Nautillus Prezentace Unicredit Bank

Download Nautillus Prezentace   Unicredit Bank

Post on 05-Dec-2014

1.354 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Co je oteven inovace. Platforma Nautillus.

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. </li> <li> 2. Nautillus <ul><li>co je inovace a oteven inovace </li></ul><ul><li>uzaven model podnikn </li></ul><ul><li>uzaven inovace </li></ul><ul><li>oteven inovace </li></ul><ul><li>pklad spolenosti DHL </li></ul><ul><li>pklad nedokonen inovace, se zajmavou potenciln hodnotou </li></ul><ul><li>pklad z praxe THREADLESS </li></ul><ul><li>oteven inovace ve slubch bankovn sektor, charterov spolenost </li></ul><ul><li>okruh innosti </li></ul><ul><li>funkce Nautillu </li></ul><ul><li>zmr Nautillu </li></ul><ul><li>monosti Nautillu </li></ul><ul><li>aktuln podoba Nautillu </li></ul><ul><li>systmov proces Nautillu </li></ul><ul><li>partnei podporujc iniciativu platformy Nautillus </li></ul><ul><li>kontakt </li></ul></li> <li> 3. Co je inovace? <ul><li>Inovace je spn realizovan nov mylenka. </li></ul>Co je oteven inovace? <ul><li>Oteven inovace je inovace stvajcho pstupu k inovacm. </li></ul>Oteven inovace je v mnoha oborech nstupcem uzaven inovace a je jednm ze znak otevenho modelu podnikn. </li> <li> 4. Uzaven model podnikn na vlastn vzkum navazujc vlastn vvoj, na vlastn vvoj navazujc vlastn vroba, na vlastn vrobu navazujc vlastn marketing, na vlastn marketing navazujc vlastn prodej, na vlastn prodej navazujc vlastn servis a dodvky vlastnho materilu pro vlastn vrobky, Tento model byl po vtinu minulho stolet znan efektivn a zaznamenal mnoho spch. (GE, IBM, Xerox, apod.) </li> <li> 5. Uzaven inovace Spolenost tm ve vech sfrch sv psobnosti spolh a vyuv pouze vlastn zdroje. vzkum vvoj hranice spolenosti trh </li> <li> 6. Oteven inovace Spolenost aktivn pracuje s alternativami, kter jsou vn jejch hranic. vzkum vvoj hranice spolenosti trh vzkumn projekty nov trh </li> <li> 7. Trn hodnota Xerox Parc spin-off spolenost Trn hodnota 10 nejspnjch spin-off spolenost znan pevila hodnotu spolenosti Xerox. </li> <li> 8. Nautillus pklad spolenosti DHL <ul><li>Spolenost DHL hled een svho problmu, </li></ul><ul><li>nepromokav papr pro pepravn zsilky, </li></ul><ul><li>dvod - finann ztrty plynouc z pouit bnho papru </li></ul><ul><li>DHL nechce nkladn zakldat sekci pro vlastn vzkum a vvoj a hledat sama een , </li></ul><ul><li>DHL oslovila celosvtov se svm poadavkem vzkumn laboratoe, </li></ul><ul><li>bylo osloveno tak akademick pracovit v esk Republice, </li></ul><ul><li>subjekty pro kter bylo znn poptvky (problmu) a odmna za nalezen een zajmav, zaaly aktivn hledat postup na vrobu nepromokavho papru, </li></ul><ul><li>po urit dob dospla vzkumn laborato pi univerzitn fakult k hledanmu postupu na vrobu nepromokavho papru, </li></ul><ul><li>een bylo pedstaveno spolenosti DHL, </li></ul><ul><li>spn eitel obdrel odmnu na zklad dohodnutch podmnek zrove dolo k transferu duevnho vlastnictv z eitele na majitele problmu. </li></ul></li> <li> 9. Nautillus pklad z praxe <ul><li>R textiln podnik (3 tis. zamstnanc, prce pro zahr. subjekty IKEA apod.) </li></ul><ul><li>vlastn vzkum a vvoj (VaV), ojedinl vstup VaV: </li></ul><ul><li>nalezen een problmu pepravy notebooku v letadle nov konstrukce balen </li></ul><ul><li>een otestovno