n.e.k. d.o.o. gra - rumat · uputstvo za izvršenje uredbe o uredskom poslovanju - nn, br. 49/87,...

of 62/62

Post on 20-Oct-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 2

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

  SADRŽAJ:

  0.0. IZJAVA PROJEKTANTA

  1. OPĆA DOKUMENTACIJA

  1.1. RJEŠENJE O UPISU TVRTKE U SUDSKI REGISTAR TRGOVAČKOG SUDA U RIJECI 1.2. RJEŠENJE PROJEKTANTA O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH ARHITEKATA 1.3. POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA I PROPISA 1.4. UPORABNA DOZVOLA

  2. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

  2.1. PROJEKTNI ZADATAK 2.2. TEHNIČKI OPIS 2.3. PREMISA 2.4. ELABORAT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE – POSTOJEĆE STANJE 2.5. ELABORAT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE – PROJEKTIRANO STANJE 2.6. OPIS USVOJENOG PROJEKTA 2.7. TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA ZA POVEĆANJE TOPLINSKE ZAŠTITE

  FASADE, STROPA PREMA NEGRIJANOM TAVANU, PODA IZNAD NEGRIJANOG PROSTORA 2.8. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 2.9. PROGRAM ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA

  3. NACRTNA DOKUMENTACIJA

  3.1. SNIMAK IZVEDENOG STANJA

  3.1.1. KOPIJA KATASTARSKOG PLANA MJ 1 :1000 nacrt broj: 1. 3.1.2. TLOCRT PRIZEMLJA MJ 1 :100 nacrt broj: 2. 3.1.3. TLOCRT 1. KATA MJ 1 :100 nacrt broj: 3. 3.1.4. TLOCRT 2. KATA MJ 1 :100 nacrt broj: 4. 3.1.5. TLOCRT 3. – 6. KATA MJ 1 :100 nacrt broj: 5. 3.1.6. TLOCRT KROVIŠTA MJ 1 :100 nacrt broj: 6. 3.1.7. TLOCRT KROVA MJ 1 :100 nacrt broj: 7. 3.1.8. PRESJEK A - A MJ 1 :100 nacrt broj: 8. 3.1.9. SJEVEROZAPADNO PROČELJE MJ 1 :100 nacrt broj: 9. 3.1.10. JUGOZAPADNO PROČELJE MJ 1 :100 nacrt broj: 10. 3.1.11. SJEVEROISTOČNO PROČELJE MJ 1 :100 nacrt broj: 11. 3.1.12. JUGOISTOČNO PROČELJE MJ 1 :100 nacrt broj: 12.

  3.2. GLAVNI PROJEKT:

  3.2.1. TLOCRT PRIZEMLJA MJ 1 :100 nacrt broj: 1. 3.2.2. TLOCRT 1. KATA MJ 1 :100 nacrt broj: 2. 3.2.3. TLOCRT 2. KATA MJ 1 :100 nacrt broj: 3. 3.2.4. TLOCRT 3. – 6. KATA MJ 1 :100 nacrt broj: 4. 3.2.5. TLOCRT KROVIŠTA MJ 1 :100 nacrt broj: 5. 3.2.6. TLOCRT KROVA MJ 1 :100 nacrt broj: 6. 3.2.7. PRESJEK A - A MJ 1 :100 nacrt broj: 7. 3.2.8. SJEVEROZAPADNO PROČELJE MJ 1 :100 nacrt broj: 8. 3.2.9. JUGOZAPADNO PROČELJE MJ 1 :100 nacrt broj: 9. 3.2.10. SJEVEROISTOČNO PROČELJE MJ 1 :100 nacrt broj: 10. 3.2.11. JUGOISTOČNO PROČELJE MJ 1 :100 nacrt broj: 11.

  4. FOTODOKUMENTACIJA

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 3

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

  0.0. IZJAVA PROJEKTANTA Na osnovu Zakona o gradnji (NN 153/2013) čl.128 st.1 i čl.153 st. 2, Zakona o prostornom uređenju (NN 153/2013) te Pravilniku o jednostavnim građevinama (NN 79/2014, 41/15, 75/15), prilaže se sljedeća: IZJAVA PROJEKTANTA Bez akta o građenju, a u skladu sa glavnim projektom odobrava se termička sanacija na višestambenoj zgradi:

  sagrađenoj na k.č. 334/176, 334/177 k.o. Zamet

  na adresi Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  MIROSLAV POPOVIĆ, dipl.ing.arh. ovlašteni arhitekt, upisan u Imenik ovlaštenih arhitekata pod brojem 406, OIB: 51844783602, zaposlen u: N.E.K. d.o.o., Šetalište XIII divizije 45, Rijeka, MBS: 4007638 OIB: 39110849564 Ovlašteni arhitekt:

  ______________________________ Miroslav Popović, dipl.ing.arh.

  U Rijeci, 12. 2016.

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 4

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

  1. OPĆA DOKUMENTACIJA 1.1. RJEŠENJE O UPISU TVRTKE U SUDSKI REGISTAR TRGOVAČKOG SUDA U RIJECI 1.2. RJEŠENJE PROJEKTANTA O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH ARHITEKATA 1.3. POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA I PROPISA 1.4. UPORABNA DOZVOLA

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 5

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

  1. OPĆA DOKUMENTACIJA

  1.1. RJEŠENJE O UPISU TVRTKE U SUDSKI REGISTAR TRGOVAČKOG SUDA U RIJECI

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 6

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 7

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 8

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

  1. OPĆA DOKUMENTACIJA

  1.2. RJEŠENJE PROJEKTANTA O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH ARHITEKATA

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 9

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

  1. OPĆA DOKUMENTACIJA

  1.3. POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA I PROPISA

  Zakon o gradnji (153/13) Zakon o prostornom uređenju (153/13) Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14) Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14) Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN

  81/12, 29/13, 78/13) Propis je prestao važiti, ali se primjenjuju odredbe u dijelu koji se odnosi na provođenje energetskih pregleda građevina i javne rasvjete do donošenja posebnog propisa kojim će se urediti to područje.

  Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/14, 150/14, 133/15, 22/16, 49/16)

  Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15)

  Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15, 133/15)

  Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15)

  Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06) Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08) Metodologija za provođenje energetskih pregleda građevina (lipanj 2014.) Odluka o načinu dostave izvješća o provedenim energetskim pregledima građevina

  odnosno izdanim energetskim certifikatima zgrade DIREKTIVA 2010/31/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 19. svibnja 2010. o

  energetskoj učinkovitosti zgrada (preinaka) Ispravak Direktive 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o

  energetskoj učinkovitosti zgrada DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 244/2012 od 16. siječnja 2012. o dopuni

  Direktive 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća o energetskim svojstvima zgrada utvrđivanjem usporednog metodološkog okvira za izračunavanje troškovno optimalnih razina za minimalne zahtjeve energetskih svojstava zgrada i dijelova zgrada (Tekst značajan za EGP)

  Posebno izdanje Službenog lista Europske unije na hrvatskom jeziku (2013) - poglavlje Energetika, koje sadržava tekstove obvezujućih općih akata. Izdanje obuhvaća akte usvojene u razdoblju od 1952. godine do dana pristupanja.

