nazwa przedmiotu: rachunkowość instrumentów finansowych … · finanse i rachunkowość forma...

of 177 /177
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość instrumentów finansowych (PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE) Kod przedmiotu: 14.3III57AI03_71 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Rachunkowości Nazwa kierunku: Finanse i rachunkowość Forma studiów: pierwszego stopnia, stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Bankowość i zarządzanie finansami publicznymi, Rok / semestr: 3 / 6 Status przedmiotu / modułu: fakultatywny Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć: wykłady ćwiczenia Wymiar zajęć: 15 15 Koordynator przedmiotu / modułu: dr Przemysław Mućko Prowadzący zajęcia: według przydziału czynności Cel przedmiotu / modułu: Przedstawienie zasad ujmowania, wyceny, prezentacji i ujawniania informacji o instrumentach finansowych w sprawozdawczości przedsiębiorstw. Wymagania wstępne: Znajomość podstaw rachunkowości i zasad ewidencji księgowej. EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do efektów dla programu Odniesienie do efektów dla obszaru Wiedza 1. Zna zasady ujmowania, wyceny, prezentacji i ujawniania informacji o instrumentach finansowych w sprawozdawczości przedsiębiorstw. K_W07-01 S1A_W07, Umiejętności 2. Potrafi poprawnie wyceniać w momencie początkowego ujęcia i na dzień bilansowy instrumenty finansowe. K_U01-02 S1A_U01, 3. Potrafi ewidencjonować typowe operacje związane z instrumentami finansowymi w księgach rachunkowych przedsiębiorstw. K_U02-02 S1A_U02, Kompetencje społeczne 4. Docenia konieczność ciągłego dokształcania się, szczególnie w kontekście zmian w regulacjach prawa bilansowego. K_K01-01 S1A_K01, TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin Forma zajęć: wykłady 1. Istota i regulacje prawne rachunkowości instrumentów finansowych. 2 2. Ujmowanie i klasyfikacja instrumentów finansowych. 2 3. Zasady wyceny instrumentów finansowych: wartość godziwa, cena nabycia, koszty zakupu, skorygowana cena nabycia, efektywna stopa procentowa. Utrata wartości aktywów. 2 4. Aktywa finansowe z prawem do kapitału. 2 5. Dłużne papiery wartościowe oraz pożyczki i należności. Zobowiązania finansowe. 2 6. Rachunkowość zabezpieczeń: zabezpieczanie wartości godziwej i zabezpieczanie przepływów pieniężnych. 3 7. Prezentacja informacji o instrumentach finansowych w sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z działalności. 2 Forma zajęć: ćwiczenia 1. Istota i regulacje prawne rachunkowości instrumentów finansowych. 2 2. Klasyfikacja instrumentów finansowych. 2 3. Ewidencja , wycena wstępna i bilansowa, przekwalifikowanie, utrata wartości aktywów z prawem do kapitału. 2 4. Ewidencja, wycena wstępna i bilansowa, utrata wartości aktywów dłużnych i zobowiązań finansowych. 2 5. Rachunkowość zabezpieczeń: ewidencja, wycena i prezentacja skutków operacji zabezpieczających. 3 6. Zakres informacji ujawnianych w sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z działalności dotyczących instrumentów finansowych. 2 7. Zaliczenie (ocena końcowa efektów kształcenia). 2

Author: doannguyet

Post on 28-Feb-2019

223 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Nazwa przedmiotu:Rachunkowo instrumentw finansowych(PRZEDMIOTY SPECJALNOCIOWE)

Kod przedmiotu:14.3III57AI03_71

Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu:Wydzia Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania, Instytut Rachunkowoci

Nazwa kierunku:Finanse i rachunkowo

Forma studiw:pierwszego stopnia, stacjonarne

Profil ksztacenia:oglnoakademicki

Specjalno:Bankowo i zarzdzanie finansamipublicznymi,

Rok / semestr:3 / 6

Status przedmiotu / moduu:fakultatywny

Jzyk przedmiotu / moduu:polski

Forma zaj: wykady wiczenia

Wymiar zaj: 15 15

Koordynatorprzedmiotu / moduu: dr Przemysaw Muko

Prowadzcy zajcia: wedug przydziau czynnoci

Cel przedmiotu /moduu:

Przedstawienie zasad ujmowania, wyceny, prezentacji i ujawniania informacji o instrumentachfinansowych w sprawozdawczoci przedsibiorstw.

Wymagania wstpne: Znajomo podstaw rachunkowoci i zasad ewidencji ksigowej.

EFEKTY KSZTACENIA Odniesienie doefektw dla programuOdniesienie do

efektw dla obszaru

Wiedza1. Zna zasady ujmowania, wyceny, prezentacji i ujawnianiainformacji o instrumentach finansowych w sprawozdawczociprzedsibiorstw.

K_W07-01 S1A_W07,

Umiejtnoci

2. Potrafi poprawnie wycenia w momencie pocztkowegoujcia i na dzie bilansowy instrumenty finansowe.

K_U01-02 S1A_U01,

3. Potrafi ewidencjonowa typowe operacje zwizane zinstrumentami finansowymi w ksigach rachunkowychprzedsibiorstw.

K_U02-02 S1A_U02,

Kompetencje spoeczne 4. Docenia konieczno cigego doksztacania si, szczeglniew kontekcie zmian w regulacjach prawa bilansowego.K_K01-01 S1A_K01,

TRECI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zaj: wykady

1. Istota i regulacje prawne rachunkowoci instrumentw finansowych. 2

2. Ujmowanie i klasyfikacja instrumentw finansowych. 2

3. Zasady wyceny instrumentw finansowych: warto godziwa, cena nabycia, koszty zakupu, skorygowana cenanabycia, efektywna stopa procentowa. Utrata wartoci aktyww. 2

4. Aktywa finansowe z prawem do kapitau. 2

5. Dune papiery wartociowe oraz poyczki i nalenoci. Zobowizania finansowe. 2

6. Rachunkowo zabezpiecze: zabezpieczanie wartoci godziwej i zabezpieczanie przepyww pieninych. 3

7. Prezentacja informacji o instrumentach finansowych w sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z dziaalnoci. 2

Forma zaj: wiczenia

1. Istota i regulacje prawne rachunkowoci instrumentw finansowych. 2

2. Klasyfikacja instrumentw finansowych. 2

3. Ewidencja , wycena wstpna i bilansowa, przekwalifikowanie, utrata wartoci aktyww z prawem do kapitau. 2

4. Ewidencja, wycena wstpna i bilansowa, utrata wartoci aktyww dunych i zobowiza finansowych. 2

5. Rachunkowo zabezpiecze: ewidencja, wycena i prezentacja skutkw operacji zabezpieczajcych. 3

6. Zakres informacji ujawnianych w sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z dziaalnoci dotyczcychinstrumentw finansowych. 2

7. Zaliczenie (ocena kocowa efektw ksztacenia). 2

Metody ksztacenia Wykad z prezentacj multimedialn, studia przypadkw, zadania problemowe, analiza dokumentwrdowych (regulacji).

Metody weryfikacjiefektw ksztacenia

Nr efektu ksztaceniaz sylabusa

* kolokwium 1,2,3,

* zajcia praktyczne (weryfikacja poprzez obserwacj) 4,

Forma i warunkizaliczenia

Forma i warunki zaliczenia wicze:- Pisemne kolokwium obejmujce zadania problemowe, testujcych umiejtnoci poprawnegoujmowania, wyceny, prezentacji i ujawniania informacji o instrumentach finansowych.- Warunkiem zaliczenia jest ponadto rozwizywanie zada problemowych w zakresie instrumentwfinansowych, wymagajcych poszukiwania porad w portalach finansowo-ksigowych i wskazywania nakonkretne regulacje.Ocenianie:Student otrzymuje ocen dostateczn - gdy poprawnie ewidencjonuje podstawowe operacje i wycenia nadzie bilansowy instrumenty dune i kapitaowe.Forma i warunki zaliczenia wykadw:- Cz pisemnego kolokwium odbywajcego si na wiczeniach obejmujcego weryfikacj wiedzy wformie pyta testowych lub otwartych, sprawdzajcych wiedz z zakresu ujmowania, wyceny, prezentacjii ujawniania informacji o instrumentach finansowych.Student otrzymuje ocen dostateczn z wykadu, gdy uzyska co najmniej poow maksymalnej liczbypunktw.Ocen z przedmiotu ustala si jako redni arytmetyczn oceny z wicze (50%) i oceny z wykadu (50%),zaokrglan do najbliszej oceny zgodnej z regulaminem studiw. Warunkiem uzyskania ocenypozytywnej jest jednak, aby obydwie oceny czstkowe (z wykadw i wicze) byy pozytywne.

Literatura podstawowa

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegowych zasad uznawania, metod wyceny,zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentw finansowych (Dz.U. 2001 nr 149 p.

Muko P. (2012): Instrumenty zabezpieczajce, w: Zaawansowana rachunkowo finansowa. Zadania, przykady, testy. Red. K.Winiarska. C.H. Beck, Warszawa 72-97

Gos W., Bachorz A. (2003): Rachunkowo instrumentw finansowych: materiay pomocnicze do wykadw i wicze.Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciskiego, Szczecin

Literatura uzupeniajca

ebru A. (2010): Instrumenty pochodne zabezpieczajce w rachunkowoci. Difin, Warszawa

Frendzel M. (2010): Rachunkowo instrumentw finansowych w wietle regulacji krajowych i midzynarodowych.Stowarzyszenie Ksigowych w Polsce, Warszawa

Czajor P. (2010): Rachunkowo instrumentw finansowych. MSSF, polskie prawo bilansowe, regulacje podatkowe. ODDK,Gdask

NAKAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajcia dydaktyczne 30

Udzia w konsultacjach 10

Przygotowanie si do zaj 6

Studiowanie literatury 9

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 5

Przygotowanie si do egzaminu lub/i zaliczenia 15

CZNY nakad pracy studenta w godz. 75

Liczba punktw ECTS 3

Nazwa przedmiotu:Praktyka zawodowa(PRZEDMIOTY KIERUNKOWE)

Kod przedmiotu:14.357AI_38

Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu:Wydzia Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania

Nazwa kierunku:Finanse i rachunkowo

Forma studiw:pierwszego stopnia, stacjonarne

Profil ksztacenia:oglnoakademicki Specjalno:

Rok / semestr:3 / 5

Status przedmiotu / moduu:obowizkowy

Jzyk przedmiotu / moduu:polski

Forma zaj: praktyki zawodowe

Wymiar zaj: 125

Koordynatorprzedmiotu / moduu: dr Przemysaw Muko

Prowadzcy zajcia: wedug przydziau czynnoci

Cel przedmiotu /moduu:

Stworzenie warunkw do rozwoju kompetencji zawodowych dziki konfrontacji wiedzy i umiejtnociprzyswojonych w czasie zaj dydaktycznych z praktyk ycia gospodarczego.

Wymagania wstpne: Sprecyzowany temat pracy licencjackiej.Podpisanie porozumienia z zakadem pracy.

EFEKTY KSZTACENIA Odniesienie doefektw dla programuOdniesienie do

efektw dla obszaru

Umiejtnoci 1. Potrafi zgromadzi materia badawczy do pracy licencjackiej. K_U09-01 S1A_U09,

Kompetencje spoeczne

2. Dostrzega konieczno cigego uzupeniania wiedzyteoretycznej umiejtnociami praktycznymi.

K_K06-01 S1A_K06,

3. Potrafi odnale si na rynku pracy i poszukiwa zakadupracy odpowiedniego do zdobywanych kwalifikacji.

K_K07-01 S1A_K07,

TRECI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zaj: praktyki zawodowe

1. Zapoznanie si z przedmiotem dziaalnoci jednostki i jej otoczeniem. 2

2. Zapoznanie si ze struktura organizacyjn jednostki i zakresem zada komrki przyjmujcej studenta na praktyk. 2

3. Zapoznanie si z przepisami prawnymi regulujcymi dziaalno zakadu pracy. 2

4. Zapoznanie si z wewntrznymi aktami normatywnymi regulujcymi gospodark finansowo-ksigow zakadupracy oraz BHP. 2

5. Zadania i dziaania realizowane zgodnie z ramowym i indywidualnym programem praktyk studenckich,stanowicym zacznik do porozumienia, pod kierunkiem zakadowego opiekuna praktyk. 117

Metody ksztacenia Czynnoci zawodowe wykonywane pod kierunkiem na polecenie zakadowego opiekuna praktyk wwybranym zakadzie pracy.

Metody weryfikacjiefektw ksztacenia

Nr efektu ksztaceniaz sylabusa

* opinie w dzienniku praktyk 1,2,3,

Forma i warunkizaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:Warunkiem zaliczenia jest wyszukanie miejsca praktyki zgodnego z kierunkiem studiw i specjalnocioraz przedstawienie karty odbycia praktyki podpisanej przez zakadowego opiekuna praktyk wskazanegow porozumieniu.Ocenianie:Praktyka zaliczana na podstawie owiadczenia zakadowego opiekuna praktyk bez wystawienia oceny.

Literatura podstawowa

Regulamin praktyk studenckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania US..

Ramowy program praktyk dla kierunku finanse i rachunkowo..

Literatura uzupeniajca

(Wedug wskaza zakadu pracy).

NAKAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajcia dydaktyczne 125

CZNY nakad pracy studenta w godz. 125

Liczba punktw ECTS 5

Nazwa przedmiotu:Rachunkowo budetowa(PRZEDMIOTY SPECJALNOCIOWE)

Kod przedmiotu:14.3III57AI03_70

Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu:Wydzia Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania, Instytut Rachunkowoci

Nazwa kierunku:Finanse i rachunkowo

Forma studiw:pierwszego stopnia, stacjonarne

Profil ksztacenia:oglnoakademicki

Specjalno:Bankowo i zarzdzanie finansamipublicznymi,

Rok / semestr:2 / 4

Status przedmiotu / moduu:fakultatywny

Jzyk przedmiotu / moduu:polski

Forma zaj: wykady wiczenia

Wymiar zaj: 15 15

Koordynatorprzedmiotu / moduu: dr Marcin Kaczmarek

Prowadzcy zajcia: wedug przydziau czynnoci

Cel przedmiotu /moduu:

Zapoznanie z istot rachunkowoci budetowej, podstawami prawnymi rachunkowoci budetowej,zaznajomienie z zasadami gospodarki finansowej podmiotw sfery budetowej, przedstawienie ewidencjiksigowej i rozliczania wydatkw i dochodw budetowych, przedstawienie zasad ustalania i rozliczaniawyniku finansowego jednostek sfery budetowej, zaznajomienie z zakresem i treci sprawozdajednostek sfery budetowej, przedstawienie regulacji w zakresie rachunkowoci budetowej w ustawie ofinansach publicznych oraz ustawie o rachunkowoci.

Wymagania wstpne: Znajomo podstaw rachunkowoci finansowej, podstawowa wiedza w zakresie finansw publicznych

EFEKTY KSZTACENIA Odniesienie doefektw dla programuOdniesienie do

efektw dla obszaru

Wiedza

1. Posiada wiedz o pastwie i jego strukturach oraz o formachdziaalnoci jednostek sektora publicznego.

K_W02-02 S1A_W02,

2. Zna podstawowe zasady tworzenia dokumentacji wjednostkach sektora finansw publicznych.

K_W06-02 S1A_W06,

3. Zna podstawowe zasady ewidencji ksigowej operacji wjednostkach budetowych.

K_W05-02 S1A_W05,

Umiejtnoci 4. Potrafi przygotowa, przeanalizowa dokumenty isprawozdania.K_U09-02 S1A_U09,

Kompetencje spoeczne5. Rozumie potrzeb cigego doksztacania w obszarzefinansw i rachunkowoci jednostek sektora finanswpublicznych.

K_K01-01 S1A_K01,

TRECI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zaj: wykady

1. Zasady gospodarki finansowej jednostek sfery budetowej Funkcje, normy i zasady rachunkowoci budetowej 3

2. Realizacja i ewidencja wydatkw jednostek budetowych 2

3. Realizacja i ewidencja dochodw budetowych 2

4. Wybrane zagadnienia rachunkowoci jednostek budetowych 2

5. Sprawozdawczo bilansowa jednostek sfery budetowej 2

6. Sprawozdawczo budetowa jednostek budetowych 2

7. Rachunkowo wybranych jednostek samorzdu terytorialnego oraz jednostek podsektora rzdowego. 2

Forma zaj: wiczenia

1. 1 Analiza budetw jednostek samorzdu terytorialnego 2

2. 2 Czytanie klasyfikacji budetowych 2

3. 3 Ewidencja ksigowa wydatkw budetowych 2

4. 4. Ewidencja ksigowa dochodw budetowych 2

5. 5. Ewidencja ksigowa pozostaych obszarw funkcjonowania jednostek budetowych 1

6. 6. Ustalanie wyniku finansowego w jednostkach budetowych 2

7. 7. Sporzdzanie sprawozda w jednostkach budetowych 2

8. 8 Kolokwium zaliczeniowe 2

Metody ksztacenia Wykady audytoryjne z wykorzystaniem prezentacji w Power Point, wiczenia konwersatoryjne.Rozwizywanie praktycznych problemw w zakresie rachunkowoci sektora finansw publicznych.

Metody weryfikacjiefektw ksztacenia

Nr efektu ksztaceniaz sylabusa

* kolokwium 1,2,3,4,5,

Forma i warunkizaliczenia

Forma pisemna weryfikujca wiedz z wykadu i wicze.Kady zapis ksigowy to jeden punkt. Suma punktw daje ogln liczb. 60% punktw ocenadostateczna, 70% ocena dostateczna plus, 80% ocena dobra, 90% ocena dobra plus, 95% ocena bardzodobra.

Ocena z przedmiotu jest rwnoznaczna z ocen z testu.

Literatura podstawowa

red. Kiziukiewicz T. (2014): Rachunkowo w jednostkach sektora finansw publicznych. Difin 400

Walczak M. (2010): Rachunkowo i budetowanie w zarzdzaniu finansami gminy. Difin 250

Winiarska K. (2013): Rachunkowo budetowa. Wolters Kluwer 320

Zysnarska A (2010): Dokumentacja zasad (polityki rachunkowoci w jednostkach budetowych i samorzdowych zakadachbudetowych wzorzec zarzdzenia. ODDK 100

Kaczmarek M. (2011): Budet Zadaniowy aspekty finansowo-ksigowe. Infor 120

Literatura uzupeniajca

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157 poz. 1240).

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczeglnych zasad rachunkowoci oraz planw kont dlabudetu pastwa, budetw jednostek samorzdu terytorialnego, jednostek budetow.

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniajce rozporzdzenie w w sprawie szczeglnych zasadrachunkowoci oraz planw kont dla budetu pastwa, budetw jednostek samorzdu t.

NAKAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajcia dydaktyczne 30

Udzia w konsultacjach 10

Przygotowanie si do zaj 12

Studiowanie literatury 23

CZNY nakad pracy studenta w godz. 75

Liczba punktw ECTS 3

Nazwa przedmiotu:Rachunkowo bankw(PRZEDMIOTY SPECJALNOCIOWE)

Kod przedmiotu:14.3III57AI03_69

Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu:Wydzia Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania, Instytut Rachunkowoci

Nazwa kierunku:Finanse i rachunkowo

Forma studiw:pierwszego stopnia, stacjonarne

Profil ksztacenia:oglnoakademicki

Specjalno:Bankowo i zarzdzanie finansamipublicznymi,

Rok / semestr:2 / 3

Status przedmiotu / moduu:fakultatywny

Jzyk przedmiotu / moduu:polski

Forma zaj: wykady wiczenia

Wymiar zaj: 15 15

Koordynatorprzedmiotu / moduu: dr Urszula Wawer

Prowadzcy zajcia: wedug przydziau czynnoci

Cel przedmiotu /moduu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentw ze specyfik rachunkowoci bankowej i zrozumienie przezsuchaczy jej istoty.

Wymagania wstpne: Student zna podstawowe pojcia z rachunkowoci finansowej i bankowoci, potrafi ewidencjonowaoperacje gospodarcze w jednostce gospodarczej, a take doskonali i uzupenia nabyt wiedz.

EFEKTY KSZTACENIA Odniesienie doefektw dla programuOdniesienie do

efektw dla obszaru

Wiedza

1. Zna przepisy prawne regulujce rachunkowo bankw. K_W07-01 S1A_W07,

2. Zna zasady ewidencji zdarze gospodarczych w bankach. K_W08-01 S1A_W08,

Umiejtnoci

3. Potrafi klasyfikowa skadniki majtku i sporzdza bilansbanku.

K_U01-03 S1A_U01,

4. Potrafi ewidencjonowa operacje gospodarcze zzastosowaniem bankowego planu kont i objania ich wpyw napozycje sprawozdania finansowego.

K_U01-02 S1A_U01,

Kompetencje spoeczne 5. Potrafi uzupenia i doskonali nabyt wiedz i umiejtnoci. K_K06-01 S1A_K06,

TRECI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zaj: wykady

1. Istota, zasady i cechy charakterystyczne rachunkowoci bankowej. Bankowy plan kont. Zasady ewidencji operacjibankowych. 2

2. Aktywa i pasywa banku. Zasady ewidencji aktyww trwaych. 2

3. Operacje z podmiotami niefinansowymi. Ewidencja kredytw i depozytw. 2

4. Operacje z udziaem rodkw pieninych. Rozrachunki midzybankowe. 2

5. Ewidencja operacji z podmiotami finansowymi i sektorem budetowym 2

6. Rozliczenia midzybankowe i midzyoddziaowe. 2

7. Koszty i straty oraz przychody i zyski banku. Ustalanie wyniku finansowego. 2

8. Ewidencja pozabilansowa. 1

Forma zaj: wiczenia

1. Zapoznanie z istot i specyficznymi cechami rachunkowoci bankowej oraz budow bankowego planu kont. 2

2. Omwienie struktury bilansu banku. Klasyfikacja skadnikw majtku banku i sporzdzanie bilansu. 2

3. Charakterystyka i ewidencja aktyww trwaych. 2

4. Operacje z podmiotami niefinansowymi. Zasady ewidencji kredytw i depozytw. 4

5. Charakterystyka rodkw pieninych banku. Zasady ewidencji operacji z udziaem rodkw pieninych.Rozliczenia midzybankowe. 2

6. Operacje z podmiotami finansowymi i sektorem budetowym. 2

7. Weryfikacja wiedzy i umiejtnoci (kolokwium). 1

Metody ksztacenia Prezentacja multimedialna, metoda przypadkw

Metody weryfikacjiefektw ksztacenia

Nr efektu ksztaceniaz sylabusa

* kolokwium 1,2,3,4,

* zajcia praktyczne (weryfikacja poprzez obserwacj) 5,

Forma i warunkizaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:Studenci oceniani s na podstawie pisemnego kolokwium (85%), ktre sprawdza efekty ksztacenia wzakresie wiedzy (test) i umiejtnoci (zadania). Zaliczenie obejmuje pytania testowe z jedn prawidowodpowiedzi oraz zadania sprawdzajce umiejtnoci w zakresie ujmowania operacji gospodarczych wbanku (studenci podczas zaliczenia mog korzysta z bankowego planu kont). Ponadto nastpuje biecaweryfikacja wiedzy i umiejtnoci wicze - aktywne uczestnictwo studenta w zajciach 15%.Forma i warunki zaliczenia wykadu:Ocena z wykadu jest uzyskiwana na podstawie pisemnego zaliczenia czci teoretycznej (test)przeprowadzanego na wiczeniach.Ocenianie:Student otrzymuje ocen dostateczn, gdy potrafi klasyfikowa skadniki majtku banku i na tejpodstawie sporzdza bilans banku, potrafi posugiwa si bankowym planem kont i ewidencjonowapodstawowe operacje gospodarcze zwizane z dziaalnoci statutow banku.

Ocen z przedmiotu ustala si jako redni arytmetyczn oceny z wicze (50%) i oceny z wykadu (50%).Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej z przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych obu ocenczstkowych (z wykadw i wicze).

Literatura podstawowa

Popowska E., Wsowski W. (2008): Rachunkowo bankowa po zmianach. Difin

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 1 padziernika 2010 r. w sprawie szczeglnych zasad rachunkowoci bankw, Dz. U.nr 191, poz. 1279 z p. zm...

Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie wzorcowego planu kont dla bankw, Dz. U. nr 181,poz.1082..

Literatura uzupeniajca

Rozporzdzenie Ministra Finansw w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwizane z dziaalnoci bankw, Dz. U. z2008, nr 235, poz. 1589 z p. zm..

Ustawa z dnia 29 wrzenia z 1994 r. o rachunkowoci, tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz.330 ze zm..

T. Kiziukiewicz (red.) (2014): Rachunkowo jednostek sektora finansw publicznych i instytucji finansowych. PWE

NAKAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajcia dydaktyczne 30

Udzia w konsultacjach 10

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 1

Przygotowanie si do zaj 6

Studiowanie literatury 14

Przygotowanie si do egzaminu lub/i zaliczenia 14

CZNY nakad pracy studenta w godz. 75

Liczba punktw ECTS 3

Nazwa przedmiotu:English in finance(PRZEDMIOTY SPECJALNOCIOWE)

Kod przedmiotu:14.3III57AI06_67

Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu:Wydzia Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania, Katedra Finansw

Nazwa kierunku:Finanse i rachunkowo

Forma studiw:pierwszego stopnia, stacjonarne

Profil ksztacenia:oglnoakademicki

Specjalno:Bankowo i zarzdzanie finansamipublicznymi,

Rok / semestr:3 / 5, 6

Status przedmiotu / moduu:fakultatywny

Jzyk przedmiotu / moduu:j.polski i j.angielski

Forma zaj: wiczenia

Wymiar zaj: 45

Koordynatorprzedmiotu / moduu: dr Dorota Skaa

Prowadzcy zajcia:

Cel przedmiotu /moduu:

Zapoznanie studentw z terminologi, zwrotami i specyfik jzyka angielskiego roboczowykorzystywanego w finansach.

Wymagania wstpne: Wymagana znajomo jzyka angielskiego na poziomie podstawowym.

EFEKTY KSZTACENIA Odniesienie doefektw dla programuOdniesienie do

efektw dla obszaru

Umiejtnoci

1. Nabycie umiejtnoci w zakresie roboczej komunikacji wjzyku angielskim na poziomie podstawowym w obszarachbankowoci i finansw publicznych.

K_U10-01 S1A_U10,

2. Nabycie umiejtnoci w zakresie stworzenia prostegopisemnego raportu i prezentacji problemu z obszaru finansww jzyku angielskim.

