Nauciti Uciti Savjeti Za One Koji Zele Nauciti-uciti

Download Nauciti Uciti Savjeti Za One Koji Zele Nauciti-uciti

Post on 06-Feb-2016

5 views

Category:

Documents

0 download

DESCRIPTION

Nauciti Ucit

TRANSCRIPT

 • PPP tehnika uenja = itati letimino prije usredotoenog itanja. P = Pitati se koji je dio teksta bitan. = itati svjesno koristei vid i pamenje. P = Pamtiti proitano vlastitim rijeima. P = Ponavljanje zapamenog nakon nekoliko sati ili nekoliko dana. Poetniku ovaj postupak moe izgledati naporan i dugotrajan. injenica je da treba proi neko vrijeme da se ovjek preusmjeri i odbaci stare navike itanja. Ova se metoda uvijek ponovno istraivala. Studenti koji su uili po PPP metodi postizali su mnogo bolji uspjeh od studenata koji su uili po svojim navikama. 1. KORAK - = itati letimino: Sukus letiminog itanja je dobiti najbolji mogui pregled prije prelaska na detalje. Vjerojatno znate priu o ovjeku koji posjeuje nepoznati grad i prvo se penje na toranj kako bi ga mogao odozgo pogledati i upoznati. Pri tom prvo zapaa uoljive graevine, kao to su crkve, ire ulice, i druge osobitosti. Kada sie na ulicu lako moe odrediti gdje se sada nalazi. Kako dobiti pregled? Letimino itanje kazala, daje nam predodbu o tome kako je knjiga sastavljena. Proitajte predgovor i saznajte zato je knjiga napisana, to eli rei. Na kraju svakog poglavlja esto je dat saetak. Taj saetak je mudro proitati na poetku. Ako vas ovo ne zadovoljava, preletite tivo. itajte naslove i negdje neku reenicu. Ako su prisutne tablice i slike dobro ih pogledajte. U veini sluajeva one su brze i saete informacije. 2. KORAK P = Pitati se: Dobra su tzv. policijska pitanja: Tko?, Kako?, Gdje?, to? , Kada?, Zato?. to se dobiva ovim korakom: laka koncentracija: Veina se ljudi mnogo bolje sjea injenica koje su nauili kako bi odgovorili na neko pitanje, nego ono to su nauili napamet. laka motivacija: Postavljanjem pitanja otkrivamo vlastito neznanje ili slabost, i nestrpljivo oekujemo odgovore autora. 3. KORAK = itanje: Imajte na umu da itanje nije prvi nego trei korak. Onaj tko eli postii bolje rezultate mora se drati sljedeih pravila: koncentracija: Obje noge trebaju biti na podu, tvrda stolica je dobra pomo za koncentraciju, itajte to bre moete. pronai glavnu misao: To je prva razina pri itanju. Ako ne pronaete glavnu misao, druge razine nemaju bitan znaaj. podcrtavanje i oznaavanje: Preporuujemo koritenje markera s kojim se tekst jednostavno istie. Podcrtava se: - ono to treba zapamtiti, odnosno ono to je novo, ali ne ono to ve znate - ono to pri ponavljanju elite uoiti na prvi pogled - nemojte podcrtavati vie od onog to je stvarno potrebno aktivno itati biti budan: Samog sebe uvijek ponovno podsjeati na to da elite razumijeti i zapamtiti proitano pazite na tablice i ostale prikaze: esto slika prikazuje mnogo vie od onoga to se rijeima moe iskazati. 4. KORAK P = Pamenje: Pamenje vlastitim rijeima: Kada ste gotovi sa itanjem podignite pogled s knjige i kaite svojim rijeima to je pisac elio rei. Ponavljanje vlastitim rijeima poboljava stupanj zapamenosti. Nemojte uiti napamet! Pamtiti pisanjem biljeki sa strane: Pribiljeiti vlastite primjedbe o glavnim mislima uz rub stranice. Glasno izgovarajte misli. Vie od polovice ukupnog vremena uenja trebalo bi se pozabaviti s 2. KORAKOM (Pitanjem) i 4. KORAKOM (Pamenjem). 5. KORAK P = Ponavljanje: Svaki put kad neto nauite trebali biste proitano odmah provjeriti. Tako ete sprijeiti da isto zaboravite ve istog dana. Daljnja ponavljanja mogu uslijediti kasnije. Razmjerno dobro sredstvo protiv zaboravljanja je ponavljati gradivo u odreenim vremenskim razmacima, 2,8 i 30 dana. Ova podjela je bitna. Nema svrhe pretjeranim trebanjem u jednom trenutku pokuavati iznuditi uspjeh.

