמליים מסרים מעבירים והמוח המחשב"synaptic connections" במוח וגם" chips" במחשב הזיכרון את להגדיל ניתן

המוח של העיבוד לעוצמת ישתוו שהם כך כדי עד עוצמה רבי מחשבים זמינים יהיו שנים חמש בתוך" האנושי

 

( ישי - בן אלומית של הבלוג מתוך )

 

Page 20: Nemesis Document

הכריז 2007 בספטמבר , זאת עם . לנזק הוכחות להיעדר באשר דעים תמימות שוררת מדענים בקרב מציוד לקרינה החשיפה את להקטין רצוי י כ הגרמני הסביבה משרד

  Wi-Fi , כבלים מבוסס בקישור האפשר במידת ולבחור .

 

( wi-fi , בעברית ויקיפדיה ,)

 

תדרים גם מכיל זה פס , בכבלים רדיו תדר של רחב פס של העברתו הוא לבעיה פתרון של סוג כמו מאוד צרות באלומות וקליטה שידור הוא דומה דבר . אחרים לצרכים ומוקצים באוויר שנמצאים

לוויינים בעזרת וקליטה שידור באמצעים בהם הטיפול את לבצע ו המערכת בתוך לאור RF - ה אותות את להמיר הוא שלנו הרעיון המסתתר טרף של זיהוי כגון מטלות לבצע דנא מקדמת התפתח הביולוגי המוח ,. אופטיים - אלקטרו

המעבד פונקציות של האחדה כדי תוך , ואסוציאטיבי מקבילי באופן בנוי הוא . זוג בן הכרת או בעשב בין והשוואה מהירה קליטה הדורשות מטלות לבצע מאוד עליו מקל זה דבר . הזיכרון ופונקציות המרכזי לוח על מהירה מצב הערכת וגם טקסט הבנת המאפשר , רב לשכלול אלה יכולות הגיעו באדם . דגמים תוך - צעד אחר צעד " - טורי " באופן חישובים לבצע מלכתחילה פותחו , זאת לעומת , מחשבים . שחמט

ניכר תחכום ודורש אינטגרטיביות מטלות בביצוע ניכרים קשיים יוצר זה מבנה . הרבה מהירותם ניצול ניתן בלתי אינו האורגני המוח של הארכיטקטוני שיתרונו להבין חיוני אך . הדרושות התוכניות בכתיבת

ביניהם מוצלח בשילוב או , מהארכיטקטורות אחת בכל סבוכות עיבוד מטלות להגשים אפשר : לגישור (. ישי בן אלומית של הבלוג מתוך )

 

קרה שזה להיות יכול, לך קרה זה אם. שם-אי נמצאת שהתשובה חושב אני? חושב אני מה יודעת את" ... "תרופה על עובד ושמישהו. אנשים לעוד

? למה תרופה

.האלה האותות... הזאת העבודה את שתיקחי רציתי  לא זה בגלל   .wi-fi מקרינת שלך לפגיעה תרופה... " להיבדק ללכת חייבת את. מסרטנים הם

". וחדש יפה עולם זה, להיפך. "אמרתי  ".בעיה שום לא זאת." לתחת שלך המוח  את ותדחף אתה תלך"

גלולה בין לבחור אותי  ותכריחי לכיסא אותי שתקשרי או. שם אי נמצאת שהתשובה לי תגידי תיכף" הזאת נתWWהמ בעיר הזה המטונף ובאוויר, בשמש המון הסתובבת את, פיץ. אדומה לגלולה כחולה על שורצת את ערה שאת ובשעות.... ממריצים סמים הרבה לוקחת גם ואת כולנו את תהרוג שעוד

" הזאת הגרוטאה אזר'הבלת על הרשת

 

Page 21: Nemesis Document

 .ייללתי" גרוטאה לא אזר'בלת"

 

המוח על גידול לך יש אולי, להיבדק תלכי, משהו תעשי לא אם תהיי תיכף את וגם! גרוטאה הוא"?" להזיות וגורם הקרקפת על לך שלוחץ

 

לבין סנאף בין מבדיל לא אתה? אותך וארצח אתחרפן אני ותיכף בוידאודרום שאנחנו? לך נראה מה"? תרבותית- רוחנית חוויה

". שלא כנראה, לא"

 