K_U09-03 S1A_U09,

Kompetencje spoeczne3. Umiejtno pracy w grupie odpowiedzialnej zaprzygotowanie projektu w jzyku angielskim, przypodstawowych umiejtnociach lingwistycznych.

K_K02-01 S1A_K02,

TRECI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zaj: wiczenia

1. Introduction - poznawanie i wykorzystywanie jzyka obcego w zakresie oglnym a zastosowania zawodowe najistotniejsze wskazwki. 1

2. Financial reports and data terminologia wykorzystywana przy raportach finansowych i danych. 10

3. Public finance and administration terminologia wykorzystywana w finansach publicznych i administracji. 12

4. Banking and financial services terminologia bankowoci i usug finansowych. 10

5. Speaking the financial analysts language jzyk analitykw finansowych. 6

6. Client and office relations terminologia i jzyk fachowy wykorzystywany w relacjach z klientami i wewntrzinstytucji. 5

7. Kolokwium 1

Metody ksztacenia Konwersacje na podstawie przygotowanych materiaw, analiza dokumentw rdowych w jzyku obcym,praca w grupach.

Metody weryfikacjiefektw ksztacenia

Nr efektu ksztaceniaz sylabusa

* praca pisemna/esej/recenzja 1,2,

* prezentacje 1,2,3,

* kolokwium 1,2,

Forma i warunkizaliczenia

Ustalenie oceny zaliczeniowej (oceny z przedmiotu) na podstawie ocen czstkowych otrzymywanych z:kolokwium pisemnego obejmujcego test z terminologii (30% oceny) oraz ocena dwch anglojzycznychprojektw: prezentacji ustnej na zajciach - praca grupowa (30%) oraz eseju o problematyce finansowej -praca indywidualna (40%). Oceny projektw grupowych, eseju i kolokwium: 50% ocena dostateczna, 75%ocena dobra.Ocen z przedmiotu jest ocena z zaliczenia.

Literatura podstawowa

Rni autorzy (2011-2015): Anglojzyczne rda internetowe: strony www bankw, ministerstw finansw, bankw centralnychi gmin Europy Zachodniej i USA, oraz IMF, OECD, BIS..

Rni autorzy (2011-2015): Strony www: BBC Business, Financial Times, The Economist..

Literatura uzupeniajca

Howells P., Bain K. (2008): The economics of money, banking and finance. A European text.. Prentice Hall

McLisky M. (2008): English for Banking in Higher Education.. Garnet Education

NAKAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajcia dydaktyczne 45

Udzia w konsultacjach 2

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 1

Przygotowanie si do zaj 8

Studiowanie literatury 6

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 8

Przygotowanie si do egzaminu lub/i zaliczenia 5

CZNY nakad pracy studenta w godz. 75

Liczba punktw ECTS 3

Nazwa przedmiotu:Badania marketingowe w finansach(PRZEDMIOTY SPECJALNOCIOWE)

Kod przedmiotu:14.3III57AI09_68

Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu:Wydzia Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania, Katedra Marketingu

Nazwa kierunku:Finanse i rachunkowo

Forma studiw:pierwszego stopnia, stacjonarne

Profil ksztacenia:oglnoakademicki

Specjalno:Bankowo i zarzdzanie finansamipublicznymi,

Rok / semestr:2 / 4

Status przedmiotu / moduu:fakultatywny

Jzyk przedmiotu / moduu:polski

Forma zaj: wykady wiczenia

Wymiar zaj: 15 15

Koordynatorprzedmiotu / moduu: dr hab. Augustyna Burlita

Prowadzcy zajcia: wedug przydziau czynnoci

Cel przedmiotu /moduu:

Zapoznanie studentw z podstawowymi zagadnieniami dotyczcymi procedury prowadzenia, zakresu imetod bada marketingowych na rynku usug finansowych.

Wymagania wstpne:Student posiada podstawow wiedz w zakresie ekonomii i statystyki oraz umiejtno wykorzystaniawiedzy w rnych zakresach i formach, a take umiejtno analizowania zjawisk, student potrafiwsppracowa w grupie, ma wpojone nawyki ksztacenia ustawicznego, jest odpowiedzialny zapowierzone zadania.

EFEKTY KSZTACENIA Odniesienie doefektw dla programuOdniesienie do

efektw dla obszaru

Wiedza

1. Wymienia i charakteryzuje poszczeglne etapy prowadzeniabada marketingowych oraz metody gromadzenia iprzetwarzania informacji marketingowej przydatne na rynkuusug finansowych, potrafi take okreli potrzebyinformacyjne podmiotw gospodarczych.

K_W03-03 S1A_W03,

Umiejtnoci

2. Organizuje badania marketingowe oraz dobiera odpowiedniedla rozwizania danego problemu badawczego metody itechniki bada.

K_U02-01 S1A_U02,

3. Analizuje wyniki bada i wyprowadza wnioski. K_U08-01 S1A_U08,

Kompetencje spoeczne 4. Potrafi uzupeni i doskonali zdobyt wiedz i umiejtnoci. K_K06-01 S1A_K06,

TRECI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zaj: wykady

1. Rola informacji w zarzadzaniu marketingowym organizacj, rda informacji, System Informacji Marketingowej,badania marketingowe jako element SIM, funkcje i zakres bada marketingowych na rynku usug finansowych. 2

2. Procedura bada marketingowych, rodzaje bada. 2

3. Ankieta jako metoda gromadzenia informacji. 2

4. Wywiady jako metoda gromadzenia informacji. 2

5. Obserwacja i eksperyment w badaniach marketingowych. Metody heurystyczne. 2

6. Testy marketingowe. 2

7. Sposoby prezentacji wynikw bada, zasady sporzdzania raportu z bada. 2

8. Wsppraca firmy z agencj badawcz i etyczne aspekty bada marketingowych. 1

Forma zaj: wiczenia

1. wiczenia w grupach praktyczne przykady nt. roli informacji w zarzdzaniu organizacj na rynku usugfinansowych. 2

2. Usugi finansowe jako przedmiot bada marketingowych. 2

3. Badania w zakresie ceny i dystrybucji usug finansowych. 2

4. Badania w zakresie promocji usug finansowych. 2

5. Badania zachowa nabywcw na rynku usug finansowych. 2

6. Badania marketingowe zewntrznych i wewntrznych uwarunkowa i efektw dziaalnoci firmy. 2

7. Badania marketingowe zewntrznych i wewntrznych uwarunkowa i efektw dziaalnoci firmy - c.d. 1

8. Zaliczenie przedmiotu. 2

Metody ksztaceniaPrezentacja multimedialnaRozwizywanie zadaPraca w grupach

Metody weryfikacjiefektw ksztacenia

Nr efektu ksztaceniaz sylabusa

* kolokwium 1,2,3,

* zajcia praktyczne (weryfikacja poprzez obserwacj) 4,

Forma i warunkizaliczenia

Forma i warunki zaliczenia:Studenci oceniani s na podstawie pisemnego kolokwium obejmujce wiedz z wykadw (2 pytaniaotwarte), zadania z wicze (3 zadania; podczas kolokwium studenci mog korzysta z opracowanychprzez siebie wzorw) i zalecanej literatury.Forma i warunki zaliczenia wykadw:Ocena z wykadu jest uzyskiwana na podstawie pisemnego zaliczenia tej formy zaj poprzez pozytywnezaliczenie pyta z zakresu wykadu doczonych do problemw podczas kolokwium na wiczeniach.0cenianie:Student otrzymuje ocen dostateczn - gdy potrafi poprawnie w podstawowym zakresie odpowiedzie na1 z 2 pyta oraz poprawnie rozwiza 2 z 3 zada wraz z wycigniciem podstawowych wnioskw zprzeprowadzonej analizy.

Ocena z przedmiotu:Ocena ostateczna jest rwna ocenie uzyskanej z zaliczenia.

Literatura podstawowa

Kaczmarczyk S. (2002): Badania marketingowe. Metody i techniki.. PWE, Warszawa

Mazurek-opaciska K. (red.) (2011 (copyright 2005)): Badania marketingowe. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa

Literatura uzupeniajca

Churchill G., A. (2002): Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne. PWN, Warszawa

Kaden R., J. (2008): Badania marketingowe. PWE, Warszawa

Karcz K. (2004): Midzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe. PWe, Warszawa

Kaniewska Sba A., Leszczyski G.,Pilarczyk B. (2006): Badania marketingowe na rynku business-to-business. OficynaEkonomiczna, Krakw

Rszkiewicz M. (2013 (copyright 2002)): Metody ilociowe w badaniach marketingowych. PWN, Warszawa

NAKAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajcia dydaktyczne 30

Udzia w konsultacjach 10

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie si do zaj 6

Studiowanie literatury 10

Przygotowanie si do egzaminu lub/i zaliczenia 17

CZNY nakad pracy studenta w godz. 75

Liczba punktw ECTS 3

Nazwa przedmiotu:Ocena kondycji finansowej JST i podmiotw zalenych(PRZEDMIOTY SPECJALNOCIOWE)

Kod przedmiotu:14.3III57AI06_65

Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu:Wydzia Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania, Katedra Finansw

Nazwa kierunku:Finanse i rachunkowo

Forma studiw:pierwszego stopnia, stacjonarne

Profil ksztacenia:oglnoakademicki

Specjalno:Bankowo i zarzdzanie finansamipublicznymi,

Rok / semestr:3 / 5

Status przedmiotu / moduu:fakultatywny

Jzyk przedmiotu / moduu:polski

Forma zaj: wykady wiczenia

Wymiar zaj: 15 15

Koordynatorprzedmiotu / moduu: dr Marcin Bdzieszak

Prowadzcy zajcia:

Cel przedmiotu /moduu:

Zapoznanie studentw z metodami kompleksowej oceny kondycji finansowej jednostek samorzduterytorialnego.

Wymagania wstpne: Student posiada znajomo tematyki z zakresu finansw przedsibiorstw i finansw publicznych,umiejtno analizy aktw prawnych oraz potrafi pracowa w grupie.

EFEKTY KSZTACENIA Odniesienie doefektw dla programuOdniesienie do

efektw dla obszaru

Wiedza

1. Opisuje moliwe formy prowadzenia dziaalnoci komunalnej. K_W02-02 S1A_W02,

2. Opisuje metody oceny kondycji finansowej jednosteksamorzdu terytorialnego w ujciu skonsolidowanym.

K_W06-02 S1A_W06,

3. Opisuje czynniki determinujce sytuacj finansow jednostkisamorzdu terytorialnego w ujciu skonsolidowanym.

K_W03-03 S1A_W03,

Umiejtnoci

4. Ocenia kondycj finansowej jednostki samorzduterytorialnego z uwzgldnieniem specyfiki ich dziaaniapodmiotw pozabudetowych.

K_U02-01 S1A_U02,

5. Ustala kryteria, analizuje i przedstawia wybrane aspektykondycji finansowej jednostki samorzdu terytorialnego wpowizaniu podmiotami zalenymi.

K_U01-03 S1A_U01,

6. Ocenia polityk wadz lokalnych w zakresie dziaalnocikomunalnej.

K_U03-02 S1A_U03,

Kompetencje spoeczne 7. Pracuje w grupie. K_K02-01 S1A_K02,

TRECI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zaj: wykady

1. Jednostka samorzdu terytorialnego jako organizator usug komunalnych. Rola gminy w zarzdzaniu finansamipodmiotw komunalnych. 2

2. Formy organizacyjno-prawne podmiotw komunalnych w uregulowaniach prawnych z zakresu finanswpublicznych. Samorzdowa gospodarka budetowa i pozabudetowa. 2

3. Gospodarka finansowa podmiotw komunalnych. Czynniki ksztatujce taryfy za usugi komunalne. Gospodarkapozabudetowa a dofinansowanie usug komunalnych. 3

4. Metody oceny i czynniki determinujce ocen kondycji finansowej jednostek samorzdu terytorialnego ipodmiotw zalenych. 2

5. Proces analizy finansowa jednostek samorzdu terytorialnego i przedsibiorstw komunalnych. 2

6. Prognozowanie finansowe w jednostkach samorzdu terytorialnego oraz podmiotach zalenych. 2

7. Ocena zdolnoci kredytowej jednostek samorzdu terytorialnego w ujciu skonsolidowanym. 2

Forma zaj: wiczenia

1. Analiza kosztw funkcjonowania rnych form organizacyjnych na przykadzie wybranych usug komunalnych. 2

2. Analiza wskanikowa jednostki samorzdu terytorialnego. 2

3. Analiza rentownoci i pynnoci wybranych przedsibiorstw komunalnych. 2

4. Analiza rentownoci wybranych usug komunalnych. 2

5. Analiza wpywu wysokoci opat za usugi publiczne na kondycj finansow jednostek samorzdu terytorialnego ipodmiotw zalenych. 2

6. Planowanie i prognozowanie wielkoci budetowych w jednostkach samorzdu terytorialnego i podmiotachzalenych. 2

7. Analiza zdolnoci kredytowej jednostki samorzdu terytorialnego w ujciu skonsolidowanym. 2

8. Zaliczenie. 1

Metody ksztacenia Prezentacja multimedialna, opracowanie projektu w grupach, case-study.