 • Mnogi ljudi su se koritenjem PPP metode osvjedoili da je mnogo jednostavnija, nego to su mislili. Pokuajte na temelju toga. Vrijeme koje e biti potrebno za uvjebavanje ove metode, poslije e vam mnogo pridonositi u utedi vremena, a s tim u vezi i boljim ocjenama.

 • STRUNJACI ZA UENJE

  Uenje je neto to jedni rade bolje, a drugi rade loije! Strunjaci u uenju samo rade odreene stvari, primjenjuju odreene metode, koje i vi moete nauiti. Svatko moe nauiti kako bolje, uinkovitije i uspjenije uiti. Potrebno je da sebi postavite cilj da elite postati strunjak u uenju, te da usvojite i vjebate metode i strategije ubrzanog uenja. Sljedei principi opisuju nain kako i vi moete postati ekspert u uenju! 1. PRINCIP: Strunjaci u uenju puni su snage i energije! Uspjeno uenje pretpostavlja da imate dovoljno energije za uenje, da ste budni i bistri. Energija je neophodna za dobru koncentraciju, razumijevanje i dosjeanje gradiva. Energiju dobivamo iz zdravog tijela i motivacije. to initi? Za tijelo je vana zdrava i redovita prehrana, redovito dovoljno spavanja (u periodu izmeu 23:00 i 7:00 sati), te redovna fizika aktivnost. Bitno je da ste fiziki aktivni. Moete raditi kondicijski trening, vjebe istezanja i vjebe za jaanje miia. Upiite bilo koju sportsku aktivnost ili barem svakodnevno idite u etnju. Postavite sebi cilj da ete biti vrhunski uenik, postizati vrhunske rezultate, te odluite da ete nauiti i initi sve to je potrebno za ostvarenje tog cilja. 2. PRINCIP: Strunjaci u uenju ue planski! Stjecanje znanja je sustavan posao, a ne rezultat raspoloenja ili sluajnih uvjeta. Strunjaci u uenju sebi postavljaju ciljeve uenja i izrauju vlastiti program i plan uenja. Oni precizno planiraju svoje uenje i tako postiu da u najkrae vrijeme, s najmanje truda, postignu najbolji rezultat. to initi? Prvi korak pri izradi plana uenja je da velike koliine gradiva raspodijelite na manje, savladive cjeline. Zatim je potrebno te cjeline rasporediti tijekom nekog dueg vremenskog perioda (npr. 3 mjeseca). Uiti po planu znai u prvom redu unaprijed predvidjeti vrijeme za uenje. Uzmite svoje udbenike i na temelju sadraja napravite osobni program (sadraj) i plan (vremenski raspored) uenja. Napravite mjeseni, tjedni i dnevni plan uenja. Pri tome je vano je da su pojedine etape uenja dobro meusobno povezane. 3. PRINCIP: Strunjaci u uenju ue korak po korak! Kljuno je da se uenje dogaa esto i redovito, te da se svaki put dobro savlada mala cjelina. Potrebno je da ste stalno usmjereni na ostvarenje svojih ciljeva uenja, to znai da uite redovito! Tono je da mi nismo uvijek jednako sposobni ni raspoloeni za uenje, ali uspjeh u uenju zavisi dobrim dijelom o tome, koliko smo uspjeli stvoriti naviku sistematskog, svakodnevnog, vremenski unaprijed tono odreenog uenja. to initi? Redovito, po mogunosti svaki dan, uite manje cjeline i dobro ih nauite. Openito, nastojte stei naviku svakodnevnog uenja. Osobna disciplina je neto to se postupno razvija i tu je vano da nastojite biti disciplinirani u svim aktivnostima i svim podrujima svoga ivota. 4. PRINCIP: Strunjaci u uenju paljivo pripremaju svako uenje! Strunjaci u uenju prije uenja odvoje vremena za pripremu. Oni osiguraju da su vanjski uvjeti povoljni za dobru koncentraciju, definiraju svoje ciljeve uenja i postave sebi pitanja o gradivu. Strunjaci u uenju se pitaju Koji su rezultati ovog uenja?, to u nakon ovog uenja moi novoga initi?. to initi? Kad sjednete uiti, prvo se pitajte Koje rezultate elim imati na kraju ovog uenja?. Utvrdite svoje predznanje i napravite kratko zagrijavanje, tj. ukratko ponovite gradivo i pregledajte novo.

