national mentality cz

Download National mentality cz

Post on 03-Jul-2015

314 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Nrodn mentalita a jej projevy

2. Obsah Nrodn mentalita Stereotypizace Ptifaktorov model osobnosti Z historie Mezinrodn vzkum a jeho vsledky Jak ns vid soused? ei v kostce Stereotypy nap svtem Kter hodnoty vyznvme Vlastn vzkum Zdroje 3. Nrodn mentalita Mentalita = mens, mentis (lat.vdom, mylen, rozum) a jeho souasn chpn je spojeno pslunmi etymologickmi vazbami s mylenm lovka, mentln innost a vdomm Reakce stejnho typu na obvykl situace u lid stejn kultury, kter existuj ve form cit a stav. (Kasjanova, 1993) Duch nroda (Volkgeist) innost individua probh v souvislosti s tm, co mu diktuj mravy a zkony jeho nroda. Individuum je neoddlitelnou st svho nroda. Individuum se ct jako jeho neodluiteln soust a ct propojenost s jinmi individui jako dalch soust nroda: Vnmm je jako sebe a sebe jako je. (Hegel, 2000) Existuj fakta, kter jsou spojen s lidskou spolenost a pochopit je lze pouze na zklad porozumn zvltnch podmnek spolen existence lid v dan spolenosti. (Wundt, 1912) 4. Nrodn mentalita Svtonzor, zpsob mylen cel spolenosti; lze jej chpat tak jako hlubinnou rove jejho kolektivnho a individulnho vdom, kter jsou znan ovlivnn neuvdomlmi, tedy podvdommi podnty a jejich formovn zle na etnickch a kulturnch specifikch nroda, tradic a sociln struktury spolenosti. (Dubjancki, 2006) Je to matrice specifickch zpsob reakc, jednn ve svt a rozumn svtu, kter jsou kolektivn podmnny a maj skupinov charakter; historicky se mentality mn jen zvolna. Odpovdaj kolektivnm hierarchizacm hodnot a pedstavuj takov formy skupinovch reakc, orientac, zpsob vidn a hodnocen skutenosti, takov d skupinovho provn emoc, kter jsou pro lidi urit doby, uritho kulturnho, geografickho, socilnho i politickho prostoru typick. (Havelka, 2002) 5. Faktory ovlivujc nrodn mentalitu 1. Prodn a biologick - genotyp lid, celkov genofond, krajina, klima, geografick poloha 2. Sociln - specifika spoleenskho, politickho, ekonomickho, historickho a kulturnho ivota spolenosti Montesquieu (1752): Mravn zsady nroda jsou ovlivovny pedevm faktory geografickho prosted. Hork klima uvoluje lidi a zpsobuje nemnnost nboenstv jinch nrod, aktivizuje sexuln vztahy, a tak zpsobuje mnohoenstv, je pinou lenosti, zatmco sevean jsou naopak iniciativn, energit, odvn a svobodomysln. 6. Stereotypizace ,,katulkovn Vhody: poteba vyznat se ve svt, rozlenit si ho na snze uchopiteln, pochopiteln kategorie chceme se ve svt ctit bezpen Nevhody: skvl ivn pda pro pedsudky, zejmna kdy nemme osobn zkuenosti 7. Ptifaktorov model v psychologii osobnosti Autorka: Martina Hebkov (2011) Popis a vklad osobnosti 5 obecnch dimenz osobnosti: Neuroticismus (napjat, nevyrovnan) Extraverze (upovdan, prbojn, energick) Otevenost vi zkuenosti (novtorsk, zvdav, s bohatou fantazi) Pvtivost (dobromysln, spolupracujc, dviv) Svdomitost (zodpovdn, podkumilovn, pracovit) 8. Z historie.. Zajmav pohledy ,,vznamnch ech na sv krajany: Mistr Jan Hus: Blinho umenujeme Tom ttn ze ttnho: Pohrdn jinmi lidmi, zvist, pomlouvn Piinlivost a ustavinost T.G.Masaryk: Upednostujeme zlatou stedn cestu, mme nedostatek pevn vle Intrikstv: ,,protoe nedovedou bt lvov, stvaj se likami, protoe nedovedou bt hrdinov, stvaj se lokaji a pomhaj si lokajskm chytrctvm 9. Vzkum Jeden