  Guidelines accompanying Commission Delegated Regulation (EU) No 244/2012 Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o

  energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ (Tekst značajan za EGP)

  PREPORUKA KOMISIJE (EU) 2016/1318 оd 29. srpnja 2016. o smjernicama za promicanje zgrada približno nulte energije i najboljoj praksi kojom će se osigurati da do 2020. sve nove zgrade budu zgrade približno nulte energije

  Algoritam za izračun energetskih svojstava zgrade Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15,75/15) Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14) Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada (NN 90/10, 111/10) Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN 69/09)

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 10

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

  Normizacija Zakon o normizaciji - NN, br. 163/03

  Upravno postupanje i uredsko poslovanje

  Zakon o općem upravnom postupku - NN, br. 53/91, 103/96 Uputstvo za izvršenje uredbe o uredskom poslovanju - NN, br. 49/87, 38/88, Zakon o upravnim pristojbama - NN, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99,

  116/00, 163/03,17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07 i 60/08 Zaštita od požara

  Zakon o zaštiti od požara - NN, br. NN 92/10 Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima - NN, br. 108/95 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe - NN, br. 35/94, 55/94 – ispravak i 142/03 Pravilnik o zapaljivim tekućinama - NN, br. 54/99 Pravilnik o smještaju i držanju ulja za loženje - Sl. list 45/67 - NN 53/91 Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom - NN, br 123/97, 112/01 Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i

  uređaja - NN, br. 146/05 Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata - NN, br. 100/99

  Priznata tehnička pravila

  Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara - Sl. list, br. 7/84 Vrata ili zaklopki otpornih prema požaru - Sl. list, br. 35/80 Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih

  kotlovnica - Sl. list, br. 10/90 NN br. 53/91 poglavlje I. – III. HRN U.J1.240/81 - Zaštita od požara. Tipovi konstrukcija zgrada prema njihovoj

  unutrašnjoj otpornosti protiv požara. HRN U.J1.030/76 – Zaštita od požara. Požarno opterećenje

  Priznata tehnička pravila

  Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu - Sl. list, br. 42/68 i 45/68 Bitni zahtjevi, nesmetan pristup i kretanje u građevinama i ostali uvjeti

  Tehnički propis za betonske konstrukcije - NN, br. 101/05, 85/06 i 64/07 Tehnički propis za cement za betonske konstrukcije - NN, br. 64/05 i 74/06 Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama -NN, br. 79/05,

  155/05 i 74/06 Tehnički propis za zidane konstrukcije - NN, br. 01/07 Tehnički propis za drvene konstrukcije - NN, br. 121/07 Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada –

  NN, br. 03/07 Tehnički propis za dimnjake u građevinama - NN, br. 03/07 Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevinama osobama s invaliditetom i smanjene

  pokretljivosti - NN, br. 151/05 i 61/07 Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina - NN, broj 16/07

  Priznata tehnička pravila

  Pravilnik o tehničkim normativima za djelovanja nosivih građevinskih konstrukcija - Sl. list, br. 26/88

  Pravilnik o tehničkim normativima za nosive čelične konstrukcije - Sl. list, br. 61/86 Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije - Sl.

  list, br. 32/70

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 11

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

  Betonske i zidane konstrukcije niz HRN ENV 1991 Eurokod 1 niz HRN ENV 1992 Eurokod 2 niz HRN ENV 1993 Eurokod 5 niz HRN ENV 1997 Eurokod 7 niz HRN ENV 1998 Eurokod 8

  Zgrade

  HRN ENV 1992 Eurokod 2 niz HRN ENV 1993 Eurokod 5 niz HRN EN 832 Toplinske značajke zgrada

  Priznata tehnička pravila

  Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (osim dijelova koji se ne primjenjuju temeljem odredbi Tehničkog propisa za prozore i vrata) - Sl. list, br. 21/90

  HRN U.J6.001/82 - Akustika u građevinarstvu. Termini i definicije. HRN U.J6.151/82 - Akustika u građevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvučne

  izolacije. HRN U.J6.201/89 - Akustika u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za projektiranje igrađenje

  zgrada. HRN U.A9.001/82 - Modularna koordinacija. Osnovni modul. HRN U.A9.004/87- Modularna koordinacija. Katne visine, komponente i mjere. HRN U.A9.033/85-Visokogradnja. Stepenište. Veličina stepeništa u zgradama. HRN U.F2.019/88 - Plivajuće podne konstrukcije. HRN U.M3.226/87 - Bitumenska traka s uloškom od sirovog krovnog kartona. Uvjeti

  kvalitete. HRN U.M3.230/74 - Bitumenska traka s uloškom od aluminijske folije. Uvjeti kvalitete. HRN U.M3.231/88 - Bitumenska traka s uloškom od staklenog voala. HRN U.M3.232/87 - Bitumenizirani krovni karton. Uvjeti kvalitete. HRN U.M3.234/88 - Bitumenizirana traka od staklene tkanine. Uvjeti kvalitete. HRN U.M3.248/88 - Bitumenizirani perforirani stakleni voal. Uvjeti kvalitete. HRN U.F2.010/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje

  fasaderskih radova HRN U.F2.011/77 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje

  keramičarskih radova. HRN U.F2.012/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih

  radova. HRN U.F2.016/77 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje

  parketarskih radova. HRN U.FS.017/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje radova pri

  polaganju podnih podloga. HRN U.F2.024/80 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti izvođenja izolacijskih

  radova na ravnim krovovima. HRN U.F3.050/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje

  teracerskih radova. HRN U.F7.010/68 - Prirodni kamen. Tehnički uvjeti za oblaganje kamenim pločama.

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 12

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

  2. OPĆA DOKUMENTACIJA

  1.4. UPORABNA DOZVOLA

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 13

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 14

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 15

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 16

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 17

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 18

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 19

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 20

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 21

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 22

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 23

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 24

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 25

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

  2. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA 2.1. PROJEKTNI ZADATAK 2.2. TEHNIČKI OPIS 2.3. PREMISA 2.4. ELABORAT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE – POSTOJEĆE STANJE 2.5. ELABORAT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE – PROJEKTIRANO STANJE 2.6. OPIS USVOJENOG PROJEKTA 2.7. TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA ZA POVEĆANJE TOPLINSKE ZAŠTITE

  FASADE, STROPA PREMA NEGRIJANOM TAVANU I PODA IZNAD NEGRIJANOG PROSTORA 2.8. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 2.9. PROGRAM ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 26

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

  2. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

  2.1. PROJEKTNI ZADATAK

  Predmet projektnog zadatka je izrada tehničke dokumentacije za termičku sanaciju vanjske ovojnice te povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom tavanu i poda prema negrijanom podrumu višestambene zgrade u Rijeci, na adresi Milana Rustanbega 18 i 20, u svrhu energetske obnove. S projektiranim mjerama zgrada će postići minimalno sljedeće uvjete: Energetski razred C prema Pravilniku o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/12, 29/13, 78/13).

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 27

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

  2. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

  2.2. TEHNIČKI OPIS

  Predmetna višestambena zgrada sagrađena je na k.č. 334/176, 334/177, k.o. Zamet na adresi Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka u gradskom naselju Škurinje, pravokutnog oblika na uređenom gradskom zemljištu.

  Kako je tijekom izrade projekta termičke sanacije vanjske ovojnice zgrade, povećanja

  toplinske zaštite stropa prema negrijanom tavanu i poda iznad negrijanog prostora nije pronađen dio projektne dokumentacije temeljem koje je zgrada izgrađena, ulazni podaci korišteni u ovom projektu dobiveni su temeljem snimka izvedenog stanja i vizualnog pregleda zgrade te klasifikaciji zgrade u odnosu na vrijeme izgradnje (zgrade sagrađene u periodu 1970. - 1987. godine).

  Višestambena zgrada se sastoji od ukupno sedam etaža: P1 + 6. Ukupna visina iznosi 23.23_m

  (mjereno od najniže kote terena do sljemena krova – vidjeti presjek A - A). Maksimalni tlocrtni gabariti iznose 39.42 m X 11.39 m, dok je maksimalna tlocrtna brutto površina zgrade 372.93_m2. Ukupna neto korisna površina iznosi 2255.54 m2 od čega 1754.45 m2 pripada grijanim stambenim površinama te se ostatak od 501.09 m2 odnosi na negrijane hodnike i drvarnice. Građevinska bruto površina (GBP) bez otvorenih dijelova zgrade iznosi 2506.47 m2.

  U dijelu prizemlja nalaze se dva hodnika sa stubištem i drvarnicama ukupne površine 262.15_m2, jedan stambeni prostor ukupne površine 27.20 m2 te jedan stambeni prostor ukupne površine 27.33 m2.

  Na etaži 1. kata nalaze se dva hodnika sa stubištem površine 18.72 m2, dva stambena

  prostora površine 70.89 m2 te dva stambena prostora površine 70.77 m2, svi sa pripadajućim loggiama.