 • 5. PRINCIP: Strunjaci u uenju ue s razumijevanjem i povezuju gradivo! Strunjaci u uenju prvenstveno nastoje dobro razumjeti glavnu poruku autora ili ope ideje ili koncepcije. Neuspjeni uenici nastoje jednostavno upamtiti to vie pojedinih podataka esto bez razumijevanja. Eksperti uenja povezuju novo gradivo sa stvarnou i drugim izvorima znanja. Time je i kvaliteta njihovog znanja bolja, jer imaju uvid u odnose pohranjenih sadraja i mogu razlikovati bitne od nebitnih informacija. to initi? Uvijek nastojte nove informacije smisleno organizirati i povezati. Istraujte a) kako su nove informacije meusobno povezane

  b) kako je novo i staro znanje povezano i c) kako su nove informacije povezane s vlastitim iskustvom i svakodnevnim ivotom. To e vam

  omoguiti da ih razumijete u cjelokupnosti njihovih odnosa. 6. PRINCIP: Strunjaci u uenju ue od opeg prema pojedinanom! Dobra organizacija informacija bit je svakog efikasnog pohranjivanja velikog broja podataka, a ljudsko pamenje nije izuzetak. Tako eksperti uenja ne doivljavaju gradivo kao veliku masu nepovezanih dijelova, ve kao veliku smislenu cjelinu, koja je povezana i s svakodnevnim ivotom. Oni promatraju pojedine dijelove u svjetlu ire cjeline ije su dio. To im olakava razumijevanje i pamenje pojedinih podataka. to initi? Nastojte uvijek dobiti globalni pregled nad gradivom i dobro nauite tu opu strukturu. Ona vam postaje kostur na koji se pojedine informacija mogu dobro povezati. Koristite sadraje knjiga, saetke, naslove i podnaslove i crtajte umne mape. 7. PRINCIP: Strunjaci u uenju pamte kljune informacije! Strunjaci u uenju poduzimaju dodatne korake da dobro upamte kljune informacije. Oni aktivno i redovito ponavljaju najvanije dijelove gradiva. to initi? Kao prvo - ponavljajte redovito! Pri tome pokuajte to vie gradiva iz glave dosjetiti. Kod ponavljanja vam mogu biti od velike koristi razliita pomagala, kao to je kartoteka za uenje, flash kartice i mnemotehnike. 8. PRINCIP: Strunjaci u uenju vizualiziraju gradivo! Eksperti uenja tijekom uenja stvaraju ive, zanimljive slike pojedinih informacija ili opisanih dogaaja. Vizualizirati informaciju znai pokuati stvoriti sliku onoga to elimo zapamtiti. Na taj se nain aktivira vei dio mozga i te slike postaju znaci za dosjeanje informacija. to initi? Kod uenja svako malo stanite i zamislite neku sliku koja opisuje gradivo. Ako npr. uite o bitci kod Waterloo-a zamislite brodove, engleske zastave na jednima, francuske na drugima, predoite si kako se more pjeni, topovi dime itd. 9. PRINCIP: Strunjaci u uenju testiraju svoje znanje! Strunjaci u uenju ne preputaju uspjeh uenja sluaju. Oni sami provjeravaju jesu li upamtili najvanije podatke te jesu li dobro razumjeli gradivo. to initi? Nakon uenja ispitajte sebe tako da samostalno pokuate ponoviti najvanije dijelove gradiva svojim rijeima ili pokuajte odgovoriti na pitanja vezana uz gradivo. Moete crtati i mini umne mape. Moda najkvalitetnije ispitivanje je ispitivanje u paru, tj. da vas netko pita i da mu morate objasniti gradivo. 10. PRINCIP: Strunjaci u uenju ue samokritino! Strunjaci u uenju imaju razvijenu metakogniciju, tj. sposobnost motrenja i regulacije vlastitih procesa uenja, razmiljanja i pamenja. Oni su svjesni kad trebaju testirati svoje znanje i razumijevanje, kada nisu razumjeli gradivo i