צוללת,לרשת צוללת  ,ימי'מקג בוב על לתקתק והתחלתי. אותו ליטפתי  "ככה לדבר אסור..." "ששש" .בחיפוש  . פרופילים לתוך צוללת.הלילה לתוך

13 פרק

היה. אז של בהווה אותי העסיק שהוא ממה יותר הרבה אותי יעסיק הזה שהחיפוש לצפות אפשר היה עיסוק כל אזנח שאני, שלי ההתחברות חווית  אחרי משמעות כל יאבדו שלי שהחיים לצפות אפשר

מטורף over clocking  אחרי לישון הלכתי, בפועל. בפועל שקרה מה לא זה אבל- לחיפוש ואצא  אחר לא ואפילו עבודה יום שפספסתי גיליתי לתדהמתי.כימי פטרו  hang over אחרי כמו וקמתי, עצמי של

.מחלה על להודיע התקשרתי

 הודעות VoIP-ה במשיבון לי שמחכות וגיליתי, שלי הצוות ראש מול אט'צ לווידיאו ישר לעלות ניסיתי .זועמות היו כולן. טקסט-היפר

.שלי הצוות מראש היו כולן

אני פעמים כמה יודע לא אני( לרעות מרמז סימן היה מותק, )מותק  ,פיץ: אמר  הוא, מולו עליתי כאשר ומעבירה ח"דו רושמת לא את, באמצע תקלה עוזבת לא את- האלה הדגשים על לחזור אצטרך עוד

"לרשותך העומדים האמצעים בכל התקלה את לפתור  ומנסה שם נשארת  את, הלאה

ולהעביר ולתעד לנטר כדי לי משלמים אתם. תקלות לפתור כדי  לי  משלמים לא אתם? זה ממתי" "תפעול למחלקת

Page 22: Nemesis Document

בקו נפתרות שאינן התקלות מכלל אחוז וחמישה ארבעים   הדעת על מתקבל בכלל לך נראה זה" ? "הראשון

.הלאה סתם מעבירה לא אני. זה את יודע ואתה מזה נמוך יותר הרבה שלי ההעברות אחוז- לא זה, לא" ".להפרעה גורם מה מושג לי אין. שם היה לא וכלום, הבדיקות כל את עשיתי

אותי תהרוג הסקרנות, עלי  יגבר שלי ההרפתקנות שיצר לצפות יכולה הייתי. נחושה במצח שיקרתי .הקטן הקפה לבית לחזור ההזדמנות את ידיים בשתי אחבק ואני

מינימום שכר בשביל תעלומות לפצח לא בפני  התריעו העצמי השימור ומנגנון  ,ההישרדות יצר אבל הזכות אובדן, לשתייה ראויים למים בגישה קושי- פירושו הפרנסה כושר אובדן. מוגבל בריאות וביטוח

את לקחת בוחרים הרבה. בחיים שנים מחמש יותר מעמד מחזיקים לא המובטלים ורוב, מזון לתוספי. כן לפני הרבה ידיהם במו חייהם

,נדרשים עובדים להיות נחושים, המרץ במלוא עובדים, עובדים כולם: הקיים למצב יתרונות יש .טופי סוכריות  כמו ממריצים וזוללים לעילא פרודוקטיביים, לשעון מסביב למשמרות עצמם מקפיצים

לבנה אבקה גרגרי  ,הנורא  קלוקינג-האובר נטל תחת מעוצבים בשירותים קורסים  עובדים הרבה. וקפאין פלורוסנט הלומי, לאפם  דבוקים

.הצוות כלל של הנתונים אלה. נמוך העברות אחוז לך שיש יודע אני. אישי באופן עלייך מדבר לא אני"

אתחול  ידי על להיפתר יכולות שקורות  מהתקלות  אחוז וחמש ששישים מצאה ההנדסית היחידה אם- שוב להזכיר רוצה לא אני- מלמעלה האנשים את מאוד מלחיץ קורה לא שזה וזה   ,מחדש וקינפוג

. בחג  רעבים יהיו שלי הצוות אנשי שכל רוצה לא ואני. יפגעו שלכם הפרמיות, ביעדים תעמדו לא

"יכולתך כמיטב ותעשי לשם שתלכי ממך מצפה אני אז

בבית הביקור אחרי אותי שתקפו המוזרות התופעות על שלי הצוות לראש לספר אם לרגע היססתי  אותי לשאול עלול הוא זה  על לו אספר שאם למסקנה הגעתי אבל שחלמתי המוזר החלום ועל, הקפה