Metody weryfikacjiefektw ksztacenia

Nr efektu ksztaceniaz sylabusa

* kolokwium 1,2,3,6,

* projekt 4,5,6,7,

Forma i warunkizaliczenia

Studenci oceniani s na podstawie zaliczenia pisemnego (60% oceny), ktre testuje osignicie efektwksztacenia w zakresie wiedzy i umiejtnoci oraz projektu wasnego tworzonego w formie pracygrupowej (40% oceny), ktry weryfikuje osignicie efektw ksztacenia w zakresie umiejtnoci orazefektu w zakresie kompetencji spoecznych.Zaliczenie przedmiotu wymaga wykonania projektu wasnego polegajcego na case-study; oceniekondycji finansowej wybranej jednostki samorzdu terytorialnego. Ten element zaliczenia obokumiejtnoci sprawdza rwnie kompetencje spoeczne.Zaliczenie pisemne czci wiczeniowej obejmuje krtkie pytania otwarte.Zaliczenie pisemne czci wykadowej koczy si ocen. Realizacja efektw ksztacenia z zakresuwykadw weryfikowana bdzie na podstawie pyta testowych (do 20 pyta).Zaliczenie pisemne czci wiczeniowej i wykadowej odbywaj si w jednym czasie.Student otrzymuje ocen dostateczn, gdy potrafi omwi zagadnienia z zakresu oceny rentownoci,pynnoci i zaduenia podmiotw komunalnych, wskaza zasady przeprowadzania analizy finansowejjednostek samorzdu terytorialnego i podmiotw podlegych oraz zasady ich finansowania.Ocena z przedmiotu jest redni waon oceny z zaliczenia wicze (waga 30%), oceny z treciwykadowych (30%) oraz oceny z projektu grupowego (waga 40%).

Literatura podstawowa

Filipiak B. (red.) (2009): Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorzdu terytorialnego.. Difin

Winiewski M. (2011): Ocena zdolnoci kredytowej gminy.. Difin

Literatura uzupeniajca

Grzymaa Z. (red.) (2011): Podstawy ekonomiki i zarzdzania w gospodarce komunalnej.. Oficyna Wydawnicza SGH

Jastrzbska M. (2009): Zarzdzanie dugiem jednostek samorzdu terytorialnego.. Oficyna a WoltersKluwer business

Dylewski M., Filipiak B., Gorzaczyska-Koczkodaj M. (2010): Metody analityczne w dziaalnoci jednostek podsektorasamorzdowego.. Difin

Salachna J. (red.) (2010): Budet i wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorzdu terytorialnego od projektu dosprawozdania.. ODDK

NAKAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajcia dydaktyczne 30

Udzia w konsultacjach 5

Studiowanie literatury 5

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 5

Przygotowanie si do egzaminu lub/i zaliczenia 5

CZNY nakad pracy studenta w godz. 50

Liczba punktw ECTS 2

Nazwa przedmiotu:Projekty unijne(PRZEDMIOTY SPECJALNOCIOWE)

Kod przedmiotu:14.3III57AI_66

Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu:Wydzia Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania, Katedra Finansw

Nazwa kierunku:Finanse i rachunkowo

Forma studiw:pierwszego stopnia, stacjonarne

Profil ksztacenia:oglnoakademicki

Specjalno:Bankowo i zarzdzanie finansamipublicznymi,

Rok / semestr:3 / 6

Status przedmiotu / moduu:fakultatywny

Jzyk przedmiotu / moduu:polski

Forma zaj: wykady wiczenia

Wymiar zaj: 15 15

Koordynatorprzedmiotu / moduu: dr Natalia Marska-Dzioba

Prowadzcy zajcia: wedug przydziau czynnoci

Cel przedmiotu /moduu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentw ze wszystkimi aspektami aplikowania o dofinansowanie zfunduszy europejskich ze szczeglnym uwzgldnieniem procesu przygotowywania dokumentacjiekonomicznej.

Wymagania wstpne:Student posiada wiedz z zakresu finansw, zarzdzania finansami przedsibiorstw, prawagospodarczego, midzynarodowych stosunkw gospodarczych, potrafi interpretowa zjawiskaekonomiczne oraz potrafi uzupenia i doskonali wiedz oraz okrela priorytety suce realizacji celu.

EFEKTY KSZTACENIA Odniesienie doefektw dla programuOdniesienie do

efektw dla obszaru

Wiedza

1. Identyfikuje programy operacyjne i kierunki wydatkowaniafunduszy europejskich w Polsce.

K_W05-01 S1A_W05,

2. Charakteryzuje instrumenty i zasady dotyczce planowaniafinansowego na poziomie ponadnarodowym, krajowym iregionalnym z uwzgldnieniem przykadowych wnioskw odofinansowanie.

K_W03-02 S1A_W03,

Umiejtnoci

3. Klasyfikuje dziaania i wydatki w zakresie rnychprogramw operacyjnych.

K_U01-02 S1A_U01,

4. Projektuje spjny program dziaania i planuje etapy realizacjiprojektu.

K_U04-01 S1A_U04,

Kompetencje spoeczne

5. Rozwija zdolnoci krytycyzmu w ksztatowaniu opinii. K_K04-01 S1A_K04,

6. Rozwija umiejtno przygotowywania zespoowych,pisemnych projektw ekonomicznych.

K_K05-01 S1A_K05,

TRECI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zaj: wykady

1. Polityka spjnoci i budet Unii Europejskiej. 2

2. Organizacja i dystrybucja funduszy europejskich w Polsce. 4

3. Dokumenty strategiczne i dokumentacja konkursowa. 2

4. Definiowanie produktw i rezultatw projektu. 2

5. Kwalifikowalno wydatkw w projektach europejskich. 2

6. Metodologia ewaluacja projektw. 3

Forma zaj: wiczenia

1. Omwienie zagadnie zwizanych z przygotowywaniem projektu realizowanego w 2-3 osobowym zespolepolegajcego na przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej. Omwienie celu, metod i instrumentw projektu.Projekty z zakresu RPO i pozostaych programw operacyjnych.

2

2. Opracowywanie projektw w grupach z tutoringiem. Omawianie problemw czstkowych matryce logiczne,biznes plan, analiza finansowa. 9

3. Prezentacja projektw ze szczeglnym uwzgldnieniem wskanikw rezultatu i matryc projektw. 3

4. Podsumowanie projektw. 1

Metody ksztacenia prezentacje multimedialne, analizy dokumentw z komentarzem, opracowanie projektu

Metody weryfikacjiefektw ksztacenia

Nr efektu ksztaceniaz sylabusa

* kolokwium 1,2,3,

* projekt 4,5,6,

Forma i warunkizaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywne zaliczenie testu jednokrotnego wyboru z zakresuwykadw (20 pyta) (50 proc. udziau w ocenie z przedmiotu) oraz przygotowanie z grup iprzedstawienie wynikw projektu, co weryfikuje zarwno zdobyt wiedz, umiejtnoci jak i kompetencjespoeczne (50 proc. udziau w ocenie z przedmiotu).Ocenianie:- Student otrzymuje ocen dostateczn gdy potrafi identyfikowa organizacje i dystrybucje funduszyeuropejskich w Polsce oraz zna podstawowe elementy dokumentacji aplikacyjnej;- Student otrzymuje ocen dobr gdy potrafi ponadto charakteryzowa zasady programowaniafinansowego na rnych poziomach UE oraz zna zasady okrelania produktw, rezultatw i budetu wewnioskach unijnych;- Student otrzymuje ocen bardzo dobr gdy potrafi ponadto identyfikowa metody ewaluacji projektw iplanowania finansowego.

Literatura podstawowa

Tkaczyski J. (2010): Projekty europejskie praktyczne aspekty.. Wydawnictwo C.H.BECK

Szot-Gabry T. (2009): Projekty inwestycyjne infrastrukturalne i biznesowe.. Difin

Literatura uzupeniajca

(aktualne): Materiay Komisji Eurpoejskiej i innych instytucji UE..

(aktualne): Materiay Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Urzedw Marszakowskich..

Liberska B. (2002): Globalizacja: Mechanizmy i wyzwania.. PWE

NAKAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajcia dydaktyczne 30

Udzia w konsultacjach 10

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie si do zaj 3

Studiowanie literatury 10

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 15

Przygotowanie si do egzaminu lub/i zaliczenia 5

CZNY nakad pracy studenta w godz. 75

Liczba punktw ECTS 3

Nazwa przedmiotu:Finanse usug spoecznych(PRZEDMIOTY SPECJALNOCIOWE)

Kod przedmiotu:14.3III57AI06_64

Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu:Wydzia Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania, Katedra Finansw

Nazwa kierunku:Finanse i rachunkowo

Forma studiw:pierwszego stopnia, stacjonarne

Profil ksztacenia:oglnoakademicki

Specjalno:Bankowo i zarzdzanie finansamipublicznymi,

Rok / semestr:3 / 6

Status przedmiotu / moduu:fakultatywny

Jzyk przedmiotu / moduu:polski

Forma zaj: wykady wiczenia

Wymiar zaj: 15 15

Koordynatorprzedmiotu / moduu: dr Natalia Marska-Dzioba

Prowadzcy zajcia: wedug przydziau czynnoci

Cel przedmiotu /moduu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentw ze wszystkimi aspektami realizacji usug spoecznych zeszczeglnym uwzgldnieniem ich gospodarki finansowej oraz powiza usug spoecznych z pozostaymiobszarami finansw publicznych.

Wymagania wstpne: Student posiada wiedz z zakresu podstaw finansw, finansw publicznych i polityki spoecznej, potrafiinterpretowa zjawiska spoeczno-gospodarcze oraz potrafi uzupenia i doskonali wiedz.

EFEKTY KSZTACENIA Odniesienie doefektw dla programuOdniesienie do

efektw dla obszaru

Wiedza

1. Rozpoznaje formy usug spoecznych i ich realizatorw. K_W02-01 S1A_W02,

2. Identyfikuje rda, zasady i podstawy prawne finansowaniausug spoecznych.

K_W07-01 S1A_W07,

3. Definiuje potrzeby i jako w zakresie usug spoecznych. K_W03-02 S1A_W03,

Umiejtnoci

4. Klasyfikuje usugi spoeczne ze wzgldu na rnorodnekryteria.

K_U01-02 S1A_U01,

5. Wyprowadza wnioski na podstawie zachowa realizatorwusug spoecznych i analizuje wyniki ich dziaa.

K_U08-01 S1A_U08,

6. Ustala kryteria planowania i weryfikowania dziaapublicznych.

K_U07-01 S1A_U07,

Kompetencje spoeczne

7. Rozwija rozwijanie zdolnoci krytycyzmu w ksztatowaniuopinii.

K_K04-01 S1A_K04,

8. Rozwija umiejtno uczestniczenia w przygotowaniugrupowych projektw ekonomicznych.

K_K05-01 S1A_K05,

TRECI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zaj: wykady

1. Usugi spoeczne w wietle teorii finansw publicznych i polityki spoecznej. 2

2. Obszary usug spoecznych jako element zabezpieczenia spoecznego i ich wpyw na jako ycia. 2

3. System finansowania zada spoecznych. Zasady, rda, instrumenty, prawo. 4

4. Realizatorzy usug spoecznych. 3

5. Wielosektorowo w finansowaniu usug spoecznych. 2

6. Standardy usug spoecznych i ewaluacja wynikw. 2

Forma zaj: wiczenia

1. Blok pierwszy: dotyczcy rnych obszarw usug spoecznych w tym m.in. owiaty, instytucji publicznych, ochronyzdrowia, pomocy i opieki spoecznej (wprowadzenie 1h i praca ze studiami przypadkw/esejami, przygotowywanymii prezentowanymi przez studentw 6 h)

7

2. Blok drugi: dotyczcy rnych realizatorw usug spoecznych i dobrych praktyk w tym m.in. jednostek samorzduterytorialnego, administracji publicznej, organizacji pozarzdowych, podmiotw partnerstwa publiczno-prywatnego,podmiotw prywatnych (wprowadzenie 1h i praca ze studiami przypadkw, przygotowywanymi i prezentowanymiprzez studentw 6 h)

7

3. Podsumowanie projektw. 1

Metody ksztacenia Prezentacje multimedialne, analizy dokumentw z komentarzem, opracowanie projektu, praca wgrupach

Metody weryfikacjiefektw ksztacenia

Nr efektu ksztaceniaz sylabusa

* kolokwium 1,2,3,4,5,6,

* projekt 3,5,6,7,8,

Forma i warunkizaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywne zaliczenie kolokwium zakresu wykadw w formie testujednokrotnego wyboru (20 pyta) (50 proc. udziau w ocenie z przedmiotu) oraz przygotowanie w grupiei przedstawienie wynikw projektu, co weryfikuje zarwno zdobyta wiedz, umiejtnoci jak ikompetencje spoeczne (50 proc. udziau w ocenie z przedmiotu).Ocenianie:- Student otrzymuje ocen dostateczn gdy potrafi rozpoznawa formy i realizatorw usug publicznychoraz system finansowania zada spoecznych;- Student otrzymuje ocen dobr gdy potrafi ponadto definiowa zagadnienia oceny potrzeb i jakoci wfinansowaniu zada spoecznych i charakteryzowa instrumenty finansowe wykorzystywane w obszarzeusug spoecznych;- Student otrzymuje ocen bardzo dobr gdy potrafi ponadto charakteryzowa metody ewaluacji wynikwzada spoecznych i identyfikowa powizania midzysektorowe.