 • kada trebaju promijeniti strategiju i nain uenja. Uspjeni uenici redovito provjeravaju kvalitetu svog plana i procesa uenja, svog znanja i razumijevanja gradiva te mijenjaju nain uenja po potrebi. to initi? Na kraju uenja odvojite vrijeme za kritiku analizu procesa uenja. Preispitajte svoj plan i strategiju uenja i donesite zakljuke kako unaprijediti uenje. Izvrsna metoda je pisanje dnevnika uenja. Nakon svakog uenja ukratko napiite osnovne zakljuke o tome to se uili, to nauili, kako uili i kako unaprijediti uenje. Prostor za uenje Va prostor za uenje treba biti udoban i ne izloen ometajuoj buci. Izbjegavajte uenje na bunim mjestima poput restorana, rekreacijskih soba ili predvorja. Kada uite, drite ko za papir pri ruci. Imajte stalno mjesto za sve stvari koje su vam potrebne, i to je najvanije, drite ih tamo! Pripremite unaprijed sve to vam je potrebno za uenje i drite to pri ruci. Nemojte troiti dragocjeno vrijeme traei knjige, biljeke ili druge informacije. Nakon to ste prikupili sve stvari koje trebate, stavite ih negdje gdje ih lako moete dohvatiti.

 • KAKO DA BOLJE ILI JO USPJENIJE UIM?

  Koliko vam se puta dogodilo da ste za vrijeme ispita poeljeli biti onaj drugi, odlian uenik?

  A je li vas ikada zasmetalo to vas drugi uenici nazivaju treberom i kau vam da je zapravo onaj drugi uenik cool ?

  Kau da svaka dobra kuharica ima tajnu svog uspjeha, pa evo i tajne uspjenog uenja! Pred tobom su jednostavni trikovi! Ako se njima bude uporno i strpljivo koristio/- la nekoliko mjeseci, moda pretvori uenje u neto zabavno!

  1. faza: TO U?

  Pronai motivaciju!

  Mnogim uenicima (i djeci i odraslima) je uenje problem, napor i to je najgore, dugo traje. Mnogima je kola dosadna i povezuju je s uenjem. Ali, ako je nastava ponekad organizirana tako da uenicima nisu zanimljivi, uenje moemo napraviti tako da nam bude privlano i da bude obogaivanje sebe!

  Vano je da imamo dobru motivaciju, bitno je da je to jednostavna elja za upoznavanjem svijeta oko nas ili zato to uenje moemo dobro unoviti.