  Na etaži 2. kata nalaze se dva hodnika sa stubištem površine 18.72 m2, dva ulazna hodnika

  površine 6.97 m2, dva stambena prostora površine 70.89 m2 te dva stambena prostora površine 70.77 m2 svaki sa pripadajućom loggiom.

  Na svakoj od etaža od 3. – 6. kata nalaze se dva hodnika sa stubištem površine 18.72 m2 ,

  dva stambena prostora površine 70.89 m2 i dva stambena prostora površine 70.77 m2 svaki sa pripadajućom loggiom.

  Stubište koje povezuje etaže je dvokrako armirano betonsko. Stropna konstrukcija prema tavanu, kao i pod prema negrijanom podrumu, armirano su

  betonski, debljine 15. Završni sloj na tavanu je izveden cementnim estrihom debljine 4,0 cm. Međukatne konstrukcije su armirano betonske debljine 15 cm.

  Konstruktivni zidovi izvedeni su iz armiranog betona u debljini 18 cm i 23 cm obostrano

  ožbukani vapneno-cementnom žbukom i silikatnom žbukom. Vanjski fasadni zidovi koji omeđuju grijani prostor panelni su i montažni te se sastoje od 3 sloja tj. dva sloja armiranog betona debljine 10 cm unutar kojeg je smješten sloj toplinske izolacije od ekspandiranog polistirena debljine 3,0 cm. Također su obostrano ožbukani.

  Vanjska stolarija u stanovima je primarno PVC sa dvostrukim običnim staklom – dvokrilna i

  dvokrilna s vratima te dotrajala. Prozorske klupčice su limene te će se zamjeniti novima, kamenima u u klasi granita, širine do 30 cm i debljine 3,0 cm.

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 28

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

  Iz provedenog proračuna i ocjene fizikalnih svojstava zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu građevnih neprozirnih i prozirnih dijelova zgrade, proizlazi da stambena zgrada u Rijeci, na adresi Milana Rustanbega 18 i 20, u cjelini ima lošu toplinsku zaštitu.

  Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke iznosi 310.942,40 kWh/a, odnosno energetski razred D - QH,nd = 146 kWh/a.

  Većina neprozirne obodne konstrukcije ima veće koeficijente prolaska topline “U” od

  propisanih važećim tehničkim propisom i ne zadovoljavaju u pogledu toplinske zaštite i ostalih fizikalnih svojstava.

  Postavljanje nove termičke izolacije od tvrde kamene vune debljine d_=_14_cm izvesti će se

  otprašenoj i očišćenoj podlozi tavana uz prethodnu postavu parne brane.

  Izolacija poda prema negrijanom podrumu izvesti će se ljepljenjem ploča mineralne vune debljine d = 14 cm na strop podruma te oblaganjem gipskartonskim pločama.

  Vertikalni dio konstrukcije (pročelja), u cilju poboljšanja termičkih svojstava građevine, obložit će se novom termičkom izolacijom od mineralne vune d = 8 cm. Za tu izvedbu odabran je izolacioni fasadni sistem ETICS čija kvaliteta i komponente zadovoljavaju tražene zahtjeve proračuna građevinske fizike te se u cjelosti moraju primjeniti koristeći se samo originalnim komponentama originalnog sistema uz primjenu tehničkih uvjeta koje propisuje proizvođač.

  Na pročelju zgrade, gdje iznimno nije moguće ugraditi mineralnu vunu debljinu d = 8 cm

  odnosno na zidovima lođa gdje bi izolacija prekrila dovratnik balkonskih vrata, dozvoljeno je zamjeniti mineralnu vunu sa izolacijskim pločama od pjene fenolne smole prema EN 13166, kaširane obostrano filcem od staklenih vlakana, toplinske vodljivosti 0,022 W/m2K u debljini d_=_4_cm. Na taj način ostvaren je ekvivalentni koeficijent prolaza topline kroz vanjski zid.

  Izrada fasade sistemom ETICS izvodi se sa sljedećim slojevima:

  ljepljenje termoizolacijskih ploča od mineralne vune 8 cm debljine, uz špalete 2 - 3 cm; dodatno učvršćivanje sa pvc pričvrsnicama (6 – 8 kom/m2); postavljanje sokl profila iz Al perforiranog lima š = 10 cm; postavljanje pvc kutnika sa mrežicom; izrada armirajućeg i izravnavajućeg sloja cca 4 mm debljine (polimerno-cementno

  ljepilo u dva sloja i tekstilno-staklena mrežica sa preklopima min.10 cm); međupremaz putz-grund, završni sloj akrilne žbuke, granulacije 2 mm u tonu po izboru naručitelja.

  Glavni projektant: ________________________ Miroslav Popović, dipl.ing.arh.

  U Rijeci, 12. 2016.

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 29

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

  2. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

  2.3. PREMISA

  Slijedom navedenog, ovim tehničkim rješenjem u dogovoru s investitorom predlaže se izvedba dodatne toplinske zaštite na sljedećim građevinskim dijelovima zgrade: A/ VANJSKA OVOJNICA ZGRADE Pročelja zgrade oblažu se toplinskim sustavom od mineralne vune slojem debljine 8_cm. B/ STROP PREMA NEGRIJANOM TAVANU Strop prema negrijanom tavanu obložiti će se toplinskim sustavom od tvrde kamene vune debljine 14_cm te cementnog estriha debljine 4,0 cm. C/ POD PREMA NEGRIJANOM PODRUMU Izolacija poda prema negrijanom podrumu izvesti će se ljepljenjem ploča mineralne vune debljine d = 14 cm na strop podruma te obložiti sa gipskartonskim pločama. Planiranim zahvatom godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke u zgradi smanjiti će se za 54,19 %, čime će zgrada zadovoljiti minimalne uvjete te postići: Energetski razred C prema Pravilniku o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/12, 29/13, 78/13). Ukupni iznos smanjenja emisije CO2 iznosi 26,24 t/god odnosno 54,19 % u odnosu na emisije prije energetske obnove. Glavni projektant:

  ______________________________ Miroslav Popović, dipl.ing.arh.

  U Rijeci, 12. 2016.

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 30

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

  2. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

  2.4. ELABORAT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE – POSTOJEĆE STANJE –

     

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 31

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

  2. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

  2.5. ELABORAT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE - PROJEKTIRANO STANJE -

     

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 32

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

  2. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

  2.6. OPIS USVOJENOG PROJEKTA

  Temeljem energetskog pregleda zgrade ustanovljeno je da je moguće implementirati mjere

  za energetsku uštedu čime će se postići značajna ušteda energije. Proračunom u za to specijaliziranom softveru KI Expert 2013 te izradom fizike zgrade, zgrada je smještena u energetski razred D (QH,nd = 146 kWh/a).

  Glavnim projektom termičke sanacije predmetne zgrade obuhvaćene su uštede energije preko vanjske ovojnice, stropa prema negrijanom tavanu i poda prema negrijanom podrumu u višestambenoj zgradi.