.בעיניו חן תמצא לא בוודאי שלי והתשובה אקטיביים פסיכו בחומרים שלי השימוש תדירות על

יותר להדאיג מבלי, בחיפוש  ולהמשיך הקפה לבית לחזור אוכל אני: סיפוק הרגשתי דבר של בסופו בלתי נוירולוגי נזק לי יגרום הקפה בית של האיטיות בתקלת הטיפול  אם, הכל בסך כי – rasha את מדי

.לכסות אמור המוגבל הבריאות ביטוח גם שאותה, עבודה כתאונת יחשב זה, הפיך

.מהכול יותר רציתי שאותו הדבר היה זה, ליבי ובעומק

.משם החוצה דרכי את לחשב ניסיתי

Page 23: Nemesis Document

.במספרים ניסיתי

עשרה ארבע פרק

אט'צ לווידיאו מולי עולה שלי הצוות ראש. בהם סרוחים אנחנו, הדמדומים במדמוני וחצי ארבע בשעה. שוב

 

 לזלול ותפסיקי לדאוג מה לו שאין שלך לחבר תגידי  .לשם שתלכי רוצה אני. רציני לגמרי אני, פיץ:? עכשיו שלוקחים זה מה או כאבים משככי

... גרעינית שואה של במקרה גם... מצב בכל תפעל  שהרשת  שלנו החברה של המטרה

. פשוטה משימה לא זו- איתך וגלוי כנה להיות אבל. האפשריים ההגנה אמצעי כל את לך נספק אנחנו

 

.הקפה  בית בעל  של תמונה לי הקרין הוא

לרשת אנשים של פיראטי בחיבור 16 בגיל לראשונה הורשע הוא. אק'ג הוא הזה האיש של השם. הכבלים

הוא. אופטיות שפופרות, משדרים, בלוויינים להתעניין התחיל הוא וכך טלוויזיות חנות הייתה שלו לדוד... שעברה המאה של השמונים בשמות, ניסיון מתוך דברים למד

טווח את לשפר כדי טווח  מגדיל מפעיל ושהוא... פס רוחב לגנוב שיטה מצא  שהוא חושדים אנחנו את לעבור... שלנו במאמצים יחבלו הזה מהסוג שגורמים רוצים לא  אנחנו... שלו הרשת של הקליטה

. המבול

להם נותנים ממילא שאנחנו ממה יותר ויגנבו הרשת את ינצלו עבריינים שגורמים רוצים לא אנחנו הם ועכשיו הבקבוקים איסוף על השתלטו הם קודם..  נחשל באזור מדובר כי, ומעבר ומעל בחינם

.... RF תדרי על משתלטים

?" מבינה את, הציבורית ברשת לרעה לשימוש סבלנות אפס להיות צריכה

 

Page 24: Nemesis Document

. כן

 

 .תוצאות לראות רוצה אני אז

 

הייתה זאת. בדלת דפק, אופנוע על רועש החברה של הסעה שליח- ובמפתיע, אט'הצ את הצוות ראש סיים. ממש הקפצה

? בפעולה אותו לתפוס רצו אולי

 

,שחורה אופנוען חליפת  .בטעמים מינראליים מים של ובקבוק הפנים על  לשים  מנתחים מסיכת קבלתי חייזר כמו נראית שאני הרגשתי. קסדה גם. קרינה מפני מגינה שהיא כתוב היה שעליה- מזעזעת וצהובה. החיצון מהחלל

 

את לראות לא כדי, הנסיעה לאורך העיניים את  עוצמת, חשבתי, ככה היה לא זה קטנה כשהייתי. דת מטעמי היה לא וזה אלנבי ברחוב רעולות הסתובבו נשים. כסף ממני יבקשו ושלא העניים

 .להגדיר היה ניתן לא השמים צבע את

. מזפת שחור הפך הים האחרונים בחורפים

 

כלב. דהוי מעץ חשבונייה בעזרת כרטיסיה על חשבונות מחשב, בכניסה ישב ק'וג, הקפה לבית הגענו. לזרים רגיל שלא כלב כמו שיניים חרק הוא. בזנב וכשכש לידינו רבץ, בימינו נדיר מחזה, ומדובלל קטן

 

. עוינת בנימה שאל?"הצעירה גברתי לך לעזור אפשר איך"