VUT v Brn pozitivn vsledek, </li></ul><ul><li>een pedloeno agentue Bezpenosti letovho provozu v USA </li></ul><ul><li>krize bez odpovdajcho vyjden cca 3 roky projekt neeen </li></ul><ul><li>o een je odhadovna poptvka t mimo Evropu i USA </li></ul><ul><li>textiln podnik nedisponuje monost prosazen projektu jinde </li></ul></li> <li> 10. THREADLESS.COM oteven inovace v praxi <ul><li>Spolenost, zabvajc se designem, vrobou a prodejem triek zaloila svj model podnikn na tom, e vechny jej produkty jsou navreny, hodnoceny a kupovny v rmci jej komunity, kter dnes t na 700.000 len a umlc. </li></ul><ul><li>Zveejnn nvrhu na triko designrem, </li></ul><ul><li>hodnocen nvrhu leny komunity, </li></ul><ul><li>nejlep design je vybrn a je uveden na trh, designr obdr odmnu 2.500 USD + licence, </li></ul><ul><li>vroba a distribuce triek, </li></ul><ul><li>slevy pro umlce a aktivn leny komunity. </li></ul><ul><li>Vsledkem je dnes velmi spn mlad spolenost s pjmy 30 mil USD ron. </li></ul><ul><li>Celkov obdrela na 140.000 nvrh, z toho 1000 bylo spn uvedeno na trh. </li></ul><ul><li>Tm 75% innost vykonv za spolenost jej komunita. </li></ul></li> <li> 11. Bankovn sektor Sektor slueb charterov lety - Ryanair <ul><li>Zadn vzvy: </li></ul><ul><li>Administrace bankovnch transakc vyaduje bezpen penos a koordinaci informac mez centrlou a geograficky rozmstnmi pobokami. Koordinace, penos, sladn a audit informac pedstavuje pro banku operujc v rozvojovm svt vysok nklady. Prostednictvm tto vzvy banka hled npady a cesty jak zlepit efektivitu svch bankovnch proces v rozvojovm svt. dn specializovan pozad nvrhu nen vyadovno s clem, aby mohla bt navrena een, kter v sob nesou nov nhled a invenci v dan problematice. </li></ul><ul><li>odmna v tto vzv inila 10.000 USD </li></ul><ul><li>do vzvy se pihlsilo 770 potencilnch eitel </li></ul><ul><li>banka zskala nejlep een a odmnila nejlepho eitele </li></ul><ul><li>Zadn vzvy: </li></ul><ul><li>Charterov spolenost Ryanair vyhlsila sout o odmnu 1.000 EUR za nejlep, nejblznivj a nejvce kreativn nvrh na poplatek souvisejc s jej innost. </li></ul><ul><li>Tato idea vznikla pot co spolenost zaala zvaovat zpoplatnn toalet na palub svch letadel. Sout je otevena pro vechny dvtipn npady pochzejc odkudkoli z cel Evropy. </li></ul></li> <li> 12. Nautillus znalostn zprostedkovatel <ul><li>pracuje s termny: </li></ul><ul><li>1. Oteven inovace </li></ul><ul><li>spolenost/jedinec/skupina dosahuje pi sv innosti rznch stup poznn (mylenek) </li></ul><ul><li>pi tto innosti soubn dochz ke vzniku problm </li></ul><ul><li>tyto mylenky a problmy doposud slouily vnitnm potebm, byly eeny vlastnmi prostedky </li></ul><ul><li>oteven inovace vyuv pro en mylenek a hledn een problm vnj prosted </li></ul><ul><li>Nautillus efekt otevench inovac pro: </li></ul><ul><li>a) distribuci mylenek, npad, projekt, een </li></ul><ul><li>b) hledn nejlepch een problm </li></ul><ul><li>roziuje sv monosti prostednictvm internetu a znalostn st </li></ul><ul><li>2. Znalostn s </li></ul><ul><li>kvalitn databze subjekt s potencilem, nstroji, lidmi </li></ul><ul><li>aby distribuce mylenek i hledn een bylo efektivn, mus bt na jednom mst </li></ul><ul><li>vytvoena /koncentrovna/ /roziovna/ /spravovna / znalostn s jeden z kol Nautillu </li></ul></li> <li> 13. Nautillus funkce <ul><li>Poradenstv v