  Vanjski nosivi zidovi zgrade VZ_N_20 izrađeni su od armiranog betona debljine 18 cm,

  ožbukani vapneno-cementnom i silikatnom žbukom. Prolaz topline kroz postojeći zid je U = 3,84 W/m2K. Ugradnjom toplinske izolacije od mineralne vune debljine 8 cm sa vanjske strane zida doprinosi se prolasku topline od U = 0,36 W/m2K što zadovoljava propisani uvjet fonda U

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 33

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

  Podovi iznad negrijanog prostora prema stambenim prostorima POD_N_G izrađen je od armirano betonske ploče debljine 15 cm te izoliran ekspandiranim polistirenom debljine 2 cm povrh kojeg se nalazi cementni estrih debljine 4 cm i keramičke pločice. Prolaz topline kroz postojeći pod je U = 1,08 W/m2K. Ugradnjom toplinske izolacije, odnosno ploča mineralne vune debljine d = 14 cm na strop negrijanih prostorija u suterenu iznad kojih je stambena površina doprinosi se prolasku topline od U = 0,19 W/m2K što zadovoljava propisani uvjet fonda U

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 34

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

  2. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

  2.7. TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA ZA POVEĆANJE TOPLINSKE ZAŠTITE FASADE, STROPA PREMA NEGRIJANOM TAVANU I PODA IZNAD NEGRIJANOG PROSTORA

  1. FASADA

  1.1. PRIPREMNI RADOVI

  1.1.1. Organizacija gradilišta, izvedba privremenih priključaka gradilišta, (opskrba vodom, električnom energijom), izvedba skladišta za deponiranje alata i materijala i sl. Obračun paušalno

  Paušal 5.000,00

  1.1.2. Tunelska skela za prolaz pješaka do zgrade. Izvedba iz čeličnih bešavnih cijevi sa potrebnim spojnim elementima, sa svim potrebnim ukrućenjima i sidrenjima. Pokrov izraditi iz mosnica, a preko njih postaviti bitumensku ljepenku. Nakon postave skele potrebno je postaviti svu potrebnu privremenu signalizaciju za sigurno odvijanje prometa pješaka. Jedinična cijena sadrži dobavu i dopremu materijala, izradu i skidanje skele po završetku radova i otpremu. Obračun po m2 izvedene skele.

  m2 100,00 a 75,00 7.500,00

  1.1.3. Fasadna skela visine do 20,0 m. Izvedba u skladu sa tehničkim propisima i mjerama zaštite na radu. Skelu izvesti sa svim spojnim elementima, sa svim potrebnim ukrućenjima, sidrenjima, uzemljenjem i sl. Sa vanjske strane postaviti zaštitu od jutenih ili plastičnih traka. Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi projekt skele što je uračnato u jediničnu cijenu ove stavke. Jedinična cijena sadrži dobavu i dopremu materijala, izradu i skidanje skele po završetku radova i otpremu. Obračun po m2 izvedene skele.

  m2 2.240,00 a 25,00 56.000,00

  1.1.4. Zaštita svih vanjskih otvora (prozora i vrata), te zaštita podova balkona i ulaza. Zaštita se izvodi za svo vrijeme izvođenja radova. Obračun po m2 otvora, odnosno podova. - fasadni otvori

  m2 405,00 a 15,00 6.075,00

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 35

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

  - podovi (lođe i pod na tlu) m2 232,00 a 20,00 4.640,00

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. PRIPREMNI RADOVI: 79.215,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.2. DEMONTAŽE

  1.2.1. Pažljivo skidanje svih prozorskih klupčica, sa spuštanjem materijala na tlo, utovarom i odvozom na deponiju. Obračun po m'.

  m' 185,00 a 75,00 13.875,00

  1.2.2. Pažljivo skidanje gromobranske pocinčane trake, kompletno sa držačima, sa spuštanjem materijala na tlo, utovarom i odvozom na deponiju. Obračun po m'.

  m' 123,00 a 20,00 2.460,00

  1.2.3. Pažljivo skidanje svih držača grilja sa spuštanjem materijala na tlo, utovarom i odvozom. Obračun po komadu.

  kom 148,00 a 20,00 2.960,00

  1.2.4. Pažljivo skidanje svih limenih krovnih opšava na zabatu i ravnom krovu ulaznog dijela sa spuštanjem materijala na tlo, utovarom i odvozom na deponiju. Obračun po m'.

  m' 58,00 a 20,00 1.160,00

  1.2.5. Demontaža, deponiranje i ponovna montaža satelitskih antena i antena po završetku fasaderskih radova. Obračun po komadu.

  kom 10,00 a 150,00 1.500,00

  1.2.6. Skidanje vertikalnih olučnih cijevi i horizontalnog visećeg oluka sa spuštanjem materijala na tlo, utovarom i odvozom na deponiju. Obračun po m'.

  m' 250,00 a 20,00 5.000,00

  1.2.7. Demontaža opšava oko zgrade u prizemlju i opšava na svim lođama, sa spuštanjem materijala na tlo, utovarom i odvozom na deponiju. Obračun po m'.

  m' 165,00 a 20,00 3.300,00

  1.2.8. Demontaža, deponiranje i ponovna montaža parlafona na ulazu u zgradu i rasvjetnih tijela na lođama i na ulazu po završetku fasaderskih radova

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 36

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

  sa produživanjem vodiča. Obračun po komadu.

  kom 28,00 a 280,00 7.840,00

  1.2.9. Produžetak - nastavak postojećih ventilacionih cijevi na SI pročelju zgrade. Cijevi produžiti za cca 10 cm i na fasadi postaviti PVC ventilacionu rešku sa mrežicom. Obračun po komadu.

  kom 6,00 a 150,00 900,00

  1.2.10. Vađenje - odštemavanje postojećih limenih rigalica, sa spuštanjem materijala na tlo, utovarom i odvozom na deponiju. Obračun po komadu.

  kom 28,00 75,00 2.100,00

  1.2.11. Uklanjanje sa fasade svih metalnih ili sličnih elemenata koji bi mogli biti smetnja pri izvođenju fasade (npr. nosač zastave i sl.). Demontirano predati investitoru (vlasnicima) ili odvesti na deponiju. Obračun po komadu.

  kom 10,00 a 150,00 1.500,00

  1.2.12. Povlačenje (pražnjenje) plina (freon) iz sustava klimatizacije od ovlaštenog servisera, te demontaža vanjskih jedinica sa nosivom podkonstrukcijom. Demontirane jedinice deponirati za svo vrijeme izvođenja radova. Po završetku fasaderskih radova, vanjske jedinice ponovno montirati i staviti u funkciju. - demontaža i skladištenje

  kom 12,00 a 350,00 4.200,00 - montaža

  kom 12,00 a 350,00 4.200,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.2. DEMONTAŽE: 50.995,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.3. ZIDARSKI RADOVI

  1.3.1. Otučenje dotrajale ili oštećene fasadne žbuke. Nakon postavljanja skele potreban je detaljan pregled fasadne žbuke uz prisustvo nadzornog inženjera. Ovo će biti osnova za obračun izvedenih radova. Žbuku skinuti do nosivog zida, otpadni materijal spustiti na tlo utovariti u kamion i odvesti na deponiju. Predviđa se 10 % od ukupnih fasadnih površina. m2 255,50 a 45,00 11.497,50

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 37

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

  1.3.2. Izvedba nove žbuke na mjestima gdje je ista skinuta. Izvesti vapneno-cementnu žbuke u sloju debljine kao i postojeća, sa prethodnim nabacivanjem rijetkog cementnog šprica. Predviđa se izvesti 10 % od ukupnih fasadnih površina, a obračun će se izvršiti prema stvarno izvedenom.

  m2 255,50 a 85,00 21.717,50

  1.3.3. Otprašivanje površina kompletne fasade i pranje vodenim mlazom pod pritiskom. U cijenu uključiti i izvedbu impregnacije, sukladno odabranom fasadnom sustavu. Obračun po m2 vertikalnih površina i podgleda.

  m2 2.555,00 a 10,00 25.550,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.3. ZIDARSKI RADOVI: 58.765,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.4. FASADERSKI RADOVI

  1.4.1. Izrada fasade sistem ETICS prema slijedećem: - ljepljenje termoizolacijskih ploča od mineralne vune debljine 8 cm uz špalete 2 - 3 cm; - dodatno učvršćivanje sa pvc pričvrsnicama (6 – 8 kom/m2); - postavljanje sokl profila iz Al.perforiranog lima š = 8 cm sa okapnicom; - postavljanje pvc kutnika sa mrežicom; - izrada armirajućeg i izravnavajućeg sloja cca 4 mm debljine (polimerno-cementno ljepilo u dva sloja i tekstilno-staklena mrežica sa preklopima min.10 cm); - međupremaz putz-grund, - završni sloj akrilne žbuke, granulacije 2 mm u tonu po izboru naručitelja. Jedinična cijena sadrži dobavu i dopremu svog potrebnog materijala, sav rad na izradi, te čišćenje i odvoz otpadnog materijala po završetku radova. Obračun po m2 izvedene fasade.