Page 25: Nemesis Document

". שלך למקום רשתות גילוי צו לנו יש. העירייה עובדי  אנחנו" כה עד ששתק, השליח

. נדהמת הייתי

 

. בזלזול ק'ג שאל"? טכנאי אתה, תגיד"

". הטכנאית היא, לא"

. עלי והצביע השליח אמר

בפארסה מטופשת הרגשתי. פיראטי טווח מגדיל שתחשוף קסם מילת שאגיד ציפה כאילו, בזעף. הזאת ההרואית

הקטין שמישהו להיות יכול. ציוד להפעיל בעיה להם   יש. ידעתי פס רוחב של בעיה שום אין לעירייה  משהו להיות אמור היה בעצם  ולכן יתר שימוש על כקנס או נחשל מאזור הם כי המכסה את להם

------ לו שיפריע

 

הקילו גניבת ידי על המערכת את דופק שהוא חש האיש אם וגם. טווח מגדיל לחפש טעם שום אין ואז מגנב והגונב, הציבור של המיסים מכספי מומנה הציבורית הרשת. לבריאות שיהיו, האלה בייטים

. פטור

 

 

?" העירייה של? בדיוק ציוד איזה עם רשתות גילוי."והצטחק עלי הסתכל ק'ג

 

 .מזה יותר לעשות מוכן אני.זה את לעשות מוכן אני אבל"

 .רוצה שאת תגידי אם אותך לחבר מוכן אני

Page 26: Nemesis Document

?" לא או, להתחבר רוצה את: "מתגרה, בחוצפה, שוב אותי ושאל עלי הסתכל ק'ג". תבקשי רק

. חוקית לא קושחה של באחזקה או בהפעלה כרוך זה האם. כרוך זה במה אותו ושאלתי החוורתי

. בזה אדמות עלי בבילון נציגת, אותי משתף הוא מדוע, כן ואם

פוחדות שלא כאלה. הבחורות משאר יותר, בעיני מגניבות הן. למה זה, טכניות בחורות אוהב אני"" הזה הריח את אוהב אני... כך כל נקיות תמיד, בחוץ להסתובב

" חבר לך שיש יודע אני. איתך צוחק סתם אני, עזבי אבל"

 

?" יודע אתה איך"

 

שדואג מי שיש עלייך רואים. כזה בתפקיד בחיים מעמד מחזיקה הייתה לא כמוך  ורזה קטנה בחורה כי" בחנק  איטי מוות למות כדי כסף מספיק בהם  משלמים, בדיחה הם העירייה של האלה העבודות, לך

" אוכל על לדבר בלי, שיעול מסירופ

 

היא איך יודעת אני אם. החתוליים ממשפחת טרף חיית של כמו. וערמומיים חדים היו ק'ג של פניו. סויה מתחליף עשוי השניצל ואפילו חיות אין שלנו בעיר כי, נראית

 

שכל עם אנרכיסט  זאטוט היה אלי שהתלווה הבחור כי, איך שאלה בדיוק זאת אין. לבסוף התחברתי. ארוך נהיה שהדיבור ברגע ונעלם רגליים  שתפס  דפוק

 

. לי נדמה היה ככה או

ולא דרכינו חיים שהחיים רגעים שישנם להגיד ואפשר, החתול את הרגה שסקרנות להגיד אפשר שדבורה כמו שלה לתדר ונמשכתי לסטרטוספירה מותאמת הייתי, ביולוגית מבחינה. אותם אנחנו

: צוף מלא פרח אל נמשכת

Page 27: Nemesis Document

. ביממה ימים שבעה, שעות 24, עשיר  מידע נהר, אינפורמציה , RF בתדרי רווי עולם

 

 

 

. מסובכות לא במילים מהותו לי שהוסברה, צללי user תחת נעשתה שלי הראשונה ההתחברות

. ביומטרית-אנונימיuser הוא הצללי userה

לא, כאלה תדרים לקלוט שמאפשר טכני ציוד יהיה מורשה לא משתמש שלאף הניח  אותו שיצר מי. פעיל userכ חזרה ולשדר לפענח כלשכן

 

 ,חי בשידור הדחה לראות לי יצא. בגדול האח  של פרויקט מעין התרחש שבו לבית הצצה לי ניתנה ההזמנה תוצאות את הקריא קריין. להורג בהוצאה מדובר כאילו, טראגיות בשאגות פצחו והמועמדים