z doposud nejkomplexnjch vzkum nrodnch stereotyp byl v roce 2005 publikovn v prestinm americkm asopisu Science. Autorstv nle mezinrodnmu tmu 86 vdc z 65 instituc ze 45 zem. V esk republice se na vzkumu podlela Martina Hebkov z Psychologickho stavu Akademie vd R. 4 000 respondent z rznch zem (vysokokolt studenti) 10. Jak to dopadlo... esko Typick ech je psychicky nevyrovnan a obtn sn stresov situace echa si dle pedstavujeme spe jako mlo drunho, neaktivnho a nedostaten se prosazujcho "Typickho echa" v nepvtivosti pedili pouze Libanonci, Amerian, Argentinc i a typit obyvatel Hongkongu astnci esk sti mezinrodnho vzkumu jej hodnot jako neptelskho, nestupnho, neoc hotnho pomhat druhm, povenho, na sebe zamenho a necitlivho. Realita Skuten jsme labiln a zkostn Oproti vnmanmu stereotypu se spe blme asertivnm, aktivnm a komunikativnm lidem euroamerick kultury Mme pro druh pochopen, projevujeme druhm pze, jsme ochotni nezitn druhm pomhat a sname se pedchzet konfliktm. 11. Hodnoty v nrodn kultue Holandsk vdec Geert Hofstede (IBM, 116 tisc dotaznk, 66 nrodnost) 5 zkladnch dimenz nrodn kultury: Individualismus-kolektivismus (do jak mry je jednotlivec zvisl na kolektivu) Maskulinita-femininita Mocensk odstup (sociln distance mezi lidmi nestejnho spoleenskho postaven) Vyhbn se nejistot Dlouhodob vs. krtkodob orientace 12. Jak ns vid soused? 13. Rakuan: Pi studiu m udivovalo, jak ti ei pod proti nemu protestuj! Tak te se ukate, jestli mte i smysl pro humor. (Oliver Schopf, karikaturista denku Der Standard) Zdroj: http://www.salon.eu.sk/article.php?article=893-pomsta-za-entropu-tema 14. Estonci: Kterak et vejkov na velkopopovickm kozlovi Gazprom ukorovali? Co je to za bchorku? Sorry, Josefe Lado. (estonsk kresl Urmas Nemvalts) Zdroj: http://www.salon.eu.sk/article.php?article=893-pomsta-za-entropu-tema 15. Nizozemci: Kdy maj ei oslavit sjednocenou Evropu, vechny uraz. Kdyby mli jako jej fov poslat Bushovi drek na rozlouenou, poslali by mu... tramtadad. Ptt se ostatnch zem EU? Neteba! Je to nekorektn? Vdy to je umn! Hur esku, kter ukzalo prostednek evropskm byrokratm. (nizozemsk karikaturista Ruben L. Oppenheimer) Zdroj: http://www.salon.eu.sk/article.php?article=893-pomsta-za-entropu-tema 16. Britov: Britov do Prahy nejezd zrovna na vstavy. ,,esk umn je jen pro tk kalibry. (Ian Baker) Zdroj: http://www.salon.eu.sk/article.php?article=893-pomsta-za-entropu-tema 17. Slovci: Pytlci, experti. ,,Tak pojte, j vm to vechno zhodnotm. Vemu rozumm. (karikaturista Martin Shooty tovec, denk SME) Zdroj: http://www.salon.eu.sk/article.php?article=893-pomsta-za-entropu-tema 18. The Czechs in a Nutshell Autor: Terje B. Englund (mlad norsk bohemista; 2009) ,,Uivatelsk pruka pro cizince Vtipn vhled do esk nrodn mentality s jejmi silnmi i slabmi strnkami, po em ei tou Rzn sfry ivota (pivo, sex, politika, tunelovn, esk jdla, tanen, feminismus, vejkovstv, vztah mezi echy a Rusy, odjezdy na chatu...) Pro pobaven, ale tak pro zamylen 19. Stereotypy nap svtem Francouzi jsou aborouti, smrd Skot by si nechal pro penze vrtat koleno Nmci jsou podn a pedantt, vdy dochviln, Nmecko je zem porna V italsk domcnosti ltaj tale (hlasit projev, vrazn gestikulace) Rakuani - odprci atomov energie panl jsou uvan, pomal Jak nrodn stereotypy znte vy? 20. Vlastn vzkum Dotaznkov eten ,,How do you perceive Czechs pro cizince ijc v R 11 otzek, monost volnch odpovd Celkov 32 respondent: 21 mu 11 en Vkov rozpt: 19-45 let Prmrn vk respondent: 29,28 let mui 66% eny 34% 21. Rozmanit zastoupen nrodnost... Odkud pvodn pochzte? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 22. Zkladn daje Kde momentln ijete? Brno 18 Ostrava - 8 Praha 6 Jak dlouho ijete v R? Mn ne 1 rok: 12 1-5 let: 11 Vce ne 5 let: 9 Brno 56% Ostrava 25% Prague 19% mn ne 1 rok 38% 1-5 let 34% vce ne 5 let 28% 23. Prvn dojmy Pro jste pijeli do R? Studium, prce, ,,England sucks Co vs nejvce pekvapilo, kdy jste sem pijeli a zaali t? Rann vstvn (Kazachstn) Odlin kultura, zpsob mylen, zpsob ivota, rodinn hodnoty (Indie) Spousta lid m psy (Srie) Chladn lid (Jin Korea) Kolik eny dok vypt (Rumunsko) ei nejsou opilci (USA) Obecn nzor jian: jsme neslun, nedviv, chladn a mlo vstcn Vchodn Evropa (Rusko, Litva): Pekvapiv jak jsme stejn 24. Hodnotili ns... Co vm nejvce chyb v R nebo co jste tady objevili lepho ne jinde? Jdlo... mal vbr z nrodnch kuchyn Obleen je zde drah (se shodnou vichni) Dobr systm veejn dopravy (Itlie) Co je na ech typick? Co vm vad? Prakticky vichni Rumuni se shoduj, e se nejsp nesprchujeme :) nepouvme deodoranty a neumme se oblkat ei nikoho nezdrav a neusmvaj se. Cizince radji ignoruj. V ppad e se njakm zpsobem prolom ledy, ale zskte ptele na cel ivot. Smrd a neznaj anglitinu. 25. Obecn... Jsme nezdvoil ve smyslu, e se na nikoho cizho jen tak neusmvme, nedvme se s nikm do ei, nezdravme, ignorujeme okol. Chlapi maj za to, e by mli smrdt i z fotky, eny se neum oblkat. Pozitivn ns ovem vid i ve smyslu ignorance e ani nedlme nepodek. Nedemolujeme hospody, dokeme se uvolnit kdy na to pijde... 26. Xenofobie? Myslte si, e jsou ei schopni pijmat, akceptovat cizince? Ne a netum pro (Rumunsko) Ano, ei rdi vtaj cizince, kte se opravdu sna integrovat. I pes jazykovou bariru se s vmi pokus domluvit a vyjt vm vstc (Itlie) Ano, myslm e ei jsou super, oteven a ptelt. Pro? To nevm, asi genetika (Litva) 27. Shrnut Naprost vtina respondent ze vech zem se shodne, e kdy ei u nkoho uvid snahu se integrovat, vyjdou mu vstc a prvotn dojem chladnch a uzavench lid opadne. Cizinec se ale mus sm snait. 28. Jdlo & pit Jak byste ohodnotili eskou kuchyni? Chutn vm pivo? 10/10. Krom nkolika vyjmek (eny z Rumunska) se vichni shodnou, e akoli v esk kuchyni chyb variabilita, kdy se sprvn piprav, je naprosto vynikajc a nic by nemnili. (Pipomnky padaly hlavn na mnostv a polvku tedy mn jdla a bez polvek) Pivo chutn vem. Italm pekvapiv i vno. 29. etina Ute se mluvit esky? Myslte si, e je etina pro ivot v esku nezbytn? 100% respondent uvedlo, e i pes extrmn nronost jazyka se sna nauit alespo zklady, protoe bez etiny se v uritch situacch zatm prost neobejde (ady, obchody, hospody) 30. Pipomnky obecn ei by si vc mli vit svch pamtek a staveb-graffiti vude. (Ital) Praci nechpou krsy Ostravy. (Ital) Mohli byste prosm podat njak nvrh na vyitn msta na magistrt msta Ostrava? Mohli bychom mt lep msto pro ivot. (anka) Nebojte, echy a esko jsem si u zamilovala. (Jin Korea) 31. Pouit zdroje Terje B.Englund: The Czechs in a Nutshell (2009),Prh Hebkov, M.,Kouilov S. (2012). Jak se vidme, jak ns vid a jac jsme. Praha: eskoslovensk psychologie Psychologie dnes, 1/2013 Jan Prucha: Interkulturn komunikace (2010), Praha,Grada Kateina Kedron: Nrodn obraz svta a nrodn ment