  m2 1.980,00 a 265,00 524.700,00

  1.4.2. Obrada podgleda i bočnih zidova lođa sa vanjske i unutarnje strane, ulaza u zgradu na SI pročelju i nadstrešnica nad ulazima na JZ pročelju. Izrada fasade sistem ETICS prema slijedećem: ljepljenje termoizolacijskih ploča mineralne vune debljine 2 cm; - postavljanje pvc okapnih profila sa mrežicom; - izrada armirajućeg i izravnavajućeg sloja cca 4 mm debljine (polimerno-cementno ljepilo u dva sloja i tekstilno-staklena

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 38

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

  mrežica sa preklopima min.10 cm); - međupremaz putz-grund, - završni sloj akrilne žbuke, granulacije 2 mm u tonu po izboru naručitelja. Jedinična cijena sadrži dobavu i dopremu svog potrebnog materijala, sav rad na izradi, te čišćenje i odvoz otpadnog materijala po završetku radova. Obračun po m2 izvedene fasade.

  m2 554,00 a 210,00 116.340,00

  1.4.3. Obrada krovnog istaka (vijenca) razvijene širine cca 50 cm. Izvesti sve na način kako je to opisano u st. 4.2. Obračun po m'.

  m' 80,00 a 210,00 16.800,00

  1.4.4. Izrada podnožja fasade prema slijedećem: - ljepljenje termoizolacijskih XPS ploča, hrapave površine debljine 8 cm; - brušenje i dodatno učvršćivanje sa pvc pričvrsnicama - postavljanje pvc kutnika sa mrežicom te izrada armirajućeg sloja cca 4 mm debljine, - međupremaz putz-grund, - završni sloj – kulir u tonu po izboru naručitelja. Obračun po m2 bez obzira na visinu podnožja.

  m2 85,00 a 265,00 22.525,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.4. FASADERSKI RADOVI: 680.365,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.5. LIČILAČKI RADOVI

  1.5.1. Ličenje metalnih ograda lođa. Rad uključuje skidanje starog naliča i hrđe, odmašćivanje, nanošenje temeljnog (antikorozivnog) premaza i nanošenje završnog premaza u dva sloja u tonu po izboru. Obračun po m'.

  m' 78,00 a 85,00 6.630,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.5. LIČILAČKI RADOVI: 6.630,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 39

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

  1.6. LIMARSKI RADOVI

  1.6.1. Dobava materijala, izrada i ugradba limenog opšava - okapnica na lođama Opšav iz pocinčanog bojenog lima debljine 0,55, razvijene širine cca 50 cm. Izvesti sve kompletno sa potrebnim držačima. Obračun po m'.

  m' 78,00 a 150,00 11.700,00

  1.6.2. Dobava materijala, izrada i ugradba opšava ravnog krova i krova na zabatu. Opšav iz pocinčanog bojenog lima debljine 0,55, razvijene širine cca 50 cm. Izvesti sve kompletno sa potrebnim držačima. Obračun po m'.

  m' 58,00 a 150,00 8.700,00

  1.6.3. Izrada, doprema i ugradba limenih rigalica iz inox lima. Rigalica presjeka 5/8 cm, dužine cca 25 cm. Obračun po komadu. kom 28,00 a 150,00 4.200,00

  1.6.4. Dobava materijala, izrada i ugradba vertikalnih olučnih cijevi okruglog presjeka f 100 iz pocinčanog bojenog lima debljine 0,55 mm i horizontalnog visećeg krovnog oluka pravokutnog oblika iz pocinčanog bojenog lima debljine 0,55 mm, razvijene širine do 40 cm. Izvesti sve kompletno sa potrebnim nosačima iz plosnih profila, priključenjem na horizontalni oluk i lj.ž.cijev pri dnu. Obračun po m'.

  m' 250,00 a 135,00 33.750,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.6. LIČILAČKI RADOVI: 58.350,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.7. RAZNI RADOVI

  1.7.1. Dobava i postavljanje nove gromobranske trake sa odgovarajućim nosačima. Obračun po m' gromobranske trake. m' 123,00 a 50,00 6.150,00

  1.7.2. Dobava i postavljanje novih držača za grilje koji su cca 10 cm duži od postojećih. Obračun po komadu. kom 148,00 a 45,00 6.660,00

  1.7.3. Zamjena postojećih šarki za grilje sa novima koje su za cca 10 cm duže od postojećih. Stvarnu potrebnu dužinu šarki potrebno je izmjeriti nakon postavljanja kompletne nove fasade. Šarke su izgrađene od nehrđajućeg

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 40

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

  materijala, dimenzije i nosivosti sa velikim faktorom sigurnosti i funkcionalnosti. Postojeće šarke potrebno je deponirati na za to predviđeno mjesto ili predati vlasnicima. U stavku je uključena demontaža postojećih grilja, i montaža istih nakon izrade kompletne fasada i i postavljanja novih produženih šarki. Obračun po komadu šarke. kom 392,00 a 120,00 47.040,00

  1.7.4. Dobava i doprema materijala i izrada hidroizolacije ravnog krova (krov i nadstrešnica iznad ulaza). Na postojeću hidroizolaciju postaviti završnu bitumensku traku sa posipom debljine 5 mm, sa prethodnim hladnim premazom. Uz rubove postaviti limeni opšav iz pocinčanog bojenog lima debljine 0,55 mm, razvijene širine do 50 cm. Izvesti sve prema postojećem detalju, izmjeri na gradilištu i pravilima struke. - hidroizolacija

  m2 22,00 a 105,00 2.310,00 - limeni opšav

  m' 26,00 a 150,00 3.900,00

  1.7.5. Dobava materijala i izrada toplinske izolacije stropne ploče drvarnica u suterenu. Izvodi se iz ploča mineralne vune debljine 14 cm, sa prethodnom postavom parne brane, kompletno sa holkerom (klin) na spoju horizontalne i vertikalne površine. Zatvaranje izolacije gipskartonskim pločama. Izvedba u svemu prema uputstvu proizvođača. Obračun po m2.

  m2 226,00 a 100,00 22.600,00 kn

  1.7.6. Povlačenje (pražnjenje) plina iz sustava cijevi za grijanje na na JZ pročelju od ovlaštenog servisera, te izmicanje cijevi na način da se produži cijev okomita na fasadu za cca 12 cm. Po završetku radova, sustav cijevi ponovno staviti u funkciju. Obračun paušalno

  Paušal 5.000,00

  1.7.7. Prozorske klupčice iz kamena u klasi granita, širine do 30 cm, debljine 3 cm. Sve vidljive površine polirane,sa donje strane izvesti okapnicu. Spoj sa fasadnom stolarijom brtviti trajno elastičnim kitom. Obračun po m' klupčice.

  m' 185,00 a 325,00 60.125,00

  1.7.8. Razni radovi koji nisu predviđeni stavkama ovog troškovnika a mogu se pojaviti u toku izvođenja radova, kao što su razna štemanja, popravci oštećenih dijelova i sl. Obračunat će se prema stvarno izvedenom, po upisu u građ.

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 41

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

  dnevnik i građ. knjigu, a po odobrenju nadzornog inženjera. Predviđa se 3 % od radova 1.1.1. do 1.7.7. 32.643,15

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.7. RAZNI RADOVI: 186.428,15 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.8. STRUČNI NADZOR

  1.8.1. Vođenje stručnog nadzora za cijelo vrijeme izvođenja radova. Stručni nadzor mora se provoditi u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13), u skladu sa glavnim projektom, posebnim propisima i pravilima struke.