implementaci otevenho modelu podnikn, projektov, finann a dotan poradenstv, poradenstv v oblasti transferu znalost, aktivn a zaclen vyhledvn partner na rovni technologickch, inovanch, vvojovch poteb, mylenek, problm </li></ul><ul><li>zprostedkovn nabdky / poptvky projekt s odpovdajcm potencilem na trhu otevench </li></ul><ul><li>inovac </li></ul><ul><li>prostor pro rozvoj, realizaci a vmnu mylenek / een problm , know-how, potencilu </li></ul>Nautillus zmr <ul><li>nalezen nejlepho een problmu , nalezen inovativn mylenky nebo technologie </li></ul><ul><li>nalezen zcela novch postup </li></ul><ul><li>eliminace financovn vzkumu a vvoje nevedouc ke kenmu vsledku </li></ul><ul><li>praktick a dostupn nejlep vyuit dosaench vsledk </li></ul><ul><li>realizace potenciln hodnoty mylenky </li></ul><ul><li>zskn odmny za nejlep nvrh een </li></ul></li> <li> 14. Nautillus aktuln podoba <ul><li>Open Innovation platforma realizovan v R, uivatel vstupuj do systmu prostednictvm webovho rozhran </li></ul><ul><li>beta verze webov aplikace sputna </li></ul><ul><li>prvn, logick i technick zzem prbn vytveno </li></ul><ul><li>nutn kontinuln spravovat kvalitn znalostn s </li></ul></li> <li> 15. Nautillus systmov proces pro projekt typu Problm <ul><li>identifikace problmu a zasln projektu do Nautillu </li></ul><ul><li>prezentace vzvy na trhu otevench inovac </li></ul><ul><li>vyhledvn vzev zjemci </li></ul><ul><li>zasln navrhovanch een do Nautillu </li></ul><ul><li>seznmen zadavatele snavrhovanmi eenmi </li></ul><ul><li>zhodnocen a vbr nejlepho een </li></ul><ul><li>finann ohodnocen vybranho een a pevod prv a povinnost obou stran </li></ul></li> <li> 16. Partnei podporujc iniciativu platformy Nautillus <ul><li>Technologick centrum Hradec Krlov </li></ul><ul><li>Technologick centrum Akademie Vd </li></ul><ul><li>Univerzita Pardubice </li></ul><ul><li>Univerzita Collegium Glacense Polsko </li></ul><ul><li>Microsoft esk republika - BIZSPARK </li></ul><ul><li>MF SERVIS s. r. o. </li></ul><ul><li>EPOS s.r. o. </li></ul><ul><li>HIT Klastr </li></ul><ul><li>Prof. Ing. Zbynk Pitra, DrSc. pedseda rady expert MA </li></ul><ul><li>Robert Motzek autor knihy Motivation in open innovation, Harvard Business School, Boston </li></ul><ul><li>apod. </li></ul>Partnei v jednn <ul><li>MIC Microsoft inovan centrum </li></ul><ul><li>JIC Jihoesk inovan centrum </li></ul><ul><li>Hospodsk komora R </li></ul><ul><li>IBM </li></ul><ul><li>Asociace vzkumnch organizac </li></ul><ul><li>VE, Institut pro technologie a inovace </li></ul><ul><li>University of Cordoba, Prof. Dr. Miguel ngel Gmez-Nieto, panlsko </li></ul><ul><li>HYPIOS open innovation platform, Francie </li></ul><ul><li>apod. </li></ul></li> <li> 17. Pstup oteven inovace a platforma Nautillus je pedevm pro: <ul><li>Zadavatele projekt </li></ul><ul><li>Vypisovn vzvy nkolika zadavateli rozloen rizika, monost zven motivace </li></ul><ul><li>Zjemce o projekty </li></ul><ul><li>Investory, Angel investory, monost mikrofinancovn projekt </li></ul><ul><li>Poradensk spolenosti </li></ul><ul><li>Univerzity </li></ul><ul><li>Technologick centra </li></ul><ul><li>CSR </li></ul>Koho hledme? Siln partnery, kte podporuj pstup oteven inovace a svm vstupem a potencilem obohat a roz znalostn s Nautillus. </li> <li> 18. </li> <li> 19. </li> </ul>

Recommended

View more >