Literatura podstawowa

Lubinska T. (red.) (2010): Nowe zarzdzanie publiczne. Difin

Szalfenberg R. (2011): Polityka spoeczna i usugi spoeczne. Wysza Szkoa Pedagogiczna TWP

Literatura uzupeniajca

Grewiski M. (2009): Wielosektorowa polityka spoeczna. WSP TWP

Hausner J. (2008): Zarzdzanie publiczne. WN Scholar

Kosek-Wojnar M., Surwka K (2010): Finanse samorzasu terytorialnego. PWE

Owsiak S. (2008): Finanse publiczne teoria i praktyka,. PWN

NAKAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajcia dydaktyczne 30

Udzia w konsultacjach 10

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2

Przygotowanie si do zaj 2

Studiowanie literatury 10

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 13

Przygotowanie si do egzaminu lub/i zaliczenia 8

CZNY nakad pracy studenta w godz. 75

Liczba punktw ECTS 3

Nazwa przedmiotu:Instrumenty finansowe(PRZEDMIOTY SPECJALNOCIOWE)

Kod przedmiotu:14.3III57AI_62

Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu:Wydzia Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania, Katedra Finansw

Nazwa kierunku:Finanse i rachunkowo

Forma studiw:pierwszego stopnia, stacjonarne

Profil ksztacenia:oglnoakademicki

Specjalno:Bankowo i zarzdzanie finansamipublicznymi,

Rok / semestr:2 / 4

Status przedmiotu / moduu:fakultatywny

Jzyk przedmiotu / moduu:polski

Forma zaj: wykady wiczenia

Wymiar zaj: 15 15

Koordynatorprzedmiotu / moduu: dr Waldemar Aspadarec

Prowadzcy zajcia: wedug przydziau czynnoci

Cel przedmiotu /moduu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentw z instrumentami finansowymi i ich wycen.

Wymagania wstpne: Znajomo podstaw finansw i bankowoci.

EFEKTY KSZTACENIA Odniesienie doefektw dla programuOdniesienie do

efektw dla obszaru

Wiedza

1. Opisuje metody dziaania instrumentw finansowych napotrzeby zawierania transakcji na rynku finansowym (wobszarze rynku regulowanego i pozagiedowego).

K_W01-02 S1A_W01,

2. Identyfikuje gwne ryzyka w obszarze motyww stosowaniainstrumentw finansowych na rynku finansowym.

K_W04-03 S1A_W04,

Umiejtnoci

3. Potrafi ustali kryteria oceny, przeanalizowa i przedstawiistot i rnice instrumentw finansowych i wpywu ichwykorzystania przez instytucje finansowe i niefinansowe woparciu o kryteria rentownoci, pynnoci i ryzyka.

K_U02-01 S1A_U02,

4. Umie przeprowadzi transakcje instrumentami finansowymi. K_U03-01 S1A_U03,

Kompetencje spoeczne

5. Zdolno do komunikowania si z otoczeniem iprzekazywania wiedzy z zakresu regu funkcjonowaniawspczesnego rynku finansowego w szczeglnociinstrumentw finansowych.

K_K07-01 S1A_K07,

6. Rozbudzenie zainteresowania dalszym pogbianiem wiedzy idoskonaleniem umiejtnoci.

K_K01-01 S1A_K01,

TRECI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zaj: wykady

1. Kryteria klasyfikacyjne instrumentw finansowych. 1

2. Instrumenty rynku pieninego: bon skarbowy, KPD, bon pieniny, certyfikat depozytowy, lokaty midzybankowe. 3

3. Instrumenty rynku kapitaowego. 4

4. Transakcje rynku walutowego. 2

5. Instrumenty finansowe a rda finansowania przedsibiorstw. 1

6. Instrumenty pochodne i ich wycena. 2

7. Cele, ryzyko i charakter instrumentw strukturyzowanych. 2

Forma zaj: wiczenia

1. Instrumenty finansowe na GPW. 2

2. Wycena instrumentw finansowych obligacje i bony. 4

3. Wycena instrumentw finansowych akcje. 2

4. Analiza ilociowa transakcji rynku walutowego swapy walutowe, wpyw stp procentowych na zmian kursuwalutowego. 2

5. Wycena opcji. 2

6. Analiza ryzyka wybranych instrumentw strukturyzowanych. 3

Metody ksztaceniaPrezentacja multimedialna powizany z komentowaniem aktualnych zjawisk w obszarze instrumentwfinansowych, casestudy - analiza danych rdowych (gwnie z Internetu, oferta wybranychinstrumentw finansowych) dotyczcych zasad inwestowania.

Metody weryfikacjiefektw ksztacenia

Nr efektu ksztaceniaz sylabusa

* sprawdzian 1,2,3,4,

* zajcia praktyczne (weryfikacja poprzez obserwacj) 5,6,

Forma i warunkizaliczenia

Forma i warunki zaliczenia wicze:Zaliczenie pisemne- ocena z testu obejmujcego sprawdzenie wiedzy i umiejtnoci pozyskanej w trakciewicze (maksymalna ocena 4). Student otrzymuje ocen dostateczn, gdy uzyska 55% punktw z testu.Moliwo podwyszenia oceny (o stopie) w przypadku aktywnoci podczas wicze.

Forma i warunki zaliczenia wykadu:Form zaliczenia wykadu jest test, warunek zaliczenia to uzyskanie 55% punktw z testu.

Ocena z przedmiotu:Ocena z przedmiotu to rednia ocen z wykadu i wicze.

Literatura podstawowa

Sopoko A. (2010): Rynkowe instrumenty finansowe. PWN

Jajuga K., Jajuga T. (2015): Inwestycje. PWN

Literatura uzupeniajca

Hull J. (1997): Transakcje terminowe i opcje wprowadzenie. WIG-Press

Tarczyski W., Zwolankowski M. (1999): Inynieria finansowa. Instrumentarium, strategie, zarzdzanie ryzykiem. PLACET

Dbski W. (2007): Rynek finansowy i jego mechanizmy. PWN

Francis J.C. (2000): Inwestycje. Analiza i zarzdzanie. WIG-Press

Kuda J. (2009): Instrumenty finansowe i ich zastosowania. Key Text

NAKAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajcia dydaktyczne 30

Udzia w konsultacjach 10

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 1

Przygotowanie si do zaj 10

Studiowanie literatury 14

Przygotowanie si do egzaminu lub/i zaliczenia 8

Inne 2

CZNY nakad pracy studenta w godz. 75

Liczba punktw ECTS 3

Nazwa przedmiotu:Ocena kondycji bankw(PRZEDMIOTY SPECJALNOCIOWE)

Kod przedmiotu:14.3III57AI06_63

Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu:Wydzia Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania, Katedra Finansw

Nazwa kierunku:Finanse i rachunkowo

Forma studiw:pierwszego stopnia, stacjonarne

Profil ksztacenia:oglnoakademicki

Specjalno:Bankowo i zarzdzanie finansamipublicznymi,

Rok / semestr:3 / 6

Status przedmiotu / moduu:fakultatywny

Jzyk przedmiotu / moduu:polski

Forma zaj: wykady wiczenia

Wymiar zaj: 15 15

Koordynatorprzedmiotu / moduu: dr Dorota Skaa

Prowadzcy zajcia:

Cel przedmiotu /moduu: Zapoznanie studentw z metodami oceny kondycji bankw komercyjnych i spdzielczych.

Wymagania wstpne: Podstawowa wiedza w zakresie funkcjonowania bankw (strategie, zarzdzanie, marketing, metody ocenyproduktw bankowych) oraz zagadnie z zakresu rachunkowoci i analizy finansowej.

EFEKTY KSZTACENIA Odniesienie doefektw dla programuOdniesienie do

efektw dla obszaru

Wiedza

1. Student opisuje narzdzia wykorzystywane przy oceniekondycji finansowej bankw.

K_W08-02 S1A_W08,

2. Student charakteryzuje rne rodzaje ryzyka bankowego isposoby ich pomiaru i oceny.

K_W05-01 S1A_W05,

Umiejtnoci

3. Analizuje system regulacji w zakresie bankowocikomercyjnej i spdzielczej.

K_U05-01 S1A_U05,

4. Stosuje kryteria oceny produktw bankowych i umieprzeprowadzi ocen kondycji finansowej wybranego banku.

K_U07-01 S1A_U07,

5. Identyfikuje charakterystyki SWOT wybranego bankukomercyjnego oraz spdzielczego.

K_U01-03 S1A_U01,

6. Wymienia rnice w profilu finansowym pomidzy bankiemspdzielczym a bankiem komercyjnym.

K_U03-02 S1A_U03,

Kompetencje spoeczne

7. Student w czasie pracy w grupie umie wykaza mocne i sabestrony poszczeglnych bankw i grup bankw.

K_K07-01 S1A_K07,

8. ??? K_K05-01 S1A_K05,

TRECI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zaj: wykady

1. Cele przeprowadzania analiz kondycji finansowej bankw. Podmioty dokonujce analiz i odbiorcy produktwanalitycznych. 2

2. Europejskie modele bankowoci komercyjnej i spdzielczej na tle Polski. 2

3. Specyfika oceny kondycji bankw. Analiza budowy sprawozda bankowych. 4

4. Uwarunkowania regulacyjne i otoczenie makroekonomiczne w analizie kondycji bankw. 2

5. Ratingi bankw wedug midzynarodowych agencji ratingowych. 2

6. Wykorzystanie zagregowanych baz danych finansowych i metod ilociowych do analizy kondycji bankw. 3

Forma zaj: wiczenia

1. Analiza struktury bilansu w kontekcie dochodowoci i ryzyka banku. 3

2. Analiza poszczeglnych segmentw dochodowoci banku. 3

3. Analiza i ocena ryzyka kredytowego i polityki tworzenia rezerw. 4

4. Ryzyko rynkowe - podstawowe miary i moliwo oceny na podstawie publicznych sprawozda. 3

5. Kompleksowa ocena banku. Znaczenie adekwatnoci kapitaowej. 2

Metody ksztacenia Prezentacja multimedialna, wykad uzupeniony o analiz dokumentw rdowych, analiza raportw(prospekty emisyjne zwizane z emisj obligacji bankw spodzielczych).

Metody weryfikacjiefektw ksztacenia

Nr efektu ksztaceniaz sylabusa

* kolokwium 1,2,3,4,5,6,7,8,

Forma i warunkizaliczenia

Zaliczenie pisemne, z naciskiem na weryfikacj specyfiki prawnej,ekonomicznej i finansowej bankwspdzielczych. Zaliczenie w formie testu z jedn prawidow odpowiedzi (ok. 80% punktw),uzupenionego o 2-4 krtkie pytania otwarte (ok. 20% punktw). Ocena zaliczenia: 50% ocenadostateczna (spenienie efektw ksztacenia na poziomie podstawowym), 75% ocena dobra.Ocen z przedmiotu jest ocena z zaliczenia.

Literatura podstawowa

Szelgowska, A. (2012): Wspczesna bankowo spdzielcza.. CEDEWU

Zalcewicz, A. (2009): Bank spdzielczy. Aspekty prawne tworzenia i funkcjonowania.. Wolters Kluwer

Literatura uzupeniajca

Szygua, A. (2011): Gospodarowanie kapitaem w banku spdzielczym. Instytucjonalne reguy systemu bankowego a proceszarzdzania ryzykiem.. PWN

(2011-2013): Raporty NBP i KNF nt. sytuacji sektora bankowego w Polsce..

(2011-2013): Prospekty emisyjne bankw spdzielczych..

NAKAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajcia dydaktyczne 30

Udzia w konsultacjach 3

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 1

Studiowanie literatury 2

Przygotowanie si do egzaminu lub/i zaliczenia 2

CZNY nakad pracy studenta w godz. 75

Liczba punktw ECTS 3

Nazwa przedmiotu:Ocena zdolnoci kredytowej i ratingi(PRZEDMIOTY SPECJALNOCIOWE)

Kod przedmiotu:14.3III57AI_61

Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu:Wydzia Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania

Nazwa kierunku:Finanse i rachunkowo

Forma studiw:pierwszego stopnia, stacjonarne

Profil ksztacenia:oglnoakademicki

Specjalno:Bankowo i zarzdzanie finansamipublicznymi,

Rok / semestr:3 / 5

Status przedmiotu / moduu:fakultatywny

Jzyk przedmiotu / moduu:polski

Forma zaj: wykady wiczenialaboratoryjne

Wymiar zaj: 15 15

Koordynatorprzedmiotu / moduu: dr Pawe Stpie

Prowadzcy zajcia:

Cel przedmiotu /moduu:

Zapoznanie studentw z metodami bankowej oceny kondycji finansowej przedsibiorstw i osbfizycznych.

Wymagania wstpne: Student posiada znajomo podstawowych zagadnie z finansw przedsibiorstw, rachunkowoci,bankowoci i analizy finansowej.

EFEKTY KSZTACENIA Odniesienie doefektw dla programuOdniesienie do

efektw dla obszaru

Wiedza

1. Student opisuje narzdzia oceny zdolnoci kredytowej. K_W06-01 S1A_W06,

2. Student charakteryzuje sposb analizy i pomiaru rnychform ryzyka.

K_W06-02 S1A_W06,

Umiejtnoci

3. Student umie przeprowadzi ocen kondycji finansowejprzedsibiorstw i osb fizycznych i dokona ich analizyporwnawczej.

K_U03-02 S1A_U03,

4. Student konstruuje proste scoringi i ratingi podmiotw. K_U07-01 S1A_U07,

5. Student dokonuje oszacowania jakoci zabezpieczenia. K_U04-02 S1A_U04,

Kompetencje spoeczne6. Student pracuje w grupie odpowiedzialnej za przygotowaniew krtkim czasie projektw o duej zoonoci i przyograniczonych zasobach informacyjnych.