  18.000,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.8. STRUČNI NADZOR: 18.000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  REKAPITULACIJA

  1. FASADA

  1.1. PRIPREMNI RADOVI 79.215,00 kn 1.2. DEMONTAŽE 50.995,00 kn 1.3. ZIDARSKI RADOVI 58.765,00 kn 1.4. FASADERSKI RADOVI 680.365,00 kn 1.5. LIČILAČKI RADOVI 6.630,00 kn 1.6. LIMARSKI RADOVI 58.350,00 kn 1.7. RAZNI RADOVI 186.428,15 kn 1.8. STRUČNI NADZOR 18.000,00 kn -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. FASADA 1.138.748,15 kn --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 42

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

  2. NOVI KROV

  2.1. RUŠENJA, DEMONTAŽE

  2.1.1. Skidanje krovnog pokrova (crijep), kompletno sa podložnim letvama i krovnom ljepenkom ako postoji. Materijal spustiti na tlo, utovariti u kamion i odvesti na deponiju. U jediničnoj cijeni uračunata i naknada za zbrinjavanje otpada. Obračun po m2.

  m2 430,00 a 30,00 12.900,00

  2.1.2. Skidanje dašćane oplate krova. Ostalo kao st. 1. Obračun po m2.

  m2 430,00 a 25,00 10.750,00

  2.1.3. Rušenje konstrukcije dvostrešnog krova iz drvene građe. Materijal spustiti na tlo, utovariti u kamion i odvesti na deponiju. Obračun po m2 horizontalne projekcije krova.

  m2 400,00 a 45,00 18.000,00

  2.1.4. Pažljivo vađenje krovnih prozora. Materijal spustiti na tlo, utovariti u kamion i odvesti na deponiju. U jediničnoj cijeni uračunata i eventualna naknada za zbrinjavanje otpada. Obračun po komadu s obzirom na veličinu. - Otvori veličine do 2,0 m2

  kom 2,00 a 175,00 350,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.1. RUŠENJA, DEMONTAŽE: 42.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  2.2. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

  2.2.1. Dobava i doprema materijala i izrada konstrukcije dvostrešnog krova iz jelove piljene građe dimenzija prema nacrtnoj dokumentaciji. Drvenu građu zaštititi fungicidno insekticidnim premazom. Izvesti sve prema nacrtnoj dokumentaciji, sa pravilnim tesarskim vezama. U jediničnu cijenu uračunati potrebna spojna sredstva. Obračun po m2 horizontalne projekcije krova. m2 400,00 a 165,00 66.000,00

  2.2.2. Dobava i doprema materijala i izrada oplate krova iz jelovih dasaka. Drvenu građu zaštititi fungicidno insekticidnim premazom. Preko daščane oplate postaviti vodonepropusnu i paropropusnu foliju. Obračun po m2 razvijene površine krova. m2 430,00 a 85,00 36.550,00

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 43

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

  2.2.3. Dobava i doprema materijala i dvostruko letvanje krova jelovim letvama dimenzija 5/3 cm. Letve zaštititi fungicidno insekticidnim premazom. Obračun po m2 razvijene površine krova. m2 430,00 a 42,00 18.060,00

  2.2.4. Dobava i doprema materijala i pokrivanje krova crijepom. Predviđa se crijep tipa „mediteran“ (Tondach ili sl.). Polaže se na letve i učvršćuje poc. čavlima. Uz strehu postaviti zaštitnu mrežicu. Na površini krova ugraditi dovoljan broj crijepova za prozračivanje, a sve prema uputama proizvođača i pravilima struke. Obračun po m2 razvijene površine krova. m2 430,00 a 175,00 75.250,00

  2.2.5. Dobava i doprema materijala i pokrivanje sljemena krova sljemenjacima. Sljeme se izvodi sa trakom za prozračivanje, kompletno sa sljemenskom letvom, nosačima i sl., a sve prema odabranom tipu crijepa. Obračun po m' izvedenog sljemena. m' 40,00 a 240,00 9.600,00

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.2. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI: 205.460,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  2.3. LIMARSKI RADOVI

  2.3.1. Dobava materijala, izrada i ugradba opšava dimnjaka i ventilacionih kanala iz pocinčanog bojenog lima debljine 0,55 mm, razvijene širine cca 40 cm. Izvesti sve kompletno sa potrebnim držačima, puc-lajsnom, a sve po pravilima struke. Obračun po dužnom m'.

  m' 20,00 a 165,00 3.300,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.3. LIMARSKI RADOVI: 3.300,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  2.4. RAZNI RADOVI

  2.4.1. Obrada dimnjaka i ventilacija na krovu prema slijedećem: - izrada armirajućeg i izravnavajućeg sloja cca 4 mm debljine (polimerno-cementno ljepilo u dva sloja i tekstilno-staklena mrežica sa preklopima min.10 cm); - postavljanje pvc kutnika sa mrežicom i pvc okapnog profila

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 44

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

  gdje je to potrebno; - međupremaz putz-grund, - završni sloj silikatne žbuke, granulacije 2 mm u tonu po izboru naručitelja. Jedinična cijena sadrži dobavu i dopremu svog potrebnog materijala, sav rad na izradi, te čišćenje i odvoz otpadnog materijala po završetku radova. Obračun po m2.

  m2 46,00 a 160,00 7.360,00

  2.4.2. Dobava, doprema i ugradnja prozora za izlaz na krov veličine 60/60 cm. Prozor iz programa Velux, kompletno sa opšavima. Obračun kom.

  kom 2,00 a 1.550,00 3.100,00

  2.4.3. Zidarski popravak površina oštećenih prilikom skidanja slojeva kosog krova i limarije. Popravak izvesti vapneno-cementnom žbukom. Podloga mora biti čvrsta, očišćena i nosiva. Obračun će se izvršiti prema stvarno izvedenim količinama utvrđenih izmjerom. Predviđa se

  m' 40,00 a 200,00 8.000,00

  2.4.4. Dobava materijala i izrada toplinske izolacije podne ploče tavana u potkrovlju. Izvodi se iz ploča mineralne vune tip DDP debljine 14 cm, sa prethodnom postavom parne brane, kompletno sa holkerom (klin) na spoju horizontalne i vertikalne površine. Preko ploča mineralne vune postaviti PE foliju. Izvedba u svemu prema uputstvu proizvođača. Obračun po m2.

  m2 325,00 a 125,00 40.625,00 kn

  2.4.5. Dobava materijala i izrada armiranog cementnog estriha na tavanu za zaštitu tolinske izolacije. Estrih u sloju debljine 4 - 5 cm armiran vlaknima. Obračun po m2.

  m2 325,00 a 85,00 27.625,00 kn

  2.4.6. Razni radovi koji se nisu mogli predviđeti stavkama ovog troškovnika a mogu se pojaviti u toku izvođenja radova. Takvi radovi utvrditi će se nakon skidanja završnog sloja ravnog krova, a sve po odobrenju nadzornog inženjera. Obračunat će se prema stvarno izvedenom, po upisu u građ. dnevnik i građ. knjigu, a po odobrenju nadzornog inženjera. Predviđa se 3 % od radova 2.1. – 2.4.3.

  10.124,10

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 45

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

  2.4.7. Stručni nadzor nad izvođenjem cijelog novog krova. Usluga mora obuhvaćati kontrolu kvalitete izvođenja radova, provjeru količine i vrste materijala te izradu završnog izvješća.

  5.000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.4. RAZNI RADOVI: 101.834,10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  REKAPITULACIJA:

  2. KROV

  2.1. RUŠENJA, DEMONTAŽE 42.000,00 2.2. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI 205.460,00 2.3. LIMARSKI RADOVI 3.300,00 2.4. RAZNI RADOVI 101.834,10 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. KROV: 352.594,10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:

  1. FASADA 1.138.748,15 kn 2. KROV 352.594,10 kn ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  UKUPNO 1.491.342,25 kn ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  PDV 25% 372.835,56 kn ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  SVEUKUPNO SA PDV-om 1.864.177,81 kn ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Glavni projektant:

  ______________________________ Miroslav Popović, dipl.ing.arh.

  U Rijeci, 12. 2016.

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 46

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

  2. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

  2.8. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE Funkcija morta za lijepljenje je osigurati dobru čvrstoću prionjivosti na različitim podlogama i stvoriti čvrstu vezu između podloge i toplinsko-izolacijskog materijala. Ovisno o vrsti toplinsko-izolacijskog materijala, čvrstoća prionjivosti između mineralne vune i podloge ne smije biti niža od 60 kPa (prema HRN EN 13500).