. הפתעה לה הבטיח שם, הגדול  האח לחדר בבית הדיירות לאחת וקרא

 

. הגדול האח בית של לחומות מעבר מבט הייתה המיוחלת ההפתעה

 ,בחוץ המחכה העולם של מבט

העולם אל הגדול האח מבית יוצאת הצפונבונית לי-נטע בהם ברגעים לצפות אותה הזמין הגדול האח. שבחוץ

. הגדול האח- של-החדר עוד לא, לשקוף הפך המצלמה שמול האטום הקיר

. ולוהטת חרבה בשממה ואבודה מבולבלת צעדה לי-נטע

. הגרעיני בקיץ מרגרינה כמו, נמסה והיא, התקמט שלה העור

 

Page 28: Nemesis Document

אני הייתה זה כל את שראתה הגדול האח בית דיירת

וגם  המותאמות את שגילתה הראשונה הדמות למעשה שהייתה 2.00 נמזיס בפרויקט הדמויות אחת   לכך מודעת הייתה לא ולמעשה, אביה של בלחץ לפרויקט להיכנס שאולצה למרות.מורשה user הייתה

גוף בלי  יכולה אינה לעולם התודעה. נשארת  התודעה, כשמתים.ריאליטי תוכנית היא 2.00 שנמזיס אחת הייתה ולפיכך sharky גרסה, למעיין הלב כמו לגוף לכמוה צריכה התודעה.ממנו להיפרד

היא. בכללותו הרעיון לכל התנגדה ולפיכך- אלטרנטיבי גורו של סוג  בהוותה, הראשונות המודעחות חשבה היא.לא או.השואה את ישרדו האדם בני אם להחליט שצריך זה הוא שאלוהים חשבה

 שבהם בחיים טעם ראתה  לא היא. אמיתיים לחיים תחליף לשמש יכולה אינה לעולם שהמותאמות לעצמה לדמיין  יכולה לא שהיא.מציאותיים מחפצים שנובעים צלילים או ריחות ואין  ,טעם אין לאוכל

נודעו ולא  sharky נעלמה הדעחתה  לאחר .ילדים ללדת בלי- נורא והכי, אחד באף, לגעת בלי חיים לא פשוט .כאחת והאמיתית הוירטואלית.הרשת פני מעל נמחה לקיומה אזכור כל, כן על יתר.עקבותיה

למצוא אתם תנסו?Googleב קיים שלא משהו על לדבר אפשר אי .אחריה חיפשו ולא עליה דיברו מוזיקה עם מהם המון יש אבל .רשת מצלמת  של צילומים, ר'מסנג, אטים'צ .sharky על משהו

nemesis 2.00 של המקורי הדיגיטלי המזהה עם וכולם, מעצבנת

15 פרק

. עיניו את עצם rasha, העשנים עזריאלי מגדלי לנגד

? בוערת הזאת העיר שנים כמה

? בחטאיה נשרפת

? הזאת העיר שמי נאכלים שנים  כמה

Page 29: Nemesis Document

 

 

: מזויף שפתיים במתק ופנה  אליו חייך מורטהיימר  יהושע

 

רצית ושלא מוכשר ועיתונאי, טוב אדם בן שאתה מבין אני? הזה הסיפור כל התחיל זה איך, לי ספר. להסתבך

 .חושב שאתה ממה וליבראלי פתוח יותר הרבה אדם אני, תתפלא

...עבריינים לגורמים שחברה... בנפשה יציבה  לא בחורה אחרי נסחפת, שמעדת זה את לקבל מוכן אני? מבין אתה כמונו לא הם, האלה הבובלילים... האלה האנשים, להבין צריך אתה

....אותך שמוריד מהסוג חברה היא שלהם והחברה, אותך שמורידה  חברה ויש אותך שמעלה חברה יש. פעולה איתנו תשתף אם... לך לעזור יכולים אנחנו... יד לך ולהושיט חבר להיות מוכן ואני

היינו קורית הייתה לא האנושית התרבות כל הזה האיש כמו- וכמוהו כמוה באנשים תלוי היה זה אם  של שנים אלף עלינו יביאו והם הבערות את מקדמים- האלה האנשים.העצים על קופים כמו נשארים

". עליהם לשלוט צריכים אנחנו. עלינו לשלוט להם ניתן אם תרבותי חושך

 