  Na primjer, zamisli ako ui povijest, za koju mnogi kau da im je dosadna, koliko tu moe zanimljivih stvari saznati o nama - ljudima, upoznati svijet i ivot. Ako ti to ba i nije neto, sjeti se da se ljudi koji vie znaju bolje snalaze u ivotu! A esto i vie zarauju. I osjeaju se snano, zadovoljnije i sretnije!

  ak i kada ti se ini da nee uspjeti, ustraj! Nagovori sam/-a sebe!

  Tko ne bi volio uiti brzo i efikasno, da ui i ima puno vremena za druge stvari? Naalost, uenje zahtijeva mnogo energije, osobnog angamana i vremena. Zato nam se ponekad ini da se ionako ne vrijedi truditi. Ponekad netko pomisli Ionako u dobit jedan ili Svejedno neu dobiti dobru ocjenu. Ili Neu uspjeti, past u razred/ispit. im ti se pojavi slina ideja, prepoznaj je! Znaj da ti to tvoj mozak alje upozorenje koje je vano odmah pretvoriti u reenicu: Ustraj, ti to moe! ili Ja mogu postii sve to elim! Govori si koliko god puta ti treba! I zna to:

  Dokazano je da svatko moe uspjeti u koli!!!!

  Ponekad mislimo da drugi ue bre od nas i da ja nita ne mogu zapamtiti. Zapravo je istina da oni koji kau da nimalo ili malo ue, a imaju dobre ocjene lau! No, ohrabrujue je da to vie uim, to bolje pamtim, jer nakon nekog vremena izvjebamo nae metode uenja (na mozgovni mii) i naviknemo uiti.

  2. faza: KAKO?

  Ovo si sigurno ve 100 puta uo/- la , kako treba dobro sluati to se pria na satu , bilo da nastavnik predaje ili ispituje . Istina je. Ako ve tako puno vremena provodi u koli, iskoristi ga korisno i tu saznaj to vie, pa e ti kod kue biti potrebno manje vremena za uenje.

  U biljenicu zapisuj biljeke na svoj nain, razmiljajui o onome to uitelj govori.

  Kod kue proitaj novu lekciju iz knjige istog dana kada je predavana , bez optereenja da je naui. O.K ., zvui dosadno i moda pomisli imam test sutra iz drugog predmeta, ali ovo zaista pali! Ako eli biti jo uspjeniji, usporedi to iz udbenika sa svojim biljekama koje moe dopuniti.

  Treba li svaki dan uiti?

  To vam svi govore 500 puta dnevno, kako treba svaki dan malo po malo prouavati gradivo, jer se tako bolje pamti. Zaista, manje je muno i nije teko.

 • 3. faza: NAIN USPJENOG UENJA

  1. Prvo pregledaj lekciju

  Kada pone uiti, ne krei odmah na itanje i ponavljanje. Prvo pregledaj lekciju u cjelini: proitaj naslove, podnaslove i ono to je pisac udbenika ve sam podvukao (masnim slovima), pregledaj slike, grafove, tablice.

  Ako postoji saetak (obino na kraju lekcije), proitaj ga. Cilj ovakvog letiminog itanja je da shvati o emu se radi i uoi bitne dijelove u lekciji.

  2. Pitaj se: 1) o emu govori lekcija i

  2) to treba nauiti.

  Nakon to si pregledao/la, preletio/la lekciju, odgovori na sljedea pitanja:

  Tko?, Kako?, Gdje?, to?, Kada?, Zato?

  Ako zatreba, slobodno se poslui udbenikom da nae odgovore. Prisjeti se to od postojeeg znanja moe s tim povezati, iskoristiti (bilo da si o tome itao, gledao na TV-u).

  3. itanje

  Tek nakon to si pregledao/la lekciju i shvatio/la o emu se radi tj. odgovorio/la na pitanja, kree se sve po redu itati. Da bi ti to dobro ilo postoje jednostavni trikovi . Prvi su za bolju koncentraciju: obje noge trebaju biti na podu, u sobi nije prevrue, tvrda stolica je dobra pomo za koncentraciju, itajte to bre moete. Sljedei trik je pronai glavnu misao (to je ono osnovno o emu tekst govori).