K_K02-01 S1A_K02,

TRECI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zaj: wykady

1. Cele przeprowadzania analizy kondycji finansowej z punktu widzenia podmiotowego i rynkowego. Analiza, pomiar izarzdzanie ryzykiem kredytowym. 2

2. Ocena ryzyka przy kredytowaniu przedsibiorstw i gospodarstw domowych. 3

3. Metody oceny zdolnoci kredytowej przedsibiorstw i gospodarstw domowych. 3

4. Credit scoring. 2

5. Zabezpieczenia spaty kredytw. Analiza jakoci zabezpieczenia kredytu. 2

6. Monitoring kredytowy. Dziaania restrukturyzacyjno-windykacyjne. 3

Forma zaj: wiczenia laboratoryjne

1. Pomiar i analiza ryzyka kredytowego. 2

2. Budowa scoringw finansowych. 2

3. Budowa ratingw dla przedsibiorstw. 3

4. Ocena zdolnoci kredytowej na podstawie analizy finansowej przedsibiorstwa. 3

5. Analiza jakoci zabezpieczenia kredytu. 2

6. Wykorzystanie zagregowanych baz danych do oceny kondycji finansowej przedsibiorstw. 2

7. Zaliczenie pisemne. 1

Metody ksztacenia Prezentacja multimedialna, praca w laboratorium komputerowym z wykorzystaniem narzdziinformatycznych, analiza wynikw finansowych z dyskusj, opracowanie projektw w grupach.

Metody weryfikacjiefektw ksztacenia

Nr efektu ksztaceniaz sylabusa

* kolokwium 1,2,3,4,5,

* projekt 2,3,4,6,

Forma i warunkizaliczenia

Ustalenie oceny z zaliczenia odbywa si na podstawie ocen czstkowych otrzymywanych z kolokwiumpisemnego obejmujcego test lub pytania opisowe lub zadania sytuacyjne (50% oceny) oraz ocenaprojektu dotyczcych opracowania oceny kondycji finansowej: przedsibiorstwa (50%). Skala oceniania:50% ocena dostateczna (warunkiem zaliczenia jest pozytywna ocena z kolokwium). Zaliczenie z wykadwobejmuje treci zrealizowane w trakcie wykadw w formie pisemnej lub ustnej pod postaci pytaotwartych lub pyta testowych. Na ocen dostateczn z wykadw student musi uzyska co najmniej 30%pozytywnych odpowiedzi.Projekty: grupy 2-3 osobowe, projekty maj form pisemn w postaci raportu, z wyliczeniami, wykresamii interpretacj wynikw. Sprawdzana jest poprawno metodologii, wylicze, dogbno orazprawidowo interpretacji. Wiedza z zakresu wykadw jest weryfikowana poprzez wprowadzeniedodatkowych pyta do kolokwium przeprowadzanego w ramach wicze.Ocena z przedmiotu jest rednia arytmetyczn oceny z zaliczenia i z wykadu.

Literatura podstawowa

Pranowski K. (2014): Credit sccredit scoring w erze big-data. SGH

Matuszyk A. (2008): Credit scoring. CeDeWu

Ryewska St. (2009): Bankowa analiza przedsibiorstwa na potrzeby oceny ryzyka kredytowego. Bodie

Wjciak M. (2007): Metody oceny ryzyka kredytowego. PWE

Literatura uzupeniajca

Berger A. N., Frame W. S. (2005): Small Business Credit Scoring and Credit Availability. Working Paper Series 2005-10,Federal Reserve Bank of Atlanta.

Dziawgo D. (2010): Credit rating na midzynarodowym rynku finansowym. PWE

Dudycz T. (2011): Analiza finansowa jako narzdzie zarzdzania finansami przedsibiorstw. Indygo zahir media

Red. Hamrol M. (2010): Analiza finansowa przedsibiorstwa ujcie sytuacyjne. AE Pozna

NAKAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajcia dydaktyczne 30

Udzia w konsultacjach 2

Przygotowanie si do zaj 3

Studiowanie literatury 3

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 8

Przygotowanie si do egzaminu lub/i zaliczenia 4

CZNY nakad pracy studenta w godz. 50

Liczba punktw ECTS 2

Nazwa przedmiotu:Operacje i produkty bankowe(PRZEDMIOTY SPECJALNOCIOWE)

Kod przedmiotu:14.3III57AI06_60

Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu:Wydzia Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania, Katedra Finansw

Nazwa kierunku:Finanse i rachunkowo

Forma studiw:pierwszego stopnia, stacjonarne

Profil ksztacenia:oglnoakademicki

Specjalno:Bankowo i zarzdzanie finansamipublicznymi,

Rok / semestr:2 / 3

Status przedmiotu / moduu:fakultatywny

Jzyk przedmiotu / moduu:polski

Forma zaj: wykady wiczenia

Wymiar zaj: 15 15

Koordynatorprzedmiotu / moduu: dr hab. Sawomir Franek

Prowadzcy zajcia: wedug przydziau czynnoci

Cel przedmiotu /moduu:

Celem przedmiotu jest identyfikacja i rozumienie procesw tworzenia i oferowania produktwbankowych.

Wymagania wstpne:Student posiada znajomo tematyki z zakresu podstaw bankowoci; posiada umiejtno analizywykorzystywania instrumentw finansowych z punktu widzenia potrzeb instytucji finansowych; potrafikomunikowa si z otoczeniem w zakresie podstawowych regu dziaania bankw.

EFEKTY KSZTACENIA Odniesienie doefektw dla programuOdniesienie do

efektw dla obszaru

Wiedza

1. Ma podstawow wiedzy z zakresu rodzajw operacjibankowych i regu ich przeprowadzania.

K_W07-01 S1A_W07,

2. Rozumie rol porednictwa bankowego w zaspokajaniupotrzeb podmiotw niefinansowych.

K_W02-01 S1A_W02,

3. Posiada wiedz o wpywie procedur bankowych na stabilnosystemu finansowego.

K_W04-03 S1A_W04,

Umiejtnoci

4. Posiada umiejtno okrelania czynnikw determinujcychrentowno i ryzyko operacji bankowych.

K_U03-03 S1A_U03,

5. Potrafi dokonywa wyboru oferty produktowej bankwdostosowanej do indywidualnych preferencji.

K_U07-01 S1A_U07,

6. Ma zdolno porwnywania i oceny zasad przeprowadzaniaoperacji bankowych w rnych bankach.

K_U05-01 S1A_U05,

Kompetencje spoeczne

7. Ma zdolno do przejrzystego prezentowania wad i zaletposzczeglnych produktw bankowych.

K_K01-01 S1A_K01,

8. Wykazuje zainteresowanie dalszym pogbianiem wiedzy idoskonaleniem umiejtnoci w zakresie tworzenia ofertyproduktowej bankw.

K_K06-01 S1A_K06,

9. Aktywnie uczestniczy w pracy grupowej powiconej analizieregulacji wewntrznych bankw w zakresie produktwbankowych.

K_K02-01 S1A_K02,

TRECI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zaj: wykady

1. Wpyw banku centralnego na dziaalno operacyjn bankw komercyjnych. 2

2. Nadzr bankowy a dziaalno bankowa. Rekomendacje nadzorcze. Dyrektywa MIFID a oferta bankw. 2

3. Nowoczesne tendencje w zarzdzaniu bankiem komercyjnym. Strategia, struktury organizacyjne, znaczenienowoczesnych systemw informatycznych, rola kontroli wewntrznej. 2

4. Zaangaowania banku i zarzdzanie nimi. 4

5. Segmentacja klientw w bankowoci. Istota bankowoci relacyjnej. 2

6. Aktywno bankw na rynku finansowym. 2

7. Innowacje bankowe. 1

Forma zaj: wiczenia

1. Reguy dziaania bankw w wietle prawa bankowego oraz norm nadzoru bankowego. 2

2. Przegld produktw depozytowych w polskich bankach. Kryteria oceny atrakcyjnoci produktw depozytowych. 2

3. Porwnanie cen produktw i usug bankowych. Produkty lokacyjne, kredytowe, spread walutowy. 2

4. Porwnanie aktualnej oferty bankw w zakresie kredytw hipotecznych oraz kredytw konsumpcyjnych. 2

5. Zasady dziaania sytemu patniczego. ELIXIR, SORBNET, TARGET, SEPA. 2

6. Specyfika produktw private banking. Dyskusja nad kryteriami segmentacji klientw detalicznych ikorporacyjnych. 2

7. Uwarunkowania bankowoci elektronicznej. Kryteria oceny rozwiza w zakresie bankowoci elektronicznejstosowanych w polskich bankach. 2

8. Zaliczenie pisemne. 1

Metody ksztaceniaPrezentacja powizana z komentowaniem aktualnych zjawisk w sferze bankowoci; analiza danychrdowych (gwnie z Internetu ; oferta wybranych bankw) dotyczcych zasad przeprowadzaniaoperacji bankowych; projekty grupowe.

Metody weryfikacjiefektw ksztacenia

Nr efektu ksztaceniaz sylabusa

* kolokwium 1,2,3,4,

* projekt 5,6,7,8,9,

* zajcia praktyczne (weryfikacja poprzez obserwacj) 5,6,7,8,

Forma i warunkizaliczenia

Forma i warunki zaliczenia wykadu: osignicie efektw ksztacenia z wykadw jest oceniane podczaskolokwium odbywajcego si w formie testuForma i warunki zaliczenia wicze - ocena realizacji projektu grupowego w zakresie przedstawieniawybranej oferty produktowej banku,Warunkiem uzyskania oceny dostatecznej z wykadu jest zdobycie co najmniej 50% punktw nazaliczeniu (oznaczajce znajomo podstawowych zasad oferowania wybranych produktw bankowych).Warunkiem uzyskania oceny dostatecznej z wicze jest uczestnictwo w pracach nad przygotowaniemprojektu z moliwoci podwyszenia oceny o stopie w przypadku aktywnoci podczas wicze .Ocena z przedmiotu jest redni arytmetyczn ocen z wykadu i wicze.

Literatura podstawowa

rda internetowe: KNF, NBP, KIR, ZBP i strony internetowe poszczeglnych bankw.

Literatura uzupeniajca

J. Harasim (2011): Bankowo detaliczna w Polsce. CeDeWu

red. A. Szelgowska (2011): Wspczesna bankowo korporacyjna. CeDeWu

B. wiecka (2008): Bankowo elektroniczna. CeDeWu

red. E. Bogacka-Kisiel (2000): Procedury i usugi bankowe. AE Wrocaw

red. D. Korenik (2006): Innowacyjne usugi banku. PWN

NAKAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajcia dydaktyczne 30

Udzia w konsultacjach 10

Przygotowanie si do zaj 5

Studiowanie literatury 14

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 8

Przygotowanie si do egzaminu lub/i zaliczenia 8

CZNY nakad pracy studenta w godz. 75

Liczba punktw ECTS 3

Nazwa przedmiotu:rda i formy pozyskiwania kapitau(PRZEDMIOTY SPECJALNOCIOWE)

Kod przedmiotu:14.3III57AI13_59

Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu:Wydzia Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania, Katedra Zarzdzania Finansami

Nazwa kierunku:Finanse i rachunkowo

Forma studiw:pierwszego stopnia, stacjonarne

Profil ksztacenia:oglnoakademicki

Specjalno:Rachunkowo i finanseprzedsibiorstw,

Rok / semestr:3 / 6

Status przedmiotu / moduu:fakultatywny

Jzyk przedmiotu / moduu:polski

Forma zaj: wykady wiczenia wiczenialaboratoryjne

Wymiar zaj: 15 15 15

Koordynatorprzedmiotu / moduu: dr Agnieszka Perepeczo

Prowadzcy zajcia: wedug przydziau czynnoci

Cel przedmiotu /moduu:

Przedmiot obejmuje zagadnienia suce identyfikacji rde i form finansowania przedsibiorstw orazidentyfikacji ich kosztw i korzyci.

Wymagania wstpne:Student posiada wiedz z podstaw rachunkowoci i finansw przedsibiorstw, potrafi dokona kalkulacjifinansowych oraz pracowa w grupie i jest przygotowany do analizowania procesw zachodzcych wprzedsibiorstwie.

