naya gyanodaya june 2009

120
Hkkjrh; KkuihB ‚¢SÕʬ∑§ üÊË◊ÃË /U◊Ê ¡ÒŸ üÊË ‚Ê„ÍU ‡ÊÊÁãì˝‚ÊŒ ¡ÒŸ ‚ê¬ÊŒ∑§ /UflËãº˝ ∑§ÊÁ‹ÿÊ ÷Ê/UÃËÿ ôÊÊŸ¬ËΔ ∑§Ë ◊ÊÁ‚∑§ ‚ÊÁ„UÁàÿ∑§ ¬ÁòÊ∑§Ê •¢∑§ |{, ¡ÍŸ wÆÆ~ ŸÿÊ v

Upload: pawanlng

Post on 16-Nov-2014

682 views

Category:

Documents


21 download

DESCRIPTION

A MONTHLY MAGAZINE OF BHARTIYA GYANPEETH

TRANSCRIPT

Hkkjrh; KkuihBtr>rtat r >rt r rrf-ar -(it- rfr=i-i -ii(i i il ill (lii /e, zcc-r| ze, zoov(- -(ir fr ( - -ii, =i-i -ii(i rr rat -rrt+, :-i i li, i i i , (i i + . .++.: l-i++c cc.+i z:ez e:e/, z:e: :+-e, z:e- :+/, z:e: ezc++ + c++z:e: :+-/. : [email protected] i: www.jnanpith.netr z: (far f il z:c ( . i il e/: ( .( il +ccc ( . ii :ccc (trr f il .cc ( . i il /: ( .( il +./: ( . ii :ccc (f rr f rs zr : i . il :c i rn . i . il z: i i - i -iii , =i-i -ii(i i -( +- (- ( = ii . . i+ )l-i i .: ( l i ) i li li-( ili- i i -(i l , ( ii i l- i ( ili- ii li =i-i -ii(i i - i i i i - li l-i -ii -- - liiiNay"a Gy"anodayaA Literary Monthly MagazineEditor : Ravindra KaliaLanguage : HindiPublished by Bharatiya Jnanpith18, Institutional Area, Lodi Road, New Delhi-110 003rzil =ii, i -i ii-i i ( l-ll il (lii /e, zcc-raatSU U U =i- =iri - i l( i i$ +c li .+i:ii -i .:i+c -i :i -i .:i++ l-ii - i .:iU +z i =i-i zii zi i iiU +: i (i i-i.z =i ii . - i (ii ii:. li i i i:c i (-i +i:e i-