  Otkrijte tajne svog pamenja! Odluite koji vam je nain najzgodniji, ili ete itati na glas, prepisivati lekciju ili ete pjevati gradivo.

  Obojite lekciju! Uvijek je dobro raditi na tekstu podcrtavanjem, zaokruivanjem glavnih datuma, ideja, reenica. Moete se sluiti drvenim bojicama, markerima razliitih boja. Boja se ili podcrtava samo ono to treba zapamtiti i ono to pri ponavljanju elite uoiti na prvi pogled. Izaberi boje koje voli!

  Vano: samog sebe stalno podsjeati da elite razumjeti i zapamtiti proitano. Obavezno razjasni sve pojmove i injenice, nemoj uiti napamet ono to ne razumije. Pitaj uitelja ako ne razumije - to e shvatiti kao tvoje zalaganje!

  4. Pamenje:

  1. Pamenje vlastitim rijeima: Kada ste gotovi sa itanjem podignite pogled s knjige i kaite svojim rijeima to je pisac elio rei. Ponavljanje vlastitim rijeima poboljava stupanj zapamenosti. Nemojte uiti napamet!

  2. Pamtiti pisanjem biljeki sa strane: Pribiljeiti vlastite primjedbe o glavnim mislima, onom najvanijem uz rub stranice. Glasno izgovarajte misli.

 • 5. Ponavljanje

  Svaki put kad neto nauite trebali biste odmah provjeriti . Tako ete sprijeiti da isto zaboravite ve istog dana.

  Ponavljanje je prepriavanje najvanijeg svojim rijeima i odgovaranje na pitanja iz udbenika.

  Ne mora istu lekciju ponavljati svaki dan, ali ako ju ponovi za 2 dana, za 8 dana i onda za 20- 30 dana (ili prije ako je test prije), na tom testu si sigurno pobjednik! Naime, istraivanja su pokazala da je zapamivanje bolje, ako isto gradivo ponavljamo u navedenim vremenskim razmacima.

  Ova podjela je bitna. Nema svrhe pretjeranim trebanjem u jednom trenutku pokuavati iznuditi uspjeh (pretjerano trebanje moe izmuiti, a moda ba zbog toga i ne voli uenje).

  Usput, ponavljanje je tajanstveni odgovor na pitanje: Kad se pripremati za test?

  Ako se dovoljno rano pripremite, bit ete manje optereeni i zadovoljni sami sobom. Kasnije ete gledati omiljenu seriju ili igrati igrice i mirno spavati.

  JO NEKOLIKO TRIKOVA:

  Koristi asocijacije kako bi lake upamtio neko ime, pojam

  Trai pomo prijatelja iz razreda ili dr. ljudi. U drutvu zna biti zabavnije!

  Ui dio po dio. Ukoliko je lekcija dugaka i teka, dobro je da ju podijeli u logine cjeline i ui dio po dio.

  Izradi natuknice!

  Kad vam neto nikako ne eli ui u glavu, uzmite bijeli ili papir u boji, nalijepite ga tamo gdje esto prolazite i proitajte svaki put. Neki od najuspjenijih ljudi pisali su si matematike i kemijske formule na papiri na putu do WC-a, povijesne injenice na zid do kreveta, Svaki put kad su proli proitali su ih i eto zeca iz eira!

  Odmor!

  Uenje bez odmora nije pravo uenje. Nakon pola sata odetajte do kuhinje i potraite ono to volite, npr. sok, okoladu (ako za tjedan dana dobijete 4 kilograma, to znai da vam je uenje napokon krenulo; hi, hi, hi.). A nakon odmora natrag do knjige i opet mljac - uitak otkrivanja svijeta i stjecanja moi znanja, do idueg odmora!

  Prije spavanja samo proitajte!