.ק'ג של תמונה הקרין מורטהיימר יהושע

Page 30: Nemesis Document

 

R :

 

חושב אתה, לי תגיד. העיר ראש, בשבילו עובד שאתה היצור הזה מהאיש מפחידים יותר הרבה אותי" הולכים אנחנו? לי להרביץ רוצה אתה? הרע החוקר של הקטע את לי תשלוף תיכף  ?מטומטם שאני

? בעינויים לשחק

,שוב זה את לעשות נוכל אבל, עברתי  כבר העינויים של הקטע את, הזאת הבחורה את מכיר אתה אם אם... שלך הכבוד תמורת שקבלת יהיה לא שזה מה, שווה היה שזה רק מקווה אני... מתעקש אתה אם" כזה דבר פעם אי לך היה

 

כמו ומשורטטות  היגייניות, ממושקפות. ושעשועים שמנת ילד פני היה פניו. צחקק מורטהיימר יהושע. מזיק לא טק היי חנון כולו, יפני מאנגה נער של

 

y:

לפי, מקרה בכל. עכשיו בהם לעסוק חשובים יותר דברים לנו יש. אותך יטריד לא שלי שהכבוד"  ,שאספתי הנתונים

שלא, מופרך די נשמע זה, אנושיים-לא כוחות של השפעה תחת נתון העיר שראש סבור שאתה ניכר את לרצוח מזימה חרשתם  שלך והחברה שאתה כך על שמעידות סכיזופרניות הזיות  ?לא מופרע לומר" אקדח ביריות  העיר ראש

R:

 

Page 31: Nemesis Document

."ריקני בדבר חור לעשות אפשר  אי. האקדח עם מצב אין"

 

. בעצמו לשלוט נאבק והוא, בזעם התעוותו מורטהיימר של פניו

 

Y:

?" void, ריקנות לסטרטוספרה קורא אתה"

  R :

כשהמראה. ריקנית להיות הופכת היא- כן אז, בצע תאוות הוא הסטרטוספרה את שמניע מה כאשר"." layer עוד כמו זה. השני את אחד רואים לא אנשים- בכסף מצופה

 

Y:

" existential"ה שנקרא בסרט צפיתם ואז ביחד סמים צרכתם  שלך והחברה שאתה לי נראה"

" גיבורים הייתם שבה מסוכנת פנטזיה לעצמיכם ובניתם קרוננברג דיוויד של

 

R:

Page 32: Nemesis Document

?"משוגעים בבית ולא פה אני כך אם, למה אז"

  Y :

?"וירטואלית דמות הוא העיר שראש להבין לך גרם במערכת באג איזה להבין רוצה ומאוד סקרן אני כי"

16 פרק

. ופרסין תקיל מנא מנא

. מהר כך כל תגיע לסטרטוספרה האלה המילים את שתקליד שהיד שיער מי

. אלינו חוזר הוא ופתאום, מוגבל  לא שהוא שחשבנו ק'צ כמו יבוא שהעתיד  שיער מי

 

. נמות מחר כי ושתה אכול.ויותר יותר לצרוך אותנו ששכנעו פרסומות היו, זוכרת אני, קטנה כשהייתי

 

 .שפחות מה לצרוך אותנו לעודד התחילו הפרסומות מתישהו

פרחה  המתרסקות הבורסות בחסות- , שחור ליום לבן כסף לחסוך,במיים לחסוך, במים לחסוך את למשפחות שגזרו אישיים ומאמנים בועה בתור המציאות את ששיווקו ריאליטי תוכניות של תעשייה. שפע בעצם הוא חוסר- האמת היא האורווליאנית שהמציאות היה נדמה. האשראי כרטיסי

- כי"תנ שהוא, עכשיו מניחה  שאני בסגנון להיות וחזר נפסק והכול מכאיבה התפכחות הייתה ומתישהו מערות שוכני מתנחלים של פרא שבטי  מול חילונית  כופרת אליטה  ,כלומר. שהיה  מה מבינה אני אם

אנשים. הומלסים שנהיו פשוטים אנשים המון ובאמצע. אקדחים מצווה-לבר לבניהם שחילקו- ש"יו שאני במקום ממני התביישו פתאום   רכב- בית-משפחה- לימודים- טיול-צבא כאנשי פעם שהכרתי. מהם אתבייש

Page 33: Nemesis Document

 