EFEKTY KSZTACENIA Odniesienie doefektw dla programuOdniesienie do

efektw dla obszaru

Wiedza

1. Ma wiedz o rodzajach rde i formach pozyskiwaniakapitau w przedsibiorstwie.

K_W03-02 S1A_W03,

2. Ma wiedz o kosztach i korzyciach zwizanych zwykorzystaniem danego rda kapitau.

K_W03-03 S1A_W03,

3. Zna zasady i wymagan dokumentacj pozyskiwaniaposzczeglnych rde zewntrznych.

K_W04-03 S1A_W04,

Umiejtnoci

4. Umie wykorzystywa wiedz teoretyczn do prawidowegoanalizowania dostpnoci rde i form finansowaniaprzedsibiorstwa.

K_U02-01 S1A_U02,

5. Umie przeprowadzi rachunek ekonomiczny kosztw ikorzyci zwizanych wyborem rda pozyskania kapitau.

K_U06-01 S1A_U06,

6. Umie przygotowa dokumentacj wymagan przypozyskiwaniu finansowania zewntrznego.

K_U09-02

K_U07-01

S1A_U09,

S1A_U07,

Kompetencje spoeczne

7. Potrafi komunikowa si z otoczeniem i przekazywa wiedzz zakresu pozyskiwania kapitau.

K_K02-01 S1A_K02,

8. Potrafi pracowa w grupie. K_K06-01 S1A_K06,

9. Potrafi uzupenia i doskonali nabyt wiedz i umiejtnoci. K_K06-01 S1A_K06,

TRECI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zaj: wykady

1. Klasyfikacja rde finansowania. 1

2. Kryteria wyboru rde finansowania. 2

3. Kapita wasny: udziaowy, akcyjny jak go pozyska? 2

4. Fundusze inwestycyjne, fundusze podwyszonego ryzyka: Private Equity, Anioy Biznesu, Venture Capital,CorporateVenturing). 2

5. Finansowanie hybrydowe: zamienne papiery wartociowe, akcje uprzywilejowane, opcje, warranty tylko w teoriiczy w praktyce? 2

6. Finansowanie obce: kredyty bankowe, emisja obligacji komercyjnych 2

7. Alternatywneformyfinansowania (leasing, factoring, forfaiting). 2

8. Fundusze unijne w finansowaniu przedsibiorstw. 2

Forma zaj: wiczenia

1. Analiza kosztw i korzyci finansowania kapitaem wasnym: udziaowym i akcyjnym przykady liczbowe. 2

2. Analiza korzyci i kosztw finansowania kapitaem obcym przykady liczbowe. 2

3. Zasady i warunki emisji akcji na rynku giedowym wymagana dokumentacja. 2

4. Zasady i warunki pozyskiwanie kapitaw obcych wymagana dokumentacja, zabezpieczenia. 3

5. Ocena zdolnoci kredytowej jak si do niej przygotowa? 2

6. Studia przypadkw finansowania wybranych przedsibiorstw. 3

7. Zaliczenie pisemne. 1

Forma zaj: wiczenia laboratoryjne

1. Identyfikacja przepyww finansowych dla danego rda finansowania. 2

2. Planowanie rachunku ekonomicznego finansowania kapitaem wasnym: udziaowym i akcyjnym. 3

3. Planowanie rachunku ekonomicznego kosztw i korzyci finansowania kapitaem obcym. 3

4. Analiza porwnawcza rachunkw ekonomicznych kosztw i korzyci wybranych rde finansowania. 3

5. Czy mamy zdolno kredytow? Analiza przypadkw z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego. 3

6. Prezentacje projektw wasnych. 1

Metody ksztacenia

Wykad w formie prezentacji multimedialnej powizany z dyskusj o rda i formach pozyskiwaniakapitau.wiczenia - kalkulacje zespoowe przykadw sytuacyjnych dotyczcych kosztw i korzyci wybranychrde finansowania, prace w grupach nad przygotowaniem dokumentacji zwizanej z pozyskaniemrde finansowania.wiczenia laboratoryjne - kalkulacje zespoowe w zakresie zastosowa rachunkw ekonomicznychopacalnoci wykorzystania wybranych rde finansowania, oceny zdolnoci kredytowej.

Metody weryfikacjiefektw ksztacenia

Nr efektu ksztaceniaz sylabusa

* kolokwium 1,2,3,

* projekt 4,5,6,8,

* zajcia praktyczne (weryfikacja poprzez obserwacj) 7,9,

Forma i warunkizaliczenia

Zaliczenie wykadw na podstawie:Kolokwium pisemnego: pytania testowe obejmujce wiedz z wykadw i zalecanej literatury.

Zaliczenie wicze na podstawie:Kolokwium pisemnego: pytania testowe obejmujce wiedz z wicze i zalecanej literatury oraz zadaniasytuacyjne (50%).Wykonania projektu grupowego: przygotowanie ofert pozyskania kapitau dla wybranej inwestycji iprzeprowadzenie rachunkw i kosztw dla ofert finansowania (40%).Aktywnoci w trakcie zaj (10%).

Ocenianie:Student otrzymuje ocen dostateczn, gdy ma wiedz o rodzajach rde i form pozyskiwania kapitau,ma wiedz o ich kosztach i korzyciach oraz zna zasady ich pozyskiwania.

Ocena z przedmiotu:jest rwna redniej ocen z wykadw i wicze.

Literatura podstawowa

Panfil M. (2011): Finansowanie rozwoju przedsibiorstwa studia przypadkw.. DIFIN

Grzywacz J., Okoska A. (2005): Venture capital a potrzeby kapitaowe maych i rednich przedsibiorstw,. SGH OficynaWydawnicza

Eksperci BDO (2008): Droga na gied. Jak przygotowa spk do emisji publicznej?. DIFIN

Brigham E.F., Gapenski L.C. (2000): Zarzdzanie finansami, Tom 1. PWE 635-822

Brealey R.A., Myers S.C. (1999): Podstawy finansw przedsibiorstw, Tom 1. PWN 445-570

Literatura uzupeniajca

Kornasiewicz A. (2004): Venture Capital w krajach rozwinitych i w Polsce. CEDEWU

Panfil M. (2005): Fundusze Private Equity. Wpyw na warto spki. DIFN

Brzozowska K. (2008): Business Angels na rynku kapitaowym. CEDEWU

Brigham E.F. (1997): Podstawy zarzdzania finansami, Tom 2. PWE 167-393

NAKAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajcia dydaktyczne 45

Udzia w konsultacjach 10

Przygotowanie si do zaj 4

Studiowanie literatury 6

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 6

Przygotowanie si do egzaminu lub/i zaliczenia 4

CZNY nakad pracy studenta w godz. 75

Liczba punktw ECTS 3

Nazwa przedmiotu:Budetowanie kapitaowe(PRZEDMIOTY SPECJALNOCIOWE)

Kod przedmiotu:14.3III57AI_58

Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu:Wydzia Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania, Katedra Zarzdzania Finansami

Nazwa kierunku:Finanse i rachunkowo

Forma studiw:pierwszego stopnia, stacjonarne

Profil ksztacenia:oglnoakademicki

Specjalno:Rachunkowo i finanseprzedsibiorstw,

Rok / semestr:3 / 5

Status przedmiotu / moduu:fakultatywny

Jzyk przedmiotu / moduu:polski

Forma zaj: wykady wiczenia wiczenialaboratoryjne

Wymiar zaj: 15 15 15

Koordynatorprzedmiotu / moduu: prof. dr hab. Leon Dorozik

Prowadzcy zajcia: wedug przydziau czynnoci

Cel przedmiotu /moduu:

Celem przedmiotu jest przedstawienie zagadnie dotyczcych decyzji inwestycyjnych i oceny ichefektywnoci w przedsibiorstwie.

Wymagania wstpne:Student posiada wiedz z podstaw finansw przedsibiorstw, rachunkowoci finansowej, analizyfinansowej i ekonomicznej, potrafi dokona kalkulacji finansowych z wykorzystaniem arkuszakalkulacyjnego, potrafi pracowa w grupie i jest przygotowany do analizowania procesw zachodzcych wprzedsibiorstwie.

EFEKTY KSZTACENIA Odniesienie doefektw dla programuOdniesienie do

efektw dla obszaru

Wiedza

1. Ma wiedz z zakresu zasad budetowania kapitau wprzedsibiorstwie.

K_W06-02 S1A_W06,

2. Zna metody i narzdzia wspierajce ocen efektywnocidecyzji inwestycyjnych.

K_W06-02 S1A_W06,

Umiejtnoci

3. Umie przygotowa plan przepyww zwizanych z inwestycj. K_U01-02 S1A_U01,

4. Umie wykorzysta metody oceny efektywnoci decyzjiinwestycyjnych.

K_U04-01

K_U06-01

S1A_U04,

S1A_U06,

5. Umie zinterpretowa wyniki oceny projektu i podj decyzjinwestycyjn.

K_U07-01 S1A_U07,

Kompetencje spoeczne

6. Potrafi komunikowa si z otoczeniem i przekazywa wiedzz zakresu budetowania kapitau.

K_K02-01 S1A_K02,

7. Potrafi pracowa w grupie. K_K02-01 S1A_K02,

8. Potrafi uzupenia i doskonali nabyt wiedz i umiejtnoci. K_K06-01 S1A_K06,

TRECI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zaj: wykady

1. Budetowanie kapitau - dugoterminowe decyzje inwestycyjne. 2

2. Ryzyko w decyzjach inwestycyjnych. 2

3. Podstawowe zasady preliminowania wydatkw inwestycyjnych. 2

4. Metody oceny efektywnoci decyzji inwestycyjnych. 4

5. Analiza wraliwoci i analiza scenariuszy. 2

6. Alternatywne metody oceny: Symulacja Monte Carlo, drzewa decyzyjne, opcje rzeczywiste. 3

Forma zaj: wiczenia

1. Statyczne metody oceny efektywnoci inwestycji w przykadach liczbowych. 2

2. Dynamiczne metody oceny efektywnoci inwestycji w przykadach liczbowych. 4

3. Skorygowane mierniki oceny inwestycji (NPV, MIRR) w przykadach liczbowych. 3

4. Struktura kapitau a ocena efektywnoci inwestycji w przykadach liczbowych. 3

5. Porwnywanie projektw o rwnych okresach ycia w przykadach liczbowych. 2

6. Zaliczenie. 1

Forma zaj: wiczenia laboratoryjne

1. Preliminowanie przepyww zwizanych z inwestycj w arkuszu kalkulacyjnym. 2

2. Ustalanie stp dyskontowych - wewntrzny koszt kapitau przedsibiorstwa, wykorzystanie modeli rynkowych. 2

3. Zastosowanie metod oceny efektywnoci projektw inwestycyjnych w arkuszu kalkulacyjnym. 4

4. Metody porwnywania projektw o rnych okresach ycia studia przypadkw w arkuszu kalkulacyjnym. 2

5. Budowanie modelu analizy wraliwoci projektw inwestycyjnych. 2

6. Projekcja wariantw budetw inwestycyjnych do analizy scenariuszy. 2

7. Prezentacje projektw wasnych. 1

Metody ksztacenia Prezentacja multimedialna, dyskusja, kalkulacje zada sytuacyjnych, analiza przypadkw, metodysymulacji komputerowej.

Metody weryfikacjiefektw ksztacenia

Nr efektu ksztaceniaz sylabusa

* kolokwium 1,2,4,5,

* projekt 3,4,5,7,

* zajcia praktyczne (weryfikacja poprzez obserwacj) 6,8,

Forma i warunkizaliczenia

Zaliczenie wykadw na podstawie:- Kolokwium pisemne: maksymalnie 30 pyta testowych obejmujcych wiedz z wykadw i zalecanejliteratury.

Zaliczenie wicze na podstawie:- Kolokwium pisemne (60%): maksymalnie 30 pyta testowych obejmujcych wiedz z wicze i zalecanejliteratury oraz maksymalnie 4 zadania sytuacyjne.- Projekt grupowy(30%): przygotowanie prezentacji w grupach o wybranym przypadku restrukturyzacjifinansowej przedsibiorstwa i ocena wasna efektywnoci tego procesu.- Bieca weryfikacja wiedzy i umiejtnoci podczas wicze (10%) - udzia w dyskusji i w pracachgrupowych.

Ocenianie:- Student otrzymuje ocen dostateczn - gdy zna symptomy zagroenia upadoci i wynikajce z nichprzesanek do restrukturyzacji oraz zna moliwe drogi i techniki restrukturyzacji finansowejprzedsibiorstw

Ocena ostateczna z przedmiotu:- jest rwna redniej ocen w wykadw i wicze

Literatura podstawowa

Brealey R.A., Myers S.C. (1999): Podstawy finansw przedsibiorstw, Tom 1. PWN 339-442

Brigham E.F. (1997): Podstawy zarzdzania finansami, Tom 2. PWE 11-163

Pluta W. (2000): Budetowanie kapitaw. PWE

Wrzosek S. (2008): Ocena efektywnoci inwestycji. UE Wrocaw

Literatura uzupeniajca

Rutkowski A. (2007): Zarzdzanie finansami. PWE

Pastusiak R. (2009): Ocena efektywnoci inwestycji. CEDEWU

Brigham F., Gapenski L.C. (2000): Zarzdzanie finansami, Tom 1. PWE 292-439

NAKAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajcia dydaktyczne 45

Udzia w konsultacjach 10

Przygotowanie si do zaj 5

Studiowanie literatury 5

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 5

Przygotowanie si do egzaminu lub/i zaliczenia 5

CZNY nakad pracy studenta w godz. 75

Liczba punktw ECTS 3

Nazwa przedmiotu:Finanse sektora MSP(PRZEDMIOTY SPECJALNOCIOWE)

Kod przedmiotu:14.3III57AI06_57

Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu:Wydzia Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania, Katedra Finansw Przedsibiorstwa i Podatkw

Nazwa kierunku:Finanse i rachunkowo

Forma studiw:pierwszego stopnia, stacjonarne

Profil ksztacenia:oglnoakademicki

Specjalno:Rachunkowo i finanseprzedsibiorstw,

Rok / semestr:2 / 4

Status przedmiotu / moduu:fakultatywny

Jzyk przedmiotu / moduu:polski

Forma zaj: wykady wiczenia

Wymiar zaj: 15 15

Koordynatorprzedmiotu / moduu: dr hab. Adam Adamczyk

Prowadzcy zajcia: wedug przydziau czynnoci

Cel przedmiotu /moduu: Zapoznanie studentw ze specyfik finansw przedsibiorstw sektora MSP.

Wymagania wstpne: Znajomo podstawowych zagadnie z zakresu finansw przedsibiorstw i rachunkowoci.