  Prije nego zaklopite oi i otplovite u svijet snova, jo jednom proitajte lekciju. Uinite to ugodno zavaljeni u krevet... (Od tud ona fora sa spavanjem s knjigom ispod jastuka, kreveta). I dok spavamo, mozak pamti i radi. I slobodno odloite knjigu pored kreveta, otvorenu na mjestu gdje je lekcija (ali samo ako ste je proitali s razumijevanjem prije spavanja!). Nakon toga, uivajte u snovima!

  Smanjite zabrinutost opustite se prije sna!

  A neposredno prije sna (ili prije zadnjeg pogleda na knjigu - ako vam je ba elja proitati lekciju prije samog spavanja), opustite se.

  Provedete li prije spavanja pola sata sluajui glazbu, gledajui televiziju ili zapleete onako za sebe, lake ete se opustiti i poveati vjerojatnost za miran san.

 • POSLJEDICE UENJA

  porast ocjena za jedan do dva stupnja osjeaj Ja sam faca!!! osmijeh na tvom licu, licu roditelja i uitelja jo vie prijatelja najednom shvaa da moe postii sve to eli u ivotu ak i kada je to teko i kada ne ide odmah mogue nagrade za dugo oekivani uspjeh iznenadni interes suprotnog spola za vas mirniji snovi i kolski praznici pojaano uenje

  PODSJETNIK ZA EFIKASNO UENJE NA KOLSKOM SATU

  1. Za svaki nastavni predmet koristi posebnu biljenicu velikog formata.

  2. Biljeke na nastavi pii samo na desnu stranu, a lijevu stranu biljenice ostavi za biljeke kod kue.

  3. Na nastavnom satu sluaj aktivno, zapisuj najvanije to nastavnik govori te potkrijepi primjerima koje je rekao.

  4. Ako je reeno neto to ne razumije, stavi oznaku upitnik i pri kraju sata zamoli nastavnika za dodatno objanjenje te ga zapii.

  5. Pitaj nastavnika, a ne uenika pored sebe, tako e biti siguran/a da si dobio/la toan odgovor i nee se dogoditi da nastavnik misli kako nisi paljiv/a.

  6. Prepii sve to je na ploi napisano, ak i ako je ve zvonilo, a ti nisi stigao/la do kraja.

  7. Ako neto nisi stigao/la zapisati pod odmorom zamoli nekog od uenika da ti posudi biljenicu, pa prepii do kraja.

  8. Razmiljanje o prijateljima, problemima, ljubavi i sl. ostavi za neko drugo vrijeme. Na nastavi sluaj ono to se pria jer e si tako utedjeti vrijeme uenja kod kue.

  9. Kada nastavnik ispituje druge uenika, zapisuj pitanja koja postavlja, jer e ti pomoi u ponavljanju. Pokuavaj u sebi odgovarati na njih da provjeri svoje znanje.

  10. to je mogue ee ukljui se u raspravu o pitanjima koje nastavnik postavlja razredu. Aktivnost na satu vana je za ukupni dojam koji e stei o tebi.

  MNEMOTEHNIKA (postupci koji olakavaju pamenje):

  - saimanje podatka

  - pamenje godina u reenicama, npr. 1389. Jedva Turci Osvojie Dravu

  - informacije koje treba pamtiti po odreenom redoslijedu zapamtiti po poetnim slovima ili im dati svoj smisao: npr. redoslijed planeta u Sunevom sustavu Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun i Pluton moemo zapamtiti kao Japanca po imenu M E V E Z E M A J U S A U N E + , a plus znai da je pozitivna osoba.

  - podatke kojih ima mnogo, a ne treba ih pamtiti po redu takoer moemo pamtiti po poetnim slovima ili im dati svoj smisao: npr. mikro i makro kemijske elemente koji grade organizam moemo zapamtiti kao M A G I S T A R C H O P K I N S C a F e (magnezij, ugljik, vodik, kisik, fosfor, kalij, duik, sumpor, kalcij, eljezo)