הפולני  RASHA כי היתר בין, לשתות מטוהרים מים לי היו שתמיד עצמי את בירכתי היום של במצב. מהברז מים לשתות אעיז לא ושלעולם לי יהיו שתמיד דאג

. מצור לשעת שיספיקו מים טיהור גלולות של ערימות לנו היו תמיד אז 

מסובסד מזון תחת גם הוא ובמפתיע, אדם לבני גם מזין הוא חתולים של מסוים אוכל שגם וגילינו ותירס בסויה מעורב משומר בשר של פחיות מיני כל השגנו ואיכשהו. חתולים בעלות  למשפחות

. החתול  עם לחלוק  שתכננו

 

. Rasha את כך כל שאהבתי מהסיבה חלק היה החתול

אחריות וחוסר משווע בזבוז היה זה: תינוק ללדת כמו כמעט גרוע היה מחמד חיית להחזיק אביב בתל. מוחלט

. לתמיד לישון. מרעב הגוססת התינוק את שמרדימה האימא להיות מאוד פחדתי

 

. rASHA את יותר עוד הערכתי ובגלל אמצעים לבעלי לוקסוס  היו  מניעה אמצעי גם

. חוקיות הפלות של סיבוכים מיני מכל שמתו צעירות הרבה היו ההיא בעת

- סניטריה ותנאי היגייניות  הפלות לעצמם להרשות שיכלו הרופאים שמעטים בגלל  ,כמובן זאת. ראויים

. הזאת למציאות ילד  להביא  לא כדי מלובן בברזל עצמן את דקרו צעירות אמהות הרבה

. חלב להן היה ולא, ללדת שניסו היו

. רזה חלב אבקת לקנות איך גם להן היה לא

. מכפן נפוחים מתו שלהם והילדים

Page 34: Nemesis Document

. משוגעות להיות הפכו שהם או.אותם להאשים אפשר ואי יתר ממנת זה אחרי מתו לרוב  עצמן והן

למצוא מאוד מיהרו אנשים. הליבידו מתעורר, הישרדותי כזה הוא המצב כאשר, כאלה במצבים ותמיד ששאפו צעירות בין  קשרים בין הרבה רואה היית ולכן, עכבות איבדו אנשים. השני בחיק אחד מפלט. בהרבה מהן מבוגרים שהיו גברים לבין. העוני מעגל את לשבור

. גברה האלה האנשים של האלימות גם

. למטרה אותך הופכת אישה היותך שעצם הרגשת לפעמים

 

 סימני את לטשטש מאמץ כל עשינו שביחד למרות אלי נמשך שהוא גם יאמר   rasha של לזכותו  .לתקיפה קלה מטרה אהיה שלא כדי, שלי הנשיות

והראשונות מיותרת לב תשומת למשוך שעלול מה כל את להצניע לי עדיף היה  ,קטנה אישה בהיותי. נורא בכיתי שעליהן שלי השערות היו ללכת

שבעיניו ואמר אותי חיבק שהוא יאמר rasha של ולזכותו הקצר השיער עם מרוט אפרוח כמו נראיתי. בעולם יפה הכי הייתי אני

תמיד נגדן  :החזה של הקטנות הבליטות להעלמת השנואות הרצועות של תורן הגיע כך אחר. מזיעה יותר עלי ששנוא דבר ואין להזיע לי גרמו הן, התמרדתי

 Rasha רמז אפילו שיהיה אסור ולכן, לשם מסתכלים תמיד שגברים לי והסביר מאוד עליהם התעקש הסימנים אחד הוא  בדמיון המחסור במצוקה   שכשהעיר, הוא שטוב מה. לדמיון מקום שישאיר

.שלי ינס'הג של מהשפעה לתוך שדחפתי הגרביים היו הכותרת גולת אבל.המורגשים הראשונים" Boys  Don't cry השיר את לעצמי לזמזם אתחיל שתיכף חשבתי

. מגוחכת פשוט הרגשתי 

. ברובו מזיק בלתי  מחשבים חנון של היה הכללי הרושם אבל

 

. מבינים לא שהם מדברים להתעלם נוטים ואנשים מוזר קצת בנאדם כמו נראיתי, חשוב והכי

לצאת למעט השתדלתי ולכן  Rasha-ל אבל ביטחון של מסוימת תחושה  לי סיפק, הכללי הרושם אז. מהבית