EFEKTY KSZTACENIA Odniesienie doefektw dla programuOdniesienie do

efektw dla obszaru

Wiedza1. Identyfikuje istot, znaczenie i warunki funkcjonowaniaprzedsibiorstw sektora MSP, zna specyfik finansw maych irednich przedsibiorstw.

K_W02-01 S1A_W02,

Umiejtnoci2. Potrafi wykorzysta wiedz do podejmowania strategicznychdecyzji finansowych, inwestycyjnych oraz operacyjnych wmaych i rednich przedsibiorstwach.

K_U03-02 S1A_U03,

Kompetencje spoeczne3. Wykazuje kreatywn postaw w podejmowaniustrategicznych i operacyjnych decyzji finansowych w maym irednim przedsibiorstwie.

K_K07-01 S1A_K07,

TRECI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zaj: wykady

1. Istota, znaczenie i specyfika funkcjonowania MSP. 2

2. Identyfikacja sektora MSP w wietle przepisw UE. 2

3. Struktura finansowania MSP w wietle teorii struktury kapitau. 2

4. Analiza specyficznych form finansowania MSP. 2

5. Specyfika oceny efektywnoci inwestycji w maych i rednich przedsibiorstwach. 2

6. Kapita obrotowy w maej firmie. 2

7. Opodatkowanie dochodu w decyzjach MSP. 3

Forma zaj: wiczenia

1. Studia przypadkw specyficznych rde i form finansowania MSP. 4

2. Budetowanie kapitau - pomiar i ocena efektw inwestycji w MSP. 3

3. Budet a zapotrzebowanie na kapita obrotowy w MSP. 3

4. Analiza wyboru optymalnej metody opodatkowania MSP. 4

5. Zaliczenie. 1

Metody ksztacenia Wykad z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej poczona z dyskusj o specyfice finansw MSP.wiczenia laboratoryjne- rozwizywanie zada przy uyciu arkusza kalkulacyjnego.

Metody weryfikacjiefektw ksztacenia

Nr efektu ksztaceniaz sylabusa

* projekt 2,

* kolokwium 1,

Forma i warunkizaliczenia

Zaliczenie pisemne w formie testu z zadaniami otwartymi ma za zadanie sprawdzi wiedz studentwdotyczc specyfiki funkcjonowania i finansowania maych i rednich przedsibiorstw oraz oceniumiejtno studentw w posugiwaniu si instrumentami zarzdzania finansami w maymprzedsibiorstwie. Wiedza z zakresu wykadw jest weryfikowana poprzez wprowadzenie dodatkowychpyta do kolokwium przeprowadzanego w ramach wicze.Projekt wasny ma za zadanie sprawdzenie czy student rozumie potrzeb samodzielnego poszukiwaniarozwiza postawionych problemw decyzyjnych.Warunki zaliczenia:Warunkiem uzyskania zaliczenia bdzie uzyskanie przez studenta przynajmniej 60% punktacji zkolokwium oraz zoenie projektu zaliczeniowego.Ocenianie:Ocen dostateczn moe uzyska student, ktry potrafi samodzielnie rozwiza problem decyzyjnywymagajcy zastosowania gotowych formu oraz ktry posiad wiedz z zakresu podstawowych kategorii izalenoci niezbdnych przy podejmowaniu decyzji finansowych i inwestycyjnych w maymprzedsibiorstwie.Ocen dobr moe uzyska student, ktry potrafi samodzielnie rozwiza typowe problemy decyzyjnewymagajce zastosowania i przeksztacenia formu oraz ktry posiad wiedz z zakresu kategorii izalenoci niezbdnych przy podejmowaniu decyzji finansowych.Ocen bardzo dobr moe uzyska student, ktry potrafi rozwizywa problemy decyzyjne wymagajcezastosowania zoonych algorytmw oraz ktry posiad wiedz z zakresu kategorii i zalenociniezbdnych przy podejmowaniu decyzji finansowych i inwestycyjnych w maym i rednimprzedsibiorstwie oraz zna specyfik dziaania sektora MSP.Ocena z przedmiotu ustalana jest w 50% na podstawie oceny z zaliczenia wicze i w 50% na podstawieoceny z zaliczenia wykadw.

Literatura podstawowa

Pluta W. (red.) (2004): Finanse maych i rednich przedsibiorstw. PWE

Skowronek-Milczarek A., (2007): Mae i rednie przedsibiorstwa. rda finansowania. Beck

Daszkiewicz N. (red.) (2006): Mae i rednie przedsibiorstwa. Szanse i zagroenia rozwoju. CEDEWU

Literatura uzupeniajca

C.Barrow (2009): Zarzdzanie finansami w maej firmie wydanie II zaktualizowane. HELION ONE-PRESS

A. Rutkowski (2007): Zarzdzanie finansami. PWE

Grzywacz J., Okoska A (2005): Venture capital a potrzeby kapitaowe maych i rednich przedsibiorstw. Wydawnictwo SGH.Oficyna Wydawnicza

NAKAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajcia dydaktyczne 30

Udzia w konsultacjach 10

Przygotowanie si do zaj 5

Studiowanie literatury 15

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 15

CZNY nakad pracy studenta w godz. 75

Liczba punktw ECTS 3

Nazwa przedmiotu:Obcienia fiskalne w przedsibiorstwie(PRZEDMIOTY SPECJALNOCIOWE)

Kod przedmiotu:14.3III57AI06_56

Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu:Wydzia Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania, Katedra Finansw Przedsibiorstwa i Podatkw

Nazwa kierunku:Finanse i rachunkowo

Forma studiw:pierwszego stopnia, stacjonarne

Profil ksztacenia:oglnoakademicki

Specjalno:Rachunkowo i finanseprzedsibiorstw,

Rok / semestr:3 / 6

Status przedmiotu / moduu:fakultatywny

Jzyk przedmiotu / moduu:polski

Forma zaj: wykady wiczenia

Wymiar zaj: 15 15

Koordynatorprzedmiotu / moduu: dr Teresa Krlikowska

Prowadzcy zajcia: wedug przydziau czynnoci

Cel przedmiotu /moduu:

Przekazanie studentom wiedzy sucej identyfikacji i zrozumieniu istoty podatkowych iparapodatkowych obcie podmiotw gospodarczych.

Wymagania wstpne:Znajomo podstaw finansw przedsibiorstw i teorii podatku, umiejtno posugiwania si internetowbaz danych finansowych, aktw prawnych oraz dostrzeganie zwizkw midzy sfer regulacyjn afunkcjonowaniem przedsibiorstwa.

EFEKTY KSZTACENIA Odniesienie doefektw dla programuOdniesienie do

efektw dla obszaru

Wiedza

1. Wymienia klasyfikacje, funkcje i cechy poszczeglnychobcie fiskalnych na tle zasad racjonalnego opodatkowaniaprzedsibiorstw.

K_W03-01 S1A_W03,

2. Rozrnia elementy konstrukcyjne podatkw i parapodatkwna tle mechanizmu tworzenia i podziau wyniku finansowegofirmy.

K_W03-01 S1A_W03,

Umiejtnoci

3. Potrafi ustala wielko zaliczek (rat) i zobowiza z tytuupodatkw i parapodatkw.

K_U05-01 S1A_U05,

4. Potrafi sporzdza zeznania podatkowe i wypenia wybraneformularze podatkowe.

K_U05-01 S1A_U05,

Kompetencje spoeczne5. Wykazuje zdolno do samodzielnej i krytycznej ocenypodatkw i parapodatkw z punktu widzenia zasadpodatkowych i uwarunkowa ich konstruowania.

K_K04-01 S1A_K04,

TRECI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zaj: wykady

1. Przedsibiorstwo jako podmiot polityki fiskalnej pastwa. 2

2. Kryteria fiskalizmu a Ease of Doing Business Index i inne wskaniki oceny. 2

3. Oglna charakterystyka podatkw dochodowych. 2

4. Opodatkowanie dochodw osiganych poza krajem. 2

5. Podatki porednie w dziaalnoci podmiotw gospodarczych. 2

6. Podatki obciajce koszty przedsibiorstwa. 2

7. Skadki ZUS jako element skadowy kosztw pracy oraz pozostae obcienia fiskalne firm. 3

Forma zaj: wiczenia

1. Podatek dochodowy od osb prawnych ustalanie wielkoci zobowizania z uwzgldnieniem odlicze od dochodu ipodatku. 4

2. Podatek dochodowy od osb fizycznych - ustalanie wielkoci zobowizania z uwzgldnieniem odlicze od dochodu ipodatku. 4

3. Ryczat ewidencjonowany od niektrych przychodw osiganych przez osoby fizyczne i karta podatkowa analizawybranych przypadkw. 2

4. Podatek od towarw i usug- ustalanie wielkoci zobowizania. 2

5. Ustalanie skadek na ubezpieczenie spoeczne i zdrowotne przykady. 2

6. Weryfikacja wiedzy i umiejtnoci (kolokwium zaliczeniowe). 1

Metody ksztacenia Tematy wykadowe opracowane z wykorzystaniem Microsoft Power Point i zastosowaniem metodyprzypadkw. Wyliczanie wielkoci zobowiza.

Metody weryfikacjiefektw ksztacenia

Nr efektu ksztaceniaz sylabusa

* kolokwium 1,2,3,4,

* projekt 5,

Forma i warunkizaliczenia

Forma i warunki zaliczenia wykadu:osignicie efektw ksztacenia z wykadw jest oceniane podczas kolokwium odbywajcego si wramach wicze.Forma i warunki zaliczenia wicze:obejmuje pytania testowe z ewentualnym wyjanieniem wybranych poj i wyliczaniem rnych wielkocinp. skadowych zobowiza (zaliczek podatkowych). Liczba pyta z zakresu wykadw i z zakresu wiczejest taka sama.Ocenianie:Warunkiem uzyskania oceny dostatecznej jest zdobycie z testu co najmniej 50% punktw , oceny dobrej -co najmniej 75% punktw, ocena bardzo dobrej - co najmniej 90% punktw oraz aktywno podczaswicze.Ocena z przedmiotu: jest redni arytmetyczn ocen z wykadu i wicze.

Literatura podstawowa

Ickiewicz J. (2014): Podatki, skadki, opaty. Fiskalne obcienia dziaalnoci gospodarczej. Oficyna Wydawnicza SGH

Litwiczuk H. (red) (2013): Prawo podatkowe przedsibiorcw. WoltersKluwer

Literatura uzupeniajca

Iwin-Garzyska J. (2015): Opodatkowanie przedsibiorstw. Wybrane zagadnienia. Difin

Boratyska K. (2012): Opodatkowanie przedsibiorstw. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo SGGW

Iwin-Garzyska J. (2013): Podatek dochodowy od osb prawnych a wsplna skonsolidowana korporacyjna podstawaopodatkowania w finansach przedsibiorstwa. Uniwersytet Szczeciski

NAKAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajcia dydaktyczne 30

Udzia w konsultacjach 10

Przygotowanie si do zaj 6

Studiowanie literatury 15

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 4

Przygotowanie si do egzaminu lub/i zaliczenia 10

CZNY nakad pracy studenta w godz. 75

Liczba punktw ECTS 3

Nazwa przedmiotu:Kalkulacje finansowe(PRZEDMIOTY SPECJALNOCIOWE)

Kod przedmiotu:14.3III57AI06_55

Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu:Wydzia Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania, Katedra Finansw Przedsibiorstwa i Podatkw

Nazwa kierunku:Finanse i rachunkowo

Forma studiw:pierwszego stopnia, stacjonarne

Profil ksztacenia:oglnoakademicki

Specjalno:Rachunkowo i finanseprzedsibiorstw,

Rok / semestr:2 / 3

Status przedmiotu / moduu:fakultatywny

Jzyk przedmiotu / moduu:polski

Forma zaj: wykady wiczenialaboratoryjne

Wymiar zaj: 15 15

Koordynatorprzedmiotu / moduu: dr hab. Adam Adamczyk

Prowadzcy zajcia: wedug przydziau czynnoci

Cel przedmiotu /moduu:

Nauczenie studentw praktycznego wykorzystywania matematyki finansowej w podejmowaniu decyzjifinansowych i inwestycyjnych.

Wymagania wstpne: Umiejtno posugiwania si koncepcj wartoci pienidza w czasie, znajomo konstrukcjiinstrumentw finansowych.

EFEKTY KSZTACENIA Odniesienie doefektw dla programuOdniesienie do

efektw dla obszaru

Wiedza1. Definiuje podstawowe kategorie wykorzystywane wkalkulacjach finansowych, identyfikuje czynniki uwzgldnianeprzy podejmowaniu decyzji finansowych i inwestycyjnych

K_W06-01 S1A_W06,

Umiejtnoci2. Potrafi zastosowa formuy matematyczne do analizowaniaofert finansowych, potrafi wykorzystywa arkusz kalkulacyjnydo podejmowania decyzji finansowych.

K_U02-01 S1A_U02,

Kompetencje spoeczne 3. Nabiera nawyku wiadomego podejmowania decyzjifinansowych i inwestycyjnych.K_K01-01 S1A_K01,

TRECI PROGRAMOWE Liczba godzin

Forma zaj: wykady

1. Rachunek odsetek prostych a rachunek odsetek zoonych. 2

2. Nominalna, realna i efektywna stopa procentowa, stopa zwrotu netto i brutto. 2

3. Amortyzacja kredytw o nietypowym planie spat. 2

4. Restrukturyzacja i konsolidacja