  Funkcija armaturnog sloja je sprječavanje pojave pukotina zbog mehaničkih i higro-termičkih naprezanja nastalih uslijed izloženosti ETICS sustava atmosferilijama, mehaničkim udarima, površinskim naprezanjima. Svojstva armaturnog sloja moraju zadovoljavati zahtjeve visoke fleksibilnosti kako bi se premostila sva gore navedena naprezanja, što podrazumijeva visoku vodoodbojnost i paropropusnost radi sprječavanja nastanka kondenzata unutar konstrukcije tijekom cijele godine. Zahtjevi kvalitete staklene mrežice koja se može ugraditi u ETICS sustav dani su u Tehničkom propisu o izmjeni i dopuni tehničkog propisa o građevnim proizvodima (NN, 81/11, Prilog L).

  Prije postavljanja nove fasade izvođač je dužan primjeniti opće važeće metode ispitivanja pogodnosti podloge za ugradnju ETICS-a i to:

  provjera ravnosti zida; ako odstupanje ravnosti podloge nije u dopuštenim granicama tolerancije prema HRN DIN 18202, moraju se poduzeti odgovarajuće mjere ravnanja (žbukanje i dr.)

  provjeriti prionjivost na obojenim podlogama: staklenu mrežicu dimenzija minimalno 30 x 30 cm položiti u mort za armaturni sloj debljine 3 do 5 mm predviđenog sustava tako da dio mrežice ostane slobodan; nakon najmanje tri dana sušenja prilikom povlačenja mrežice ne smije doći do odvajanja morta od podloge

  U slučajevima kad podloga ne odgovara niti jednoj kategoriji prema ETAG 014 potrebno je

  izvesti ispitivanje nosivosti pričvrsnice na gradilištu tzv. test izvlačenja (tzv. pull off). Kod odabira duljine pričvrsnice radi osiguranja otpornosti na čupanje iz podloge u obzir se moraju uzeti debljina postojeće žbuke, sloja za izravnavanje te neravnost podloge. Ova ispitivanja provode se na svakoj strani pročelja na nekoliko nasumično odabranih mjesta. Podloge od šuplje blok opeke ili porastog betona ne bušiti s vibracijom, jer se time značajno smanjuje nosivost pričvrsnice na takvu podlogu.

  Sve vidljive površine toplinsko-izolacijskih materijala, uključujući špalete te donje i gornje završetke ETICS-a na kojima nisu ugrađeni prikladni profili, potrebno je obraditi armaturnim slojem i završnom žbukom i na taj način zaštititi od izravnog prodora vlage, oštećenja koja mogu uzrokovati insekti, glodavci i sl., kao i od izravnog plamena u slučaju požara. Naknadno izravnavanje izvedenog ETICS sustava nije dozvoljeno.

  Sve spojeve (spoj s prozorima i vratima, spoj s krovom, spoj s kutijom za rolete), kao i sve prodore kroz ETICS (gromobranske instalacije, žljebovi, elektroinstalacije i dr.) potrebno je izvesti odgovarajućim priključnim profilima ili brtvenim trakama kako bi sustav bio zaštićen od prodora vlage.

  Pravilno izvedeni detalji spojeva bitno utječu na trajnost i funkcionalnost ETICS-a. Pomaci uslijed termičkih naprezanja (temperaturno uvjetovane promjene duljine) prozora i

  ostakljenja zahtijevaju odgovarajuće spojne elemente. Postavljanje toplinsko-izolacijskih ploča i lamela potrebno je provoditi sa pravilima i smjernicama struke. Glavni projektant:

  ______________________________ Miroslav Popović, dipl.ing.arh.

  U Rijeci, 12. 2016.

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 47

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

  2. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

  2.9. PROGRAM ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA

  MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA Prema Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, predmetni zahvat se ne nalazi na popisu zahvata za koje je obavezna procjena utjecaja zahvata na okoliš (Prilog 1) niti ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (Prilog 2 i 3). ZBRINJAVANJE GRAĐEVNOG OTPADA Zahvati koje Izvođač radova mora obavljati za vrijeme izvođenja radova, a u cilju konačnog uređenja okoliša gradilišta po izvedenim radovima:

  Za potrebe izvođenja radova i skladištenja materijala i opreme Izvođač radova mora formirati odgovarajuće deponije i zatvorena skladišta na pogodnim lokacijama na samoj parceli.

  Prilikom izvođenja radova voditi računa o postojećim podzemnim instalacijama HEP-a, HT-a, Vodovoda i kanalizacije i dr. na trasi kanala.

  Sve postojeće građevine, nadzemne i podzemne instalacije Izvođač radova mora na odgovarajući način zaštititi od oštećenja. Po završetku radova privremena zaštita se mora trajno ukloniti.

  Nakon završetka izgradnje potrebno je izvršiti sanaciju okoliša gradilišta u skladu sa projektom, i prema slijedećem : Ukloniti sve privremeno izgrađene objekte koji su služili za skladištenje materijala,

  alata i opreme, kao i sve objekte koji su izgrađeni i korišteni za smještaj i boravak ljudi, za potrebe vođenja gradilišta, ishrane radnika, garderobe i sl.

  Ukloniti sve privremene priključke gradilišta na komunalne instalacije, kao i privremene elektroenergetske priključke, te mjesto radova urediti, očistiti i dovesti u stanje ispravnosti kakvo je bilo prije početka izvođenja radova.

  Sve površine koje su se koristile kao privremeni deponiji materijala, alata, opreme i strojeva, kao i površine koje su oštećene radi privremenog deponiranja materijala iz iskopa, potrebno je u potpunosti očistiti i sanirati sva oštećenja nastala na tim površinama.

  NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVNOG OTPADA Način zbrinjavanja građevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu. Osnovni propisi iz tog područja su:

  Zakon o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09) Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96) Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, 112/01).

  Prema Zakonu o otpadu građevni otpad spada u inertni otpad jer uopće ne sadrži ili sadrži malo tvari koje podliježu fizikalnoj, kemijskoj i biološkoj razgradnji pa ne ugrožavaju okoliš. Pravilnikom o vrstama otpada određeno je da je proizvođač otpada čija se vrijedna sredstva mogu iskoristiti dužan otpad razvrstati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati po vrstama i osigurati uvjete skladištenja za očuvanje kakvoće u svrhu ponovne obrade. Pravilnik predviđa sljedeće moguće postupke s otpadom: - kemijsko-fizikalna obrada, - biološka obrada, - termička obrada, - kondicioniranje otpada i - odlaganje otpada.

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 48

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

  Kemijsko-fizikalna obrada otpada je obrada kemijsko-fizikalnim metodama s ciljem mijenjanja njegovih kemijsko-fizikalnih, odnosno bioloških svojstava, a može biti: neutralizacija, taloženje, ekstrakcija, redukcija, oksidacija, dezinfekcija, centrifugiranje, filtracija, sedimentacija, rezervna osmoza. Biološka obrada je obrada biološkim metodama s ciljem mijenjanja kemijskih, fizikalnih, odnosno bioloških svojstava, a može biti: aerobna i anaerobna razgradnja. Termička obrada je obrada termičkim postupkom. Provodi se s ciljem mijenjanja kemijskih, fizikalnih, odnosno bioloških svojstava, a može biti: spaljivanje, piroliza, isparavanje, destilacija, sinteriranje, žarenje, taljenje, zataljivanje u staklo. Kondicioniranje otpada je priprema za određeni način obrade ili odlaganja, a može biti: usitnjavanje, ovlaživanje, pakiranje, odvodnjavanje, otprašivanje, očvršćivanje te postupci kojima se smanjuje utjecaj štetnih tvari koje sadrži otpad. S građevnim otpadom treba postupiti u skladu s Pravilnikom o uvjetima za postupanje s otpadom.

  Pravilnik predviđa moguću termičku obradu za sljedeći otpad: drvo plastiku, asfalt koji sadrži katran i katran i proizvodi koji sadrže katran.