Page 35: Nemesis Document

. עלינו פרטים מדי יותר לדעת לא עדיף היה ממשלתיים לסוכנים גם

 

מצלמות 54 שהוציאו ממה יותר הייתה  rasha ועל עלי הוציאו שהם המידע כמות  כי. כמובן טיפשי זה ,תודעה פיסת אחרינו משאירים אנחנו בסטרוטוספרה גלישה שבכל אז ידענו לא - nemesis 2.00 של

. שלנו הזיכרון כל של הדיגיטליים המספרים כל סך שהיא

המשתמשים כל של הפרטים כל את שקורא פנימי אינדקסינג קובץ - wiki עלינו נוצר חיבור שבכל uvatars ומזהה

. RF תדרי של ייחודיים ואורכים תבניות פי על אלא דיגיטלי מזהה פי על לא 

אותך לקרוא יכולה גם היא- זה רק ולא. נתון רגע בכל, הכול עליך יודעת הסטרטוספרה, דבר של בסופו. מעורב תהיה שבהם אפשריים תרחישים על מושכל  ניחוש ולהעלות  ,קדימה

,אפשרויות את ולצמצם  ,פחות סבירים או יותר סבירים תרחישים לנתח כדי מהר מספיק שמעבד מי. לעשות עומד שאתה סביר יותר או פחות מה גם אלא- אתה מה רק לא לדעת יכול

 

כמות לפרמט יכול שלי סבא של כמו והגיוני מחושב מוח רק. שלי סבא היה שלי הראשוני ההימור ולכן את שמגדירה   מובילה פרפטאום  תוכנת, לולאה סקריפט  נרט'לג יצטרך שלי סבא. מיד של אינסופית

לא שמעולם האפשרויות קבוצת של בטווח שנמצא עולם של כהדמיה נתון רגע בכל הסטרטוספרה. ריקה כקבוצה הסטרטוספרה של הדמיה, כלומר- התקיימתי

 

uvatars  העולמות בכל אחד הוא .

כי, פשוט.קיימת אני אפשריות של אפשרי קידוד בכל לכן- לאיין להפוך יכול לא שיש אומר השימור  חוק האלקטרוניים האותות ואת אלקטרוניים  לאותות  המילים ואת למילים המציאות את תתרגם אם גם

- RF לתדרי

. מתרגם שאותו  העולם של תצורות ואותן  אנרגיה של מסה אותה בתוכו יכלול  התרגום עדיין

 

נשתמש  ,משלנו פרטית שפה במעין אלא מפתח במילות להשתמש בלי נשדר שאם חשבנו ולכן

Page 36: Nemesis Document

מחוץ זהותו על לרמז שיכול שניק מישהו על נדבר לא ולעולם האפשר ככל סתמיות במילים. מהם נחמוק- משתמשיה בקרב או לסטרטוספרה

 

. במילים לתרגם ניתן שאינו מסוים טווח יש כי

. בכלל שלנו ההכרה בטווח מצויים שאינם מוח גלי לפענח מסוגלת   שהסטרטוספרה אז הבנו לא

התודעה מסך יותר יכולה לא היא, שלי סבא טען" האדם שיצר מכונה" הסטרטוספרה בהיות, זאת ובכל אנושיים ושרתים- רשתות מרובה מרחב היא הסטרטוספרה אם וגם. אותה שיצר זה, אחד אדם של

. אלחוטי   boot net-ב לזה  זה שמחוברים

 ,כל יודע להיות יכול אלוהים ורק

. שלי סבא אמר

. הזוכה הכרטיס- אחד כרטיס רק  את רואים שבה הגרלה כמו

 

 

 ....ענן עמוד,... הסטרטוספירה על ייפול שחושך רוצה אלוהים אם, כלומר

 

  ________________________________________________________________________

 

 

 

,ברשת בעיקר ומפואר נוצץ שטח יפ'ג ראיתי ואני, ספורים יפים'ג יש כיום. יפים'ג היו קטנה כשהיית. בסטרטוספרה

Page 37: Nemesis Document

לאט לאט הבנתי, בה מתנגשת ממש, פנים אל פנים המציאות את סוף רואה, בחוץ כשהייתי, ועכשיו : לי לקרות  עומד מה

כלבים זה אותי להביא שלחו  שהם מה. אותי להביא כדי יפים'ג לשלוח הלכו לא הם