  Kondicioniranjem se može obraditi sljedeći otpad:

  građevinski materijali na bazi azbesta, asfalt koji sadrži katran, asfalt (bez katrana), katran i proizvodi koji sadrže katran, izolacijski materijal koji sadrži azbest i miješani građevni otpad i otpad od rušenja. Najveći dio građevnog otpada (prethodno obrađen ili neobrađen) može se odvesti

  u najbliže javno odlagalište otpada: beton, cigle, pločice i keramika, građevinski materijali na bazi gipsa, drvo, staklo, plastika, bakar, bronca, mjed, aluminij, olovo, cink, željezo i čelik, kositar, miješani metali, kablovi, zemlja i kamenje i ostali izolacijski materijali.

  Ostaci poliesterskih materijala prilikom obrade cijevi moguće je mehanički reciklirati. Paljenje nije dozvoljeno. Nakon završetku radova gradilište treba očistiti od otpadaka i suvišnog materijala, postupiti prema iznesenom, a okolni dio terena dovesti u prvobitno stanje najkasnije u roku od mjesec dana od završetka gradnje. Sve privremene zgrade, postrojenja i slično koje je izvoditelj radova postavio – izgradio u cilju izgradnje predmetnog objekta dužan je ukloniti. Sve zemljane i druge površine terena koje su na bilo koji način degradirane otpadnim materijalom kao posljedica izvođenja radova, izvoditelj radova je dužan dovesti u stanje

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 49

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

  urednosti. Nastala oštećenja na uređenim površinama, travnjaku, ogradama, instalacijama ili objektima, izvođač radova obavezno treba sanirati i dovesti u prvobitno stanje, a eventualnu štetu novčano namiriti. Prije izlaska građevnih vozila i strojeva izvan gradilišta, obavezno je otklanjanje zemlje i blata, da se ne onečiste prometnice i ne naruši sigurnost prometa. Sav otpad koji ostaje nakon gradnje treba odvesti na javnu gradsku deponiju, određenu po nadležnom područnom uredu. ZBRINJAVANJE OTPADA NA PARCELI Tokom korištenja objekta papirnati i drugi kruti otpad će se skupljati i privremeno odlagati za to posebno postavljene kontenjere postavljenih na čestici uz potrebnu higijensku zaštitu, koji će se redovito prazniti od ovlaštenog lokalnog poduzeća i odvoziti na uređenu deponiju. Ne očekuje se stvaranje vrste otpada štetnih za okoliš.

  Glavni projektant: ______________________________ Miroslav Popović, dipl.ing.arh.

  U Rijeci, 12. 2016.

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 50

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

  3. NACRTNA DOKUMENTACIJA 3.1. SNIMAK IZVEDENOG STANJA

  3.1.1. KOPIJA KATASTARSKOG PLANA MJ 1 :1000 nacrt broj: 1. 3.1.2. TLOCRT PRIZEMLJA MJ 1 :100 nacrt broj: 2. 3.1.3. TLOCRT 1. KATA MJ 1 :100 nacrt broj: 3. 3.1.4. TLOCRT 2. KATA MJ 1 :100 nacrt broj: 4. 3.1.5. TLOCRT 3. – 6. KATA MJ 1 :100 nacrt broj: 5. 3.1.6. TLOCRT KROVIŠTA MJ 1 :100 nacrt broj: 6. 3.1.7. TLOCRT KROVA MJ 1 :100 nacrt broj: 7. 3.1.8. PRESJEK A - A MJ 1 :100 nacrt broj: 8. 3.1.9. SJEVEROZAPADNO PROČELJE MJ 1 :100 nacrt broj: 9. 3.1.10. JUGOZAPADNO PROČELJE MJ 1 :100 nacrt broj: 10. 3.1.11. SJEVEROISTOČNO PROČELJE MJ 1 :100 nacrt broj: 11. 3.1.12. JUGOISTOČNO PROČELJE MJ 1 :100 nacrt broj: 12. 3.2. GLAVNI PROJEKT:

  3.2.1. TLOCRT PRIZEMLJA MJ 1 :100 nacrt broj: 1. 3.2.2. TLOCRT 1. KATA MJ 1 :100 nacrt broj: 2. 3.2.3. TLOCRT 2. KATA MJ 1 :100 nacrt broj: 3. 3.2.4. TLOCRT 3. – 6. KATA MJ 1 :100 nacrt broj: 4. 3.2.5. TLOCRT KROVIŠTA MJ 1 :100 nacrt broj: 5. 3.2.6. TLOCRT KROVA MJ 1 :100 nacrt broj: 6. 3.2.7. PRESJEK A - A MJ 1 :100 nacrt broj: 7. 3.2.8. SJEVEROZAPADNO PROČELJE MJ 1 :100 nacrt broj: 8. 3.2.9. JUGOZAPADNO PROČELJE MJ 1 :100 nacrt broj: 9. 3.2.10. SJEVEROISTOČNO PROČELJE MJ 1 :100 nacrt broj: 10. 3.2.11. JUGOISTOČNO PROČELJE MJ 1 :100 nacrt broj: 11.

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 51

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

  3. NACRTNA DOKUMENTACIJA 3.1. SNIMAK IZVEDENOG STANJA

  3.1.1. KOPIJA KATASTARSKOG PLANA MJ 1 :1000 nacrt broj: 1. 3.1.2. TLOCRT PRIZEMLJA MJ 1 :100 nacrt broj: 2. 3.1.3. TLOCRT 1. KATA MJ 1 :100 nacrt broj: 3. 3.1.4. TLOCRT 2. KATA MJ 1 :100 nacrt broj: 4. 3.1.5. TLOCRT 3. – 6. KATA MJ 1 :100 nacrt broj: 5. 3.1.6. TLOCRT KROVIŠTA MJ 1 :100 nacrt broj: 6. 3.1.7. TLOCRT KROVA MJ 1 :100 nacrt broj: 7. 3.1.8. PRESJEK A - A MJ 1 :100 nacrt broj: 8. 3.1.9. SJEVEROZAPADNO PROČELJE MJ 1 :100 nacrt broj: 9. 3.1.10. JUGOZAPADNO PROČELJE MJ 1 :100 nacrt broj: 10. 3.1.11. SJEVEROISTOČNO PROČELJE MJ 1 :100 nacrt broj: 11. 3.1.12. JUGOISTOČNO PROČELJE MJ 1 :100 nacrt broj: 12.

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 52

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

  3. NACRTNA DOKUMENTACIJA 3.2. GLAVNI PROJEKT:

  3.2.1. TLOCRT PRIZEMLJA MJ 1 :100 nacrt broj: 1. 3.2.2. TLOCRT 1. KATA MJ 1 :100 nacrt broj: 2. 3.2.3. TLOCRT 2. KATA MJ 1 :100 nacrt broj: 3. 3.2.4. TLOCRT 3. – 6. KATA MJ 1 :100 nacrt broj: 4. 3.2.5. TLOCRT KROVIŠTA MJ 1 :100 nacrt broj: 5. 3.2.6. TLOCRT KROVA MJ 1 :100 nacrt broj: 6. 3.2.7. PRESJEK A - A MJ 1 :100 nacrt broj: 7. 3.2.8. SJEVEROZAPADNO PROČELJE MJ 1 :100 nacrt broj: 8. 3.2.9. JUGOZAPADNO PROČELJE MJ 1 :100 nacrt broj: 9. 3.2.10. SJEVEROISTOČNO PROČELJE MJ 1 :100 nacrt broj: 10. 3.2.11. JUGOISTOČNO PROČELJE MJ 1 :100 nacrt broj: 11.

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 53

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

  4. FOTODOKUMENTACIJA

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 54

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 55

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 56

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 57

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 58

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 59

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 60

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 61

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16

 • N.E.K. d.o.o. Građenje i projektiranje Šetalište XIII. divizije 45, Rijeka Tel. 051/684-564, fax. 051/684-565

  GRAĐEVINA: Višestambena zgrada – Milana Rustanbega 18 i 20, Rijeka

  Stranica: 62

  Nadnevak: RIJEKA 12. 2016.

  Glavni projekt br. 25 – GP – 16